Andet Thessalonikerbrev

Om oversættelsen: Prøveoversættelsen fra 1944 er en del af det indledende arbejde til oversættelsen fra 1948. Denne oversættelse bryder med en næsten 400 år gammel tradition, hvor hvert Bibeloplag var en revision af de forrige oplag, der i sidste ende gik tilbage til Den Resen-Svaningske Bibel fra 1607.

Desværre er denne oversættelse udgivet fire år før retskrivningsreformen i 1948 — med "aa", "skulde", "vilde", "kunde" og med navneord med stort. Samtidig har man beholdt "eder" i stedet for "jer" for at bevare det gamle kirkesprog. Det gør, at sproget virker "støvet", men oversættelsen er alligevel på mange måder bedre end den autoriserede fra 1992.

Om bogen: Andet Thessalonikerbrev er formentlig et falskneri. Den foregiver at være skrevet af de samme forfattere som Første Thessalonikerbrev, men advarer imod at tro, at Dommedag er nært forestående.

Se evt. Paulus' advarsel mod Paulus - hvornår går jorden under?

Kapitler: 1 2 3

Kapitel 1

Hilsen, 1-2. Tak til Gud for Tessalonikernes Udholdenhed i Trængsler; Kristi Komme vil betyde Straf for Forfølgerne og Løn for de forfulgte, 3-10. Paulus's Bøn for Læsernes aandelige Vækst, 11-12.

Paulus møder Jesus på vejen til Damaskus.
Damaskus

1 Paulus, Silvanus og Timoteus sender Hilsen til Tessalonikernes Menighed i Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus:
2 Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!

3 Altid maa vi takke Gud for jer, Brødre! som ret er, fordi jeres Tro vokser mer og mer, og den indbyrdes Kærlighed tager til hos hver enkelt af jer alle,
4 saa vi selv roser os af jer i Guds Menigheder paa Grund af jeres Udholdenhed og Tro under alle de Forfølgelser og Trængsler, I maa udstaa.
5 Heri ligger et Varsel om Guds retfærdige Dom, at I skal agtes værdige til Guds Rige, som I lider for,
6 saa sandt det er retfærdigt for Gud, at de, der volder jer Trængsel, faar Trængsel til Gengæld,
7 og I, der lider Trængsel, faar Hvile sammen med os, naar Herren Jesus aabenbares fra Himmelen med sine mægtige Engle,
8 med flammende Ild, og bringer Straf over dem, der ikke vil vide af Gud at sige, og over dem, som ikke er lydige mod vor Herres Jesu Evangelium;
9 de skal nemlig straffes med evig Undergang bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes Herlighed
10 paa hin Dag, naar han kommer for at vise sig herlig i sine hellige og underfuld i alle, der blev troende; thi troet blev vort Vidnesbyrd hos jer.

11 Derfor beder vi altid for jer, at vor Gud vil gøre jer Kaldelsen værdige og med Kraft mangfoldiggøre jeres Lyst til det gode og jeres Gerninger i Troen,
12 saa vor Herres Jesu Navn maa blive herliggjort i jer, og I i ham, efter vor Guds og Herren Jesu Kristi Naade.

Kapitel 2

Herrens Dag er ikke umiddelbart forestaaende; først skal Antikrist fremstaa, 1-12. Tak for Guds Udvælgelse og Kaldelse af Læserne, 13-14. Formaning til Udholdenhed, 15-17.

1 Med Hensyn til vor Herres Jesu Kristi Komme og Spørgsmaalet om, hvordan vi skal samles med ham, beder vi jer, Brødre:
2 lad jer ikke straks bringe fra Besindelsen eller skræmme hverken ved nogen Aand, noget Ord eller noget Brev, der foregives at være fra os, som om Herrens Dag var lige forestaaende.
3 Lad ingen vildlede jer paa nogen Maade. Først maa jo Frafaldet komme og Lovløshedens Menneske, Fortabelsens Barn, aabenbares,
4 han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og Helligdom, saa han tager Sæde i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.
5 Mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer, allerede dengang jeg var hos jer?
6 Ogsaa nu ved I, hvad der holder igen, saa han først kan aabenbares, naar hans Tid er inde.
7 Thi Lovløshedens Hemmelighed er allerede i Virksomhed, kun maa den, som nu holder igen, først fjernes.
8 Og da skal den lovløse aabenbares (ham skal Herren Jesus dræbe med et Aandepust af sin Mund og tilintetgøre ved sit synlige Komme),
9 og han skal komme i Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere
10 og med al Uretfærdighedens Forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod Kærlighed til Sandheden, saa de kunde blive frelst.
11 Derfor sender Gud over dem en vildførende Magt, saa de tror Løgnen,
12 for at de skal rammes af Dommen, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden,

13 Men vi maa altid takke Gud for jer, Brødre, elskede af Herren! fordi Gud fra Begyndelsen udvalgte jer til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden.
14 Hertil har han ogsaa kaldet jer ved vort Evangelium, for at I skulde faa vor Herres Jesu Kristi Herlighed i Eje.

15 Saa staa da fast, Brødre! og hold fast ved de Overleveringer, hvori I blev oplært af os, hvad enten det var i Tale eller Brev.
16 Og han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket os og i sin Naade givet os en evig Trøst og et godt Haab,
17 han trøste jeres Hjerter og styrke jer i al god Gerning og Tale!

Kapitel 3

Paulus opfordrer Læserne til Forbøn i Tillid til Guds Trofasthed, 1-5. Formaning til Orden og Arbejdsomhed, 6-15. Fredsønske og Slutningshilsen, 16-18.

1 I øvrigt, Brødre! bed for os, at Herrens Ord maa faa frit Løb og komme til Ære hos andre ligesom hos jer,
2 og at vi maa fries fra de vanartede og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles.
3 Men trofast er Herren; han vil styrke jer og bevare jer fra det onde;
4 og vi har den Tillid til jer i Herren, at I baade nu og fremdeles gør, hvad vi byder jer.
5 Ja, Herren lede jeres Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

6 Men vi byder jer, Brødre! i Herren Jesu Kristi Navn, at I holder jer fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke retter sig efter den Overlevering, I modtog af os.
7 I ved jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi har ikke ført et uskikkeligt Liv iblandt jer,
8 ej heller fik vi Føden hos nogen uden Vederlag, men vi arbejdede under Slid og Møje Nat og Dag for ikke at ligge nogen af jer til Byrde.
9 Ikke som om vi ikke har Ret dertil; men vi vilde, at I skulde have et Forbillede i os til Efterfølgelse.
10 Thi allerede da vi var hos jer, indskærpede vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have Føden!
11 Vi hører nemlig, at nogle vandrer uskikkeligt iblandt jer og ikke arbejder, men giver sig af med, hvad der ikke kommer dem ved.
12 Saadanne Mennesker byder og formaner vi i Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde stilfærdigt og selv tjene sig Føden.
13 Og I, Brødre! maa ikke blive trætte. af at gøre det gode.
14 Men hvis nogen ikke retter sig efter, hvad vi har sagt her i Brevet, skal I mærke jer ham og ikke have med ham at gøre, for at han maa skamme sig!
15 Dog skal I ikke regne ham for en Fjende, men retlede ham som en Broder!

16 Men han selv, Fredens Herre, give jer sin Fred altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!
17 Hilsenen skriver jeg, Paulus, med egen Haand. Dette er et Kendetegn i alle Breve fra mig; saadan er min Haandskrift.
18 Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle!

Andre bøger