Andet Timotheusbrev

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente pŚ originalsproget, grśsk. ("Originalsprog" er selvfÝlgelig sŚ meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrśkker at se de grśske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus Andet Brev til Timotheus. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversśttelse fra 1907: Paulus Andet Brev til Timotheus og fra 1944: Paulus Andet Brev til Timotheus.

Om bogen: Andet Timotheusbrev er et af de tre "pastorale epistler", som nśsten ingen teologer i dag tror pŚ, er skrevet at Paulus. Se evt. Paulus: ∆gte og Uśgte Epistler

Kapitler: 1 2 3 4

PAULOU TOU APOSTOLOU   PROS TIMOTHEON EPISTOL  DEUTERA

Kapitel 1

V. 4,13: Timotheus besÝger Paulus i fśngslet med masser af bÝger.
Paulus & Timotheus

1 Paulos apostolos Christou IÍsou dia thelÍmatos theou katí epangelian zŰÍs tÍs en ChristŰ IÍsou 2 TimotheŰ agapÍtŰ teknŰ, charis eleos eirÍnÍ apo theou patros kai Christou IÍsou tou kuriou ÍmŰn.

3 Charin echŰ tŰ theŰ, Ű latreuŰ apo progonŰn en kathara suneidÍsei, Űs adialeipton echŰ tÍn peri sou mneian en tais deÍsesin mou nuktos kai Ímeras, 4 epipothŰn se idein, memnÍmenos sou tŰn dakruŰn, ina charas plÍrŰthŰ, 5 upomnÍsin labŰn tÍs en soi anupokritou pisteŰs, Ítis enŰkÍsen prŰton en tÍ mammÍ sou LŰidi kai tÍ mÍtri sou EunikÍ, pepeismai de oti kai en soi. 6 dií Ín aitian anamimnÍskŰ se anazŰpurein to charisma tou theou, o estin en soi dia tÍs epitheseŰs tŰn cheirŰn mou. 7 ou gar edŰken Ímin o theos pneuma deilias alla dunameŰs kai agapÍs kai sŰphronismou. 8 mÍ oun epaischunthÍs to marturion tou kuriou ÍmŰn mÍde eme ton desmion autou, alla sugkakopathÍson tŰ euangeliŰ kata dunamin theou, 9 tou sŰsantos Ímas kai kalesantos klÍsei agia, ou kata ta erga ÍmŰn alla kata idian prothesin kai charin, tÍn dotheisan Ímin en ChristŰ IÍsou pro chronŰn aiŰniŰn, 10 phanerŰtheisan de nun dia tÍs epiphaneias tou sŰtÍros ÍmŰn Christou IÍsou, katargÍsantos men ton thanaton phŰtisantos de zŰÍn kai aphtharsian dia tou euangeliou 11 eis o etethÍn egŰ kÍrux kai apostolos kai didaskalos, 12 dií Ín aitian kai tauta paschŰ allí ouk epaischunomai, oida gar Ű pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin tÍn parathÍkÍn mou phulaxai eis ekeinÍn tÍn Ímeran. 13 upotupŰsin eche ugiainontŰn logŰn Űn parí emou Íkousas en pistei kai agapÍ tÍ en ChristŰ IÍsou 14 tÍn kalÍn parathÍkÍn phulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en Ímin.

15 Oidas touto, oti apestraphÍsan me pantes oi en tÍ Asia, Űn estin Phugelos kai ErmogenÍs. 16 dŰÍ eleos o kurios tŰ OnÍsiphorou oikŰ, oti pollakis me anepsuxen kai tÍn alusin mou ouk epaischunthÍ, 17 alla genomenos en ĎRŰmÍ spoudaiŰs ezÍtÍsen me kai euren 18 dŰÍ autŰ o kurios eurein eleos para kuriou en ekeinÍ tÍ Ímera. kai osa en EphesŰ diÍkonÍsen, beltion su ginŰskeis.

Kapitel 2

1 Su oun, teknon mou, endunamou en tÍ chariti tÍ en ChristŰ IÍsou, 2 kai a Íkousas parí emou dia pollŰn marturŰn, tauta parathou pistois anthrŰpois, oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai. 3 sugkakopathÍson Űs kalos stratiŰtÍs Christou IÍsou. 4 oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais, ina tŰ stratologÍsanti aresÍ, 5 ean de kai athlÍ tis ou stephanoutai ean mÍ nomimŰs athlÍsÍ. 6 ton kopiŰnta geŰrgon dei prŰton tŰn karpŰn metalambanein. 7 noei o legŰ dŰsei gar soi o kurios sunesin en pasin.

8 MnÍmoneue IÍsoun Christon egÍgermenon ek nekrŰn, ek spermatos Dauid, kata to euangelion mou, 9 en Ű kakopathŰ mechri desmŰn Űs kakourgos, alla o logos tou theou ou dedetai 10 dia touto panta upomenŰ dia tous eklektous, ina kai autoi sŰtÍrias tuchŰsin tÍs en ChristŰ IÍsou meta doxÍs aiŰniou. 11 pistos o logos

ei gar sunapethanomen, kai suzÍsomen
12 ei upomenomen, kai sumbasileusomen
ei arnÍsometha, kakeinos arnÍsetai Ímas
13 ei apistoumen, ekeinos pistos menei,
arnÍsasthai gar eauton ou dunatai.

14 Tauta upomimnÍske diamarturomenos enŰpion tou theou mÍ logomachein, epí ouden chrÍsimon, epi katastrophÍ tŰn akouontŰn. 15 spoudason seauton dokimon parastÍsai tŰ theŰ ergatÍn anepaischunton, orthotomounta ton logon tÍs alÍtheias. 16 tas de bebÍlous kenophŰnias periistaso epi pleion gar prokopsousin asebeias 17 kai o logos autŰn Űs gangraina nomÍn exei. Űn estin Umenaios kai PhilÍtos, 18 oitines peri tÍn alÍtheian ÍstochÍsan, legontes anastasin ÍdÍ gegonenai, kai anatrepousin tÍn tinŰn pistin. 19 o mentoi stereos themelios tou theou estÍken, echŰn tÍn sphragida tautÍn egnŰ kurios tous ontas autou, kai apostÍtŰ apo adikias pas o onomazŰn to onoma kuriou. 20 En megalÍ de oikia ouk estin monon skeuÍ chrusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina, kai a men eis timÍn a de eis atimian 21 ean oun tis ekkatharÍ eauton apo toutŰn, estai skeuos eis timÍn, Ígiasmenon, euchrÍston tŰ despotÍ eis pan ergon agathon Ítoimasmenon. 22 tas de neŰterikas epithumias pheuge, diŰke de dikaiosunÍn pistin agapÍn eirÍnÍn meta tŰn epikaloumenŰn ton kurion ek katharas kardias. 23 tas de mŰras kai apaideutous zÍtÍseis paraitou, eidŰs oti gennŰsin machas 24 doulon de kuriou ou dei machesthai alla Ípion einai pros pantas didaktikon, anexikakon, 25 en prautÍti paideuonta tous antidiatithemenous, mÍpote dŰÍ autois o theos metanoian eis epignŰsin alÍtheias 26 kai ananÍpsŰsin ek tÍs tou diabolou pagidos, ezŰgrÍmenoi upí autou eis to ekeinou thelÍma.

Kapitel 3

1 Touto de ginŰske, oti en eschatais Ímerais enstÍsontai kairoi chalepoi 2 esontai gar oi anthrŰpoi philautoi philarguroi alazones uperÍphanoi blasphÍmoi, goneusin apeitheis, acharistoi anosioi 3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anÍmeroi aphilagathoi, 4 prodotai propeteis tetuphŰmenoi, philÍdonoi mallon Í philotheoi, 5 echontes morphŰsin eusebeias tÍn de dunamin autÍs ÍrnÍmenoi kai toutous apotrepou. 6 ek toutŰn gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai aichmalŰtizontes gunaikaria sesŰreumena amartiais, agomena epithumiais poikilais, 7 pantote manthanonta kai mÍdepote eis epignŰsin alÍtheias elthein dunamena. 8 on tropon de IannÍs kai IambrÍs antestÍsan MŰusei, outŰs kai outoi anthistantai tÍ alÍtheia anthrŰpoi katephtharmenoi ton noun, adokimoi peri tÍn pistin. 9 allí ou prokopsousin epi pleion Í gar anoia autŰn ekdÍlos estai pasin, Űs kai Í ekeinŰn egeneto.

10 Su de parÍkolouthÍsas mou tÍ didaskalia, tÍ agŰgÍ tÍ prothesei, tÍ pistei, tÍ makrothumia tÍ agapÍ tÍ upomonÍ, 11 tois diŰgmois tois pathÍmasin, oia moi egeneto en Antiocheia en IkoniŰ, en Lustrois, oious diŰgmous upÍnegka kai ek pantŰn me errusato o kurios. 12 kai pantes de oi thelontes zÍn eusebŰs en ChristŰ IÍsou diŰchthÍsontai. 13 ponÍroi de anthrŰpoi kai goÍtes prokopsousin epi to cheiron planŰntes kai planŰmenoi. 14 su de mene en ois emathes kai epistŰthÍs, eidŰs para tinŰn emathes, 15 kai oti apo brephous iera grammata oidas, ta dunamena se sophisai eis sŰtÍrian dia pisteŰs tÍs en ChristŰ IÍsou. 16 pasa graphÍ theopneustos kai Űphelimos pros didaskalian, pros elegmon pros epanorthŰsin, pros paideian tÍn en dikaiosunÍ, 17 ina artios Í o tou theou anthrŰpos, pros pan ergon agathon exÍrtismenos.

Kapitel 4

1 Diamarturomai enŰpion tou theou kai Christou IÍsou tou mellontos krinein zŰntas kai nekrous, kai tÍn epiphaneian autou kai tÍn basileian autou 2 kÍruxon ton logon, epistÍthi eukairŰs akairŰs, elegxon, epitimÍson, parakaleson, en pasÍ makrothumia kai didachÍ. 3 estai gar kairos ote tÍs ugiainousÍs didaskalias ouk anexontai alla kata tas idias epithumias eautois episŰreusousin didaskalous knÍthomenoi tÍn akoÍn 4 kai apo men tÍs alÍtheias tÍn akoÍn apostrepsousin, epi de tous muthous ektrapÍsontai. 5 su de nÍphe en pasin, kakopathÍson, ergon poiÍson euangelistou, tÍn diakonian sou plÍrophorÍson.

6 EgŰ gar ÍdÍ spendomai kai o kairos tÍs analuseŰs mou ephestÍken 7 ton kalon agŰna ÍgŰnismai ton dromon teteleka, tÍn pistin tetÍrÍka 8 loipon apokeitai moi o tÍs dikaiosunÍs stephanos on apodŰsei moi o kurios en ekeinÍ tÍ Ímera, o dikaios kritÍs, ou monon de emoi alla kai pasin tois ÍgapÍkosin tÍn epiphaneian autou.

9 Spoudason elthein pros me tacheŰs 10 DÍmas gar me egkateleipen agapÍsas ton nun aiŰna kai eporeuthÍ eis ThessalonikÍn, KrÍskÍs eis Galatian, Titos eis Dalmatian 11 Loukas estin monos metí emou. Markon analabŰn age meta seautou, estin gar moi euchrÍstos eis diakonian. 12 Tuchikon de apesteila eis Epheson. 13 ton phailonÍn on apeleipon en TrŰadi para KarpŰ erchomenos phere, kai ta biblia malista tas membranas. 14 Alexandros o chalkeus polla moi kaka enedeixato apodŰsei autŰ o kurios kata ta erga autou 15 on kai su phulassou, lian gar antestÍ tois Ímeterois logois.

16 En tÍ prŰtÍ mou apologia oudeis moi paregeneto, alla pantes me egkateleipon mÍ autois logistheiÍ 17 o de kurios moi parestÍ kai enedunamŰsen me, ina dií emou to kÍrugma plÍrophorÍthÍ kai akousŰsin panta ta ethnÍ kai errusthÍn ek stomatos leontos. 18 rusetai me o kurios apo pantos ergou ponÍrou kai sŰsei eis tÍn basileian autou tÍn epouranion Ű Í doxa eis tous aiŰnas tŰn aiŰnŰn, amÍn.

19 Aspasai Priskan kai Akulan kai ton OnÍsiphorou oikon. 20 Erastos emeinen en KorinthŰ, Trophimon de apeleipon en MilÍtŰ asthenounta. 21 Spoudason pro cheimŰnos elthein. Aspazetai se Euboulos kai PoudÍs kai Linos kai Klaudia kai oi a0delphoi [pantes]. 22 O kurios meta tou pneumatos sou. Í charis methí umŰn.

Andre bÝger