Septuaginta

Anden Samuelsbog / Basileiôn B / Βασιλειων Β

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Anden Samuelsbog

Om bogen: Anden Samuelsbog hedder Anden Kongebog i Septuaginta. De bøger, som "vi" i Vesten kalder 1. og 2. Kongebog, hedder 3. og 4. Kongebog.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kapitel 1

1 kai egeneto meta to apothanein Saoul kai Dauid anestrepsen tuptôn ton Amalêk kai ekathisen Dauid en Sekelak êmeras duo
2 kai egenêthê tê êmera tê tritê kai idou anêr êlthen ek tês parembolês ek tou laou Saoul kai ta imatia autou dierrôgota kai gê epi tês kephalês autou kai egeneto en tô eiselthein auton pros Dauid kai epesen epi tên gên kai prosekunêsen autô
3 kai eipen autô Dauid pothen su paraginê kai eipen pros auton ek tês parembolês Israêl egô diasesôsmai
4 kai eipen autô Dauid tis o logos outos apangeilon moi kai eipen oti ephugen o laos ek tou polemou kai peptôkasi polloi ek tou laou kai apethanon kai apethanen kai Saoul kai Iônathan o uios autou apethanen
5 kai eipen Dauid tô paidariô tô apangellonti autô pôs oidas oti tethnêken Saoul kai Iônathan o uios autou
6 kai eipen to paidarion to apangellon autô periptômati periepeson en tô orei tô Gelboue kai idou Saoul epestêrikto epi to doru autou kai idou ta armata kai oi ipparchai sunêpsan autô
7 kai epeblepsen epi ta opisô autou kai eiden me kai ekalesen me kai eipa idou egô
8 kai eipen moi tis ei su kai eipa Amalêkitês egô eimi
9 kai eipen pros me stêthi dê epanô mou kai thanatôson me oti kateschen me skotos deinon oti pasa ê psuchê mou en emoi
10 kai epestên ep auton kai ethanatôsa auton oti êdein oti ou zêsetai meta to pesein auton kai elabon to basileion to epi tên kephalên autou kai ton chlidôna ton epi tou brachionos autou kai enênocha auta tô kuriô mou ôde
11 kai ekratêsen Dauid tôn imatiôn autou kai dierrêxen auta kai pantes oi andres oi met autou dierrêxan ta imatia autôn
12 kai ekopsanto kai eklausan kai enêsteusan eôs deilês epi Saoul kai epi Iônathan ton uion autou kai epi ton laon Iouda kai epi ton oikon Israêl oti eplêgêsan en romphaia
13 kai eipen Dauid tô paidariô tô apangellonti autô pothen ei su kai eipen uios andros paroikou Amalêkitou egô eimi
14 kai eipen autô Dauid pôs ouk ephobêthês epenegkein cheira sou diaphtheirai ton christon kuriou
15 kai ekalesen Dauid en tôn paidariôn autou kai eipen proselthôn apantêson autô kai epataxen auton kai apethanen
16 kai eipen Dauid pros auton to aima sou epi tên kephalên sou oti to stoma sou apekrithê kata sou legôn oti egô ethanatôsa ton christon kuriou
17 kai ethrênêsen Dauid ton thrênon touton epi Saoul kai epi Iônathan ton uion autou
18 kai eipen tou didaxai tous uious Iouda idou gegraptai epi bibliou tou euthous
19 stêlôson Israêl uper tôn tethnêkotôn epi ta upsê sou traumatiôn pôs epesan dunatoi
20 mê anangeilête en Geth kai mê euangelisêsthe en tais exodois Askalônos mêpote euphranthôsin thugateres allophulôn mêpote agalliasôntai thugateres tôn aperitmêtôn
21 orê ta en Gelboue mê katabê drosos kai mê uetos eph umas kai agroi aparchôn oti ekei prosôchthisthê thureos dunatôn thureos Saoul ouk echristhê en elaiô
22 aph aimatos traumatiôn apo steatos dunatôn toxon Iônathan ouk apestraphê kenon eis ta opisô kai romphaia Saoul ouk anekampsen kenê
23 Saoul kai Iônathan oi êgapêmenoi kai ôraioi ou diakechôrismenoi euprepeis en tê zôê autôn kai en tô thanatô autôn ou diechôristhêsan uper aetous kouphoi kai uper leontas ekrataiôthêsan
24 thugateres Israêl epi Saoul klausate ton endiduskonta umas kokkina meta kosmou umôn ton anapheronta kosmon chrusoun epi ta endumata umôn
25 pôs epesan dunatoi en mesô tou polemou Iônathan epi ta upsê sou traumatias
26 algô epi soi adelphe mou Iônathan ôraiôthês moi sphodra ethaumastôthê ê agapêsis sou emoi uper agapêsin gunaikôn
27 pôs epesan dunatoi kai apôlonto skeuê polemika

Kapitel 2

1 kai egeneto meta tauta kai epêrôtêsen Dauid en kuriô legôn ei anabô eis mian tôn poleôn Iouda kai eipen kurios pros auton anabêthi kai eipen Dauid pou anabô kai eipen eis Chebrôn
2 kai anebê ekei Dauid eis Chebrôn kai amphoterai ai gunaikes autou Achinoom ê Iezraêlitis kai Abigaia ê gunê Nabal tou Karmêliou
3 kai oi andres oi met autou ekastos kai o oikos autou kai katôkoun en tais polesin Chebrôn
4 kai erchontai andres tês Ioudaias kai chriousin ton Dauid ekei tou basileuein epi ton oikon Iouda kai apêngeilan tô Dauid legontes oti oi andres Iabis tês Galaaditidos ethapsan ton Saoul
5 kai apesteilen Dauid angelous pros tous êgoumenous Iabis tês Galaaditidos kai eipen pros autous eulogêmenoi umeis tô kuriô oti pepoiêkate to eleos touto epi ton kurion umôn epi Saoul ton christon kuriou kai ethapsate auton kai Iônathan ton uion autou
6 kai nun poiêsai kurios meth umôn eleos kai alêtheian kai ge egô poiêsô meth umôn ta agatha tauta oti epoiêsate to rêma touto
7 kai nun krataiousthôsan ai cheires umôn kai ginesthe eis uious dunatous oti tethnêken o kurios umôn Saoul kai ge eme kechriken o oikos Iouda eph eautous eis basilea
8 kai Abennêr uios Nêr archistratêgos tou Saoul elaben ton Iebosthe uion Saoul kai anebibasen auton ek tês parembolês eis Manaem
9 kai ebasileusen auton epi tên Galaaditin kai epi ton Thasiri kai epi ton Iezrael kai epi ton Ephraim kai epi ton Beniamin kai epi panta Israêl
10 tessarakonta etôn Iebosthe uios Saoul ote ebasileusen epi ton Israêl kai duo etê ebasileusen plên tou oikou Iouda oi êsan opisô Dauid
11 kai egenonto ai êmerai as Dauid ebasileusen en Chebrôn epi ton oikon Iouda epta etê kai ex mênas
12 kai exêlthen Abennêr uios Nêr kai oi paides Iebosthe uiou Saoul ek Manaem eis Gabaôn
13 kai Iôab uios Sarouias kai oi paides Dauid exêlthosan ek Chebrôn kai sunantôsin autois epi tên krênên tên Gabaôn epi to auto kai ekathisan outoi epi tên krênên tên Gabaôn enteuthen kai outoi epi tên krênên enteuthen
14 kai eipen Abenner pros Iôab anastêtôsan dê ta paidaria kai paixatôsan enôpion êmôn kai eipen Iôab anastêtôsan
15 kai anestêsan kai parêlthon en arithmô tôn paidôn Beniamin dôdeka tôn Iebosthe uiou Saoul kai dôdeka ek tôn paidôn Dauid
16 kai ekratêsan ekastos tê cheiri tên kephalên tou plêsion autou kai machaira autou eis pleuran tou plêsion autou kai piptousin kata to auto kai eklêthê to onoma tou topou ekeinou meris tôn epiboulôn ê estin en Gabaôn
17 kai egeneto o polemos sklêros ôste lian en tê êmera ekeinê kai eptaisen Abennêr kai andres Israêl enôpion paidôn Dauid
18 kai egenonto ekei treis uioi Sarouias Iôab kai Abessa kai Asaêl kai Asaêl kouphos tois posin autou ôsei mia dorkas en agrô
19 kai katediôxen Asaêl opisô Abennêr kai ouk exeklinen tou poreuesthai eis dexia oude eis aristera katopisthen Abennêr
20 kai epeblepsen Abennêr eis ta opisô autou kai eipen ei su ei autos Asaêl kai eipen egô eimi
21 kai eipen autô Abennêr ekklinon su eis ta dexia ê eis ta aristera kai katasche sautô en tôn paidariôn kai labe seautô tên panoplian autou kai ouk êthelêsen Asaêl ekklinai ek tôn opisthen autou
22 kai prosetheto eti Abennêr legôn tô Asaêl apostêthi ap emou ina mê pataxô se eis tên gên kai pôs arô to prosôpon mou pros Iôab kai pou estin tauta epistrephe pros Iôab ton adelphon sou
23 kai ouk ebouleto tou apostênai kai tuptei auton Abennêr en tô opisô tou doratos epi tên psoan kai diexêlthen to doru ek tôn opisô autou kai piptei ekei kai apothnêskei upokatô autou kai egeneto pas o erchomenos eôs tou topou ou epesen ekei Asaêl kai apethanen kai uphistato
24 kai katediôxen Iôab kai Abessa opisô Abennêr kai o êlios edunen kai autoi eisêlthon eôs tou bounou Amman o estin epi prosôpou gai odon erêmon Gabaôn
25 kai sunathroizontai uioi Beniamin oi opisô Abennêr kai egenêthêsan eis sunantêsin mian kai estêsan epi kephalên bounou enos
26 kai ekalesen Abennêr Iôab kai eipen mê eis nikos kataphagetai ê romphaia ê ouk oidas oti pikra estai eis ta eschata kai eôs pote ou mê eipês tô laô anastrephein apo opisthen tôn adelphôn êmôn
27 kai eipen Iôab zê kurios oti ei mê elalêsas dioti tote ek prôithen anebê o laos ekastos katopisthen tou adelphou autou
28 kai esalpisen Iôab tê salpingi kai apestêsan pas o laos kai ou katediôxan opisô tou Israêl kai ou prosethento eti tou polemein
29 kai Abennêr kai oi andres autou apêlthon eis dusmas olên tên nukta ekeinên kai diebainan ton Iordanên kai eporeuthêsan olên tên parateinousan kai erchontai eis tên parembolên
30 kai Iôab anestrepsen opisthen apo tou Abennêr kai sunêthroisen panta ton laon kai epeskepêsan tôn paidôn Dauid enneakaideka andres kai Asaêl
31 kai oi paides Dauid epataxan tôn uiôn Beniamin tôn andrôn Abennêr triakosious exêkonta andras par autou
32 kai airousin ton Asaêl kai thaptousin auton en tô taphô tou patros autou en Baithleem kai eporeuthê Iôab kai oi andres oi met autou olên tên nukta kai diephausen autois en Chebrôn

Kapitel 3

1 kai egeneto o polemos epi polu ana meson tou oikou Saoul kai ana meson tou oikou Dauid kai o oikos Dauid eporeueto kai ekrataiouto kai o oikos Saoul eporeueto kai êsthenei
2 kai etechthêsan tô Dauid uioi en Chebrôn kai ên o prôtotokos autou Amnôn tês Achinoom tês Iezraêlitidos
3 kai o deuteros autou Dalouia tês Abigaias tês Karmêlias kai o tritos Abessalôm uios Maacha thugatros Tholmi basileôs Gesir
4 kai o tetartos Ornia uios Phengith kai o pemptos Sabatia tês Abital
5 kai o ektos Ietheraam tês Aigla gunaikos Dauid outoi etechthêsan tô Dauid en Chebrôn
6 kai egeneto en tô einai ton polemon ana meson tou oikou Saoul kai ana meson tou oikou Dauid kai Abennêr ên kratôn tou oikou Saoul
7 kai tô Saoul pallakê Respha thugatêr Ial kai eipen Memphibosthe uios Saoul pros Abennêr ti oti eisêlthes pros tên pallakên tou patros mou
8 kai ethumôthê sphodra Abennêr peri tou logou Memphibosthe kai eipen Abennêr pros auton mê kephalê kunos egô eimi epoiêsa eleos sêmeron meta tou oikou Saoul tou patros sou kai peri adelphôn kai gnôrimôn kai ouk êutomolêsa eis ton oikon Dauid kai epizêteis ep eme uper adikias gunaikos sêmeron
9 tade poiêsai o theos tô Abennêr kai tade prostheiê autô oti kathôs ômosen kurios tô Dauid oti outôs poiêsô autô en tê êmera tautê
10 perielein tên basileian apo tou oikou Saoul kai tou anastêsai ton thronon Dauid epi Israêl kai epi ton Ioudan apo Dan eôs Bêrsabee
11 kai ouk êdunasthê eti Memphibosthe apokrithênai tô Abennêr rêma apo tou phobeisthai auton
12 kai apesteilen Abennêr angelous pros Dauid eis Thailam ou ên parachrêma legôn diathou diathêkên sou met emou kai idou ê cheir mou meta sou tou epistrepsai pros se panta ton oikon Israêl
13 kai eipen Dauid egô kalôs diathêsomai pros se diathêkên plên logon ena egô aitoumai para sou legôn ouk opsei to prosôpon mou ean mê agagês tên Melchol thugatera Saoul paraginomenou sou idein to prosôpon mou
14 kai exapesteilen Dauid pros Memphibosthe uion Saoul angelous legôn apodos moi tên gunaika mou tên Melchol ên elabon en ekaton akrobustiais allophulôn
15 kai apesteilen Memphibosthe kai elaben autên para tou andros autês para Phaltiêl uiou Sellês
16 kai eporeueto o anêr autês met autês klaiôn opisô autês eôs Barakim kai eipen pros auton Abennêr poreuou anastrephe kai anestrepsen
17 kai eipen Abennêr pros tous presbuterous Israêl legôn echthes kai tritên ezêteite ton Dauid basileuein eph umôn
18 kai nun poiêsate oti kurios elalêsen peri Dauid legôn en cheiri tou doulou mou Dauid sôsô ton Israêl ek cheiros allophulôn kai ek cheiros pantôn tôn echthrôn autôn
19 kai elalêsen Abennêr en tois ôsin Beniamin kai eporeuthê Abennêr tou lalêsai eis ta ôta tou Dauid eis Chebrôn panta osa êresen en ophthalmois Israêl kai en ophthalmois pantos oikou Beniamin
20 kai êlthen Abennêr pros Dauid eis Chebrôn kai met autou eikosi andres kai epoiêsen Dauid tô Abennêr kai tois andrasin tois met autou poton
21 kai eipen Abennêr pros Dauid anastêsomai dê kai poreusomai kai sunathroisô pros kurion mou ton basilea panta Israêl kai diathêsomai meta sou diathêkên kai basileuseis epi pasin ois epithumei ê psuchê sou kai apesteilen Dauid ton Abennêr kai eporeuthê en eirênê
22 kai idou oi paides Dauid kai Iôab pareginonto ek tês exodias kai skula polla epheron met autôn kai Abennêr ouk ên meta Dauid eis Chebrôn oti apestalkei auton kai apelêluthei en eirênê
23 kai Iôab kai pasa ê stratia autou êchthêsan kai apêngelê tô Iôab legontes êkei Abennêr uios Nêr pros Dauid kai apestalken auton kai apêlthen en eirênê
24 kai eisêlthen Iôab pros ton basilea kai eipen ti touto epoiêsas idou êlthen Abennêr pros se kai ina ti exapestalkas auton kai apelêluthen en eirênê
25 ê ouk oidas tên kakian Abennêr uiou Nêr oti apatêsai se paregeneto kai gnônai tên exodon sou kai tên eisodon sou kai gnônai apanta osa su poieis
26 kai anestrepsen Iôab apo tou Dauid kai apesteilen angelous opisô Abennêr kai epistrephousin auton apo tou phreatos tou Seiram kai Dauid ouk êdei
27 kai epestrepsen Abennêr eis Chebrôn kai exeklinen auton Iôab ek plagiôn tês pulês lalêsai pros auton enedreuôn kai epataxen auton ekei epi tên psoan kai apethanen en tô aimati Asaêl tou adelphou Iôab
28 kai êkousen Dauid meta tauta kai eipen athôos eimi egô kai ê basileia mou apo kuriou eôs aiônos apo tôn aimatôn Abennêr uiou Nêr
29 katantêsatôsan epi kephalên Iôab kai epi panta ton oikon tou patros autou kai mê eklipoi ek tou oikou Iôab gonorruês kai lepros kai kratôn skutalês kai piptôn en romphaia kai elassoumenos artois
30 Iôab de kai Abessa o adelphos autou dieparetêrounto ton Abennêr anth ôn ethanatôsen ton Asaêl ton adelphon autôn en Gabaôn en tô polemô
31 kai eipen Dauid pros Iôab kai pros panta ton laon ton met autou diarrêxate ta imatia umôn kai perizôsasthe sakkous kai koptesthe emprosthen Abennêr kai o basileus Dauid eporeueto opisô tês klinês
32 kai thaptousin ton Abennêr eis Chebrôn kai êren o basileus tên phônên autou kai eklausen epi tou taphou autou kai eklausen pas o laos epi Abennêr
33 kai ethrênêsen o basileus epi Abennêr kai eipen ei kata ton thanaton Nabal apothaneitai Abennêr
34 ai cheires sou ouk edethêsan oi podes sou ouk en pedais ou prosêgagen ôs Nabal enôpion uiôn adikias epesas kai sunêchthê pas o laos tou klausai auton
35 kai êlthen pas o laos perideipnêsai ton Dauid artois eti ousês êmeras kai ômosen Dauid legôn tade poiêsai moi o theos kai tade prostheiê oti ean mê duê o êlios ou mê geusômai artou ê apo pantos tinos
36 kai egnô pas o laos kai êresen enôpion autôn panta osa epoiêsen o basileus enôpion tou laou
37 kai egnô pas o laos kai pas Israêl en tê êmera ekeinê oti ouk egeneto para tou basileôs thanatôsai ton Abennêr uion Nêr
38 kai eipen o basileus pros tous paidas autou ouk oidate oti êgoumenos megas peptôken en tê êmera tautê en tô Israêl
39 kai oti egô eimi sêmeron sungenês kai kathestamenos upo basileôs oi de andres outoi uioi Sarouias sklêroteroi mou eisin antapodô kurios tô poiounti ponêra kata tên kakian autou

Kapitel 4

1 kai êkousen Memphibosthe uios Saoul oti tethnêken Abennêr en Chebrôn kai exeluthêsan ai cheires autou kai pantes oi andres Israêl pareithêsan
2 kai duo andres êgoumenoi sustremmatôn tô Memphibosthe uiô Saoul onoma tô eni Baana kai onoma tô deuterô Rêchab uioi Remmôn tou Bêrôthaiou ek tôn uiôn Beniamin oti Bêrôth elogizeto tois uiois Beniamin
3 kai apedrasan oi Bêrôthaioi eis Geththaim kai êsan ekei paroikountes eôs tês êmeras tautês
4 kai tô Iônathan uiô Saoul uios peplêgôs tous podas uios etôn pente outos en tô elthein tên angelian Saoul kai Iônathan tou uiou autou ex Iezrael kai êren auton ê tithênos autou kai ephugen kai egeneto en tô speudein autên kai anachôrein kai epesen kai echôlanthê kai onoma autô Memphibosthe
5 kai eporeuthêsan uioi Remmôn tou Bêrôthaiou Rekcha kai Baana kai eisêlthon en tô kaumati tês êmeras eis oikon Memphibosthe kai autos ekatheuden en tê koitê tês mesêmbrias
6 kai idou ê thurôros tou oikou ekathairen purous kai enustaxen kai ekatheuden kai Rekcha kai Baana oi adelphoi dielathon
7 kai eisêlthon eis ton oikon kai Memphibosthe ekatheuden epi tês klinês autou en tô koitôni autou kai tuptousin auton kai thanatousin kai aphairousin tên kephalên autou kai elabon tên kephalên autou kai apêlthon odon tên kata dusmas olên tên nukta
8 kai ênegkan tên kephalên Memphibosthe tô Dauid eis Chebrôn kai eipan pros ton basilea idou ê kephalê Memphibosthe uiou Saoul tou echthrou sou os ezêtei tên psuchên sou kai edôken kurios tô kuriô basilei ekdikêsin tôn echthrôn autou ôs ê êmera autê ek Saoul tou echthrou sou kai ek tou spermatos autou
9 kai apekrithê Dauid tô Rekcha kai tô Baana adelphô autou uiois Remmôn tou Bêrôthaiou kai eipen autois zê kurios os elutrôsato tên psuchên mou ek pasês thlipseôs
10 oti o apangeilas moi oti tethnêken Saoul kai autos ên ôs euangelizomenos enôpion mou kai kateschon auton kai apekteina en Sekelak ô edei me dounai euangelia
11 kai nun andres ponêroi apektagkasin andra dikaion en tô oikô autou epi tês koitês autou kai nun ekzêtêsô to aima autou ek cheiros umôn kai exolethreusô umas ek tês gês
12 kai eneteilato Dauid tois paidariois autou kai apoktennousin autous kai kolobousin tas cheiras autôn kai tous podas autôn kai ekremasan autous epi tês krênês en Chebrôn kai tên kephalên Memphibosthe ethapsan en tô taphô Abennêr uiou Nêr

Kapitel 5

1 kai paraginontai pasai ai phulai Israêl pros Dauid eis Chebrôn kai eipan autô idou osta sou kai sarkes sou êmeis
2 kai echthes kai tritên ontos Saoul basileôs eph êmin su êstha o exagôn kai eisagôn ton Israêl kai eipen kurios pros se su poimaneis ton laon mou ton Israêl kai su esei eis êgoumenon epi ton Israêl
3 kai erchontai pantes oi presbuteroi Israêl pros ton basilea eis Chebrôn kai dietheto autois o basileus Dauid diathêkên en Chebrôn enôpion kuriou kai chriousin ton Dauid eis basilea epi panta Israêl
4 uios triakonta etôn Dauid en tô basileusai auton kai tessarakonta etê ebasileusen
5 epta etê kai ex mênas ebasileusen en Chebrôn epi ton Ioudan kai triakonta tria etê ebasileusen epi panta Israêl kai Ioudan en Ierousalêm
6 kai apêlthen Dauid kai oi andres autou eis Ierousalêm pros ton Iebousaion ton katoikounta tên gên kai errethê tô Dauid ouk eiseleusei ôde oti antestêsan oi tuphloi kai oi chôloi legontes oti ouk eiseleusetai Dauid ôde
7 kai katelabeto Dauid tên periochên Siôn autê ê polis tou Dauid
8 kai eipen Dauid tê êmera ekeinê pas tuptôn Iebousaion aptesthô en paraxiphidi kai tous chôlous kai tous tuphlous kai tous misountas tên psuchên Dauid dia touto erousin tuphloi kai chôloi ouk eiseleusontai eis oikon kuriou
9 kai ekathisen Dauid en tê periochê kai eklêthê autê ê polis Dauid kai ôkodomêsen tên polin kuklô apo tês akras kai ton oikon autou
10 kai eporeueto Dauid poreuomenos kai megalunomenos kai kurios pantokratôr met autou
11 kai apesteilen Chiram basileus Turou angelous pros Dauid kai xula kedrina kai tektonas xulôn kai tektonas lithôn kai ôkodomêsan oikon tô Dauid
12 kai egnô Dauid oti êtoimasen auton kurios eis basilea epi Israêl kai oti epêrthê ê basileia autou dia ton laon autou Israêl
13 kai elaben Dauid eti gunaikas kai pallakas ex Ierousalêm meta to elthein auton ek Chebrôn kai egenonto tô Dauid eti uioi kai thugateres
14 kai tauta ta onomata tôn gennêthentôn autô en Ierousalêm Sammous kai Sôbab kai Nathan kai Salômôn
15 kai Ebear kai Elisous kai Naphek kai Iephies
16 kai Elisama kai Elidae kai Eliphalath
17 kai êkousan allophuloi oti kechristai Dauid basileus epi Israêl kai anebêsan pantes oi allophuloi zêtein ton Dauid kai êkousen Dauid kai katebê eis tên periochên
18 kai oi allophuloi paraginontai kai sunepesan eis tên koilada tôn titanôn
19 kai êrôtêsen Dauid dia kuriou legôn ei anabô pros tous allophulous kai paradôseis autous eis tas cheiras mou kai eipen kurios pros Dauid anabaine oti paradidous paradôsô tous allophulous eis tas cheiras sou
20 kai êlthen Dauid ek tôn epanô diakopôn kai ekopsen tous allophulous ekei kai eipen Dauid diekopsen kurios tous echthrous mou tous allophulous enôpion emou ôs diakoptetai udata dia touto eklêthê to onoma tou topou ekeinou epanô diakopôn
21 kai katalimpanousin ekei tous theous autôn kai elabosan autous Dauid kai oi andres oi met autou
22 kai prosethento eti allophuloi tou anabênai kai sunepesan en tê koiladi tôn titanôn
23 kai epêrôtêsen Dauid dia kuriou kai eipen kurios ouk anabêsei eis sunantêsin autôn apostrephou ap autôn kai paresei autois plêsion tou klauthmônos
24 kai estai en tô akousai se tên phônên tou sugkleismou tou alsous tou klauthmônos tote katabêsei pros autous oti tote exeleusetai kurios emprosthen sou koptein en tô polemô tôn allophulôn
25 kai epoiêsen Dauid kathôs eneteilato autô kurios kai epataxen tous allophulous apo Gabaôn eôs tês gês Gazêra

Kapitel 6

1 kai sunêgagen eti Dauid panta neanian ex Israêl ôs ebdomêkonta chiliadas
2 kai anestê kai eporeuthê Dauid kai pas o laos o met autou apo tôn archontôn Iouda en anabasei tou anagagein ekeithen tên kibôton tou theou eph ên epeklêthê to onoma kuriou tôn dunameôn kathêmenou epi tôn Cheroubin ep autês
3 kai epebibasen tên kibôton kuriou eph amaxan kainên kai êren autên ex oikou Aminadab tou en tô bounô kai Oza kai oi adelphoi autou uioi Aminadab êgon tên amaxan
4 sun tê kibôtô kai oi adelphoi autou eporeuonto emprosthen tês kibôtou
5 kai Dauid kai oi uioi Israêl paizontes enôpion kuriou en organois êrmosmenois en ischui kai en ôdais kai en kinurais kai en nablais kai en tumpanois kai en kumbalois kai en aulois
6 kai paraginontai eôs alô Nôdab kai exeteinen Oza tên cheira autou epi tên kibôton tou theou kataschein autên kai ekratêsen autên oti periespasen autên o moschos tou kataschein autên
7 kai ethumôthê kurios tô Oza kai epaisen auton ekei o theos kai apethanen ekei para tên kibôton tou kuriou enôpion tou theou
8 kai êthumêsen Dauid uper ou diekopsen kurios diakopên en tô Oza kai eklêthê o topos ekeinos diakopê Oza eôs tês êmeras tautês
9 kai ephobêthê Dauid ton kurion en tê êmera ekeinê legôn pôs eiseleusetai pros me ê kibôtos kuriou
10 kai ouk ebouleto Dauid tou ekklinai pros auton tên kibôton diathêkês kuriou eis tên polin Dauid kai apeklinen autên Dauid eis oikon Abeddara tou Geththaiou
11 kai ekathisen ê kibôtos tou kuriou eis oikon Abeddara tou Geththaiou mênas treis kai eulogêsen kurios olon ton oikon Abeddara kai panta ta autou
12 kai apêngelê tô basilei Dauid legontes êulogêsen kurios ton oikon Abeddara kai panta ta autou eneken tês kibôtou tou theou kai eporeuthê Dauid kai anêgagen tên kibôton tou kuriou ek tou oikou Abeddara eis tên polin Dauid en euphrosunê
13 kai êsan met autôn airontes tên kibôton epta choroi kai thuma moschos kai arna
14 kai Dauid anekroueto en organois êrmosmenois enôpion kuriou kai o Dauid endedukôs stolên exallon
15 kai Dauid kai pas o oikos Israêl anêgagon tên kibôton kuriou meta kraugês kai meta phônês salpingos
16 kai egeneto tês kibôtou paraginomenês eôs poleôs Dauid kai Melchol ê thugatêr Saoul diekupten dia tês thuridos kai eiden ton basilea Dauid orchoumenon kai anakrouomenon enôpion kuriou kai exoudenôsen auton en tê kardia autês
17 kai pherousin tên kibôton tou kuriou kai anethêkan autên eis ton topon autês eis meson tês skênês ês epêxen autê Dauid kai anênegken Dauid olokautômata enôpion kuriou kai eirênikas
18 kai sunetelesen Dauid sunanapherôn tas olokautôseis kai tas eirênikas kai eulogêsen ton laon en onomati kuriou tôn dunameôn
19 kai diemerisen panti tô laô eis pasan tên dunamin tou Israêl apo Dan eôs Bêrsabee apo andros eôs gunaikos ekastô kollurida artou kai escharitên kai laganon apo têganou kai apêlthen pas o laos ekastos eis ton oikon autou
20 kai epestrepsen Dauid eulogêsai ton oikon autou kai exêlthen Melchol ê thugatêr Saoul eis apantêsin Dauid kai eulogêsen auton kai eipen ti dedoxastai sêmeron o basileus Israêl os apekaluphthê sêmeron en ophthalmois paidiskôn tôn doulôn eautou kathôs apokaluptetai apokaluphtheis eis tôn orchoumenôn
21 kai eipen Dauid pros Melchol enôpion kuriou orchêsomai eulogêtos kurios os exelexato me uper ton patera sou kai uper panta ton oikon autou tou katastêsai me eis êgoumenon epi ton laon autou epi ton Israêl kai paixomai kai orchêsomai enôpion kuriou
22 kai apokaluphthêsomai eti outôs kai esomai achreios en ophthalmois sou kai meta tôn paidiskôn ôn eipas me doxasthênai
23 kai tê Melchol thugatri Saoul ouk egeneto paidion eôs tês êmeras tou apothanein autên

Kapitel 7

1 kai egeneto ote ekathisen o basileus en tô oikô autou kai kurios kateklêronomêsen auton kuklô apo pantôn tôn echthrôn autou tôn kuklô
2 kai eipen o basileus pros Nathan ton prophêtên idou dê egô katoikô en oikô kedrinô kai ê kibôtos tou theou kathêtai en mesô tês skênês
3 kai eipen Nathan pros ton basilea panta osa an en tê kardia sou badize kai poiei oti kurios meta sou
4 kai egeneto tê nukti ekeinê kai egeneto rêma kuriou pros Nathan legôn
5 poreuou kai eipon pros ton doulon mou Dauid tade legei kurios ou su oikodomêseis moi oikon tou katoikêsai me
6 oti ou katôkêka en oikô aph ês êmeras anêgagon ex Aiguptou tous uious Israêl eôs tês êmeras tautês kai êmên emperipatôn en katalumati kai en skênê
7 en pasin ois diêlthon en panti Israêl ei lalôn elalêsa pros mian phulên tou Israêl ô eneteilamên poimainein ton laon mou Israêl legôn ti oti ouk ôkodomêkate moi oikon kedrinon
8 kai nun tade ereis tô doulô mou Dauid tade legei kurios pantokratôr elabon se ek tês mandras tôn probatôn tou einai se eis êgoumenon epi ton laon mou epi ton Israêl
9 kai êmên meta sou en pasin ois eporeuou kai exôlethreusa pantas tous echthrous sou apo prosôpou sou kai epoiêsa se onomaston kata to onoma tôn megalôn tôn epi tês gês
10 kai thêsomai topon tô laô mou tô Israêl kai kataphuteusô auton kai kataskênôsei kath eauton kai ou merimnêsei ouketi kai ou prosthêsei uios adikias tou tapeinôsai auton kathôs ap archês
11 apo tôn êmerôn ôn etaxa kritas epi ton laon mou Israêl kai anapausô se apo pantôn tôn echthrôn sou kai apangelei soi kurios oti oikon oikodomêseis autô
12 kai estai ean plêrôthôsin ai êmerai sou kai koimêthêsê meta tôn paterôn sou kai anastêsô to sperma sou meta se os estai ek tês koilias sou kai etoimasô tên basileian autou
13 autos oikodomêsei moi oikon tô onomati mou kai anorthôsô ton thronon autou eôs eis ton aiôna
14 egô esomai autô eis patera kai autos estai moi eis uion kai ean elthê ê adikia autou kai elegxô auton en rabdô andrôn kai en aphais uiôn anthrôpôn
15 to de eleos mou ouk apostêsô ap autou kathôs apestêsa aph ôn apestêsa ek prosôpou mou
16 kai pistôthêsetai o oikos autou kai ê basileia autou eôs aiônos enôpion emou kai o thronos autou estai anôrthômenos eis ton aiôna
17 kata pantas tous logous toutous kai kata pasan tên orasin tautên outôs elalêsen Nathan pros Dauid
18 kai eisêlthen o basileus Dauid kai ekathisen enôpion kuriou kai eipen tis eimi egô kurie mou kurie kai tis o oikos mou oti êgapêkas me eôs toutôn
19 kai katesmikrunthê mikron enôpion sou kurie mou kurie kai elalêsas uper tou oikou tou doulou sou eis makran outos de o nomos tou anthrôpou kurie mou kurie
20 kai ti prosthêsei Dauid eti tou lalêsai pros se kai nun su oidas ton doulon sou kurie mou kurie
21 dia ton logon sou pepoiêkas kai kata tên kardian sou epoiêsas pasan tên megalôsunên tautên gnôrisai tô doulô sou
22 eneken tou megalunai se kurie mou kurie oti ouk estin ôs su kai ouk estin theos plên sou en pasin ois êkousamen en tois ôsin êmôn
23 kai tis ôs o laos sou Israêl ethnos allo en tê gê ôs ôdêgêsen auton o theos tou lutrôsasthai autô laon tou thesthai se onoma tou poiêsai megalôsunên kai epiphaneian tou ekbalein se ek prosôpou tou laou sou ou elutrôsô seautô ex Aiguptou ethnê kai skênômata
24 kai êtoimasas seautô ton laon sou Israêl laon eôs aiônos kai su kurie egenou autois eis theon
25 kai nun kurie mou kurie to rêma o elalêsas peri tou doulou sou kai tou oikou autou pistôson eôs aiônos kurie pantokratôr thee tou Israêl kai nun kathôs elalêsas
26 megaluntheiê to onoma sou eôs aiônos
27 kurie pantokratôr theos Israêl apekalupsas to ôtion tou doulou sou legôn oikon oikodomêsô soi dia touto euren o doulos sou tên kardian eautou tou proseuxasthai pros se tên proseuchên tautên
28 kai nun kurie mou kurie su ei o theos kai oi logoi sou esontai alêthinoi kai elalêsas uper tou doulou sou ta agatha tauta
29 kai nun arxai kai eulogêson ton oikon tou doulou sou tou einai eis ton aiôna enôpion sou oti su ei kurie mou kurie elalêsas kai apo tês eulogias sou eulogêthêsetai o oikos tou doulou sou eis ton aiôna

Kapitel 8

1 kai egeneto meta tauta kai epataxen Dauid tous allophulous kai etropôsato autous kai elaben Dauid tên aphôrismenên ek cheiros tôn allophulôn
2 kai epataxen Dauid tên Môab kai diemetrêsen autous en schoiniois koimisas autous epi tên gên kai egeneto ta duo schoinismata tou thanatôsai kai ta duo schoinismata ezôgrêsen kai egeneto Môab tô Dauid eis doulous pherontas xenia
3 kai epataxen Dauid ton Adraazar uion Raab basilea Souba poreuomenou autou epistêsai tên cheira autou epi ton potamon Euphratên
4 kai prokatelabeto Dauid tôn autou chilia armata kai epta chiliadas ippeôn kai eikosi chiliadas andrôn pezôn kai parelusen Dauid panta ta armata kai upelipeto ex autôn ekaton armata
5 kai paraginetai Suria Damaskou boêthêsai tô Adraazar basilei Souba kai epataxen Dauid en tô Surô eikosi duo chiliadas andrôn
6 kai etheto Dauid phrouran en Suria tê kata Damaskon kai egeneto o Suros tô Dauid eis doulous pherontas xenia kai esôsen kurios ton Dauid en pasin ois eporeueto
7 kai elaben Dauid tous chlidônas tous chrusous oi êsan epi tôn paidôn tôn Adraazar basileôs Souba kai ênegken auta eis Ierousalêm kai elaben auta Sousakim basileus Aiguptou en tô anabênai auton eis Ierousalêm en êmerais Roboam uiou Solomôntos
8 kai ek tês Masbak ek tôn eklektôn poleôn tou Adraazar elaben o basileus Dauid chalkon polun sphodra en autô epoiêsen Salômôn tên thalassan tên chalkên kai tous stulous kai tous loutêras kai panta ta skeuê
9 kai êkousen Thoou o basileus Êmath oti epataxen Dauid pasan tên dunamin Adraazar
10 kai apesteilen Thoou Ieddouran ton uion autou pros basilea Dauid erôtêsai auton ta eis eirênên kai eulogêsai auton uper ou epolemêsen ton Adraazar kai epataxen auton oti antikeimenos ên tô Adraazar kai en tais chersin autou êsan skeuê argura kai skeuê chrusa kai skeuê chalka
11 kai tauta êgiasen o basileus Dauid tô kuriô meta tou arguriou kai meta tou chrusiou ou êgiasen ek pasôn tôn poleôn ôn katedunasteusen
12 ek tês Idoumaias kai ek tês gês Môab kai ek tôn uiôn Ammôn kai ek tôn allophulôn kai ex Amalêk kai ek tôn skulôn Adraazar uiou Raab basileôs Souba
13 kai epoiêsen Dauid onoma kai en tô anakamptein auton epataxen tên Idoumaian en Gaimele eis oktôkaideka chiliadas
14 kai etheto en tê Idoumaia phrouran en pasê tê Idoumaia kai egenonto pantes oi Idoumaioi douloi tô basilei kai esôsen kurios ton Dauid en pasin ois eporeueto
15 kai ebasileusen Dauid epi Israêl kai ên Dauid poiôn krima kai dikaiosunên epi panta ton laon autou
16 kai Iôab uios Sarouias epi tês stratias kai Iôsaphat uios Achia epi tôn upomnêmatôn
17 kai Saddouk uios Achitôb kai Achimelech uios Abiathar iereis kai Asa o grammateus
18 kai Banaias uios Iôdae sumboulos kai o Cheleththi kai o Pheletti kai uioi Dauid aularchai êsan

Kapitel 9

1 kai eipen Dauid ei estin eti upoleleimmenos tô oikô Saoul kai poiêsô met autou eleos eneken Iônathan
2 kai ek tou oikou Saoul pais ên kai onoma autô Siba kai kalousin auton pros Dauid kai eipen pros auton o basileus ei su ei Siba kai eipen egô doulos sos
3 kai eipen o basileus ei upoleleiptai ek tou oikou Saoul eti anêr kai poiêsô met autou eleos theou kai eipen Siba pros ton basilea eti estin uios tô Iônathan peplêgôs tous podas
4 kai eipen o basileus pou outos kai eipen Siba pros ton basilea idou en oikô Machir uiou Amiêl ek tês Ladabar
5 kai apesteilen o basileus Dauid kai elaben auton ek tou oikou Machir uiou Amiêl ek tês Ladabar
6 kai paraginetai Memphibosthe uios Iônathan uiou Saoul pros ton basilea Dauid kai epesen epi prosôpon autou kai prosekunêsen autô kai eipen autô Dauid Memphibosthe kai eipen idou o doulos sou
7 kai eipen autô Dauid mê phobou oti poiôn poiêsô meta sou eleos dia Iônathan ton patera sou kai apokatastêsô soi panta agron Saoul patros tou patros sou kai su phagê arton epi tês trapezês mou dia pantos
8 kai prosekunêsen Memphibosthe kai eipen tis eimi o doulos sou oti epeblepsas epi ton kuna ton tethnêkota ton omoion emoi
9 kai ekalesen o basileus Siba to paidarion Saoul kai eipen pros auton panta osa estin tô Saoul kai olô tô oikô autou dedôka tô uiô tou kuriou sou
10 kai erga autô tên gên su kai oi uioi sou kai oi douloi sou kai eisoiseis tô uiô tou kuriou sou artous kai edetai autous kai Memphibosthe uios tou kuriou sou phagetai dia pantos arton epi tês trapezês mou kai tô Siba êsan pentekaideka uioi kai eikosi douloi
11 kai eipen Siba pros ton basilea kata panta osa entetaltai o kurios mou o basileus tô doulô autou outôs poiêsei o doulos sou kai Memphibosthe êsthien epi tês trapezês Dauid kathôs eis tôn uiôn tou basileôs
12 kai tô Memphibosthe uios mikros kai onoma autô Micha kai pasa ê katoikêsis tou oikou Siba douloi tou Memphibosthe
13 kai Memphibosthe katôkei en Ierousalêm oti epi tês trapezês tou basileôs dia pantos êsthien kai autos ên chôlos amphoterois tois posin autou

Kapitel 10

1 kai egeneto meta tauta kai apethanen basileus uiôn Ammôn kai ebasileusen Annôn uios autou ant autou
2 kai eipen Dauid poiêsô eleos meta Annôn uiou Naas on tropon epoiêsen o patêr autou met emou eleos kai apesteilen Dauid parakalesai auton en cheiri tôn doulôn autou peri tou patros autou kai paregenonto oi paides Dauid eis tên gên uiôn Ammôn
3 kai eipon oi archontes uiôn Ammôn pros Annôn ton kurion autôn mê para to doxazein Dauid ton patera sou enôpion sou oti apesteilen soi parakalountas all ouchi opôs ereunêsôsin tên polin kai kataskopêsôsin autên kai tou kataskepsasthai autên apesteilen Dauid tous paidas autou pros se
4 kai elaben Annôn tous paidas Dauid kai exurêsen tous pôgônas autôn kai apekopsen tous manduas autôn en tô êmisei eôs tôn ischiôn autôn kai exapesteilen autous
5 kai anêngeilan tô Dauid uper tôn andrôn kai apesteilen eis apantên autôn oti êsan oi andres êtimasmenoi sphodra kai eipen o basileus kathisate en Ierichô eôs tou anateilai tous pôgônas umôn kai epistraphêsesthe
6 kai eidan oi uioi Ammôn oti katêschunthêsan o laos Dauid kai apesteilan oi uioi Ammôn kai emisthôsanto tên Surian Baithroôb eikosi chiliadas pezôn kai ton basilea Maacha chilious andras kai Istôb dôdeka chiliadas andrôn
7 kai êkousen Dauid kai apesteilen ton Iôab kai pasan tên dunamin tous dunatous
8 kai exêlthan oi uioi Ammôn kai paretaxanto polemon para tê thura tês pulês kai Suria Souba kai Roôb kai Istôb kai Maacha monoi en agrô
9 kai eiden Iôab oti egenêthê pros auton antiprosôpon tou polemou ek tou kata prosôpon ex enantias kai ek tou opisthen kai epelexen ek pantôn tôn neaniskôn Israêl kai paretaxanto ex enantias Surias
10 kai to kataloipon tou laou edôken en cheiri Abessa tou adelphou autou kai paretaxanto ex enantias uiôn Ammôn
11 kai eipen ean krataiôthê Suria uper eme kai esesthe moi eis sôtêrian kai ean uioi Ammôn krataiôthôsin uper se kai esometha tou sôsai se
12 andrizou kai krataiôthômen uper tou laou êmôn kai peri tôn poleôn tou theou êmôn kai kurios poiêsei to agathon en ophthalmois autou
13 kai prosêlthen Iôab kai o laos autou met autou eis polemon pros Surian kai ephugan apo prosôpou autou
14 kai oi uioi Ammôn eidan oti ephugen Suria kai ephugan apo prosôpou Abessa kai eisêlthan eis tên polin kai anestrepsen Iôab apo tôn uiôn Ammôn kai paregenonto eis Ierousalêm
15 kai eiden Suria oti eptaisen emprosthen Israêl kai sunêchthêsan epi to auto
16 kai apesteilen Adraazar kai sunêgagen tên Surian tên ek tou peran tou potamou Chalamak kai paregenonto Ailam kai Sôbak archôn tês dunameôs Adraazar emprosthen autôn
17 kai anêngelê tô Dauid kai sunêgagen ton panta Israêl kai diebê ton Iordanên kai paregenonto eis Ailam kai paretaxato Suria apenanti Dauid kai epolemêsan met autou
18 kai ephugen Suria apo prosôpou Israêl kai aneilen Dauid ek tês Surias eptakosia armata kai tessarakonta chiliadas ippeôn kai ton Sôbak ton archonta tês dunameôs autou epataxen kai apethanen ekei
19 kai eidan pantes oi basileis oi douloi Adraazar oti eptaisan emprosthen Israêl kai êutomolêsan meta Israêl kai edouleusan autois kai ephobêthê Suria tou sôsai eti tous uious Ammôn

Kapitel 11

1 kai egeneto epistrepsantos tou eniautou eis ton kairon tês exodias tôn basileôn kai apesteilen Dauid ton Iôab kai tous paidas autou met autou kai ton panta Israêl kai diephtheiran tous uious Ammôn kai diekathisan epi Rabbath kai Dauid ekathisen en Ierousalêm2 kai egeneto pros esperan kai anestê Dauid apo tês koitês autou kai periepatei epi tou dômatos tou oikou tou basileôs kai eiden gunaika louomenên apo tou dômatos kai ê gunê kalê tô eidei sphodra
3 kai apesteilen Dauid kai ezêtêsen tên gunaika kai eipen ouchi autê Bêrsabee thugatêr Eliab gunê Ouriou tou Chettaiou
4 kai apesteilen Dauid angelous kai elaben autên kai eisêlthen pros auton kai ekoimêthê met autês kai autê agiazomenê apo akatharsias autês kai apestrepsen eis ton oikon autês
5 kai en gastri elaben ê gunê kai aposteilasa apêngeilen tô Dauid kai eipen egô eimi en gastri echô
6 kai apesteilen Dauid pros Iôab legôn aposteilon pros me ton Ourian ton Chettaion kai apesteilen Iôab ton Ourian pros Dauid
7 kai paraginetai Ourias kai eisêlthen pros auton kai epêrôtêsen Dauid eis eirênên Iôab kai eis eirênên tou laou kai eis eirênên tou polemou
8 kai eipen Dauid tô Ouria katabêthi eis ton oikon sou kai nipsai tous podas sou kai exêlthen Ourias ex oikou tou basileôs kai exêlthen opisô autou arsis tou basileôs
9 kai ekoimêthê Ourias para tê thura tou basileôs meta tôn doulôn tou kuriou autou kai ou katebê eis ton oikon autou
10 kai anêngeilan tô Dauid legontes oti ou katebê Ourias eis ton oikon autou kai eipen Dauid pros Ourian ouchi ex odou su erchê ti oti ou katebês eis ton oikon sou
11 kai eipen Ourias pros Dauid ê kibôtos kai Israêl kai Ioudas katoikousin en skênais kai o kurios mou Iôab kai oi douloi tou kuriou mou epi prosôpon tou agrou paremballousin kai egô eiseleusomai eis ton oikon mou phagein kai piein kai koimêthênai meta tês gunaikos mou pôs zê ê psuchê sou ei poiêsô to rêma touto
12 kai eipen Dauid pros Ourian kathison entautha kai ge sêmeron kai aurion exapostelô se kai ekathisen Ourias en Ierousalêm en tê êmera ekeinê kai tê epaurion
13 kai ekalesen auton Dauid kai ephagen enôpion autou kai epien kai emethusen auton kai exêlthen esperas tou koimêthênai epi tês koitês autou meta tôn doulôn tou kuriou autou kai eis ton oikon autou ou katebê
14 kai egeneto prôi kai egrapsen Dauid biblion pros Iôab kai apesteilen en cheiri Ouriou
15 kai egrapsen en tô bibliô legôn eisagage ton Ourian ex enantias tou polemou tou krataiou kai apostraphêsesthe apo opisthen autou kai plêgêsetai kai apothaneitai
16 kai egenêthê en tô phulassein Iôab epi tên polin kai ethêken ton Ourian eis ton topon ou êdei oti andres dunameôs ekei
17 kai exêlthon oi andres tês poleôs kai epolemoun meta Iôab kai epesan ek tou laou ek tôn doulôn Dauid kai apethanen kai ge Ourias o Chettaios
18 kai apesteilen Iôab kai apêngeilen tô basilei pantas tous logous tou polemou
19 kai eneteilato tô angelô legôn en tô suntelesai se pantas tous logous tou polemou lalêsai pros ton basilea
20 kai estai ean anabê o thumos tou basileôs kai eipê soi ti oti êngisate pros tên polin polemêsai ouk êdeite oti toxeusousin apanôthen tou teichous
21 tis epataxen ton Abimelech uion Ierobaal ouchi gunê erripsen ep auton klasma mulou epanôthen tou teichous kai apethanen en Thamasi ina ti prosêgagete pros to teichos kai ereis kai ge Ourias o doulos sou o Chettaios apethanen
22 kai eporeuthê o angelos Iôab pros ton basilea eis Ierousalêm kai paregeneto kai apêngeilen tô Dauid panta osa apêngeilen autô Iôab panta ta rêmata tou polemou kai ethumôthê Dauid pros Iôab kai eipen pros ton angelon ina ti prosêgagete pros tên polin tou polemêsai ouk êdeite oti plêgêsesthe apo tou teichous tis epataxen ton Abimelech uion Ierobaal ouchi gunê erripsen ep auton klasma mulou apo tou teichous kai apethanen en Thamasi ina ti prosêgagete pros to teichos
23 kai eipen o angelos pros Dauid oti ekrataiôsan eph êmas oi andres kai exêlthan eph êmas eis ton agron kai egenêthêmen ep autous eôs tês thuras tês pulês
24 kai etoxeusan oi toxeuontes pros tous paidas sou apanôthen tou teichous kai apethanan tôn paidôn tou basileôs kai ge o doulos sou Ourias o Chettaios apethanen
25 kai eipen Dauid pros ton angelon tade ereis pros Iôab mê ponêron estô en ophthalmois sou to rêma touto oti pote men outôs kai pote outôs phagetai ê machaira krataiôson ton polemon sou pros tên polin kai kataspason autên kai krataiôson auton
26 kai êkousen ê gunê Ouriou oti apethanen Ourias o anêr autês kai ekopsato ton andra autês
27 kai diêlthen to penthos kai apesteilen Dauid kai sunêgagen autên eis ton oikon autou kai egenêthê autô eis gunaika kai eteken autô uion kai ponêron ephanê to rêma o epoiêsen Dauid en ophthalmois kuriou

Kapitel 12

1 kai apesteilen kurios ton Nathan ton prophêtên pros Dauid kai eisêlthen pros auton kai eipen autô duo êsan andres en polei mia eis plousios kai eis penês
2 kai tô plousiô ên poimnia kai boukolia polla sphodra
3 kai tô penêti ouden all ê amnas mia mikra ên ektêsato kai periepoiêsato kai exethrepsen autên kai êdrunthê met autou kai meta tôn uiôn autou epi to auto ek tou artou autou êsthien kai ek tou potêriou autou epinen kai en tô kolpô autou ekatheuden kai ên autô ôs thugatêr
4 kai êlthen parodos tô andri tô plousiô kai epheisato labein ek tôn poimniôn autou kai ek tôn boukoliôn autou tou poiêsai tô xenô odoiporô elthonti pros auton kai elaben tên amnada tou penêtos kai epoiêsen autên tô andri tô elthonti pros auton
5 kai ethumôthê orgê Dauid sphodra tô andri kai eipen Dauid pros Nathan zê kurios oti uios thanatou o anêr o poiêsas touto
6 kai tên amnada apoteisei eptaplasiona anth ôn oti epoiêsen to rêma touto kai peri ou ouk epheisato
7 kai eipen Nathan pros Dauid su ei o anêr o poiêsas touto tade legei kurios o theos Israêl egô eimi echrisa se eis basilea epi Israêl kai egô eimi errusamên se ek cheiros Saoul
8 kai edôka soi ton oikon tou kuriou sou kai tas gunaikas tou kuriou sou en tô kolpô sou kai edôka soi ton oikon Israêl kai Iouda kai ei mikron estin prosthêsô soi kata tauta
9 ti oti ephaulisas ton logon kuriou tou poiêsai to ponêron en ophthalmois autou ton Ourian ton Chettaion epataxas en romphaia kai tên gunaika autou elabes seautô eis gunaika kai auton apekteinas en romphaia uiôn Ammôn
10 kai nun ouk apostêsetai romphaia ek tou oikou sou eôs aiônos anth ôn oti exoudenôsas me kai elabes tên gunaika tou Ouriou tou Chettaiou tou einai soi eis gunaika
11 tade legei kurios idou egô exegeirô epi se kaka ek tou oikou sou kai lêmpsomai tas gunaikas sou kat ophthalmous sou kai dôsô tô plêsion sou kai koimêthêsetai meta tôn gunaikôn sou enantion tou êliou toutou
12 oti su epoiêsas krubê kagô poiêsô to rêma touto enantion pantos Israêl kai apenanti toutou tou êliou
13 kai eipen Dauid tô Nathan êmartêka tô kuriô kai eipen Nathan pros Dauid kai kurios parebibasen to amartêma sou ou mê apothanês
14 plên oti paroxunôn parôxunas tous echthrous kuriou en tô rêmati toutô kai ge o uios sou o techtheis soi thanatô apothaneitai
15 kai apêlthen Nathan eis ton oikon autou kai ethrausen kurios to paidion o eteken ê gunê Ouriou tô Dauid kai êrrôstêsen
16 kai ezêtêsen Dauid ton theon peri tou paidariou kai enêsteusen Dauid nêsteian kai eisêlthen kai êulisthê en sakkô epi tês gês
17 kai anestêsan ep auton oi presbuteroi tou oikou autou tou egeirai auton apo tês gês kai ouk êthelêsen kai ou sunephagen autois arton
18 kai egeneto en tê êmera tê ebdomê kai apethane to paidarion kai ephobêthêsan oi douloi Dauid anangeilai autô oti tethnêken to paidarion oti eipan idou en tô eti to paidarion zên elalêsamen pros auton kai ouk eisêkousen tês phônês êmôn kai pôs eipômen pros auton oti tethnêken to paidarion kai poiêsei kaka
19 kai sunêken Dauid oti oi paides autou psithurizousin kai enoêsen Dauid oti tethnêken to paidarion kai eipen Dauid pros tous paidas autou ei tethnêken to paidarion kai eipan tethnêken
20 kai anestê Dauid ek tês gês kai elousato kai êleipsato kai êllaxen ta imatia autou kai eisêlthen eis ton oikon tou theou kai prosekunêsen autô kai eisêlthen eis ton oikon autou kai êtêsen arton phagein kai parethêkan autô arton kai ephagen
21 kai eipan oi paides autou pros auton ti to rêma touto o epoiêsas eneka tou paidariou eti zôntos enêsteues kai eklaies kai êgrupneis kai ênika apethanen to paidarion anestês kai ephages arton kai pepôkas
22 kai eipen Dauid en tô to paidarion eti zên enêsteusa kai eklausa oti eipa tis oiden ei eleêsei me kurios kai zêsetai to paidarion
23 kai nun tethnêken ina ti touto egô nêsteuô mê dunêsomai epistrepsai auto eti egô poreusomai pros auton kai autos ouk anastrepsei pros me
24 kai parekalesen Dauid Bêrsabee tên gunaika autou kai eisêlthen pros autên kai ekoimêthê met autês kai sunelaben kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou Salômôn kai kurios êgapêsen auton
25 kai apesteilen en cheiri Nathan tou prophêtou kai ekalesen to onoma autou Idedi eneken kuriou
26 kai epolemêsen Iôab en Rabbath uiôn Ammôn kai katelaben tên polin tês basileias
27 kai apesteilen Iôab angelous pros Dauid kai eipen epolemêsa en Rabbath kai katelabomên tên polin tôn udatôn
28 kai nun sunagage to kataloipon tou laou kai parembale epi tên polin kai prokatalabou autên ina mê prokatalabômai egô tên polin kai klêthê to onoma mou ep autên
29 kai sunêgagen Dauid panta ton laon kai eporeuthê eis Rabbath kai epolemêsen en autê kai katelabeto autên
30 kai elaben ton stephanon Melchol tou basileôs autôn apo tês kephalês autou kai o stathmos autou talanton chrusiou kai lithou timiou kai ên epi tês kephalês Dauid kai skula tês poleôs exênegken polla sphodra
31 kai ton laon ton onta en autê exêgagen kai ethêken en tô prioni kai en tois tribolois tois sidêrois kai diêgagen autous dia tou plintheiou kai outôs epoiêsen pasais tais polesin uiôn Ammôn kai epestrepsen Dauid kai pas o laos eis Ierousalêm

Kapitel 13

1 kai egenêthê meta tauta kai tô Abessalôm uiô Dauid adelphê kalê tô eidei sphodra kai onoma autê Thêmar kai êgapêsen autên Amnôn uios Dauid
2 kai ethlibeto Amnôn ôste arrôstein dia Thêmar tên adelphên autou oti parthenos ên autê kai uperogkon en ophthalmois Amnôn tou poiêsai ti autê
3 kai ên tô Amnôn etairos kai onoma autô Iônadab uios Samaa tou adelphou Dauid kai Iônadab anêr sophos sphodra
4 kai eipen autô ti soi oti su outôs asthenês uie tou basileôs to prôi prôi ouk apangeleis moi kai eipen autô Amnôn Thêmar tên adelphên Abessalôm tou adelphou mou egô agapô
5 kai eipen autô Iônadab koimêthêti epi tês koitês sou kai malakisthêti kai eiseleusetai o patêr sou tou idein se kai ereis pros auton elthetô dê Thêmar ê adelphê mou kai psômisatô me kai poiêsatô kat ophthalmous mou brôma opôs idô kai phagô ek tôn cheirôn autês
6 kai ekoimêthê Amnôn kai êrrôstêsen kai eisêlthen o basileus idein auton kai eipen Amnôn pros ton basilea elthetô dê Thêmar ê adelphê mou pros me kai kollurisatô en ophthalmois mou duo kolluridas kai phagomai ek tês cheiros autês
7 kai apesteilen Dauid pros Thêmar eis ton oikon legôn poreuthêti dê eis ton oikon Amnôn tou adelphou sou kai poiêson autô brôma
8 kai eporeuthê Thêmar eis ton oikon Amnôn adelphou autês kai autos koimômenos kai elaben to stais kai ephurasen kai ekollurisen kat ophthalmous autou kai êpsêsen tas kolluridas
9 kai elaben to têganon kai katekenôsen enôpion autou kai ouk êthelêsen phagein kai eipen Amnôn exagagete panta andra epanôthen mou kai exêgagon panta andra apo epanôthen autou
10 kai eipen Amnôn pros Thêmar eisenegke to brôma eis to tamieion kai phagomai ek tês cheiros sou kai elaben Thêmar tas kolluridas as epoiêsen kai eisênegken tô Amnôn adelphô autês eis ton koitôna
11 kai prosêgagen autô tou phagein kai epelabeto autês kai eipen autê deuro koimêthêti met emou adelphê mou
12 kai eipen autô mê adelphe mou mê tapeinôsês me dioti ou poiêthêsetai outôs en Israêl mê poiêsês tên aphrosunên tautên
13 kai egô pou apoisô to oneidos mou kai su esê ôs eis tôn aphronôn en Israêl kai nun lalêson dê pros ton basilea oti ou mê kôlusê me apo sou
14 kai ouk êthelêsen Amnôn tou akousai tês phônês autês kai ekrataiôsen uper autên kai etapeinôsen autên kai ekoimêthê met autês
15 kai emisêsen autên Amnôn misos mega sphodra oti mega to misos o emisêsen autên uper tên agapên ên êgapêsen autên kai eipen autê Amnôn anastêthi kai poreuou
16 kai eipen autô Thêmar mê adelphe oti megalê ê kakia ê eschatê uper tên prôtên ên epoiêsas met emou tou exaposteilai me kai ouk êthelêsen Amnôn akousai tês phônês autês
17 kai ekalesen to paidarion autou ton proestêkota tou oikou autou kai eipen autô exaposteilate dê tautên ap emou exô kai apokleison tên thuran opisô autês
18 kai ep autês ên chitôn karpôtos oti outôs enediduskonto ai thugateres tou basileôs ai parthenoi tous ependutas autôn kai exêgagen autên o leitourgos autou exô kai apekleisen tên thuran opisô autês
19 kai elaben Thêmar spodon kai epethêken epi tên kephalên autês kai ton chitôna ton karpôton ton ep autês dierrêxen kai epethêken tas cheiras autês epi tên kephalên autês kai eporeuthê poreuomenê kai krazousa
20 kai eipen pros autên Abessalôm o adelphos autês mê Amnôn o adelphos sou egeneto meta sou kai nun adelphê mou kôpheuson oti adelphos sou estin mê thês tên kardian sou tou lalêsai eis to rêma touto kai ekathisen Thêmar chêreuousa en oikô Abessalôm tou adelphou autês
21 kai êkousen o basileus Dauid pantas tous logous toutous kai ethumôthê sphodra kai ouk elupêsen to pneuma Amnôn tou uiou autou oti êgapa auton oti prôtotokos autou ên
22 kai ouk elalêsen Abessalôm meta Amnôn apo ponêrou eôs agathou oti emisei Abessalôm ton Amnôn epi logou ou etapeinôsen Thêmar tên adelphên autou
23 kai egeneto eis dietêrida êmerôn kai êsan keirontes tô Abessalôm en Belasôr tê echomena Ephraim kai ekalesen Abessalôm pantas tous uious tou basileôs
24 kai êlthen Abessalôm pros ton basilea kai eipen idou dê keirousin tô doulô sou poreuthêtô dê o basileus kai oi paides autou meta tou doulou sou
25 kai eipen o basileus pros Abessalôm mê dê uie mou mê poreuthômen pantes êmeis kai ou mê katabarunthômen epi se kai ebiasato auton kai ouk êthelêsen tou poreuthênai kai eulogêsen auton
26 kai eipen Abessalôm kai ei mê poreuthêtô dê meth êmôn Amnôn o adelphos mou kai eipen autô o basileus ina ti poreuthê meta sou
27 kai ebiasato auton Abessalôm kai apesteilen met autou ton Amnôn kai pantas tous uious tou basileôs kai epoiêsen Abessalôm poton kata ton poton tou basileôs
28 kai eneteilato Abessalôm tois paidariois autou legôn idete ôs an agathunthê ê kardia Amnôn en tô oinô kai eipô pros umas pataxate ton Amnôn kai thanatôsate auton mê phobêthête oti ouchi egô eimi entellomai umin andrizesthe kai ginesthe eis uious dunameôs
29 kai epoiêsan ta paidaria Abessalôm tô Amnôn katha eneteilato autois Abessalôm kai anestêsan pantes oi uioi tou basileôs kai epekathisan anêr epi tên êmionon autou kai ephugan
30 kai egeneto autôn ontôn en tê odô kai ê akoê êlthen pros Dauid legôn epataxen Abessalôm pantas tous uious tou basileôs kai ou kateleiphthê ex autôn oude eis
31 kai anestê o basileus kai dierrêxen ta imatia autou kai ekoimêthê epi tên gên kai pantes oi paides autou oi periestôtes autô dierrêxan ta imatia autôn
32 kai apekrithê Iônadab uios Samaa adelphou Dauid kai eipen mê eipatô o kurios mou o basileus oti panta ta paidaria tous uious tou basileôs ethanatôsen oti Amnôn monôtatos apethanen oti epi stomatos Abessalôm ên keimenos apo tês êmeras ês etapeinôsen Thêmar tên adelphên autou
33 kai nun mê thesthô o kurios mou o basileus epi tên kardian autou rêma legôn pantes oi uioi tou basileôs apethanan oti all ê Amnôn monôtatos apethanen
34 kai apedra Abessalôm kai êren to paidarion o skopos tous ophthalmous autou kai eiden kai idou laos polus poreuomenos en tê odô opisthen autou ek pleuras tou orous en tê katabasei kai paregeneto o skopos kai apêngeilen tô basilei kai eipen andras eôraka ek tês odou tês Ôrônên ek merous tou orous
35 kai eipen Iônadab pros ton basilea idou oi uioi tou basileôs pareisin kata ton logon tou doulou sou outôs egeneto
36 kai egeneto ênika sunetelesen lalôn kai idou oi uioi tou basileôs êlthan kai epêran tên phônên autôn kai eklausan kai ge o basileus kai pantes oi paides autou eklausan klauthmon megan sphodra
37 kai Abessalôm ephugen kai eporeuthê pros Tholmai uion Emioud basilea Gedsour eis gên Machad kai epenthêsen o basileus Dauid epi ton uion autou pasas tas êmeras
38 kai Abessalôm apedra kai eporeuthê eis Gedsour kai ên ekei etê tria
39 kai ekopasen to pneuma tou basileôs tou exelthein opisô Abessalôm oti pareklêthê epi Amnôn oti apethanen

Kapitel 14

1 kai egnô Iôab uios Sarouias oti ê kardia tou basileôs epi Abessalôm
2 kai apesteilen Iôab eis Thekôe kai elaben ekeithen gunaika sophên kai eipen pros autên penthêson dê kai endusai imatia penthika kai mê aleipsê elaion kai esê ôs gunê penthousa epi tethnêkoti touto êmeras pollas
3 kai eleusê pros ton basilea kai lalêseis pros auton kata to rêma touto kai ethêken Iôab tous logous en tô stomati autês
4 kai eisêlthen ê gunê ê Thekôitis pros ton basilea kai epesen epi prosôpon autês eis tên gên kai prosekunêsen autô kai eipen Sôson basileu sôson
5 kai eipen pros autên o basileus ti estin soi ê de eipen kai mala gunê chêra egô eimi kai apethanen o anêr mou
6 kai ge tê doulê sou duo uioi kai emachesanto amphoteroi en tô agrô kai ouk ên o exairoumenos ana meson autôn kai epaisen o eis ton adelphon autou kai ethanatôsen auton
7 kai idou epanestê olê ê patria pros tên doulên sou kai eipan dos ton paisanta ton adelphon autou kai thanatôsomen auton anti tês psuchês tou adelphou autou ou apekteinen kai exaroumen kai ge ton klêronomon umôn kai sbesousin ton anthraka mou ton kataleiphthenta ôste mê thesthai tô andri mou kataleimma kai onoma epi prosôpou tês gês
8 kai eipen o basileus ugiainousa badize eis ton oikon sou kagô enteloumai peri sou
9 kai eipen ê gunê ê Thekôitis pros ton basilea ep eme kurie mou basileu ê anomia kai epi ton oikon tou patros mou kai o basileus kai o thronos autou athôos
10 kai eipen o basileus tis o lalôn pros se kai axeis auton pros eme kai ou prosthêsei eti apsasthai autou
11 kai eipen mnêmoneusatô dê o basileus ton kurion theon autou plêthunthênai agchistea tou aimatos tou diaphtheirai kai ou mê exarôsin ton uion mou kai eipen zê kurios ei peseitai apo tês trichos tou uiou sou epi tên gên
12 kai eipen ê gunê lalêsatô dê ê doulê sou pros ton kurion mou ton basilea rêma kai eipen lalêson
13 kai eipen ê gunê ina ti elogisô toiouto epi laon theou ê ek stomatos tou basileôs o logos outos ôs plêmmeleia tou mê epistrepsai ton basilea ton exôsmenon autou
14 oti thanatô apothanoumetha kai ôsper to udôr to katapheromenon epi tês gês o ou sunachthêsetai kai lêmpsetai o theos psuchên kai logizomenos tou exôsai ap autou exôsmenon
15 kai nun o êlthon lalêsai pros ton basilea ton kurion mou to rêma touto oti opsetai me o laos kai erei ê doulê sou lalêsatô dê pros ton basilea ei pôs poiêsei o basileus to rêma tês doulês autou
16 oti akousei o basileus rusasthai tên doulên autou ek cheiros tou andros tou zêtountos exarai me kai ton uion mou apo klêronomias theou
17 kai eipen ê gunê eiê dê o logos tou kuriou mou tou basileôs eis thusian oti kathôs angelos theou outôs o kurios mou o basileus tou akouein to agathon kai to ponêron kai kurios o theos sou estai meta sou
18 kai apekrithê o basileus kai eipen pros tên gunaika mê dê krupsês ap emou rêma o egô eperôtô se kai eipen ê gunê lalêsatô dê o kurios mou o basileus
19 kai eipen o basileus mê ê cheir Iôab en panti toutô meta sou kai eipen ê gunê tô basilei zê ê psuchê sou kurie mou basileu ei estin eis ta dexia ê eis ta aristera ek pantôn ôn elalêsen o kurios mou o basileus oti o doulos sou Iôab autos eneteilato moi kai autos etheto en tô stomati tês doulês sou pantas tous logous toutous
20 eneken tou perielthein to prosôpon tou rêmatos toutou epoiêsen o doulos sou Iôab ton logon touton kai o kurios mou sophos kathôs sophia angelou tou theou tou gnônai panta ta en tê gê
21 kai eipen o basileus pros Iôab idou dê epoiêsa soi kata ton logon sou touton poreuou epistrepson to paidarion ton Abessalôm
22 kai epesen Iôab epi prosôpon autou epi tên gên kai prosekunêsen kai eulogêsen ton basilea kai eipen Iôab sêmeron egnô o doulos sou oti euron charin en ophthalmois sou kurie mou basileu oti epoiêsen o kurios mou o basileus ton logon tou doulou autou
23 kai anestê Iôab kai eporeuthê eis Gedsour kai êgagen ton Abessalôm eis Ierousalêm
24 kai eipen o basileus apostraphêtô eis ton oikon autou kai to prosôpon mou mê blepetô kai apestrepsen Abessalôm eis ton oikon autou kai to prosôpon tou basileôs ouk eiden
25 kai ôs Abessalôm ouk ên anêr en panti Israêl ainetos sphodra apo ichnous podos autou kai eôs koruphês autou ouk ên en autô mômos
26 kai en tô keiresthai auton tên kephalên autou kai egeneto ap archês êmerôn eis êmeras ôs an ekeireto oti katebaruneto ep auton kai keiromenos autên estêsen tên tricha tês kephalês autou diakosious siklous en tô siklô tô basilikô
27 kai etechthêsan tô Abessalôm treis uioi kai thugatêr mia kai onoma autê Thêmar autê ên gunê kalê sphodra kai ginetai gunê tô Roboam uiô Salômôn kai tiktei autô ton Abia
28 kai ekathisen Abessalôm en Ierousalêm duo etê êmerôn kai to prosôpon tou basileôs ouk eiden
29 kai apesteilen Abessalôm pros Iôab tou aposteilai auton pros ton basilea kai ouk êthelêsen elthein pros auton kai apesteilen ek deuterou pros auton kai ouk êthelêsen paragenesthai
30 kai eipen Abessalôm pros tous paidas autou idete ê meris en agrô tou Iôab echomena mou kai autô krithai ekei poreuesthe kai emprêsate autên en puri kai eneprêsan autas oi paides Abessalôm kai paraginontai oi douloi Iôab pros auton dierrêchotes ta imatia autôn kai eipan enepurisan oi douloi Abessalôm tên merida en puri
31 kai anestê Iôab kai êlthen pros Abessalôm eis ton oikon kai eipen pros auton ina ti oi paides sou enepurisan tên merida tên emên en puri
32 kai eipen Abessalôm pros Iôab idou apesteila pros se legôn êke ôde kai apostelô se pros ton basilea legôn ina ti êlthon ek Gedsour agathon moi ên tou eti einai me ekei kai nun idou to prosôpon tou basileôs ouk eidon ei de estin en emoi adikia kai thanatôson me
33 kai eisêlthen Iôab pros ton basilea kai apêngeilen autô kai ekalesen ton Abessalôm kai eisêlthen pros ton basilea kai prosekunêsen autô kai epesen epi prosôpon autou epi tên gên kata prosôpon tou basileôs kai katephilêsen o basileus ton Abessalôm

Kapitel 15

1 kai egeneto meta tauta kai epoiêsen eautô Abessalôm armata kai ippous kai pentêkonta andras paratrechein emprosthen autou
2 kai ôrthrisen Abessalôm kai estê ana cheira tês odou tês pulês kai egeneto pas anêr ô egeneto krisis êlthen pros ton basilea eis krisin kai eboêsen pros auton Abessalôm kai elegen autô ek poias poleôs su ei kai eipen o anêr ek mias phulôn Israêl o doulos sou
3 kai eipen pros auton Abessalôm idou oi logoi sou agathoi kai eukoloi kai akouôn ouk estin soi para tou basileôs
4 kai eipen Abessalôm tis me katastêsei kritên en tê gê kai ep eme eleusetai pas anêr ô ean ê antilogia kai krisis kai dikaiôsô auton
5 kai egeneto en tô engizein andra tou proskunêsai autô kai exeteinen tên cheira autou kai epelambaneto autou kai katephilêsen auton
6 kai epoiêsen Abessalôm kata to rêma touto panti Israêl tois paraginomenois eis krisin pros ton basilea kai idiopoieito Abessalôm tên kardian andrôn Israêl
7 kai egeneto apo telous tessarakonta etôn kai eipen Abessalôm pros ton patera autou poreusomai dê kai apoteisô tas euchas mou as êuxamên tô kuriô en Chebrôn
8 oti euchên êuxato o doulos sou en tô oikein me en Gedsour en Suria legôn ean epistrephôn epistrepsê me kurios eis Ierousalêm kai latreusô tô kuriô
9 kai eipen autô o basileus badize eis eirênên kai anastas eporeuthê eis Chebrôn
10 kai apesteilen Abessalôm kataskopous en pasais phulais Israêl legôn en tô akousai umas tên phônên tês keratinês kai ereite bebasileuken basileus Abessalôm en Chebrôn
11 kai meta Abessalôm eporeuthêsan diakosioi andres ex Ierousalêm klêtoi kai poreuomenoi tê aplotêti autôn kai ouk egnôsan pan rêma
12 kai apesteilen Abessalôm kai ekalesen ton Achitophel ton Gelmônaion ton sumboulon Dauid ek tês poleôs autou ek Gôla en tô thusiazein auton kai egeneto sustremma ischuron kai o laos poreuomenos kai polus meta Abessalôm
13 kai paregeneto o apangellôn pros Dauid legôn egenêthê ê kardia andrôn Israêl opisô Abessalôm
14 kai eipen Dauid pasin tois paisin autou tois met autou tois en Ierousalêm anastête kai phugômen oti ouk estin êmin sôtêria apo prosôpou Abessalôm tachunate tou poreuthênai ina mê tachunê kai katalabê êmas kai exôsê eph êmas tên kakian kai pataxê tên polin stomati machairês
15 kai eipon oi paides tou basileôs pros ton basilea kata panta osa aireitai o kurios êmôn o basileus idou oi paides sou
16 kai exêlthen o basileus kai pas o oikos autou tois posin autôn kai aphêken o basileus deka gunaikas tôn pallakôn autou phulassein ton oikon
17 kai exêlthen o basileus kai pantes oi paides autou pezê kai estêsan en oikô tô makran
18 kai pantes oi paides autou ana cheira autou parêgon kai pas o Chetti kai pas o Pheletthi kai estêsan epi tês elaias en tê erêmô kai pas o laos pareporeueto echomenos autou kai pantes oi peri auton kai pantes oi adroi kai pantes oi machêtai exakosioi andres kai parêsan epi cheira autou kai pas o Chereththi kai pas o Pheleththi kai pantes oi Geththaioi exakosioi andres oi elthontes tois posin autôn ek Geth poreuomenoi epi prosôpon tou basileôs
19 kai eipen o basileus pros Eththi ton Geththaion ina ti poreuê kai su meth êmôn epistrephe kai oikei meta tou basileôs oti xenos ei su kai oti metôkêkas su ek tou topou sou
20 ei echthes paragegonas kai sêmeron kinêsô se meth êmôn kai ge metanastêseis ton topon sou echthes ê exeleusis sou kai sêmeron metakinêsô se meth êmôn tou poreuthênai kai egô poreusomai ou an egô poreuthô epistrephou kai epistrepson tous adelphous sou meta sou kai kurios poiêsei meta sou eleos kai alêtheian
21 kai apekrithê Eththi tô basilei kai eipen zê kurios kai zê o kurios mou o basileus oti eis ton topon ou ean ê o kurios mou kai ean eis thanaton kai ean eis zôên oti ekei estai o doulos sou
22 kai eipen o basileus pros Eththi deuro kai diabaine met emou kai parêlthen Eththi o Geththaios kai pantes oi paides autou kai pas o ochlos o met autou
23 kai pasa ê gê eklaien phônê megalê kai pas o laos pareporeuonto en tô cheimarrô Kedrôn kai o basileus diebê ton cheimarroun Kedrôn kai pas o laos kai o basileus pareporeuonto epi prosôpon odou tên erêmon
24 kai idou kai ge Sadôk kai pantes oi Leuitai met autou airontes tên kibôton diathêkês kuriou apo Baithar kai estêsan tên kibôton tou theou kai anebê Abiathar eôs epausato pas o laos parelthein ek tês poleôs
25 kai eipen o basileus tô Sadôk apostrepson tên kibôton tou theou eis tên polin ean eurô charin en ophthalmois kuriou kai epistrepsei me kai deixei moi autên kai tên euprepeian autês
26 kai ean eipê outôs ouk êthelêka en soi idou egô eimi poieitô moi kata to agathon en ophthalmois autou
27 kai eipen o basileus tô Sadôk tô ierei idete su epistrepheis eis tên polin en eirênê kai Achimaas o uios sou kai Iônathan o uios Abiathar oi duo uioi umôn meth umôn
28 idete egô eimi strateuomai en Arabôth tês erêmou eôs tou elthein rêma par umôn tou apangeilai moi
29 kai apestrepsen Sadôk kai Abiathar tên kibôton eis Ierousalêm kai ekathisen ekei
30 kai Dauid anebainen en tê anabasei tôn elaiôn anabainôn kai klaiôn kai tên kephalên epikekalummenos kai autos eporeueto anupodetos kai pas o laos o met autou epekalupsen anêr tên kephalên autou kai anebainon anabainontes kai klaiontes
31 kai anêngelê Dauid legontes kai Achitophel en tois sustrephomenois meta Abessalôm kai eipen Dauid diaskedason dê tên boulên Achitophel kurie o theos mou
32 kai ên Dauid erchomenos eôs tou Roôs ou prosekunêsen ekei tô theô kai idou eis apantên autô Chousi o Archi etairos Dauid dierrêchôs ton chitôna autou kai gê epi tês kephalês autou
33 kai eipen autô Dauid ean men diabês met emou kai esê ep eme eis bastagma
34 kai ean eis tên polin epistrepsês kai ereis tô Abessalôm dielêluthasin oi adelphoi sou kai o basileus katopisthen mou dielêluthen o patêr sou kai nun pais sou eimi basileu eason me zêsai pais tou patros sou êmên tote kai artiôs kai nun egô doulos sos kai diaskedaseis moi tên boulên Achitophel
35 kai idou meta sou ekei Sadôk kai Abiathar oi iereis kai estai pan rêma o ean akousês ex oikou tou basileôs kai anangeleis tô Sadôk kai tô Abiathar tois iereusin
36 idou ekei met autôn duo uioi autôn Achimaas uios tô Sadôk kai Iônathan uios tô Abiathar kai aposteleite en cheiri autôn pros me pan rêma o ean akousête
37 kai eisêlthen Chousi o etairos Dauid eis tên polin kai Abessalôm eiseporeueto eis Ierousalêm

Kapitel 16

1 kai Dauid parêlthen brachu ti apo tês Roôs kai idou Siba to paidarion Memphibosthe eis apantên autou kai zeugos onôn episesagmenôn kai ep autois diakosioi artoi kai ekaton staphides kai ekaton phoinikes kai Nebel oinou
2 kai eipen o basileus pros Siba ti tauta soi kai eipen Siba ta upozugia tê oikia tou basileôs tou epikathêsthai kai oi artoi kai oi phoinikes eis brôsin tois paidariois kai o oinos piein tois eklelumenois en tê erêmô
3 kai eipen o basileus kai pou o uios tou kuriou sou kai eipen Siba pros ton basilea idou kathêtai en Ierousalêm oti eipen sêmeron epistrepsousin moi o oikos Israêl tên basileian tou patros mou
4 kai eipen o basileus tô Siba idou soi panta osa estin tô Memphibosthe kai eipen Siba proskunêsas euroimi charin en ophthalmois sou kurie mou basileu
5 kai êlthen o basileus Dauid eôs Baourim kai idou ekeithen anêr exeporeueto ek sungeneias oikou Saoul kai onoma autô Semei uios Gêra exêlthen ekporeuomenos kai katarômenos
6 kai lithazôn en lithois ton Dauid kai pantas tous paidas tou basileôs Dauid kai pas o laos ên kai pantes oi dunatoi ek dexiôn kai ex euônumôn tou basileôs
7 kai outôs elegen Semei en tô katarasthai auton exelthe exelthe anêr aimatôn kai anêr o paranomos
8 epestrepsen epi se kurios panta ta aimata tou oikou Saoul oti ebasileusas ant autou kai edôken kurios tên basileian en cheiri Abessalôm tou uiou sou kai idou su en tê kakia sou oti anêr aimatôn su
9 kai eipen Abessa uios Sarouias pros ton basilea ina ti kataratai o kuôn o tethnêkôs outos ton kurion mou ton basilea diabêsomai dê kai aphelô tên kephalên autou
10 kai eipen o basileus ti emoi kai umin uioi Sarouias aphete auton kai outôs katarasthô oti kurios eipen autô katarasthai ton Dauid kai tis erei ôs ti epoiêsas outôs
11 kai eipen Dauid pros Abessa kai pros pantas tous paidas autou idou o uios mou o exelthôn ek tês koilias mou zêtei tên psuchên mou kai proseti nun o uios tou Iemini aphete auton katarasthai oti eipen autô kurios
12 ei pôs idoi kurios en tê tapeinôsei mou kai epistrepsei moi agatha anti tês kataras autou tê êmera tautê
13 kai eporeuthê Dauid kai oi andres autou en tê odô kai Semei eporeueto ek pleuras tou orous echomena autou poreuomenos kai katarômenos kai lithazôn en lithois ek plagiôn autou kai tô choi passôn
14 kai êlthen o basileus kai pas o laos autou eklelumenoi kai anepsuxan ekei
15 kai Abessalôm kai pas anêr Israêl eisêlthon eis Ierousalêm kai Achitophel met autou
16 kai egenêthê ênika êlthen Chousi o Archi etairos Dauid pros Abessalôm kai eipen Chousi pros Abessalôm zêtô o basileus
17 kai eipen Abessalôm pros Chousi touto to eleos sou meta tou etairou sou ina ti ouk apêlthes meta tou etairou sou
18 kai eipen Chousi pros Abessalôm ouchi alla katopisthen ou exelexato kurios kai o laos outos kai pas anêr Israêl autô esomai kai met autou kathêsomai
19 kai to deuteron tini egô douleusô ouchi enôpion tou uiou autou kathaper edouleusa enôpion tou patros sou outôs esomai enôpion sou
20 kai eipen Abessalôm pros Achitophel pherete eautois boulên ti poiêsômen
21 kai eipen Achitophel pros Abessalôm eiselthe pros tas pallakas tou patros sou as katelipen phulassein ton oikon autou kai akousetai pas Israêl oti katêschunas ton patera sou kai enischusousin ai cheires pantôn tôn meta sou
22 kai epêxan tên skênên tô Abessalôm epi to dôma kai eisêlthen Abessalôm pros tas pallakas tou patros autou kat ophthalmous pantos Israêl
23 kai ê boulê Achitophel ên ebouleusato en tais êmerais tais prôtais on tropon eperôtêsê en logô tou theou outôs pasa ê boulê tou Achitophel kai ge tô Dauid kai ge tô Abessalôm

Kapitel 17

1 kai eipen Achitophel pros Abessalôm epilexô dê emautô dôdeka chiliadas andrôn kai anastêsomai kai katadiôxô opisô Dauid tên nukta
2 kai epeleusomai ep auton kai autos kopiôn kai eklelumenos chersin kai ekstêsô auton kai pheuxetai pas o laos o met autou kai pataxô ton basilea monôtaton
3 kai epistrepsô panta ton laon pros se on tropon epistrephei ê numphê pros ton andra autês plên psuchên enos andros su zêteis kai panti tô laô estai eirênê
4 kai euthês o logos en ophthalmois Abessalôm kai en ophthalmois pantôn tôn presbuterôn Israêl
5 kai eipen Abessalôm kalesate dê kai ge ton Chousi ton Arachi kai akousômen ti en tô stomati autou kai ge autou
6 kai eisêlthen Chousi pros Abessalôm kai eipen Abessalôm pros auton legôn kata to rêma touto elalêsen Achitophel ei poiêsomen kata ton logon autou ei de mê su lalêson
7 kai eipen Chousi pros Abessalôm ouk agathê autê ê boulê ên ebouleusato Achitophel to apax touto
8 kai eipen Chousi su oidas ton patera sou kai tous andras autou oti dunatoi eisin sphodra kai katapikroi tê psuchê autôn ôs arkos êteknômenê en agrô kai ôs us tracheia en tô pediô kai o patêr sou anêr polemistês kai ou mê katalusê ton laon
9 idou gar autos nun kekruptai en eni tôn bounôn ê en eni tôn topôn kai estai en tô epipesein autois en archê kai akousê o akouôn kai eipê egenêthê thrausis en tô laô tô opisô Abessalôm
10 kai ge autos uios dunameôs ou ê kardia kathôs ê kardia tou leontos têkomenê takêsetai oti oiden pas Israêl oti dunatos o patêr sou kai uioi dunameôs oi met autou
11 oti outôs sumbouleuôn egô sunebouleusa kai sunagomenos sunachthêsetai epi se pas Israêl apo Dan kai eôs Bêrsabee ôs ê ammos ê epi tês thalassês eis plêthos kai to prosôpon sou poreuomenon en mesô autôn
12 kai êxomen pros auton eis ena tôn topôn ou ean eurômen auton ekei kai parembaloumen ep auton ôs piptei ê drosos epi tên gên kai ouch upoleipsometha en autô kai tois andrasin tois met autou kai ge ena
13 kai ean eis polin sunachthê kai lêmpsetai pas Israêl pros tên polin ekeinên schoinia kai suroumen autên eôs eis ton cheimarroun opôs mê kataleiphthê ekei mêde lithos
14 kai eipen Abessalôm kai pas anêr Israêl agathê ê boulê Chousi tou Arachi uper tên boulên Achitophel kai kurios eneteilato diaskedasai tên boulên Achitophel tên agathên opôs an epagagê kurios epi Abessalôm ta kaka panta
15 kai eipen Chousi o tou Arachi pros Sadôk kai Abiathar tous iereis outôs kai outôs sunebouleusen Achitophel tô Abessalôm kai tois presbuterois Israêl kai outôs kai outôs sunebouleusa egô
16 kai nun aposteilate tachu kai anangeilate tô Dauid legontes mê aulisthês tên nukta en Arabôth tês erêmou kai ge diabainôn speuson mêpote katapiê ton basilea kai panta ton laon ton met autou
17 kai Iônathan kai Achimaas eistêkeisan en tê pêgê Rôgêl kai eporeuthê ê paidiskê kai anêngeilen autois kai autoi poreuontai kai anangellousin tô basilei Dauid oti ouk edunanto ophthênai tou eiselthein eis tên polin
18 kai eiden autous paidarion kai apêngeilen tô Abessalôm kai eporeuthêsan oi duo tacheôs kai eisêlthan eis oikian andros en Baourim kai autô lakkos en tê aulê kai katebêsan ekei
19 kai elaben ê gunê kai diepetasen to epikalumma epi prosôpon tou lakkou kai epsuxen ep autô Araphôth kai ouk egnôsthê rêma
20 kai êlthan oi paides Abessalôm pros tên gunaika eis tên oikian kai eipan pou Achimaas kai Iônathan kai eipen autois ê gunê parêlthan mikron tou udatos kai ezêtêsan kai ouch euran kai anestrepsan eis Ierousalêm
21 egeneto de meta to apelthein autous kai anebêsan ek tou lakkou kai eporeuthêsan kai anêngeilan tô basilei Dauid kai eipan pros Dauid anastête kai diabête tacheôs to udôr oti outôs ebouleusato peri umôn Achitophel
22 kai anestê Dauid kai pas o laos o met autou kai diebêsan ton Iordanên eôs tou phôtos tou prôi eôs enos ouk elathen os ou diêlthen ton Iordanên
23 kai Achitophel eiden oti ouk egenêthê ê boulê autou kai epesaxen tên onon autou kai anestê kai apêlthen eis ton oikon autou eis tên polin autou kai eneteilato tô oikô autou kai apêgxato kai apethanen kai etaphê en tô taphô tou patros autou
24 kai Dauid diêlthen eis Manaim kai Abessalôm diebê ton Iordanên autos kai pas anêr Israêl met autou
25 kai ton Amessai katestêsen Abessalôm anti Iôab epi tês dunameôs kai Amessai uios andros kai onoma autô Iothor o Israêlitês outos eisêlthen pros Abigaian thugatera Naas adelphên Sarouias mêtros Iôab
26 kai parenebalen pas Israêl kai Abessalôm eis tên gên Galaad
27 kai egeneto ênika êlthen Dauid eis Manaim Ouesbi uios Naas ek Rabbath uiôn Ammôn kai Machir uios Amiêl ek Lôdabar kai Berzelli o Galaaditês ek Rôgellim
28 ênegkan deka koitas kai amphitapous kai lebêtas deka kai skeuê keramou kai purous kai krithas kai aleuron kai alphiton kai kuamon kai phakon
29 kai meli kai bouturon kai probata kai Saphphôth boôn kai prosênegkan tô Dauid kai tô laô tô met autou phagein oti eipan o laos peinôn kai eklelumenos kai dipsôn en tê erêmô

Kapitel 18

1 kai epeskepsato Dauid ton laon ton met autou kai katestêsen ep autôn chiliarchous kai ekatontarchous
2 kai apesteilen Dauid ton laon to triton en cheiri Iôab kai to triton en cheiri Abessa uiou Sarouias adelphou Iôab kai to triton en cheiri Eththi tou Geththaiou kai eipen Dauid pros ton laon exelthôn exeleusomai kai ge egô meth umôn
3 kai eipan ouk exeleusê oti ean phugê phugômen ou thêsousin eph êmas kardian kai ean apothanômen to êmisu êmôn ou thêsousin eph êmas kardian oti su ôs êmeis deka chiliades kai nun agathon oti esê êmin en tê polei boêtheia tou boêthein
4 kai eipen pros autous o basileus o ean aresê en ophthalmois umôn poiêsô kai estê o basileus ana cheira tês pulês kai pas o laos exeporeueto eis ekatontadas kai eis chiliadas
5 kai eneteilato o basileus tô Iôab kai tô Abessa kai tô Eththi legôn pheisasthe moi tou paidariou tou Abessalôm kai pas o laos êkousen entellomenou tou basileôs pasin tois archousin uper Abessalôm
6 kai exêlthen pas o laos eis ton drumon ex enantias Israêl kai egeneto o polemos en tô drumô Ephraim
7 kai eptaisen ekei o laos Israêl enôpion tôn paidôn Dauid kai egeneto ê thrausis megalê en tê êmera ekeinê eikosi chiliades andrôn
8 kai egeneto ekei o polemos diesparmenos epi prosôpon pasês tês gês kai epleonasen o drumos tou kataphagein ek tou laou uper ous katephagen en tô laô ê machaira en tê êmera ekeinê
9 kai sunêntêsen Abessalôm enôpion tôn paidôn Dauid kai Abessalôm epibebêkôs epi tou êmionou autou kai eisêlthen o êmionos upo to dasos tês druos tês megalês kai ekremasthê ê kephalê autou en tê drui kai ekremasthê ana meson tou ouranou kai ana meson tês gês kai o êmionos upokatô autou parêlthen
10 kai eiden anêr eis kai anêngeilen Iôab kai eipen idou eôraka ton Abessalôm kremamenon en tê drui
11 kai eipen Iôab tô andri tô apangellonti kai idou eorakas ti oti ouk epataxas auton eis tên gên kai egô an dedôkein soi deka arguriou kai parazônên mian
12 eipen de o anêr pros Iôab kai egô eimi istêmi epi tas cheiras mou chilious siklous arguriou ou mê epibalô cheira mou epi ton uion tou basileôs oti en tois ôsin êmôn eneteilato o basileus soi kai Abessa kai tô Eththi legôn phulaxate moi to paidarion ton Abessalôm
13 mê poiêsai en tê psuchê autou adikon kai pas o logos ou lêsetai apo tou basileôs kai su stêsê ex enantias
14 kai eipen Iôab touto egô arxomai ouch outôs menô enôpion sou kai elaben Iôab tria belê en tê cheiri autou kai enepêxen auta en tê kardia Abessalôm eti autou zôntos en tê kardia tês druos
15 kai ekuklôsan deka paidaria aironta ta skeuê Iôab kai epataxan ton Abessalôm kai ethanatôsan auton
16 kai esalpisen Iôab en keratinê kai apestrepsen o laos tou mê diôkein opisô Israêl oti epheideto Iôab tou laou
17 kai elaben ton Abessalôm kai erripsen auton eis chasma mega en tô drumô eis ton bothunon ton megan kai estêlôsen ep auton sôron lithôn megan sphodra kai pas Israêl ephugen anêr eis to skênôma autou
18 kai Abessalôm eti zôn kai estêsen eautô tên stêlên en ê elêmphthê kai estêlôsen autên labein tên stêlên tên en tê koiladi tou basileôs oti eipen ouk estin autô uios eneken tou anamnêsai to onoma autou kai ekalesen tên stêlên Cheir Abessalôm eôs tês êmeras tautês
19 kai Achimaas uios Sadôk eipen dramô dê kai euangeliô tô basilei oti ekrinen autô kurios ek cheiros tôn echthrôn autou
20 kai eipen autô Iôab ouk anêr euangelias su en tê êmera tautê kai euangeliê en êmera allê en de tê êmera tautê ouk euangeliê ou eineken o uios tou basileôs apethanen
21 kai eipen Iôab tô Chousi badisas anangeilon tô basilei osa eides kai prosekunêsen Chousi tô Iôab kai exêlthen
22 kai prosetheto eti Achimaas uios Sadôk kai eipen pros Iôab kai estô oti dramô kai ge egô opisô tou Chousi kai eipen Iôab ina ti touto trecheis uie mou deuro ouk estin soi euangelia eis ôpheleian poreuomenô
23 kai eipen ti gar ean dramoumai kai eipen autô Iôab drame kai edramen Achimaas odon tên tou Kechar kai uperebê ton Chousi
24 kai Dauid ekathêto ana meson tôn duo pulôn kai eporeuthê o skopos eis to dôma tês pulês pros to teichos kai epêren tous ophthalmous autou kai eiden kai idou anêr trechôn monos enôpion autou
25 kai aneboêsen o skopos kai apêngeilen tô basilei kai eipen o basileus ei monos estin euangelia en tô stomati autou kai eporeueto poreuomenos kai engizôn
26 kai eiden o skopos andra eteron trechonta kai eboêsen o skopos pros tê pulê kai eipen idou anêr eteros trechôn monos kai eipen o basileus kai ge outos euangelizomenos
27 kai eipen o skopos egô orô ton dromon tou prôtou ôs dromon Achimaas uiou Sadôk kai eipen o basileus anêr agathos outos kai ge eis euangelian agathên eleusetai
28 kai eboêsen Achimaas kai eipen pros ton basilea eirênê kai prosekunêsen tô basilei epi prosôpon autou epi tên gên kai eipen eulogêtos kurios o theos sou os apekleisen tous andras tous misountas tên cheira autôn en tô kuriô mou tô basilei
29 kai eipen o basileus eirênê tô paidariô tô Abessalôm kai eipen Achimaas eidon to plêthos to mega tou aposteilai ton doulon tou basileôs Iôab kai ton doulon sou kai ouk egnôn ti ekei
30 kai eipen o basileus epistrepson stêlôthêti ôde kai epestraphê kai estê
31 kai idou o Chousi paregeneto kai eipen tô basilei euangelisthêtô o kurios mou o basileus oti ekrinen soi kurios sêmeron ek cheiros pantôn tôn epegeiromenôn epi se
32 kai eipen o basileus pros ton Chousi ei eirênê tô paidariô tô Abessalôm kai eipen o Chousi genointo ôs to paidarion oi echthroi tou kuriou mou tou basileôs kai pantes osoi epanestêsan ep auton eis kaka

Kapitel 19

1 kai etarachthê o basileus kai anebê eis to uperôon tês pulês kai eklausen kai outôs eipen en tô poreuesthai auton uie mou Abessalôm uie mou uie mou Abessalôm tis dôê ton thanaton mou anti sou egô anti sou Abessalôm uie mou uie mou
2 kai anêngelê tô Iôab legontes idou o basileus klaiei kai penthei epi Abessalôm
3 kai egeneto ê sôtêria en tê êmera ekeinê eis penthos panti tô laô oti êkousen o laos en tê êmera ekeinê legôn oti lupeitai o basileus epi tô uiô autou
4 kai dieklepteto o laos en tê êmera ekeinê tou eiselthein eis tên polin kathôs diakleptetai o laos oi aischunomenoi en tô autous pheugein en tô polemô
5 kai o basileus ekrupsen to prosôpon autou kai ekraxen o basileus phônê megalê legôn uie mou Abessalôm Abessalôm uie mou
6 kai eisêlthen Iôab pros ton basilea eis ton oikon kai eipen katêschunas sêmeron to prosôpon pantôn tôn doulôn sou tôn exairoumenôn se sêmeron kai tên psuchên tôn uiôn sou kai tôn thugaterôn sou kai tên psuchên tôn gunaikôn sou kai tôn pallakôn sou
7 tou agapan tous misountas se kai misein tous agapôntas se kai anêngeilas sêmeron oti ouk eisin oi archontes sou oude paides oti egnôka sêmeron oti ei Abessalôm ezê pantes êmeis sêmeron nekroi oti tote to euthes ên en ophthalmois sou
8 kai nun anastas exelthe kai lalêson eis tên kardian tôn doulôn sou oti en kuriô ômosa oti ei mê ekporeusê sêmeron ei aulisthêsetai anêr meta sou tên nukta tautên kai epignôthi seautô kai kakon soi touto uper pan to kakon to epelthon soi ek neotêtos sou eôs tou nun
9 kai anestê o basileus kai ekathisen en tê pulê kai pas o laos anêngeilan legontes idou o basileus kathêtai en tê pulê kai eisêlthen pas o laos kata prosôpon tou basileôs kai Israêl ephugen anêr eis ta skênômata autou
10 kai ên pas o laos krinomenos en pasais phulais Israêl legontes o basileus Dauid errusato êmas apo pantôn tôn echthrôn êmôn kai autos exeilato êmas ek cheiros allophulôn kai nun pepheugen apo tês gês kai apo tês basileias autou apo Abessalôm
11 kai Abessalôm on echrisamen eph êmôn apethanen en tô polemô kai nun ina ti umeis kôpheuete tou epistrepsai ton basilea kai to rêma pantos Israêl êlthen pros ton basilea
12 kai o basileus Dauid apesteilen pros Sadôk kai pros Abiathar tous iereis legôn lalêsate pros tous presbuterous Iouda legontes ina ti ginesthe eschatoi tou epistrepsai ton basilea eis ton oikon autou kai logos pantos Israêl êlthen pros ton basilea
13 adelphoi mou umeis osta mou kai sarkes mou umeis kai ina ti ginesthe eschatoi tou epistrepsai ton basilea eis ton oikon autou
14 kai tô Amessai ereite ouchi ostoun mou kai sarx mou su kai nun tade poiêsai moi o theos kai tade prostheiê ei mê archôn dunameôs esê enôpion emou pasas tas êmeras anti Iôab
15 kai eklinen tên kardian pantos andros Iouda ôs andros enos kai apesteilan pros ton basilea legontes epistraphêti su kai pantes oi douloi sou
16 kai epestrepsen o basileus kai êlthen eôs tou Iordanou kai andres Iouda êlthan eis Galgala tou poreuesthai eis apantên tou basileôs diabibasai ton basilea ton Iordanên
17 kai etachunen Semei uios Gêra uiou tou Iemeni ek Baourim kai katebê meta andros Iouda eis apantên tou basileôs Dauid
18 kai chilioi andres met autou ek tou Beniamin kai Siba to paidarion tou oikou Saoul kai deka pente uioi autou met autou kai eikosi douloi autou met autou kai kateuthunan ton Iordanên emprosthen tou basileôs
19 kai eleitourgêsan tên leitourgian tou diabibasai ton basilea kai diebê ê diabasis exegeirai ton oikon tou basileôs kai tou poiêsai to euthes en ophthalmois autou kai Semei uios Gêra epesen epi prosôpon autou enôpion tou basileôs diabainontos autou ton Iordanên
20 kai eipen pros ton basilea mê dialogisasthô o kurios mou anomian kai mê mnêsthês osa êdikêsen o pais sou en tê êmera ê o kurios mou o basileus exeporeueto ex Ierousalêm tou thesthai ton basilea eis tên kardian autou
21 oti egnô o doulos sou oti egô êmarton kai idou egô êlthon sêmeron proteros pantos oikou Iôsêph tou katabênai eis apantên tou kuriou mou tou basileôs
22 kai apekrithê Abessa uios Sarouias kai eipen mê anti toutou ou thanatôthêsetai Semei oti katêrasato ton christon kuriou
23 kai eipen Dauid ti emoi kai umin uioi Sarouias oti ginesthe moi sêmeron eis epiboulon sêmeron ou thanatôthêsetai tis anêr ex Israêl oti ouk oida ei sêmeron basileuô egô epi ton Israêl
24 kai eipen o basileus pros Semei ou mê apothanês kai ômosen autô o basileus
25 kai Memphibosthe uios Iônathan uiou Saoul katebê eis apantên tou basileôs kai ouk etherapeusen tous podas autou oude ônuchisato oude epoiêsen ton mustaka autou kai ta imatia autou ouk eplunen apo tês êmeras ês apêlthen o basileus eôs tês êmeras ês autos paregeneto en eirênê
26 kai egeneto ote eisêlthen eis Ierousalêm eis apantêsin tou basileôs kai eipen autô o basileus ti oti ouk eporeuthês met emou Memphibosthe
27 kai eipen pros auton Memphibosthe kurie mou basileu o doulos mou parelogisato me oti eipen o pais sou autô episaxon moi tên onon kai epibô ep autên kai poreusomai meta tou basileôs oti chôlos o doulos sou
28 kai methôdeusen en tô doulô sou pros ton kurion mou ton basilea kai o kurios mou o basileus ôs angelos tou theou kai poiêson to agathon en ophthalmois sou
29 oti ouk ên pas o oikos tou patros mou all ê oti andres thanatou tô kuriô mou tô basilei kai ethêkas ton doulon sou en tois esthiousin tên trapezan sou kai ti estin moi eti dikaiôma kai tou kekragenai me eti pros ton basilea
30 kai eipen autô o basileus ina ti laleis eti tous logous sou eipon su kai Siba dieleisthe ton agron
31 kai eipen Memphibosthe pros ton basilea kai ge ta panta labetô meta to paragenesthai ton kurion mou ton basilea en eirênê eis ton oikon autou
32 kai Berzelli o Galaaditês katebê ek Rôgellim kai diebê meta tou basileôs ton Iordanên ekpempsai auton ton Iordanên
33 kai Berzelli anêr presbuteros sphodra uios ogdoêkonta etôn kai autos diethrepsen ton basilea en tô oikein auton en Manaim oti anêr megas estin sphodra
34 kai eipen o basileus pros Berzelli su diabêsê met emou kai diathrepsô to gêras sou met emou en Ierousalêm
35 kai eipen Berzelli pros ton basilea posai êmerai etôn zôês mou oti anabêsomai meta tou basileôs eis Ierousalêm
36 uios ogdoêkonta etôn egô eimi sêmeron mê gnôsomai ana meson agathou kai kakou ê geusetai o doulos sou eti o phagomai ê piomai ê akousomai eti phônên adontôn kai adousôn ina ti estai eti o doulos sou eis phortion epi ton kurion mou ton basilea
37 ôs brachu diabêsetai o doulos sou ton Iordanên meta tou basileôs kai ina ti antapodidôsin moi o basileus tên antapodosin tautên
38 kathisatô dê o doulos sou kai apothanoumai en tê polei mou para tô taphô tou patros mou kai tês mêtros mou kai idou o doulos sou Chamaam diabêsetai meta tou kuriou mou tou basileôs kai poiêson autô to agathon en ophthalmois sou
39 kai eipen o basileus met emou diabêtô Chamaam kagô poiêsô autô to agathon en ophthalmois sou kai panta osa eklexê ep emoi poiêsô soi
40 kai diebê pas o laos ton Iordanên kai o basileus diebê kai katephilêsen o basileus ton Berzelli kai eulogêsen auton kai epestrepsen eis ton topon autou
41 kai diebê o basileus eis Galgala kai Chamaam diebê met autou kai pas o laos Iouda diabainontes meta tou basileôs kai ge to êmisu tou laou Israêl
42 kai idou pas anêr Israêl paregenonto pros ton basilea kai eipon pros ton basilea ti oti eklepsan se oi adelphoi êmôn anêr Iouda kai diebibasan ton basilea kai ton oikon autou ton Iordanên kai pantes andres Dauid met autou
43 kai apekrithê pas anêr Iouda pros andra Israêl kai eipan dioti engizei pros me o basileus kai ina ti outôs ethumôthês peri tou logou toutou mê brôsei ephagamen ek tou basileôs ê doma edôken ê arsin êren êmin
44 kai apekrithê anêr Israêl tô andri Iouda kai eipen deka cheires moi en tô basilei kai prôtotokos egô ê su kai ge en tô Dauid eimi uper se kai ina ti touto ubrisas me kai ouk elogisthê o logos mou prôtos moi tou epistrepsai ton basilea emoi kai esklêrunthê o logos andros Iouda uper ton logon andros Israêl

Kapitel 20

1 kai ekei epikaloumenos uios paranomos kai onoma autô Sabee uios Bochori anêr o Iemeni kai esalpisen en tê keratinê kai eipen ouk estin êmin meris en Dauid oude klêronomia êmin en tô uiô Iessai anêr eis ta skênômata sou Israêl
2 kai anebê pas anêr Israêl apo opisthen Dauid opisô Sabee uiou Bochori kai anêr Iouda ekollêthê tô basilei autôn apo tou Iordanou kai eôs Ierousalêm
3 kai eisêlthen Dauid eis ton oikon autou eis Ierousalêm kai elaben o basileus tas deka gunaikas tas pallakas autou as aphêken phulassein ton oikon kai edôken autas en oikô phulakês kai diethrepsen autas kai pros autas ouk eisêlthen kai êsan sunechomenai eôs êmeras thanatou autôn chêrai zôsai
4 kai eipen o basileus pros Amessai boêson moi ton andra Iouda treis êmeras su de autou stêthi
5 kai eporeuthê Amessai tou boêsai ton Ioudan kai echronisen apo tou kairou ou etaxato autô Dauid
6 kai eipen Dauid pros Abessa nun kakopoiêsei êmas Sabee uios Bochori uper Abessalôm kai nun su labe meta seautou tous paidas tou kuriou sou kai katadiôxon opisô autou mêpote eautô eurê poleis ochuras kai skiasei tous ophthalmous êmôn
7 kai exêlthon opisô autou oi andres Iôab kai o Chereththi kai o Pheleththi kai pantes oi dunatoi kai exêlthan ex Ierousalêm diôxai opisô Sabee uiou Bochori
8 kai autoi para tô lithô tô megalô tô en Gabaôn kai Amessai eisêlthen emprosthen autôn kai Iôab periezôsmenos manduan to enduma autou kai ep autô periezôsmenos machairan ezeugmenên epi tês osphuos autou en koleô autês kai ê machaira exêlthen kai epesen
9 kai eipen Iôab tô Amessai ei ugiaineis su adelphe kai ekratêsen ê cheir ê dexia Iôab tou pôgônos Amessai tou kataphilêsai auton
10 kai Amessai ouk ephulaxato tên machairan tên en tê cheiri Iôab kai epaisen auton en autê Iôab eis tên psoan kai exechuthê ê koilia autou eis tên gên kai ouk edeuterôsen autô kai apethanen kai Iôab kai Abessa o adelphos autou ediôxen opisô Sabee uiou Bochori
11 kai anêr estê ep auton tôn paidariôn Iôab kai eipen tis o boulomenos Iôab kai tis tou Dauid opisô Iôab
12 kai Amessai pephurmenos en tô aimati en mesô tês tribou kai eiden o anêr oti eistêkei pas o laos kai apestrepsen ton Amessai ek tês tribou eis agron kai eperripsen ep auton imation kathoti eiden panta ton erchomenon ep auton estêkota
13 ênika de ephthasen ek tês tribou parêlthen pas anêr Israêl opisô Iôab tou diôxai opisô Sabee uiou Bochori
14 kai diêlthen en pasais phulais Israêl eis Abel kai eis Baithmacha kai pantes en Charri kai exekklêsiasthêsan kai êlthon katopisthen autou
15 kai paregenêthêsan kai epoliorkoun ep auton tên Abel kai tên Baithmacha kai exechean proschôma pros tên polin kai estê en tô proteichismati kai pas o laos o meta Iôab enoousan katabalein to teichos
16 kai eboêsen gunê sophê ek tou teichous kai eipen akousate akousate eipate dê pros Iôab engison eôs ôde kai lalêsô pros auton
17 kai prosêngisen pros autên kai eipen ê gunê ei su ei Iôab o de eipen egô eipen de autô akouson tous logous tês doulês sou kai eipen Iôab akouô egô eimi
18 kai eipen legousa logon elalêsan en prôtois legontes êrôtêmenos êrôtêthê en tê Abel kai en Dan ei exelipon a ethento oi pistoi tou Israêl erôtôntes eperôtêsousin en Abel kai outôs ei exelipon
19 egô eimi eirênika tôn stêrigmatôn Israêl su de zêteis thanatôsai polin kai mêtropolin en Israêl ina ti katapontizeis klêronomian kuriou
20 kai apekrithê Iôab kai eipen ileôs moi ileôs moi ei katapontiô kai ei diaphtherô
21 ouch outos o logos oti anêr ex orous Ephraim Sabee uios Bochori onoma autou kai epêren tên cheira autou epi ton basilea Dauid dote auton moi monon kai apeleusomai apanôthen tês poleôs kai eipen ê gunê pros Iôab idou ê kephalê autou riphêsetai pros se dia tou teichous
22 kai eisêlthen ê gunê pros panta ton laon kai elalêsen pros pasan tên polin en tê sophia autês kai apheilen tên kephalên Sabee uiou Bochori kai ebalen pros Iôab kai esalpisen en keratinê kai diesparêsan apo tês poleôs anêr eis ta skênômata autou kai Iôab apestrepsen eis Ierousalêm pros ton basilea
23 kai Iôab pros pasê tê dunamei Israêl kai Banaias uios Iôdae epi tou Chereththi kai epi tou Pheleththi
24 kai Adôniram epi tou phorou kai Iôsaphat uios Achilouth anamimnêskôn
25 kai Sousa grammateus kai Sadôk kai Abiathar iereis
26 kai ge Iras o Iarin ên iereus tou Dauid

Kapitel 21

1 kai egeneto limos en tais êmerais Dauid tria etê eniautos echomenos eniautou kai ezêtêsen Dauid to prosôpon tou kuriou kai eipen kurios epi Saoul kai epi ton oikon autou adikia dia to auton thanatô aimatôn peri ou ethanatôsen tous Gabaônitas
2 kai ekalesen o basileus Dauid tous Gabaônitas kai eipen pros autous kai oi Gabaônitai ouch uioi Israêl eisin oti all ê ek tou leimmatos tou Amorraiou kai oi uioi Israêl ômosan autois kai ezêtêsen Saoul pataxai autous en tô zêlôsai auton tous uious Israêl kai Iouda
3 kai eipen Dauid pros tous Gabaônitas ti poiêsô umin kai en tini exilasomai kai eulogêsete tên klêronomian kuriou
4 kai eipan autô oi Gabaônitai ouk estin êmin argurion kai chrusion meta Saoul kai meta tou oikou autou kai ouk estin êmin anêr thanatôsai en Israêl kai eipen ti umeis legete kai poiêsô umin
5 kai eipan pros ton basilea o anêr sunetelesen eph êmas kai ediôxen êmas os parelogisato exolethreusai êmas aphanisômen auton tou mê estanai auton en panti oriô Israêl
6 dotô êmin epta andras ek tôn uiôn autou kai exêliasômen autous tô kuriô en Gabaôn Saoul eklektous kuriou kai eipen o basileus egô dôsô
7 kai epheisato o basileus epi Memphibosthe uion Iônathan uiou Saoul dia ton orkon kuriou ton ana meson autôn ana meson Dauid kai ana meson Iônathan uiou Saoul
8 kai elaben o basileus tous duo uious Respha thugatros Aia ous eteken tô Saoul ton Ermôni kai ton Memphibosthe kai tous pente uious Michol thugatros Saoul ous eteken tô Esriêl uiô Berzelli tô Mooulathi
9 kai edôken autous en cheiri tôn Gabaônitôn kai exêliasan autous en tô orei enanti kuriou kai epesan oi epta autoi epi to auto kai autoi de ethanatôthêsan en êmerais therismou en prôtois en archê therismou krithôn
10 kai elaben Respha thugatêr Aia ton sakkon kai epêxen autê pros tên petran en archê therismou krithôn eôs estaxen ep autous udôr ek tou ouranou kai ouk edôken ta peteina tou ouranou katapausai ep autous êmeras kai ta thêria tou agrou nuktos
11 kai apêngelê tô Dauid osa epoiêsen Respha thugatêr Aia pallakê Saoul kai exeluthêsan kai katelaben autous Dan uios Iôa ek tôn apogonôn tôn gigantôn
12 kai eporeuthê Dauid kai elaben ta osta Saoul kai ta osta Iônathan tou uiou autou para tôn andrôn uiôn Iabis Galaad oi eklepsan autous ek tês plateias Baithsan oti estêsan autous ekei oi allophuloi en êmera ê epataxan oi allophuloi ton Saoul en Gelboue
13 kai anênegken ekeithen ta osta Saoul kai ta osta Iônathan tou uiou autou kai sunêgagen ta osta tôn exêliasmenôn
14 kai ethapsan ta osta Saoul kai ta osta Iônathan tou uiou autou kai tôn êliasthentôn en gê Beniamin en tê pleura en tô taphô Kis tou patros autou kai epoiêsan panta osa eneteilato o basileus kai epêkousen o theos tê gê meta tauta
15 kai egenêthê eti polemos tois allophulois meta Israêl kai katebê Dauid kai oi paides autou met autou kai epolemêsan meta tôn allophulôn kai exeluthê Dauid
16 kai Iesbi os ên en tois ekgonois tou Rapha kai o stathmos tou doratos autou triakosiôn siklôn olkê chalkou kai autos periezôsmenos korunên kai dienoeito pataxai ton Dauid
17 kai eboêthêsen autô Abessa uios Sarouias kai epataxen ton allophulon kai ethanatôsen auton tote ômosan oi andres Dauid legontes ouk exeleusê eti meth êmôn eis polemon kai ou mê sbesês ton luchnon Israêl
18 kai egenêthê meta tauta eti polemos en Geth meta tôn allophulôn tote epataxen Sebocha o Astatôthi ton Seph ton en tois ekgonois tou Rapha
19 kai egeneto o polemos en Gob meta tôn allophulôn kai epataxen Eleanan uios Ariôrgim o Baithleemitês ton Goliath ton Geththaion kai to xulon tou doratos autou ôs antion uphainontôn
20 kai egeneto eti polemos en Geth kai ên anêr Madôn kai oi daktuloi tôn cheirôn autou kai oi daktuloi tôn podôn autou ex kai ex eikosi tessares arithmô kai ge autos etechthê tô Rapha
21 kai ôneidisen ton Israêl kai epataxen auton Iônathan uios Semei adelphou Dauid
22 oi tessares outoi etechthêsan apogonoi tôn gigantôn en Geth tô Rapha oikos kai epesan en cheiri Dauid kai en cheiri tôn doulôn autou

Kapitel 22

1 kai elalêsen Dauid tô kuriô tous logous tês ôdês tautês en ê êmera exeilato auton kurios ek cheiros pantôn tôn echthrôn autou kai ek cheiros Saoul
2 kai eipen kurie petra mou kai ochurôma mou kai exairoumenos me emoi
3 o theos mou phulax estai mou pepoithôs esomai ep autô uperaspistês mou kai keras sôtêrias mou antilêmptôr mou kai kataphugê mou sôtêrias mou ex adikou sôseis me
4 aineton epikalesomai kurion kai ek tôn echthrôn mou sôthêsomai
5 oti perieschon me suntrimmoi thanatou cheimarroi anomias ethambêsan me
6 ôdines thanatou ekuklôsan me proephthasan me sklêrotêtes thanatou
7 en tô thlibesthai me epikalesomai kurion kai pros ton theon mou boêsomai kai epakousetai ek naou autou phônês mou kai ê kraugê mou en tois ôsin autou
8 kai etarachthê kai eseisthê ê gê kai ta themelia tou ouranou sunetarachthêsan kai esparachthêsan oti ethumôthê kurios autois
9 anebê kapnos en tê orgê autou kai pur ek stomatos autou katedetai anthrakes exekauthêsan ap autou
10 kai eklinen ouranous kai katebê kai gnophos upokatô tôn podôn autou
11 kai epekathisen epi Cheroubin kai epetasthê kai ôphthê epi pterugôn anemou
12 kai etheto skotos apokruphên autou kuklô autou ê skênê autou skotos udatôn epachunen en nephelais aeros
13 apo tou phengous enantion autou exekauthêsan anthrakes puros
14 ebrontêsen ex ouranou kurios kai o upsistos edôken phônên autou
15 kai apesteilen belê kai eskorpisen autous astrapên kai exestêsen autous
16 kai ôphthêsan apheseis thalassês kai apekaluphthê themelia tês oikoumenês en tê epitimêsei kuriou apo pnoês pneumatos thumou autou
17 apesteilen ex upsous kai elaben me eilkusen me ex udatôn pollôn
18 errusato me ex echthrôn mou ischuos ek tôn misountôn me oti ekrataiôthêsan uper eme
19 proephthasan me en êmera thlipseôs mou kai egeneto kurios epistêrigma mou
20 kai exêgagen me eis platusmon kai exeilato me oti eudokêsen en emoi
21 kai antapedôken moi kurios kata tên dikaiosunên mou kata tên kathariotêta tôn cheirôn mou antapedôken moi
22 oti ephulaxa odous kuriou kai ouk êsebêsa apo tou theou mou
23 oti panta ta krimata autou katenantion mou kai ta dikaiômata autou ouk apestên ap autôn
24 kai esomai amômos autô kai prophulaxomai apo tês anomias mou
25 kai apodôsei moi kurios kata tên dikaiosunên mou kai kata tên kathariotêta tôn cheirôn mou enôpion tôn ophthalmôn autou
26 meta osiou osiôthêsê kai meta andros teleiou teleiôthêsê
27 kai meta eklektou eklektos esê kai meta streblou streblôthêsê
28 kai ton laon ton ptôchon sôseis kai ophthalmous epi meteôrôn tapeinôseis
29 oti su o luchnos mou kurie kai kurios eklampsei moi to skotos mou
30 oti en soi dramoumai monozônos kai en tô theô mou uperbêsomai teichos
31 o ischuros amômos ê odos autou to rêma kuriou krataion pepurômenon uperaspistês estin pasin tois pepoithosin ep autô
32 tis ischuros plên kuriou kai tis ktistês estai plên tou theou êmôn
33 o ischuros o krataiôn me dunamei kai exetinaxen amômon tên odon mou
34 titheis tous podas mou ôs elaphôn kai epi ta upsê istôn me
35 didaskôn cheiras mou eis polemon kai kataxas toxon chalkoun en brachioni mou
36 kai edôkas moi uperaspismon sôtêrias mou kai ê upakoê sou eplêthunen me
37 eis platusmon eis ta diabêmata mou upokatô mou kai ouk esaleuthêsan ta skelê mou
38 diôxô echthrous mou kai aphaniô autous kai ouk anastrepsô eôs suntelesô autous
39 kai thlasô autous kai ouk anastêsontai kai pesountai upo tous podas mou
40 kai enischuseis me dunamei eis polemon kampseis tous epanistanomenous moi upokatô mou
41 kai tous echthrous mou edôkas moi nôton tous misountas me kai ethanatôsas autous
42 boêsontai kai ouk estin boêthos pros kurion kai ouch upêkousen autôn
43 kai eleana autous ôs choun gês ôs pêlon exodôn eleptuna autous
44 kai rusê me ek machês laôn phulaxeis me eis kephalên ethnôn laos on ouk egnôn edouleusan moi
45 uioi allotrioi epseusanto moi eis akoên ôtiou êkousan mou
46 uioi allotrioi aporriphêsontai kai sphalousin ek tôn sugkleismôn autôn
47 zê kurios kai eulogêtos o phulax mou kai upsôthêsetai o theos mou o phulax tês sôtêrias mou
48 ischuros kurios o didous ekdikêseis emoi paideuôn laous upokatô mou
49 kai exagôn me ex echthrôn mou kai ek tôn epegeiromenôn moi upsôseis me ex andros adikêmatôn rusê me
50 dia touto exomologêsomai soi kurie en tois ethnesin kai en tô onomati sou psalô
51 megalunôn sôtêrias basileôs autou kai poiôn eleos tô christô autou tô Dauid kai tô spermati autou eôs aiônos

Kapitel 23

1 kai outoi oi logoi Dauid oi eschatoi pistos Dauid uios Iessai kai pistos anêr on anestêsen kurios epi christon theou Iakôb kai euprepeis psalmoi Israêl
2 pneuma kuriou elalêsen en emoi kai o logos autou epi glôssês mou
3 legei o theos Israêl emoi elalêsen phulax Israêl parabolên eipon en anthrôpô pôs krataiôsête phobon theou
4 kai en theô phôti prôias anateilai êlios to prôi ou parêlthen ek phengous kai ôs ex uetou chloês apo gês
5 ou gar outôs o oikos mou meta ischurou diathêkên gar aiônion etheto moi etoimên en panti kairô pephulagmenên oti pasa sôtêria mou kai pan thelêma oti ou mê blastêsê o paranomos
6 ôsper akantha exôsmenê pantes autoi oti ou cheiri lêmphthêsontai
7 kai anêr ou kopiasei en autois kai plêres sidêrou kai xulon doratos kai en puri kausei kauthêsontai aischunê autôn
8 tauta ta onomata tôn dunatôn Dauid Iebosthe o Chananaios archôn tou tritou estin Adinôn o Asônaios outos espasato tên romphaian autou epi oktakosious traumatias eis apax
9 kai met auton Eleazar uios patradelphou autou uios Sousitou en tois trisin dunatois outos ên meta Dauid en Serran kai en tô oneidisai auton en tois allophulois sunêchthêsan ekei eis polemon kai anebêsan anêr Israêl
10 autos anestê kai epataxen en tois allophulois eôs ou ekopiasen ê cheir autou kai prosekollêthê ê cheir autou pros tên machairan kai epoiêsen kurios sôtêrian megalên en tê êmera ekeinê kai o laos ekathêto opisô autou plên ekdiduskein
11 kai met auton Samaia uios Asa o Arouchaios kai sunêchthêsan oi allophuloi eis Thêria kai ên ekei meris tou agrou plêrês phakou kai o laos ephugen ek prosôpou allophulôn
12 kai estêlôthê en mesô tês meridos kai exeilato autên kai epataxen tous allophulous kai epoiêsen kurios sôtêrian megalên
13 kai katebêsan treis apo tôn triakonta kai êlthon eis Kasôn pros Dauid eis to spêlaion Odollam kai tagma tôn allophulôn parenebalon en tê koiladi Raphaim
14 kai Dauid tote en tê periochê kai to upostêma tôn allophulôn tote en Baithleem
15 kai epethumêsen Dauid kai eipen tis potiei me udôr ek tou lakkou tou en Baithleem tou en tê pulê to de sustêma tôn allophulôn tote en Baithleem
16 kai dierrêxan oi treis dunatoi en tê parembolê tôn allophulôn kai udreusanto udôr ek tou lakkou tou en Baithleem tou en tê pulê kai elaban kai paregenonto pros Dauid kai ouk êthelêsen piein auto kai espeisen auto tô kuriô
17 kai eipen ileôs moi kurie tou poiêsai touto ei aima tôn andrôn tôn poreuthentôn en tais psuchais autôn piomai kai ouk êthelêsen piein auto tauta epoiêsan oi treis dunatoi
18 kai Abessa adelphos Iôab uios Sarouias autos archôn en tois trisin kai autos exêgeiren to doru autou epi triakosious traumatias kai autô onoma en tois trisin
19 ek tôn triôn ekeinôn endoxos kai egeneto autois eis archonta kai eôs tôn triôn ouk êlthen
20 kai Banaias uios Iôdae anêr autos pollostos ergois apo Kabeseêl kai autos epataxen tous duo uious Ariêl tou Môab kai autos katebê kai epataxe ton leonta en mesô tou lakkou en tê êmera tês chionos
21 autos epataxen ton andra ton Aiguption andra oraton en de tê cheiri tou Aiguptiou doru ôs xulon diabathras kai katebê pros auton en rabdô kai êrpasen to doru ek tês cheiros tou Aiguptiou kai apekteinen auton en tô dorati autou
22 tauta epoiêsen Banaias uios Iôdae kai autô onoma en tois trisin tois dunatois
23 ek tôn triôn endoxos kai pros tous treis ouk êlthen kai etaxen auton Dauid eis tas akoas autou
24 kai tauta ta onomata tôn dunatôn Dauid basileôs Asaêl adelphos Iôab outos en tois triakonta Eleanan uios Doudi patradelphou autou en Baithleem
25 Samai o Aroudaios Elika o Arôdaios
26 Ellês o Phelôthi Iras uios Ekkas o Thekôitês
27 Abiezer o Anathôthitês ek tôn uiôn tou Asôthitou
28 Selmôn o Aôitês Moore o Netôphathitês
29 Ela uios Baana o Netôphathitês Eththi uios Riba ek Gabaeth uios Beniamin
30 Banaias o Pharathônitês Ouri ek Nachaligaias
31 Abiêl uios tou Arabôthitou Azmôth o Barsamitês
32 Eliasou o Salabônitês uioi Iasan Iônathan
33 Samma o Arôditês Achian uios Sarad o Araouritês
34 Aliphaleth uios tou Asbitou uios tou Maachati Eliab uios Achitophel tou Gelônitou
35 Asarai o Karmêlios Pharai o Erchi
36 Igaal uios Nathan apo dunameôs uios Gaddi
37 Elie o Ammanitês Gelôrai o Bêrôthaios airôn ta skeuê Iôab uiou Sarouias
38 Iras o Iethiraios Garêb o Iethiraios
39 Ourias o Chettaios pantes triakonta kai epta

Kapitel 24

1 kai prosetheto orgê kuriou ekkaênai en Israêl kai epeseisen ton Dauid en autois legôn badize arithmêson ton Israêl kai ton Iouda
2 kai eipen o basileus pros Iôab archonta tês ischuos ton met autou dielthe dê pasas phulas Israêl apo Dan kai eôs Bêrsabee kai episkepsai ton laon kai gnôsomai ton arithmon tou laou
3 kai eipen Iôab pros ton basilea kai prostheiê kurios o theos sou pros ton laon ôsper autous kai ôsper autous ekatontaplasiona kai ophthalmoi tou kuriou mou tou basileôs orôntes kai o kurios mou o basileus ina ti bouletai en tô logô toutô
4 kai uperischusen o logos tou basileôs pros Iôab kai eis tous archontas tês dunameôs kai exêlthen Iôab kai oi archontes tês ischuos enôpion tou basileôs episkepsasthai ton laon Israêl
5 kai diebêsan ton Iordanên kai parenebalon en Aroêr ek dexiôn tês poleôs tês en mesô tês pharangos Gad kai Eliezer
6 kai êlthon eis tên Galaad kai eis gên Thabasôn ê estin Adasai kai paregenonto eis Danidan kai Oudan kai ekuklôsan eis Sidôna
7 kai êlthan eis Mapsar Turou kai pasas tas poleis tou Euaiou kai tou Chananaiou kai êlthan kata noton Iouda eis Bêrsabee
8 kai periôdeusan en pasê tê gê kai paregenonto apo telous ennea mênôn kai eikosi êmerôn eis Ierousalêm
9 kai edôken Iôab ton arithmon tês episkepseôs tou laou pros ton basilea kai egeneto Israêl oktakosiai chiliades andrôn dunameôs spômenôn romphaian kai anêr Iouda pentakosiai chiliades andrôn machêtôn
10 kai epataxen kardia Dauid auton meta to arithmêsai ton laon kai eipen Dauid pros kurion êmarton sphodra o epoiêsa nun kurie parabibason dê tên anomian tou doulou sou oti emôranthên sphodra
11 kai anestê Dauid to prôi kai logos kuriou egeneto pros Gad ton prophêtên ton orônta Dauid legôn
12 poreuthêti kai lalêson pros Dauid legôn tade legei kurios tria egô eimi airô epi se kai eklexai seautô en ex autôn kai poiêsô soi
13 kai eisêlthen Gad pros Dauid kai anêngeilen autô kai eipen autô eklexai seautô genesthai ei elthê soi tria etê limos en tê gê sou ê treis mênas pheugein se emprosthen tôn echthrôn sou kai esontai diôkontes se ê genesthai treis êmeras thanaton en tê gê sou nun oun gnôthi kai ide ti apokrithô tô aposteilanti me rêma
14 kai eipen Dauid pros Gad stena moi pantothen sphodra estin empesoumai dê en cheiri kuriou oti polloi oi oiktirmoi autou sphodra eis de cheiras anthrôpou ou mê empesô kai exelexato eautô Dauid ton thanaton
15 kai êmerai therismou purôn kai edôken kurios en Israêl thanaton apo prôithen eôs ôras aristou kai êrxato ê thrausis en tô laô kai apethanen ek tou laou apo Dan kai eôs Bêrsabee ebdomêkonta chiliades andrôn
16 kai exeteinen o angelos tou theou tên cheira autou eis Ierousalêm tou diaphtheirai autên kai pareklêthê kurios epi tê kakia kai eipen tô angelô tô diaphtheironti en tô laô polu nun anes tên cheira sou kai o angelos kuriou ên para tô alô Orna tou Iebousaiou
17 kai eipen Dauid pros kurion en tô idein auton ton angelon tuptonta en tô laô kai eipen idou egô eimi êdikêsa kai egô eimi o poimên ekakopoiêsa kai outoi ta probata ti epoiêsan genesthô dê ê cheir sou en emoi kai en tô oikô tou patros mou
18 kai êlthen Gad pros Dauid en tê êmera ekeinê kai eipen autô anabêthi kai stêson tô kuriô thusiastêrion en tô alôni Orna tou Iebousaiou
19 kai anebê Dauid kata ton logon Gad kath on tropon eneteilato autô kurios
20 kai diekupsen Orna kai eiden ton basilea kai tous paidas autou paraporeuomenous epanô autou kai exêlthen Orna kai prosekunêsen tô basilei epi prosôpon autou epi tên gên
21 kai eipen Orna ti oti êlthen o kurios mou o basileus pros ton doulon autou kai eipen Dauid ktêsasthai para sou ton alôna tou oikodomêsai thusiastêrion tô kuriô kai suschethê ê thrausis epanô tou laou
22 kai eipen Orna pros Dauid labetô kai anenegketô o kurios mou o basileus tô kuriô to agathon en ophthalmois autou idou oi boes eis olokautôma kai oi trochoi kai ta skeuê tôn boôn eis xula
23 ta panta edôken Orna tô basilei kai eipen Orna pros ton basilea kurios o theos sou eulogêsai se
24 kai eipen o basileus pros Orna ouchi oti alla ktômenos ktêsomai para sou en allagmati kai ouk anoisô tô kuriô theô mou olokautôma dôrean kai ektêsato Dauid ton alôna kai tous boas en arguriô siklôn pentêkonta
25 kai ôkodomêsen ekei Dauid thusiastêrion kuriô kai anênegken olokautôseis kai eirênikas kai prosethêken Salômôn epi to thusiastêrion ep eschatô oti mikron ên en prôtois kai epêkousen kurios tê gê kai suneschethê ê thrausis epanôthen Israêl

Andre bøger