Andet Thessalonikerbrev

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus Andet Brev til Thessalonikerne. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus Andet Brev til Thessalonikerne og fra 1944: Paulus Andet Brev til Thessalonikerne.

Kapitler: 1 2 3

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS THESSALONIKEIS EPISTOLÊ DEUTERA

Kapitel 1

Paulus møder Jesus på vejen til Damaskus.
Damaskus

1 Paulos kai Silouanos kai Timotheos tê ekklêsia Thessalonikeôn en theô patri êmôn kai kuriô Iêsou Christô, 2 charis umin kai eirênê apo theou patros kai kuriou Iêsou Christou.

3 Eucharistein opheilomen tô theô pantote peri umôn, adelphoi, kathôs axion estin, oti uperauxanei ê pistis umôn kai pleonazei ê agapê enos ekastou pantôn umôn eis allêlous, 4 ôste autous êmas en umin egkauchasthai en tais ekklêsiais tou theou uper tês upomonês umôn kai pisteôs en pasin tois diôgmois umôn kai tais thlipsesin ais anechesthe. 5 endeigma tês dikaias kriseôs tou theou eis to kataxiôthênai umas tês basileias tou theou, uper ês kai paschete, 6 eiper dikaion para theô antapodounai tois thlibousin umas thlipsin 7 kai umin tois thlibomenois anesin meth’ êmôn en tê apokalupsei tou kuriou Iêsou ap’ ouranou met’ angelôn dunameôs autou 8 en puri phlogos, didontos ekdikêsin tois mê eidosin theon kai tois mê upakouousin tô euangeliô tou kuriou êmôn Iêsou, 9 oitines dikên tisousin olethron aiônion apo prosôpou tou kuriou kai apo tês doxês tês ischuos autou, 10 otan elthê endoxasthênai en tois agiois autou kai thaumasthênai en pasin tois pisteusasin, oti episteuthê to marturion êmôn eph’ umas en tê êmera ekeinê. 11 eis o kai proseuchometha pantote peri umôn, ina umas axiôsê tês klêseôs o theos êmôn kai plêrôsê pasan eudokian agathôsunês kai ergon pisteôs en dunamei, 12 opôs endoxasthê to onoma tou kuriou êmôn Iêsou en umin kai umeis en autô kata tên charin tou theou êmôn kai kuriou Iêsou Christou.

Kapitel 2

1 Erôtômen de umas, adelphoi, uper tês parousias tou kuriou [êmôn] Iêsou Christou kai êmôn episunagôgês ep’ auton 2 eis to mê tacheôs saleuthênai umas apo tou noos mêde throeisthai, mête dia pneumatos mête dia logou mête di’ epistolês ôs di’ êmôn, ôs oti enestêken ê êmera tou kuriou 3 mê tis umas exapatêsê kata mêdena tropon. oti ean mê elthê ê apostasia prôton kai apokaluphthê o anthrôpos tês anomias, o uios tês apôleias, 4 o antikeimenos kai uperairomenos epi panta legomenon theon ê sebasma, ôste auton eis ton naon tou theou kathisai apodeiknunta eauton oti estin theos. 5 ou mnêmoneuete oti eti ôn pros umas tauta elegon umin? 6 kai nun to katechon oidate eis to apokaluphthênai auton en tô autou kairô. 7 to gar mustêrion êdê energeitai tês anomias monon o katechôn arti eôs ek mesou genêtai. 8 kai tote apokaluphthêsetai o anomos, on o kurios [Iêsous] anelei tô pneumati tou stomatos autou kai katargêsei tê epiphaneia tês parousias autou, 9 ou estin ê parousia kat’ energeian tou satana en pasê dunamei kai sêmeiois kai terasin pseudous 10 kai en pasê apatê adikias tois apollumenois, anth’ ôn tên agapên tês alêtheias ouk edexanto eis to sôthênai autous. 11 kai dia touto pempei autois o theos energeian planês eis to pisteusai autous tô pseudei, 12 ina krithôsin pantes oi mê pisteusantes tê alêtheia alla eudokêsantes tê adikia.

13 Êmeis de opheilomen eucharistein tô theô pantote peri umôn, adelphoi êgapêmenoi upo kuriou, oti eilato umas o theos ap’ archês eis sôtêrian en agiasmô pneumatos kai pistei alêtheias, 14 eis o ekalesen umas dia tou euangeliou êmôn eis peripoiêsin doxês tou kuriou êmôn Iêsou Christou. 15 ara oun, adelphoi, stêkete kai krateite tas paradoseis as edidachthête eite dia logou eite di’ epistolês êmôn. 16 autos de o kurios êmôn Iêsous Christos kai [o] theos o patêr êmôn o agapêsas êmas kai dous paraklêsin aiônian kai elpida agathên en chariti, 17 parakalesai umôn tas kardias kai stêrixai en panti ergô kai logô agathô.

Kapitel 3

1 To loipon proseuchesthe, adelphoi, peri êmôn, ina o logos tou kuriou trechê kai doxazêtai kathôs kai pros umas, 2 kai ina rusthômen apo tôn atopôn kai ponêrôn anthrôpôn ou gar pantôn ê pistis. 3 pistos de estin o kurios, os stêrixei umas kai phulaxei apo tou ponêrou. 4 pepoithamen de en kuriô eph’ umas, oti a parangellomen [kai] poieite kai poiêsete. 5 O de kurios kateuthunai umôn tas kardias eis tên agapên tou theou kai eis tên upomonên tou Christou.

6 Parangellomen de umin, adelphoi, en onomati tou kuriou Iêsou Christou stellesthai umas apo pantos adelphou ataktôs peripatountos kai mê kata tên paradosin ên parelabete par’ êmôn. 7 autoi gar oidate pôs dei mimeisthai êmas, oti ouk êtaktêsamen en umin 8 oude dôrean arton ephagomen para tinos, all’ en kopô kai mochthô nuktos kai êmeras ergazomenoi pros to mê epibarêsai tina umôn 9 ouch oti ouk echomen exousian, all’ ina eautous tupon dômen umin eis to mimeisthai êmas. 10 kai gar ote êmen pros umas, touto parêngellomen umin oti, ei tis ou thelei ergazesthai mêde esthietô. 11 akouomen gar tinas peripatountas en umin ataktôs mêden ergazomenous alla periergazomenous 12 tois de toioutois parangellomen kai parakaloumen en kuriô Iêsou Christô, ina meta êsuchias ergazomenoi ton eautôn arton esthiôsin. 13 umeis de, adelphoi, mê egkakêsête kalopoiountes. 14 ei de tis ouch upakouei tô logô êmôn dia tês epistolês, touton sêmeiousthe mê sunanamignusthai autô ina entrapê 15 kai mê ôs echthron êgeisthe, alla noutheteite ôs adelphon.

16 Autos de o kurios tês eirênês dôê umin tên eirênên dia pantos en panti tropô. o kurios meta pantôn umôn.

17 O aspasmos tê emê cheiri Paulou, o estin sêmeion en pasê epistolê outôs graphô. 18 ê charis tou kuriou êmôn Iêsou Christou meta pantôn umôn.

Andre bøger