Septuaginta

2 Mosebog / Exodos / Εξοδος

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Anden Mosebog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kapitel 1

1 tauta ta onomata tôn uiôn Israêl tôn eispeporeumenôn eis Aigupton ama Iakôb tô patri autôn ekastos panoikia autôn eisêlthosan
2 Roubên Sumeôn Leui Ioudas
3 Issachar Zaboulôn kai Beniamin
4 Dan kai Nephthali Gad kai Asêr
5 Iôsêph de ên en Aiguptô êsan de pasai psuchai ex Iakôb pente kai ebdomêkonta
6 eteleutêsen de Iôsêph kai pantes oi adelphoi autou kai pasa ê genea ekeinê
7 oi de uioi Israêl êuxêthêsan kai eplêthunthêsan kai chudaioi egenonto kai katischuon sphodra sphodra eplêthunen de ê gê autous
8 anestê de basileus eteros ep Aigupton os ouk êdei ton Iôsêph
9 eipen de tô ethnei autou idou to genos tôn uiôn Israêl mega plêthos kai ischuei uper êmas
10 deute oun katasophisômetha autous mêpote plêthunthê kai ênika an sumbê êmin polemos prostethêsontai kai outoi pros tous upenantious kai ekpolemêsantes êmas exeleusontai ek tês gês
11 kai epestêsen autois epistatas tôn ergôn ina kakôsôsin autous en tois ergois kai ôkodomêsan poleis ochuras tô Pharaô tên te Pithôm kai Ramessê kai Ôn ê estin Êliou polis
12 kathoti de autous etapeinoun tosoutô pleious eginonto kai ischuon sphodra sphodra kai ebdelussonto oi Aiguptioi apo tôn uiôn Israêl
13 kai katedunasteuon oi Aiguptioi tous uious Israêl bia
14 kai katôdunôn autôn tên zôên en tois ergois tois sklêrois tô pêlô kai tê plintheia kai pasi tois ergois tois en tois pediois kata panta ta erga ôn katedoulounto autous meta bias
15 kai eipen o basileus tôn Aiguptiôn tais maiais tôn Ebraiôn tê mia autôn ê onoma Sepphôra kai to onoma tês deuteras Phoua
16 kai eipen otan maiousthe tas Ebraias kai ôsin pros tô tiktein ean men arsen ê apokteinate auto ean de thêlu peripoieisthe auto
17 ephobêthêsan de ai maiai ton theon kai ouk epoiêsan kathoti sunetaxen autais o basileus Aiguptou kai ezôogonoun ta arsena
18 ekalesen de o basileus Aiguptou tas maias kai eipen autais ti oti epoiêsate to pragma touto kai ezôogoneite ta arsena
19 eipan de ai maiai tô Pharaô ouch ôs gunaikes Aiguptou ai Ebraiai tiktousin gar prin ê eiselthein pros autas tas maias kai etikton
20 eu de epoiei o theos tais maiais kai eplêthunen o laos kai ischuen sphodra
21 epeidê ephobounto ai maiai ton theon epoiêsan eautais oikias
22 sunetaxen de Pharaô panti tô laô autou legôn pan arsen o ean techthê tois Ebraiois eis ton potamon ripsate kai pan thêlu zôogoneite auto

Kapitel 2

1 ên de tis ek tês phulês Leui os elaben tôn thugaterôn Leui kai eschen autên
2 kai en gastri elaben kai eteken arsen idontes de auto asteion eskepasan auto mênas treis
3 epei de ouk êdunanto auto eti kruptein elaben autô ê mêtêr autou thibin kai katechrisen autên asphaltopissê kai enebalen to paidion eis autên kai ethêken autên eis to elos para ton potamon
4 kai kateskopeuen ê adelphê autou makrothen mathein ti to apobêsomenon autô
5 katebê de ê thugatêr Pharaô lousasthai epi ton potamon kai ai abrai autês pareporeuonto para ton potamon kai idousa tên thibin en tô elei aposteilasa tên abran aneilato autên
6 anoixasa de ora paidion klaion en tê thibei kai epheisato autou ê thugatêr Pharaô kai ephê apo tôn paidiôn tôn Ebraiôn touto
7 kai eipen ê adelphê autou tê thugatri Pharaô theleis kalesô soi gunaika tropheuousan ek tôn Ebraiôn kai thêlasei soi to paidion
8 ê de eipen autê ê thugatêr Pharaô poreuou elthousa de ê neanis ekalesen tên êtera tou paidiou
9 eipen de pros autên ê thugatêr Pharaô diatêrêson moi to paidion touto kai thêlason moi auto egô de dôsô soi ton misthon elaben de ê gunê to paidion kai ethêlazen auto
10 adrunthentos de tou paidiou eisêgagen auto pros tên thugatera Pharaô kai egenêthê autê eis uion epônomasen de to onoma autou Môusên legousa ek tou udatos auton aneilomên
11 egeneto de en tais êmerais tais pollais ekeinais megas genomenos Môusês exêlthen pros tous adelphous autou tous uious Israêl katanoêsas de ton ponon autôn ora anthrôpon Aiguption tuptonta tina Ebraion tôn eautou adelphôn tôn uiôn Israêl
12 periblepsamenos de ôde kai ôde ouch ora oudena kai pataxas ton Aiguption ekrupsen auton en tê ammô
13 exelthôn de tê êmera tê deutera ora duo andras Ebraious diaplêktizomenous kai legei tô adikounti dia ti su tupteis ton plêsion
14 o de eipen tis se katestêsen archonta kai dikastên eph êmôn mê anelein me su theleis on tropon aneiles echthes ton Aiguption ephobêthê de Môusês kai eipen ei outôs emphanes gegonen to rêma touto
15 êkousen de Pharaô to rêma touto kai ezêtei anelein Môusên anechôrêsen de Môusês apo prosôpou Pharaô kai ôkêsen en gê Madiam elthôn de eis gên Madiam ekathisen epi tou phreatos
16 tô de ierei Madiam êsan epta thugateres poimainousai ta probata tou patros autôn Iothor paragenomenai de êntloun eôs eplêsan tas dexamenas potisai ta probata tou patros autôn Iothor
17 paragenomenoi de oi poimenes exebalon autas anastas de Môusês errusato autas kai êntlêsen autais kai epotisen ta probata autôn
18 paregenonto de pros Ragouêl ton patera autôn o de eipen autais ti oti etachunate tou paragenesthai sêmeron
19 ai de eipan anthrôpos Aiguptios errusato êmas apo tôn poimenôn kai êntlêsen êmin kai epotisen ta probata êmôn
20 o de eipen tais thugatrasin autou kai pou esti kai ina ti outôs kataleloipate ton anthrôpon kalesate oun auton opôs phagê arton
21 katôkisthê de Môusês para tô anthrôpô kai exedoto Sepphôran tên thugatera autou Môusê gunaika
22 en gastri de labousa ê gunê eteken uion kai epônomasen Môusês to onoma autou Gêrsam legôn oti paroikos eimi en gê allotria
23 meta de tas êmeras tas pollas ekeinas eteleutêsen o basileus Aiguptou kai katestenaxan oi uioi Israêl apo tôn ergôn kai aneboêsan kai anebê ê boê autôn pros ton theon apo tôn ergôn
24 kai eisêkousen o theos ton stenagmon autôn kai emnêsthê o theos tês diathêkês autou tês pros Abraam kai Isaak kai Iakôb
25 kai epeiden o theos tous uious Israêl kai egnôsthê autois

Kapitel 3

1 kai Môusês ên poimainôn ta probata Iothor tou gambrou autou tou iereôs Madiam kai êgagen ta probata upo tên erêmon kai êlthen eis to oros Chôrêb
2 ôphthê de autô angelos kuriou en phlogi puros ek tou batou kai ora oti o batos kaietai puri o de batos ou katekaieto
3 eipen de Môusês parelthôn opsomai to orama to mega touto ti oti ou katakaietai o batos
4 ôs de eiden kurios oti prosagei idein ekalesen auton kurios ek tou batou legôn Môusê Môusê o de eipen ti estin
5 kai eipen mê engisês ôde lusai to upodêma ek tôn podôn sou o gar topos en ô su estêkas gê agia estin
6 kai eipen autô egô eimi o theos tou patros sou theos Abraam kai theos Isaak kai theos Iakôb apestrepsen de Môusês to prosôpon autou eulabeito gar katemblepsai enôpion tou theou
7 eipen de kurios pros Môusên idôn eidon tên kakôsin tou laou mou tou en Aiguptô kai tês kraugês autôn akêkoa apo tôn ergodiôktôn oida gar tên odunên autôn
8 kai katebên exelesthai autous ek cheiros Aiguptiôn kai exagagein autous ek tês gês ekeinês kai eisagagein autous eis gên agathên kai pollên eis gên reousan gala kai meli eis ton topon tôn Chananaiôn kai Chettaiôn kai Amorraiôn kai Pherezaiôn kai Gergesaiôn kai Euaiôn kai Iebousaiôn
9 kai nun idou kraugê tôn uiôn Israêl êkei pros me kagô eôraka ton thlimmon on oi Aiguptioi thlibousin autous
10 kai nun deuro aposteilô se pros Pharaô basilea Aiguptou kai exaxeis ton laon mou tous uious Israêl ek gês Aiguptou
11 kai eipen Môusês pros ton theon tis eimi oti poreusomai pros Pharaô basilea Aiguptou kai oti exaxô tous uious Israêl ek gês Aiguptou
12 eipen de o theos Môusei legôn oti esomai meta sou kai touto soi to sêmeion oti egô se exapostellô en tô exagagein se ton laon mou ex Aiguptou kai latreusete tô theô en tô orei toutô
13 kai eipen Môusês pros ton theon idou egô eleusomai pros tous uious Israêl kai erô pros autous o theos tôn paterôn umôn apestalken me pros umas erôtêsousin me ti onoma autô ti erô pros autous
14 kai eipen o theos pros Môusên egô eimi o ôn kai eipen outôs ereis tois uiois Israêl o ôn apestalken me pros umas
15 kai eipen o theos palin pros Môusên outôs ereis tois uiois Israêl kurios o theos tôn paterôn umôn theos Abraam kai theos Isaak kai theos Iakôb apestalken me pros umas touto mou estin onoma aiônion kai mnêmosunon geneôn geneais
16 elthôn oun sunagage tên gerousian tôn uiôn Israêl kai ereis pros autous kurios o theos tôn paterôn umôn ôptai moi theos Abraam kai theos Isaak kai theos Iakôb legôn episkopê epeskemmai umas kai osa sumbebêken umin en Aiguptô
17 kai eipon anabibasô umas ek tês kakôseôs tôn Aiguptiôn eis tên gên tôn Chananaiôn kai Chettaiôn kai Amorraiôn kai Pherezaiôn kai Gergesaiôn kai Euaiôn kai Iebousaiôn eis gên reousan gala kai meli
18 kai eisakousontai sou tês phônês kai eiseleusê su kai ê gerousia Israêl pros Pharaô basilea Aiguptou kai ereis pros auton o theos tôn Ebraiôn proskeklêtai êmas poreusômetha oun odon triôn êmerôn eis tên erêmon ina thusômen tô theô êmôn
19 egô de oida oti ou proêsetai umas Pharaô basileus Aiguptou poreuthênai ean mê meta cheiros krataias
20 kai ekteinas tên cheira pataxô tous Aiguptious en pasi tois thaumasiois mou ois poiêsô en autois kai meta tauta exapostelei umas
21 kai dôsô charin tô laô toutô enantion tôn Aiguptiôn otan de apotrechête ouk apeleusesthe kenoi
22 aitêsei gunê para geitonos kai suskênou autês skeuê argura kai chrusa kai imatismon kai epithêsete epi tous uious umôn kai epi tas thugateras umôn kai skuleusete tous Aiguptious

Kapitel 4

1 apekrithê de Môusês kai eipen ean oun mê pisteusôsin moi mêde eisakousôsin tês phônês mou erousin gar oti ouk ôptai soi o theos ti erô pros autous
2 eipen de autô kurios ti touto estin to en tê cheiri sou o de eipen rabdos
3 kai eipen ripson autên epi tên gên kai erripsen autên epi tên gên kai egeneto ophis kai ephugen Môusês ap autou
4 kai eipen kurios pros Môusên ekteinon tên cheira kai epilabou tês kerkou ekteinas oun tên cheira epelabeto tês kerkou kai egeneto rabdos en tê cheiri autou
5 ina pisteusôsin soi oti ôptai soi kurios o theos tôn paterôn autôn theos Abraam kai theos Isaak kai theos Iakôb
6 eipen de autô kurios palin eisenegke tên cheira sou eis ton kolpon sou kai eisênegken tên cheira autou eis ton kolpon autou kai exênegken tên cheira autou ek tou kolpou autou kai egenêthê ê cheir autou ôsei chiôn
7 kai eipen palin eisenegke tên cheira sou eis ton kolpon sou kai eisênegken tên cheira eis ton kolpon autou kai exênegken autên ek tou kolpou autou kai palin apekatestê eis tên chroan tês sarkos autou
8 ean de mê pisteusôsin soi mêde eisakousôsin tês phônês tou sêmeiou tou prôtou pisteusousin soi tês phônês tou sêmeiou tou eschatou
9 kai estai ean mê pisteusôsin soi tois dusi sêmeiois toutois mêde eisakousôsin tês phônês sou lêmpsê apo tou udatos tou potamou kai ekcheeis epi to xêron kai estai to udôr o ean labês apo tou potamou aima epi tou xêrou
10 eipen de Môusês pros kurion deomai kurie ouch ikanos eimi pro tês echthes oude pro tês tritês êmeras oude aph ou êrxô lalein tô theraponti sou ischnophônos kai braduglôssos egô eimi
11 eipen de kurios pros Môusên tis edôken stoma anthrôpô kai tis epoiêsen duskôphon kai kôphon bleponta kai tuphlon ouk egô o theos
12 kai nun poreuou kai egô anoixô to stoma sou kai sumbibasô se o melleis lalêsai
13 kai eipen Môusês deomai kurie procheirisai dunamenon allon on aposteleis
14 kai thumôtheis orgê kurios epi Môusên eipen ouk idou Aarôn o adelphos sou o Leuitês epistamai oti lalôn lalêsei autos soi kai idou autos exeleusetai eis sunantêsin soi kai idôn se charêsetai en eautô
15 kai ereis pros auton kai dôseis ta rêmata mou eis to stoma autou kai egô anoixô to stoma sou kai to stoma autou kai sumbibasô umas a poiêsete
16 kai autos soi proslalêsei pros ton laon kai autos estai sou stoma su de autô esê ta pros ton theon
17 kai tên rabdon tautên tên strapheisan eis ophin lêmpsê en tê cheiri sou en ê poiêseis en autê ta sêmeia
18 eporeuthê de Môusês kai apestrepsen pros Iothor ton gambron autou kai legei poreusomai kai apostrepsô pros tous adelphous mou tous en Aiguptô kai opsomai ei eti zôsin kai eipen Iothor Môusê badize ugiainôn
19 meta de tas êmeras tas pollas ekeinas eteleutêsen o basileus Aiguptou eipen de kurios pros Môusên en Madiam badize apelthe eis Aigupton tethnêkasin gar pantes oi zêtountes sou tên psuchên
20 analabôn de Môusês tên gunaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta upozugia kai epestrepsen eis Aigupton elaben de Môusês tên rabdon tên para tou theou en tê cheiri autou
21 eipen de kurios pros Môusên poreuomenou sou kai apostrephontos eis Aigupton ora panta ta terata a edôka en tais chersin sou poiêseis auta enantion Pharaô egô de sklêrunô tên kardian autou kai ou mê exaposteilê ton laon
22 su de ereis tô Pharaô tade legei kurios uios prôtotokos mou Israêl
23 eipa de soi exaposteilon ton laon mou ina moi latreusê ei men oun mê boulei exaposteilai autous ora oun egô apoktenô ton uion sou ton prôtotokon
24 egeneto de en tê odô en tô katalumati sunêntêsen autô angelos kuriou kai ezêtei auton apokteinai
25 kai labousa Sepphôra psêphon perietemen tên akrobustian tou uiou autês kai prosepesen pros tous podas kai eipen estê to aima tês peritomês tou paidiou mou
26 kai apêlthen ap autou dioti eipen estê to aima tês peritomês tou paidiou mou
27 eipen de kurios pros Aarôn poreuthêti eis sunantêsin Môusei eis tên erêmon kai eporeuthê kai sunêntêsen autô en tô orei tou theou kai katephilêsan allêlous
28 kai anêngeilen Môusês tô Aarôn pantas tous logous kuriou ous apesteilen kai panta ta sêmeia a eneteilato autô
29 eporeuthê de Môusês kai Aarôn kai sunêgagon tên gerousian tôn uiôn Israêl
30 kai elalêsen Aarôn panta ta rêmata tauta a elalêsen o theos pros Môusên kai epoiêsen ta sêmeia enantion tou laou
31 kai episteusen o laos kai echarê oti epeskepsato o theos tous uious Israêl kai oti eiden autôn tên thlipsin kupsas de o laos prosekunêsen

Kapitel 5

1 kai meta tauta eisêlthen Môusês kai Aarôn pros Pharaô kai eipan autô tade legei kurios o theos Israêl exaposteilon ton laon mou ina moi eortasôsin en tê erêmô
2 kai eipen Pharaô tis estin ou eisakousomai tês phônês autou ôste exaposteilai tous uious Israêl ouk oida ton kurion kai ton Israêl ouk exapostellô
3 kai legousin autô o theos tôn Ebraiôn proskeklêtai êmas poreusometha oun odon triôn êmerôn eis tên erêmon opôs thusômen tô theô êmôn mêpote sunantêsê êmin thanatos ê phonos
4 kai eipen autois o basileus Aiguptou ina ti Môusê kai Aarôn diastrephete ton laon mou apo tôn ergôn apelthate ekastos umôn pros ta erga autou
5 kai eipen Pharaô idou nun poluplêthei o laos mê oun katapausômen autous apo tôn ergôn
6 sunetaxen de Pharaô tois ergodiôktais tou laou kai tois grammateusin legôn
7 ouketi prostethêsetai didonai achuron tô laô eis tên plinthourgian kathaper echthes kai tritên êmeran autoi poreuesthôsan kai sunagagetôsan eautois achura
8 kai tên suntaxin tês plintheias ês autoi poiousin kath ekastên êmeran epibaleis autois ouk apheleis ouden scholazousin gar dia touto kekragasin legontes poreuthômen kai thusômen tô theô êmôn
9 barunesthô ta erga tôn anthrôpôn toutôn kai merimnatôsan tauta kai mê merimnatôsan en logois kenois
10 katespeudon de autous oi ergodiôktai kai oi grammateis kai elegon pros ton laon legontes tade legei Pharaô ouketi didômi umin achura
11 autoi umeis poreuomenoi sullegete eautois achura othen ean eurête ou gar aphaireitai apo tês suntaxeôs umôn outhen
12 kai diesparê o laos en olê Aiguptô sunagagein kalamên eis achura
13 oi de ergodiôktai katespeudon autous legontes sunteleite ta erga ta kathêkonta kath êmeran kathaper kai ote to achuron edidoto umin
14 kai emastigôthêsan oi grammateis tou genous tôn uiôn Israêl oi katastathentes ep autous upo tôn epistatôn tou Pharaô legontes dia ti ou sunetelesate tas suntaxeis umôn tês plintheias kathaper echthes kai tritên êmeran kai to tês sêmeron
15 eiselthontes de oi grammateis tôn uiôn Israêl kateboêsan pros Pharaô legontes ina ti outôs poieis tois sois oiketais
16 achuron ou didotai tois oiketais sou kai tên plinthon êmin legousin poiein kai idou oi paides sou memastigôntai adikêseis oun ton laon sou
17 kai eipen autois scholazete scholastai este dia touto legete poreuthômen thusômen tô theô êmôn
18 nun oun poreuthentes ergazesthe to gar achuron ou dothêsetai umin kai tên suntaxin tês plintheias apodôsete
19 eôrôn de oi grammateis tôn uiôn Israêl eautous en kakois legontes ouk apoleipsete tês plintheias to kathêkon tê êmera
20 sunêntêsan de Môusê kai Aarôn erchomenois eis sunantêsin autois ekporeuomenôn autôn apo Pharaô
21 kai eipan autois idoi o theos umas kai krinai oti ebdeluxate tên osmên êmôn enantion Pharaô kai enantion tôn therapontôn autou dounai romphaian eis tas cheiras autou apokteinai êmas
22 epestrepsen de Môusês pros kurion kai eipen kurie dia ti ekakôsas ton laon touton kai ina ti apestalkas me
23 kai aph ou peporeumai pros Pharaô lalêsai epi tô sô onomati ekakôsen ton laon touton kai ouk errusô ton laon sou

Kapitel 6

1 kai eipen kurios pros Môusên êdê opsei a poiêsô tô Pharaô en gar cheiri krataia exapostelei autous kai en brachioni upsêlô ekbalei autous ek tês gês autou
2 elalêsen de o theos pros Môusên kai eipen pros auton egô kurios
3 kai ôphthên pros Abraam kai Isaak kai Iakôb theos ôn autôn kai to onoma mou kurios ouk edêlôsa autois
4 kai estêsa tên diathêkên mou pros autous ôste dounai autois tên gên tôn Chananaiôn tên gên ên parôkêkasin en ê kai parôkêsan ep autês
5 kai egô eisêkousa ton stenagmon tôn uiôn Israêl on oi Aiguptioi katadoulountai autous kai emnêsthên tês diathêkês umôn
6 badize eipon tois uiois Israêl legôn egô kurios kai exaxô umas apo tês dunasteias tôn Aiguptiôn kai rusomai umas ek tês douleias kai lutrôsomai umas en brachioni upsêlô kai krisei megalê
7 kai lêmpsomai emautô umas laon emoi kai esomai umôn theos kai gnôsesthe oti egô kurios o theos umôn o exagagôn umas ek tês katadunasteias tôn Aiguptiôn
8 kai eisaxô umas eis tên gên eis ên exeteina tên cheira mou dounai autên tô Abraam kai Isaak kai Iakôb kai dôsô umin autên en klêrô egô kurios
9 elalêsen de Môusês outôs tois uiois Israêl kai ouk eisêkousan Môusê apo tês oligopsuchias kai apo tôn ergôn tôn sklêrôn
10 eipen de kurios pros Môusên legôn
11 eiselthe lalêson Pharaô basilei Aiguptou ina exaposteilê tous uious Israêl ek tês gês autou
12 elalêsen de Môusês enanti kuriou legôn idou oi uioi Israêl ouk eisêkousan mou kai pôs eisakousetai mou Pharaô egô de alogos eimi
13 eipen de kurios pros Môusên kai Aarôn kai sunetaxen autois pros Pharaô basilea Aiguptou ôste exaposteilai tous uious Israêl ek gês Aiguptou
14 kai outoi archêgoi oikôn patriôn autôn uioi Roubên prôtotokou Israêl Enôch kai Phallous Asrôn kai Charmi autê ê sungeneia Roubên
15 kai uioi Sumeôn Iemouêl kai Iamin kai Aôd kai Iachin kai Saar kai Saoul o ek tês Phoinissês autai ai patriai tôn uiôn Sumeôn
16 kai tauta ta onomata tôn uiôn Leui kata sungeneias autôn Gedsôn Kaath kai Merari kai ta etê tês zôês Leui ekaton triakonta epta
17 kai outoi uioi Gedsôn Lobeni kai Semei oikoi patrias autôn
18 kai uioi Kaath Ambram kai Issaar Chebrôn kai Oziêl kai ta etê tês zôês Kaath ekaton triakonta etê
19 kai uioi Merari Mooli kai Omousi outoi oikoi patriôn Leui kata sungeneias autôn
20 kai elaben Ambram tên Iôchabed thugatera tou adelphou tou patros autou eautô eis gunaika kai egennêsen autô ton te Aarôn kai Môusên kai Mariam tên adelphên autôn ta de etê tês zôês Ambram ekaton triakonta duo etê
21 kai uioi Issaar Kore kai Naphek kai Zechri
22 kai uioi Oziêl Elisaphan kai Setri
23 elaben de Aarôn tên Elisabeth thugatera Aminadab adelphên Naassôn autô gunaika kai eteken autô ton te Nadab kai Abioud kai Eleazar kai Ithamar
24 uioi de Kore Asir kai Elkana kai Abiasaph autai ai geneseis Kore
25 kai Eleazar o tou Aarôn elaben tôn thugaterôn Phoutiêl autô gunaika kai eteken autô ton Phinees autai ai archai patrias Leuitôn kata geneseis autôn
26 outos Aarôn kai Môusês ois eipen autois o theos exagagein tous uious Israêl ek gês Aiguptou sun dunamei autôn
27 outoi eisin oi dialegomenoi pros Pharaô basilea Aiguptou kai exêgagon tous uious Israêl ex Aiguptou autos Aarôn kai Môusês
28 ê êmera elalêsen kurios Môusê en gê Aiguptô
29 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn egô kurios lalêson pros Pharaô basilea Aiguptou osa egô legô pros se
30 kai eipen Môusês enantion kuriou idou egô ischnophônos eimi kai pôs eisakousetai mou Pharaô

Kapitel 7

1 kai eipen kurios pros Môusên legôn idou dedôka se theon Pharaô kai Aarôn o adelphos sou estai sou prophêtês
2 su de lalêseis autô panta osa soi entellomai o de Aarôn o adelphos sou lalêsei pros Pharaô ôste exaposteilai tous uious Israêl ek tês gês autou
3 egô de sklêrunô tên kardian Pharaô kai plêthunô ta sêmeia mou kai ta terata en gê Aiguptô
4 kai ouk eisakousetai umôn Pharaô kai epibalô tên cheira mou ep Aigupton kai exaxô sun dunamei mou ton laon mou tous uious Israêl ek gês Aiguptou sun ekdikêsei megalê
5 kai gnôsontai pantes oi Aiguptioi oti egô eimi kurios ekteinôn tên cheira ep Aigupton kai exaxô tous uious Israêl ek mesou autôn
6 epoiêsen de Môusês kai Aarôn kathaper eneteilato autois kurios outôs epoiêsan
7 Môusês de ên etôn ogdoêkonta Aarôn de o adelphos autou etôn ogdoêkonta triôn ênika elalêsen pros Pharaô
8 kai eipen kurios pros Môusên kai Aarôn legôn
9 kai ean lalêsê pros umas Pharaô legôn dote êmin sêmeion ê teras kai ereis Aarôn tô adelphô sou labe tên rabdon kai ripson autên epi tên gên enantion Pharaô kai enantion tôn therapontôn autou kai estai drakôn
10 eisêlthen de Môusês kai Aarôn enantion Pharaô kai tôn therapontôn autou kai epoiêsan outôs kathaper eneteilato autois kurios kai erripsen Aarôn tên rabdon enantion Pharaô kai enantion tôn therapontôn autou kai egeneto drakôn
11 sunekalesen de Pharaô tous sophistas Aiguptou kai tous pharmakous kai epoiêsan kai oi epaoidoi tôn Aiguptiôn tais pharmakeiais autôn ôsautôs
12 kai erripsan ekastos tên rabdon autou kai egenonto drakontes kai katepien ê rabdos ê Aarôn tas ekeinôn rabdous
13 kai katischusen ê kardia Pharaô kai ouk eisêkousen autôn kathaper elalêsen autois kurios
14 eipen de kurios pros Môusên bebarêtai ê kardia Pharaô tou mê exaposteilai ton laon
15 badison pros Pharaô to prôi idou autos ekporeuetai epi to udôr kai stêsê sunantôn autô epi to cheilos tou potamou kai tên rabdon tên strapheisan eis ophin lêmpsê en tê cheiri sou
16 kai ereis pros auton kurios o theos tôn Ebraiôn apestalken me pros se legôn exaposteilon ton laon mou ina moi latreusê en tê erêmô kai idou ouk eisêkousas eôs toutou
17 tade legei kurios en toutô gnôsê oti egô kurios idou egô tuptô tê rabdô tê en tê cheiri mou epi to udôr to en tô potamô kai metabalei eis aima
18 kai oi ichthues oi en tô potamô teleutêsousin kai epozesei o potamos kai ou dunêsontai oi Aiguptioi piein udôr apo tou potamou
19 eipen de kurios pros Môusên eipon Aarôn tô adelphô sou labe tên rabdon sou kai ekteinon tên cheira sou epi ta udata Aiguptou kai epi tous potamous autôn kai epi tas diôrugas autôn kai epi ta elê autôn kai epi pan sunestêkos udôr autôn kai estai aima kai egeneto aima en pasê gê Aiguptou en te tois xulois kai en tois lithois
20 kai epoiêsan outôs Môusês kai Aarôn kathaper eneteilato autois kurios kai eparas tê rabdô autou epataxen to udôr to en tô potamô enantion Pharaô kai enantion tôn therapontôn autou kai metebalen pan to udôr to en tô potamô eis aima
21 kai oi ichthues oi en tô potamô eteleutêsan kai epôzesen o potamos kai ouk êdunanto oi Aiguptioi piein udôr ek tou potamou kai ên to aima en pasê gê Aiguptou
22 epoiêsan de ôsautôs kai oi epaoidoi tôn Aiguptiôn tais pharmakeiais autôn kai esklêrunthê ê kardia Pharaô kai ouk eisêkousen autôn kathaper eipen kurios
23 epistrapheis de Pharaô eisêlthen eis ton oikon autou kai ouk epestêsen ton noun autou oude epi toutô
24 ôruxan de pantes oi Aiguptioi kuklô tou potamou ôste piein udôr kai ouk êdunanto piein udôr apo tou potamou
25 kai aneplêrôthêsan epta êmerai meta to pataxai kurion ton potamon
26 eipen de kurios pros Môusên eiselthe pros Pharaô kai ereis pros auton tade legei kurios exaposteilon ton laon mou ina moi latreusôsin
27 ei de mê boulei su exaposteilai idou egô tuptô panta ta oria sou tois batrachois
28 kai exereuxetai o potamos batrachous kai anabantes eiseleusontai eis tous oikous sou kai eis ta tamieia tôn koitônôn sou kai epi tôn klinôn sou kai eis tous oikous tôn therapontôn sou kai tou laou sou kai en tois phuramasin sou kai en tois klibanois sou
29 kai epi se kai epi tous therapontas sou kai epi ton laon sou anabêsontai oi batrachoi

Kapitel 8

1 eipen de kurios pros Môusên eipon Aarôn tô adelphô sou ekteinon tê cheiri tên rabdon sou epi tous potamous kai epi tas diôrugas kai epi ta elê kai anagage tous batrachous
2 kai exeteinen Aarôn tên cheira epi ta udata Aiguptou kai anêgagen tous batrachous kai anebibasthê o batrachos kai ekalupsen tên gên Aiguptou
3 epoiêsan de ôsautôs kai oi epaoidoi tôn Aiguptiôn tais pharmakeiais autôn kai anêgagon tous batrachous epi gên Aiguptou
4 kai ekalesen Pharaô Môusên kai Aarôn kai eipen euxasthe peri emou pros kurion kai perieletô tous batrachous ap emou kai apo tou emou laou kai exapostelô ton laon kai thusôsin kuriô
5 eipen de Môusês pros Pharaô taxai pros me pote euxômai peri sou kai peri tôn therapontôn sou kai peri tou laou sou aphanisai tous batrachous apo sou kai apo tou laou sou kai ek tôn oikiôn umôn plên en tô potamô upoleiphthêsontai
6 o de eipen eis aurion eipen oun ôs eirêkas ina eidês oti ouk estin allos plên kuriou
7 kai periairethêsontai oi batrachoi apo sou kai ek tôn oikiôn umôn kai ek tôn epauleôn kai apo tôn therapontôn sou kai apo tou laou sou plên en tô potamô upoleiphthêsontai
8 exêlthen de Môusês kai Aarôn apo Pharaô kai eboêsen Môusês pros kurion peri tou orismou tôn batrachôn ôs etaxato Pharaô
9 epoiêsen de kurios kathaper eipen Môusês kai eteleutêsan oi batrachoi ek tôn oikiôn kai ek tôn epauleôn kai ek tôn agrôn
10 kai sunêgagon autous thimônias thimônias kai ôzesen ê gê
11 idôn de Pharaô oti gegonen anapsuxis ebarunthê ê kardia autou kai ouk eisêkousen autôn kathaper elalêsen kurios
12 eipen de kurios pros Môusên eipon Aarôn ekteinon tê cheiri tên rabdon sou kai pataxon to chôma tês gês kai esontai skniphes en te tois anthrôpois kai en tois tetraposin kai en pasê gê Aiguptou
13 exeteinen oun Aarôn tê cheiri tên rabdon kai epataxen to chôma tês gês kai egenonto oi skniphes en te tois anthrôpois kai en tois tetraposin kai en panti chômati tês gês egenonto oi skniphes en pasê gê Aiguptou
14 epoiêsan de ôsautôs kai oi epaoidoi tais pharmakeiais autôn exagagein ton sknipha kai ouk êdunanto kai egenonto oi skniphes en tois anthrôpois kai en tois tetraposin
15 eipan oun oi epaoidoi tô Pharaô daktulos theou estin touto kai esklêrunthê ê kardia Pharaô kai ouk eisêkousen autôn kathaper elalêsen kurios
16 eipen de kurios pros Môusên orthrison to prôi kai stêthi enantion Pharaô kai idou autos exeleusetai epi to udôr kai ereis pros auton tade legei kurios exaposteilon ton laon mou ina moi latreusôsin en tê erêmô
17 ean de mê boulê exaposteilai ton laon mou idou egô epapostellô epi se kai epi tous therapontas sou kai epi ton laon sou kai epi tous oikous umôn kunomuian kai plêsthêsontai ai oikiai tôn Aiguptiôn tês kunomuiês kai eis tên gên eph ês eisin ep autês
18 kai paradoxasô en tê êmera ekeinê tên gên Gesem eph ês o laos mou epestin ep autês eph ês ouk estai ekei ê kunomuia ina eidês oti egô eimi kurios o kurios pasês tês gês
19 kai dôsô diastolên ana meson tou emou laou kai ana meson tou sou laou en de tê aurion estai to sêmeion touto epi tês gês
20 epoiêsen de kurios outôs kai paregeneto ê kunomuia plêthos eis tous oikous Pharaô kai eis tous oikous tôn therapontôn autou kai eis pasan tên gên Aiguptou kai exôlethreuthê ê gê apo tês kunomuiês
21 ekalesen de Pharaô Môusên kai Aarôn legôn elthontes thusate tô theô umôn en tê gê
22 kai eipen Môusês ou dunaton genesthai outôs ta gar bdelugmata tôn Aiguptiôn thusomen kuriô tô theô êmôn ean gar thusômen ta bdelugmata tôn Aiguptiôn enantion autôn lithobolêthêsometha
23 odon triôn êmerôn poreusometha eis tên erêmon kai thusomen kuriô tô theô êmôn kathaper eipen êmin
24 kai eipen Pharaô egô apostellô umas kai thusate kuriô tô theô umôn en tê erêmô all ou makran apoteneite poreuthênai euxasthe oun peri emou pros kurion
25 eipen de Môusês ode egô exeleusomai apo sou kai euxomai pros ton theon kai apeleusetai ê kunomuia apo sou kai apo tôn therapontôn sou kai tou laou sou aurion mê prosthês eti Pharaô exapatêsai tou mê exaposteilai ton laon thusai kuriô
26 exêlthen de Môusês apo Pharaô kai êuxato pros ton theon
27 epoiêsen de kurios kathaper eipen Môusês kai perieilen tên kunomuian apo Pharaô kai tôn therapontôn autou kai tou laou autou kai ou kateleiphthê oudemia
28 kai ebarunen Pharaô tên kardian autou kai epi tou kairou toutou kai ouk êthelêsen exaposteilai ton laon

Kapitel 9

1 eipen de kurios pros Môusên eiselthe pros Pharaô kai ereis autô tade legei kurios o theos tôn Ebraiôn exaposteilon ton laon mou ina moi latreusôsin
2 ei men oun mê boulei exaposteilai ton laon mou all eti egkrateis autou
3 idou cheir kuriou epestai en tois ktênesin sou tois en tois pediois en te tois ippois kai en tois upozugiois kai tais kamêlois kai bousin kai probatois thanatos megas sphodra
4 kai paradoxasô egô en tô kairô ekeinô ana meson tôn ktênôn tôn Aiguptiôn kai ana meson tôn ktênôn tôn uiôn Israêl ou teleutêsei apo pantôn tôn tou Israêl uiôn rêton
5 kai edôken o theos oron legôn en tê aurion poiêsei kurios to rêma touto epi tês gês
6 kai epoiêsen kurios to rêma touto tê epaurion kai eteleutêsen panta ta ktênê tôn Aiguptiôn apo de tôn ktênôn tôn uiôn Israêl ouk eteleutêsen ouden
7 idôn de Pharaô oti ouk eteleutêsen apo pantôn tôn ktênôn tôn uiôn Israêl ouden ebarunthê ê kardia Pharaô kai ouk exapesteilen ton laon
8 eipen de kurios pros Môusên kai Aarôn legôn labete umeis plêreis tas cheiras aithalês kaminaias kai pasatô Môusês eis ton ouranon enantion Pharaô kai enantion tôn therapontôn autou
9 kai genêthêtô koniortos epi pasan tên gên Aiguptou kai estai epi tous anthrôpous kai epi ta tetrapoda elkê phluktides anazeousai en te tois anthrôpois kai en tois tetraposin kai en pasê gê Aiguptou
10 kai elaben tên aithalên tês kaminaias enantion Pharaô kai epasen autên Môusês eis ton ouranon kai egeneto elkê phluktides anazeousai en tois anthrôpois kai en tois tetraposin
11 kai ouk êdunanto oi pharmakoi stênai enantion Môusê dia ta elkê egeneto gar ta elkê en tois pharmakois kai en pasê gê Aiguptou
12 esklêrunen de kurios tên kardian Pharaô kai ouk eisêkousen autôn katha sunetaxen kurios
13 eipen de kurios pros Môusên orthrison to prôi kai stêthi enantion Pharaô kai ereis pros auton tade legei kurios o theos tôn Ebraiôn exaposteilon ton laon mou ina latreusôsin moi
14 en tô gar nun kairô egô exapostellô panta ta sunantêmata mou eis tên kardian sou kai tôn therapontôn sou kai tou laou sou in eidês oti ouk estin ôs egô allos en pasê tê gê
15 nun gar aposteilas tên cheira pataxô se kai ton laon sou thanatô kai ektribêsê apo tês gês
16 kai eneken toutou dietêrêthês ina endeixômai en soi tên ischun mou kai opôs diangelê to onoma mou en pasê tê gê
17 eti oun su empoiê tou laou mou tou mê exaposteilai autous
18 idou egô uô tautên tên ôran aurion chalazan pollên sphodra êtis toiautê ou gegonen en Aiguptô aph ês êmeras ektistai eôs tês êmeras tautês
19 nun oun kataspeuson sunagagein ta ktênê sou kai osa soi estin en tô pediô pantes gar oi anthrôpoi kai ta ktênê osa an eurethê en tô pediô kai mê eiselthê eis oikian pesê de ep auta ê chalaza teleutêsei
20 o phoboumenos to rêma kuriou tôn therapontôn Pharaô sunêgagen ta ktênê autou eis tous oikous
21 os de mê proseschen tê dianoia eis to rêma kuriou aphêken ta ktênê en tois pediois
22 eipen de kurios pros Môusên ekteinon tên cheira sou eis ton ouranon kai estai chalaza epi pasan gên Aiguptou epi te tous anthrôpous kai ta ktênê kai epi pasan botanên tên epi tês gês
23 exeteinen de Môusês tên cheira eis ton ouranon kai kurios edôken phônas kai chalazan kai dietrechen to pur epi tês gês kai ebrexen kurios chalazan epi pasan gên Aiguptou
24 ên de ê chalaza kai to pur phlogizon en tê chalazê ê de chalaza pollê sphodra sphodra êtis toiautê ou gegonen en Aiguptô aph ou gegenêtai ep autês ethnos
25 epataxen de ê chalaza en pasê gê Aiguptou apo anthrôpou eôs ktênous kai pasan botanên tên en tô pediô epataxen ê chalaza kai panta ta xula ta en tois pediois sunetripsen ê chalaza
26 plên en gê Gesem ou êsan oi uioi Israêl ouk egeneto ê chalaza
27 aposteilas de Pharaô ekalesen Môusên kai Aarôn kai eipen autois êmartêka to nun o kurios dikaios egô de kai o laos mou asebeis
28 euxasthe oun peri emou pros kurion kai pausasthô tou genêthênai phônas theou kai chalazan kai pur kai exapostelô umas kai ouketi prosthêsesthe menein
29 eipen de autô Môusês ôs an exelthô tên polin ekpetasô tas cheiras mou pros kurion kai ai phônai pausontai kai ê chalaza kai o uetos ouk estai eti ina gnôs oti tou kuriou ê gê
30 kai su kai oi therapontes sou epistamai oti oudepô pephobêsthe ton kurion
31 to de linon kai ê krithê eplêgê ê gar krithê parestêkuia to de linon spermatizon
32 o de puros kai ê olura ouk eplêgê opsima gar ên
33 exêlthen de Môusês apo Pharaô ektos tês poleôs kai exepetasen tas cheiras pros kurion kai ai phônai epausanto kai ê chalaza kai o uetos ouk estaxen eti epi tên gên
34 idôn de Pharaô oti pepautai o uetos kai ê chalaza kai ai phônai prosetheto tou amartanein kai ebarunen autou tên kardian kai tôn therapontôn autou
35 kai esklêrunthê ê kardia Pharaô kai ouk exapesteilen tous uious Israêl kathaper elalêsen kurios tô Môusê

Kapitel 10

1 eipen de kurios pros Môusên legôn eiselthe pros Pharaô egô gar esklêruna autou tên kardian kai tôn therapontôn autou ina exês epelthê ta sêmeia tauta ep autous
2 opôs diêgêsêsthe eis ta ôta tôn teknôn umôn kai tois teknois tôn teknôn umôn osa empepaicha tois Aiguptiois kai ta sêmeia mou a epoiêsa en autois kai gnôsesthe oti egô kurios
3 eisêlthen de Môusês kai Aarôn enantion Pharaô kai eipan autô tade legei kurios o theos tôn Ebraiôn eôs tinos ou boulei entrapênai me exaposteilon ton laon mou ina latreusôsin moi
4 ean de mê thelês su exaposteilai ton laon mou idou egô epagô tautên tên ôran aurion akrida pollên epi panta ta oria sou
5 kai kalupsei tên opsin tês gês kai ou dunêsê katidein tên gên kai katedetai pan to perisson tês gês to kataleiphthen o katelipen umin ê chalaza kai katedetai pan xulon to phuomenon umin epi tês gês
6 kai plêsthêsontai sou ai oikiai kai ai oikiai tôn therapontôn sou kai pasai ai oikiai en pasê gê tôn Aiguptiôn a oudepote eôrakasin oi pateres sou oude oi propappoi autôn aph ês êmeras gegonasin epi tês gês eôs tês êmeras tautês kai ekklinas Môusês exêlthen apo Pharaô
7 kai legousin oi therapontes Pharaô pros auton eôs tinos estai touto êmin skôlon exaposteilon tous anthrôpous opôs latreusôsin tô theô autôn ê eidenai boulei oti apolôlen Aiguptos
8 kai apestrepsan ton te Môusên kai Aarôn pros Pharaô kai eipen autois poreuesthe kai latreusate tô theô umôn tines de kai tines eisin oi poreuomenoi
9 kai legei Môusês sun tois neaniskois kai presbuterois poreusometha sun tois uiois kai thugatrasin kai probatois kai bousin êmôn estin gar eortê kuriou tou theou êmôn
10 kai eipen pros autous estô outôs kurios meth umôn kathoti apostellô umas mê kai tên aposkeuên umôn idete oti ponêria prokeitai umin
11 mê outôs poreuesthôsan de oi andres kai latreusate tô theô touto gar autoi zêteite exebalon de autous apo prosôpou Pharaô
12 eipen de kurios pros Môusên ekteinon tên cheira epi gên Aiguptou kai anabêtô akris epi tên gên kai katedetai pasan botanên tês gês kai panta ton karpon tôn xulôn on upelipeto ê chalaza
13 kai epêren Môusês tên rabdon eis ton ouranon kai kurios epêgagen anemon noton epi tên gên olên tên êmeran ekeinên kai olên tên nukta to prôi egenêthê kai o anemos o notos anelaben tên akrida
14 kai anêgagen autên epi pasan gên Aiguptou kai katepausen epi panta ta oria Aiguptou pollê sphodra protera autês ou gegonen toiautê akris kai meta tauta ouk estai outôs
15 kai ekalupsen tên opsin tês gês kai ephtharê ê gê kai katephagen pasan botanên tês gês kai panta ton karpon tôn xulôn os upeleiphthê apo tês chalazês ouch upeleiphthê chlôron ouden en tois xulois kai en pasê botanê tou pediou en pasê gê Aiguptou
16 katespeuden de Pharaô kalesai Môusên kai Aarôn legôn êmartêka enantion kuriou tou theou umôn kai eis umas
17 prosdexasthe oun mou tên amartian eti nun kai proseuxasthe pros kurion ton theon umôn kai perieletô ap emou ton thanaton touton
18 exêlthen de Môusês apo Pharaô kai êuxato pros ton theon
19 kai metebalen kurios anemon apo thalassês sphodron kai anelaben tên akrida kai enebalen autên eis tên eruthran thalassan kai ouch upeleiphthê akris mia en pasê gê Aiguptou
20 kai esklêrunen kurios tên kardian Pharaô kai ouk exapesteilen tous uious Israêl
21 eipen de kurios pros Môusên ekteinon tên cheira sou eis ton ouranon kai genêthêtô skotos epi gên Aiguptou psêlaphêton skotos
22 exeteinen de Môusês tên cheira eis ton ouranon kai egeneto skotos gnophos thuella epi pasan gên Aiguptou treis êmeras
23 kai ouk eiden oudeis ton adelphon autou treis êmeras kai ouk exanestê oudeis ek tês koitês autou treis êmeras pasi de tois uiois Israêl ên phôs en pasin ois kateginonto
24 kai ekalesen Pharaô Môusên kai Aarôn legôn badizete latreusate kuriô tô theô umôn plên tôn probatôn kai tôn boôn upolipesthe kai ê aposkeuê umôn apotrechetô meth umôn
25 kai eipen Môusês alla kai su dôseis êmin olokautômata kai thusias a poiêsomen kuriô tô theô êmôn
26 kai ta ktênê êmôn poreusetai meth êmôn kai ouch upoleipsometha oplên ap autôn gar lêmpsometha latreusai kuriô tô theô êmôn êmeis de ouk oidamen ti latreusômen kuriô tô theô êmôn eôs tou elthein êmas ekei
27 esklêrunen de kurios tên kardian Pharaô kai ouk eboulêthê exaposteilai autous
28 kai legei Pharaô apelthe ap emou proseche seautô eti prostheinai idein mou to prosôpon ê d an êmera ophthês moi apothanê
29 legei de Môusês eirêkas ouketi ophthêsomai soi eis prosôpon

Kapitel 11

1 eipen de kurios pros Môusên eti mian plêgên epaxô epi Pharaô kai ep Aigupton kai meta tauta exapostelei umas enteuthen otan de exapostellê umas sun panti ekbalei umas ekbolê
2 lalêson oun kruphê eis ta ôta tou laou kai aitêsatô ekastos para tou plêsion kai gunê para tês plêsion skeuê argura kai chrusa kai imatismon
3 kurios de edôken tên charin tô laô autou enantion tôn Aiguptiôn kai echrêsan autois kai o anthrôpos Môusês megas egenêthê sphodra enantion tôn Aiguptiôn kai enantion Pharaô kai enantion pantôn tôn therapontôn autou
4 kai eipen Môusês tade legei kurios peri mesas nuktas egô eisporeuomai eis meson Aiguptou
5 kai teleutêsei pan prôtotokon en gê Aiguptô apo prôtotokou Pharaô os kathêtai epi tou thronou kai eôs prôtotokou tês therapainês tês para ton mulon kai eôs prôtotokou pantos ktênous
6 kai estai kraugê megalê kata pasan gên Aiguptou êtis toiautê ou gegonen kai toiautê ouketi prostethêsetai
7 kai en pasi tois uiois Israêl ou gruxei kuôn tê glôssê autou apo anthrôpou eôs ktênous opôs eidês osa paradoxasei kurios ana meson tôn Aiguptiôn kai tou Israêl
8 kai katabêsontai pantes oi paides sou outoi pros me kai prokunêsousin me legontes exelthe su kai pas o laos sou ou su aphêgê kai meta tauta exeleusomai exêlthen de Môusês apo Pharaô meta thumou
9 eipen de kurios pros Môusên ouk eisakousetai umôn Pharaô ina plêthunôn plêthunô mou ta sêmeia kai ta terata en gê Aiguptô
10 Môusês de kai Aarôn epoiêsan panta ta sêmeia kai ta terata tauta en gê Aiguptô enantion Pharaô esklêrunen de kurios tên kardian Pharaô kai ouk êthelêsen exaposteilai tous uious Israêl ek gês Aiguptou

Kapitel 12

1 eipen de kurios pros Môusên kai Aarôn en gê Aiguptou legôn
2 o mên outos umin archê mênôn prôtos estin umin en tois mêsin tou eniautou
3 lalêson pros pasan sunagôgên uiôn Israêl legôn tê dekatê tou mênos toutou labetôsan ekastos probaton kat oikous patriôn ekastos probaton kat oikian
4 ean de oligostoi ôsin oi en tê oikia ôste mê ikanous einai eis probaton sullêmpsetai meth eautou ton geitona ton plêsion autou kata arithmon psuchôn ekastos to arkoun autô sunarithmêsetai eis probaton
5 probaton teleion arsen eniausion estai umin apo tôn arnôn kai tôn eriphôn lêmpsesthe
6 kai estai umin diatetêrêmenon eôs tês tessareskaidekatês tou mênos toutou kai sphaxousin auto pan to plêthos sunagôgês uiôn Israêl pros esperan
7 kai lêmpsontai apo tou aimatos kai thêsousin epi tôn duo stathmôn kai epi tên phlian en tois oikois en ois ean phagôsin auta en autois
8 kai phagontai ta krea tê nukti tautê opta puri kai azuma epi pikridôn edontai
9 ouk edesthe ap autôn ômon oude êpsêmenon en udati all ê opta puri kephalên sun tois posin kai tois endosthiois
10 ouk apoleipsete ap autou eôs prôi kai ostoun ou suntripsete ap autou ta de kataleipomena ap autou eôs prôi en puri katakausete
11 outôs de phagesthe auto ai osphues umôn periezôsmenai kai ta upodêmata en tois posin umôn kai ai baktêriai en tais chersin umôn kai edesthe auto meta spoudês pascha estin kuriô
12 kai dieleusomai en gê Aiguptô en tê nukti tautê kai pataxô pan prôtotokon en gê Aiguptô apo anthrôpou eôs ktênous kai en pasi tois theois tôn Aiguptiôn poiêsô tên ekdikêsin egô kurios
13 kai estai to aima umin en sêmeiô epi tôn oikiôn en ais umeis este ekei kai opsomai to aima kai skepasô umas kai ouk estai en umin plêgê tou ektribênai otan paiô en gê Aiguptô
14 kai estai ê êmera umin autê mnêmosunon kai eortasete autên eortên kuriô eis pasas tas geneas umôn nomimon aiônion eortasete autên
15 epta êmeras azuma edesthe apo de tês êmeras tês prôtês aphanieite zumên ek tôn oikiôn umôn pas os an phagê zumên exolethreuthêsetai ê psuchê ekeinê ex Israêl apo tês êmeras tês prôtês eôs tês êmeras tês ebdomês
16 kai ê êmera ê prôtê klêthêsetai agia kai ê êmera ê ebdomê klêtê agia estai umin pan ergon latreuton ou poiêsete en autais plên osa poiêthêsetai pasê psuchê touto monon poiêthêsetai umin
17 kai phulaxesthe tên entolên tautên en gar tê êmera tautê exaxô tên dunamin umôn ek gês Aiguptou kai poiêsete tên êmeran tautên eis geneas umôn nomimon aiônion
18 enarchomenou tê tessareskaidekatê êmera tou mênos tou prôtou aph esperas edesthe azuma eôs êmeras mias kai eikados tou mênos eôs esperas
19 epta êmeras zumê ouch eurethêsetai en tais oikiais umôn pas os an phagê zumôton exolethreuthêsetai ê psuchê ekeinê ek sunagôgês Israêl en te tois geiôrais kai autochthosin tês gês
20 pan zumôton ouk edesthe en panti de katoikêtêriô umôn edesthe azuma
21 ekalesen de Môusês pasan gerousian uiôn Israêl kai eipen pros autous apelthontes labete umin eautois probaton kata sungeneias umôn kai thusate to pascha
22 lêmpsesthe de desmên ussôpou kai bapsantes apo tou aimatos tou para tên thuran kathixete tês phlias kai ep amphoterôn tôn stathmôn apo tou aimatos o estin para tên thuran umeis de ouk exeleusesthe ekastos tên thuran tou oikou autou eôs prôi
23 kai pareleusetai kurios pataxai tous Aiguptious kai opsetai to aima epi tês phlias kai ep amphoterôn tôn stathmôn kai pareleusetai kurios tên thuran kai ouk aphêsei ton olethreuonta eiselthein eis tas oikias umôn pataxai
24 kai phulaxesthe to rêma touto nomimon seautô kai tois uiois sou eôs aiônos
25 ean de eiselthête eis tên gên ên an dô kurios umin kathoti elalêsen phulaxesthe tên latreian tautên
26 kai estai ean legôsin pros umas oi uioi umôn tis ê latreia autê
27 kai ereite autois thusia to pascha touto kuriô ôs eskepasen tous oikous tôn uiôn Israêl en Aiguptô ênika epataxen tous Aiguptious tous de oikous êmôn errusato kai kupsas o laos prosekunêsen
28 kai apelthontes epoiêsan oi uioi Israêl katha eneteilato kurios tô Môusê kai Aarôn outôs epoiêsan
29 egenêthê de mesousês tês nuktos kai kurios epataxen pan prôtotokon en gê Aiguptô apo prôtotokou Pharaô tou kathêmenou epi tou thronou eôs prôtotokou tês aichmalôtidos tês en tô lakkô kai eôs prôtotokou pantos ktênous
30 kai anastas Pharaô nuktos kai pantes oi therapontes autou kai pantes oi Aiguptioi kai egenêthê kraugê megalê en pasê gê Aiguptô ou gar ên oikia en ê ouk ên en autê tethnêkôs
31 kai ekalesen Pharaô Môusên kai Aarôn nuktos kai eipen autois anastête kai exelthate ek tou laou mou kai umeis kai oi uioi Israêl badizete kai latreusate kuriô tô theô umôn katha legete
32 kai ta probata kai tous boas umôn analabontes poreuesthe eulogêsate de kame
33 kai katebiazonto oi Aiguptioi ton laon spoudê ekbalein autous ek tês gês eipan gar oti pantes êmeis apothnêskomen
34 anelaben de o laos to stais pro tou zumôthênai ta phuramata autôn endedemena en tois imatiois autôn epi tôn ômôn
35 oi de uioi Israêl epoiêsan katha sunetaxen autois Môusês kai êtêsan para tôn Aiguptiôn skeuê argura kai chrusa kai imatismon
36 kai kurios edôken tên charin tô laô autou enantion tôn Aiguptiôn kai echrêsan autois kai eskuleusan tous Aiguptious
37 aparantes de oi uioi Israêl ek Ramessê eis Sokchôtha eis exakosias chiliadas pezôn oi andres plên tês aposkeuês
38 kai epimiktos polus sunanebê autois kai probata kai boes kai ktênê polla sphodra
39 kai epepsan to stais o exênegkan ex Aiguptou egkruphias azumous ou gar ezumôthê exebalon gar autous oi Aiguptioi kai ouk êdunêthêsan epimeinai oude episitismon epoiêsan eautois eis tên odon
40 ê de katoikêsis tôn uiôn Israêl ên katôkêsan en gê Aiguptô kai en gê Chanaan etê tetrakosia triakonta
41 kai egeneto meta ta tetrakosia triakonta etê exêlthen pasa ê dunamis kuriou ek gês Aiguptou
42 nuktos prophulakê estin tô kuriô ôste exagagein autous ek gês Aiguptou ekeinê ê nux autê prophulakê kuriô ôste pasi tois uiois Israêl einai eis geneas autôn
43 eipen de kurios pros Môusên kai Aarôn legôn outos o nomos tou pascha pas allogenês ouk edetai ap autou
44 kai pan oiketên tinos ê argurônêton peritemeis auton kai tote phagetai ap autou
45 paroikos ê misthôtos ouk edetai ap autou
46 en oikia mia brôthêsetai kai ouk exoisete ek tês oikias tôn kreôn exô kai ostoun ou suntripsete ap autou
47 pasa sunagôgê uiôn Israêl poiêsei auto
48 ean de tis proselthê pros umas prosêlutos poiêsai to pascha kuriô peritemeis autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poiêsai auto kai estai ôsper kai o autochthôn tês gês pas aperitmêtos ouk edetai ap autou
49 nomos eis estai tô egchôriô kai tô proselthonti prosêlutô en umin
50 kai epoiêsan oi uioi Israêl katha eneteilato kurios tô Môusê kai Aarôn pros autous outôs epoiêsan
51 kai egeneto en tê êmera ekeinê exêgagen kurios tous uious Israêl ek gês Aiguptou sun dunamei autôn

Kapitel 13

1 eipen de kurios pros Môusên legôn
2 agiason moi pan prôtotokon prôtogenes dianoigon pasan mêtran en tois uiois Israêl apo anthrôpou eôs ktênous emoi estin
3 eipen de Môusês pros ton laon mnêmoneuete tên êmeran tautên en ê exêlthate ek gês Aiguptou ex oikou douleias en gar cheiri krataia exêgagen umas kurios enteuthen kai ou brôthêsetai zumê
4 en gar tê sêmeron umeis ekporeuesthe en mêni tôn neôn
5 kai estai ênika ean eisagagê se kurios o theos sou eis tên gên tôn Chananaiôn kai Chettaiôn kai Euaiôn kai Gergesaiôn kai Amorraiôn kai Pherezaiôn kai Iebousaiôn ên ômosen tois patrasin sou dounai soi gên reousan gala kai meli kai poiêseis tên latreian tautên en tô mêni toutô
6 ex êmeras edesthe azuma tê de êmera tê ebdomê eortê kuriou
7 azuma edesthe tas epta êmeras ouk ophthêsetai soi zumôton oude estai soi zumê en pasin tois oriois sou
8 kai anangeleis tô uiô sou en tê êmera ekeinê legôn dia touto epoiêsen kurios o theos moi ôs exeporeuomên ex Aiguptou
9 kai estai soi sêmeion epi tês cheiros sou kai mnêmosunon pro ophthalmôn sou opôs an genêtai o nomos kuriou en tô stomati sou en gar cheiri krataia exêgagen se kurios o theos ex Aiguptou
10 kai phulaxesthe ton nomon touton kata kairous ôrôn aph êmerôn eis êmeras
11 kai estai ôs an eisagagê se kurios o theos sou eis tên gên tôn Chananaiôn on tropon ômosen tois patrasin sou kai dôsei soi autên
12 kai apheleis pan dianoigon mêtran ta arsenika tô kuriô pan dianoigon mêtran ek tôn boukoliôn ê en tois ktênesin sou osa ean genêtai soi ta arsenika agiaseis tô kuriô
13 pan dianoigon mêtran onou allaxeis probatô ean de mê allaxês lutrôsê auto pan prôtotokon anthrôpou tôn uiôn sou lutrôsê
14 ean de erôtêsê se o uios sou meta tauta legôn ti touto kai ereis autô oti en cheiri krataia exêgagen êmas kurios ek gês Aiguptou ex oikou douleias
15 ênika de esklêrunen Pharaô exaposteilai êmas apekteinen pan prôtotokon en gê Aiguptô apo prôtotokôn anthrôpôn eôs prôtotokôn ktênôn dia touto egô thuô tô kuriô pan dianoigon mêtran ta arsenika kai pan prôtotokon tôn uiôn mou lutrôsomai
16 kai estai eis sêmeion epi tês cheiros sou kai asaleuton pro ophthalmôn sou en gar cheiri krataia exêgagen se kurios ex Aiguptou
17 ôs de exapesteilen Pharaô ton laon ouch ôdêgêsen autous o theos odon gês Phulistiim oti engus ên eipen gar o theos mêpote metamelêsê tô laô idonti polemon kai apostrepsê eis Aigupton
18 kai ekuklôsen o theos ton laon odon tên eis tên erêmon eis tên eruthran thalassan pemptê de genea anebêsan oi uioi Israêl ek gês Aiguptou
19 kai elaben Môusês ta osta Iôsêph meth eautou orkô gar ôrkisen Iôsêph tous uious Israêl legôn episkopê episkepsetai umas kurios kai sunanoisete mou ta osta enteuthen meth umôn
20 exarantes de oi uioi Israêl ek Sokchôth estratopedeusan en Othom para tên erêmon
21 o de theos êgeito autôn êmeras men en stulô nephelês deixai autois tên odon tên de nukta en stulô puros
22 ouk exelipen o stulos tês nephelês êmeras kai o stulos tou puros nuktos enantion pantos tou laou

Kapitel 14

1 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
2 lalêson tois uiois Israêl kai apostrepsantes stratopedeusatôsan apenanti tês epauleôs ana meson Magdôlou kai ana meson tês thalassês ex enantias Beelsepphôn enôpion autôn stratopedeuseis epi tês thalassês
3 kai erei Pharaô tô laô autou oi uioi Israêl planôntai outoi en tê gê sugkekleiken gar autous ê erêmos
4 egô de sklêrunô tên kardian Pharaô kai katadiôxetai opisô autôn kai endoxasthêsomai en Pharaô kai en pasê tê stratia autou kai gnôsontai pantes oi Aiguptioi oti egô eimi kurios kai epoiêsan outôs
5 kai anêngelê tô basilei tôn Aiguptiôn oti pepheugen o laos kai metestraphê ê kardia Pharaô kai tôn therapontôn autou epi ton laon kai eipan ti touto epoiêsamen tou exaposteilai tous uious Israêl tou mê douleuein êmin
6 ezeuxen oun Pharaô ta armata autou kai panta ton laon autou sunapêgagen meth eautou
7 kai labôn exakosia armata eklekta kai pasan tên ippon tôn Aiguptiôn kai tristatas epi pantôn
8 kai esklêrunen kurios tên kardian Pharaô basileôs Aiguptou kai tôn therapontôn autou kai katediôxen opisô tôn uiôn Israêl oi de uioi Israêl exeporeuonto en cheiri upsêlê
9 kai katediôxan oi Aiguptioi opisô autôn kai eurosan autous parembeblêkotas para tên thalassan kai pasa ê ippos kai ta armata Pharaô kai oi ippeis kai ê stratia autou apenanti tês epauleôs ex enantias Beelsepphôn
10 kai Pharaô prosêgen kai anablepsantes oi uioi Israêl tois ophthalmois orôsin kai oi Aiguptioi estratopedeusan opisô autôn kai ephobêthêsan sphodra aneboêsan de oi uioi Israêl pros kurion
11 kai eipen pros Môusên para to mê uparchein mnêmata en gê Aiguptô exêgages êmas thanatôsai en tê erêmô ti touto epoiêsas êmin exagagôn ex Aiguptou
12 ou touto ên to rêma o elalêsamen pros se en Aiguptô legontes pares êmas opôs douleusômen tois Aiguptiois kreisson gar êmas douleuein tois Aiguptiois ê apothanein en tê erêmô tautê
13 eipen de Môusês pros ton laon tharseite stête kai orate tên sôtêrian tên para tou theou ên poiêsei êmin sêmeron on tropon gar eôrakate tous Aiguptious sêmeron ou prosthêsesthe eti idein autous eis ton aiôna chronon
14 kurios polemêsei peri umôn kai umeis sigêsete
15 eipen de kurios pros Môusên ti boas pros me lalêson tois uiois Israêl kai anazeuxatôsan
16 kai su eparon tê rabdô sou kai ekteinon tên cheira sou epi tên thalassan kai rêxon autên kai eiselthatôsan oi uioi Israêl eis meson tês thalassês kata to xêron
17 kai idou egô sklêrunô tên kardian Pharaô kai tôn Aiguptiôn pantôn kai eiseleusontai opisô autôn kai endoxasthêsomai en Pharaô kai en pasê tê stratia autou kai en tois armasin kai en tois ippois autou
18 kai gnôsontai pantes oi Aiguptioi oti egô eimi kurios endoxazomenou mou en Pharaô kai en tois armasin kai ippois autou
19 exêren de o angelos tou theou o proporeuomenos tês parembolês tôn uiôn Israêl kai eporeuthê ek tôn opisthen exêren de kai o stulos tês nephelês apo prosôpou autôn kai estê ek tôn opisô autôn
20 kai eisêlthen ana meson tês parembolês tôn Aiguptiôn kai ana meson tês parembolês Israêl kai estê kai egeneto skotos kai gnophos kai diêlthen ê nux kai ou sunemixan allêlois olên tên nukta
21 exeteinen de Môusês tên cheira epi tên thalassan kai upêgagen kurios tên thalassan en anemô notô biaiô olên tên nukta kai epoiêsen tên thalassan xêran kai eschisthê to udôr
22 kai eisêlthon oi uioi Israêl eis meson tês thalassês kata to xêron kai to udôr autois teichos ek dexiôn kai teichos ex euônumôn
23 katediôxan de oi Aiguptioi kai eisêlthon opisô autôn pasa ê ippos Pharaô kai ta armata kai oi anabatai eis meson tês thalassês
24 egenêthê de en tê phulakê tê eôthinê kai epeblepsen kurios epi tên parembolên tôn Aiguptiôn en stulô puros kai nephelês kai sunetaraxen tên parembolên tôn Aiguptiôn
25 kai sunedêsen tous axonas tôn armatôn autôn kai êgagen autous meta bias kai eipan oi Aiguptioi phugômen apo prosôpou Israêl o gar kurios polemei peri autôn tous Aiguptious
26 eipen de kurios pros Môusên ekteinon tên cheira sou epi tên thalassan kai apokatastêtô to udôr kai epikalupsatô tous Aiguptious epi te ta armata kai tous anabatas
27 exeteinen de Môusês tên cheira epi tên thalassan kai apekatestê to udôr pros êmeran epi chôras oi de Aiguptioi ephugon upo to udôr kai exetinaxen kurios tous Aiguptious meson tês thalassês
28 kai epanastraphen to udôr ekalupsen ta armata kai tous anabatas kai pasan tên dunamin Pharaô tous eispeporeumenous opisô autôn eis tên thalassan kai ou kateleiphthê ex autôn oude eis
29 oi de uioi Israêl eporeuthêsan dia xêras en mesô tês thalassês to de udôr autois teichos ek dexiôn kai teichos ex euônumôn
30 kai errusato kurios ton Israêl en tê êmera ekeinê ek cheiros tôn Aiguptiôn kai eiden Israêl tous Aiguptious tethnêkotas para to cheilos tês thalassês
31 eiden de Israêl tên cheira tên megalên a epoiêsen kurios tois Aiguptiois ephobêthê de o laos ton kurion kai episteusan tô theô kai Môusê tô theraponti autou

Kapitel 15

1 tote êsen Môusês kai oi uioi Israêl tên ôdên tautên tô theô kai eipan legontes asômen tô kuriô endoxôs gar dedoxastai ippon kai anabatên erripsen eis thalassan
2 boêthos kai skepastês egeneto moi eis sôtêrian outos mou theos kai doxasô auton theos tou patros mou kai upsôsô auton
3 kurios suntribôn polemous kurios onoma autô
4 armata Pharaô kai tên dunamin autou erripsen eis thalassan epilektous anabatas tristatas katepontisen en eruthra thalassê
5 pontô ekalupsen autous katedusan eis buthon ôsei lithos
6 ê dexia sou kurie dedoxastai en ischui ê dexia sou cheir kurie ethrausen echthrous
7 kai tô plêthei tês doxês sou sunetripsas tous upenantious apesteilas tên orgên sou kai katephagen autous ôs kalamên
8 kai dia pneumatos tou thumou sou diestê to udôr epagê ôsei teichos ta udata epagê ta kumata en mesô tês thalassês
9 eipen o echthros diôxas katalêmpsomai meriô skula emplêsô psuchên mou anelô tê machairê mou kurieusei ê cheir mou
10 apesteilas to pneuma sou ekalupsen autous thalassa edusan ôsei molibos en udati sphodrô
11 tis omoios soi en theois kurie tis omoios soi dedoxasmenos en agiois thaumastos en doxais poiôn terata
12 exeteinas tên dexian sou katepien autous gê
13 ôdêgêsas tê dikaiosunê sou ton laon sou touton on elutrôsô parekalesas tê ischui sou eis kataluma agion sou
14 êkousan ethnê kai ôrgisthêsan ôdines elabon katoikountas Phulistiim
15 tote espeusan êgemones Edôm kai archontes Môabitôn elaben autous tromos etakêsan pantes oi katoikountes Chanaan
16 epipesoi ep autous phobos kai tromos megethei brachionos sou apolithôthêtôsan eôs an parelthê o laos sou kurie eôs an parelthê o laos sou outos on ektêsô
17 eisagagôn kataphuteuson autous eis oros klêronomias sou eis etoimon katoikêtêrion sou o kateirgasô kurie agiasma kurie o êtoimasan ai cheires sou
18 kurios basileuôn ton aiôna kai ep aiôna kai eti
19 oti eisêlthen ippos Pharaô sun armasin kai anabatais eis thalassan kai epêgagen ep autous kurios to udôr tês thalassês oi de uioi Israêl eporeuthêsan dia xêras en mesô tês thalassês
20 labousa de Mariam ê prophêtis ê adelphê Aarôn to tumpanon en tê cheiri autês kai exêlthosan pasai ai gunaikes opisô autês meta tumpanôn kai chorôn
21 exêrchen de autôn Mariam legousa asômen tô kuriô endoxôs gar dedoxastai ippon kai anabatên erripsen eis thalassan
22 exêren de Môusês tous uious Israêl apo thalassês eruthras kai êgagen autous eis tên erêmon Sour kai eporeuonto treis êmeras en tê erêmô kai ouch êuriskon udôr ôste piein
23 êlthon de eis Merra kai ouk êdunanto piein ek Merras pikron gar ên dia touto epônomasthê to onoma tou topou ekeinou pikria
24 kai diegonguzen o laos epi Môusên legontes ti piometha
25 eboêsen de Môusês pros kurion kai edeixen autô kurios xulon kai enebalen auto eis to udôr kai eglukanthê to udôr ekei etheto autô dikaiômata kai kriseis kai ekei epeirasen auton
26 kai eipen ean akoê akousês tês phônês kuriou tou theou sou kai ta aresta enantion autou poiêsês kai enôtisê tais entolais autou kai phulaxês panta ta dikaiômata autou pasan noson ên epêgagon tois Aiguptiois ouk epaxô epi se egô gar eimi kurios o iômenos se
27 kai êlthosan eis Ailim kai êsan ekei dôdeka pêgai udatôn kai ebdomêkonta stelechê phoinikôn parenebalon de ekei para ta udata

Kapitel 16

1 apêran de ex Ailim kai êlthosan pasa sunagôgê uiôn Israêl eis tên erêmon Sin o estin ana meson Ailim kai ana meson Sina tê de pentekaidekatê êmera tô mêni tô deuterô exelêluthotôn autôn ek gês Aiguptou
2 diegonguzen pasa sunagôgê uiôn Israêl epi Môusên kai Aarôn
3 kai eipan pros autous oi uioi Israêl ophelon apethanomen plêgentes upo kuriou en gê Aiguptô otan ekathisamen epi tôn lebêtôn tôn kreôn kai êsthiomen artous eis plêsmonên oti exêgagete êmas eis tên erêmon tautên apokteinai pasan tên sunagôgên tautên en limô4 eipen de kurios pros Môusên idou egô uô umin artous ek tou ouranou kai exeleusetai o laos kai sullexousin to tês êmeras eis êmeran opôs peirasô autous ei poreusontai tô nomô mou ê ou
5 kai estai tê êmera tê ektê kai etoimasousin o ean eisenegkôsin kai estai diploun o ean sunagagôsin to kath êmeran eis êmeran
6 kai eipen Môusês kai Aarôn pros pasan sunagôgên uiôn Israêl esperas gnôsesthe oti kurios exêgagen umas ek gês Aiguptou
7 kai prôi opsesthe tên doxan kuriou en tô eisakousai ton gongusmon umôn epi tô theô êmeis de ti esmen oti diagonguzete kath êmôn
8 kai eipen Môusês en tô didonai kurion umin esperas krea phagein kai artous to prôi eis plêsmonên dia to eisakousai kurion ton gongusmon umôn on umeis diagonguzete kath êmôn êmeis de ti esmen ou gar kath êmôn o gongusmos umôn estin all ê kata tou theou
9 eipen de Môusês pros Aarôn eipon pasê sunagôgê uiôn Israêl proselthate enantion tou theou eisakêkoen gar umôn ton gongusmon
10 ênika de elalei Aarôn pasê sunagôgê uiôn Israêl kai epestraphêsan eis tên erêmon kai ê doxa kuriou ôphthê en nephelê
11 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
12 eisakêkoa ton gongusmon tôn uiôn Israêl lalêson pros autous legôn to pros esperan edesthe krea kai to prôi plêsthêsesthe artôn kai gnôsesthe oti egô kurios o theos umôn
13 egeneto de espera kai anebê ortugomêtra kai ekalupsen tên parembolên to prôi egeneto katapauomenês tês drosou kuklô tês parembolês
14 kai idou epi prosôpon tês erêmou lepton ôsei korion leukon ôsei pagos epi tês gês
15 idontes de auto oi uioi Israêl eipan eteros tô eterô ti estin touto ou gar êdeisan ti ên eipen de Môusês pros autous outos o artos on edôken kurios umin phagein
16 touto to rêma o sunetaxen kurios sunagagete ap autou ekastos eis tous kathêkontas gomor kata kephalên kata arithmon psuchôn umôn ekastos sun tois suskêniois umôn sullexate
17 epoiêsan de outôs oi uioi Israêl kai sunelexan o to polu kai o to elatton
18 kai metrêsantes tô gomor ouk epleonasen o to polu kai o to elatton ouk êlattonêsen ekastos eis tous kathêkontas par eautô sunelexan
19 eipen de Môusês pros autous mêdeis katalipetô ap autou eis to prôi
20 kai ouk eisêkousan Môusê alla katelipon tines ap autou eis to prôi kai exezesen skôlêkas kai epôzesen kai epikranthê ep autois Môusês
21 kai sunelexan auto prôi prôi ekastos to kathêkon autô ênika de diethermainen o êlios etêketo
22 egeneto de tê êmera tê ektê sunelexan ta deonta dipla duo Gomor tô eni eisêlthosan de pantes oi archontes tês sunagôgês kai anêngeilan Môusei
23 eipen de Môusês pros autous touto to rêma estin o elalêsen kurios sabbata anapausis agia tô kuriô aurion osa ean pessête pessete kai osa ean epsête epsete kai pan to pleonazon katalipete auto eis apothêkên eis to prôi
24 kai kateliposan ap autou eis to prôi kathaper sunetaxen autois Môusês kai ouk epôzesen oude skôlêx egeneto en autô
25 eipen de Môusês phagete sêmeron estin gar sabbata sêmeron tô kuriô ouch eurethêsetai en tô pediô
26 ex êmeras sullexete tê de êmera tê ebdomê sabbata oti ouk estai en autê
27 egeneto de en tê êmera tê ebdomê exêlthosan tines ek tou laou sullexai kai ouch euron
28 eipen de kurios pros Môusên eôs tinos ou boulesthe eisakouein tas entolas mou kai ton nomon mou
29 idete o gar kurios edôken umin tên êmeran tautên ta sabbata dia touto autos edôken umin tê êmera tê ektê artous duo êmerôn kathêsesthe ekastos eis tous oikous umôn mêdeis ekporeuesthô ek tou topou autou tê êmera tê ebdomê
30 kai esabbatisen o laos tê êmera tê ebdomê
31 kai epônomasan oi uioi Israêl to onoma autou Man ên de ôs sperma koriou leukon to de geuma autou ôs egkris en meliti
32 eipen de Môusês touto to rêma o sunetaxen kurios plêsate to gomor tou man eis apothêkên eis tas geneas umôn ina idôsin ton arton on ephagete umeis en tê erêmô ôs exêgagen umas kurios ek gês Aiguptou
33 kai eipen Môusês pros Aarôn labe stamnon chrusoun ena kai embale eis auton plêres to gomor tou man kai apothêseis auto enantion tou theou eis diatêrêsin eis tas geneas umôn
34 on tropon sunetaxen kurios tô Môusê kai apetheto Aarôn enantion tou marturiou eis diatêrêsin
35 oi de uioi Israêl ephagon to man etê tessarakonta eôs êlthon eis gên oikoumenên to man ephagosan eôs paregenonto eis meros tês Phoinikês
36 to de gomor to dekaton tôn triôn metrôn ên

Kapitel 17

1 kai apêren pasa sunagôgê uiôn Israêl ek tês erêmou Sin kata parembolas autôn dia rêmatos kuriou kai parenebalosan en Raphidin ouk ên de udôr tô laô piein
2 kai eloidoreito o laos pros Môusên legontes dos êmin udôr ina piômen kai eipen autois Môusês ti loidoreisthe moi kai ti peirazete kurion
3 edipsêsen de ekei o laos udati kai egonguzen ekei o laos pros Môusên legontes ina ti touto anebibasas êmas ex Aiguptou apokteinai êmas kai ta tekna êmôn kai ta ktênê tô dipsei
4 eboêsen de Môusês pros kurion legôn ti poiêsô tô laô toutô eti mikron kai katalithobolêsousin me
5 kai eipen kurios pros Môusên proporeuou tou laou toutou labe de meta seautou apo tôn presbuterôn tou laou kai tên rabdon en ê epataxas ton potamon labe en tê cheiri sou kai poreusê
6 ode egô estêka pro tou se ekei epi tês petras en Chôrêb kai pataxeis tên petran kai exeleusetai ex autês udôr kai pietai o laos mou epoiêsen de Môusês outôs enantion tôn uiôn Israêl
7 kai epônomasen to onoma tou topou ekeinou peirasmos kai loidorêsis dia tên loidorian tôn uiôn Israêl kai dia to peirazein kurion legontas ei estin kurios en êmin ê ou
8 êlthen de Amalêk kai epolemei Israêl en Raphidin
9 eipen de Môusês tô Iêsou epilexon seautô andras dunatous kai exelthôn parataxai tô Amalêk aurion kai idou egô estêka epi tês koruphês tou bounou kai ê rabdos tou theou en tê cheiri mou
10 kai epoiêsen Iêsous kathaper eipen autô Môusês kai exelthôn paretaxato tô Amalêk kai Môusês kai Aarôn kai Ôr anebêsan epi tên koruphên tou bounou
11 kai egineto otan epêren Môusês tas cheiras katischuen Israêl otan de kathêken tas cheiras katischuen Amalêk
12 ai de cheires Môusê bareiai kai labontes lithon upethêkan up auton kai ekathêto ep autou kai Aarôn kai Ôr estêrizon tas cheiras autou enteuthen eis kai enteuthen eis kai egenonto ai cheires Môusê estêrigmenai eôs dusmôn êliou
13 kai etrepsato Iêsous ton Amalêk kai panta ton laon autou en phonô machairas
14 eipen de kurios pros Môusên katagrapson touto eis mnêmosunon en bibliô kai dos eis ta ôta Iêsoi oti aloiphê exaleipsô to mnêmosunon Amalêk ek tês upo ton ouranon
15 kai ôkodomêsen Môusês thusiastêrion kuriô kai epônomasen to onoma autou kurios mou kataphugê
16 oti en cheiri kruphaia polemei kurios epi Amalêk apo geneôn eis geneas

Kapitel 18

1 êkousen de Iothor o iereus Madiam o gambros Môusê panta osa epoiêsen kurios Israêl tô eautou laô exêgagen gar kurios ton Israêl ex Aiguptou
2 elaben de Iothor o gambros Môusê Sepphôran tên gunaika Môusê meta tên aphesin autês
3 kai tous duo uious autou onoma tô eni autôn Gêrsam legôn paroikos êmên en gê allotria
4 kai to onoma tou deuterou Eliezer legôn o gar theos tou patros mou boêthos mou kai exeilato me ek cheiros Pharaô
5 kai exêlthen Iothor o gambros Môusê kai oi uioi kai ê gunê pros Môusên eis tên erêmon ou parenebalen ep orous tou theou
6 anêngelê de Môusei legontes idou o gambros sou Iothor paraginetai pros se kai ê gunê kai oi duo uioi sou met autou
7 exêlthen de Môusês eis sunantêsin tô gambrô autou kai prosekunêsen autô kai ephilêsen auton kai êspasanto allêlous kai eisêgagen auton eis tên skênên
8 kai diêgêsato Môusês tô gambrô panta osa epoiêsen kurios tô Pharaô kai tois Aiguptiois eneken tou Israêl kai panta ton mochthon ton genomenon autois en tê odô kai oti exeilato autous kurios ek cheiros Pharaô kai ek cheiros tôn Aiguptiôn
9 exestê de Iothor epi pasi tois agathois ois epoiêsen autois kurios oti exeilato autous ek cheiros Aiguptiôn kai ek cheiros Pharaô
10 kai eipen Iothor eulogêtos kurios oti exeilato ton laon autou ek cheiros Aiguptiôn kai ek cheiros Pharaô
11 nun egnôn oti megas kurios para pantas tous theous eneken toutou oti epethento autois
12 kai elaben Iothor o gambros Môusê olokautômata kai thusias tô theô paregeneto de Aarôn kai pantes oi presbuteroi Israêl sumphagein arton meta tou gambrou Môusê enantion tou theou
13 kai egeneto meta tên epaurion sunekathisen Môusês krinein ton laon pareistêkei de pas o laos Môusei apo prôithen eôs esperas
14 kai idôn Iothor panta osa epoiei tô laô legei ti touto o su poieis tô laô dia ti su kathêsai monos pas de o laos parestêken soi apo prôithen eôs deilês
15 kai legei Môusês tô gambrô oti paraginetai pros me o laos ekzêtêsai krisin para tou theou
16 otan gar genêtai autois antilogia kai elthôsi pros me diakrinô ekaston kai sumbibazô autous ta prostagmata tou theou kai ton nomon autou
17 eipen de o gambros Môusê pros auton ouk orthôs su poieis to rêma touto
18 phthora kataphtharêsê anupomonêtô kai su kai pas o laos outos os estin meta sou baru soi to rêma touto ou dunêsê poiein monos
19 nun oun akouson mou kai sumbouleusô soi kai estai o theos meta sou ginou su tô laô ta pros ton theon kai anoiseis tous logous autôn pros ton theon
20 kai diamarturê autois ta prostagmata tou theou kai ton nomon autou kai sêmaneis autois tas odous en ais poreusontai en autais kai ta erga a poiêsousin
21 kai su seautô skepsai apo pantos tou laou andras dunatous theosebeis andras dikaious misountas uperêphanian kai katastêseis autous ep autôn chiliarchous kai ekatontarchous kai pentêkontarchous kai dekadarchous
22 kai krinousin ton laon pasan ôran to de rêma to uperogkon anoisousin epi se ta de brachea tôn krimatôn krinousin autoi kai kouphiousin apo sou kai sunantilêmpsontai soi
23 ean to rêma touto poiêsês katischusei se o theos kai dunêsê parastênai kai pas o laos outos eis ton eautou topon met eirênês êxei
24 êkousen de Môusês tês phônês tou gambrou kai epoiêsen osa autô eipen
25 kai epelexen Môusês andras dunatous apo pantos Israêl kai epoiêsen autous ep autôn chiliarchous kai ekatontarchous kai pentêkontarchous kai dekadarchous
26 kai ekrinosan ton laon pasan ôran pan de rêma uperogkon anepherosan epi Môusên pan de rêma elaphron ekrinosan autoi
27 exapesteilen de Môusês ton eautou gambron kai apêlthen eis tên gên autou

Kapitel 19

1 tou de mênos tou tritou tês exodou tôn uiôn Israêl ek gês Aiguptou tê êmera tautê êlthosan eis tên erêmon tou Sina
2 kai exêran ek Raphidin kai êlthosan eis tên erêmon tou Sina kai parenebalen ekei Israêl katenanti tou orous
3 kai Môusês anebê eis to oros tou theou kai ekalesen auton o theos ek tou orous legôn tade ereis tô oikô Iakôb kai anangeleis tois uiois Israêl
4 autoi eôrakate osa pepoiêka tois Aiguptiois kai anelabon umas ôsei epi pterugôn aetôn kai prosêgagomên umas pros emauton
5 kai nun ean akoê akousête tês emês phônês kai phulaxête tên diathêkên mou esesthe moi laos periousios apo pantôn tôn ethnôn emê gar estin pasa ê gê
6 umeis de esesthe moi basileion ierateuma kai ethnos agion tauta ta rêmata ereis tois uiois Israêl
7 êlthen de Môusês kai ekalesen tous presbuterous tou laou kai parethêken autois pantas tous logous toutous ous sunetaxen autô o theos
8 apekrithê de pas o laos omothumadon kai eipan panta osa eipen o theos poiêsomen kai akousometha anênegken de Môusês tous logous tou laou pros ton theon
9 eipen de kurios pros Môusên idou egô paraginomai pros se en stulô nephelês ina akousê o laos lalountos mou pros se kai soi pisteusôsin eis ton aiôna anêngeilen de Môusês ta rêmata tou laou pros kurion
10 eipen de kurios pros Môusên katabas diamarturai tô laô kai agnison autous sêmeron kai aurion kai plunatôsan ta imatia
11 kai estôsan etoimoi eis tên êmeran tên tritên tê gar êmera tê tritê katabêsetai kurios epi to oros to Sina enantion pantos tou laou
12 kai aphorieis ton laon kuklô legôn prosechete eautois tou anabênai eis to oros kai thigein ti autou pas o apsamenos tou orous thanatô teleutêsei
13 ouch apsetai autou cheir en gar lithois lithobolêthêsetai ê bolidi katatoxeuthêsetai ean te ktênos ean te anthrôpos ou zêsetai otan ai phônai kai ai salpinges kai ê nephelê apelthê apo tou orous ekeinoi anabêsontai epi to oros
14 katebê de Môusês ek tou orous pros ton laon kai êgiasen autous kai eplunan ta imatia
15 kai eipen tô laô ginesthe etoimoi treis êmeras mê proselthête gunaiki
16 egeneto de tê êmera tê tritê genêthentos pros orthron kai eginonto phônai kai astrapai kai nephelê gnophôdês ep orous Sina phônê tês salpingos êchei mega kai eptoêthê pas o laos o en tê parembolê
17 kai exêgagen Môusês ton laon eis sunantêsin tou theou ek tês parembolês kai parestêsan upo to oros
18 to de oros to Sina ekapnizeto olon dia to katabebêkenai ep auto ton theon en puri kai anebainen o kapnos ôs kapnos kaminou kai exestê pas o laos sphodra
19 eginonto de ai phônai tês salpingos probainousai ischuroterai sphodra Môusês elalei o de theos apekrinato autô phônê
20 katebê de kurios epi to oros to Sina epi tên koruphên tou orous kai ekalesen kurios Môusên epi tên koruphên tou orous kai anebê Môusês
21 kai eipen o theos pros Môusên legôn katabas diamarturai tô laô mêpote engisôsin pros ton theon katanoêsai kai pesôsin ex autôn plêthos
22 kai oi iereis oi engizontes kuriô tô theô agiasthêtôsan mêpote apallaxê ap autôn kurios
23 kai eipen Môusês pros ton theon ou dunêsetai o laos prosanabênai pros to oros to Sina su gar diamemarturêsai êmin legôn aphorisai to oros kai agiasai auto
24 eipen de autô kurios badize katabêthi kai anabêthi su kai Aarôn meta sou oi de iereis kai o laos mê biazesthôsan anabênai pros ton theon mêpote apolesê ap autôn kurios
25 katebê de Môusês pros ton laon kai eipen autois

Kapitel 20

1 kai elalêsen kurios pantas tous logous toutous legôn
2 egô eimi kurios o theos sou ostis exêgagon se ek gês Aiguptou ex oikou douleias
3 ouk esontai soi theoi eteroi plên emou
4 ou poiêseis seautô eidôlon oude pantos omoiôma osa en tô ouranô anô kai osa en tê gê katô kai osa en tois udasin upokatô tês gês
5 ou proskunêseis autois oude mê latreusês autois egô gar eimi kurios o theos sou theos zêlôtês apodidous amartias paterôn epi tekna eôs tritês kai tetartês geneas tois misousin me
6 kai poiôn eleos eis chiliadas tois agapôsin me kai tois phulassousin ta prostagmata mou
7 ou lêmpsê to onoma kuriou tou theou sou epi mataiô ou gar mê katharisê kurios ton lambanonta to onoma autou epi mataiô
8 mnêsthêti tên êmeran tôn sabbatôn agiazein autên
9 ex êmeras erga kai poiêseis panta ta erga sou
10 tê de êmera tê ebdomê sabbata kuriô tô theô sou ou poiêseis en autê pan ergon su kai o uios sou kai ê thugatêr sou o pais sou kai ê paidiskê sou o bous sou kai to upozugion sou kai pan ktênos sou kai o prosêlutos o paroikôn en soi
11 en gar ex êmerais epoiêsen kurios ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai panta ta en autois kai katepausen tê êmera tê ebdomê dia touto eulogêsen kurios tên êmeran tên ebdomên kai êgiasen autên
12 tima ton patera sou kai tên mêtera ina eu soi genêtai kai ina makrochronios genê epi tês gês tês agathês ês kurios o theos sou didôsin soi
13 ou moicheuseis
14 ou klepseis
15 ou phoneuseis
16 ou pseudomarturêseis kata tou plêsion sou marturian pseudê
17 ouk epithumêseis tên gunaika tou plêsion sou ouk epithumêseis tên oikian tou plêsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute tên paidiskên autou oute tou boos autou oute tou upozugiou autou oute pantos ktênous autou oute osa tô plêsion sou estin
18 kai pas o laos eôra tên phônên kai tas lampadas kai tên phônên tês salpingos kai to oros to kapnizon phobêthentes de pas o laos estêsan makrothen
19 kai eipan pros Môusên lalêson su êmin kai mê laleitô pros êmas o theos mêpote apothanômen
20 kai legei autois Môusês tharseite eneken gar tou peirasai umas paregenêthê o theos pros umas opôs an genêtai o phobos autou en umin ina mê amartanête
21 eistêkei de o laos makrothen Môusês de eisêlthen eis ton gnophon ou ên o theos
22 eipen de kurios pros Môusên tade ereis tô oikô Iakôb kai anangeleis tois uiois Israêl umeis eôrakate oti ek tou ouranou lelalêka pros umas
23 ou poiêsete eautois theous argurous kai theous chrusous ou poiêsete umin autois
24 thusiastêrion ek gês poiêsete moi kai thusete ep autou ta olokautômata kai ta sôtêria umôn ta probata kai tous moschous umôn en panti topô ou ean eponomasô to onoma mou ekei kai êxô pros se kai eulogêsô se
25 ean de thusiastêrion ek lithôn poiês moi ouk oikodomêseis autous tmêtous to gar egcheiridion sou epibeblêkas ep autous kai memiantai
26 ouk anabêsê en anabathmisin epi to thusiastêrion mou opôs an mê apokalupsês tên aschêmosunên sou ep autou

Kapitel 21

1 kai tauta ta dikaiômata a parathêseis enôpion autôn
2 ean ktêsê paida Ebraion ex etê douleusei soi tô de ebdomô etei apeleusetai eleutheros dôrean
3 ean autos monos eiselthê kai monos exeleusetai ean de gunê suneiselthê met autou exeleusetai kai ê gunê met autou
4 ean de o kurios dô autô gunaika kai tekê autô uious ê thugateras ê gunê kai ta paidia estai tô kuriô autou autos de monos exeleusetai
5 ean de apokritheis eipê o pais êgapêka ton kurion mou kai tên gunaika kai ta paidia ouk apotrechô eleutheros
6 prosaxei auton o kurios autou pros to kritêrion tou theou kai tote prosaxei auton epi tên thuran epi ton stathmon kai trupêsei autou o kurios to ous tô opêtiô kai douleusei autô eis ton aiôna
7 ean de tis apodôtai tên eautou thugatera oiketin ouk apeleusetai ôsper apotrechousin ai doulai
8 ean mê euarestêsê tô kuriô autês ên autô kathômologêsato apolutrôsei autên ethnei de allotriô ou kurios estin pôlein autên oti êthetêsen en autê
9 ean de tô uiô kathomologêsêtai autên kata to dikaiôma tôn thugaterôn poiêsei autê
10 ean de allên labê eautô ta deonta kai ton imatismon kai tên omilian autês ouk aposterêsei
11 ean de ta tria tauta mê poiêsê autê exeleusetai dôrean aneu arguriou
12 ean de pataxê tis tina kai apothanê thanatô thanatousthô
13 o de ouch ekôn alla o theos paredôken eis tas cheiras autou dôsô soi topon ou pheuxetai ekei o phoneusas
14 ean de tis epithêtai tô plêsion apokteinai auton dolô kai kataphugê apo tou thusiastêriou mou lêmpsê auton thanatôsai
15 os tuptei patera autou ê mêtera autou thanatô thanatousthô
16 o kakologôn patera autou ê mêtera autou teleutêsei thanatô
17 os ean klepsê tis tina tôn uiôn Israêl kai katadunasteusas auton apodôtai kai eurethê en autô thanatô teleutatô
18 ean de loidorôntai duo andres kai pataxê tis ton plêsion lithô ê pugmê kai mê apothanê kataklithê de epi tên koitên
19 ean exanastas o anthrôpos peripatêsê exô epi rabdou athôos estai o pataxas plên tês argias autou apoteisei kai ta iatreia
20 ean de tis pataxê ton paida autou ê tên paidiskên autou en rabdô kai apothanê upo tas cheiras autou dikê ekdikêthêtô
21 ean de diabiôsê êmeran mian ê duo ouk ekdikêthêsetai to gar argurion autou estin
22 ean de machôntai duo andres kai pataxôsin gunaika en gastri echousan kai exelthê to paidion autês mê exeikonismenon epizêmion zêmiôthêsetai kathoti an epibalê o anêr tês gunaikos dôsei meta axiômatos
23 ean de exeikonismenon ên dôsei psuchên anti psuchês
24 ophthalmon anti ophthalmou odonta anti odontos cheira anti cheiros poda anti podos
25 katakauma anti katakaumatos trauma anti traumatos môlôpa anti môlôpos
26 ean de tis pataxê ton ophthalmon tou oiketou autou ê ton ophthalmon tês therapainês autou kai ektuphlôsê eleutherous exapostelei autous anti tou ophthalmou autôn
27 ean de ton odonta tou oiketou ê ton odonta tês therapainês autou ekkopsê eleutherous exapostelei autous anti tou odontos autôn
28 ean de keratisê tauros andra ê gunaika kai apothanê lithois lithobolêthêsetai o tauros kai ou brôthêsetai ta krea autou o de kurios tou taurou athôos estai
29 ean de o tauros keratistês ê pro tês echthes kai pro tês tritês kai diamarturôntai tô kuriô autou kai mê aphanisê auton anelê de andra ê gunaika o tauros lithobolêthêsetai kai o kurios autou prosapothaneitai
30 ean de lutra epiblêthê autô dôsei lutra tês psuchês autou osa ean epibalôsin autô
31 ean de uion ê thugatera keratisê kata to dikaiôma touto poiêsousin autô
32 ean de paida keratisê o tauros ê paidiskên arguriou triakonta didrachma dôsei tô kuriô autôn kai o tauros lithobolêthêsetai
33 ean de tis anoixê lakkon ê latomêsê lakkon kai mê kalupsê auton kai empesê ekei moschos ê onos
34 o kurios tou lakkou apoteisei argurion dôsei tô kuriô autôn to de teteleutêkos autô estai
35 ean de keratisê tinos tauros ton tauron tou plêsion kai teleutêsê apodôsontai ton tauron ton zônta kai dielountai to argurion autou kai ton tauron ton tethnêkota dielountai
36 ean de gnôrizêtai o tauros oti keratistês estin pro tês echthes kai pro tês tritês êmeras kai diamemarturêmenoi ôsin tô kuriô autou kai mê aphanisê auton apoteisei tauron anti taurou o de teteleutêkôs autô estai
37 ean de tis klepsê moschon ê probaton kai sphaxê auto ê apodôtai pente moschous apoteisei anti tou moschou kai tessara probata anti tou probatou

Kapitel 22

1 ean de en tô diorugmati eurethê o kleptês kai plêgeis apothanê ouk estin autô phonos
2 ean de anateilê o êlios ep autô enochos estin antapothaneitai ean de mê uparchê autô prathêtô anti tou klemmatos
3 ean de katalêmphthê kai eurethê en tê cheiri autou to klemma apo te onou eôs probatou zônta dipla auta apoteisei
4 ean de kataboskêsê tis agron ê ampelôna kai aphê to ktênos autou kataboskêsai agron eteron apoteisei ek tou agrou autou kata to genêma autou ean de panta ton agron kataboskêsê ta beltista tou agrou autou kai ta beltista tou ampelônos autou apoteisei
5 ean de exelthon pur eurê akanthas kai prosemprêsê alôna ê stachus ê pedion apoteisei o to pur ekkausas
6 ean de tis dô tô plêsion argurion ê skeuê phulaxai kai klapê ek tês oikias tou anthrôpou ean eurethê o klepsas apoteisei diploun
7 ean de mê eurethê o klepsas proseleusetai o kurios tês oikias enôpion tou theou kai omeitai ê mên mê autos peponêreusthai eph olês tês parakatathêkês tou plêsion
8 kata pan rêton adikêma peri te moschou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pasês apôleias tês egkaloumenês o ti oun an ê enôpion tou theou eleusetai ê krisis amphoterôn kai o alous dia tou theou apoteisei diploun tô plêsion
9 ean de tis dô tô plêsion upozugion ê moschon ê probaton ê pan ktênos phulaxai kai suntribê ê teleutêsê ê aichmalôton genêtai kai mêdeis gnô
10 orkos estai tou theou ana meson amphoterôn ê mên mê auton peponêreusthai kath olês tês parakatathêkês tou plêsion kai outôs prosdexetai o kurios autou kai ouk apoteisei
11 ean de klapê par autou apoteisei tô kuriô
12 ean de thêrialôton genêtai axei auton epi tên thêran kai ouk apoteisei
13 ean de aitêsê tis para tou plêsion kai suntribê ê apothanê ê aichmalôton genêtai o de kurios mê ê met autou apoteisei
14 ean de o kurios ê met autou ouk apoteisei ean de misthôtos ê estai autô anti tou misthou autou
15 ean de apatêsê tis parthenon amnêsteuton kai koimêthê met autês phernê pherniei autên autô gunaika
16 ean de ananeuôn ananeusê kai mê boulêtai o patêr autês dounai autên autô gunaika argurion apoteisei tô patri kath oson estin ê phernê tôn parthenôn
17 pharmakous ou peripoiêsete
18 pan koimômenon meta ktênous thanatô apokteneite autous
19 o thusiazôn theois thanatô olethreuthêsetai plên kuriô monô
20 kai prosêluton ou kakôsete oude mê thlipsête auton ête gar prosêlutoi en gê Aiguptô
21 pasan chêran kai orphanon ou kakôsete
22 ean de kakia kakôsête autous kai kekraxantes kataboêsôsi pros me akoê eisakousomai tês phônês autôn
23 kai orgisthêsomai thumô kai apoktenô umas machaira kai esontai ai gunaikes umôn chêrai kai ta paidia umôn orphana
24 ean de argurion ekdaneisês tô adelphô tô penichrô para soi ouk esê auton katepeigôn ouk epithêseis autô tokon
25 ean de enechurasma enechurasês to imation tou plêsion pro dusmôn êliou apodôseis autô
26 estin gar touto peribolaion autou monon touto to imation aschêmosunês autou en tini koimêthêsetai ean oun kataboêsê pros me eisakousomai autou eleêmôn gar eimi
27 theous ou kakologêseis kai archontas tou laou sou ou kakôs ereis
28 aparchas alônos kai lênou sou ou kathusterêseis ta prôtotoka tôn uiôn sou dôseis emoi
29 outôs poiêseis ton moschon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta êmeras estai upo tên mêtera tê de ogdoê êmera apodôseis moi auto
30 kai andres agioi esesthe moi kai kreas thêrialôton ouk edesthe tô kuni aporripsate auto

Kapitel 23

1 ou paradexê akoên mataian ou sugkatathêsê meta tou adikou genesthai martus adikos
2 ouk esê meta pleionôn epi kakia ou prostethêsê meta plêthous ekklinai meta pleionôn ôste ekklinai krisin
3 kai penêta ouk eleêseis en krisei
4 ean de sunantêsês tô boi tou echthrou sou ê tô upozugiô autou planômenois apostrepsas apodôseis autô
5 ean de idês to upozugion tou echthrou sou peptôkos upo ton gomon autou ou pareleusê auto alla sunegereis auto met autou
6 ou diastrepseis krima penêtos en krisei autou
7 apo pantos rêmatos adikou apostêsê athôon kai dikaion ouk apokteneis kai ou dikaiôseis ton asebê eneken dôrôn
8 kai dôra ou lêmpsê ta gar dôra ektuphloi ophthalmous blepontôn kai lumainetai rêmata dikaia
9 kai prosêluton ou thlipsete umeis gar oidate tên psuchên tou prosêlutou autoi gar prosêlutoi ête en gê Aiguptô
10 ex etê spereis tên gên sou kai sunaxeis ta genêmata autês
11 tô de ebdomô aphesin poiêseis kai anêseis autên kai edontai oi ptôchoi tou ethnous sou ta de upoleipomena edetai ta agria thêria outôs poiêseis ton ampelôna sou kai ton elaiôna sou
12 ex êmeras poiêseis ta erga sou tê de êmera tê ebdomê anapausis ina anapausêtai o bous sou kai to upozugion sou kai ina anapsuxê o uios tês paidiskês sou kai o prosêlutos
13 panta osa eirêka pros umas phulaxasthe kai onoma theôn eterôn ouk anamnêsthêsesthe oude mê akousthê ek tou stomatos umôn
14 treis kairous tou eniautou eortasate moi
15 tên eortên tôn azumôn phulaxasthe poiein epta êmeras edesthe azuma kathaper eneteilamên soi kata ton kairon tou mênos tôn neôn en gar autô exêlthes ex Aiguptou ouk ophthêsê enôpion mou kenos
16 kai eortên therismou prôtogenêmatôn poiêseis tôn ergôn sou ôn ean speirês en tô agrô sou kai eortên sunteleias ep exodou tou eniautou en tê sunagôgê tôn ergôn sou tôn ek tou agrou sou
17 treis kairous tou eniautou ophthêsetai pan arsenikon sou enôpion kuriou tou theou sou
18 otan gar ekbalô ethnê apo prosôpou sou kai emplatunô ta oria sou ou thuseis epi zumê aima thusiasmatos mou oude mê koimêthê stear tês eortês mou eôs prôi
19 tas aparchas tôn prôtogenêmatôn tês gês sou eisoiseis eis ton oikon kuriou tou theou sou ouch epsêseis arna en galakti mêtros autou
20 kai idou egô apostellô ton angelon mou pro prosôpou sou ina phulaxê se en tê odô opôs eisagagê se eis tên gên ên êtoimasa soi
21 proseche seautô kai eisakoue autou kai mê apeithei autô ou gar mê uposteilêtai se to gar onoma mou estin ep autô
22 ean akoê akousête tês emês phônês kai poiêsês panta osa an enteilômai soi kai phulaxête tên diathêkên mou esesthe moi laos periousios apo pantôn tôn ethnôn emê gar estin pasa ê gê umeis de esesthe moi basileion ierateuma kai ethnos agion tauta ta rêmata ereis tois uiois Israêl ean akoê akousête tês phônês mou kai poiêsês panta osa an eipô soi echthreusô tois echthrois sou kai antikeisomai tois antikeimenois soi
23 poreusetai gar o angelos mou êgoumenos sou kai eisaxei se pros ton Amorraion kai Chettaion kai Pherezaion kai Chananaion kai Gergesaion kai Euaion kai Iebousaion kai ektripsô autous
24 ou proskunêseis tois theois autôn oude mê latreusês autois ou poiêseis kata ta erga autôn alla kathairesei katheleis kai suntribôn suntripseis tas stêlas autôn
25 kai latreuseis kuriô tô theô sou kai eulogêsô ton arton sou kai ton oinon sou kai to udôr sou kai apostrepsô malakian aph umôn
26 ouk estai agonos oude steira epi tês gês sou ton arithmon tôn êmerôn sou anaplêrôsô
27 kai ton phobon apostelô êgoumenon sou kai ekstêsô panta ta ethnê eis ous su eisporeuê eis autous kai dôsô pantas tous upenantious sou phugadas
28 kai apostelô tas sphêkias proteras sou kai ekbalei tous Amorraious kai tous Euaious kai tous Chananaious kai tous Chettaious apo sou
29 ouk ekbalô autous en eniautô eni ina mê genêtai ê gê erêmos kai polla genêtai epi se ta thêria tês gês
30 kata mikron mikron ekbalô autous apo sou eôs an auxêthês kai klêronomêsês tên gên
31 kai thêsô ta oria sou apo tês eruthras thalassês eôs tês thalassês tês Phulistiim kai apo tês erêmou eôs tou megalou potamou Euphratou kai paradôsô eis tas cheiras umôn tous egkathêmenous en tê gê kai ekbalô autous apo sou
32 ou sugkatathêsê autois kai tois theois autôn diathêkên
33 kai ouk egkathêsontai en tê gê sou ina mê amartein se poiêsôsin pros me ean gar douleusês tois theois autôn outoi esontai soi proskomma

Kapitel 24

1 kai Môusê eipen anabêthi pros kurion su kai Aarôn kai Nadab kai Abioud kai ebdomêkonta tôn presbuterôn Israêl kai proskunêsousin makrothen tô kuriô
2 kai engiei Môusês monos pros ton theon autoi de ouk engiousin o de laos ou sunanabêsetai met autôn
3 eisêlthen de Môusês kai diêgêsato tô laô panta ta rêmata tou theou kai ta dikaiômata apekrithê de pas o laos phônê mia legontes pantas tous logous ous elalêsen kurios poiêsomen kai akousometha
4 kai egrapsen Môusês panta ta rêmata kuriou orthrisas de Môusês to prôi ôkodomêsen thusiastêrion upo to oros kai dôdeka lithous eis tas dôdeka phulas tou Israêl
5 kai exapesteilen tous neaniskous tôn uiôn Israêl kai anênegkan olokautômata kai ethusan thusian sôtêriou tô theô moscharia
6 labôn de Môusês to êmisu tou aimatos enecheen eis kratêras to de êmisu tou aimatos prosecheen pros to thusiastêrion
7 kai labôn to biblion tês diathêkês anegnô eis ta ôta tou laou kai eipan panta osa elalêsen kurios poiêsomen kai akousometha
8 labôn de Môusês to aima kateskedasen tou laou kai eipen idou to aima tês diathêkês ês dietheto kurios pros umas peri pantôn tôn logôn toutôn
9 kai anebê Môusês kai Aarôn kai Nadab kai Abioud kai ebdomêkonta tês gerousias Israêl
10 kai eidon ton topon ou eistêkei ekei o theos tou Israêl kai ta upo tous podas autou ôsei ergon plinthou sappheirou kai ôsper eidos stereômatos tou ouranou tê kathariotêti
11 kai tôn epilektôn tou Israêl ou diephônêsen oude eis kai ôphthêsan en tô topô tou theou kai ephagon kai epion
12 kai eipen kurios pros Môusên anabêthi pros me eis to oros kai isthi ekei kai dôsô soi ta puxia ta lithina ton nomon kai tas entolas as egrapsa nomothetêsai autois
13 kai anastas Môusês kai Iêsous o parestêkôs autô anebêsan eis to oros tou theou
14 kai tois presbuterois eipan êsuchazete autou eôs anastrepsômen pros umas kai idou Aarôn kai Ôr meth umôn ean tini sumbê krisis prosporeuesthôsan autois
15 kai anebê Môusês kai Iêsous eis to oros kai ekalupsen ê nephelê to oros
16 kai katebê ê doxa tou theou epi to oros to Sina kai ekalupsen auto ê nephelê ex êmeras kai ekalesen kurios ton Môusên tê êmera tê ebdomê ek mesou tês nephelês
17 to de eidos tês doxês kuriou ôsei pur phlegon epi tês koruphês tou orous enantion tôn uiôn Israêl
18 kai eisêlthen Môusês eis to meson tês nephelês kai anebê eis to oros kai ên ekei en tô orei tessarakonta êmeras kai tessarakonta nuktas

Kapitel 25

1 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
2 eipon tois uiois Israêl kai labete moi aparchas para pantôn ois an doxê tê kardia kai lêmpsesthe tas aparchas mou
3 kai autê estin ê aparchê ên lêmpsesthe par autôn chrusion kai argurion kai chalkon
4 kai uakinthon kai porphuran kai kokkinon diploun kai busson keklôsmenên kai trichas aigeias
5 kai dermata kriôn êruthrodanômena kai dermata uakinthina kai xula asêpta
6 kai elaion eis tên phausin thumiamatos eis to elaion tês chriseôs kai eis tên sunthesin tou thumiamatos
7 kai lithous sardiou kai lithous eis tên gluphên eis tên epômida kai ton podêrê
8 kai poiêseis moi agiasma kai ophthêsomai en umin
9 kai poiêseis moi kata panta osa egô soi deiknuô en tô orei to paradeigma tês skênês kai to paradeigma pantôn tôn skeuôn autês outô poiêseis
10 kai poiêseis kibôton marturiou ek xulôn asêptôn duo pêcheôn kai êmisous to mêkos kai pêcheos kai êmisous to platos kai pêcheos kai êmisous to upsos
11 kai katachrusôseis autên chrusiô katharô exôthen kai esôthen chrusôseis autên kai poiêseis autê kumatia strepta chrusa kuklô
12 kai elaseis autê tessaras daktulious chrusous kai epithêseis epi ta tessara klitê duo daktulious epi to klitos to en kai duo daktulious epi to klitos to deuteron
13 poiêseis de anaphoreis xula asêpta kai katachrusôseis auta chrusiô
14 kai eisaxeis tous anaphoreis eis tous daktulious tous en tois klitesi tês kibôtou airein tên kibôton en autois
15 en tois daktuliois tês kibôtou esontai oi anaphoreis akinêtoi
16 kai embaleis eis tên kibôton ta marturia a an dô soi
17 kai poiêseis ilastêrion epithema chrusiou katharou duo pêcheôn kai êmisous to mêkos kai pêcheos kai êmisous to platos
18 kai poiêseis duo cheroubim chrusa toreuta kai epithêseis auta ex amphoterôn tôn klitôn tou ilastêriou
19 poiêthêsontai cheroub eis ek tou klitous toutou kai cheroub eis ek tou klitous tou deuterou tou ilastêriou kai poiêseis tous duo cheroubim epi ta duo klitê
20 esontai oi cheroubim ekteinontes tas pterugas epanôthen suskiazontes tais pteruxin autôn epi tou ilastêriou kai ta prosôpa autôn eis allêla eis to ilastêrion esontai ta prosôpa tôn cheroubim
21 kai epithêseis to ilastêrion epi tên kibôton anôthen kai eis tên kibôton embaleis ta marturia a an dô soi
22 kai gnôsthêsomai soi ekeithen kai lalêsô soi anôthen tou ilastêriou ana meson tôn duo cheroubim tôn ontôn epi tês kibôtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilômai soi pros tous uious Israêl
23 kai poiêseis trapezan chrusiou katharou duo pêcheôn to mêkos kai pêcheos to euros kai pêcheos kai êmisous to upsos
24 kai poiêseis autê strepta kumatia chrusa kuklô
25 kai poiêseis autê stephanên palaistou kuklô kai poiêseis strepton kumation tê stephanê kuklô
26 kai poiêseis tessaras daktulious chrusous kai epithêseis tous daktulious epi ta tessara merê tôn podôn autês
27 upo tên stephanên kai esontai oi daktulioi eis thêkas tois anaphoreusin ôste airein en autois tên trapezan
28 kai poiêseis tous anaphoreis ek xulôn asêptôn kai katachrusôseis autous chrusiô katharô kai arthêsetai en autois ê trapeza
29 kai poiêseis ta trublia autês kai tas thuiskas kai ta spondeia kai tous kuathous en ois speiseis en autois chrusiou katharou poiêseis auta
30 kai epithêseis epi tên trapezan artous enôpious enantion mou dia pantos
31 kai poiêseis luchnian ek chrusiou katharou toreutên poiêseis tên luchnian o kaulos autês kai oi kalamiskoi kai oi kratêres kai oi sphairôtêres kai ta krina ex autês estai
32 ex de kalamiskoi ekporeuomenoi ek plagiôn treis kalamiskoi tês luchnias ek tou klitous autês tou enos kai treis kalamiskoi tês luchnias ek tou klitous tou deuterou
33 kai treis kratêres ektetupômenoi karuiskous en tô eni kalamiskô sphairôtêr kai krinon outôs tois ex kalamiskois tois ekporeuomenois ek tês luchnias
34 kai en tê luchnia tessares kratêres ektetupômenoi karuiskous en tô eni kalamiskô oi sphairôtêres kai ta krina autês
35 o sphairôtêr upo tous duo kalamiskous ex autês kai sphairôtêr upo tous tessaras kalamiskous ex autês outôs tois ex kalamiskois tois ekporeuomenois ek tês luchnias
36 oi sphairôtêres kai oi kalamiskoi ex autês estôsan olê toreutê ex enos chrusiou katharou
37 kai poiêseis tous luchnous autês epta kai epithêseis tous luchnous kai phanousin ek tou enos prosôpou
38 kai ton eparustêra autês kai ta upothemata autês ek chrusiou katharou poiêseis
39 panta ta skeuê tauta talanton chrusiou katharou
40 ora poiêseis kata ton tupon ton dedeigmenon soi en tô orei

Kapitel 26

1 kai tên skênên poiêseis deka aulaias ek bussou keklôsmenês kai uakinthou kai porphuras kai kokkinou keklôsmenou cheroubim ergasia uphantou poiêseis autas
2 mêkos tês aulaias tês mias oktô kai eikosi pêcheôn kai euros tessarôn pêcheôn ê aulaia ê mia estai metron to auto estai pasais tais aulaiais
3 pente de aulaiai esontai ex allêlôn echomenai ê etera ek tês eteras kai pente aulaiai esontai sunechomenai etera tê etera
4 kai poiêseis autais agkulas uakinthinas epi tou cheilous tês aulaias tês mias ek tou enos merous eis tên sumbolên kai outôs poiêseis epi tou cheilous tês aulaias tês exôteras pros tê sumbolê tê deutera
5 pentêkonta agkulas poiêseis tê aulaia tê mia kai pentêkonta agkulas poiêseis ek tou merous tês aulaias kata tên sumbolên tês deuteras antiprosôpoi antipiptousai allêlais eis ekastên
6 kai poiêseis krikous pentêkonta chrusous kai sunapseis tas aulaias eteran tê etera tois krikois kai estai ê skênê mia
7 kai poiêseis derreis trichinas skepên epi tês skênês endeka derreis poiêseis autas
8 to mêkos tês derreôs tês mias estai triakonta pêcheôn kai tessarôn pêcheôn to euros tês derreôs tês mias metron to auto estai tais endeka derresi
9 kai sunapseis tas pente derreis epi to auto kai tas ex derreis epi to auto kai epidiplôseis tên derrin tên ektên kata prosôpon tês skênês
10 kai poiêseis agkulas pentêkonta epi tou cheilous tês derreôs tês mias tês ana meson kata sumbolên kai pentêkonta agkulas poiêseis epi tou cheilous tês derreôs tês sunaptousês tês deuteras
11 kai poiêseis krikous chalkous pentêkonta kai sunapseis tous krikous ek tôn agkulôn kai sunapseis tas derreis kai estai en
12 kai upothêseis to pleonazon en tais derresin tês skênês to êmisu tês derreôs to upoleleimmenon upokalupseis to pleonazon tôn derreôn tês skênês upokalupseis opisô tês skênês
13 pêchun ek toutou kai pêchun ek toutou ek tou uperechontos tôn derreôn ek tou mêkous tôn derreôn tês skênês estai sugkalupton epi ta plagia tês skênês enthen kai enthen ina kaluptê
14 kai poiêseis katakalumma tê skênê dermata kriôn êruthrodanômena kai epikalummata dermata uakinthina epanôthen
15 kai poiêseis stulous tê skênê ek xulôn asêptôn
16 deka pêcheôn poiêseis ton stulon ton ena kai pêcheos enos kai êmisous to platos tou stulou tou enos
17 duo agkôniskous tô stulô tô eni antipiptontas eteron tô eterô outôs poiêseis pasi tois stulois tês skênês
18 kai poiêseis stulous tê skênê eikosi stulous ek tou klitous tou pros borran
19 kai tessarakonta baseis arguras poiêseis tois eikosi stulois duo baseis tô stulô tô eni eis amphotera ta merê autou kai duo baseis tô stulô tô eni eis amphotera ta merê autou
20 kai to klitos to deuteron to pros noton eikosi stulous
21 kai tessarakonta baseis autôn arguras duo baseis tô stulô tô eni eis amphotera ta merê autou kai duo baseis tô stulô tô eni eis amphotera ta merê autou
22 kai ek tôn opisô tês skênês kata to meros to pros thalassan poiêseis ex stulous
23 kai duo stulous poiêseis epi tôn gôniôn tês skênês ek tôn opisthiôn
24 kai estai ex isou katôthen kata to auto esontai isoi ek tôn kephalidôn eis sumblêsin mian outôs poiêseis amphoterais tais dusin gôniais estôsan
25 kai esontai oktô stuloi kai ai baseis autôn argurai deka ex duo baseis tô stulô tô eni eis amphotera ta merê autou kai duo baseis tô stulô tô eni
26 kai poiêseis mochlous ek xulôn asêptôn pente tô eni stulô ek tou enos merous tês skênês
27 kai pente mochlous tô stulô tô klitei tês skênês tô deuterô kai pente mochlous tô stulô tô opisthiô tô klitei tês skênês tô pros thalassan
28 kai o mochlos o mesos ana meson tôn stulôn diikneisthô apo tou enos klitous eis to eteron klitos
29 kai tous stulous katachrusôseis chrusiô kai tous daktulious poiêseis chrusous eis ous eisaxeis tous mochlous kai katachrusôseis tous mochlous chrusiô
30 kai anastêseis tên skênên kata to eidos to dedeigmenon soi en tô orei
31 kai poiêseis katapetasma ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou keklôsmenou kai bussou nenêsmenês ergon uphanton poiêseis auto cheroubim
32 kai epithêseis auto epi tessarôn stulôn asêptôn kechrusômenôn chrusiô kai ai kephalides autôn chrusai kai ai baseis autôn tessares argurai
33 kai thêseis to katapetasma epi tous stulous kai eisoiseis ekei esôteron tou katapetasmatos tên kibôton tou marturiou kai dioriei to katapetasma umin ana meson tou agiou kai ana meson tou agiou tôn agiôn
34 kai katakalupseis tô katapetasmati tên kibôton tou marturiou en tô agiô tôn agiôn
35 kai thêseis tên trapezan exôthen tou katapetasmatos kai tên luchnian apenanti tês trapezês epi merous tês skênês to pros noton kai tên trapezan thêseis epi merous tês skênês to pros borran
36 kai poiêseis epispastron ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou keklôsmenou kai bussou keklôsmenês ergon poikiltou
37 kai poiêseis tô katapetasmati pente stulous kai chrusôseis autous chrusiô kai ai kephalides autôn chrusai kai chôneuseis autois pente baseis chalkas

Kapitel 27

1 kai poiêseis thusiastêrion ek xulôn asêptôn pente pêcheôn to mêkos kai pente pêcheôn to euros tetragônon estai to thusiastêrion kai triôn pêcheôn to upsos autou
2 kai poiêseis ta kerata epi tôn tessarôn gôniôn ex autou estai ta kerata kai kalupseis auta chalkô
3 kai poiêseis stephanên tô thusiastêriô kai ton kaluptêra autou kai tas phialas autou kai tas kreagras autou kai to pureion autou kai panta ta skeuê autou poiêseis chalka
4 kai poiêseis autô escharan ergô diktuôtô chalkên kai poiêseis tê eschara tessaras daktulious chalkous epi ta tessara klitê
5 kai upothêseis autous upo tên escharan tou thusiastêriou katôthen estai de ê eschara eôs tou êmisous tou thusiastêriou
6 kai poiêseis tô thusiastêriô phoreis ek xulôn asêptôn kai perichalkôseis autous chalkô
7 kai eisaxeis tous phoreis eis tous daktulious kai estôsan oi phoreis kata ta pleura tou thusiastêriou en tô airein auto
8 koilon sanidôton poiêseis auto kata to paradeichthen soi en tô orei outôs poiêseis auto
9 kai poiêseis aulên tê skênê eis to klitos to pros liba istia tês aulês ek bussou keklôsmenês mêkos ekaton pêchôn tô eni klitei
10 kai oi stuloi autôn eikosi kai ai baseis autôn eikosi chalkai kai oi krikoi autôn kai ai psalides autôn argurai
11 outôs tô klitei tô pros apêliôtên istia ekaton pêchôn mêkos kai oi stuloi autôn eikosi kai ai baseis autôn eikosi chalkai kai oi krikoi kai ai psalides tôn stulôn kai ai baseis autôn periêrgurômenai argurô
12 to de euros tês aulês to kata thalassan istia pentêkonta pêchôn stuloi autôn deka kai ai baseis autôn deka
13 kai euros tês aulês to pros noton istia pentêkonta pêcheôn stuloi autôn deka kai ai baseis autôn deka
14 kai pentekaideka pêcheôn to upsos tôn istiôn tô klitei tô eni stuloi autôn treis kai ai baseis autôn treis
15 kai to klitos to deuteron deka pente pêchôn tôn istiôn to upsos stuloi autôn treis kai ai baseis autôn treis
16 kai tê pulê tês aulês kalumma eikosi pêchôn to upsos ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou keklôsmenou kai bussou keklôsmenês tê poikilia tou raphideutou stuloi autôn tessares kai ai baseis autôn tessares
17 pantes oi stuloi tês aulês kuklô katêrgurômenoi arguriô kai ai kephalides autôn argurai kai ai baseis autôn chalkai
18 to de mêkos tês aulês ekaton eph ekaton kai euros pentêkonta epi pentêkonta kai upsos pente pêchôn ek bussou keklôsmenês kai ai baseis autôn chalkai
19 kai pasa ê kataskeuê kai panta ta ergaleia kai oi passaloi tês aulês chalkoi
20 kai su suntaxon tois uiois Israêl kai labetôsan soi elaion ex elaiôn atrugon katharon kekommenon eis phôs kausai ina kaêtai luchnos dia pantos
21 en tê skênê tou marturiou exôthen tou katapetasmatos tou epi tês diathêkês kausei auto Aarôn kai oi uioi autou aph esperas eôs prôi enantion kuriou nomimon aiônion eis tas geneas umôn para tôn uiôn Israêl

Kapitel 28

1 kai su prosagagou pros seauton ton te Aarôn ton adelphon sou kai tous uious autou ek tôn uiôn Israêl ierateuein moi Aarôn kai Nadab kai Abioud kai Eleazar kai Ithamar uious Aarôn
2 kai poiêseis stolên agian Aarôn tô adelphô sou eis timên kai doxan
3 kai su lalêson pasi tois sophois tê dianoia ous eneplêsa pneumatos aisthêseôs kai poiêsousin tên stolên tên agian Aarôn eis to agion en ê ierateusei moi
4 kai autai ai stolai as poiêsousin to peristêthion kai tên epômida kai ton podêrê kai chitôna kosumbôton kai kidarin kai zônên kai poiêsousin stolas agias Aarôn kai tois uiois autou eis to ierateuein moi
5 kai autoi lêmpsontai to chrusion kai tên uakinthon kai tên porphuran kai to kokkinon kai tên busson
6 kai poiêsousin tên epômida ek bussou keklôsmenês ergon uphanton poikiltou
7 duo epômides sunechousai esontai autô etera tên eteran epi tois dusi meresin exêrtêmenai
8 kai to uphasma tôn epômidôn o estin ep autô kata tên poiêsin ex autou estai ek chrusiou kai uakinthou kai porphuras kai kokkinou dianenêsmenou kai bussou keklôsmenês
9 kai lêmpsê tous duo lithous lithous smaragdou kai glupseis en autois ta onomata tôn uiôn Israêl
10 ex onomata epi ton lithon ton ena kai ta ex onomata ta loipa epi ton lithon ton deuteron kata tas geneseis autôn
11 ergon lithourgikês technês glumma sphragidos diaglupseis tous duo lithous epi tois onomasin tôn uiôn Israêl
12 kai thêseis tous duo lithous epi tôn ômôn tês epômidos lithoi mnêmosunou eisin tois uiois Israêl kai analêmpsetai Aarôn ta onomata tôn uiôn Israêl enanti kuriou epi tôn duo ômôn autou mnêmosunon peri autôn
13 kai poiêseis aspidiskas ek chrusiou katharou
14 kai poiêseis duo krossôta ek chrusiou katharou katamemigmena en anthesin ergon plokês kai epithêseis ta krossôta ta peplegmena epi tas aspidiskas kata tas parômidas autôn ek tôn emprosthiôn
15 kai poiêseis logeion tôn kriseôn ergon poikiltou kata ton ruthmon tês epômidos poiêseis auto ek chrusiou kai uakinthou kai porphuras kai kokkinou keklôsmenou kai bussou keklôsmenês poiêseis auto
16 tetragônon estai diploun spithamês to mêkos kai spithamês to euros
17 kai kathuphaneis en autô uphasma katalithon tetrastichon stichos lithôn estai sardion topazion kai smaragdos o stichos o eis
18 kai o stichos o deuteros anthrax kai sappheiros kai iaspis
19 kai o stichos o tritos ligurion achatês kai amethustos
20 kai o stichos o tetartos chrusolithos kai bêrullion kai onuchion perikekalummena chrusiô sundedemena en chrusiô estôsan kata stichon autôn
21 kai oi lithoi estôsan ek tôn onomatôn tôn uiôn Israêl deka duo kata ta onomata autôn gluphai sphragidôn ekastos kata to onoma estôsan eis deka duo phulas
22 kai poiêseis epi to logeion krossous sumpeplegmenous ergon alusidôton ek chrusiou katharou
23 kai lêmpsetai Aarôn ta onomata tôn uiôn Israêl epi tou logeiou tês kriseôs epi tou stêthous eisionti eis to agion mnêmosunon enanti tou theou
24 kai thêseis epi to logeion tês kriseôs tous krôssous ta alusidôta ep amphoterôn tôn klitôn tou logeiou epithêseis
25 kai tas duo aspidiskas epithêseis ep amphoterous tous ômous tês epômidos kata prosôpon
26 kai epithêseis epi to logeion tês kriseôs tên dêlôsin kai tên alêtheian kai estai epi tou stêthous Aarôn otan eisporeuêtai eis to agion enantion kuriou kai oisei Aarôn tas kriseis tôn uiôn Israêl epi tou stêthous enantion kuriou dia pantos
27 kai poiêseis upodutên podêrê olon uakinthinon
28 kai estai to peristomion ex autou meson ôan echon kuklô tou peristomiou ergon uphantou tên sumbolên sunuphasmenên ex autou ina mê ragê
29 kai poiêseis epi to lôma tou upodutou katôthen ôsei exanthousês roas roiskous ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou dianenêsmenou kai bussou keklôsmenês epi tou lômatos tou upodutou kuklô to auto de eidos roiskous chrusous kai kôdônas ana meson toutôn perikuklô
30 para roiskon chrusoun kôdôna kai anthinon epi tou lômatos tou upodutou kuklô
31 kai estai Aarôn en tô leitourgein akoustê ê phônê autou eisionti eis to agion enantion kuriou kai exionti ina mê apothanê
32 kai poiêseis petalon chrusoun katharon kai ektupôseis en autô ektupôma sphragidos agiasma kuriou
33 kai epithêseis auto epi uakinthou keklôsmenês kai estai epi tês mitras kata prosôpon tês mitras estai
34 kai estai epi tou metôpou Aarôn kai exarei Aarôn ta amartêmata tôn agiôn osa an agiasôsin oi uioi Israêl pantos domatos tôn agiôn autôn kai estai epi tou metôpou Aarôn dia pantos dekton autois enanti kuriou
35 kai oi kosumboi tôn chitônôn ek bussou kai poiêseis kidarin bussinên kai zônên poiêseis ergon poikiltou
36 kai tois uiois Aarôn poiêseis chitônas kai zônas kai kidareis poiêseis autois eis timên kai doxan
37 kai enduseis auta Aarôn ton adelphon sou kai tous uious autou met autou kai chriseis autous kai emplêseis autôn tas cheiras kai agiaseis autous ina ierateuôsin moi
38 kai poiêseis autois periskelê lina kalupsai aschêmosunên chrôtos autôn apo osphuos eôs mêrôn estai
39 kai exei Aarôn auta kai oi uioi autou ôs an eisporeuôntai eis tên skênên tou marturiou ê otan prosporeuôntai leitourgein pros to thusiastêrion tou agiou kai ouk epaxontai pros eautous amartian ina mê apothanôsin nomimon aiônion autô kai tô spermati autou met auton

Kapitel 29

1 kai tauta estin a poiêseis autois agiasai autous ôste ierateuein moi autous lêmpsê moscharion ek boôn en kai krious duo amômous
2 kai artous azumous pephuramenous en elaiô kai lagana azuma kechrismena en elaiô semidalin ek purôn poiêseis auta
3 kai epithêseis auta epi kanoun en kai prosoiseis auta epi tô kanô kai to moscharion kai tous duo krious
4 kai Aarôn kai tous uious autou prosaxeis epi tas thuras tês skênês tou marturiou kai louseis autous en udati
5 kai labôn tas stolas enduseis Aarôn ton adelphon sou kai ton chitôna ton podêrê kai tên epômida kai to logeion kai sunapseis autô to logeion pros tên epômida
6 kai epithêseis tên mitran epi tên kephalên autou kai epithêseis to petalon to agiasma epi tên mitran
7 kai lêmpsê tou elaiou tou chrismatos kai epicheeis auto epi tên kephalên autou kai chriseis auton
8 kai tous uious autou prosaxeis kai enduseis autous chitônas
9 kai zôseis autous tais zônais kai perithêseis autois tas kidareis kai estai autois ierateia emoi eis ton aiôna kai teleiôseis tas cheiras Aarôn kai tas cheiras tôn uiôn autou
10 kai prosaxeis ton moschon epi tas thuras tês skênês tou marturiou kai epithêsousin Aarôn kai oi uioi autou tas cheiras autôn epi tên kephalên tou moschou enanti kuriou para tas thuras tês skênês tou marturiou
11 kai sphaxeis ton moschon enanti kuriou para tas thuras tês skênês tou marturiou
12 kai lêmpsê apo tou aimatos tou moschou kai thêseis epi tôn keratôn tou thusiastêriou tô daktulô sou to de loipon pan aima ekcheeis para tên basin tou thusiastêriou
13 kai lêmpsê pan to stear to epi tês koilias kai ton lobon tou êpatos kai tous duo nephrous kai to stear to ep autôn kai epithêseis epi to thusiastêrion
14 ta de krea tou moschou kai to derma kai tên kopron katakauseis puri exô tês parembolês amartias gar estin
15 kai ton krion lêmpsê ton ena kai epithêsousin Aarôn kai oi uioi autou tas cheiras autôn epi tên kephalên tou kriou
16 kai sphaxeis auton kai labôn to aima proscheeis pros to thusiastêrion kuklô
17 kai ton krion dichotomêseis kata melê kai pluneis ta endosthia kai tous podas udati kai epithêseis epi ta dichotomêmata sun tê kephalê
18 kai anoiseis olon ton krion epi to thusiastêrion olokautôma kuriô eis osmên euôdias thusiasma kuriô estin
19 kai lêmpsê ton krion ton deuteron kai epithêsei Aarôn kai oi uioi autou tas cheiras autôn epi tên kephalên tou kriou
20 kai sphaxeis auton kai lêmpsê tou aimatos autou kai epithêseis epi ton lobon tou ôtos Aarôn tou dexiou kai epi to akron tês cheiros tês dexias kai epi to akron tou podos tou dexiou kai epi tous lobous tôn ôtôn tôn uiôn autou tôn dexiôn kai epi ta akra tôn cheirôn autôn tôn dexiôn kai epi ta akra tôn podôn autôn tôn dexiôn
21 kai lêmpsê apo tou aimatos tou apo tou thusiastêriou kai apo tou elaiou tês chriseôs kai raneis epi Aarôn kai epi tên stolên autou kai epi tous uious autou kai epi tas stolas tôn uiôn autou met autou kai agiasthêsetai autos kai ê stolê autou kai oi uioi autou kai ai stolai tôn uiôn autou met autou to de aima tou kriou proscheeis pros to thusiastêrion kuklô
22 kai lêmpsê apo tou kriou to stear autou kai to stear to katakalupton tên koilian kai ton lobon tou êpatos kai tous duo nephrous kai to stear to ep autôn kai ton brachiona ton dexion estin gar teleiôsis autê
23 kai arton ena ex elaiou kai laganon en apo tou kanou tôn azumôn tôn protetheimenôn enanti kuriou
24 kai epithêseis ta panta epi tas cheiras Aarôn kai epi tas cheiras tôn uiôn autou kai aphorieis autous aphorisma enanti kuriou
25 kai lêmpsê auta ek tôn cheirôn autôn kai anoiseis epi to thusiastêrion tês olokautôseôs eis osmên euôdias enanti kuriou karpôma estin kuriô
26 kai lêmpsê to stêthunion apo tou kriou tês teleiôseôs o estin Aarôn kai aphorieis auto aphorisma enanti kuriou kai estai soi en meridi
27 kai agiaseis to stêthunion aphorisma kai ton brachiona tou aphairematos os aphôristai kai os aphêrêtai apo tou kriou tês teleiôseôs apo tou Aarôn kai apo tôn uiôn autou
28 kai estai Aarôn kai tois uiois autou nomimon aiônion para tôn uiôn Israêl estin gar aphairema touto kai aphairema estai para tôn uiôn Israêl apo tôn thumatôn tôn sôtêriôn tôn uiôn Israêl aphairema kuriô
29 kai ê stolê tou agiou ê estin Aarôn estai tois uiois autou met auton christhênai autous en autois kai teleiôsai tas cheiras autôn
30 epta êmeras endusetai auta o iereus o ant autou tôn uiôn autou os eiseleusetai eis tên skênên tou marturiou leitourgein en tois agiois
31 kai ton krion tês teleiôseôs lêmpsê kai epsêseis ta krea en topô agiô
32 kai edontai Aarôn kai oi uioi autou ta krea tou kriou kai tous artous tous en tô kanô para tas thuras tês skênês tou marturiou
33 edontai auta en ois êgiasthêsan en autois teleiôsai tas cheiras autôn agiasai autous kai allogenês ouk edetai ap autôn estin gar agia
34 ean de kataleiphthê apo tôn kreôn tês thusias tês teleiôseôs kai tôn artôn eôs prôi katakauseis ta loipa puri ou brôthêsetai agiasma gar estin
35 kai poiêseis Aarôn kai tois uiois autou outôs kata panta osa eneteilamên soi epta êmeras teleiôseis autôn tas cheiras
36 kai to moscharion tês amartias poiêseis tê êmera tou katharismou kai katharieis to thusiastêrion en tô agiazein se ep autô kai chriseis auto ôste agiasai auto
37 epta êmeras katharieis to thusiastêrion kai agiaseis auto kai estai to thusiastêrion agion tou agiou pas o aptomenos tou thusiastêriou agiasthêsetai
38 kai tauta estin a poiêseis epi tou thusiastêriou amnous eniausious amômous duo tên êmeran epi to thusiastêrion endelechôs karpôma endelechismou
39 ton amnon ton ena poiêseis to prôi kai ton amnon ton deuteron poiêseis to deilinon
40 kai dekaton semidaleôs pephuramenês en elaiô kekommenô tô tetartô tou in kai spondên to tetarton tou in oinou tô amnô tô eni
41 kai ton amnon ton deuteron poiêseis to deilinon kata tên thusian tên prôinên kai kata tên spondên autou poiêseis eis osmên euôdias karpôma kuriô
42 thusian endelechismou eis geneas umôn epi thuras tês skênês tou marturiou enanti kuriou en ois gnôsthêsomai soi ekeithen ôste lalêsai soi
43 kai taxomai ekei tois uiois Israêl kai agiasthêsomai en doxê mou
44 kai agiasô tên skênên tou marturiou kai to thusiastêrion kai Aarôn kai tous uious autou agiasô ierateuein moi
45 kai epiklêthêsomai en tois uiois Israêl kai esomai autôn theos
46 kai gnôsontai oti egô eimi kurios o theos autôn o exagagôn autous ek gês Aiguptou epiklêthênai autois kai theos einai autôn

Kapitel 30

1 kai poiêseis thusiastêrion thumiamatos ek xulôn asêptôn kai poiêseis auto
2 pêcheos to mêkos kai pêcheos to euros tetragônon estai kai duo pêcheôn to upsos ex autou estai ta kerata autou
3 kai katachrusôseis auta chrusiô katharô tên escharan autou kai tous toichous autou kuklô kai ta kerata autou kai poiêseis autô streptên stephanên chrusên kuklô
4 kai duo daktulious chrusous katharous poiêseis upo tên streptên stephanên autou eis ta duo klitê poiêseis en tois dusi pleurois kai esontai psalides tais skutalais ôste airein auto en autais
5 kai poiêseis skutalas ek xulôn asêptôn kai katachrusôseis autas chrusiô
6 kai thêseis auto apenanti tou katapetasmatos tou ontos epi tês kibôtou tôn marturiôn en ois gnôsthêsomai soi ekeithen
7 kai thumiasei ep autou Aarôn thumiama suntheton lepton to prôi prôi otan episkeuazê tous luchnous thumiasei ep autou
8 kai otan exaptê Aarôn tous luchnous opse thumiasei ep autou thumiama endelechismou dia pantos enanti kuriou eis geneas autôn
9 kai ouk anoiseis ep autou thumiama eteron karpôma thusian kai spondên ou speiseis ep autou
10 kai exilasetai ep auto Aarôn epi tôn keratôn autou apax tou eniautou apo tou aimatos tou katharismou tôn amartiôn tou exilasmou apax tou eniautou kathariei auto eis tas geneas autôn agion tôn agiôn estin kuriô
11 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
12 ean labês ton sullogismon tôn uiôn Israêl en tê episkopê autôn kai dôsousin ekastos lutra tês psuchês autou tô kuriô kai ouk estai en autois ptôsis en tê episkopê autôn
13 kai touto estin o dôsousin osoi an paraporeuôntai tên episkepsin to êmisu tou didrachmou o estin kata to didrachmon to agion eikosi oboloi to didrachmon to de êmisu tou didrachmou eisphora kuriô
14 pas o paraporeuomenos eis tên episkepsin apo eikosaetous kai epanô dôsousin tên eisphoran kuriô
15 o ploutôn ou prosthêsei kai o penomenos ouk elattonêsei apo tou êmisous tou didrachmou en tô didonai tên eisphoran kuriô exilasasthai peri tôn psuchôn umôn
16 kai lêmpsê to argurion tês eisphoras para tôn uiôn Israêl kai dôseis auto eis katergon tês skênês tou marturiou kai estai tois uiois Israêl mnêmosunon enanti kuriou exilasasthai peri tôn psuchôn umôn
17 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
18 poiêson loutêra chalkoun kai basin autô chalkên ôste niptesthai kai thêseis auton ana meson tês skênês tou marturiou kai ana meson tou thusiastêriou kai ekcheeis eis auton udôr
19 kai nipsetai Aarôn kai oi uioi autou ex autou tas cheiras kai tous podas udati
20 otan eisporeuôntai eis tên skênên tou marturiou nipsontai udati kai ou mê apothanôsin ê otan prosporeuôntai pros to thusiastêrion leitourgein kai anapherein ta olokautômata kuriô
21 nipsontai tas cheiras kai tous podas udati otan eisporeuôntai eis tên skênên tou marturiou nipsontai udati ina mê apothanôsin kai estai autois nomimon aiônion autô kai tais geneais autou met auton
22 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
23 kai su labe êdusmata to anthos smurnês eklektês pentakosious siklous kai kinnamômou euôdous to êmisu toutou diakosious pentêkonta kai kalamou euôdous diakosious pentêkonta
24 kai ireôs pentakosious siklous tou agiou kai elaion ex elaiôn in
25 kai poiêseis auto elaion chrisma agion muron murepsikon technê murepsou elaion chrisma agion estai
26 kai chriseis ex autou tên skênên tou marturiou kai tên kibôton tou marturiou
27 kai tên luchnian kai panta ta skeuê autês kai to thusiastêrion tou thumiamatos
28 kai to thusiastêrion tôn olokautômatôn kai panta autou ta skeuê kai tên trapezan kai panta ta skeuê autês kai ton loutêra kai tên basin autou
29 kai agiaseis auta kai estai agia tôn agiôn pas o aptomenos autôn agiasthêsetai
30 kai Aarôn kai tous uious autou chriseis kai agiaseis autous ierateuein moi
31 kai tois uiois Israêl lalêseis legôn elaion aleimma chriseôs agion estai touto umin eis tas geneas umôn
32 epi sarka anthrôpou ou christhêsetai kai kata tên sunthesin tautên ou poiêsete umin eautois ôsautôs agion estin kai agiasma estai umin
33 os an poiêsê ôsautôs kai os an dô ap autou allogenei exolethreuthêsetai ek tou laou autou
34 kai eipen kurios pros Môusên labe seautô êdusmata staktên onucha chalbanên êdusmou kai libanon diaphanê ison isô estai
35 kai poiêsousin en autô thumiama murepsikon ergon murepsou memigmenon katharon ergon agion
36 kai sugkopseis ek toutôn lepton kai thêseis apenanti tôn marturiôn en tê skênê tou marturiou othen gnôsthêsomai soi ekeithen agion tôn agiôn estai umin
37 thumiama kata tên sunthesin tautên ou poiêsete umin autois agiasma estai umin kuriô
38 os an poiêsê ôsautôs ôste osphrainesthai en autô apoleitai ek tou laou autou

Kapitel 31

1 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
2 idou anakeklêmai ex onomatos ton Beseleêl ton tou Ouriou ton Ôr tês phulês Iouda
3 kai eneplêsa auton pneuma theion sophias kai suneseôs kai epistêmês en panti ergô
4 dianoeisthai kai architektonêsai ergazesthai to chrusion kai to argurion kai ton chalkon kai tên uakinthon kai tên porphuran kai to kokkinon to nêston kai tên busson tên keklôsmenên
5 kai ta lithourgika kai eis ta erga ta tektonika tôn xulôn ergazesthai kata panta ta erga
6 kai egô edôka auton kai ton Eliab ton tou Achisamach ek phulês Dan kai panti sunetô kardia dedôka sunesin kai poiêsousin panta osa soi sunetaxa
7 tên skênên tou marturiou kai tên kibôton tês diathêkês kai to ilastêrion to ep autês kai tên diaskeuên tês skênês
8 kai ta thusiastêria kai tên trapezan kai panta ta skeuê autês kai tên luchnian tên katharan kai panta ta skeuê autês
9 kai ton loutêra kai tên basin autou
10 kai tas stolas tas leitourgikas Aarôn kai tas stolas tôn uiôn autou ierateuein moi
11 kai to elaion tês chriseôs kai to thumiama tês suntheseôs tou agiou kata panta osa egô eneteilamên soi poiêsousin
12 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
13 kai su suntaxon tois uiois Israêl legôn orate kai ta sabbata mou phulaxesthe sêmeion estin par emoi kai en umin eis tas geneas umôn ina gnôte oti egô kurios o agiazôn umas
14 kai phulaxesthe ta sabbata oti agion touto estin kuriou umin o bebêlôn auto thanatô thanatôthêsetai pas os poiêsei en autô ergon exolethreuthêsetai ê psuchê ekeinê ek mesou tou laou autou
15 ex êmeras poiêseis erga tê de êmera tê ebdomê sabbata anapausis agia tô kuriô pas os poiêsei ergon tê êmera tê ebdomê thanatô thanatôthêsetai
16 kai phulaxousin oi uioi Israêl ta sabbata poiein auta eis tas geneas autôn diathêkê aiônios
17 en emoi kai tois uiois Israêl sêmeion estin aiônion oti en ex êmerais epoiêsen kurios ton ouranon kai tên gên kai tê êmera tê ebdomê epausato kai katepausen
18 kai edôken Môusei ênika katepausen lalôn autô en tô orei tô Sina tas duo plakas tou marturiou plakas lithinas gegrammenas tô daktulô tou theou

Kapitel 32

1 kai idôn o laos oti kechroniken Môusês katabênai ek tou orous sunestê o laos epi Aarôn kai legousin autô anastêthi kai poiêson êmin theous oi proporeusontai êmôn o gar Môusês outos o anthrôpos os exêgagen êmas ex Aiguptou ouk oidamen ti gegonen autô
2 kai legei autois Aarôn perielesthe ta enôtia ta chrusa ta en tois ôsin tôn gunaikôn umôn kai thugaterôn kai enegkate pros me
3 kai perieilanto pas o laos ta enôtia ta chrusa ta en tois ôsin autôn kai ênegkan pros Aarôn
4 kai edexato ek tôn cheirôn autôn kai eplasen auta en tê graphidi kai epoiêsen auta moschon chôneuton kai eipen outoi oi theoi sou Israêl oitines anebibasan se ek gês Aiguptou
5 kai idôn Aarôn ôkodomêsen thusiastêrion katenanti autou kai ekêruxen Aarôn legôn eortê tou kuriou aurion
6 kai orthrisas tê epaurion anebibasen olokautômata kai prosênegken thusian sôtêriou kai ekathisen o laos phagein kai piein kai anestêsan paizein
7 kai elalêse kurios pros Môusên legôn badize to tachos enteuthen katabêthi ênomêsen gar o laos sou ous exêgages ek gês Aiguptou
8 parebêsan tachu ek tês odou ês eneteilô autois epoiêsan eautois moschon kai proskekunêkasin autô kai tethukasin autô
9 kai eipan outoi oi theoi sou Israêl oitines anebibasan se ek gês Aiguptou
10 kai nun eason me kai thumôtheis orgê eis autous ektripsô autous kai poiêsô se eis ethnos mega
11 kai edeêthê Môusês enanti kuriou tou theou kai eipen ina ti kurie thumoi orgê eis ton laon sou ous exêgages ek gês Aiguptou en ischui megalê kai en tô brachioni sou tô upsêlô
12 mêpote eipôsin oi Aiguptioi legontes meta ponêrias exêgagen autous apokteinai en tois oresin kai exanalôsai autous apo tês gês pausai tês orgês tou thumou sou kai ileôs genou epi tê kakia tou laou sou
13 mnêstheis Abraam kai Isaak kai Iakôb tôn sôn oiketôn ois ômosas kata seautou kai elalêsas pros autous legôn poluplêthunô to sperma umôn ôsei ta astra tou ouranou tô plêthei kai pasan tên gên tautên ên eipas dounai tô spermati autôn kai kathexousin autên eis ton aiôna
14 kai ilasthê kurios peri tês kakias ês eipen poiêsai ton laon autou
15 kai apostrepsas Môusês katebê apo tou orous kai ai duo plakes tou marturiou en tais chersin autou plakes lithinai katagegrammenai ex amphoterôn tôn merôn autôn enthen kai enthen êsan gegrammenai
16 kai ai plakes ergon theou êsan kai ê graphê graphê theou estin kekolammenê en tais plaxin
17 kai akousas Iêsous tên phônên tou laou krazontôn legei pros Môusên phônê polemou en tê parembolê
18 kai legei ouk estin phônê exarchontôn kat ischun oude phônê exarchontôn tropês alla phônên exarchontôn oinou egô akouô
19 kai ênika êngizen tê parembolê ora ton moschon kai tous chorous kai orgistheis thumô Môusês erripsen apo tôn cheirôn autou tas duo plakas kai sunetripsen autas upo to oros
20 kai labôn ton moschon on epoiêsan katekausen auton en puri kai katêlesen auton lepton kai espeiren auton epi to udôr kai epotisen auto tous uious Israêl
21 kai eipen Môusês tô Aarôn ti epoiêsen soi o laos outos oti epêgages ep autous amartian megalên
22 kai eipen Aarôn pros Môusên mê orgizou kurie su gar oidas to ormêma tou laou toutou
23 legousin gar moi poiêson êmin theous oi proporeusontai êmôn o gar Môusês outos o anthrôpos os exêgagen êmas ex Aiguptou ouk oidamen ti gegonen autô
24 kai eipa autois ei tini uparchei chrusia perielesthe kai edôkan moi kai erripsa eis to pur kai exêlthen o moschos outos
25 kai idôn Môusês ton laon oti dieskedastai dieskedasen gar autous Aarôn epicharma tois upenantiois autôn
26 estê de Môusês epi tês pulês tês parembolês kai eipen tis pros kurion itô pros me sunêlthon oun pros auton pantes oi uioi Leui
27 kai legei autois tade legei kurios o theos Israêl thesthe ekastos tên eautou romphaian epi ton mêron kai dielthate kai anakampsate apo pulês epi pulên dia tês parembolês kai apokteinate ekastos ton adelphon autou kai ekastos ton plêsion autou kai ekastos ton engista autou
28 kai epoiêsan oi uioi Leui katha elalêsen autois Môusês kai epesan ek tou laou en ekeinê tê êmera eis trischilious andras
29 kai eipen autois Môusês eplêrôsate tas cheiras umôn sêmeron kuriô ekastos en tô uiô ê tô adelphô dothênai eph umas eulogian
30 kai egeneto meta tên aurion eipen Môusês pros ton laon umeis êmartêkate amartian megalên kai nun anabêsomai pros ton theon ina exilasômai peri tês amartias umôn
31 upestrepsen de Môusês pros kurion kai eipen deomai kurie êmartêken o laos outos amartian megalên kai epoiêsan eautois theous chrusous
32 kai nun ei men apheis autois tên amartian aphes ei de mê exaleipson me ek tês biblou sou ês egrapsas
33 kai eipen kurios pros Môusên ei tis êmartêken enôpion mou exaleipsô auton ek tês biblou mou
34 nuni de badize katabêthi kai odêgêson ton laon touton eis ton topon on eipa soi idou o angelos mou proporeuetai pro prosôpou sou ê d an êmera episkeptômai epaxô ep autous tên amartian autôn
35 kai epataxen kurios ton laon peri tês poiêseôs tou moschou ou epoiêsen Aarôn

Kapitel 33

1 kai eipen kurios pros Môusên poreuou anabêthi enteuthen su kai o laos sou ous exêgages ek gês Aiguptou eis tên gên ên ômosa tô Abraam kai Isaak kai Iakôb legôn tô spermati umôn dôsô autên
2 kai sunapostelô ton angelon mou pro prosôpou sou kai ekbalei ton Amorraion kai Chettaion kai Pherezaion kai Gergesaion kai Euaion kai Iebousaion
3 kai eisaxô se eis gên reousan gala kai meli ou gar mê sunanabô meta sou dia to laon sklêrotrachêlon se einai ina mê exanalôsô se en tê odô
4 kai akousas o laos to rêma to ponêron touto katepenthêsan en penthikois
5 kai eipen kurios tois uiois Israêl umeis laos sklêrotrachêlos orate mê plêgên allên epaxô egô eph umas kai exanalôsô umas nun oun aphelesthe tas stolas tôn doxôn umôn kai ton kosmon kai deixô soi a poiêsô soi
6 kai perieilanto oi uioi Israêl ton kosmon autôn kai tên peristolên apo tou orous tou Chôrêb
7 kai labôn Môusês tên skênên autou epêxen exô tês parembolês makran apo tês parembolês kai eklêthê skênê marturiou kai egeneto pas o zêtôn kurion exeporeueto eis tên skênên exô tês parembolês
8 ênika d an eiseporeueto Môusês eis tên skênên exô tês parembolês eistêkei pas o laos skopeuontes ekastos para tas thuras tês skênês autou kai katenoousan apiontos Môusê eôs tou eiselthein auton eis tên skênên
9 ôs d an eisêlthen Môusês eis tên skênên katebainen o stulos tês nephelês kai istato epi tên thuran tês skênês kai elalei Môusê
10 kai eôra pas o laos ton stulon tês nephelês estôta epi tês thuras tês skênês kai stantes pas o laos prosekunêsan ekastos apo tês thuras tês skênês autou
11 kai elalêsen kurios pros Môusên enôpios enôpiô ôs ei tis lalêsei pros ton eautou philon kai apelueto eis tên parembolên o de therapôn Iêsous uios Nauê neos ouk exeporeueto ek tês skênês
12 kai eipen Môusês pros kurion idou su moi legeis anagage ton laon touton su de ouk edêlôsas moi on sunaposteleis met emou su de moi eipas oida se para pantas kai charin echeis par emoi
13 ei oun eurêka charin enantion sou emphanison moi seauton gnôstôs idô se opôs an ô eurêkôs charin enantion sou kai ina gnô oti laos sou to ethnos to mega touto
14 kai legei autos proporeusomai sou kai katapausô se
15 kai legei pros auton ei mê autos su poreuê mê me anagagês enteuthen
16 kai pôs gnôston estai alêthôs oti eurêka charin para soi egô te kai o laos sou all ê sumporeuomenou sou meth êmôn kai endoxasthêsomai egô te kai o laos sou para panta ta ethnê osa epi tês gês estin
17 kai eipen kurios pros Môusên kai touton soi ton logon on eirêkas poiêsô eurêkas gar charin enôpion mou kai oida se para pantas
18 kai legei deixon moi tên seautou doxan
19 kai eipen egô pareleusomai proteros sou tê doxê mou kai kalesô epi tô onomati mou kurios enantion sou kai eleêsô on an eleô kai oiktirêsô on an oiktirô
20 kai eipen ou dunêsê idein mou to prosôpon ou gar mê idê anthrôpos to prosôpon mou kai zêsetai
21 kai eipen kurios idou topos par emoi stêsê epi tês petras
22 ênika d an parelthê mou ê doxa kai thêsô se eis opên tês petras kai skepasô tê cheiri mou epi se eôs an parelthô
23 kai aphelô tên cheira kai tote opsê ta opisô mou to de prosôpon mou ouk ophthêsetai soi

Kapitel 34

1 kai eipen kurios pros Môusên laxeuson seautô duo plakas lithinas kathôs kai ai prôtai kai anabêthi pros me eis to oros kai grapsô epi tôn plakôn ta rêmata a ên en tais plaxin tais prôtais ais sunetripsas
2 kai ginou etoimos eis to prôi kai anabêsê epi to oros to Sina kai stêsê moi ekei ep akrou tou orous
3 kai mêdeis anabêtô meta sou mêde ophthêtô en panti tô orei kai ta probata kai ai boes mê nemesthôsan plêsion tou orous ekeinou
4 kai elaxeusen duo plakas lithinas kathaper kai ai prôtai kai orthrisas Môusês anebê eis to oros to Sina kathoti sunetaxen autô kurios kai elaben Môusês tas duo plakas tas lithinas
5 kai katebê kurios en nephelê kai parestê autô ekei kai ekalesen tô onomati kuriou
6 kai parêlthen kurios pro prosôpou autou kai ekalesen kurios o theos oiktirmôn kai eleêmôn makrothumos kai polueleos kai alêthinos
7 kai dikaiosunên diatêrôn kai poiôn eleos eis chiliadas aphairôn anomias kai adikias kai amartias kai ou kathariei ton enochon epagôn anomias paterôn epi tekna kai epi tekna teknôn epi tritên kai tetartên genean
8 kai speusas Môusês kupsas epi tên gên prosekunêsen
9 kai eipen ei eurêka charin enôpion sou sumporeuthêtô o kurios mou meth êmôn o laos gar sklêrotrachêlos estin kai apheleis su tas amartias êmôn kai tas anomias êmôn kai esometha soi
10 kai eipen kurios pros Môusên idou egô tithêmi soi diathêkên enôpion pantos tou laou sou poiêsô endoxa a ou gegonen en pasê tê gê kai en panti ethnei kai opsetai pas o laos en ois ei su ta erga kuriou oti thaumasta estin a egô poiêsô soi
11 proseche su panta osa egô entellomai soi idou egô ekballô pro prosôpou umôn ton Amorraion kai Chananaion kai Chettaion kai Pherezaion kai Euaion kai Gergesaion kai Iebousaion
12 proseche seautô mêpote thês diathêkên tois egkathêmenois epi tês gês eis ên eisporeuê eis autên mê soi genêtai proskomma en umin
13 tous bômous autôn katheleite kai tas stêlas autôn suntripsete kai ta alsê autôn ekkopsete kai ta glupta tôn theôn autôn katakausete en puri
14 ou gar mê proskunêsête theô eterô o gar kurios o theos zêlôton onoma theos zêlôtês estin
15 mêpote thês diathêkên tois egkathêmenois pros allophulous epi tês gês kai ekporneusôsin opisô tôn theôn autôn kai thusôsi tois theois autôn kai kalesôsin se kai phagês tôn thumatôn autôn
16 kai labês tôn thugaterôn autôn tois uiois sou kai tôn thugaterôn sou dôs tois uiois autôn kai ekporneusôsin ai thugateres sou opisô tôn theôn autôn kai ekporneusôsin tous uious sou opisô tôn theôn autôn
17 kai theous chôneutous ou poiêseis seautô
18 kai tên eortên tôn azumôn phulaxê epta êmeras phagê azuma kathaper entetalmai soi eis ton kairon en mêni tôn neôn en gar mêni tôn neôn exêlthes ex Aiguptou
19 pan dianoigon mêtran emoi ta arsenika prôtotokon moschou kai prôtotokon probatou
20 kai prôtotokon upozugiou lutrôsê probatô ean de mê lutrôsê auto timên dôseis pan prôtotokon tôn uiôn sou lutrôsê ouk ophthêsê enôpion mou kenos
21 ex êmeras erga tê de ebdomê katapauseis tô sporô kai tô amêtô katapauseis
22 kai eortên ebdomadôn poiêseis moi archên therismou purôn kai eortên sunagôgês mesountos tou eniautou
23 treis kairous tou eniautou ophthêsetai pan arsenikon sou enôpion kuriou tou theou Israêl
24 otan gar ekbalô ta ethnê pro prosôpou sou kai platunô ta oria sou ouk epithumêsei oudeis tês gês sou ênika an anabainês ophthênai enantion kuriou tou theou sou treis kairous tou eniautou
25 ou sphaxeis epi zumê aima thumiamatôn mou kai ou koimêthêsetai eis to prôi thumata tês eortês tou pascha
26 ta prôtogenêmata tês gês sou thêseis eis ton oikon kuriou tou theou sou ou prosoiseis arna en galakti mêtros autou
27 kai eipen kurios pros Môusên grapson seautô ta rêmata tauta epi gar tôn logôn toutôn tetheimai soi diathêkên kai tô Israêl
28 kai ên ekei Môusês enantion kuriou tessarakonta êmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk ephagen kai udôr ouk epien kai egrapsen ta rêmata tauta epi tôn plakôn tês diathêkês tous deka logous
29 ôs de katebainen Môusês ek tou orous kai ai duo plakes epi tôn cheirôn Môusê katabainontos de autou ek tou orous Môusês ouk êdei oti dedoxastai ê opsis tou chrômatos tou prosôpou autou en tô lalein auton autô
30 kai eiden Aarôn kai pantes oi presbuteroi Israêl ton Môusên kai ên dedoxasmenê ê opsis tou chrômatos tou prosôpou autou kai ephobêthêsan engisai autou
31 kai ekalesen autous Môusês kai epestraphêsan pros auton Aarôn kai pantes oi archontes tês sunagôgês kai elalêsen autois Môusês
32 kai meta tauta prosêlthon pros auton pantes oi uioi Israêl kai eneteilato autois panta osa elalêsen kurios pros auton en tô orei Sina
33 kai epeidê katepausen lalôn pros autous epethêken epi to prosôpon autou kalumma
34 ênika d an eiseporeueto Môusês enanti kuriou lalein autô periêreito to kalumma eôs tou ekporeuesthai kai exelthôn elalei pasin tois uiois Israêl osa eneteilato autô kurios
35 kai eidon oi uioi Israêl to prosôpon Môusê oti dedoxastai kai periethêken Môusês kalumma epi to prosôpon eautou eôs an eiselthê sullalein autô

Kapitel 35

1 kai sunêthroisen Môusês pasan sunagôgên uiôn Israêl kai eipen pros autous outoi oi logoi ous eipen kurios poiêsai autous
2 ex êmeras poiêseis erga tê de êmera tê ebdomê katapausis agion sabbata anapausis kuriô pas o poiôn ergon en autê teleutatô
3 ou kausete pur en pasê katoikia umôn tê êmera tôn sabbatôn egô kurios
4 kai eipen Môusês pros pasan sunagôgên uiôn Israêl legôn touto to rêma o sunetaxen kurios legôn
5 labete par umôn autôn aphairema kuriô pas o katadechomenos tê kardia oisousin tas aparchas kuriô chrusion argurion chalkon
6 uakinthon porphuran kokkinon diploun dianenêsmenon kai busson keklôsmenên kai trichas aigeias
7 kai dermata kriôn êruthrodanômena kai dermata uakinthina kai xula asêpta
8 kai lithous sardiou kai lithous eis tên gluphên eis tên epômida kai ton podêrê
9 kai pas sophos tê kardia en umin elthôn ergazesthô panta osa sunetaxen kurios
10 tên skênên kai ta pararrumata kai ta kalummata kai ta diatonia kai tous mochlous kai tous stulous
11 kai tên kibôton tou marturiou kai tous anaphoreis autês kai to ilastêrion autês kai to katapetasma
12 kai ta istia tês aulês kai tous stulous autês
13 kai tous lithous tous tês smaragdou
14 kai to thumiama kai to elaion tou chrismatos
15 kai tên trapezan kai panta ta skeuê autês
16 kai tên luchnian tou phôtos kai panta ta skeuê autês
17 kai to thusiastêrion kai panta ta skeuê autou
18 kai tas stolas tas agias Aarôn tou iereôs kai tas stolas en ais leitourgêsousin en autais
19 kai tous chitônas tois uiois Aarôn tês ierateias kai to elaion tou chrismatos kai to thumiama tês suntheseôs
20 kai exêlthen pasa sunagôgê uiôn Israêl apo Môusê
21 kai ênegkan ekastos ôn epheren autôn ê kardia kai osois edoxen tê psuchê autôn ênegkan aphairema kuriô eis panta ta erga tês skênês tou marturiou kai eis panta ta katerga autês kai eis pasas tas stolas tou agiou
22 kai ênegkan oi andres para tôn gunaikôn pas ô edoxen tê dianoia ênegkan sphragidas kai enôtia kai daktulious kai emplokia kai peridexia pan skeuos chrusoun kai pantes osoi ênegkan aphairemata chrusiou kuriô
23 kai par ô eurethê bussos kai dermata uakinthina kai dermata kriôn êruthrodanômena ênegkan
24 kai pas o aphairôn aphairema argurion kai chalkon ênegkan ta aphairemata kuriô kai par ois eurethê xula asêpta eis panta ta erga tês kataskeuês ênegkan
25 kai pasa gunê sophê tê dianoia tais chersin nêthein ênegkan nenêsmena tên uakinthon kai tên porphuran kai to kokkinon kai tên busson
26 kai pasai ai gunaikes ais edoxen tê dianoia autôn en sophia enêsan tas trichas tas aigeias
27 kai oi archontes ênegkan tous lithous tês smaragdou kai tous lithous tês plêrôseôs eis tên epômida kai eis to logeion
28 kai tas suntheseis kai to elaion tês chriseôs kai tên sunthesin tou thumiamatos
29 kai pas anêr kai gunê ôn epheren ê dianoia autôn eiselthontas poiein panta ta erga osa sunetaxen kurios poiêsai auta dia Môusê ênegkan oi uioi Israêl aphairema kuriô
30 kai eipen Môusês tois uiois Israêl idou anakeklêken o theos ex onomatos ton Beseleêl ton tou Ouriou ton Ôr ek phulês Iouda
31 kai eneplêsen auton pneuma theion sophias kai suneseôs kai epistêmês pantôn
32 architektonein kata panta ta erga tês architektonias poiein to chrusion kai to argurion kai ton chalkon
33 kai lithourgêsai ton lithon kai katergazesthai ta xula kai poiein en panti ergô sophias
34 kai probibasai ge edôken autô en tê dianoia autô te kai Eliab tô tou Achisamak ek phulês Dan
35 eneplêsen autous sophias kai suneseôs dianoias panta sunienai poiêsai ta erga tou agiou kai ta uphanta kai poikilta uphanai tô kokkinô kai tê bussô poiein pan ergon architektonias poikilias

Kapitel 36

1 kai epoiêsen Beseleêl kai Eliab kai pas sophos tê dianoia ô edothê sophia kai epistêmê en autois sunienai poiein panta ta erga kata ta agia kathêkonta kata panta osa sunetaxen kurios
2 kai ekalesen Môusês Beseleêl kai Eliab kai pantas tous echontas tên sophian ô edôken o theos epistêmên en tê kardia kai pantas tous ekousiôs boulomenous prosporeuesthai pros ta erga ôste suntelein auta
3 kai elabon para Môusê panta ta aphairemata a ênegkan oi uioi Israêl eis panta ta erga tou agiou poiein auta kai autoi prosedechonto eti ta prospheromena para tôn pherontôn to prôi prôi
4 kai pareginonto pantes oi sophoi oi poiountes ta erga tou agiou ekastos kata to autou ergon o autoi êrgazonto
5 kai eipan pros Môusên oti plêthos pherei o laos para ta erga osa sunetaxen kurios poiêsai
6 kai prosetaxen Môusês kai ekêruxen en tê parembolê legôn anêr kai gunê mêketi ergazesthôsan eis tas aparchas tou agiou kai ekôluthê o laos eti prospherein
7 kai ta erga ên autois ikana eis tên kataskeuên poiêsai kai proskatelipon
8 kai epoiêsen pas sophos en tois ergazomenois tas stolas tôn agiôn ai eisin Aarôn tô ierei katha sunetaxen kurios tô Môusê
9 kai epoiêsan tên epômida ek chrusiou kai uakinthou kai porphuras kai kokkinou nenêsmenou kai bussou keklôsmenês
10 kai etmêthê ta petala tou chrusiou triches ôste sunuphanai sun tê uakinthô kai tê porphura kai sun tô kokkinô tô dianenêsmenô kai sun tê bussô tê keklôsmenê ergon uphanton
11 epoiêsan auto epômidas sunechousas ex amphoterôn tôn merôn
12 ergon uphanton eis allêla sumpeplegmenon kath eauto ex autou epoiêsan kata tên autou poiêsin ek chrusiou kai uakinthou kai porphuras kai kokkinou dianenêsmenou kai bussou keklôsmenês katha sunetaxen kurios tô Môusê
13 kai epoiêsan amphoterous tous lithous tês smaragdou sumpeporpêmenous kai perisesialômenous chrusiô geglummenous kai ekkekolammenous ekkolamma sphragidos ek tôn onomatôn tôn uiôn Israêl
14 kai epethêken autous epi tous ômous tês epômidos lithous mnêmosunou tôn uiôn Israêl katha sunetaxen kurios tô Môusê
15 kai epoiêsan logeion ergon uphanton poikilia kata to ergon tês epômidos ek chrusiou kai uakinthou kai porphuras kai kokkinou dianenêsmenou kai bussou keklôsmenês
16 tetragônon diploun epoiêsan to logeion spithamês to mêkos kai spithamês to euros diploun
17 kai sunuphanthê en autô uphasma katalithon tetrastichon stichos lithôn sardion kai topazion kai smaragdos o stichos o eis
18 kai o stichos o deuteros anthrax kai sappheiros kai iaspis
19 kai o stichos o tritos ligurion kai achatês kai amethustos
20 kai o stichos o tetartos chrusolithos kai bêrullion kai onuchion perikekuklômena chrusiô kai sundedemena chrusiô
21 kai oi lithoi êsan ek tôn onomatôn tôn uiôn Israêl dôdeka ek tôn onomatôn autôn engegrammena eis sphragidas ekastos ek tou eautou onomatos eis tas dôdeka phulas
22 kai epoiêsan epi to logeion krossous sumpeplegmenous ergon emplokiou ek chrusiou katharou
23 kai epoiêsan duo aspidiskas chrusas kai duo daktulious chrusous kai epethêkan tous duo daktulious tous chrusous ep amphoteras tas archas tou logeiou
24 kai epethêkan ta emplokia ek chrusiou epi tous daktulious ep amphoterôn tôn merôn tou logeiou
25 kai eis tas duo sumbolas ta duo emplokia kai epethêkan epi tas duo aspidiskas kai epethêkan epi tous ômous tês epômidos ex enantias kata prosôpon
26 kai epoiêsan duo daktulious chrusous kai epethêkan epi ta duo pterugia ep akrou tou logeiou epi to akron tou opisthiou tês epômidos esôthen
27 kai epoiêsan duo daktulious chrusous kai epethêkan ep amphoterous tous ômous tês epômidos katôthen autou kata prosôpon kata tên sumbolên anôthen tês sunuphês tês epômidos
28 kai sunesphigxen to logeion apo tôn daktuliôn tôn ep autou eis tous daktulious tês epômidos sunechomenous ek tês uakinthou sumpeplegmenous eis to uphasma tês epômidos ina mê chalatai to logeion apo tês epômidos katha sunetaxen kurios tô Môusê
29 kai epoiêsan ton upodutên upo tên epômida ergon uphanton olon uakinthinon
30 to de peristomion tou upodutou en tô mesô diuphasmenon sumplekton ôan echon kuklô to peristomion adialuton
31 kai epoiêsan epi tou lômatos tou upodutou katôthen ôs exanthousês roas roiskous ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou nenêsmenou kai bussou keklôsmenês
32 kai epoiêsan kôdônas chrusous kai epethêkan tous kôdônas epi to lôma tou upodutou kuklô ana meson tôn roiskôn
33 kôdôn chrusous kai roiskos epi tou lômatos tou upodutou kuklô eis to leitourgein katha sunetaxen kurios tô Môusê
34 kai epoiêsan chitônas bussinous ergon uphanton Aarôn kai tois uiois autou
35 kai tas kidareis ek bussou kai tên mitran ek bussou kai ta periskelê ek bussou keklôsmenês
36 kai tas zônas autôn ek bussou kai uakinthou kai porphuras kai kokkinou nenêsmenou ergon poikiltou on tropon sunetaxen kurios tô Môusê
37 kai epoiêsan to petalon to chrusoun aphorisma tou agiou chrusiou katharou kai egrapsen ep autou grammata ektetupômena sphragidos agiasma kuriô
38 kai epethêkan ep auto lôma uakinthinon ôste epikeisthai epi tên mitran anôthen on tropon sunetaxen kurios tô Môusê

Kapitel 37

1 kai epoiêsan tê skênê deka aulaias
2 oktô kai eikosi pêcheôn mêkos tês aulaias tês mias to auto êsan pasai kai tessarôn pêchôn to euros tês aulaias tês mias
3 kai epoiêsan to katapetasma ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou nenêsmenou kai bussou keklôsmenês ergon uphantou cheroubim
4 kai epethêkan auto epi tessaras stulous asêptous katakechrusômenous en chrusiô kai ai kephalides autôn chrusai kai ai baseis autôn tessares argurai
5 kai epoiêsan to katapetasma tês thuras tês skênês tou marturiou ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou nenêsmenou kai bussou keklôsmenês ergon uphantou cheroubim
6 kai tous stulous autou pente kai tous krikous kai tas kephalidas autôn kai tas psalidas autôn katechrusôsan chrusiô kai ai baseis autôn pente chalkai
7 kai epoiêsan tên aulên ta pros liba istia tês aulês ek bussou keklôsmenês ekaton eph ekaton
8 kai oi stuloi autôn eikosi kai ai baseis autôn eikosi
9 kai to klitos to pros borran ekaton eph ekaton kai oi stuloi autôn eikosi kai ai baseis autôn eikosi
10 kai to klitos to pros thalassan aulaiai pentêkonta pêcheôn stuloi autôn deka kai ai baseis autôn deka
11 kai to klitos to pros anatolas pentêkonta pêcheôn
12 istia pentekaideka pêcheôn to kata nôtou kai oi stuloi autôn treis kai ai baseis autôn treis
13 kai epi tou nôtou tou deuterou enthen kai enthen kata tên pulên tês aulês aulaiai pentekaideka pêcheôn kai oi stuloi autôn treis kai ai baseis autôn treis
14 pasai ai aulaiai tês aulês ek bussou keklôsmenês
15 kai ai baseis tôn stulôn chalkai kai ai agkulai autôn argurai kai ai kephalides autôn periêrgurômenai arguriô kai oi stuloi periêrgurômenoi arguriô pantes oi stuloi tês aulês
16 kai to katapetasma tês pulês tês aulês ergon poikiltou ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou nenêsmenou kai bussou keklôsmenês eikosi pêcheôn to mêkos kai to upsos kai to euros pente pêcheôn exisoumenon tois istiois tês aulês
17 kai oi stuloi autôn tessares kai ai baseis autôn tessares chalkai kai ai agkulai autôn argurai kai ai kephalides autôn periêrgurômenai arguriô
18 kai autoi periêrgurômenoi arguriô kai pantes oi passaloi tês aulês kuklô chalkoi
19 kai autê ê suntaxis tês skênês tou marturiou katha sunetagê Môusê tên leitourgian einai tôn Leuitôn dia Ithamar tou uiou Aarôn tou iereôs
20 kai Beseleêl o tou Ouriou ek phulês Iouda epoiêsen katha sunetaxen kurios tô Môusê
21 kai Eliab o tou Achisamak ek tês phulês Dan os êrchitektonêsen ta uphanta kai ta raphideuta kai poikiltika uphanai tô kokkinô kai tê bussô

Kapitel 38

1 kai epoiêsen Beseleêl tên kibôton
2 kai katechrusôsen autên chrusiô katharô esôthen kai exôthen
3 kai echôneusen autê tessaras daktulious chrusous duo epi to klitos to en kai duo epi to klitos to deuteron
4 eureis tois diôstêrsin ôste airein autên en autois
5 kai epoiêsen to ilastêrion epanôthen tês kibôtou ek chrusiou
6 kai tous duo cheroubim chrusous
7 cheroub ena epi to akron tou ilastêriou to en kai cheroub ena epi to akron to deuteron tou ilastêriou
8 skiazonta tais pteruxin autôn epi to ilastêrion
9 kai epoiêsen tên trapezan tên prokeimenên ek chrusiou katharou
10 kai echôneusen autê tessaras daktulious duo epi tou klitous tou enos kai duo epi tou klitous tou deuterou eureis ôste airein tois diôstêrsin en autois
11 kai tous diôstêras tês kibôtou kai tês trapezês epoiêsen kai katechrusôsen autous chrusiô
12 kai epoiêsen ta skeuê tês trapezês ta te trublia kai tas thuiskas kai tous kuathous kai ta spondeia en ois speisei en autois chrusa
13 kai epoiêsen tên luchnian ê phôtizei chrusên sterean ton kaulon
14 kai tous kalamiskous ex amphoterôn tôn merôn autês
15 ek tôn kalamiskôn autês oi blastoi exechontes treis ek toutou kai treis ek toutou exisoumenoi allêlois
16 kai ta lampadia autôn a estin epi tôn akrôn karuôta ex autôn kai ta enthemia ex autôn ina ôsin ep autôn oi luchnoi kai to enthemion to ebdomon ap akrou tou lampadiou epi tês koruphês anôthen stereon olon chrusoun
17 kai epta luchnous ep autês chrusous kai tas labidas autês chrusas kai tas eparustridas autôn chrusas
18 outos periêrgurôsen tous stulous kai echôneusen tô stulô daktulious chrusous kai echrusôsen tous mochlous chrusiô kai katechrusôsen tous stulous tou katapetasmatos chrusiô kai epoiêsen tas agkulas chrusas
19 outos epoiêsen kai tous krikous tês skênês chrusous kai tous krikous tês aulês kai krikous eis to ekteinein to katakalumma anôthen chalkous
20 outos echôneusen tas kephalidas tas arguras tês skênês kai tas kephalidas tas chalkas tês thuras tês skênês kai tên pulên tês aulês kai agkulas epoiêsen tois stulois arguras epi tôn stulôn outos periêrgurôsen autas
21 outos epoiêsen kai tous passalous tês skênês kai tous passalous tês aulês chalkous
22 outos epoiêsen to thusiastêrion to chalkoun ek tôn pureiôn tôn chalkôn a êsan tois andrasin tois katastasiasasi meta tês Kore sunagôgês
23 outos epoiêsen panta ta skeuê tou thusiastêriou kai to pureion autou kai tên basin kai tas phialas kai tas kreagras chalkas
24 outos epoiêsen tô thusiastêriô parathema ergon diktuôton katôthen tou pureiou upo auto eôs tou êmisous autou kai epethêken autô tessaras daktulious ek tôn tessarôn merôn tou parathematos tou thusiastêriou chalkous tois mochlois eureis ôste airein to thusiastêrion en autois
25 outos epoiêsen to elaion tês chriseôs to agion kai tên sunthesin tou thumiamatos katharon ergon murepsou
26 outos epoiêsen ton loutêra chalkoun kai tên basin autou chalkên ek tôn katoptrôn tôn nêsteusasôn ai enêsteusan para tas thuras tês skênês tou marturiou en ê êmera epêxen autên
27 kai epoiêsen ton loutêra ina niptôntai ex autou Môusês kai Aarôn kai oi uioi autou tas cheiras autôn kai tous podas eisporeuomenôn autôn eis tên skênên tou marturiou ê otan prosporeuôntai pros to thusiastêrion leitourgein eniptonto ex autou kathaper sunetaxen kurios tô Môusê

Kapitel 39

1 pan to chrusion o kateirgasthê eis ta erga kata pasan tên ergasian tôn agiôn egeneto chrusiou tou tês aparchês ennea kai eikosi talanta kai eptakosioi eikosi sikloi kata ton siklon ton agion
2 kai arguriou aphairema para tôn epeskemmenôn andrôn tês sunagôgês ekaton talanta kai chilioi eptakosioi ebdomêkonta pente sikloi
3 drachmê mia tê kephalê to êmisu tou siklou kata ton siklon ton agion pas o paraporeuomenos tên episkepsin apo eikosaetous kai epanô eis tas exêkonta muriadas kai trischilioi pentakosioi kai pentêkonta
4 kai egenêthê ta ekaton talanta tou arguriou eis tên chôneusin tôn ekaton kephalidôn tês skênês kai eis tas kephalidas tou katapetasmatos ekaton kephalides eis ta ekaton talanta talanton tê kephalidi
5 kai tous chilious eptakosious ebdomêkonta pente siklous epoiêsan eis tas agkulas tois stulois kai katechrusôsen tas kephalidas autôn kai katekosmêsen autous
6 kai o chalkos tou aphairematos ebdomêkonta talanta kai chilioi pentakosioi sikloi
7 kai epoiêsen ex autou tas baseis tês thuras tês skênês tou marturiou
8 kai tas baseis tês aulês kuklô kai tas baseis tês pulês tês aulês kai tous passalous tês skênês kai tous passalous tês aulês kuklô
9 kai to parathema to chalkoun tou thusiastêriou kai panta ta skeuê tou thusiastêriou kai panta ta ergaleia tês skênês tou marturiou
10 kai epoiêsan oi uioi Israêl katha sunetaxen kurios tô Môusê outôs epoiêsan
11 to de loipon chrusion tou aphairematos epoiêsan skeuê eis to leitourgein en autois enanti kuriou
12 kai tên kataleiphtheisan uakinthon kai porphuran kai to kokkinon epoiêsan stolas leitourgikas Aarôn ôste leitourgein en autais en tô agiô
13 kai ênegkan tas stolas pros Môusên kai tên skênên kai ta skeuê autês kai tas baseis kai tous mochlous autês kai tous stulous
14 kai tên kibôton tês diathêkês kai tous diôstêras autês
15 kai to thusiastêrion kai panta ta skeuê autou kai to elaion tês chriseôs kai to thumiama tês suntheseôs
16 kai tên luchnian tên katharan kai tous luchnous autês luchnous tês kauseôs kai to elaion tou phôtos
17 kai tên trapezan tês protheseôs kai panta ta autês skeuê kai tous artous tous prokeimenous
18 kai tas stolas tou agiou ai eisin Aarôn kai tas stolas tôn uiôn autou eis tên ierateian
19 kai ta istia tês aulês kai tous stulous kai to katapetasma tês thuras tês skênês kai tês pulês tês aulês kai panta ta skeuê tês skênês kai panta ta ergaleia autês
20 kai tas diphtheras dermata kriôn êruthrodanômena kai ta kalummata dermata uakinthina kai tôn loipôn ta epikalummata
21 kai tous passalous kai panta ta ergaleia ta eis ta erga tês skênês tou marturiou
22 osa sunetaxen kurios tô Môusê outôs epoiêsan oi uioi Israêl pasan tên aposkeuên
23 kai eiden Môusês panta ta erga kai êsan pepoiêkotes auta on tropon sunetaxen kurios tô Môusê outôs epoiêsan auta kai eulogêsen autous Môusês

Kapitel 40

1 kai elalêsen kurios pros Môusên legôn
2 en êmera mia tou mênos tou prôtou noumênia stêseis tên skênên tou marturiou
3 kai thêseis tên kibôton tou marturiou kai skepaseis tên kibôton tô katapetasmati
4 kai eisoiseis tên trapezan kai prothêseis tên prothesin autês kai eisoiseis tên luchnian kai epithêseis tous luchnous autês
5 kai thêseis to thusiastêrion to chrusoun eis to thumian enantion tês kibôtou kai epithêseis kalumma katapetasmatos epi tên thuran tês skênês tou marturiou
6 kai to thusiastêrion tôn karpômatôn thêseis para tas thuras tês skênês tou marturiou
7
8 kai perithêseis tên skênên kai panta ta autês agiaseis kuklô
9 kai lêmpsê to elaion tou chrismatos kai chriseis tên skênên kai panta ta en autê kai agiaseis autên kai panta ta skeuê autês kai estai agia
10 kai chriseis to thusiastêrion tôn karpômatôn kai panta autou ta skeuê kai agiaseis to thusiastêrion kai estai to thusiastêrion agion tôn agiôn
11
12 kai prosaxeis Aarôn kai tous uious autou epi tas thuras tês skênês tou marturiou kai louseis autous udati
13 kai enduseis Aarôn tas stolas tas agias kai chriseis auton kai agiaseis auton kai ierateusei moi
14 kai tous uious autou prosaxeis kai enduseis autous chitônas
15 kai aleipseis autous on tropon êleipsas ton patera autôn kai ierateusousin moi kai estai ôste einai autois chrisma ierateias eis ton aiôna eis tas geneas autôn
16 kai epoiêsen Môusês panta osa eneteilato autô kurios outôs epoiêsen
17 kai egeneto en tô mêni tô prôtô tô deuterô etei ekporeuomenôn autôn ex Aiguptou noumênia estathê ê skênê
18 kai estêsen Môusês tên skênên kai epethêken tas kephalidas kai dienebalen tous mochlous kai estêsen tous stulous
19 kai exeteinen tas aulaias epi tên skênên kai epethêken to katakalumma tês skênês ep autês anôthen katha sunetaxen kurios tô Môusê
20 kai labôn ta marturia enebalen eis tên kibôton kai upethêken tous diôstêras upo tên kibôton
21 kai eisênegken tên kibôton eis tên skênên kai epethêken to katakalumma tou katapetasmatos kai eskepasen tên kibôton tou marturiou on tropon sunetaxen kurios tô Môusê
22 kai ethêken tên trapezan eis tên skênên tou marturiou epi to klitos tês skênês tou marturiou to pros borran exôthen tou katapetasmatos tês skênês
23 kai proethêken ep autês artous tês protheseôs enanti kuriou on tropon sunetaxen kurios tô Môusê
24 kai ethêken tên luchnian eis tên skênên tou marturiou eis to klitos tês skênês to pros noton
25 kai epethêken tous luchnous autês enanti kuriou on tropon sunetaxen kurios tô Môusê
26 kai ethêken to thusiastêrion to chrusoun en tê skênê tou marturiou apenanti tou katapetasmatos
27 kai ethumiasen ep autou to thumiama tês suntheseôs kathaper sunetaxen kurios tô Môusê
28
29 kai to thusiastêrion tôn karpômatôn ethêken para tas thuras tês skênês
30
31
32
33 kai estêsen tên aulên kuklô tês skênês kai tou thusiastêriou kai sunetelesen Môusês panta ta erga
34 kai ekalupsen ê nephelê tên skênên tou marturiou kai doxês kuriou eplêsthê ê skênê
35 kai ouk êdunasthê Môusês eiselthein eis tên skênên tou marturiou oti epeskiazen ep autên ê nephelê kai doxês kuriou eplêsthê ê skênê
36 ênika d an anebê ê nephelê apo tês skênês anezeugnusan oi uioi Israêl sun tê apartia autôn
37 ei de mê anebê ê nephelê ouk anezeugnusan eôs tês êmeras ês anebê ê nephelê
38 nephelê gar ên epi tês skênês êmeras kai pur ên ep autês nuktos enantion pantos Israêl en pasais tais anazugais autôn

Andre bøger