Septuaginta

Anden Krønikebog / Paraleipomenôn B / Παραλειπομενων Β

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Anden Krønikebog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Kapitel 1

1 kai enischusen Salômôn uios Dauid epi tên basileian autou kai kurios o theos autou met autou kai emegalunen auton eis upsos
2 kai eipen Salômôn pros panta Israêl tois chiliarchois kai tois ekatontarchois kai tois kritais kai pasin tois archousin enantion Israêl tois archousi tôn patriôn
3 kai eporeuthê Salômôn kai pasa ê ekklêsia met autou eis tên upsêlên tên en Gabaôn ou ekei ên ê skênê tou marturiou tou theou ên epoiêsen Môusês pais kuriou en tê erêmô
4 alla kibôton tou theou anênegken Dauid ek poleôs Kariathiarim oti êtoimasen autê skênên eis Ierousalêm
5 kai to thusiastêrion to chalkoun o epoiêsen Beseleêl uios Ouriou uiou Ôr ekei ên enanti tês skênês kuriou kai exezêtêsen auto Salômôn kai ê ekklêsia
6 kai anênegken ekei Salômôn epi to thusiastêrion to chalkoun enôpion kuriou to en tê skênê kai anênegken ep auto olokautôsin chilian
7 en tê nukti ekeinê ôphthê o theos tô Salômôn kai eipen autô aitêsai ti soi dô
8 kai eipen Salômôn pros ton theon su epoiêsas meta Dauid tou patros mou eleos mega kai ebasileusas me ant autou
9 kai nun kurie o theos pistôthêtô to onoma sou epi Dauid patera mou oti su ebasileusas me epi laon polun ôs o chous tês gês
10 nun sophian kai sunesin dos moi kai exeleusomai enôpion tou laou toutou kai eiseleusomai oti tis krinei ton laon sou ton megan touton
11 kai eipen o theos pros Salômôn anth ôn egeneto touto en tê kardia sou kai ouk êtêsô plouton chrêmatôn oude doxan oude tên psuchên tôn upenantiôn kai êmeras pollas ouk êtêsô kai êtêsas seautô sophian kai sunesin opôs krinês ton laon mou eph on ebasileusa se ep auton
12 tên sophian kai tên sunesin didômi soi kai plouton kai chrêmata kai doxan dôsô soi ôs ouk egenêthê omoios soi en tois basileusi tois emprosthe sou kai meta se ouk estai outôs
13 kai êlthen Salômôn ek bama tês en Gabaôn eis Ierousalêm apo prosôpou skênês marturiou kai ebasileusen epi Israêl
14 kai sunêgagen Salômôn armata kai ippeis kai egenonto autô chilia kai tetrakosia armata kai dôdeka chiliades ippeôn kai katelipen auta en polesin tôn armatôn kai o laos meta tou basileôs en Ierousalêm
15 kai ethêken o basileus to chrusion kai to argurion en Ierousalêm ôs lithous kai tas kedrous en tê Ioudaia ôs sukaminous tas en tê pedinê eis plêthos
16 kai ê exodos tôn ippôn tôn Salômôn ex Aiguptou kai ê timê tôn emporôn tou basileôs emporeuesthai êgorazon
17 kai anebainon kai exêgon ex Aiguptou arma en exakosiôn arguriou kai ippon ekaton kai pentêkonta kai outôs pasin tois basileusin tôn Chettaiôn kai basileusin Surias en chersin autôn epheron
18 kai eipen Salômôn tou oikodomêsai oikon tô onomati kuriou kai oikon tê basileia autou

Kapitel 2

1 kai sunêgagen Salômôn ebdomêkonta chiliadas andrôn kai ogdoêkonta chiliadas latomôn en tô orei kai oi epistatai ep autôn trischilioi exakosioi
2 kai apesteilen Salômôn pros Chiram basilea Turou legôn ôs epoiêsas meta tou patros mou Dauid kai apesteilas autô kedrous tou oikodomêsai eautô oikon katoikêsai en autô
3 kai idou egô o uios autou oikodomô oikon tô onomati kuriou theou mou agiasai auton autô tou thumian apenanti autou thumiama kai prothesin dia pantos kai tou anapherein olokautômata dia pantos to prôi kai to deilês kai en tois sabbatois kai en tais noumêniais kai en tais eortais tou kuriou theou êmôn eis ton aiôna touto epi ton Israêl
4 kai o oikos on egô oikodomô megas oti megas o theos êmôn para pantas tous theous
5 kai tis ischusei oikodomêsai autô oikon oti o ouranos kai o ouranos tou ouranou ou pherousin autou tên doxan kai tis egô oikodomôn autô oikon oti all ê tou thumian katenanti autou
6 kai nun aposteilon moi andra sophon kai eidota tou poiêsai en tô chrusiô kai en tô arguriô kai en tô chalkô kai en tô sidêrô kai en tê porphura kai en tô kokkinô kai en tê uakinthô kai epistamenon glupsai gluphên meta tôn sophôn tôn met emou en Iouda kai en Ierousalêm ôn êtoimasen Dauid o patêr mou
7 kai aposteilon moi xula kedrina kai arkeuthina kai peukina ek tou Libanou oti egô oida ôs oi douloi sou oidasin koptein xula ek tou Libanou kai idou oi paides sou meta tôn paidôn mou
8 poreusontai etoimasai moi xula eis plêthos oti o oikos on egô oikodomô megas kai endoxos
9 kai idou tois ergazomenois tois koptousin xula eis brômata dedôka siton eis domata tois paisin sou korôn eikosi chiliadas kai krithôn korôn eikosi chiliadas kai oinou metrôn eikosi chiliadas kai elaiou metrôn eikosi chiliadas
10 kai eipen Chiram basileus Turou en graphê kai apesteilen pros Salômôn en tô agapêsai kurion ton laon autou edôken se ep autous eis basilea
11 kai eipen Chiram eulogêtos kurios o theos Israêl os epoiêsen ton ouranon kai tên gên os edôken tô Dauid tô basilei uion sophon kai epistamenon sunesin kai epistêmên os oikodomêsei oikon tô kuriô kai oikon tê basileia autou
12 kai nun apestalka soi andra sophon kai eidota sunesin ton Chiram ton patera mou
13 ê mêtêr autou apo thugaterôn Dan kai o patêr autou anêr Turios eidota poiêsai en chrusiô kai en arguriô kai en chalkô kai en sidêrô en lithois kai xulois kai uphainein en tê porphura kai en tê uakinthô kai en tê bussô kai en tô kokkinô kai glupsai gluphas kai dianoeisthai pasan dianoêsin osa an dôs autô meta tôn sophôn sou kai sophôn Dauid kuriou mou patros sou
14 kai nun ton siton kai tên krithên kai to elaion kai ton oinon a eipen o kurios mou aposteilatô tois paisin autou
15 kai êmeis kopsomen xula ek tou Libanou kata pasan tên chreian sou kai axomen auta schediais epi thalassan Ioppês kai su axeis auta eis Ierousalêm
16 kai sunêgagen Salômôn pantas tous andras tous prosêlutous en gê Israêl meta ton arithmon on êrithmêsen autous Dauid o patêr autou kai eurethêsan ekaton pentêkonta chiliades kai trischilioi exakosioi
17 kai epoiêsen ex autôn ebdomêkonta chiliadas nôtophorôn kai ogdoêkonta chiliadas latomôn kai trischilious exakosious ergodiôktas epi ton laon

Kapitel 3

1 kai êrxato Salômôn tou oikodomein ton oikon kuriou en Ierousalêm en orei tou Amoria ou ôphthê kurios tô Dauid patri autou en tô topô ô êtoimasen Dauid en alô Orna tou Iebousaiou
2 kai êrxato oikodomêsai en tô mêni tô deuterô en tô etei tô tetartô tês basileias autou
3 kai tauta êrxato Salômôn tou oikodomêsai ton oikon tou theou mêkos pêcheôn ê diametrêsis ê prôtê pêcheôn exêkonta kai euros pêcheôn eikosi
4 kai ailam kata prosôpon tou oikou mêkos epi prosôpon platous tou oikou pêcheôn eikosi kai upsos pêcheôn ekaton eikosi kai katechrusôsen auton esôthen chrusiô katharô
5 kai ton oikon ton megan exulôsen xulois kedrinois kai katechrusôsen chrusiô katharô kai eglupsen ep autou phoinikas kai chalasta
6 kai ekosmêsen ton oikon lithois timiois eis doxan kai chrusiô chrusiou tou ek Pharouaim
7 kai echrusôsen ton oikon kai tous toichous kai tous pulônas kai ta orophômata kai ta thurômata chrusiô kai eglupsen cheroubin epi tôn toichôn
8 kai epoiêsen ton oikon tou agiou tôn agiôn mêkos autou epi prosôpon platous pêcheôn eikosi kai to euros pêcheôn eikosi kai katechrusôsen auton chrusiô katharô eis cheroubin eis talanta exakosia
9 kai olkê tôn êlôn olkê tou enos pentêkonta sikloi chrusiou kai to uperôon echrusôsen chrusiô
10 kai epoiêsen en tô oikô tô agiô tôn agiôn cheroubin duo ergon ek xulôn kai echrusôsen auta chrusiô
11 kai ai pteruges tôn cheroubin to mêkos pêcheôn eikosi kai ê pterux ê mia pêcheôn pente aptomenê tou toichou tou oikou kai ê pterux ê etera pêcheôn pente aptomenê tês pterugos tou cheroub tou eterou
12 kai ê pterux tou cheroub tou enos pêcheôn pente aptomenê tou toichou tou oikou kai ê pterux ê etera pêcheôn pente aptomenê tou pterugos tou cheroub tou eterou
13 kai ai pteruges tôn cheroubin diapepetasmenai pêcheôn eikosi kai auta estêkota epi tous podas autôn kai ta prosôpa autôn eis ton oikon
14 kai epoiêsen to katapetasma ex uakinthou kai porphuras kai kokkinou kai bussou kai uphanen en autô cheroubin
15 kai epoiêsen emprosthen tou oikou stulous duo pêcheôn triakonta pente to upsos kai tas kephalas autôn pêcheôn pente
16 kai epoiêsen serserôth en tô dabir kai edôken epi tôn kephalôn tôn stulôn kai epoiêsen roiskous ekaton kai epethêken epi tôn chalastôn
17 kai estêsen tous stulous kata prosôpon tou naou ena ek dexiôn kai ton ena ex euônumôn kai ekalesen to onoma tou ek dexiôn Katorthôsis kai to onoma tou ex aristerôn Ischus

Kapitel 4

1 kai epoiêsen to thusiastêrion chalkoun pêcheôn eikosi mêkos kai to euros pêcheôn eikosi upsos pêcheôn deka
2 kai epoiêsen tên thalassan chutên pêcheôn deka tên diametrêsin strongulên kuklothen kai pêcheôn pente to upsos kai to kuklôma pêcheôn triakonta
3 kai omoiôma moschôn upokatôthen autês kuklô kuklousin autên pêcheis deka periechousin ton loutêra kuklothen duo genê echôneusan tous moschous en tê chôneusei autôn
4 ê epoiêsan autous dôdeka moschous oi treis blepontes borran kai oi treis blepontes dusmas kai oi treis blepontes noton kai oi treis blepontes kat anatolas kai ê thalassa ep autôn anô êsan ta opisthia autôn esô
5 kai to pachos autês palaistês kai to cheilos autês ôs cheilos potêriou diageglummena blastous krinou chôrousan metrêtas trischilious kai exetelesen
6 kai epoiêsen loutêras deka kai ethêken tous pente ek dexiôn kai tous pente ex aristerôn tou plunein en autois ta erga tôn olokautômatôn kai apokluzein en autois kai ê thalassa eis to niptesthai tous iereis en autê
7 kai epoiêsen tas luchnias tas chrusas deka kata to krima autôn kai ethêken en tô naô pente ek dexiôn kai pente ex aristerôn
8 kai epoiêsen trapezas deka kai ethêken en tô naô pente ek dexiôn kai pente ex euônumôn kai epoiêsen phialas chrusas ekaton
9 kai epoiêsen tên aulên tôn iereôn kai tên aulên tên megalên kai thuras tê aulê kai thurômata autôn katakechalkômena chalkô
10 kai tên thalassan ethêken apo gônias tou oikou ek dexiôn ôs pros anatolas katenanti
11 kai epoiêsen Chiram tas kreagras kai ta pureia kai tên escharan tou thusiastêriou kai panta ta skeuê autou kai sunetelesen Chiram poiêsai pasan tên ergasian ên epoiêsen Salômôn tô basilei en oikô tou theou
12 stulous duo kai ep autôn gôlath tê chôthareth epi tôn kephalôn tôn stulôn duo kai diktua duo sugkalupsai tas kephalas tôn chôthareth a estin epi tôn kephalôn tôn stulôn
13 kai kôdônas chrusous tetrakosious eis ta duo diktua kai duo genê roiskôn en tô diktuô tô eni tou sugkalupsai tas duo gôlath tôn chôthareth a estin epanô tôn stulôn
14 kai tas mechônôth epoiêsen deka kai tous loutêras epoiêsen epi tôn mechônôth
15 kai tên thalassan mian kai tous moschous tous dôdeka upokatô autês
16 kai tous podistêras kai tous analêmptêras kai tous lebêtas kai tas kreagras kai panta ta skeuê autôn a epoiêsen Chiram kai anênegken tô basilei Salômôn en oikô kuriou chalkou katharou
17 en tô perichôrô tou Iordanou echôneusen auta o basileus en tô pachei tês gês en oikô Sokchôth kai ana meson Sirdatha
18 kai epoiêsen Salômôn panta ta skeuê tauta eis plêthos sphodra oti ouk exelipen olkê tou chalkou
19 kai epoiêsen Salômôn panta ta skeuê oikou kuriou kai to thusiastêrion to chrusoun kai tas trapezas kai ep autôn artoi protheseôs
20 kai tas luchnias kai tous luchnous tou phôtos kata to krima kai kata prosôpon tou dabir chrusiou katharou
21 kai labides autôn kai oi luchnoi autôn kai tas phialas kai tas thuiskas kai ta pureia chrusiou katharou
22 kai ê thura tou oikou ê esôtera eis ta agia tôn agiôn eis tas thuras tou oikou tou naou chrusas

Kapitel 5

1 kai sunetelesthê pasa ê ergasia ên epoiêsen Salômôn en oikô kuriou kai eisênegken Salômôn ta agia Dauid tou patros autou to argurion kai to chrusion kai ta skeuê edôken eis thêsauron oikou kuriou
2 tote exekklêsiasen Salômôn tous presbuterous Israêl kai pantas tous archontas tôn phulôn tous êgoumenous patriôn uiôn Israêl eis Ierousalêm tou anenegkai kibôton diathêkês kuriou ek poleôs Dauid autê Siôn
3 kai exekklêsiasthêsan pros ton basilea pas anêr Israêl en tê eortê outos o mên ebdomos
4 kai êlthon pantes oi presbuteroi Israêl kai elabon pantes oi Leuitai tên kibôton
5 kai anênegkan tên kibôton kai tên skênên tou marturiou kai panta ta skeuê ta agia ta en tê skênê kai anênegkan autên oi iereis kai oi Leuitai
6 kai o basileus Salômôn kai pasa sunagôgê Israêl kai oi phoboumenoi kai oi episunêgmenoi autôn emprosthen tês kibôtou thuontes moschous kai probata oi ouk arithmêthêsontai kai oi ou logisthêsontai apo tou plêthous
7 kai eisênegkan oi iereis tên kibôton diathêkês kuriou eis ton topon autês eis to dabir tou oikou eis ta agia tôn agiôn upokatô tôn pterugôn tôn cheroubin
8 kai ên ta cheroubin diapepetakota tas pterugas autôn epi ton topon tês kibôtou kai sunekalupten ta cheroubin epi tên kibôton kai epi tous anaphoreis autês epanôthen
9 kai upereichon oi anaphoreis kai ebleponto ai kephalai tôn anaphoreôn ek tôn agiôn eis prosôpon tou dabir ouk ebleponto exô kai êsan ekei eôs tês êmeras tautês
10 ouk ên en tê kibôtô plên duo plakes as ethêken Môusês en Chôrêb a dietheto kurios meta tôn uiôn Israêl en tô exelthein autous ek gês Aiguptou
11 kai egeneto en tô exelthein tous iereis ek tôn agiôn oti pantes oi iereis oi eurethentes êgiasthêsan ouk êsan diatetagmenoi kat ephêmerian
12 kai oi Leuitai oi psaltôdoi pantes tois uiois Asaph tô Aiman tô Idithoun kai tois uiois autôn kai tois adelphois autôn tôn endedumenôn stolas bussinas en kumbalois kai en nablais kai en kinurais estêkotes katenanti tou thusiastêriou kai met autôn iereis ekaton eikosi salpizontes tais salpigxin
13 kai egeneto mia phônê en tô salpizein kai en tô psaltôdein kai en tô anaphônein phônê mia tou exomologeisthai kai ainein tô kuriô kai ôs upsôsan phônên en salpigxin kai en kumbalois kai en organois tôn ôdôn kai elegon exomologeisthe tô kuriô oti agathon oti eis ton aiôna to eleos autou kai o oikos eneplêsthê nephelês doxês kuriou
14 kai ouk êdunanto oi iereis tou stênai leitourgein apo prosôpou tês nephelês oti eneplêsen doxa kuriou ton oikon tou theou

Kapitel 6

1 tote eipen Salômôn kurios eipen tou kataskênôsai en gnophô
2 kai egô ôkodomêka oikon tô onomati sou agion soi kai etoimon tou kataskênôsai eis tous aiônas
3 kai epestrepsen o basileus to prosôpon autou kai eulogêsen tên pasan ekklêsian Israêl kai pasa ekklêsia Israêl pareistêkei
4 kai eipen eulogêtos kurios o theos Israêl os elalêsen en stomati autou pros Dauid ton patera mou kai en chersin autou eplêrôsen legôn
5 apo tês êmeras ês anêgagon ton laon mou ek gês Aiguptou ouk exelexamên en polei apo pasôn phulôn Israêl tou oikodomêsai oikon tou einai onoma mou ekei kai ouk exelexamên en andri tou einai eis êgoumenon epi ton laon mou Israêl
6 kai exelexamên en Ierousalêm genesthai to onoma mou ekei kai exelexamên en Dauid ôste einai epanô tou laou mou Israêl
7 kai egeneto epi kardian Dauid tou patros mou tou oikodomêsai oikon tô onomati kuriou theou Israêl
8 kai eipen kurios pros Dauid patera mou dioti egeneto epi kardian sou tou oikodomêsai oikon tô onomati mou kalôs epoiêsas oti egeneto epi kardian sou
9 plên su ouk oikodomêseis ton oikon oti o uios sou os exeleusetai ek tês osphuos sou outos oikodomêsei ton oikon tô onomati mou
10 kai anestêsen kurios ton logon autou on elalêsen kai egenêthên anti Dauid patros mou kai ekathisa epi ton thronon Israêl kathôs elalêsen kurios kai ôkodomêsa ton oikon tô onomati kuriou theou Israêl
11 kai ethêka ekei tên kibôton en ê ekei diathêkê kuriou ên dietheto tô Israêl
12 kai estê katenanti tou thusiastêriou kuriou enanti pasês ekklêsias Israêl kai diepetasen tas cheiras autou
13 oti epoiêsen Salômôn basin chalkên kai ethêken autên en mesô tês aulês tou ierou pente pêchôn to mêkos autês kai pente pêcheôn to euros autês kai triôn pêcheôn to upsos autês kai estê ep autês kai epesen epi ta gonata enanti pasês ekklêsias Israêl kai diepetasen tas cheiras autou eis ton ouranon
14 kai eipen kurie o theos Israêl ouk estin omoios soi theos en ouranô kai epi tês gês phulassôn tên diathêkên kai to eleos tois paisin sou tois poreuomenois enantion sou en olê kardia
15 a ephulaxas tô paidi sou Dauid tô patri mou a elalêsas autô legôn kai elalêsas en stomati sou kai en chersin sou eplêrôsas ôs ê êmera autê
16 kai nun kurie o theos Israêl phulaxon tô paidi sou tô Dauid tô patri mou a elalêsas autô legôn ouk ekleipsei soi anêr apo prosôpou mou kathêmenos epi thronou Israêl plên ean phulaxôsin oi uioi sou tên odon autôn tou poreuesthai en tô nomô mou ôs eporeuthês enantion mou
17 kai nun kurie o theos Israêl pistôthêtô dê to rêma sou o elalêsas tô paidi sou tô Dauid
18 oti ei alêthôs katoikêsei theos meta anthrôpôn epi tês gês ei o ouranos kai o ouranos tou ouranou ouk arkesousin soi kai tis o oikos outos on ôkodomêsa
19 kai epiblepsê epi tên proseuchên paidos sou kai epi tên deêsin mou kurie o theos tou epakousai tês deêseôs kai tês proseuchês ês o pais sou proseuchetai enantion sou sêmeron
20 tou einai ophthalmous sou aneôgmenous epi ton oikon touton êmeras kai nuktos eis ton topon touton on eipas epiklêthênai to onoma sou ekei tou akousai tês proseuchês ês o pais sou proseuchetai eis ton topon touton
21 kai akousê tês deêseôs tou paidos sou kai laou sou Israêl a an proseuxôntai eis ton topon touton kai su eisakousê en tô topô tês katoikêseôs sou ek tou ouranou kai akousê kai ileôs esê
22 ean amartê anêr tô plêsion autou kai labê ep auton aran tou arasthai auton kai elthê kai arasêtai katenanti tou thusiastêriou en tô oikô toutô
23 kai su eisakousê ek tou ouranou kai poiêseis kai krineis tous doulous sou tou apodounai tô anomô kai apodounai odous autou eis kephalên autou tou dikaiôsai dikaion tou apodounai autô kata tên dikaiosunên autou
24 kai ean thrausthê o laos sou Israêl katenanti tou echthrou ean amartôsin soi kai epistrepsôsin kai exomologêsôntai tô onomati sou kai proseuxôntai kai deêthôsin enantion sou en tô oikô toutô
25 kai su eisakousê ek tou ouranou kai ileôs esê tais amartiais laou sou Israêl kai apostrepseis autous eis tên gên ên edôkas autois kai tois patrasin autôn
26 en tô suschethênai ton ouranon kai mê genesthai ueton oti amartêsontai soi kai proseuxontai eis ton topon touton kai ainesousin to onoma sou kai apo tôn amartiôn autôn epistrepsousin oti tapeinôseis autous
27 kai su eisakousê ek tou ouranou kai ileôs esê tais amartiais tôn paidôn sou kai tou laou sou Israêl oti dêlôseis autois tên odon tên agathên en ê poreusontai en autê kai dôseis ueton epi tên gên sou ên edôkas tô laô sou eis klêronomian
28 limos ean genêtai epi tês gês thanatos ean genêtai anemophthoria kai ikteros akris kai brouchos ean genêtai ean thlipsê auton o echthros katenanti tôn poleôn autôn kata pasan plêgên kai pan ponon
29 kai pasa proseuchê kai pasa deêsis ê ean genêtai panti anthrôpô kai panti laô sou Israêl ean gnô anthrôpos tên aphên autou kai tên malakian autou kai diapetasê tas cheiras autou eis ton oikon touton
30 kai su eisakousê ek tou ouranou ex etoimou katoikêtêriou sou kai ilasê kai dôseis andri kata tas odous autou ôs an gnôs tên kardian autou oti monos ginôskeis tên kardian uiôn anthrôpôn
31 opôs phobôntai tas odous sou pasas tas êmeras as autoi zôsin epi prosôpou tês gês ês edôkas tois patrasin êmôn
32 kai pas allotrios os ouk ek tou laou sou Israêl estin autos kai elthê ek gês makrothen dia to onoma sou to mega kai tên cheira sou tên krataian kai ton brachiona sou ton upsêlon kai elthôsin kai proseuxôntai eis ton topon touton
33 kai eisakousê ek tou ouranou ex etoimou katoikêtêriou sou kai poiêseis kata panta osa ean epikalesêtai se o allotrios opôs gnôsin pantes oi laoi tês gês to onoma sou kai tou phobeisthai se ôs o laos sou Israêl kai tou gnônai oti epikeklêtai to onoma sou epi ton oikon touton on ôkodomêsa
34 ean de exelthê o laos sou eis polemon epi tous echthrous autou en odô ê aposteleis autous kai proseuxôntai pros se kata tên odon tês poleôs tautês ên exelexô en autê kai oikou ou ôkodomêsa tô onomati sou
35 kai akousê ek tou ouranou tês deêseôs autôn kai tês proseuchês autôn kai poiêseis to dikaiôma autôn
36 oti amartêsontai soi oti ouk estai anthrôpos os ouch amartêsetai kai pataxeis autous kai paradôseis autous kata prosôpon echthrôn kai aichmalôteusousin oi aichmalôteuontes autous eis gên echthrôn eis gên makran ê engus
37 kai epistrepsôsin kardian autôn en tê gê autôn ou metêchthêsan ekei kai ge epistrepsôsin kai deêthôsin sou en tê aichmalôsia autôn legontes êmartomen êdikêsamen ênomêsamen
38 kai epistrepsôsin pros se en olê kardia kai en olê psuchê autôn en gê aichmalôteusantôn autous kai proseuxôntai odon gês autôn ês edôkas tois patrasin autôn kai tês poleôs ês exelexô kai tou oikou ou ôkodomêsa tô onomati sou
39 kai akousê ek tou ouranou ex etoimou katoikêtêriou sou tês proseuchês autôn kai tês deêseôs autôn kai poiêseis krimata kai ileôs esê tô laô tô amartonti soi
40 nun kurie estôsan dê oi ophthalmoi sou aneôgmenoi kai ta ôta sou epêkoa eis tên deêsin tou topou toutou
41 kai nun anastêthi kurie o theos eis tên katapausin sou su kai ê kibôtos tês ischuos sou oi iereis sou kurie o theos endusainto sôtêrian kai oi uioi sou euphranthêtôsan en agathois
42 kurie o theos mê apostrepsês to prosôpon tou christou sou mnêsthêti ta eleê Dauid tou doulou sou

Kapitel 7

1 kai ôs sunetelesen Salômôn proseuchomenos kai to pur katebê ek tou ouranou kai katephagen ta olokautômata kai tas thusias kai doxa kuriou eplêsen ton oikon
2 kai ouk êdunanto oi iereis eiselthein eis ton oikon kuriou en tô kairô ekeinô oti eplêsen doxa kuriou ton oikon
3 kai pantes oi uioi Israêl eôrôn katabainon to pur kai ê doxa kuriou epi ton oikon kai epeson epi prosôpon epi tên gên epi to lithostrôton kai prosekunêsan kai ênoun tô kuriô oti agathon oti eis ton aiôna to eleos autou
4 kai o basileus kai pas o laos thuontes thumata enanti kuriou
5 kai ethusiasen Salômôn tên thusian moschôn eikosi kai duo chiliadas kai boskêmatôn ekaton kai eikosi chiliadas kai enekainisen ton oikon tou theou o basileus kai pas o laos
6 kai oi iereis epi tas phulakas autôn estêkotes kai oi Leuitai en organois ôdôn kuriou tou Dauid tou basileôs tou exomologeisthai enanti kuriou oti eis ton aiôna to eleos autou en umnois Dauid dia cheiros autôn kai oi iereis salpizontes tais salpigxin enantion autôn kai pas Israêl estêkôs
7 kai êgiasen Salômôn to meson tês aulês tês en oikô kuriou oti epoiêsen ekei ta olokautômata kai ta steata tôn sôtêriôn oti to thusiastêrion to chalkoun o epoiêsen Salômôn ouk exepoiei dexasthai ta olokautômata kai ta manaa kai ta steata
8 kai epoiêsen Salômôn tên eortên en tô kairô ekeinô epta êmerais kai pas Israêl met autou ekklêsia megalê sphodra apo eisodou Aimath kai eôs cheimarrou Aiguptou
9 kai epoiêsen en tê êmera tê ogdoê exodion oti egkainismon tou thusiastêriou epoiêsen epta êmeras eortên
10 kai en tê tritê kai eikostê tou mênos tou ebdomou apesteilen ton laon eis ta skênômata autôn euphrainomenous kai agathê kardia epi tois agathois ois epoiêsen kurios tô Dauid kai tô Salômôn kai tô Israêl laô autou
11 kai sunetelesen Salômôn ton oikon kuriou kai ton oikon tou basileôs kai panta osa êthelêsen en tê psuchê Salômôn tou poiêsai en oikô kuriou kai en oikô autou euodôthê
12 kai ôphthê o theos tô Salômôn tên nukta kai eipen autô êkousa tês proseuchês sou kai exelexamên en tô topô toutô emautô eis oikon thusias
13 ean suschô ton ouranon kai mê genêtai uetos kai ean enteilômai tê akridi kataphagein to xulon kai ean aposteilô thanaton en tô laô mou
14 kai ean entrapê o laos mou eph ous to onoma mou epikeklêtai ep autous kai proseuxôntai kai zêtêsôsin to prosôpon mou kai apostrepsôsin apo tôn odôn autôn tôn ponêrôn kai egô eisakousomai ek tou ouranou kai ileôs esomai tais amartiais autôn kai iasomai tên gên autôn
15 nun oi ophthalmoi mou esontai aneôgmenoi kai ta ôta mou epêkoa tê proseuchê tou topou toutou
16 kai nun exelexamên kai êgiaka ton oikon touton tou einai onoma mou ekei eôs aiônos kai esontai oi ophthalmoi mou kai ê kardia mou ekei pasas tas êmeras
17 kai su ean poreuthês enantion mou ôs Dauid o patêr sou kai poiêsês kata panta a eneteilamên soi kai ta prostagmata mou kai ta krimata mou phulaxê
18 kai anastêsô ton thronon tês basileias sou ôs diethemên Dauid tô patri sou legôn ouk exarthêsetai soi anêr êgoumenos en Israêl
19 kai ean apostrepsête umeis kai egkatalipête ta prostagmata mou kai tas entolas mou as edôka enantion umôn kai poreuthête kai latreusête theois eterois kai proskunêsête autois
20 kai exarô umas apo tês gês ês edôka autois kai ton oikon touton on êgiasa tô onomati mou apostrepsô ek prosôpou mou kai dôsô auton eis parabolên kai eis diêgêma en pasin tois ethnesin
21 kai o oikos outos o upsêlos pas o diaporeuomenos auton ekstêsetai kai erei charin tinos epoiêsen kurios tê gê tautê kai tô oikô toutô
22 kai erousin dioti egkatelipon kurion ton theon tôn paterôn autôn ton exagagonta autous ek gês Aiguptou kai antelabonto theôn eterôn kai prosekunêsan autois kai edouleusan autois dia touto epêgagen ep autous pasan tên kakian tautên

Kapitel 8

1 kai egeneto meta eikosi etê en ois ôkodomêsen Salômôn ton oikon kuriou kai ton oikon eautou
2 kai tas poleis as edôken Chiram tô Salômôn ôkodomêsen autas Salômôn kai katôkisen ekei tous uious Israêl
3 kai êlthen Salômôn eis Aimath Sôba kai katischusen autên
4 kai ôkodomêsen tên Thedmor en tê erêmô kai pasas tas poleis tas ochuras as ôkodomêsen en Êmath
5 kai ôkodomêsen tên Baithôrôn tên anô kai tên Baithôrôn tên katô poleis ochuras teichê pulai kai mochloi
6 kai tên Baalath kai pasas tas poleis tas ochuras ai êsan tô Salômôn kai pasas tas poleis tôn armatôn kai tas poleis tôn ippeôn kai osa epethumêsen Salômôn kata tên epithumian tou oikodomêsai en Ierousalêm kai en tô Libanô kai en pasê tê basileia autou
7 pas o laos o kataleiphtheis apo tou Chettaiou kai tou Amorraiou kai tou Pherezaiou kai tou Euaiou kai tou Iebousaiou oi ouk eisin ek tou Israêl
8 êsan ek tôn uiôn autôn tôn kataleiphthentôn met autous en tê gê ous ouk exôlethreusan oi uioi Israêl kai anêgagen autous Salômôn eis phoron eôs tês êmeras tautês
9 kai ek tôn uiôn Israêl ouk edôken Salômôn eis paidas tê basileia autou oti autoi andres polemistai kai archontes kai dunatoi kai archontes armatôn kai ippeôn
10 kai outoi archontes tôn prostatôn basileôs Salômôn pentêkonta kai diakosioi ergodiôktountes en tô laô
11 kai tên thugatera Pharaô Salômôn anêgagen ek poleôs Dauid eis ton oikon on ôkodomêsen autê oti eipen ou katoikêsei ê gunê mou en polei Dauid tou basileôs Israêl oti agios estin ou eisêlthen ekei kibôtos kuriou
12 tote anênegken Salômôn olokautômata tô kuriô epi to thusiastêrion o ôkodomêsen apenanti tou naou
13 kai kata ton logon êmeras en êmera tou anapherein kata tas entolas Môusê en tois sabbatois kai en tois mêsin kai en tais eortais treis kairous tou eniautou en tê eortê tôn azumôn kai en tê eortê tôn ebdomadôn kai en tê eortê tôn skênôn
14 kai estêsen kata tên krisin Dauid tas diaireseis tôn iereôn kata tas leitourgias autôn kai oi Leuitai epi tas phulakas autôn tou ainein kai leitourgein katenanti tôn iereôn kata ton logon êmeras en tê êmera kai oi pulôroi kata tas diaireseis autôn eis pulên kai pulên oti outôs entolai Dauid anthrôpou tou theou
15 ou parêlthon tas entolas tou basileôs peri tôn iereôn kai tôn Leuitôn eis panta logon kai eis tous thêsaurous
16 kai êtoimasthê pasa ê ergasia aph ês êmeras ethemeliôthê eôs ou eteleiôsen Salômôn ton oikon kuriou
17 tote ôcheto Salômôn eis Gasiôngaber kai eis tên Ailath tên parathalassian en gê Idoumaia
18 kai apesteilen Chiram en cheiri paidôn autou ploia kai paidas eidotas thalassan kai ôchonto meta tôn paidôn Salômôn eis Sôphira kai elabon ekeithen tetrakosia kai pentêkonta talanta chrusiou kai êlthon pros ton basilea Salômôn

Kapitel 9

1 kai basilissa Saba êkousen to onoma Salômôn kai êlthen tou peirasai Salômôn en ainigmasin eis Ierousalêm en dunamei bareia sphodra kai kamêloi airousai arômata kai chrusion eis plêthos kai lithon timion kai êlthen pros Salômôn kai elalêsen pros auton panta osa en tê psuchê autês
2 kai anêngeilen autê Salômôn pantas tous logous autês kai ou parêlthen logos apo Salômôn on ouk apêngeilen autê
3 kai eiden basilissa Saba tên sophian Salômôn kai ton oikon on ôkodomêsen
4 kai ta brômata tôn trapezôn kai kathedran paidôn autou kai stasin leitourgôn autou kai imatismon autôn kai oinochoous autou kai stolismon autôn kai ta olokautômata a anepheren en oikô kuriou kai ex eautês egeneto
5 kai eipen pros ton basilea alêthinos o logos on êkousa en tê gê mou peri tôn logôn sou kai peri tês sophias sou
6 kai ouk episteusa tois logois eôs ou êlthon kai eidon oi ophthalmoi mou kai idou ouk apêngelê moi êmisu tou plêthous tês sophias sou prosethêkas epi tên akoên ên êkousa
7 makarioi oi andres makarioi oi paides sou outoi oi parestêkotes soi dia pantos kai akouousin sophian sou
8 estô kurios o theos sou êulogêmenos os êthelêsen soi tou dounai se epi thronon autou eis basilea tô kuriô theô sou en tô agapêsai kurion ton theon sou ton Israêl tou stêsai auton eis aiôna kai edôken se ep autous eis basilea tou poiêsai krima kai dikaiosunên
9 kai edôken tô basilei ekaton eikosi talanta chrusiou kai arômata eis plêthos polu kai lithon timion kai ouk ên kata ta arômata ekeina a edôken basilissa Saba tô basilei Salômôn
10 kai oi paides Salômôn kai oi paides Chiram epheron chrusion tô Salômôn ek Souphir kai xula peukina kai lithon timion
11 kai epoiêsen o basileus ta xula ta peukina anabaseis tô oikô kuriou kai tô oikô tou basileôs kai kitharas kai nablas tois ôdois kai ouk ôphthêsan toiauta emprosthen en gê Iouda
12 kai o basileus Salômôn edôken tê basilissê Saba panta ta thelêmata autês a êtêsen ektos pantôn ôn ênegken tô basilei Salômôn kai apestrepsen eis tên gên autês
13 kai ên o stathmos tou chrusiou tou enechthentos tô Salômôn en eniautô eni exakosia exêkonta ex talanta chrusiou
14 plên tôn andrôn tôn upotetagmenôn kai tôn emporeuomenôn ôn epheron kai pantôn tôn basileôn tês Arabias kai satrapôn tês gês epheron chrusion kai argurion tô basilei Salômôn
15 kai epoiêsen o basileus Salômôn diakosious thureous chrusous elatous exakosioi chrusoi katharoi tô eni thureô exakosioi chrusoi epêsan epi ton ena thureon
16 kai triakosias aspidas elatas chrusas triakosiôn chrusôn anephereto epi tên aspida ekastên kai edôken autas o basileus en oikô drumou tou Libanou
17 kai epoiêsen o basileus thronon elephantinon odontôn megan kai katechrusôsen auton chrusiô dokimô
18 kai ex anabathmoi tô thronô endedemenoi chrusiô kai agkônes enthen kai enthen epi tou thronou tês kathedras kai duo leontes estêkotes para tous agkônas
19 kai dôdeka leontes estêkotes ekei epi tôn ex anabathmôn enthen kai enthen ouk egenêthê outôs en pasê basileia
20 kai panta ta skeuê tou basileôs Salômôn chrusiou kai panta ta skeuê oikou drumou tou Libanou chrusiô kateilêmmena ouk ên argurion logizomenon en êmerais Salômôn eis outhen
21 oti naus tô basilei eporeueto eis Tharsis meta tôn paidôn Chiram apax dia triôn etôn êrcheto ploia ek Tharsis tô basilei gemonta chrusiou kai arguriou kai odontôn elephantinôn kai pithêkôn
22 kai emegalunthê Salômôn uper pantas tous basileis kai ploutô kai sophia
23 kai pantes oi basileis tês gês ezêtoun to prosôpon Salômôn akousai tês sophias autou ês edôken o theos en kardia autou
24 kai autoi epheron ekastos ta dôra autou skeuê argura kai skeuê chrusa kai imatismon staktên kai êdusmata ippous kai êmionous to kat eniauton eniauton
25 kai êsan tô Salômôn tessares chiliades thêleiai ippoi eis armata kai dôdeka chiliades ippeôn kai etheto autous en polesin tôn armatôn kai meta tou basileôs en Ierousalêm
26 kai ên êgoumenos pantôn tôn basileôn apo tou potamou kai eôs gês allophulôn kai eôs oriou Aiguptou
27 kai edôken o basileus to chrusion kai to argurion en Ierousalêm ôs lithous kai tas kedrous ôs sukaminous tas en tê pedinê eis plêthos
28 kai ê exodos tôn ippôn ex Aiguptou tô Salômôn kai ek pasês tês gês
29 kai oi kataloipoi logoi Salômôn oi prôtoi kai oi eschatoi idou gegrammenoi epi tôn logôn Nathan tou prophêtou kai epi tôn logôn Achia tou Sêlônitou kai en tais orasesin Iôêl tou orôntos peri Ieroboam uiou Nabat
30 kai ebasileusen Salômôn o basileus epi panta Israêl tessarakonta etê
31 kai ekoimêthê Salômôn kai ethapsan auton en polei Dauid tou patros autou kai ebasileusen Roboam uios autou ant autou

Kapitel 10

1 kai êlthen Roboam eis Suchem oti eis Suchem êrcheto pas Israêl basileusai auton
2 kai egeneto ôs êkousen Ieroboam uios Nabat kai autos en Aiguptô ôs ephugen apo prosôpou Salômôn tou basileôs kai katôkêsen Ieroboam en Aiguptô kai apestrepsen Ieroboam ex Aiguptou
3 kai apesteilan kai ekalesan auton kai êlthen Ieroboam kai pasa ê ekklêsia Israêl pros Roboam legontes
4 o patêr sou esklêrunen ton zugon êmôn kai nun aphes apo tês douleias tou patros sou tês sklêras kai apo tou zugou autou tou bareos ou edôken eph êmas kai douleusomen soi
5 kai eipen autois poreuesthe eôs triôn êmerôn kai erchesthe pros me kai apêlthen o laos
6 kai sunêgagen o basileus Roboam tous presbuterous tous estêkotas enantion Salômôn tou patros autou en tô zên auton legôn pôs umeis bouleuesthe tou apokrithênai tô laô toutô logon
7 kai elalêsan autô legontes ean en tê sêmeron genê eis agathon tô laô toutô kai eudokêsês kai lalêsês autois logous agathous kai esontai soi paides pasas tas êmeras
8 kai katelipen tên boulên tôn presbuterôn oi sunebouleusanto autô kai sunebouleusato meta tôn paidariôn tôn sunektraphentôn met autou tôn estêkotôn enantion autou
9 kai eipen autois ti umeis bouleuesthe kai apokrithêsomai logon tô laô toutô oi elalêsan pros me legontes anes apo tou zugou ou edôken o patêr sou eph êmas
10 kai elalêsan autô ta paidaria ta ektraphenta met autou outôs lalêseis tô laô tô lalêsanti pros se legôn o patêr sou ebarunen ton zugon êmôn kai su aphes aph êmôn outôs ereis o mikros daktulos mou pachuteros tês osphuos tou patros mou
11 kai nun o patêr mou epaideusen umas zugô barei kai egô prosthêsô epi ton zugon umôn o patêr mou epaideusen umas en mastigxin kai egô paideusô umas en skorpiois
12 kai êlthen Ieroboam kai pas o laos pros Roboam tê êmera tê tritê ôs elalêsen o basileus legôn epistrepsate pros me tê êmera tê tritê
13 kai apekrithê o basileus sklêra kai egkatelipen o basileus Roboam tên boulên tôn presbuterôn
14 kai elalêsen pros autous kata tên boulên tôn neôterôn legôn o patêr mou ebarunen ton zugon umôn kai egô prosthêsô ep auton o patêr mou epaideusen umas en mastigxin kai egô paideusô umas en skorpiois
15 kai ouk êkousen o basileus tou laou oti ên metastrophê para tou theou legôn anestêsen kurios ton logon autou on elalêsen en cheiri Achia tou Sêlônitou peri Ieroboam uiou Nabat
16 kai pantos Israêl oti ouk êkousen o basileus autôn kai apekrithê o laos pros ton basilea legôn tis êmin meris en Dauid kai klêronomia en uiô Iessai eis ta skênômata sou Israêl nun blepe ton oikon sou Dauid kai eporeuthê pas Israêl eis ta skênômata autou17 kai andres Israêl oi katoikountes en polesin Iouda kai ebasileusen ep autôn Roboam
18 kai apesteilen o basileus Roboam ton Adôniram ton epi tou phorou kai elithobolêsan auton oi uioi Israêl lithois kai apethanen kai o basileus Roboam espeusen tou anabênai eis to arma tou phugein eis Ierousalêm
19 kai êthetêsen Israêl en tô oikô Dauid eôs tês êmeras tautês

Kapitel 11

1 kai êlthen Roboam eis Ierousalêm kai exekklêsiasen ton Ioudan kai Beniamin ekaton ogdoêkonta chiliadas neaniskôn poiountôn polemon kai epolemei pros Israêl tou epistrepsai tên basileian tô Roboam
2 kai egeneto logos kuriou pros Samaian anthrôpon tou theou legôn
3 eipon pros Roboam ton tou Salômôn kai pros panta Ioudan kai Beniamin legôn
4 tade legei kurios ouk anabêsesthe kai ou polemêsete pros tous adelphous umôn apostrephete ekastos eis ton oikon autou oti par emou egeneto to rêma touto kai epêkousan tou logou kuriou kai apestraphêsan tou mê poreuthênai epi Ieroboam
5 kai katôkêsen Roboam eis Ierousalêm kai ôkodomêsen poleis teichêreis en tê Ioudaia
6 kai ôkodomêsen tên Baithleem kai tên Aitam kai tên Thekôe
7 kai tên Baithsoura kai tên Sokchôth kai tên Odollam
8 kai tên Geth kai tên Marisan kai tên Ziph
9 kai tên Adôraim kai tên Lachis kai tên Azêka
10 kai tên Saraa kai tên Aialôn kai tên Chebrôn ê estin tou Iouda kai Beniamin poleis teichêreis
11 kai ôchurôsen autas teichesin kai edôken en autais êgoumenous kai paratheseis brômatôn elaion kai oinon
12 kata polin kai kata polin thureous kai dorata kai katischusen autas eis plêthos sphodra kai êsan autô Iouda kai Beniamin
13 kai oi iereis kai oi Leuitai oi êsan en panti Israêl sunêchthêsan pros auton ek pantôn tôn oriôn
14 oti egkatelipon oi Leuitai ta skênômata tês katascheseôs autôn kai eporeuthêsan pros Ioudan eis Ierousalêm oti exebalen autous Ieroboam kai oi uioi autou tou mê leitourgein kuriô
15 kai katestêsen eautô iereis tôn upsêlôn kai tois eidôlois kai tois mataiois kai tois moschois a epoiêsen Ieroboam
16 kai exebalen autous apo phulôn Israêl oi edôkan kardian autôn tou zêtêsai kurion theon Israêl kai êlthon eis Ierousalêm thusai kuriô theô tôn paterôn autôn
17 kai katischusan tên basileian Iouda kai katischusan Roboam ton tou Salômôn eis etê tria oti eporeuthê en tais odois Dauid kai Salômôn etê tria
18 kai elaben eautô Roboam gunaika tên Mollath thugatera Ierimouth uiou Dauid Abaian thugatera Eliab tou Iessai
19 kai eteken autô uious ton Iaous kai ton Samarian kai ton Roollam
20 kai meta tauta elaben eautô tên Maacha thugatera Abessalôm kai eteken autô ton Abia kai ton Ieththi kai ton Ziza kai ton Emmôth
21 kai êgapêsen Roboam tên Maachan thugatera Abessalôm uper pasas tas gunaikas autou kai tas pallakas autou oti gunaikas deka oktô eichen kai pallakas triakonta kai egennêsen uious eikosi oktô kai thugateras exêkonta
22 kai katestêsen eis archonta Roboam ton Abia ton tês Maacha eis êgoumenon en tois adelphois autou oti basileusai dienoeito auton
23 kai êuxêthê para pantas tous uious autou en pasin tois oriois Iouda kai Beniamin kai en tais polesin tais ochurais kai edôken autais trophas plêthos polu kai êtêsato plêthos gunaikôn

Kapitel 12

1 kai egeneto ôs êtoimasthê ê basileia Roboam kai ôs katekratêthê egkatelipen tas entolas kuriou kai pas Israêl met autou
2 kai egeneto en tô pemptô etei tês basileias Roboam anebê Sousakim basileus Aiguptou epi Ierousalêm oti êmarton enantion kuriou
3 en chiliois kai diakosiois armasin kai exêkonta chiliasin ippôn kai ouk ên arithmos tou plêthous tou elthontos met autou ex Aiguptou Libues Trôglodutai kai Aithiopes
4 kai katekratêsan tôn poleôn tôn ochurôn ai êsan en Iouda kai êlthen eis Ierousalêm
5 kai Samaias o prophêtês êlthen pros Roboam kai pros tous archontas Iouda tous sunachthentas eis Ierousalêm apo prosôpou Sousakim kai eipen autois outôs eipen kurios umeis egkatelipete me kagô egkataleipsô umas en cheiri Sousakim
6 kai êschunthêsan oi archontes Israêl kai o basileus kai eipan dikaios o kurios
7 kai en tô idein kurion oti enetrapêsan kai egeneto logos kuriou pros Samaian legôn enetrapêsan ou kataphtherô autous kai dôsô autous ôs mikron eis sôtêrian kai ou mê staxê o thumos mou en Ierousalêm
8 oti esontai eis paidas kai gnôsontai tên douleian mou kai tên douleian tês basileias tês gês
9 kai anebê Sousakim basileus Aiguptou kai elaben tous thêsaurous tous en oikô kuriou kai tous thêsaurous tous en oikô tou basileôs ta panta elaben kai elaben tous thureous tous chrusous ous epoiêsen Salômôn
10 kai epoiêsen Roboam thureous chalkous ant autôn kai katestêsen ep auton Sousakim archontas paratrechontôn tous phulassontas ton pulôna tou basileôs
11 kai egeneto en tô eiselthein ton basilea eis oikon kuriou eiseporeuonto oi phulassontes kai oi paratrechontes kai oi epistrephontes eis apantêsin tôn paratrechontôn
12 kai en tô entrapênai auton apestraphê ap autou orgê kuriou kai ouk eis kataphthoran eis telos kai gar en Iouda êsan logoi agathoi
13 kai katischusen Roboam en Ierousalêm kai ebasileusen kai tessarakonta kai enos etôn Roboam en tô basileusai auton kai eptakaideka etê ebasileusen en Ierousalêm en tê polei ê exelexato kurios eponomasai to onoma autou ekei ek pasôn phulôn uiôn Israêl kai onoma tês mêtros autou Noomma ê Ammanitis
14 kai epoiêsen to ponêron oti ou kateuthunen tên kardian autou ekzêtêsai ton kurion
15 kai logoi Roboam oi prôtoi kai oi eschatoi ouk idou gegrammenoi en tois logois Samaia tou prophêtou kai Addô tou orôntos kai praxeis autou kai epolemei Roboam ton Ieroboam pasas tas êmeras
16 kai apethanen Roboam kai etaphê meta tôn paterôn autou kai etaphê en polei Dauid kai ebasileusen Abia uios autou ant autou

Kapitel 13

1 en tô oktôkaidekatô etei tês basileias Ieroboam ebasileusen Abia epi Ioudan
2 etê tria ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Maacha thugatêr Ouriêl apo Gabaôn kai polemos ên ana meson Abia kai ana meson Ieroboam
3 kai paretaxato Abia ton polemon en dunamei polemistais dunameôs tetrakosiais chiliasin andrôn dunatôn kai Ieroboam paretaxato pros auton polemon en oktakosiais chiliasin dunatoi polemistai dunameôs
4 kai anestê Abia apo tou orous Somorôn o estin en tô orei Ephraim kai eipen akousate Ieroboam kai pas Israêl
5 ouch umin gnônai oti kurios o theos Israêl edôken basileian epi ton Israêl eis ton aiôna tô Dauid kai tois uiois autou diathêkên alos
6 kai anestê Ieroboam o tou Nabat o pais Salômôn tou Dauid kai apestê apo tou kuriou autou
7 kai sunêchthêsan pros auton andres loimoi uioi paranomoi kai antestê pros Roboam ton tou Salômôn kai Roboam ên neôteros kai deilos tê kardia kai ouk antestê kata prosôpon autou
8 kai nun legete umeis antistênai kata prosôpon basileias kuriou dia cheiros uiôn Dauid kai umeis plêthos polu kai meth umôn moschoi chrusoi ous epoiêsen umin Ieroboam eis theous
9 ê ouk exebalete tous iereis kuriou tous uious Aarôn kai tous Leuitas kai epoiêsate eautois iereis ek tou laou tês gês pas o prosporeuomenos plêrôsai tas cheiras en moschô ek boôn kai kriois epta kai egineto eis ierea tô mê onti theô
10 kai êmeis kurion ton theon êmôn ouk egkatelipomen kai oi iereis autou leitourgousin tô kuriô oi uioi Aarôn kai oi Leuitai en tais ephêmeriais autôn
11 thumiôsin tô kuriô olokautômata prôi kai deilês kai thumiama suntheseôs kai protheseis artôn epi tês trapezês tês katharas kai ê luchnia ê chrusê kai oi luchnoi tês kauseôs anapsai deilês oti phulassomen êmeis tas phulakas kuriou tou theou tôn paterôn êmôn kai umeis egkatelipete auton
12 kai idou meth êmôn en archê kurios kai oi iereis autou kai ai salpinges tês sêmasias tou sêmainein eph umas oi uioi tou Israêl polemêsete pros kurion theon tôn paterôn êmôn oti ouk euodôthêsetai umin
13 kai Ieroboam apestrepsen to enedron elthein autôn ek tôn opisthen kai egeneto emprosthen Iouda kai to enedron ek tôn opisthen
14 kai apestrepsen Ioudas kai idou autois o polemos ek tôn emprosthen kai ek tôn opisthen kai eboêsan pros kurion kai oi iereis esalpisan tais salpigxin
15 kai eboêsan andres Iouda kai egeneto en tô boan andras Iouda kai kurios epataxen ton Ieroboam kai ton Israêl enantion Abia kai Iouda
16 kai ephugon oi uioi Israêl apo prosôpou Iouda kai paredôken autous kurios eis tas cheiras autôn
17 kai epataxen en autois Abia kai o laos autou plêgên megalên kai epeson traumatiai apo Israêl pentakosiai chiliades andres dunatoi
18 kai etapeinôthêsan oi uioi Israêl en tê êmera ekeinê kai katischusan oi uioi Iouda oti êlpisan epi kurion theon tôn paterôn autôn
19 kai katediôxen Abia opisô Ieroboam kai prokatelabeto par autou poleis tên Baithêl kai tas kômas autês kai tên Isana kai tas kômas autês kai tên Ephrôn kai tas kômas autês
20 kai ouk eschen ischun Ieroboam eti pasas tas êmeras Abia kai epataxen auton kurios kai eteleutêsen
21 kai katischusen Abia kai elaben eautô gunaikas deka tessaras kai egennêsen uious eikosi duo kai thugateras deka ex
22 kai oi loipoi logoi Abia kai ai praxeis autou kai oi logoi autou gegrammenoi epi bibliô tou prophêtou Addô
23 kai apethanen Abia meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton en polei Dauid kai ebasileusen Asa uios autou ant autou en tais êmerais Asa êsuchasen ê gê Iouda etê deka

Kapitel 14

1 kai epoiêsen to kalon kai to euthes enôpion kuriou theou autou
2 kai apestêsen ta thusiastêria tôn allotriôn kai ta upsêla kai sunetripsen tas stêlas kai exekopsen ta alsê
3 kai eipen tô Iouda ekzêtêsai ton kurion theon tôn paterôn autôn kai poiêsai ton nomon kai tas entolas
4 kai apestêsen apo pasôn tôn poleôn Iouda ta thusiastêria kai ta eidôla kai eirêneusen
5 poleis teichêreis en gê Iouda oti eirêneusen ê gê kai ouk ên autô polemos en tois etesin toutois oti katepausen autô kurios
6 kai eipen tô Iouda oikodomêsômen tas poleis tautas kai poiêsômen teichê kai purgous kai pulas kai mochlous en ô tês gês kurieusomen oti kathôs exezêtêsamen kurion theon êmôn exezêtêsen êmas kai katepausen êmas kuklothen kai euodôsen êmin
7 kai egeneto tô Asa dunamis oplophorôn airontôn thureous kai dorata en gê Iouda triakosiai chiliades kai en gê Beniamin peltastai kai toxotai diakosiai kai pentêkonta chiliades pantes outoi polemistai dunameôs
8 kai exêlthen ep autous Zare o Aithiops en dunamei en chiliais chiliasin kai armasin triakosiois kai êlthen eôs Marisa
9 kai exêlthen Asa eis sunantêsin autô kai paretaxato polemon en tê pharangi kata borran Marisês
10 kai eboêsen Asa pros kurion theon autou kai eipen kurie ouk adunatei para soi sôzein en pollois kai en oligois katischuson êmas kurie o theos êmôn oti epi soi pepoithamen kai epi tô onomati sou êlthamen epi to plêthos to polu touto kurie o theos êmôn mê katischusatô pros se anthrôpos
11 kai epataxen kurios tous Aithiopas enantion Iouda kai ephugon oi Aithiopes
12 kai katediôxen Asa kai o laos autou eôs Gedôr kai epeson Aithiopes ôste mê einai en autois peripoiêsin oti sunetribêsan enôpion kuriou kai enantion tês dunameôs autou kai eskuleusan skula polla
13 kai exekopsan tas kômas autôn kuklô Gedôr oti egenêthê ekstasis kuriou ep autous kai eskuleusan pasas tas poleis autôn oti polla skula egenêthê autois
14 kai ge skênas ktêseôn tous Amazoneis exekopsan kai elabon probata polla kai kamêlous kai epestrepsan eis Ierousalêm

Kapitel 15

1 kai Azarias uios Ôdêd egeneto ep auton pneuma kuriou
2 kai exêlthen eis apantêsin Asa kai panti Iouda kai Beniamin kai eipen akousate mou Asa kai pas Iouda kai Beniamin kurios meth umôn en tô einai umas met autou kai ean ekzêtêsête auton eurethêsetai umin kai ean egkatalipête auton egkataleipsei umas
3 kai êmerai pollai tô Israêl en ou theô alêthinô kai ouch iereôs upodeiknuontos kai en ou nomô
4 kai epistrepsei epi kurion theon Israêl kai eurethêsetai autois
5 kai en ekeinô tô kairô ouk estin eirênê tô ekporeuomenô kai tô eisporeuomenô oti ekstasis kuriou epi pantas tous katoikountas tas chôras
6 kai polemêsei ethnos pros ethnos kai polis pros polin oti o theos exestêsen autous en pasê thlipsei
7 kai umeis ischusate kai mê ekluesthôsan ai cheires umôn oti estin misthos tê ergasia umôn
8 kai en tô akousai tous logous toutous kai tên prophêteian Adad tou prophêtou kai katischusen kai exebalen ta bdelugmata apo pasês tês gês Iouda kai Beniamin kai apo tôn poleôn ôn kateschen en orei Ephraim kai enekainisen to thusiastêrion kuriou o ên emprosthen tou naou kuriou
9 kai exekklêsiasen ton Ioudan kai Beniamin kai tous prosêlutous tous paroikountas met autou apo Ephraim kai apo Manassê kai apo Sumeôn oti prosetethêsan pros auton polloi tou Israêl en tô idein autous oti kurios o theos autou met autou
10 kai sunêchthêsan eis Ierousalêm en tô mêni tô tritô en tô pentekaidekatô etei tês basileias Asa
11 kai ethusen tô kuriô en ekeinê tê êmera apo tôn skulôn ôn ênegkan moschous eptakosious kai probata eptakischilia
12 kai diêlthen en diathêkê zêtêsai kurion theon tôn paterôn autôn ex olês tês kardias kai ex olês tês psuchês
13 kai pas os ean mê ekzêtêsê kurion theon Israêl apothaneitai apo neôterou eôs presbuterou apo andros eôs gunaikos
14 kai ômosan en tô kuriô en phônê megalê kai en salpigxin kai en keratinais
15 kai êuphranthêsan pas Iouda peri tou orkou oti ex olês tês psuchês ômosan kai en pasê thelêsei ezêtêsan auton kai eurethê autois kai katepausen autois kurios kuklothen
16 kai tên Maacha tên mêtera autou metestêsen tou mê einai tê Astartê leitourgousan kai katekopsen to eidôlon kai katekausen en cheimarrô Kedrôn
17 plên ta upsêla ouk apestêsan eti upêrchen en tô Israêl all ê kardia Asa egeneto plêrês pasas tas êmeras autou
18 kai eisênegken ta agia Dauid tou patros autou kai ta agia oikou kuriou tou theou argurion kai chrusion kai skeuê
19 kai polemos ouk ên met autou eôs tou pemptou kai triakostou etous tês basileias Asa

Kapitel 16

1 kai en tô ogdoô kai triakostô etei tês basileias Asa anebê Baasa basileus Israêl epi Ioudan kai ôkodomêsen tên Rama tou mê dounai exodon kai eisodon tô Asa basilei Iouda
2 kai elaben Asa chrusion kai argurion ek thêsaurôn oikou kuriou kai oikou tou basileôs kai apesteilen pros ton uion tou Ader basileôs Surias ton katoikounta en Damaskô legôn
3 diathou diathêkên ana meson emou kai sou kai ana meson tou patros mou kai ana meson tou patros sou idou apestalka soi chrusion kai argurion deuro kai diaskedason ap emou ton Baasa basilea Israêl kai apelthetô ap emou
4 kai êkousen uios Ader tou basileôs Asa kai apesteilen tous archontas tês dunameôs autou epi tas poleis Israêl kai epataxen tên Iôn kai tên Dan kai tên Abelmain kai pasas tas perichôrous Nephthali
5 kai egeneto en tô akousai Baasa apelipen tou mêketi oikodomein tên Rama kai katepausen to ergon autou
6 kai Asa o basileus elaben panta ton Ioudan kai elaben tous lithous tês Rama kai ta xula autês a ôkodomêsen Baasa kai ôkodomêsen en autois tên Gabae kai tên Maspha
7 kai en tô kairô ekeinô êlthen Anani o prophêtês pros Asa basilea Iouda kai eipen autô en tô pepoithenai se epi basilea Surias kai mê pepoithenai se epi kurion theon sou dia touto esôthê dunamis Surias apo tês cheiros sou
8 ouch oi Aithiopes kai Libues êsan eis dunamin pollên eis tharsos eis ippeis eis plêthos sphodra kai en tô pepoithenai se epi kurion paredôken eis tas cheiras sou
9 oti oi ophthalmoi kuriou epiblepousin en pasê tê gê katischusai en pasê kardia plêrei pros auton êgnoêkas epi toutô apo tou nun estai meta sou polemos
10 kai ethumôthê Asa tô prophêtê kai paretheto auton eis phulakên oti ôrgisthê epi toutô kai elumênato Asa en tô laô en tô kairô ekeinô
11 kai idou oi logoi Asa oi prôtoi kai oi eschatoi gegrammenoi en bibliô basileôn Iouda kai Israêl
12 kai emalakisthê Asa en tô enatô kai triakostô etei tês basileias autou tous podas eôs sphodra emalakisthê kai en tê malakia autou ouk ezêtêsen kurion alla tous iatrous
13 kai ekoimêthê Asa meta tôn paterôn autou kai eteleutêsen en tô enatô kai triakostô etei tês basileias autou
14 kai ethapsan auton en tô mnêmati ô ôruxen eautô en polei Dauid kai ekoimisan auton epi tês klinês kai eplêsan arômatôn kai genê murôn murepsôn kai epoiêsan autô ekphoran megalên eôs sphodra

Kapitel 17

1 kai ebasileusen Iôsaphat uios autou ant autou kai katischusen Iôsaphat epi ton Israêl
2 kai edôken dunamin en pasais tais polesin Iouda tais ochurais kai katestêsen êgoumenous en pasais tais polesin Iouda kai en polesin Ephraim as prokatelabeto Asa o patêr autou
3 kai egeneto kurios meta Iôsaphat oti eporeuthê en odois tou patros autou tais prôtais kai ouk exezêtêsen ta eidôla
4 alla kurion ton theon tou patros autou exezêtêsen kai en tais entolais tou patros autou eporeuthê kai ouch ôs tou Israêl ta erga
5 kai katêuthunen kurios tên basileian en cheiri autou kai edôken pas Iouda dôra tô Iôsaphat kai egeneto autô ploutos kai doxa pollê
6 kai upsôthê kardia autou en odô kuriou kai eti exêren ta upsêla kai ta alsê apo tês gês Iouda
7 kai en tô tritô etei tês basileias autou apesteilen tous êgoumenous autou kai tous uious tôn dunatôn ton Abdian kai Zacharian kai Nathanaêl kai Michaian didaskein en polesin Iouda
8 kai met autôn oi Leuitai Samouias kai Nathanias kai Zabdias kai Asiêl kai Semiramôth kai Iônathan kai Adônias kai Tôbias oi Leuitai kai met autôn Elisama kai Iôram oi iereis
9 kai edidaskon en Iouda kai met autôn bublos nomou kuriou kai diêlthon en tais polesin Iouda kai edidaskon ton laon
10 kai egeneto ekstasis kuriou epi pasais tais basileiais tês gês tais kuklô Iouda kai ouk epolemoun pros Iôsaphat
11 kai apo tôn allophulôn epheron tô Iôsaphat dôra kai argurion kai domata kai oi Arabes epheron autô krious probatôn eptakischilious eptakosious
12 kai ên Iôsaphat poreuomenos meizôn eôs eis upsos kai ôkodomêsen oikêseis en tê Ioudaia kai poleis ochuras
13 kai erga polla egeneto autô en tê Ioudaia kai andres polemistai dunatoi ischuontes en Ierousalêm
14 kai outos arithmos autôn kat oikous patriôn autôn tô Iouda chiliarchoi Ednas o archôn kai met autou uioi dunatoi dunameôs triakosiai chiliades
15 kai met auton Iôanan o êgoumenos kai met autou diakosiai ogdoêkonta chiliades
16 kai met auton Amasias o tou Zachri o prothumoumenos tô kuriô kai met autou diakosiai chiliades dunatoi dunameôs
17 kai ek tou Beniamin dunatos dunameôs Eliada kai met autou toxotai kai peltastai diakosiai chiliades
18 kai met auton Iôzabad kai met autou ekaton ogdoêkonta chiliades dunatoi polemou
19 outoi oi leitourgountes tô basilei ektos ôn edôken o basileus en tais polesin tais ochurais en pasê tê Ioudaia

Kapitel 18

1 kai egenêthê tô Iôsaphat eti ploutos kai doxa pollê kai epegambreusato en oikô Achaab
2 kai katebê dia telous etôn pros Achaab eis Samareian kai ethusen autô Achaab probata kai moschous pollous kai tô laô tô met autou kai êpata auton tou sunanabênai met autou eis Ramôth tês Galaaditidos
3 kai eipen Achaab basileus Israêl pros Iôsaphat basilea Iouda poreusê met emou eis Ramôth tês Galaaditidos kai eipen autô ôs egô outôs kai su ôs o laos sou kai o laos mou meta sou eis polemon
4 kai eipen Iôsaphat pros basilea Israêl zêtêson dê sêmeron ton kurion
5 kai sunêgagen o basileus Israêl tous prophêtas tetrakosious andras kai eipen autois ei poreuthô eis Ramôth Galaad eis polemon ê epischô kai eipan anabaine kai dôsei o theos eis tas cheiras tou basileôs
6 kai eipen Iôsaphat ouk estin ôde prophêtês tou kuriou eti kai epizêtêsomen par autou
7 kai eipen basileus Israêl pros Iôsaphat eti anêr eis tou zêtêsai ton kurion di autou kai egô emisêsa auton oti ouk estin prophêteuôn peri emou eis agatha oti pasai ai êmerai autou eis kaka outos Michaias uios Iemla kai eipen Iôsaphat mê laleitô o basileus outôs
8 kai ekalesen o basileus Israêl eunouchon ena kai eipen tachos Michaian uion Iemla
9 kai basileus Israêl kai Iôsaphat basileus Iouda kathêmenoi ekastos epi thronou autou kai endedumenoi stolas kathêmenoi en tô euruchôrô thuras pulês Samareias kai pantes oi prophêtai eprophêteuon enantion autôn
10 kai epoiêsen eautô Sedekias uios Chanana kerata sidêra kai eipen tade legei kurios en toutois keratieis tên Surian eôs an suntelesthê
11 kai pantes oi prophêtai eprophêteuon outôs legontes anabaine eis Ramôth Galaad kai euodôthêsê kai dôsei kurios eis cheiras tou basileôs
12 kai o angelos o poreutheis tou kalesai ton Michaian elalêsen autô legôn idou elalêsan oi prophêtai en stomati eni agatha peri tou basileôs kai estôsan dê oi logoi sou ôs enos autôn kai lalêseis agatha
13 kai eipen Michaias zê kurios oti o ean eipê o theos pros me auto lalêsô
14 kai êlthen pros ton basilea kai eipen autô o basileus Michaia ei poreuthô eis Ramôth Galaad eis polemon ê epischô kai eipen anabaine kai euodôseis kai dothêsontai eis cheiras umôn
15 kai eipen autô o basileus posakis orkizô se ina mê lalêsês pros me plên alêtheian en onomati kuriou
16 kai eipen eidon ton Israêl diesparmenous en tois oresin ôs probata ois ouk estin poimên kai eipen kurios ouk echousin êgoumenon anastrephetôsan ekastos eis ton oikon autou en eirênê
17 kai eipen o basileus Israêl pros Iôsaphat ouk eipa soi oti ou prophêteuei peri emou agatha all ê kaka
18 kai eipen ouch outôs akousate logon kuriou eidon ton kurion kathêmenon epi thronou autou kai pasa dunamis tou ouranou eistêkei ek dexiôn autou kai ex aristerôn autou
19 kai eipen kurios tis apatêsei ton Achaab basilea Israêl kai anabêsetai kai peseitai en Ramôth Galaad kai eipen outos outôs kai outos eipen outôs
20 kai exêlthen to pneuma kai estê enôpion kuriou kai eipen egô apatêsô auton kai eipen kurios en tini
21 kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma pseudes en stomati pantôn tôn prophêtôn autou kai eipen apatêseis kai dunêsê exelthe kai poiêson outôs
22 kai nun idou edôken kurios pneuma pseudes en stomati pantôn tôn prophêtôn sou toutôn kai kurios elalêsen epi se kaka
23 kai êngisen Sedekias uios Chanana kai epataxen ton Michaian epi tên siagona kai eipen autô poia tê odô parêlthen pneuma kuriou par emou tou lalêsai pros se
24 kai eipen Michaias idou opsê en tê êmera ekeinê en ê eiseleusê tamieion ek tamieiou tou katakrubênai
25 kai eipen basileus Israêl labete ton Michaian kai apostrepsate pros Emêr archonta tês poleôs kai pros Iôas archonta uion tou basileôs
26 kai ereis outôs eipen o basileus apothesthe touton eis oikon phulakês kai esthietô arton thlipseôs kai udôr thlipseôs eôs tou epistrepsai me en eirênê
27 kai eipen Michaias ean epistrephôn epistrepsês en eirênê ouk elalêsen kurios en emoi akousate laoi pantes
28 kai anebê basileus Israêl kai Iôsaphat basileus Iouda eis Ramôth Galaad
29 kai eipen basileus Israêl pros Iôsaphat katakalupsomai kai eiseleusomai eis ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekalupsato basileus Israêl kai eisêlthen eis ton polemon
30 kai basileus Surias eneteilato tois archousin tôn armatôn tois met autou legôn mê polemeite ton mikron kai ton megan all ê ton basilea Israêl monon
31 kai egeneto ôs eidon oi archontes tôn armatôn ton Iôsaphat kai autoi eipan Basileus Israêl estin kai ekuklôsan auton tou polemein kai eboêsen Iôsaphat kai kurios esôsen auton kai apestrepsen autous o theos ap autou
32 kai egeneto ôs eidon oi archontes tôn armatôn oti ouk ên basileus Israêl kai apestrepsan ap autou
33 kai anêr eneteinen toxon eustochôs kai epataxen ton basilea Israêl ana meson tou pneumonos kai ana meson tou thôrakos kai eipen tô êniochô epistrephe tên cheira sou kai exagage me ek tou polemou oti eponesa
34 kai etropôthê o polemos en tê êmera ekeinê kai o basileus Israêl ên estêkôs epi tou armatos eôs esperas ex enantias Surias kai apethanen dunontos tou êliou

Kapitel 19

1 kai apestrepsen Iôsaphat basileus Iouda eis ton oikon autou en eirênê eis Ierousalêm
2 kai exêlthen eis apantêsin autou Iou o tou Anani o prophêtês kai eipen autô basileu Iôsaphat ei amartôlô su boêtheis ê misoumenô upo kuriou philiazeis dia touto egeneto epi se orgê para kuriou
3 all ê logoi agathoi êurethêsan en soi oti exêras ta alsê apo tês gês Iouda kai katêuthunas tên kardian sou ekzêtêsai ton kurion
4 kai katôkêsen Iôsaphat en Ierousalêm kai palin exêlthen eis ton laon apo Bêrsabee eôs orous Ephraim kai epestrepsen autous epi kurion theon tôn paterôn autôn
5 kai katestêsen kritas en pasais tais polesin Iouda tais ochurais en polei kai polei
6 kai eipen tois kritais idete ti umeis poieite oti ouk anthrôpô umeis krinete all ê tô kuriô kai meth umôn logoi tês kriseôs
7 kai nun genesthô phobos kuriou eph umas kai phulassete kai poiêsete oti ouk estin meta kuriou theou êmôn adikia oude thaumasai prosôpon oude labein dôra
8 kai gar en Ierousalêm katestêsen Iôsaphat tôn iereôn kai tôn Leuitôn kai tôn patriarchôn Israêl eis krisin kuriou kai krinein tous katoikountas en Ierousalêm
9 kai eneteilato pros autous legôn outôs poiêsete en phobô kuriou en alêtheia kai en plêrei kardia
10 pas anêr krisin tên elthousan eph umas tôn adelphôn umôn tôn katoikountôn en tais polesin autôn ana meson aimatos aima kai ana meson prostagmatos kai entolês kai dikaiômata kai krimata kai diasteleisthe autois kai ouch amartêsontai tô kuriô kai ouk estai eph umas orgê kai epi tous adelphous umôn outôs poiêsete kai ouch amartêsesthe
11 kai idou Amarias o iereus êgoumenos eph umas eis pan logon kuriou kai Zabdias uios Ismaêl o êgoumenos eis oikon Iouda pros pan logon basileôs kai oi grammateis kai oi Leuitai pro prosôpou umôn ischusate kai poiêsate kai estai kurios meta tou agathou

Kapitel 20

1 kai meta tauta êlthon oi uioi Môab kai oi uioi Ammôn kai met autôn ek tôn Minaiôn pros Iôsaphat eis polemon
2 kai êlthon kai upedeixan tô Iôsaphat legontes êkei epi se plêthos polu ek peran tês thalassês apo Surias kai idou eisin en Asasanthamar autê estin Engaddi
3 kai ephobêthê kai edôken Iôsaphat to prosôpon autou ekzêtêsai ton kurion kai ekêruxen nêsteian en panti Iouda
4 kai sunêchthê Ioudas ekzêtêsai ton kurion kai apo pasôn tôn poleôn Iouda êlthon zêtêsai ton kurion
5 kai anestê Iôsaphat en ekklêsia Iouda en Ierousalêm en oikô kuriou kata prosôpon tês aulês tês kainês
6 kai eipen kurie o theos tôn paterôn êmôn ouchi su ei theos en ouranô kai su kurieueis pasôn tôn basileiôn tôn ethnôn kai en tê cheiri sou ischus dunasteias kai ouk estin pros se antistênai
7 ouchi su ei o kurios o exolethreusas tous katoikountas tên gên tautên apo prosôpou tou laou sou Israêl kai edôkas autên spermati Abraam tô êgapêmenô sou eis ton aiôna
8 kai katôkêsan en autê kai ôkodomêsan en autê agiasma tô onomati sou legontes
9 ean epelthê eph êmas kaka romphaia krisis thanatos limos stêsometha enantion tou oikou toutou kai enantion sou oti to onoma sou epi tô oikô toutô kai boêsometha pros se apo tês thlipseôs kai akousê kai sôseis
10 kai nun idou uioi Ammôn kai Môab kai oros Sêir eis ous ouk edôkas tô Israêl dielthein di autôn exelthontôn autôn ek gês Aiguptou oti exeklinan ap autôn kai ouk exôlethreusan autous
11 kai nun idou autoi epicheirousin eph êmas exelthein ekbalein êmas apo tês klêronomias êmôn ês edôkas êmin
12 kurie o theos êmôn ou krineis en autois oti ouk estin êmin ischus tou antistênai pros to plêthos to polu touto to elthon eph êmas kai ouk oidamen ti poiêsômen autois all ê epi soi oi ophthalmoi êmôn
13 kai pas Ioudas estêkôs enanti kuriou kai ta paidia autôn kai ai gunaikes
14 kai tô Oziêl tô tou Zachariou tôn uiôn Banaiou tôn uiôn Eleêl tou Manthaniou tou Leuitou apo tôn uiôn Asaph egeneto ep auton pneuma kuriou en tê ekklêsia
15 kai eipen akousate pas Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm kai o basileus Iôsaphat tade legei kurios umin autois mê phobeisthe mêde ptoêthête apo prosôpou tou ochlou tou pollou toutou oti ouch umin estin ê parataxis all ê tô theô
16 aurion katabête ep autous idou anabainousin kata tên anabasin Asas kai eurêsete autous ep akrou potamou tês erêmou Ieriêl
17 ouch umin estin polemêsai tauta sunete kai idete tên sôtêrian kuriou meth umôn Iouda kai Ierousalêm mê phobeisthe mêde ptoêthête aurion exelthein eis apantêsin autois kai kurios meth umôn
18 kai kupsas Iôsaphat epi prosôpon autou kai pas Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm epesan enanti kuriou proskunêsai kuriô
19 kai anestêsan oi Leuitai apo tôn uiôn Kaath kai apo tôn uiôn Kore ainein kuriô theô Israêl en phônê megalê eis upsos
20 kai ôrthrisan prôi kai exêlthon eis tên erêmon Thekôe kai en tô exelthein estê Iôsaphat kai eboêsen kai eipen akousate mou Iouda kai oi katoikountes en Ierousalêm empisteusate en kuriô theô umôn kai empisteuthêsesthe empisteusate en prophêtê autou kai euodôthêsesthe
21 kai ebouleusato meta tou laou kai estêsen psaltôdous kai ainountas exomologeisthai kai ainein ta agia en tô exelthein emprosthen tês dunameôs kai elegon exomologeisthe tô kuriô oti eis ton aiôna to eleos autou
22 kai en tô arxasthai tês aineseôs autou tês exomologêseôs edôken kurios polemein tous uious Ammôn epi Môab kai oros Sêir tous exelthontas epi Ioudan kai etropôthêsan
23 kai anestêsan oi uioi Ammôn kai Môab epi tous katoikountas oros Sêir exolethreusai kai ektripsai kai ôs sunetelesan tous katoikountas Sêir anestêsan eis allêlous tou exolethreuthênai
24 kai Ioudas êlthen epi tên skopian tês erêmou kai epeblepsen kai eiden to plêthos kai idou pantes nekroi peptôkotes epi tês gês ouk ên sôzomenos
25 kai êlthen Iôsaphat kai o laos autou skuleusai ta skula autôn kai euron ktênê polla kai aposkeuên kai skula kai skeuê epithumêta kai eskuleusan eautois kai egenonto êmerai treis skuleuontôn autôn ta skula oti polla ên
26 kai tê êmera tê tetartê episunêchthêsan eis ton aulôna tês eulogias ekei gar êulogêsan ton kurion dia touto ekalesan to onoma tou topou ekeinou Koilas eulogias eôs tês êmeras tautês
27 kai epestrepsen pas anêr Iouda eis Ierousalêm kai Iôsaphat êgoumenos autôn en euphrosunê megalê oti euphranen autous kurios apo tôn echthrôn autôn
28 kai eisêlthon eis Ierousalêm en nablais kai en kinurais kai en salpigxin eis oikon kuriou
29 kai egeneto ekstasis kuriou epi pasas tas basileias tês gês en tô akousai autous oti epolemêsen kurios pros tous upenantious Israêl
30 kai eirêneusen ê basileia Iôsaphat kai katepausen autô o theos autou kuklothen
31 kai ebasileusen Iôsaphat epi ton Ioudan etôn triakonta pente en tô basileusai auton kai eikosi pente etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Azouba thugatêr Sali
32 kai eporeuthê en tais odois tou patros autou Asa kai ouk exeklinen tou poiêsai to euthes enôpion kuriou
33 alla ta upsêla eti upêrchen kai eti o laos ou kateuthunen tên kardian pros kurion theon tôn paterôn autôn
34 kai oi loipoi logoi Iôsaphat oi prôtoi kai oi eschatoi idou gegrammenoi en logois Iou tou Anani os kategrapsen biblion basileôn Israêl
35 kai meta tauta ekoinônêsen Iôsaphat basileus Iouda pros Ochozian basilea Israêl kai outos ênomêsen
36 en tô poiêsai kai poreuthênai pros auton tou poiêsai ploia tou poreuthênai eis Tharsis kai epoiêsen ploia en Gasiôngaber
37 kai eprophêteusen Eliezer o tou Dôdia apo Marisês epi Iôsaphat legôn ôs ephiliasas tô Ochozia ethrausen kurios to ergon sou kai sunetribê ta ploia sou kai ouk edunasthê tou poreuthênai eis Tharsis

Kapitel 21

1 kai ekoimêthê Iôsaphat meta tôn paterôn autou kai etaphê para tois patrasin autou en polei Dauid kai ebasileusen Iôram uios autou ant autou
2 kai autô adelphoi uioi Iôsaphat ex Azarias kai Iiêl kai Zacharias kai Azarias kai Michaêl kai Saphatias pantes outoi uioi Iôsaphat basileôs Iouda
3 kai edôken autois o patêr autôn domata polla argurion kai chrusion kai opla meta poleôn teteichismenôn en Iouda kai tên basileian edôken tô Iôram oti outos o prôtotokos
4 kai anestê Iôram epi tên basileian autou kai ekrataiôthê kai apekteinen pantas tous adelphous autou en romphaia kai apo tôn archontôn Israêl
5 ontos autou triakonta kai duo etôn katestê Iôram epi tên basileian autou kai oktô etê ebasileusen en Ierousalêm
6 kai eporeuthê en odô basileôn Israêl ôs epoiêsen oikos Achaab oti thugatêr Achaab ên autou gunê kai epoiêsen to ponêron enantion kuriou
7 kai ouk ebouleto kurios exolethreusai ton oikon Dauid dia tên diathêkên ên dietheto tô Dauid kai ôs eipen autô dounai autô luchnon kai tois uiois autou pasas tas êmeras
8 en tais êmerais ekeinais apestê Edôm apo tou Iouda kai ebasileusan eph eautous basilea
9 kai ôcheto Iôram meta tôn archontôn kai pasa ê ippos met autou kai egeneto kai êgerthê nuktos kai epataxen Edôm ton kuklounta auton kai tous archontas tôn armatôn kai ephugen o laos eis ta skênômata autôn
10 kai apestê apo Iouda Edôm eôs tês êmeras tautês tote apestê Lomna en tô kairô ekeinô apo cheiros autou oti egkatelipen kurion theon tôn paterôn autou
11 kai gar autos epoiêsen upsêla en polesin Iouda kai exeporneusen tous katoikountas en Ierousalêm kai apeplanêsen ton Ioudan
12 kai êlthen autô engraphê para Êliou tou prophêtou legôn tade legei kurios o theos Dauid tou patros sou anth ôn ouk eporeuthês en odô Iôsaphat tou patros sou kai en odois Asa basileôs Iouda
13 kai eporeuthês en odois basileôn Israêl kai exeporneusas ton Ioudan kai tous katoikountas en Ierousalêm ôs exeporneusen oikos Achaab kai tous adelphous sou uious tou patros sou tous agathous uper se apekteinas
14 idou kurios pataxei se plêgên megalên en tô laô sou kai en tois uiois sou kai en gunaixin sou kai en pasê tê aposkeuê sou
15 kai su en malakia ponêra en nosô koilias eôs ou exelthê ê koilia sou meta tês malakias ex êmerôn eis êmeras
16 kai epêgeiren kurios epi Iôram tous allophulous kai tous Arabas kai tous omorous tôn Aithiopôn
17 kai anebêsan epi Ioudan kai katedunasteuon kai apestrepsan pasan tên aposkeuên ên euron en oikô tou basileôs kai tous uious autou kai tas thugateras autou kai ou kateleiphthê autô uios all ê Ochozias o mikrotatos tôn uiôn autou
18 kai meta tauta panta epataxen auton kurios eis tên koilian malakia en ê ouk estin iatreia
19 kai egeneto ex êmerôn eis êmeras kai ôs êlthen kairos tôn êmerôn êmeras duo exêlthen ê koilia autou meta tês nosou kai apethanen en malakia ponêra kai ouk epoiêsen o laos autou ekphoran kathôs ekphoran paterôn autou
20 ên triakonta kai duo etôn ote ebasileusen kai oktô etê ebasileusen en Ierousalêm kai eporeuthê en ouk epainô kai etaphê en polei Dauid kai ouk en taphois tôn basileôn

Kapitel 22

1 kai ebasileusan oi katoikountes en Ierousalêm ton Ochozian uion autou ton mikron ant autou oti pantas tous presbuterous apekteinen to lêstêrion to epelthon ep autous oi Arabes kai oi Alimazoneis kai ebasileusen Ochozias uios Iôram basileôs Iouda
2 ôn eikosi etôn Ochozias ebasileusen kai eniauton ena ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Gotholia thugatêr Ambri
3 kai outos eporeuthê en odô oikou Achaab oti mêtêr autou ên sumboulos tou amartanein
4 kai epoiêsen to ponêron enantion kuriou ôs oikos Achaab oti autoi êsan autô meta to apothanein ton patera autou sumbouloi tou exolethreusai auton
5 kai en tais boulais autôn eporeuthê kai eporeuthê meta Iôram uiou Achaab eis polemon epi Azaêl basilea Surias eis Rama Galaad kai epataxan oi toxotai ton Iôram
6 kai epestrepsen Iôram tou iatreuthênai eis Iezrael apo tôn plêgôn ôn epataxan auton oi Suroi en Rama en tô polemein auton pros Azaêl basilea Surias kai Ochozias uios Iôram basileus Iouda katebê theasasthai ton Iôram uion Achaab eis Iezrael oti êrrôstei
7 kai para tou theou egeneto katastrophê Ochozia elthein pros Iôram kai en tô elthein auton exêlthen met autou Iôram pros Iou uion Namessi christon kuriou ton oikon Achaab
8 kai egeneto ôs exedikêsen Iou ton oikon Achaab kai euren tous archontas Iouda kai tous adelphous Ochozia leitourgountas tô Ochozia kai apekteinen autous
9 kai eipen tou zêtêsai ton Ochozian kai katelabon auton iatreuomenon en Samareia kai êgagon auton pros Iou kai apekteinen auton kai ethapsan auton oti eipan uios Iôsaphat estin os ezêtêsen ton kurion en olê kardia autou kai ouk ên en oikô Ochozia katischusai dunamin peri tês basileias
10 kai Gotholia ê mêtêr Ochozia eiden oti tethnêken autês o uios kai êgerthê kai apôlesen pan to sperma tês basileias en oikô Iouda
11 kai elaben Iôsabeth ê thugatêr tou basileôs ton Iôas uion Ochozia kai eklepsen auton ek mesou uiôn tou basileôs tôn thanatoumenôn kai edôken auton kai tên trophon autou eis tamieion tôn klinôn kai ekrupsen auton Iôsabeth thugatêr tou basileôs Iôram adelphê Ochoziou gunê Iôdae tou iereôs kai ekrupsen auton apo prosôpou Gotholias kai ouk apekteinen auton
12 kai ên met autês en oikô tou theou katakekrummenos ex etê kai Gotholia ebasileusen epi tês gês

Kapitel 23

1 kai en tô etei tô ebdomô ekrataiôsen Iôdae kai elaben tous ekatontarchous ton Azarian uion Iôram kai ton Ismaêl uion Iôanan kai ton Azarian uion Ôbêd kai ton Maasaian uion Adaia kai ton Elisaphan uion Zacharia met autou eis oikon
2 kai ekuklôsan ton Ioudan kai sunêgagon tous Leuitas ek pasôn tôn poleôn Iouda kai archontas patriôn tou Israêl kai êlthon eis Ierousalêm
3 kai diethento pasa ekklêsia Iouda diathêkên en oikô tou theou meta tou basileôs kai edeixen autois ton uion tou basileôs kai eipen autois idou o uios tou basileôs basileusatô kathôs elalêsen kurios epi ton oikon Dauid
4 nun o logos outos on poiêsete to triton ex umôn eisporeuesthôsan to sabbaton tôn iereôn kai tôn Leuitôn kai eis tas pulas tôn eisodôn
5 kai to triton en oikô tou basileôs kai to triton en tê pulê tê mesê kai pas o laos en aulais oikou kuriou
6 kai mê eiselthetô eis oikon kuriou ean mê oi iereis kai oi Leuitai kai oi leitourgountes tôn Leuitôn autoi eiseleusontai oti agioi eisin kai pas o laos phulassetô phulakas kuriou
7 kai kuklôsousin oi Leuitai ton basilea kuklô andros skeuos en cheiri autou kai o eisporeuomenos eis ton oikon apothaneitai kai esontai meta tou basileôs eisporeuomenou kai ekporeuomenou
8 kai epoiêsan oi Leuitai kai pas Iouda kata panta osa eneteilato Iôdae o iereus kai elabon ekastos tous andras autou ap archês tou sabbatou eôs exodou tou sabbatou oti ou katelusen Iôdae tas ephêmerias
9 kai edôken tas machairas kai tous thureous kai ta opla a ên tou basileôs Dauid en oikô tou theou
10 kai estêsen panta ton laon ekaston en tois oplois autou apo tês ômias tou oikou tês dexias eôs tês ômias tês aristeras tou thusiastêriou kai tou oikou epi ton basilea kuklô
11 kai exêgagen ton uion tou basileôs kai edôken ep auton to basileion kai ta marturia kai ebasileusan kai echrisan auton Iôdae kai oi uioi autou kai eipan zêtô o basileus
12 kai êkousen Gotholia tên phônên tou laou tôn trechontôn kai exomologoumenôn kai ainountôn ton basilea kai eisêlthen pros ton basilea eis oikon kuriou
13 kai eiden kai idou o basileus epi tês staseôs autou kai epi tês eisodou oi archontes kai ai salpinges peri ton basilea kai pas o laos êuphranthê kai esalpisan en tais salpigxin kai oi adontes en tois organois ôdoi kai umnountes ainon kai dierrêxen Gotholia tên stolên autês kai eboêsen kai eipen epitithemenoi epitithesthe
14 kai exêlthen Iôdae o iereus kai eneteilato Iôdae o iereus tois ekatontarchois kai tois archêgois tês dunameôs kai eipen autois ekbalete autên ektos tou oikou kai eiselthate opisô autês kai apothanetô machaira oti eipen o iereus mê apothanetô en oikô kuriou
15 kai edôkan autê anesin kai diêlthen dia tês pulês tôn ippeôn tou oikou tou basileôs kai ethanatôsan autên ekei
16 kai dietheto Iôdae diathêkên ana meson autou kai tou laou kai tou basileôs einai laon tô kuriô
17 kai eisêlthen pas o laos tês gês eis oikon Baal kai katespasan auton kai ta thusiastêria kai ta eidôla autou eleptunan kai ton Matthan ierea tês Baal ethanatôsan enantion tôn thusiastêriôn autou
18 kai enecheirêsen Iôdae o iereus ta erga oikou kuriou dia cheiros iereôn kai Leuitôn kai anestêsen tas ephêmerias tôn iereôn kai tôn Leuitôn as diesteilen Dauid epi ton oikon kuriou kai anenegkai olokautômata kuriô kathôs gegraptai en nomô Môusê en euphrosunê kai en ôdais dia cheiros Dauid
19 kai estêsan oi pulôroi epi tas pulas oikou kuriou kai ouk eiseleusetai akathartos eis pan pragma
20 kai elaben tous patriarchas kai tous dunatous kai tous archontas tou laou kai panta ton laon tês gês kai anebibasan ton basilea eis oikon kuriou kai eisêlthen dia tês pulês tês esôteras eis ton oikon tou basileôs kai ekathisan ton basilea epi ton thronon tês basileias
21 kai êuphranthê pas o laos tês gês kai ê polis êsuchasen kai tên Gotholian ethanatôsan machaira

Kapitel 24

1 ôn epta etôn Iôas en tô basileusai auton kai tessarakonta etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Sabia ek Bêrsabee
2 kai epoiêsen Iôas to euthes enôpion kuriou pasas tas êmeras Iôdae tou iereôs
3 kai elaben autô Iôdae gunaikas duo kai egennêsen uious kai thugateras
4 kai egeneto meta tauta kai egeneto epi kardian Iôas episkeuasai ton oikon kuriou
5 kai sunêgagen tous iereis kai tous Leuitas kai eipen autois exelthate eis tas poleis Iouda kai sunagagete apo pantos Israêl argurion katischusai ton oikon kuriou eniauton kat eniauton kai speusate lalêsai kai ouk espeusan oi Leuitai
6 kai ekalesen o basileus Iôas ton Iôdae ton archonta kai eipen autô dia ti ouk epeskepsô peri tôn Leuitôn tou eisenegkai apo Iouda kai Ierousalêm to kekrimenon upo Môusê anthrôpou tou theou ote exekklêsiasen ton Israêl eis tên skênên tou marturiou
7 oti Gotholia ên ê anomos kai oi uioi autês katespasan ton oikon tou theou kai gar ta agia oikou kuriou epoiêsan tais Baalim
8 kai eipen o basileus genêthêtô glôssokomon kai tethêtô en pulê oikou kuriou exô
9 kai kêruxatôsan en Iouda kai en Ierousalêm eisenegkai kuriô kathôs eipen Môusês pais tou theou epi ton Israêl en tê erêmô
10 kai edôkan pantes archontes kai pas o laos kai eisepheron kai eneballon eis to glôssokomon eôs ou eplêrôthê
11 kai egeneto ôs eisepheron to glôssokomon pros tous prostatas tou basileôs dia cheiros tôn Leuitôn kai ôs eidon oti epleonasen to argurion kai êlthen o grammateus tou basileôs kai o prostatês tou iereôs tou megalou kai exekenôsan to glôssokomon kai katestêsan eis ton topon autou outôs epoioun êmeran ex êmeras kai sunêgagon argurion polu
12 kai edôken auto o basileus kai Iôdae o iereus tois poiousin ta erga eis tên ergasian oikou kuriou kai emisthounto latomous kai tektonas episkeuasai ton oikon kuriou kai chalkeis sidêrou kai chalkou episkeuasai ton oikon kuriou
13 kai epoioun oi poiountes ta erga kai anebê mêkos tôn ergôn en chersin autôn kai anestêsan ton oikon kuriou epi tên stasin autou kai enischusan
14 kai ôs sunetelesan ênegkan pros ton basilea kai pros Iôdae to kataloipon tou arguriou kai epoiêsan skeuê eis oikon kuriou skeuê leitourgika olokautômatôn kai thuiskas chrusas kai arguras kai anênegkan olokautôseis en oikô kuriou dia pantos pasas tas êmeras Iôdae
15 kai egêrasen Iôdae plêrês êmerôn kai eteleutêsen ôn ekaton kai triakonta etôn en tô teleutan auton
16 kai ethapsan auton en polei Dauid meta tôn basileôn oti epoiêsen agathôsunên meta Israêl kai meta tou theou kai tou oikou autou
17 kai egeneto meta tên teleutên Iôdae eisêlthon oi archontes Iouda kai prosekunêsan ton basilea tote epêkousen autois o basileus
18 kai egkatelipon ton kurion theon tôn paterôn autôn kai edouleuon tais Astartais kai tois eidôlois kai egeneto orgê epi Ioudan kai epi Ierousalêm en tê êmera tautê
19 kai apesteilen pros autous prophêtas epistrepsai pros kurion kai ouk êkousan kai diemarturanto autois kai ouk êkousan
20 kai pneuma theou enedusen ton Azarian ton tou Iôdae ton ierea kai anestê epanô tou laou kai eipen tade legei kurios ti paraporeuesthe tas entolas kuriou kai ouk euodôthêsesthe oti egkatelipete ton kurion kai egkataleipsei umas
21 kai epethento autô kai elithobolêsan auton di entolês Iôas tou basileôs en aulê oikou kuriou
22 kai ouk emnêsthê Iôas tou eleous ou epoiêsen met autou Iôdae o patêr autou kai ethanatôsen ton uion autou kai ôs apethnêsken eipen idoi kurios kai krinatô
23 kai egeneto meta tên sunteleian tou eniautou anebê ep auton dunamis Surias kai êlthen epi Ioudan kai epi Ierousalêm kai katephtheiran pantas tous archontas tou laou en tô laô kai panta ta skula autôn apesteilan tô basilei Damaskou
24 oti en oligois andrasin paregeneto dunamis Surias kai o theos paredôken eis tas cheiras autôn dunamin pollên sphodra oti egkatelipon kurion theon tôn paterôn autôn kai meta Iôas epoiêsen krimata
25 kai meta to apelthein autous ap autou en tô egkatalipein auton en malakiais megalais kai epethento autô oi paides autou en aimasin uiou Iôdae tou iereôs kai ethanatôsan auton epi tês klinês autou kai apethanen kai ethapsan auton en polei Dauid kai ouk ethapsan auton en tô taphô tôn basileôn
26 kai oi epithemenoi ep auton Zabed o tou Samath o Ammanitês kai Iôzabed o tou Somarôth o Môabitês
27 kai oi uioi autou pantes kai prosêlthon autô oi pente kai ta loipa idou gegrammena epi tên graphên tôn basileôn kai ebasileusen Amasias uios autou ant autou

Kapitel 25

1 ôn pente kai eikosi etôn ebasileusen Amasias kai eikosi ennea etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Iôaden apo Ierousalêm
2 kai epoiêsen to euthes enôpion kuriou all ouk en kardia plêrei
3 kai egeneto ôs katestê ê basileia en cheiri autou kai ethanatôsen tous paidas autou tous phoneusantas ton basilea patera autou
4 kai tous uious autôn ouk apekteinen kata tên diathêkên tou nomou kuriou kathôs gegraptai ôs eneteilato kurios legôn ouk apothanountai pateres uper teknôn kai uioi ouk apothanountai uper paterôn all ê ekastos tê eautou amartia apothanountai
5 kai sunêgagen Amasias ton oikon Iouda kai anestêsen autous kat oikous patriôn autôn eis chiliarchous kai ekatontarchous en panti Iouda kai Ierousalêm kai êrithmêsen autous apo eikosaetous kai epanô kai euren autous triakosias chiliadas dunatous exelthein eis polemon kratountas doru kai thureon
6 kai emisthôsato apo Israêl ekaton chiliadas dunatous ischui ekaton talantôn arguriou
7 kai anthrôpos tou theou êlthen pros auton legôn basileu ou poreusetai meta sou dunamis Israêl oti ouk estin kurios meta Israêl pantôn tôn uiôn Ephraim
8 oti ean upolabês katischusai en toutois kai tropôsetai se kurios enantion tôn echthrôn oti estin para kuriou kai ischusai kai tropôsasthai
9 kai eipen Amasias tô anthrôpô tou theou kai ti poiêsô ta ekaton talanta a edôka tê dunamei Israêl kai eipen o anthrôpos tou theou estin tô kuriô dounai soi pleista toutôn
10 kai diechôrisen Amasias tê dunamei tê elthousê pros auton apo Ephraim apelthein eis ton topon autôn kai ethumôthêsan sphodra epi Ioudan kai epestrepsan eis ton topon autôn en orgê thumou
11 kai Amasias katischusen kai parelaben ton laon autou kai eporeuthê eis tên koilada tôn alôn kai epataxen ekei tous uious Sêir deka chiliadas
12 kai deka chiliadas ezôgrêsan oi uioi Iouda kai epheron autous epi to akron tou krêmnou kai katekrêmnizon autous apo tou akrou tou krêmnou kai pantes dierrêgnunto
13 kai oi uioi tês dunameôs ous apestrepsen Amasias tou mê poreuthênai met autou eis polemon kai epethento epi tas poleis Iouda apo Samareias eôs Baithôrôn kai epataxan en autois treis chiliadas kai eskuleusan skula polla
14 kai egeneto meta to elthein Amasian pataxanta tên Idoumaian kai ênegken pros autous tous theous uiôn Sêir kai estêsen autous eautô eis theous kai enantion autôn prosekunei kai autois autos ethuen
15 kai egeneto orgê kuriou epi Amasian kai apesteilen autô prophêtas kai eipan autô ti ezêtêsas tous theous tou laou oi ouk exeilanto ton laon autôn ek cheiros sou
16 kai egeneto en tô lalêsai autô kai eipen autô mê sumboulon tou basileôs dedôka se proseche mê mastigôthês kai esiôpêsen o prophêtês kai eipen oti ginôskô oti ebouleto epi soi tou kataphtheirai se oti epoiêsas touto kai ouk epêkousas tês sumboulias mou
17 kai ebouleusato Amasias kai apesteilen pros Iôas uion Iôachaz uiou Iou basilea Israêl legôn deuro ophthômen prosôpois
18 kai apesteilen Iôas basileus Israêl pros Amasian basilea Iouda legôn o achouch o en tô Libanô apesteilen pros tên kedron tên en tô Libanô legôn dos tên thugatera sou tô uiô mou eis gunaika kai idou eleusetai ta thêria tou agrou ta en tô Libanô kai êlthan ta thêria kai katepatêsan ton achouch
19 eipas idou epataxas tên Idoumaian kai epairei se ê kardia ê bareia nun kathêso en oikô sou kai ina ti sumballeis en kakia kai pesê su kai Ioudas meta sou
20 kai ouk êkousen Amasias oti para kuriou egeneto tou paradounai auton eis cheiras oti exezêtêsen tous theous tôn Idoumaiôn
21 kai anebê Iôas basileus Israêl kai ôphthêsan allêlois autos kai Amasias basileus Iouda en Baithsamus ê estin tou Iouda
22 kai etropôthê Ioudas kata prosôpon Israêl kai ephugen ekastos eis to skênôma
23 kai ton Amasian basilea Iouda ton tou Iôas katelaben Iôas basileus Israêl en Baithsamus kai eisêgagen auton eis Ierousalêm kai katespasen apo tou teichous Ierousalêm apo pulês Ephraim eôs pulês gônias tetrakosious pêcheis
24 kai pan to chrusion kai to argurion kai panta ta skeuê ta eurethenta en oikô kuriou kai para tô Abdedom kai tous thêsaurous oikou tou basileôs kai tous uious tôn summixeôn kai epestrepsen eis Samareian
25 kai ezêsen Amasias o tou Iôas basileus Iouda meta to apothanein Iôas ton tou Iôachaz basilea Israêl etê deka pente
26 kai oi loipoi logoi Amasiou oi prôtoi kai oi eschatoi ouk idou gegrammenoi epi bibliou basileôn Iouda kai Israêl
27 kai en tô kairô ô apestê Amasias apo kuriou kai epethento autô epithesin kai ephugen apo Ierousalêm eis Lachis kai apesteilan katopisthen autou eis Lachis kai ethanatôsan auton ekei
28 kai anelabon auton epi tôn ippôn kai ethapsan auton meta tôn paterôn autou en polei Dauid

Kapitel 26

1 kai elaben pas o laos tês gês ton Ozian kai autos deka kai ex etôn kai ebasileusan auton anti tou patros autou Amasiou
2 autos ôkodomêsen tên Ailath autos epestrepsen autên tô Iouda meta to koimêthênai ton basilea meta tôn paterôn autou
3 uios deka ex etôn ebasileusen Ozias kai pentêkonta kai duo etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Chalia apo Ierousalêm
4 kai epoiêsen to euthes enôpion kuriou kata panta osa epoiêsen Amasias o patêr autou
5 kai ên ekzêtôn ton kurion en tais êmerais Zachariou tou suniontos en phobô kuriou kai en tais êmerais autou ezêtêsen ton kurion kai euodôsen autô kurios
6 kai exêlthen kai epolemêsen pros tous allophulous kai katespasen ta teichê Geth kai ta teichê Iabnê kai ta teichê Azôtou kai ôkodomêsen poleis Azôtou kai en tois allophulois
7 kai katischusen auton kurios epi tous allophulous kai epi tous Arabas tous katoikountas epi tês petras kai epi tous Minaious
8 kai edôkan oi Minaioi dôra tô Ozia kai ên to onoma autou eôs eisodou Aiguptou oti katischusen eôs anô
9 kai ôkodomêsen Ozias purgous en Ierousalêm kai epi tên pulên tês gônias kai epi tên pulên tês pharangos kai epi tôn gôniôn kai katischusen
10 kai ôkodomêsen purgous en tê erêmô kai elatomêsen lakkous pollous oti ktênê polla upêrchen autô en Sephêla kai en tê pedinê kai ampelourgoi en tê oreinê kai en tô Karmêlô oti philogeôrgos ên
11 kai egeneto tô Ozia dunameis poiousai polemon kai ekporeuomenai eis parataxin eis arithmon kai o arithmos autôn dia cheiros Iiêl tou grammateôs kai Maasaiou tou kritou dia cheiros Ananiou tou diadochou tou basileôs
12 pas o arithmos tôn patriarchôn tôn dunatôn eis polemon dischilioi exakosioi
13 kai met autôn dunamis polemikê triakosiai chiliades kai eptakischilioi pentakosioi outoi oi poiountes polemon en dunamei ischuos boêthêsai tô basilei epi tous upenantious
14 kai êtoimazen autois Ozias pasê tê dunamei thureous kai dorata kai perikephalaias kai thôrakas kai toxa kai sphendonas eis lithous
15 kai epoiêsen en Ierousalêm mêchanas memêchaneumenas logistou tou einai epi tôn purgôn kai epi tôn gôniôn ballein belesin kai lithois megalois kai êkousthê ê kataskeuê autôn eôs porrô oti ethaumastôthê tou boêthêthênai eôs ou katischusen
16 kai ôs katischusen upsôthê ê kardia autou tou kataphtheirai kai êdikêsen en kuriô theô autou kai eisêlthen eis ton naon kuriou thumiasai epi to thusiastêrion tôn thumiamatôn
17 kai eisêlthen opisô autou Azarias o iereus kai met autou iereis tou kuriou ogdoêkonta uioi dunatoi
18 kai estêsan epi Ozian ton basilea kai eipan autô ou soi Ozia thumiasai tô kuriô all ê tois iereusin uiois Aarôn tois êgiasmenois thumiasai exelthe ek tou agiasmatos oti apestês apo kuriou kai ouk estai soi touto eis doxan para kuriou theou
19 kai ethumôthê Ozias kai en tê cheiri autou to thumiatêrion tou thumiasai en tô naô kai en tô thumôthênai auton pros tous iereis kai ê lepra aneteilen en tô metôpô autou enantion tôn iereôn en oikô kuriou epanô tou thusiastêriou tôn thumiamatôn
20 kai epestrepsen ep auton o iereus o prôtos kai oi iereis kai idou autos lepros en tô metôpô kai katespeusan auton ekeithen kai gar autos espeusen exelthein oti êlegxen auton kurios
21 kai ên Ozias o basileus lepros eôs êmeras tês teleutês autou kai en oikô aphphousôth ekathêto lepros oti apeschisthê apo oikou kuriou kai Iôatham o uios autou epi tês basileias autou krinôn ton laon tês gês
22 kai oi loipoi logoi Oziou oi prôtoi kai oi eschatoi gegrammenoi upo Iessiou tou prophêtou
23 kai ekoimêthê Ozias meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton meta tôn paterôn autou en tô pediô tês taphês tôn basileôn oti eipan oti lepros estin kai ebasileusen Iôatham uios autou ant autou

Kapitel 27

1 uios eikosi pente etôn Iôatham en tô basileusai auton kai deka ex etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tês mêtros autou Ierousa thugatêr Sadôk
2 kai epoiêsen to euthes enôpion kuriou kata panta osa epoiêsen Ozias o patêr autou all ouk eisêlthen eis ton naon kuriou kai eti o laos katephtheireto
3 autos ôkodomêsen tên pulên oikou kuriou tên upsêlên kai en teichei tou Ophla ôkodomêsen polla
4 kai poleis ôkodomêsen en orei Iouda kai en tois drumois kai oikêseis kai purgous
5 autos emachesato pros basilea uiôn Ammôn kai katischusen ep auton kai edidoun autô oi uioi Ammôn kat eniauton ekaton talanta arguriou kai deka chiliadas korôn purou kai krithôn deka chiliadas tauta epheren autô basileus Ammôn kat eniauton en tô prôtô etei kai tô deuterô kai tô tritô
6 kai katischusen Iôatham oti êtoimasen tas odous autou enanti kuriou theou autou
7 kai oi loipoi logoi Iôatham kai o polemos kai ai praxeis autou idou gegrammenoi epi bibliô basileôn Iouda kai Israêl
8
9 kai ekoimêthê Iôatham meta tôn paterôn autou kai etaphê en polei Dauid kai ebasileusen Achaz uios autou ant autou

Kapitel 28

1 uios eikosi etôn Achaz en tô basileusai auton kai deka ex etê ebasileusen en Ierousalêm kai ouk epoiêsen to euthes enôpion kuriou ôs Dauid o patêr autou
2 kai eporeuthê kata tas odous basileôn Israêl kai gar glupta epoiêsen tois eidôlois autôn
3 kai ethuen en Gaibenenom kai diêgen ta tekna autou dia puros kata ta bdelugmata tôn ethnôn ôn exôlethreusen kurios apo prosôpou uiôn Israêl
4 kai ethumia epi tôn upsêlôn kai epi tôn dômatôn kai upokatô pantos xulou alsôdous
5 kai paredôken auton kurios o theos autou dia cheiros basileôs Surias kai epataxen en autô kai êchmalôteusen ex autôn aichmalôsian pollên kai êgagen eis Damaskon kai gar eis tas cheiras basileôs Israêl paredôken auton kai epataxen en autô plêgên megalên
6 kai apekteinen Phakee o tou Romelia basileus Israêl en Iouda en mia êmera ekaton eikosi chiliadas andrôn dunatôn ischui en tô autous katalipein ton kurion theon tôn paterôn autôn
7 kai apekteinen Ezekri o dunatos tou Ephraim ton Maasaian ton uion tou basileôs kai ton Esdrikam êgoumenon tou oikou autou kai ton Elkana ton diadochon tou basileôs
8 kai êchmalôtisan oi uioi Israêl apo tôn adelphôn autôn triakosias chiliadas gunaikas uious kai thugateras kai skula polla eskuleusan ex autôn kai ênegkan ta skula eis Samareian
9 kai ekei ên o prophêtês tou kuriou Ôdêd onoma autô kai exêlthen eis apantêsin tês dunameôs tôn erchomenôn eis Samareian kai eipen autois idou orgê kuriou theou tôn paterôn umôn epi ton Ioudan kai paredôken autous eis tas cheiras umôn kai apekteinate en autois en orgê eôs tôn ouranôn ephthaken
10 kai nun uious Iouda kai Ierousalêm umeis legete kataktêsesthai eis doulous kai doulas ouk idou eimi meth umôn marturêsai kuriô theô umôn
11 kai nun akousate mou kai apostrepsate tên aichmalôsian ên êchmalôteusate tôn adelphôn umôn oti orgê thumou kuriou eph umin
12 kai anestêsan archontes apo tôn uiôn Ephraim Oudia o tou Iôanou kai Barachias o tou Mosolamôth kai Ezekias o tou Sellêm kai Amasias o tou Chodli epi tous erchomenous apo tou polemou
13 kai eipan autois ou mê eisagagête tên aichmalôsian ôde pros êmas oti eis to amartanein tô kuriô eph êmas umeis legete prostheinai epi tais amartiais êmôn kai epi tên agnoian oti pollê ê amartia êmôn kai orgê thumou kuriou epi ton Israêl
14 kai aphêkan oi polemistai tên aichmalôsian kai ta skula enantion tôn archontôn kai pasês tês ekklêsias
15 kai anestêsan andres oi epeklêthêsan en onomati kai antelabonto tês aichmalôsias kai pantas tous gumnous periebalon apo tôn skulôn kai enedusan autous kai upedêsan autous kai edôkan phagein kai aleipsasthai kai antelabonto en upozugiois pantos asthenountos kai katestêsan autous eis Ierichô polin phoinikôn pros tous adelphous autôn kai epestrepsan eis Samareian
16 en tô kairô ekeinô apesteilen Achaz pros basilea Assour boêthêsai autô
17 kai en toutô oti Idoumaioi epethento kai epataxan en Iouda kai êchmalôtisan aichmalôsian
18 kai oi allophuloi epethento epi tas poleis tês pedinês kai apo libos tou Iouda kai elabon tên Baithsamus kai tên Ailôn kai tên Gadêrôth kai tên Sôchô kai tas kômas autês kai tên Thamna kai tas kômas autês kai tên Gamzô kai tas kômas autês kai katôkêsan ekei19 oti etapeinôsen kurios ton Ioudan di Achaz basilea Iouda oti apestê apostasei apo kuriou
20 kai êlthen ep auton Thaglathphellasar basileus Assour kai epataxen auton
21 kai elaben Achaz ta en oikô kuriou kai ta en oikô tou basileôs kai tôn archontôn kai edôken tô basilei Assour kai ouk eis boêtheian autô
22 all ê tô thlibênai auton kai prosethêken tou apostênai apo kuriou kai eipen o basileus
23 ekzêtêsô tous theous Damaskou tous tuptontas me kai eipen oti theoi basileôs Surias autoi katischusousin autous autois toinun thusô kai antilêmpsontai mou kai autoi egenonto autô eis skôlon kai panti Israêl
24 kai apestêsen Achaz ta skeuê oikou kuriou kai katekopsen auta kai ekleisen tas thuras oikou kuriou kai epoiêsen eautô thusiastêria en pasê gônia en Ierousalêm
25 kai en pasê polei kai polei en Iouda epoiêsen upsêla thumian theois allotriois kai parôrgisan kurion ton theon tôn paterôn autôn
26 kai oi loipoi logoi autou kai ai praxeis autou ai prôtai kai ai eschatai idou gegrammenai epi bibliô basileôn Iouda kai Israêl
27 kai ekoimêthê Achaz meta tôn paterôn autou kai etaphê en polei Dauid oti ouk eisênegkan auton eis tous taphous tôn basileôn Israêl kai ebasileusen Ezekias uios autou ant autou

Kapitel 29

1 kai Ezekias ebasileusen ôn eikosi kai pente etôn kai eikosi kai ennea etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Abba thugatêr Zacharia
2 kai epoiêsen to euthes enôpion kuriou kata panta osa epoiêsen Dauid o patêr autou
3 kai egeneto ôs estê epi tês basileias autou en tô prôtô mêni aneôxen tas thuras oikou kuriou kai epeskeuasen autas
4 kai eisêgagen tous iereis kai tous Leuitas kai katestêsen autous eis to klitos to pros anatolas
5 kai eipen autois akousate oi Leuitai nun agnisthête kai agnisate ton oikon kuriou theou tôn paterôn umôn kai ekbalete tên akatharsian ek tôn agiôn
6 oti apestêsan oi pateres êmôn kai epoiêsan to ponêron enantion kuriou kai egkatelipan auton kai apestrepsan to prosôpon apo tês skênês kuriou kai edôkan auchena
7 kai apekleisan tas thuras tou naou kai esbesan tous luchnous kai thumiama ouk ethumiasan kai olokautômata ou prosênegkan en tô agiô theô Israêl
8 kai ôrgisthê orgê kurios epi ton Ioudan kai epi tên Ierousalêm kai edôken autous eis ekstasin kai eis aphanismon kai eis surismon ôs umeis orate tois ophthalmois umôn
9 kai idou peplêgasin oi pateres umôn machaira kai oi uioi umôn kai ai thugateres umôn kai ai gunaikes umôn en aichmalôsia en gê ouk autôn o kai nun estin
10 epi toutois nun estin epi kardias diathesthai diathêkên kuriou theou Israêl kai apostrepsei tên orgên thumou autou aph êmôn
11 kai nun mê dialipête oti en umin êretiken kurios stênai enantion autou leitourgein kai einai autô leitourgountas kai thumiôntas
12 kai anestêsan oi Leuitai Maath o tou Amasi kai Iôêl o tou Azariou ek tôn uiôn Kaath kai ek tôn uiôn Merari Kis o tou Abdi kai Azarias o tou Iallelêl kai apo tôn uiôn Gedsôni Iôa o tou Zemmath kai Iôdan o tou Iôacha
13 kai tôn uiôn Elisaphan Sambri kai Iiêl kai tôn uiôn Asaph Zacharias kai Maththanias
14 kai tôn uiôn Aiman Iiêl kai Semei kai tôn uiôn Idithôn Samaias kai Oziêl
15 kai sunêgagon tous adelphous autôn kai êgnisthêsan kata tên entolên tou basileôs dia prostagmatos kuriou katharisai ton oikon kuriou
16 kai eisêlthon oi iereis esô eis ton oikon kuriou agnisai kai exebalon pasan tên akatharsian tên euretheisan en tô oikô kuriou kai eis tên aulên oikou kuriou kai edexanto oi Leuitai ekbalein eis ton cheimarroun Kedrôn exô
17 kai êrxanto tê êmera tê prôtê noumênia tou mênos tou prôtou agnisai kai tê êmera tê ogdoê tou mênos eisêlthan eis ton naon kuriou kai êgnisan ton oikon kuriou en êmerais oktô kai tê êmera tê ekkaidekatê tou mênos tou prôtou sunetelesan
18 kai eisêlthan esô pros Ezekian ton basilea kai eipan êgnisamen panta ta en oikô kuriou to thusiastêrion tês olokautôseôs kai ta skeuê autou kai tên trapezan tês protheseôs kai ta skeuê autês
19 kai panta ta skeuê a emianen Achaz o basileus en tê basileia autou en tê apostasia autou êtoimakamen kai êgnikamen idou estin enantion tou thusiastêriou kuriou
20 kai ôrthrisen Ezekias o basileus kai sunêgagen tous archontas tês poleôs kai anebê eis oikon kuriou
21 kai anênegken moschous epta krious epta amnous epta chimarous aigôn epta peri amartias peri tês basileias kai peri tôn agiôn kai peri Israêl kai eipen tois uiois Aarôn tois iereusin anabainein epi to thusiastêrion kuriou
22 kai ethusan tous moschous kai edexanto oi iereis to aima kai prosecheon epi to thusiastêrion kai ethusan tous krious kai prosecheon to aima epi to thusiastêrion kai ethusan tous amnous kai periecheon to aima tô thusiastêriô
23 kai prosêgagon tous chimarous tous peri amartias enantion tou basileôs kai tês ekklêsias kai epethêkan tas cheiras autôn ep autous
24 kai ethusan autous oi iereis kai exilasanto to aima autôn pros to thusiastêrion kai exilasanto peri pantos Israêl oti peri pantos Israêl eipen o basileus ê olokautôsis kai ta peri amartias
25 kai estêsen tous Leuitas en oikô kuriou en kumbalois kai en nablais kai en kinurais kata tên entolên Dauid tou basileôs kai Gad tou orôntos tô basilei kai Nathan tou prophêtou oti di entolês kuriou to prostagma en cheiri tôn prophêtôn
26 kai estêsan oi Leuitai en organois Dauid kai oi iereis tais salpigxin
27 kai eipen Ezekias anenegkai tên olokautôsin epi to thusiastêrion kai en tô arxasthai anapherein tên olokautôsin êrxanto adein kuriô kai ai salpinges pros ta organa Dauid basileôs Israêl
28 kai pasa ê ekklêsia prosekunei kai oi psaltôdoi adontes kai ai salpinges salpizousai eôs ou sunetelesthê ê olokautôsis
29 kai ôs sunetelesan anapherontes ekampsen o basileus kai pantes oi eurethentes kai prosekunêsan
30 kai eipen Ezekias o basileus kai oi archontes tois Leuitais umnein ton kurion en logois Dauid kai Asaph tou prophêtou kai umnoun en euphrosunê kai epeson kai prosekunêsan
31 kai apekrithê Ezekias kai eipen nun eplêrôsate tas cheiras umôn kuriô prosagagete kai pherete thusias kai aineseôs eis oikon kuriou kai anênegken ê ekklêsia thusias kai aineseôs eis oikon kuriou kai pas prothumos tê kardia olokautôseis
32 kai egeneto o arithmos tês olokautôseôs ês anênegken ê ekklêsia moschoi ebdomêkonta krioi ekaton amnoi diakosioi eis olokautôsin kuriô panta tauta
33 kai oi êgiasmenoi moschoi exakosioi probata trischilia
34 all ê oi iereis oligoi êsan kai ouk edunanto deirai tên olokautôsin kai antelabonto autôn oi adelphoi autôn oi Leuitai eôs ou sunetelesthê to ergon kai eôs ou êgnisthêsan oi iereis oti oi Leuitai prothumôs êgnisthêsan para tous iereis
35 kai ê olokautôsis pollê en tois steasin tês teleiôseôs tou sôtêriou kai tôn spondôn tês olokautôseôs kai katôrthôthê to ergon en oikô kuriou
36 kai êuphranthê Ezekias kai pas o laos dia to êtoimakenai ton theon tô laô oti exapina egeneto o logos

Kapitel 30

1 kai apesteilen Ezekias epi panta Israêl kai Ioudan kai epistolas egrapsen epi ton Ephraim kai Manassê elthein eis oikon kuriou eis Ierousalêm poiêsai to phasek tô kuriô theô Israêl
2 kai ebouleusato o basileus kai oi archontes kai pasa ê ekklêsia ê en Ierousalêm poiêsai to phasek tô mêni tô deuterô
3 ou gar êdunasthêsan auto poiêsai en tô kairô ekeinô oti oi iereis ouch êgnisthêsan ikanoi kai o laos ou sunêchthê eis Ierousalêm
4 kai êresen o logos enantion tou basileôs kai enantion tês ekklêsias
5 kai estêsan logon dielthein kêrugma en panti Israêl apo Bêrsabee eôs Dan elthontas poiêsai to phasek kuriô theô Israêl en Ierousalêm oti plêthos ouk epoiêsen kata tên graphên
6 kai eporeuthêsan oi trechontes sun tais epistolais para tou basileôs kai tôn archontôn eis panta Israêl kai Ioudan kata to prostagma tou basileôs legontes uioi Israêl epistrepsate pros theon Abraam kai Isaak kai Israêl kai epistrepsei tous anasesôsmenous tous kataleiphthentas apo cheiros basileôs Assour
7 kai mê ginesthe kathôs oi pateres umôn kai oi adelphoi umôn oi apestêsan apo kuriou theou paterôn autôn kai paredôken autous eis erêmôsin kathôs umeis orate
8 kai nun mê sklêrunête tous trachêlous umôn dote doxan kuriô tô theô kai eiselthate eis to agiasma autou o êgiasen eis ton aiôna kai douleusate tô kuriô theô umôn kai apostrepsei aph umôn thumon orgês
9 oti en tô epistrephein umas pros kurion oi adelphoi umôn kai ta tekna umôn esontai en oiktirmois enanti pantôn tôn aichmalôtisantôn autous kai apostrepsei eis tên gên tautên oti eleêmôn kai oiktirmôn kurios o theos êmôn kai ouk apostrepsei to prosôpon autou aph êmôn ean epistrepsômen pros auton
10 kai êsan oi trechontes diaporeuomenoi polin ek poleôs en tô orei Ephraim kai Manassê kai eôs Zaboulôn kai egenonto ôs katagelôntes autôn kai katamôkômenoi
11 alla anthrôpoi Asêr kai apo Manassê kai apo Zaboulôn enetrapêsan kai êlthon eis Ierousalêm
12 kai en Iouda egeneto cheir kuriou dounai autois kardian mian elthein tou poiêsai kata to prostagma tou basileôs kai tôn archontôn en logô kuriou
13 kai sunêchthêsan eis Ierousalêm laos polus tou poiêsai tên eortên tôn azumôn en tô mêni tô deuterô ekklêsia pollê sphodra
14 kai anestêsan kai katheilan ta thusiastêria ta en Ierousalêm kai panta en ois ethumiôsan tois pseudesin katespasan kai erripsan eis ton cheimarroun Kedrôn
15 kai ethusan to phasek tê tessareskaidekatê tou mênos tou deuterou kai oi iereis kai oi Leuitai enetrapêsan kai êgnisthêsan kai eisênegkan olokautômata eis oikon kuriou
16 kai estêsan epi tên stasin autôn kata to krima autôn kata tên entolên Môusê anthrôpou tou theou kai oi iereis edechonto ta aimata ek cheiros tôn Leuitôn
17 oti plêthos tês ekklêsias ouch êgnisthê kai oi Leuitai êsan tou thuein to phasek panti tô mê dunamenô agnisthênai tô kuriô
18 oti to pleiston tou laou apo Ephraim kai Manassê kai Issachar kai Zaboulôn ouch êgnisthêsan alla ephagon to phasek para tên graphên kai prosêuxato Ezekias peri autôn legôn kurios o agathos exilasasthô uper
19 pasês kardias kateuthunousês ekzêtêsai kurion ton theon tôn paterôn autôn kai ou kata tên agneian tôn agiôn
20 kai epêkousen kurios tô Ezekia kai iasato ton laon
21 kai epoiêsan oi uioi Israêl oi eurethentes en Ierousalêm tên eortên tôn azumôn epta êmeras en euphrosunê megalê kai kathumnountes tô kuriô êmeran kath êmeran kai oi iereis kai oi Leuitai en organois tô kuriô
22 kai elalêsen Ezekias epi pasan kardian tôn Leuitôn kai tôn suniontôn sunesin agathên tô kuriô kai sunetelesan tên eortên tôn azumôn epta êmeras thuontes thusias sôtêriou kai exomologoumenoi tô kuriô theô tôn paterôn autôn
23 kai ebouleusato ê ekklêsia ama poiêsai epta êmeras allas kai epoiêsan epta êmeras en euphrosunê
24 oti Ezekias apêrxato tô Iouda tê ekklêsia moschous chilious kai eptakischilia probata kai oi archontes apêrxanto tô laô moschous chilious kai probata deka chiliadas kai ta agia tôn iereôn eis plêthos
25 kai êuphranthê pasa ê ekklêsia oi iereis kai oi Leuitai kai pasa ê ekklêsia Iouda kai oi eurethentes ex Israêl kai oi prosêlutoi oi elthontes apo gês Israêl kai oi katoikountes en Iouda
26 kai egeneto euphrosunê megalê en Ierousalêm apo êmerôn Salômôn uiou Dauid basileôs Israêl ouk egeneto toiautê eortê en Ierousalêm
27 kai anestêsan oi iereis oi Leuitai kai êulogêsan ton laon kai epêkousthê ê phônê autôn kai êlthen ê proseuchê autôn eis to katoikêtêrion to agion autou eis ton ouranon

Kapitel 31

1 kai ôs sunetelesthê panta tauta exêlthen pas Israêl oi eurethentes en polesin Iouda kai sunetripsan tas stêlas kai exekopsan ta alsê kai katespasan ta upsêla kai tous bômous apo pasês tês Ioudaias kai Beniamin kai ex Ephraim kai apo Manassê eôs eis telos kai epestrepsan pas Israêl ekastos eis tên klêronomian autou kai eis tas poleis autôn
2 kai etaxen Ezekias tas ephêmerias tôn iereôn kai tôn Leuitôn kai tas ephêmerias ekastou kata tên eautou leitourgian tois iereusin kai tois Leuitais eis tên olokautôsin kai eis tên thusian tou sôtêriou kai ainein kai exomologeisthai kai leitourgein en tais pulais en tais aulais oikou kuriou
3 kai meris tou basileôs ek tôn uparchontôn autou eis tas olokautôseis tên prôinên kai tên deilinên kai olokautôseis eis sabbata kai eis tas noumênias kai eis tas eortas tas gegrammenas en tô nomô kuriou
4 kai eipen tô laô tois katoikousin en Ierousalêm dounai tên merida tôn iereôn kai tôn Leuitôn opôs katischusôsin en tê leitourgia oikou kuriou
5 kai ôs prosetaxen ton logon epleonasan oi uioi Israêl aparchên sitou kai oinou kai elaiou kai melitos kai pan genêma agrou kai epidekata panta eis plêthos ênegkan
6 oi uioi Israêl kai Iouda kai oi katoikountes en tais polesin Iouda kai autoi ênegkan epidekata moschôn kai probatôn kai epidekata aigôn kai êgiasan tô kuriô theô autôn kai eisênegkan kai ethêkan sôrous sôrous
7 en tô mêni tô tritô êrxanto oi sôroi themeliousthai kai en tô ebdomô mêni sunetelesthêsan
8 kai êlthen Ezekias kai oi archontes kai eidon tous sôrous kai êulogêsan ton kurion kai ton laon autou Israêl
9 kai epunthaneto Ezekias tôn iereôn kai tôn Leuitôn uper tôn sôrôn
10 kai eipen pros auton Azarias o iereus o archôn eis oikon Sadôk kai eipen ex ou êrktai ê aparchê pheresthai eis oikon kuriou ephagomen kai epiomen kai katelipomen oti kurios êulogêsen ton laon autou kai katelipomen eti to plêthos touto
11 kai eipen Ezekias etoimasai pastophoria eis oikon kuriou kai êtoimasan
12 kai eisênegkan ekei tas aparchas kai ta epidekata en pistei kai ep autôn epistatês Chônenias o Leuitês kai Semei o adelphos autou diadechomenos
13 kai Iiêl kai Ozazias kai Naeth kai Asaêl kai Ierimôth kai Iôzabath kai Eliêl kai Samachia kai Maath kai Banaias kai oi uioi autou kathestamenoi dia Chôneniou kai Semei tou adelphou autou kathôs prosetaxen o basileus Ezekias kai Azarias o êgoumenos oikou kuriou
14 kai Kôrê o tou Iemna o Leuitês o pulôros kata anatolas epi tôn domatôn dounai tas aparchas kuriô kai ta agia tôn agiôn
15 dia cheiros Odom kai Beniamin kai Iêsous kai Semei kai Amarias kai Sechonias dia cheiros tôn iereôn en pistei dounai tois adelphois autôn kata tas ephêmerias kata ton megan kai ton mikron
16 ektos tês epigonês tôn arsenikôn apo trietous kai epanô panti tô eisporeuomenô eis oikon kuriou eis logon êmerôn eis êmeran eis leitourgian ephêmeriais diataxeôs autôn
17 outos o katalochismos tôn iereôn kat oikous patriôn kai oi Leuitai en tais ephêmeriais autôn apo eikosaetous kai epanô en diataxei
18 en katalochiais en pasê epigonê uiôn autôn kai thugaterôn autôn eis pan to plêthos oti en pistei êgnisan to agion
19 tois uiois Aarôn tois ierateuousin kai oi apo tôn poleôn autôn en pasê polei kai polei andres oi ônomasthêsan en onomati dounai merida panti arsenikô en tois iereusin kai panti katarithmoumenô en tois Leuitais
20 kai epoiêsen outôs Ezekias en panti Iouda kai epoiêsen to kalon kai to euthes enantion tou kuriou theou autou
21 kai en panti ergô en ô êrxato en ergasia en oikô kuriou kai en tô nomô kai en tois prostagmasin exezêtêsen ton theon autou ex olês psuchês autou kai epoiêsen kai euodôthê

Kapitel 32

1 kai meta tous logous toutous kai tên alêtheian tautên êlthen Sennachêrim basileus Assuriôn kai êlthen epi Ioudan kai parenebalen epi tas poleis tas teichêreis kai eipen prokatalabesthai autas
2 kai eiden Ezekias oti êkei Sennachêrim kai to prosôpon autou tou polemêsai epi Ierousalêm
3 kai ebouleusato meta tôn presbuterôn autou kai tôn dunatôn emphraxai ta udata tôn pêgôn a ên exô tês poleôs kai sunepischusan autô
4 kai sunêgagen laon polun kai enephraxen ta udata tôn pêgôn kai ton potamon ton diorizonta dia tês poleôs legôn mê elthê basileus Assour kai eurê udôr polu kai katischusê
5 kai katischusen Ezekias kai ôkodomêsen pan to teichos to kateskammenon kai purgous kai exô proteichisma allo kai katischusen to analêmma poleôs Dauid kai kateskeuasen opla polla
6 kai etheto archontas tou polemou epi ton laon kai sunêchthêsan pros auton eis tên plateian tês pulês tês pharangos kai elalêsen epi kardian autôn legôn
7 ischusate kai andrizesthe mê ptoêthête apo prosôpou basileôs Assour kai apo prosôpou pantos tou ethnous tou met autou oti meth êmôn pleiones ê met autou
8 met autou brachiones sarkinoi meth êmôn de kurios o theos êmôn tou sôzein kai tou polemein ton polemon êmôn kai katetharsêsen o laos epi tois logois Ezekiou basileôs Iouda
9 kai meta tauta apesteilen Sennachêrim basileus Assuriôn tous paidas autou epi Ierousalêm kai autos epi Lachis kai pasa ê stratia met autou kai apesteilen pros Ezekian basilea Iouda kai pros panta Ioudan ton en Ierousalêm legôn
10 outôs legei Sennachêrim o basileus Assuriôn epi tini umeis pepoithate kai kathêsthe en tê periochê en Ierousalêm
11 ouchi Ezekias apata umas tou paradounai umas eis thanaton kai eis limon kai eis dipsan legôn kurios o theos êmôn sôsei êmas ek cheiros basileôs Assour
12 ouch outos estin Ezekias os perieilen ta thusiastêria autou kai ta upsêla autou kai eipen tô Iouda kai tois katoikousin Ierousalêm legôn katenanti tou thusiastêriou toutou proskunêsete kai ep autô thumiasete
13 ou gnôsesthe o ti epoiêsa egô kai oi pateres mou pasi tois laois tôn chôrôn mê dunamenoi êdunanto theoi tôn ethnôn pasês tês gês sôsai ton laon autôn ek cheiros mou
14 tis en pasi tois theois tôn ethnôn toutôn ous exôlethreusan oi pateres mou mê êdunanto sôsai ton laon autôn ek cheiros mou oti dunêsetai o theos umôn sôsai umas ek cheiros mou
15 nun mê apatatô umas Ezekias kai mê pepoithenai umas poieitô kata tauta kai mê pisteuete autô oti ou mê dunêtai o theos pantos ethnous kai basileias tou sôsai ton laon autou ek cheiros mou kai ek cheiros paterôn mou oti o theos umôn ou mê sôsei umas ek cheiros mou
16 kai eti elalêsan oi paides autou epi kurion theon kai epi Ezekian paida autou
17 kai biblion egrapsen oneidizein ton kurion theon Israêl kai eipen peri autou legôn ôs theoi tôn ethnôn tês gês ouk exeilanto tous laous autôn ek cheiros mou outôs ou mê exelêtai o theos Ezekiou laon autou ek cheiros mou
18 kai eboêsen phônê megalê Ioudaisti epi laon Ierousalêm ton epi tou teichous tou phobêsai autous kai kataspasai opôs prokatalabôntai tên polin
19 kai elalêsen epi theon Ierousalêm ôs kai epi theous laôn tês gês erga cheirôn anthrôpôn
20 kai prosêuxato Ezekias o basileus kai Êsaias uios Amôs o prophêtês peri toutôn kai eboêsan eis ton ouranon
21 kai apesteilen kurios angelon kai exetripsen pan dunaton polemistên kai archonta kai stratêgon en tê parembolê basileôs Assour kai apestrepsen meta aischunês prosôpou eis tên gên autou kai êlthen eis oikon tou theou autou kai tôn exelthontôn ek koilias autou katebalon auton en romphaia
22 kai esôsen kurios Ezekian kai tous katoikountas en Ierousalêm ek cheiros Sennachêrim basileôs Assour kai ek cheiros pantôn kai katepausen autous kuklothen
23 kai polloi epheron dôra tô kuriô eis Ierousalêm kai domata tô Ezekia basilei Iouda kai uperêrthê kat ophthalmous pantôn tôn ethnôn meta tauta
24 en tais êmerais ekeinais êrrôstêsen Ezekias eôs thanatou kai prosêuxato pros kurion kai epêkousen autou kai sêmeion edôken autô
25 kai ou kata to antapodoma o edôken autô antapedôken Ezekias alla upsôthê ê kardia autou kai egeneto ep auton orgê kai epi Ioudan kai Ierousalêm
26 kai etapeinôthê Ezekias apo tou upsous tês kardias autou kai oi katoikountes Ierousalêm kai ouk epêlthen ep autous orgê kuriou en tais êmerais Ezekiou
27 kai egeneto tô Ezekia ploutos kai doxa pollê sphodra kai thêsaurous epoiêsen eautô arguriou kai chrusiou kai tou lithou tou timiou kai eis ta arômata kai oplothêkas kai eis skeuê epithumêta
28 kai poleis eis ta genêmata sitou kai elaiou kai oinou kai phatnas pantos ktênous kai mandras eis ta poimnia
29 kai poleis as ôkodomêsen autô kai aposkeuên probatôn kai boôn eis plêthos oti edôken autô kurios aposkeuên pollên sphodra
30 autos Ezekias enephraxen tên exodon tou udatos Giôn to anô kai katêuthunen auta katô pros liba tês poleôs Dauid kai euodôthê Ezekias en pasi tois ergois autou
31 kai outôs tois presbeutais tôn archontôn apo Babulônos tois apostaleisin pros auton puthesthai par autou to teras o egeneto epi tês gês kai egkatelipen auton kurios tou peirasai auton eidenai ta en tê kardia autou
32 kai ta kataloipa tôn logôn Ezekiou kai to eleos autou idou gegraptai en tê prophêteia Êsaiou uiou Amôs tou prophêtou kai epi bibliou basileôn Iouda kai Israêl
33 kai ekoimêthê Ezekias meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton en anabasei taphôn uiôn Dauid kai doxan kai timên edôkan autô en tô thanatô autou pas Iouda kai oi katoikountes en Ierousalêm kai ebasileusen Manassês uios autou ant autou

Kapitel 33

1 ôn deka duo etôn Manassês en tô basileusai auton kai pentêkonta pente etê ebasileusen en Ierousalêm
2 kai epoiêsen to ponêron enantion kuriou apo pantôn tôn bdelugmatôn tôn ethnôn ous exôlethreusen kurios apo prosôpou tôn uiôn Israêl
3 kai epestrepsen kai ôkodomêsen ta upsêla a katespasen Ezekias o patêr autou kai estêsen stêlas tais Baalim kai epoiêsen alsê kai prosekunêsen pasê tê stratia tou ouranou kai edouleusen autois
4 kai ôkodomêsen thusiastêria en oikô kuriou ou eipen kurios en Ierousalêm estai to onoma mou eis ton aiôna
5 kai ôkodomêsen thusiastêria pasê tê stratia tou ouranou en tais dusin aulais oikou kuriou
6 kai autos diêgagen ta tekna autou en puri en Gai-banai-ennom kai eklêdonizeto kai oiônizeto kai epharmakeueto kai epoiêsen engastrimuthous kai epaoidous eplêthunen tou poiêsai to ponêron enantion kuriou tou parorgisai auton
7 kai ethêken to glupton kai to chôneuton eikona ên epoiêsen en oikô theou ou eipen o theos pros Dauid kai pros Salômôn uion autou en tô oikô toutô kai Ierousalêm ên exelexamên ek pasôn phulôn Israêl thêsô to onoma mou eis ton aiôna
8 kai ou prosthêsô saleusai ton poda Israêl apo tês gês ês edôka tois patrasin autôn plên ean phulassôntai tou poiêsai panta a eneteilamên autois kata panta ton nomon kai ta prostagmata kai ta krimata en cheiri Môusê
9 kai eplanêsen Manassês ton Ioudan kai tous katoikountas en Ierousalêm tou poiêsai to ponêron uper panta ta ethnê a exêren kurios apo prosôpou uiôn Israêl
10 kai elalêsen kurios epi Manassê kai epi ton laon autou kai ouk epêkousan
11 kai êgagen kurios ep autous tous archontas tês dunameôs basileôs Assour kai katelabon ton Manassê en desmois kai edêsan auton en pedais kai êgagon eis Babulôna
12 kai ôs ethlibê ezêtêsen to prosôpon kuriou tou theou autou kai etapeinôthê sphodra apo prosôpou theou tôn paterôn autou
13 kai prosêuxato pros auton kai epêkousen autou kai epêkousen tês boês autou kai epestrepsen auton eis Ierousalêm epi tên basileian autou kai egnô Manassês oti kurios autos estin o theos
14 kai meta tauta ôkodomêsen teichos exô tês poleôs Dauid apo libos kata Giôn en tô cheimarrô kai ekporeuomenôn tên pulên tên kuklothen kai eis to Ophla kai upsôsen sphodra kai katestêsen archontas tês dunameôs en pasais tais polesin tais teichêresin en Iouda
15 kai perieilen tous theous tous allotrious kai to glupton ex oikou kuriou kai panta ta thusiastêria a ôkodomêsen en orei oikou kuriou kai en Ierousalêm kai exô tês poleôs
16 kai katôrthôsen to thusiastêrion kuriou kai ethusiasen ep auto thusian sôtêriou kai aineseôs kai eipen tô Iouda tou douleuein kuriô theô Israêl
17 plên o laos eti epi tôn upsêlôn plên kurios o theos autôn
18 kai ta loipa tôn logôn Manassê kai ê proseuchê autou ê pros ton theon kai logoi tôn orôntôn lalountôn pros auton ep onomati kuriou theou Israêl idou epi logôn
19 proseuchês autou kai ôs epêkousen autou kai pasai ai amartiai autou kai ai apostaseis autou kai oi topoi eph ois ôkodomêsen ta upsêla kai estêsen ekei alsê kai glupta pro tou epistrepsai idou gegraptai epi tôn logôn tôn orôntôn
20 kai ekoimêthê Manassês meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton en paradeisô oikou autou kai ebasileusen ant autou Amôn uios autou
21 ôn eikosi kai duo etôn Amôn en tô basileuein auton kai duo etê ebasileusen en Ierousalêm
22 kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou ôs epoiêsen Manassês o patêr autou kai pasin tois eidôlois ois epoiêsen Manassês o patêr autou ethuen Amôn kai edouleusen autois
23 kai ouk etapeinôthê enantion kuriou ôs etapeinôthê Manassês o patêr autou oti uios autou Amôn eplêthunen plêmmeleian
24 kai epethento autô oi paides autou kai epataxan auton en oikô autou
25 kai epataxen o laos tês gês tous epithemenous epi ton basilea Amôn kai ebasileusen o laos tês gês ton Iôsian uion autou ant autou

Kapitel 34

1 ôn oktô etôn Iôsias en tô basileusai auton kai triakonta en etos ebasileusen en Ierousalêm
2 kai epoiêsen to euthes enantion kuriou kai eporeuthê en odois Dauid tou patros autou kai ouk exeklinen dexia kai aristera
3 kai en tô ogdoô etei tês basileias autou kai autos eti paidarion êrxato tou zêtêsai kurion ton theon Dauid tou patros autou kai en tô dôdekatô etei tês basileias autou êrxato tou katharisai ton Ioudan kai tên Ierousalêm apo tôn upsêlôn kai tôn alseôn kai apo tôn chôneutôn
4 kai katespasen kata prosôpon autou ta thusiastêria tôn Baalim kai ta upsêla ta ep autôn kai ekopsen ta alsê kai ta glupta kai ta chôneuta sunetripsen kai eleptunen kai erripsen epi prosôpon tôn mnêmatôn tôn thusiazontôn autois
5 kai osta iereôn katekausen epi ta thusiastêria kai ekatharisen ton Ioudan kai tên Ierousalêm
6 kai en polesin Ephraim kai Manassê kai Sumeôn kai Nephthali kai tois topois autôn kuklô
7 kai katespasen ta alsê kai ta thusiastêria kai ta eidôla katekopsen lepta kai panta ta upsêla ekopsen apo pasês tês gês Israêl kai apestrepsen eis Ierousalêm
8 kai en tô oktôkaidekatô etei tês basileias autou tou katharisai tên gên kai ton oikon apesteilen ton Saphan uion Eselia kai ton Maasian archonta tês poleôs kai ton Iouach uion Iôachaz ton upomnêmatographon autou krataiôsai ton oikon kuriou tou theou autou
9 kai êlthon pros Chelkian ton ierea ton megan kai edôkan to argurion to eisenechthen eis oikon theou o sunêgagon oi Leuitai phulassontes tên pulên ek cheiros Manassê kai Ephraim kai tôn archontôn kai apo pantos kataloipou en Israêl kai uiôn Iouda kai Beniamin kai oikountôn en Ierousalêm
10 kai edôkan auto epi cheira poiountôn ta erga oi kathestamenoi en oikô kuriou kai edôkan auto poiousi ta erga oi epoioun en oikô kuriou episkeuasai katischusai ton oikon
11 kai edôkan tois tektosi kai tois oikodomois agorasai lithous tetrapedous kai xula eis dokous stegasai tous oikous ous exôlethreusan basileis Iouda
12 kai oi andres en pistei epi tôn ergôn kai ep autôn episkopoi Ieth kai Abdias oi Leuitai ex uiôn Merari kai Zacharias kai Mosollam ek tôn uiôn Kaath episkopein kai pas Leuitês pas suniôn en organois ôdôn
13 kai epi tôn nôtophorôn kai epi pantôn tôn poiountôn ta erga ergasia kai ergasia kai apo tôn Leuitôn grammateis kai kritai kai pulôroi
14 kai en tô ekpherein autous to argurion to eisodiasthen eis oikon kuriou euren Chelkias o iereus biblion nomou kuriou dia cheiros Môusê
15 kai apekrithê Chelkias kai eipen pros Saphan ton grammatea biblion nomou euron en oikô kuriou kai edôken Chelkias to biblion tô Saphan
16 kai eisênegken Saphan to biblion pros ton basilea kai apedôken eti tô basilei logon pan to dothen argurion en cheiri tôn paidôn sou tôn poiountôn to ergon
17 kai echôneusan to argurion to eurethen en oikô kuriou kai edôkan epi cheira tôn episkopôn kai epi cheira tôn poiountôn ergasian
18 kai apêngeilen Saphan o grammateus tô basilei legôn biblion edôken moi Chelkias o iereus kai anegnô auto Saphan enantion tou basileôs
19 kai egeneto ôs êkousen o basileus tous logous tou nomou kai dierrêxen ta imatia autou
20 kai eneteilato o basileus tô Chelkia kai tô Achikam uiô Saphan kai tô Abdôn uiô Michaia kai tô Saphan tô grammatei kai tô Asaia paidi tou basileôs legôn
21 poreuthête zêtêsate ton kurion peri emou kai peri pantos tou kataleiphthentos en Israêl kai Iouda peri tôn logôn tou bibliou tou eurethentos oti megas o thumos kuriou ekkekautai en êmin dioti ouk eisêkousan oi pateres êmôn tôn logôn kuriou tou poiêsai kata panta ta gegrammena en tô bibliô toutô
22 kai eporeuthê Chelkias kai ois eipen o basileus pros Oldan tên prophêtin gunaika Sellêm uiou Thakouath uiou Chellês phulassousan tas stolas kai autê katôkei en Ierousalêm en masana kai elalêsan autê kata tauta
23 kai eipen autois outôs eipen kurios o theos Israêl eipate tô andri tô aposteilanti umas pros me
24 outôs legei kurios idou egô epagô kaka epi ton topon touton tous pantas logous tous gegrammenous en tô bibliô tô anegnôsmenô enantion tou basileôs Iouda
25 anth ôn egkatelipon me kai ethumiasan theois allotriois ina parorgisôsin me en pasin tois ergois tôn cheirôn autôn kai exekauthê o thumos mou en tô topô toutô kai ou sbesthêsetai
26 kai epi basilea Iouda ton aposteilanta umas tou zêtêsai ton kurion outôs ereite autô outôs legei kurios o theos Israêl tous logous ous êkousas
27 kai enetrapê ê kardia sou kai etapeinôthês apo prosôpou mou en tô akousai se tous logous mou epi ton topon touton kai epi tous katoikountas auton kai etapeinôthês enantion mou kai dierrêxas ta imatia sou kai eklausas katenantion mou kai egô êkousa phêsin kurios
28 idou prostithêmi se pros tous pateras sou kai prostethêsê pros ta mnêmata sou en eirênê kai ouk opsontai oi ophthalmoi sou en pasin tois kakois ois egô epagô epi ton topon touton kai epi tous katoikountas auton kai apedôkan tô basilei logon
29 kai apesteilen o basileus kai sunêgagen tous presbuterous Iouda kai Ierousalêm
30 kai anebê o basileus eis oikon kuriou kai pas Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm kai oi iereis kai oi Leuitai kai pas o laos apo megalou eôs mikrou kai anegnô en ôsin autôn tous pantas logous bibliou tês diathêkês tou eurethentos en oikô kuriou
31 kai estê o basileus epi ton stulon kai dietheto diathêkên enantion kuriou tou poreuthênai enôpion kuriou tou phulassein tas entolas autou kai marturia autou kai prostagmata autou en olê kardia kai en olê psuchê tous logous tês diathêkês tous gegrammenous epi tô bibliô toutô
32 kai estêsen pantas tous eurethentas en Ierousalêm kai Beniamin kai epoiêsan oi katoikountes Ierousalêm diathêkên en oikô kuriou theou paterôn autôn
33 kai perieilen Iôsias ta panta bdelugmata ek pasês tês gês ê ên uiôn Israêl kai epoiêsen pantas tous eurethentas en Ierousalêm kai en Israêl tou douleuein kuriô theô autôn pasas tas êmeras autou ouk exeklinen apo opisthen kuriou theou paterôn autou

Kapitel 35

1 kai epoiêsen Iôsias to phasech tô kuriô theô autou kai ethusan to phasech tê tessareskaidekatê tou mênos tou prôtou
2 kai estêsen tous iereis epi tas phulakas autôn kai katischusen autous eis ta erga oikou kuriou
3 kai eipen tois Leuitais tois dunatois en panti Israêl tou agiasthênai autous tô kuriô kai ethêkan tên kibôton tên agian eis ton oikon on ôkodomêsen Salômôn uios Dauid tou basileôs Israêl kai eipen o basileus ouk estin umin arai ep ômôn outhen nun oun leitourgêsate tô kuriô theô umôn kai tô laô autou Israêl
4 kai etoimasthête kat oikous patriôn umôn kai kata tas ephêmerias umôn kata tên graphên Dauid basileôs Israêl kai dia cheiros Salômôn uiou autou
5 kai stête en tô oikô kata tas diaireseis oikôn patriôn umôn tois adelphois umôn uiois tou laou kai meris oikou patrias tois Leuitais
6 kai thusate to phasech kai ta agia etoimasate tois adelphois umôn tou poiêsai kata ton logon kuriou dia cheiros Môusê
7 kai apêrxato Iôsias tois uiois tou laou probata kai amnous kai eriphous apo tôn teknôn tôn aigôn panta eis to phasech eis pantas tous eurethentas eis arithmon triakonta chiliadas kai moschôn treis chiliadas tauta apo tês uparxeôs tou basileôs
8 kai oi archontes autou apêrxanto tô laô kai tois iereusin kai Leuitais edôken Chelkias kai Zacharias kai Iiêl oi archontes oikou tou theou tois iereusin kai edôkan eis to phasech probata kai amnous kai eriphous dischilia exakosia kai moschous triakosious
9 kai Chônenias kai Banaias kai Samaias kai Nathanaêl adelphos autou kai Asabia kai Iiêl kai Iôzabad archontes tôn Leuitôn apêrxanto tois Leuitais eis to phasech probata pentakischilia kai moschous pentakosious
10 kai katôrthôthê ê leitourgia kai estêsan oi iereis epi tên stasin autôn kai oi Leuitai epi tas diaireseis autôn kata tên entolên tou basileôs
11 kai ethusan to phasech kai prosechean oi iereis to aima ek cheiros autôn kai oi Leuitai exedeiran
12 kai êtoimasan tên olokautôsin paradounai autois kata tên diairesin kat oikous patriôn tois uiois tou laou tou prosagein tô kuriô ôs gegraptai en bibliô Môusê kai outôs eis to prôi
13 kai ôptêsan to phasech en puri kata tên krisin kai ta agia êpsêsan en tois chalkeiois kai en tois lebêsin kai euodôthê kai edramon pros pantas tous uious tou laou
14 kai meta to etoimasai autois kai tois iereusin oti oi iereis en tô anapherein ta steata kai ta olokautômata eôs nuktos kai oi Leuitai êtoimasan autois kai tois adelphois autôn uiois Aarôn
15 kai oi psaltôdoi uioi Asaph epi tês staseôs autôn kata tas entolas Dauid kai Asaph kai Aiman kai Idithôn oi prophêtai tou basileôs kai oi archontes kai oi pulôroi pulês kai pulês ouk ên autois kineisthai apo tês leitourgias agiôn oti oi adelphoi autôn oi Leuitai êtoimasan autois
16 kai katôrthôthê kai êtoimasthê pasa ê leitourgia kuriou en tê êmera ekeinê tou poiêsai to phasech kai enegkein ta olokautômata epi to thusiastêrion kuriou kata tên entolên tou basileôs Iôsia
17 kai epoiêsan oi uioi Israêl oi eurethentes to phasech en tô kairô ekeinô kai tên eortên tôn azumôn epta êmeras
18 kai ouk egeneto phasech omoion autô en Israêl apo êmerôn Samouêl tou prophêtou kai pantes basileis Israêl ouk epoiêsan ôs to phasech o epoiêsen Iôsias kai oi iereis kai oi Leuitai kai pas Iouda kai Israêl o euretheis kai oi katoikountes en Ierousalêm tô kuriô
19 tô oktôkaidekatô etei tês basileias Iôsia
20 kai anebê Pharaô Nechaô basileus Aiguptou epi ton basilea Assuriôn epi ton potamon Euphratên kai eporeuthê o basileus Iôsias eis sunantêsin autô
21 kai apesteilen pros auton angelous legôn ti emoi kai soi basileu Iouda ouk epi se êkô sêmeron polemon poiêsai kai o theos eipen kataspeusai me proseche apo tou theou tou met emou mê kataphtheirê se
22 kai ouk apestrepsen Iôsias to prosôpon autou ap autou all ê polemein auton ekrataiôthê kai ouk êkousen tôn logôn Nechaô dia stomatos theou kai êlthen tou polemêsai en tô pediô Magedôn
23 kai etoxeusan oi toxotai epi basilea Iôsian kai eipen o basileus tois paisin autou exagagete me oti eponesa sphodra
24 kai exêgagon auton oi paides autou apo tou armatos kai anebibasan auton epi to arma to deutereuon o ên autô kai êgagon auton eis Ierousalêm kai apethanen kai etaphê meta tôn paterôn autou kai pas Iouda kai Ierousalêm epenthêsan epi Iôsian
25 kai ethrênêsen Ieremias epi Iôsian kai eipan pantes oi archontes kai ai archousai thrênon epi Iôsian eôs tês sêmeron kai edôkan auton eis prostagma epi Israêl kai idou gegraptai epi tôn thrênôn
26 kai êsan oi logoi Iôsia kai ê elpis autou gegrammena en nomô kuriou
27 kai oi logoi autou oi prôtoi kai oi eschatoi idou gegrammenoi epi bibliô basileôn Israêl kai Iouda

Kapitel 36

1 kai elaben o laos tês gês ton Iôachaz uion Iôsiou kai echrisan auton kai katestêsan auton eis basilea anti tou patros autou en Ierousalêm
2 uios eikosi kai triôn etôn Iôachaz en tô basileuein auton kai trimênon ebasileusen en Ierousalêm
3 kai metêgagen auton o basileus eis Aigupton kai epebalen phoron epi tên gên ekaton talanta arguriou kai talanton chrusiou
4 kai katestêsen Pharaô Nechaô ton Eliakim uion Iôsiou basilea Iouda anti Iôsiou tou patros autou kai metestrepsen to onoma autou Iôakim kai ton Iôachaz adelphon autou elaben Pharaô Nechaô kai eisêgagen auton eis Aigupton kai apethanen ekei
5 ôn eikosi kai pente etôn Iôakim en tô basileuein auton kai endeka etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tês mêtros autou Zechôra thugatêr Nêriou ek Rama kai epoiêsen to ponêron enantion kuriou kata panta osa epoiêsan oi pateres autou
6 kai anebê ep auton Nabouchodonosor basileus Babulônos kai edêsen auton en chalkais pedais kai apêgagen auton eis Babulôna
7 kai meros tôn skeuôn oikou kuriou apênegken eis Babulôna kai ethêken auta en tô naô autou en Babulôni
8 kai ta loipa tôn logôn Iôakim kai panta a epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda kai ekoimêthê Iôakim meta tôn paterôn autou kai etaphê en Ganoza meta tôn paterôn autou kai ebasileusen Iechonias uios autou ant autou
9 uios oktôkaideka etôn Iechonias en tô basileuein auton kai trimênon kai deka êmeras ebasileusen en Ierousalêm kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou
10 kai epistrephontos tou eniautou apesteilen o basileus Nabouchodonosor kai eisênegken auton eis Babulôna meta tôn skeuôn tôn epithumêtôn oikou kuriou kai ebasileusen Sedekian adelphon tou patros autou epi Ioudan kai Ierousalêm
11 etôn eikosi enos Sedekias en tô basileuein auton kai endeka etê ebasileusen en Ierousalêm
12 kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou theou autou ouk enetrapê apo prosôpou Ieremiou tou prophêtou kai ek stomatos kuriou
13 en tô ta pros ton basilea Nabouchodonosor athetêsai a ôrkisen auton kata tou theou kai esklêrunen ton trachêlon autou kai tên kardian autou katischusen tou mê epistrepsai pros kurion theon Israêl
14 kai pantes oi endoxoi Iouda kai oi iereis kai o laos tês gês eplêthunan tou athetêsai athetêmata bdelugmatôn ethnôn kai emianan ton oikon kuriou ton en Ierousalêm
15 kai exapesteilen kurios o theos tôn paterôn autôn en cheiri prophêtôn orthrizôn kai apostellôn tous angelous autou oti ên pheidomenos tou laou autou kai tou agiasmatos autou
16 kai êsan muktêrizontes tous angelous autou kai exoudenountes tous logous autou kai empaizontes en tois prophêtais autou eôs anebê o thumos kuriou en tô laô autou eôs ouk ên iama
17 kai êgagen ep autous basilea Chaldaiôn kai apekteinen tous neaniskous autôn en romphaia en oikô agiasmatos autou kai ouk epheisato tou Sedekiou kai tas parthenous autôn ouk êleêsan kai tous presbuterous autôn apêgagon ta panta paredôken en chersin autôn
18 kai panta ta skeuê oikou theou ta megala kai ta mikra kai tous thêsaurous kai pantas tous thêsaurous basileôs kai megistanôn panta eisênegken eis Babulôna
19 kai eneprêsen ton oikon kuriou kai kateskapsen to teichos Ierousalêm kai tas bareis autês eneprêsen en puri kai pan skeuos ôraion eis aphanismon
20 kai apôkisen tous kataloipous eis Babulôna kai êsan autô kai tois uiois autou eis doulous eôs basileias Mêdôn
21 tou plêrôthênai logon kuriou dia stomatos Ieremiou eôs tou prosdexasthai tên gên ta sabbata autês sabbatisai pasas tas êmeras tês erêmôseôs autês esabbatisen eis sumplêrôsin etôn ebdomêkonta
22 etous prôtou Kurou basileôs Persôn meta to plêrôthênai rêma kuriou dia stomatos Ieremiou exêgeiren kurios to pneuma Kurou basileôs Persôn kai parêngeilen kêruxai en pasê tê basileia autou en graptô legôn
23 tade legei Kuros basileus Persôn pasas tas basileias tês gês edôken moi kurios o theos tou ouranou kai autos eneteilato moi oikodomêsai autô oikon en Ierousalêm en tê Ioudaia tis ex umôn ek pantos tou laou autou estai o theos autou met autou kai anabêtô

Andre bøger