Andet Petersbrev

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Andet Petersbrev. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Andet Petersbrev.

Kapitler: 1 2 3

PETROU EPISTOLÊ KATHOLIKÊ DEUTERA

Kapitel 1

1 Simôn Petros doulos kai apostolos Iêsou Christou tois isotimon êmin lachousin pistin en dikaiosunê tou theou êmôn kai sôtêros Iêsou Christou, 2 charis umin kai eirênê plêthuntheiê en epignôsei tou theou kai Iêsou tou kuriou êmôn.

3 Ôs panta êmin tês theias dunameôs autou ta pros zôên kai eusebeian dedôrêmenês dia tês epignôseôs tou kalesantos êmas dia doxês kai aretês, 4 di’ ôn ta timia kai megista êmin epangelmata dedôrêtai, ina dia toutôn genêsthe theias koinônoi phuseôs apophugontes tês en tô kosmô en epithumia phthoras. 5 kai auto touto de spoudên pasan pareisenegkantes epichorêgêsate en tê pistei umôn tên aretên, en de tê aretê tên gnôsin, 6 en de tê gnôsei tên egkrateian en de tê egkrateia tên upomonên, en de tê upomonê tên eusebeian, 7 en de tê eusebeia tên philadelphian, en de tê philadelphia tên agapên. 8 tauta gar umin uparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathistêsin eis tên tou kuriou êmôn Iêsou Christou epignôsin 9 ô gar mê parestin tauta tuphlos estin muôpazôn, lêthên labôn tou katharismou tôn palai autou amartiôn. 10 dio mallon, adelphoi, spoudasate bebaian umôn tên klêsin kai eklogên poieisthai tauta gar poiountes ou mê ptaisête pote. 11 outôs gar plousiôs epichorêgêthêsetai umin ê eisodos eis tên aiônion basileian tou kuriou êmôn kai sôtêros Iêsou Christou.

12 Dio mellêsô aei umas upomimnêskein peri toutôn kaiper eidotas kai estêrigmenous en tê parousê alêtheia. 13 dikaion de êgoumai, eph’ oson eimi en toutô tô skênômati, diegeirein umas en upomnêsei, 14 eidôs oti tachinê estin ê apothesis tou skênômatos mou kathôs kai o kurios êmôn Iêsous Christos edêlôsen moi, 15 spoudasô de kai ekastote echein umas meta tên emên exodon tên toutôn mnêmên poieisthai.

16 Ou gar sesophismenois muthois exakolouthêsantes egnôrisamen umin tên tou kuriou êmôn Iêsou Christou dunamin kai parousian all’ epoptai genêthentes tês ekeinou megaleiotêtos. 17 labôn gar para theou patros timên kai doxan phônês enechtheisês autô toiasde upo tês megaloprepous doxês. O uios mou o agapêtos mou outos estin eis on egô eudokêsa, 18 kai tautên tên phônên êmeis êkousamen ex ouranou enechtheisan sun autô ontes en tô agiô orei. 19 kai echomen bebaioteron ton prophêtikon logon ô kalôs poieite prosechontes ôs luchnô phainonti en auchmêrô topô eôs ou êmera diaugasê kai phôsphoros anateilê en tais kardiais umôn, 20 touto prôton ginôskontes oti pasa prophêteia graphês idias epiluseôs ou ginetai 21 ou gar thelêmati anthrôpou ênechthê prophêteia pote alla upo pneumatos agiou pheromenoi elalêsan apo theou anthrôpoi.

Kapitel 2

1 Egenonto de kai pseudoprophêtai en tô laô ôs kai en umin esontai pseudodidaskaloi, oitines pareisaxousin aireseis apôleias kai ton agorasanta autous despotên arnoumenoi. epagontes eautois tachinên apôleian, 2 kai polloi exakolouthêsousin autôn tais aselgeiais di’ ous ê odos tês alêtheias blasphêmêthêsetai, 3 kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai, ois to krima ekpalai ouk argei kai ê apôleia autôn ou nustazei.

4 Ei gar o theos angelôn amartêsantôn ouk epheisato alla seirois zophou tartarôsas paredôken eis krisin têroumenous, 5 kai archaiou kosmou ouk epheisato alla ogdoon Nôe dikaiosunês kêruka ephulaxen kataklusmon kosmô asebôn epaxas, 6 kai poleis Sodomôn kai Gomorras tephrôsas katekrinen upodeigma mellontôn asebesin tetheikôs, 7 kai dikaion Lôt kataponoumenon upo tês tôn athesmôn en aselgeia anastrophês errusato 8 blemmati gar kai akoê dikaios egkatoikôn en autois êmeran ex êmeras psuchên dikaian anomois ergois ebasanizen 9 oiden kurios eusebeis ek peirasmou ruesthai, adikous de eis êmeran kriseôs kolazomenous têrein, 10 malista de tous opisô sarkos en epithumia miasmou poreuomenous kai kuriotêtos kataphronountas.

Tolmêtai authadeis, doxas ou tremousin blasphêmountes, 11 opou angeloi ischui kai dunamei meizones ontes ou pherousin kat’ autôn [para kuriô] blasphêmon krisin. 12 outoi de ôs aloga zôa gegennêmena phusika eis alôsin kai phthoran en ois agnoousin blasphêmountes, en tê phthora autôn kai phtharêsontai 13 adikoumenoi misthon adikias, êdonên êgoumenoi tên en êmera truphên, spiloi kai mômoi entruphôntes en tais apatais autôn suneuôchoumenoi umin, 14 ophthalmous echontes mestous moichalidos kai akatapastous amartias. deleazontes psuchas astêriktous, kardian gegumnasmenên pleonexias echontes, kataras tekna 15 kataleipontes eutheian odon eplanêthêsan, exakolouthêsantes tê odô tou balaam tou beôr, os misthon adikias êgapêsen 16 elegxin de eschen idias paranomias upozugion aphônon en anthrôpou phônê phthegxamenon ekôlusen tên tou prophêtou paraphronian.

17 Outoi eisin pêgai anudroi kai omichlai upo lailapos elaunomenai, ois o zophos tou skotous tetêrêtai. 18 uperogka gar mataiotêtos phthengomenoi deleazousin en epithumiais sarkos aselgeiais tous oligôs a0popheugontas tous en planê anastrephomenous, 19 eleutherian autois epangellomenoi, autoi douloi uparchontes tês phthoras ô gar tis êttêtai toutô dedoulôtai. 20 ei gar apophugontes ta miasmata tou kosmou en epignôsei tou kuriou kai sôtêros Iêsou Christou toutois de palin emplakentes êttôntai gegonen autois ta eschata cheirona tôn prôtôn. 21 kreitton gar ên autois mê epegnôkenai tên odon tês dikaiosunês ê epignousin upostrepsai ek tês paradotheisês autois agias entolês. 22 sumbebêken autois to tês alêthous paroimias

Kuôn epistrepsas epi to idion exerama,

kai

Us lousamenê eis kulismon borborou.

Kapitel 3

1 Tautên êdê, agapêtoi, deuteran umin graphô epistolên, en ais diegeirô umôn en upomnêsei tên eilikrinê dianoian 2 mnêsthênai tôn proeirêmenôn rêmatôn upo tôn agiôn prophêtôn kai tês tôn apostolôn umôn entolês tou kuriou kai sôtêros, 3 touto prôton ginôskontes oti eleusontai ep’ eschatôn tôn êmerôn en empaigmonê empaiktai kata tas idias epithumias autôn poreuomenoi 4 kai legontes, Pou estin ê epangelia tês parousias autou? aph’ ês gar oi pateres ekoimêthêsan, panta outôs diamenei ap’ archês ktiseôs. 5 lanthanei gar autous touto thelontas oti ouranoi êsan ekpalai kai gê ex udatos kai di’ udatos sunestôsa tô tou theou logô, 6 di’ ôn o tote kosmos udati kataklustheis apôleto 7 oi de nun ouranoi kai ê gê tô autô logô tethêsaurismenoi eisin puri têroumenoi eis êmeran kriseôs kai apôleias tôn asebôn anthrôpôn.

8 En de touto mê lanthanetô umas agapêtoi, oti mia êmera para kuriô ôs chilia etê kai chilia etê ôs êmera mia. 9 ou bradunei kurios tês epangelias, ôs tines bradutêta êgountai alla makrothumei eis umas, mê boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis metanoian chôrêsai. 10 Êxei de êmera kuriou ôs kleptês en ê oi ouranoi roizêdon pareleusontai stoicheia de kausoumena luthêsetai kai gê kai ta en autê erga eurethêsetai. 11 toutôn outôs pantôn luomenôn potapous dei uparchein [umas] en agiais anastrophais kai eusebeiais, 12 prosdokôntas kai speudontas tên parousian tês tou theou êmeras di’ ên ouranoi puroumenoi luthêsontai kai stoicheia kausoumena têketai. 13 kainous de ouranous kai gên kainên kata to epangelma autou prosdokômen, en ois dikaiosunê katoikei.

14 Dio, agapêtoi, tauta prosdokôntes spoudasate aspiloi kai amômêtoi autô eurethênai en eirênê. 15 kai tên tou kuriou êmôn makrothumian sôtêrian êgeisthe kathôs kai o agapêtos êmôn adelphos Paulos kata tên dotheisan autô sophian egrapsen umin, 16 ôs kai en pasais epistolais lalôn en autais peri toutôn, en ais estin dusnoêta tina, a oi amatheis kai astêriktoi streblousin ôs kai tas loipas graphas pros tên idian autôn apôleian. 17 umeis oun, agapêtoi, proginôskontes phulassesthe, ina mê tê tôn athesmôn planê sunapachthentes ekpesête tou idiou stêrigmou, 18 auxanete de en chariti kai gnôsei tou kuriou êmôn kai sôtêros Iêsou Christou. autô ê doxa kai nun kai eis êmeran aiônos.

Andre bøger