Septuaginta

Anden Kongebog / Basileiôn D / Βασιλειων Δ

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Anden Kongebog

Om bogen: Anden Kongebog hedder Fjerde Kongebog i Septuaginta, fordi Samuelsbøgerne regnes som de to første.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kapitel 1

1 kai êthetêsen Môab en Israêl meta to apothanein Achaab
2 kai epesen Ochozias dia tou diktuôtou tou en tô uperôô autou tô en Samareia kai êrrôstêsen kai apesteilen angelous kai eipen pros autous deute kai epizêtêsate en tê Baal muian theon Akkarôn ei zêsomai ek tês arrôstias mou tautês kai eporeuthêsan eperôtêsai di autou
3 kai angelos kuriou elalêsen pros Êliou ton Thesbitên legôn anastas deuro eis sunantêsin tôn angelôn Ochoziou basileôs Samareias kai lalêseis pros autous ei para to mê einai theon en Israêl umeis poreuesthe epizêtêsai en tê Baal muian theon Akkarôn
4 kai ouch outôs oti tade legei kurios ê klinê eph ês anebês ekei ou katabêsê ap autês oti ekei thanatô apothanê kai eporeuthê Êliou kai eipen pros autous
5 kai epestraphêsan oi angeloi pros auton kai eipen pros autous ti oti epestrepsate
6 kai eipan pros auton anêr anebê eis sunantêsin êmôn kai eipen pros êmas deute epistraphête pros ton basilea ton aposteilanta umas kai lalêsate pros auton tade legei kurios ei para to mê einai theon en Israêl su poreuê zêtêsai en tê Baal muian theon Akkarôn ouch outôs ê klinê eph ês anebês ekei ou katabêsê ap autês oti thanatô apothanê
7 kai elalêsen pros autous legôn tis ê krisis tou andros tou anabantos eis sunantêsin umin kai lalêsantos pros umas tous logous toutous
8 kai eipon pros auton anêr dasus kai zônên dermatinên periezôsmenos tên osphun autou kai eipen Êliou o Thesbitês outos estin
9 kai apesteilen pros auton êgoumenon pentêkontarchon kai tous pentêkonta autou kai anebê kai êlthen pros auton kai idou Êliou ekathêto epi tês koruphês tou orous kai elalêsen o pentêkontarchos pros auton kai eipen anthrôpe tou theou o basileus ekalesen se katabêthi
10 kai apekrithê Êliou kai eipen pros ton pentêkontarchon kai ei anthrôpos tou theou egô katabêsetai pur ek tou ouranou kai kataphagetai se kai tous pentêkonta sou kai katebê pur ek tou ouranou kai katephagen auton kai tous pentêkonta autou
11 kai prosetheto o basileus kai apesteilen pros auton allon pentêkontarchon kai tous pentêkonta autou kai anebê kai elalêsen o pentêkontarchos pros auton kai eipen anthrôpe tou theou tade legei o basileus tacheôs katabêthi
12 kai apekrithê Êliou kai elalêsen pros auton kai eipen ei anthrôpos tou theou egô eimi katabêsetai pur ek tou ouranou kai kataphagetai se kai tous pentêkonta sou kai katebê pur ek tou ouranou kai katephagen auton kai tous pentêkonta autou
13 kai prosetheto o basileus eti aposteilai êgoumenon pentêkontarchon triton kai tous pentêkonta autou kai êlthen pros auton o pentêkontarchos o tritos kai ekampsen epi ta gonata autou katenanti Êliou kai edeêthê autou kai elalêsen pros auton kai eipen anthrôpe tou theou entimôthêtô dê ê psuchê mou kai ê psuchê tôn doulôn sou toutôn tôn pentêkonta en ophthalmois sou
14 idou katebê pur ek tou ouranou kai katephagen tous duo pentêkontarchous tous prôtous kai tous pentêkonta autôn kai nun entimôthêtô dê ê psuchê tôn doulôn sou en ophthalmois sou
15 kai elalêsen angelos kuriou pros Êliou kai eipen katabêthi met autou mê phobêthês apo prosôpou autôn kai anestê Êliou kai katebê met autou pros ton basilea
16 kai elalêsen pros auton kai eipen Êliou tade legei kurios ti oti apesteilas angelous zêtêsai en tê Baal muian theon Akkarôn ouch outôs ê klinê eph ês anebês ekei ou katabêsê ap autês oti thanatô apothanê
17 kai apethanen kata to rêma kuriou o elalêsen Êliou
18 kai ta loipa tôn logôn Ochoziou osa epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl

Kapitel 2

1 kai egeneto en tô anagein kurion ton Êliou en susseismô ôs eis ton ouranon kai eporeuthê Êliou kai Elisaie ek Galgalôn
2 kai eipen Êliou pros Elisaie kathou dê entautha oti kurios apestalken me eôs Baithêl kai eipen Elisaie zê kurios kai zê ê psuchê sou ei kataleipsô se kai êlthon eis Baithêl
3 kai êlthon oi uioi tôn prophêtôn oi en Baithêl pros Elisaie kai eipon pros auton ei egnôs oti kurios sêmeron lambanei ton kurion sou epanôthen tês kephalês sou kai eipen kagô egnôka siôpate
4 kai eipen Êliou pros Elisaie kathou dê entautha oti kurios apestalken me eis Ierichô kai eipen Elisaie zê kurios kai zê ê psuchê sou ei egkataleipsô se kai êlthon eis Ierichô
5 kai êngisan oi uioi tôn prophêtôn oi en Ierichô pros Elisaie kai eipan pros auton ei egnôs oti sêmeron lambanei kurios ton kurion sou epanôthen tês kephalês sou kai eipen kai ge egô egnôn siôpate
6 kai eipen autô Êliou kathou dê ôde oti kurios apestalken me eôs tou Iordanou kai eipen Elisaie zê kurios kai zê ê psuchê sou ei egkataleipsô se kai eporeuthêsan amphoteroi
7 kai pentêkonta andres uioi tôn prophêtôn kai estêsan ex enantias makrothen kai amphoteroi estêsan epi tou Iordanou
8 kai elaben Êliou tên mêlôtên autou kai eilêsen kai epataxen to udôr kai diêrethê to udôr entha kai entha kai diebêsan amphoteroi en erêmô
9 kai egeneto en tô diabênai autous kai Êliou eipen pros Elisaie aitêsai ti poiêsô soi prin ê analêmphthênai me apo sou kai eipen Elisaie genêthêtô dê dipla en pneumati sou ep eme
10 kai eipen Êliou esklêrunas tou aitêsasthai ean idês me analambanomenon apo sou kai estai soi outôs kai ean mê ou mê genêtai
11 kai egeneto autôn poreuomenôn eporeuonto kai elaloun kai idou arma puros kai ippoi puros kai diesteilan ana meson amphoterôn kai anelêmphthê Êliou en susseismô ôs eis ton ouranon
12 kai Elisaie eôra kai eboa pater pater arma Israêl kai ippeus autou kai ouk eiden auton eti kai epelabeto tôn imatiôn autou kai dierrêxen auta eis duo rêgmata
13 kai upsôsen tên mêlôtên Êliou ê epesen epanôthen Elisaie kai epestrepsen Elisaie kai estê epi tou cheilous tou Iordanou
14 kai elaben tên mêlôtên Êliou ê epesen epanôthen autou kai epataxen to udôr kai ou diestê kai eipen pou o theos Êliou aphphô kai epataxen ta udata kai dierragêsan entha kai entha kai diebê Elisaie
15 kai eidon auton oi uioi tôn prophêtôn oi en Ierichô ex enantias kai eipon epanapepautai to pneuma Êliou epi Elisaie kai êlthon eis sunantên autou kai prosekunêsan autô epi tên gên
16 kai eipon pros auton idou dê meta tôn paidôn sou pentêkonta andres uioi dunameôs poreuthentes dê zêtêsatôsan ton kurion sou mêpote êren auton pneuma kuriou kai erripsen auton en tô Iordanê ê eph en tôn oreôn ê eph ena tôn bounôn kai eipen Elisaie ouk aposteleite
17 kai parebiasanto auton eôs otou êschuneto kai eipen aposteilate kai apesteilan pentêkonta andras kai ezêtêsan treis êmeras kai ouch euron auton
18 kai anestrepsan pros auton kai autos ekathêto en Ierichô kai eipen Elisaie ouk eipon pros umas mê poreuthête
19 kai eipon oi andres tês poleôs pros Elisaie idou ê katoikêsis tês poleôs agathê kathôs o kurios blepei kai ta udata ponêra kai ê gê ateknoumenê
20 kai eipen Elisaie labete moi udriskên kainên kai thete ekei ala kai elabon pros auton
21 kai exêlthen Elisaie eis tên diexodon tôn udatôn kai erripsen ekei ala kai eipen tade legei kurios iamai ta udata tauta ouk estai eti ekeithen thanatos kai ateknoumenê
22 kai iathêsan ta udata eôs tês êmeras tautês kata to rêma Elisaie o elalêsen
23 kai anebê ekeithen eis Baithêl kai anabainontos autou en tê odô kai paidaria mikra exêlthon ek tês poleôs kai katepaizon autou kai eipon autô anabaine phalakre anabaine
24 kai exeneusen opisô autôn kai eiden auta kai katêrasato autois en onomati kuriou kai idou exêlthon duo arkoi ek tou drumou kai anerrêxan ex autôn tessarakonta kai duo paidas
25 kai eporeuthê ekeithen eis to oros to Karmêlion kai ekeithen epestrepsen eis Samareian

Kapitel 3

1 kai Iôram uios Achaab ebasileusen en Israêl en etei oktôkaidekatô Iôsaphat basilei Iouda kai ebasileusen dôdeka etê
2 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou plên ouch ôs o patêr autou kai ouch ôs ê mêtêr autou kai metestêsen tas stêlas tou Baal as epoiêsen o patêr autou
3 plên en tê amartia Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl ekollêthê ouk apestê ap autês
4 kai Môsa basileus Môab ên nôkêd kai epestrephen tô basilei Israêl en tê epanastasei ekaton chiliadas arnôn kai ekaton chiliadas kriôn epi pokôn
5 kai egeneto meta to apothanein Achaab kai êthetêsen basileus Môab en basilei Israêl
6 kai exêlthen o basileus Iôram en tê êmera ekeinê ek Samareias kai epeskepsato ton Israêl
7 kai eporeuthê kai exapesteilen pros Iôsaphat basilea Iouda legôn basileus Môab êthetêsen en emoi ei poreusê met emou eis Môab eis polemon kai eipen anabêsomai omoios moi omoios soi ôs o laos mou o laos sou ôs oi ippoi mou oi ippoi sou
8 kai eipen poia odô anabô kai eipen odon erêmon Edôm
9 kai eporeuthê o basileus Israêl kai o basileus Iouda kai o basileus Edôm kai ekuklôsan odon epta êmerôn kai ouk ên udôr tê parembolê kai tois ktênesin tois en tois posin autôn
10 kai eipen o basileus Israêl ô oti keklêken kurios tous treis basileis parerchomenous dounai autous en cheiri Môab
11 kai eipen Iôsaphat ouk estin ôde prophêtês tou kuriou kai epizêtêsômen ton kurion par autou kai apekrithê eis tôn paidôn basileôs Israêl kai eipen ôde Elisaie uios Saphat os epecheen udôr epi cheiras Êliou
12 kai eipen Iôsaphat estin autô rêma kuriou kai katebê pros auton basileus Israêl kai Iôsaphat basileus Iouda kai basileus Edôm
13 kai eipen Elisaie pros basilea Israêl ti emoi kai soi deuro pros tous prophêtas tou patros sou kai eipen autô o basileus Israêl mê oti keklêken kurios tous treis basileis tou paradounai autous eis cheiras Môab
14 kai eipen Elisaie zê kurios tôn dunameôn ô parestên enôpion autou oti ei mê prosôpon Iôsaphat basileôs Iouda egô lambanô ei epeblepsa pros se kai eidon se
15 kai nuni de labe moi psallonta kai egeneto ôs epsallen o psallôn kai egeneto ep auton cheir kuriou
16 kai eipen tade legei kurios poiêsate ton cheimarroun touton bothunous bothunous
17 oti tade legei kurios ouk opsesthe pneuma kai ouk opsesthe ueton kai o cheimarrous outos plêsthêsetai udatos kai piesthe umeis kai ai ktêseis umôn kai ta ktênê umôn
18 kai kouphê autê en ophthalmois kuriou kai paradôsô tên Môab en cheiri umôn
19 kai pataxete pasan polin ochuran kai pan xulon agathon katabaleite kai pasas pêgas udatos emphraxete kai pasan merida agathên achreiôsete en lithois
20 kai egeneto to prôi anabainousês tês thusias kai idou udata êrchonto ex odou Edôm kai eplêsthê ê gê udatos
21 kai pasa Môab êkousan oti anebêsan oi basileis polemein autous kai aneboêsan ek pantos periezôsmenou zônên kai epanô kai estêsan epi tou oriou
22 kai ôrthrisan to prôi kai o êlios aneteilen epi ta udata kai eiden Môab ex enantias ta udata purra ôsei aima
23 kai eipan aima touto tês romphaias emachesanto oi basileis kai epataxan anêr ton plêsion autou kai nun epi ta skula Môab
24 kai eisêlthon eis tên parembolên Israêl kai Israêl anestêsan kai epataxan tên Môab kai ephugon apo prosôpou autôn kai eisêlthon eisporeuomenoi kai tuptontes tên Môab
25 kai tas poleis katheilon kai pasan merida agathên erripsan anêr ton lithon kai eneplêsan autên kai pasan pêgên udatos enephraxan kai pan xulon agathon katebalon eôs tou katalipein tous lithous tou toichou kathêrêmenous kai ekukleusan oi sphendonêtai kai epataxan autên
26 kai eiden o basileus Môab oti ekrataiôsen uper auton o polemos kai elaben meth eautou eptakosious andras espasmenous romphaian diakopsai pros basilea Edôm kai ouk êdunêthêsan
27 kai elaben ton uion autou ton prôtotokon os ebasileusen ant autou kai anênegken auton olokautôma epi tou teichous kai egeneto metamelos megas epi Israêl kai apêran ap autou kai epestrepsan eis tên gên

Kapitel 4

1 kai gunê mia apo tôn uiôn tôn prophêtôn eboa pros Elisaie legousa o doulos sou o anêr mou apethanen kai su egnôs oti doulos ên phoboumenos ton kurion kai o danistês êlthen labein tous duo uious mou eautô eis doulous
2 kai eipen Elisaie ti poiêsô soi anangeilon moi ti estin soi en tô oikô ê de eipen ouk estin tê doulê sou outhen en tô oikô oti all ê o aleipsomai elaion
3 kai eipen pros autên deuro aitêson sautê skeuê exôthen para pantôn tôn geitonôn sou skeuê kena mê oligôsês
4 kai eiseleusê kai apokleiseis tên thuran kata sou kai kata tôn uiôn sou kai apocheeis eis ta skeuê tauta kai to plêrôthen areis
5 kai apêlthen par autou kai epoiêsen outôs kai apekleisen tên thuran kat autês kai kata tôn uiôn autês autoi prosêngizon pros autên kai autê epecheen
6 eôs eplêsthêsan ta skeuê kai eipen pros tous uious autês engisate eti pros me skeuos kai eipon autê ouk estin eti skeuos kai estê to elaion
7 kai êlthen kai apêngeilen tô anthrôpô tou theou kai eipen Elisaie deuro kai apodou to elaion kai apoteiseis tous tokous sou kai su kai oi uioi sou zêsesthe en tô epiloipô elaiô
8 kai egeneto êmera kai diebê Elisaie eis Souman kai ekei gunê megalê kai ekratêsen auton phagein arton kai egeneto aph ikanou tou eisporeuesthai auton exeklinen tou ekei phagein
9 kai eipen ê gunê pros ton andra autês idou dê egnôn oti anthrôpos tou theou agios outos diaporeuetai eph êmas dia pantos
10 poiêsômen dê autô uperôon topon mikron kai thômen autô ekei klinên kai trapezan kai diphron kai luchnian kai estai en tô eisporeuesthai pros êmas kai ekklinei ekei
11 kai egeneto êmera kai eisêlthen ekei kai exeklinen eis to uperôon kai ekoimêthê ekei
12 kai eipen pros Giezi to paidarion autou kaleson moi tên Sômanitin tautên kai ekalesen autên kai estê enôpion autou
13 kai eipen autô eipon dê pros autên idou exestêsas êmin pasan tên ekstasin tautên ti dei poiêsai soi ei estin logos soi pros ton basilea ê pros ton archonta tês dunameôs ê de eipen en mesô tou laou mou egô eimi oikô
14 kai eipen ti dei poiêsai autê kai eipen Giezi to paidarion autou kai mala uios ouk estin autê kai o anêr autês presbutês
15 kai ekalesen autên kai estê para tên thuran
16 kai eipen Elisaie pros autên eis ton kairon touton ôs ê ôra zôsa su perieilêphuia uion ê de eipen mê kurie mou mê diapseusê tên doulên sou
17 kai en gastri elaben ê gunê kai eteken uion eis ton kairon touton ôs ê ôra zôsa ôs elalêsen pros autên Elisaie
18 kai êdrunthê to paidarion kai egeneto ênika exêlthen to paidarion pros ton patera autou pros tous therizontas
19 kai eipen pros ton patera autou tên kephalên mou tên kephalên mou kai eipen tô paidariô aron auton pros tên mêtera autou
20 kai êren auton pros tên mêtera autou kai ekoimêthê epi tôn gonatôn autês eôs mesêmbrias kai apethanen
21 kai anênegken auton kai ekoimisen auton epi tên klinên tou anthrôpou tou theou kai apekleisen kat autou kai exêlthen
22 kai ekalesen ton andra autês kai eipen aposteilon dê moi en tôn paidariôn kai mian tôn onôn kai dramoumai eôs tou anthrôpou tou theou kai epistrepsô
23 kai eipen ti oti su poreuê pros auton sêmeron ou neomênia oude sabbaton ê de eipen eirênê
24 kai epesaxen tên onon kai eipen pros to paidarion autês age poreuou mê epischês moi tou epibênai oti ean eipô soi
25 deuro kai poreusê kai eleusê pros ton anthrôpon tou theou eis to oros to Karmêlion kai egeneto ôs eiden Elisaie erchomenên autên kai eipen pros Giezi to paidarion autou idou dê ê Sômanitis ekeinê
26 nun drame eis apantên autês kai ereis ei eirênê soi ei eirênê tô andri sou ei eirênê tô paidariô ê de eipen Eirênê
27 kai êlthen pros Elisaie eis to oros kai epelabeto tôn podôn autou kai êngisen Giezi apôsasthai autên kai eipen Elisaie aphes autên oti ê psuchê autês katôdunos autê kai kurios apekrupsen ap emou kai ouk anêngeilen moi
28 ê de eipen mê êtêsamên uion para tou kuriou mou ouk eipa ou planêseis met emou
29 kai eipen Elisaie tô Giezi zôsai tên osphun sou kai labe tên baktêrian mou en tê cheiri sou kai deuro oti ean eurês andra ouk eulogêseis auton kai ean eulogêsê se anêr ouk apokrithêsê autô kai epithêseis tên baktêrian mou epi prosôpon tou paidariou
30 kai eipen ê mêtêr tou paidariou zê kurios kai zê ê psuchê sou ei egkataleipsô se kai anestê Elisaie kai eporeuthê opisô autês
31 kai Giezi diêlthen emprosthen autês kai epethêken tên baktêrian epi prosôpon tou paidariou kai ouk ên phônê kai ouk ên akroasis kai epestrepsen eis apantên autou kai apêngeilen autô legôn ouk êgerthê to paidarion
32 kai eisêlthen Elisaie eis ton oikon kai idou to paidarion tethnêkos kekoimismenon epi tên klinên autou
33 kai eisêlthen Elisaie eis ton oikon kai apekleisen tên thuran kata tôn duo eautôn kai prosêuxato pros kurion
34 kai anebê kai ekoimêthê epi to paidarion kai ethêken to stoma autou epi to stoma autou kai tous ophthalmous autou epi tous ophthalmous autou kai tas cheiras autou epi tas cheiras autou kai diekampsen ep auton kai diethermanthê ê sarx tou paidariou
35 kai epestrepsen kai eporeuthê en tê oikia enthen kai enthen kai anebê kai sunekampsen epi to paidarion eôs eptakis kai ênoixen to paidarion tous ophthalmous autou
36 kai exeboêsen Elisaie pros Giezi kai eipen kaleson tên Sômanitin tautên kai ekalesen kai eisêlthen pros auton kai eipen Elisaie labe ton uion sou
37 kai eisêlthen ê gunê kai epesen epi tous podas autou kai prosekunêsen epi tên gên kai elaben ton uion autês kai exêlthen
38 kai Elisaie epestrepsen eis Galgala kai o limos en tê gê kai oi uioi tôn prophêtôn ekathênto enôpion autou kai eipen Elisaie tô paidariô autou epistêson ton lebêta ton megan kai epse epsema tois uiois tôn prophêtôn
39 kai exêlthen eis eis ton agron sullexai ariôth kai euren ampelon en tô agrô kai sunelexen ap autês tolupên agrian plêres to imation autou kai enebalen eis ton lebêta tou epsematos oti ouk egnôsan
40 kai enechei tois andrasin phagein kai egeneto en tô esthiein autous ek tou epsêmatos kai idou aneboêsan kai eipon thanatos en tô lebêti anthrôpe tou theou kai ouk êdunanto phagein
41 kai eipen labete aleuron kai embalete eis ton lebêta kai eipen Elisaie pros Giezi to paidarion egchei tô laô kai esthietôsan kai ouk egenêthê eti ekei rêma ponêron en tô lebêti
42 kai anêr diêlthen ek Baithsarisa kai ênegken pros ton anthrôpon tou theou prôtogenêmatôn eikosi artous krithinous kai palathas kai eipen dote tô laô kai esthietôsan
43 kai eipen o leitourgos autou ti dô touto enôpion ekaton andrôn kai eipen dos tô laô kai esthietôsan oti tade legei kurios phagontai kai kataleipsousin
44 kai ephagon kai katelipon kata to rêma kuriou

Kapitel 5

1 kai Naiman o archôn tês dunameôs Surias ên anêr megas enôpion tou kuriou autou kai tethaumasmenos prosôpô oti en autô edôken kurios sôtêrian Suria kai o anêr ên dunatos ischui leleprômenos
2 kai Suria exêlthon monozônoi kai êchmalôteusan ek gês Israêl neanida mikran kai ên enôpion tês gunaikos Naiman
3 ê de eipen tê kuria autês ophelon o kurios mou enôpion tou prophêtou tou theou tou en Samareia tote aposunaxei auton apo tês lepras autou
4 kai eisêlthen kai apêngeilen tô kuriô eautês kai eipen outôs kai outôs elalêsen ê neanis ê ek gês Israêl
5 kai eipen basileus Surias pros Naiman deuro eiselthe kai exapostelô biblion pros basilea Israêl kai eporeuthê kai elaben en tê cheiri autou deka talanta arguriou kai exakischilious chrusous kai deka allassomenas stolas
6 kai ênegken to biblion pros ton basilea Israêl legôn kai nun ôs an elthê to biblion touto pros se idou apesteila pros se Naiman ton doulon mou kai aposunaxeis auton apo tês lepras autou
7 kai egeneto ôs anegnô basileus Israêl to biblion dierrêxen ta imatia autou kai eipen mê theos egô tou thanatôsai kai zôopoiêsai oti outos apostellei pros me aposunaxai andra apo tês lepras autou oti plên gnôte dê kai idete oti prophasizetai outos me
8 kai egeneto ôs êkousen Elisaie oti dierrêxen o basileus Israêl ta imatia eautou kai apesteilen pros ton basilea Israêl legôn ina ti dierrêxas ta imatia sou elthetô dê pros me Naiman kai gnôtô oti estin prophêtês en Israêl
9 kai êlthen Naiman en ippô kai armati kai estê epi thuras oikou Elisaie
10 kai apesteilen Elisaie angelon pros auton legôn poreutheis lousai eptakis en tô Iordanê kai epistrepsei ê sarx sou soi kai katharisthêsê
11 kai ethumôthê Naiman kai apêlthen kai eipen idou dê elegon oti exeleusetai pros me kai stêsetai kai epikalesetai en onomati theou autou kai epithêsei tên cheira autou epi ton topon kai aposunaxei to lepron
12 ouchi agathos Abana kai Pharphar potamoi Damaskou uper Iordanên kai panta ta udata Israêl ouchi poreutheis lousomai en autois kai katharisthêsomai kai exeklinen kai apêlthen en thumô
13 kai êngisan oi paides autou kai elalêsan pros auton megan logon elalêsen o prophêtês pros se ouchi poiêseis kai oti eipen pros se lousai kai katharisthêti
14 kai katebê Naiman kai ebaptisato en tô Iordanê eptaki kata to rêma Elisaie kai epestrepsen ê sarx autou ôs sarx paidariou mikrou kai ekatharisthê
15 kai epestrepsen pros Elisaie autos kai pasa ê parembolê autou kai êlthen kai estê kai eipen idou dê egnôka oti ouk estin theos en pasê tê gê oti all ê en tô Israêl kai nun labe tên eulogian para tou doulou sou
16 kai eipen Elisaie zê kurios ô parestên enôpion autou ei lêmpsomai kai parebiasato auton labein kai êpeithêsen
17 kai eipen Naiman kai ei mê dothêtô dê tô doulô sou gomos zeugous êmionôn kai su moi dôseis ek tês gês tês purras oti ou poiêsei eti o doulos sou olokautôma kai thusiasma theois eterois all ê tô kuriô monô
18 kai ilasetai kurios tô doulô sou en tô eisporeuesthai ton kurion mou eis oikon Remman proskunêsai auton kai epanapausetai epi tês cheiros mou kai proskunêsô en oikô Remman en tô proskunein auton en oikô Remman kai ilasetai dê kurios tô doulô sou en tô logô toutô
19 kai eipen Elisaie pros Naiman deuro eis eirênên kai apêlthen ap autou eis debratha tês gês
20 kai eipen Giezi to paidarion Elisaie idou epheisato o kurios mou tou Naiman tou Surou toutou tou mê labein ek cheiros autou a enênochen zê kurios oti ei mê dramoumai opisô autou kai lêmpsomai par autou ti
21 kai ediôxe Giezi opisô tou Naiman kai eiden auton Naiman trechonta opisô autou kai epestrepsen apo tou armatos eis apantên autou
22 kai eipen eirênê o kurios mou apesteilen me legôn idou nun êlthon pros me duo paidaria ex orous Ephraim apo tôn uiôn tôn prophêtôn dos dê autois talanton arguriou kai duo allassomenas stolas
23 kai eipen Naiman labe ditalanton arguriou kai elaben en dusi thulakois kai duo allassomenas stolas kai edôken epi duo paidaria autou kai êran emprosthen autou
24 kai êlthon eis to skoteinon kai elaben ek tôn cheirôn autôn kai paretheto en oikô kai exapesteilen tous andras
25 kai autos eisêlthen kai pareistêkei pros ton kurion autou kai eipen pros auton Elisaie pothen Giezi kai eipen Giezi ou peporeutai o doulos sou entha kai entha
26 kai eipen pros auton Elisaie ouchi ê kardia mou eporeuthê meta sou ote epestrepsen o anêr apo tou armatos eis sunantên soi kai nun elabes to argurion kai nun elabes ta imatia kai lêmpsê en autô kêpous kai elaiônas kai ampelônas kai probata kai boas kai paidas kai paidiskas
27 kai ê lepra Naiman kollêthêsetai en soi kai en tô spermati sou eis ton aiôna kai exêlthen ek prosôpou autou leleprômenos ôsei chiôn

Kapitel 6

1 kai eipon oi uioi tôn prophêtôn pros Elisaie idou dê o topos en ô êmeis oikoumen enôpion sou stenos aph êmôn
2 poreuthômen dê eôs tou Iordanou kai labômen ekeithen anêr eis dokon mian kai poiêsômen eautois ekei tou oikein ekei kai eipen deute
3 kai eipen o eis epieikeôs deuro meta tôn doulôn sou kai eipen egô poreusomai
4 kai eporeuthê met autôn kai êlthon eis ton Iordanên kai etemnon ta xula
5 kai idou o eis kataballôn tên dokon kai to sidêrion exepesen eis to udôr kai eboêsen ô kurie kai auto kechrêmenon
6 kai eipen o anthrôpos tou theou pou epesen kai edeixen autô ton topon kai apeknisen xulon kai erripsen ekei kai epepolasen to sidêrion
7 kai eipen upsôson sautô kai exeteinen tên cheira autou kai elaben auto
8 kai basileus Surias ên polemôn en Israêl kai ebouleusato pros tous paidas autou legôn eis ton topon tonde tina elmôni parembalô
9 kai apesteilen Elisaie pros ton basilea Israêl legôn phulaxai mê parelthein en tô topô toutô oti ekei Suria kekruptai
10 kai apesteilen o basileus Israêl eis ton topon on eipen autô Elisaie kai ephulaxato ekeithen ou mian oude duo
11 kai exekinêthê ê psuchê basileôs Surias peri tou logou toutou kai ekalesen tous paidas autou kai eipen pros autous ouk anangeleite moi tis prodidôsin me basilei Israêl
12 kai eipen eis tôn paidôn autou ouchi kurie mou basileu oti Elisaie o prophêtês o en Israêl anangellei tô basilei Israêl pantas tous logous ous ean lalêsês en tô tamieiô tou koitônos sou
13 kai eipen deute idete pou outos kai aposteilas lêmpsomai auton kai anêngeilan autô legontes idou en Dôthaim
14 kai apesteilen ekei ippon kai arma kai dunamin bareian kai êlthon nuktos kai periekuklôsan tên polin
15 kai ôrthrisen o leitourgos Elisaie anastênai kai exêlthen kai idou dunamis kuklousa tên polin kai ippos kai arma kai eipen to paidarion pros auton ô kurie pôs poiêsômen
16 kai eipen Elisaie mê phobou oti pleious oi meth êmôn uper tous met autôn
17 kai proseuxato Elisaie kai eipen kurie dianoixon tous ophthalmous tou paidariou kai idetô kai diênoixen kurios tous ophthalmous autou kai eiden kai idou to oros plêres ippôn kai arma puros perikuklô Elisaie
18 kai katebêsan pros auton kai prosêuxato Elisaie pros kurion kai eipen pataxon dê touto to ethnos aorasia kai epataxen autous aorasia kata to rêma Elisaie
19 kai eipen pros autous Elisaie ouch autê ê polis kai autê ê odos deute opisô mou kai apaxô umas pros ton andra on zêteite kai apêgagen autous eis Samareian
20 kai egeneto ôs eisêlthon eis Samareian kai eipen Elisaie anoixon dê kurie tous ophthalmous autôn kai idetôsan kai diênoixen kurios tous ophthalmous autôn kai eidon kai idou êsan en mesô Samareias
21 kai eipen o basileus Israêl ôs eiden autous ei pataxas pataxô pater
22 kai eipen ou pataxeis ei mê ous êchmalôteusas en romphaia sou kai toxô sou su tupteis parathes artous kai udôr enôpion autôn kai phagetôsan kai pietôsan kai apelthetôsan pros ton kurion autôn
23 kai parethêken autois parathesin megalên kai ephagon kai epion kai apesteilen autous kai apêlthon pros ton kurion autôn kai ou prosethento eti monozônoi Surias tou elthein eis gên Israêl
24 kai egeneto meta tauta kai êthroisen uios Ader basileus Surias pasan tên parembolên autou kai anebê kai periekathisen Samareian
25 kai egeneto limos megas en Samareia kai idou periekathênto ep autên eôs ou egenêthê kephalê onou pentêkonta siklôn arguriou kai tetarton tou kabou koprou peristerôn pente siklôn arguriou
26 kai ên o basileus Israêl diaporeuomenos epi tou teichous kai gunê eboêsen pros auton legousa sôson kurie basileu
27 kai eipen autê mê se sôsai kurios pothen sôsô se mê apo tês alônos ê apo tês lênou
28 kai eipen autê o basileus ti estin soi kai eipen ê gunê autê eipen pros me dos ton uion sou kai phagometha auton sêmeron kai ton uion mou kai phagometha auton aurion
29 kai êpsêsamen ton uion mou kai ephagomen auton kai eipon pros autên tê êmera tê deutera dos ton uion sou kai phagômen auton kai ekrupsen ton uion autês
30 kai egeneto ôs êkousen o basileus Israêl tous logous tês gunaikos dierrêxen ta imatia autou kai autos dieporeueto epi tou teichous kai eiden o laos ton sakkon epi tês sarkos autou esôthen
31 kai eipen tade poiêsai moi o theos kai tade prostheiê ei stêsetai ê kephalê Elisaie ep autô sêmeron
32 kai Elisaie ekathêto en tô oikô autou kai oi presbuteroi ekathênto met autou kai apesteilen andra pro prosôpou autou prin elthein ton angelon pros auton kai autos eipen pros tous presbuterous ei oidate oti apesteilen o uios tou phoneutou outos aphelein tên kephalên mou idete ôs an elthê o angelos apokleisate tên thuran kai parathlipsate auton en tê thura ouchi phônê tôn podôn tou kuriou autou katopisthen autou
33 eti autou lalountos met autôn kai idou angelos katebê pros auton kai eipen idou autê ê kakia para kuriou ti upomeinô tô kuriô eti

Kapitel 7

1 kai eipen Elisaie akouson logon kuriou tade legei kurios ôs ê ôra autê aurion metron semidaleôs siklou kai dimetron krithôn siklou en tais pulais Samareias
2 kai apekrithê o tristatês eph on o basileus epanepaueto epi tên cheira autou tô Elisaie kai eipen idou poiêsei kurios katarraktas en ouranô mê estai to rêma touto kai Elisaie eipen idou su opsê tois ophthalmois sou kai ekeithen ou phagê
3 kai tessares andres êsan leproi para tên thuran tês poleôs kai eipen anêr pros ton plêsion autou ti êmeis kathêmetha ôde eôs apothanômen
4 ean eipômen eiselthômen eis tên polin kai o limos en tê polei kai apothanoumetha ekei kai ean kathisômen ôde kai apothanoumetha kai nun deute kai empesômen eis tên parembolên Surias ean zôogonêsôsin êmas kai zêsometha kai ean thanatôsôsin êmas kai apothanoumetha5 kai anestêsan en tô skotei eiselthein eis tên parembolên Surias kai êlthon eis meros tês parembolês Surias kai idou ouk estin anêr ekei
6 kai kurios akoustên epoiêsen tên parembolên Surias phônên armatos kai phônên ippou kai phônên dunameôs megalês kai eipen anêr pros ton adelphon autou nun emisthôsato eph êmas basileus Israêl tous basileas tôn Chettaiôn kai tous basileas Aiguptou tou elthein eph êmas
7 kai anestêsan kai apedrasan en tô skotei kai egkatelipan tas skênas autôn kai tous ippous autôn kai tous onous autôn en tê parembolê ôs estin kai ephugon pros tên psuchên eautôn
8 kai eisêlthon oi leproi outoi eôs merous tês parembolês kai eisêlthon eis skênên mian kai ephagon kai epion kai êran ekeithen argurion kai chrusion kai imatismon kai eporeuthêsan kai epestrepsan kai eisêlthon eis skênên allên kai elabon ekeithen kai eporeuthêsan kai katekrupsan
9 kai eipen anêr pros ton plêsion autou ouch outôs êmeis poioumen ê êmera autê êmera euangelias estin kai êmeis siôpômen kai menomen eôs phôtos tou prôi kai eurêsomen anomian kai nun deuro kai eiselthômen kai anangeilômen eis ton oikon tou basileôs
10 kai eisêlthon kai eboêsan pros tên pulên tês poleôs kai anêngeilan autois legontes eisêlthomen eis tên parembolên Surias kai idou ouk estin ekei anêr kai phônê anthrôpou oti ei mê ippos dedemenos kai onos kai ai skênai autôn ôs eisin
11 kai eboêsan oi thurôroi kai anêngeilan eis ton oikon tou basileôs esô
12 kai anestê o basileus nuktos kai eipen pros tous paidas autou anangelô dê umin a epoiêsen êmin Suria egnôsan oti peinômen êmeis kai exêlthan ek tês parembolês kai ekrubêsan en tô agrô legontes oti exeleusontai ek tês poleôs kai sullêmpsometha autous zôntas kai eis tên polin eiseleusometha
13 kai apekrithê eis tôn paidôn autou kai eipen labetôsan dê pente tôn ippôn tôn upoleleimmenôn oi kateleiphthêsan ôde idou eisin pros pan to plêthos Israêl to ekleipon kai aposteloumen ekei kai opsometha
14 kai elabon duo epibatas ippôn kai apesteilen o basileus Israêl opisô tou basileôs Surias legôn deute kai idete
15 kai eporeuthêsan opisô autôn eôs tou Iordanou kai idou pasa ê odos plêrês imatiôn kai skeuôn ôn erripsen Suria en tô thambeisthai autous kai epestrepsan oi angeloi kai anêngeilan tô basilei
16 kai exêlthen o laos kai diêrpasen tên parembolên Surias kai egeneto metron semidaleôs siklou kai dimetron krithôn siklou kata to rêma kuriou
17 kai o basileus katestêsen ton tristatên eph on o basileus epanepaueto epi tê cheiri autou epi tês pulês kai sunepatêsen auton o laos en tê pulê kai apethanen katha elalêsen o anthrôpos tou theou os elalêsen en tô katabênai ton angelon pros auton
18 kai egeneto katha elalêsen Elisaie pros ton basilea legôn Dimetron krithês siklou kai metron semidaleôs siklou kai estai ôs ê ôra autê aurion en tê pulê Samareias
19 kai apekrithê o tristatês tô Elisaie kai eipen idou kurios poiei katarraktas en tô ouranô mê estai to rêma touto kai eipen Elisaie idou opsê tois ophthalmois sou kai ekeithen ou phagê
20 kai egeneto outôs kai sunepatêsen auton o laos en tê pulê kai apethanen

Kapitel 8

1 kai Elisaie elalêsen pros tên gunaika ês ezôpurêsen ton uion legôn anastêthi kai deuro su kai o oikos sou kai paroikei ou ean paroikêsês oti keklêken kurios limon epi tên gên kai ge êlthen epi tên gên epta etê
2 kai anestê ê gunê kai epoiêsen kata to rêma Elisaie kai eporeuthê autê kai o oikos autês kai parôkei en gê allophulôn epta etê
3 kai egeneto meta to telos tôn epta etôn kai epestrepsen ê gunê ek gês allophulôn eis tên polin kai êlthen boêsai pros ton basilea peri tou oikou eautês kai peri tôn agrôn eautês
4 kai o basileus elalei pros Giezi to paidarion Elisaie tou anthrôpou tou theou legôn diêgêsai dê moi panta ta megala a epoiêsen Elisaie
5 kai egeneto autou exêgoumenou tô basilei ôs ezôpurêsen uion tethnêkota kai idou ê gunê ês ezôpurêsen ton uion autês Elisaie boôsa pros ton basilea peri tou oikou eautês kai peri tôn agrôn eautês kai eipen Giezi kurie basileu autê ê gunê kai outos o uios autês on ezôpurêsen Elisaie
6 kai epêrôtêsen o basileus tên gunaika kai diêgêsato autô kai edôken autê o basileus eunouchon ena legôn epistrepson panta ta autês kai panta ta genêmata tou agrou autês apo tês êmeras ês katelipen tên gên eôs tou nun
7 kai êlthen Elisaie eis Damaskon kai uios Ader basileus Surias êrrôstei kai anêngeilan autô legontes êkei o anthrôpos tou theou eôs ôde
8 kai eipen o basileus pros Azaêl labe en tê cheiri sou manaa kai deuro eis apantên tô anthrôpô tou theou kai epizêtêson ton kurion par autou legôn ei zêsomai ek tês arrôstias mou tautês
9 kai eporeuthê Azaêl eis apantên autou kai elaben manaa en tê cheiri autou kai panta ta agatha Damaskou arsin tessarakonta kamêlôn kai êlthen kai estê enôpion autou kai eipen pros Elisaie o uios sou uios Ader basileus Surias apesteilen me pros se legôn ei zêsomai ek tês arrôstias mou tautês
10 kai eipen Elisaie deuro eipon autô zôê zêsê kai edeixen moi kurios oti thanatô apothanê
11 kai parestê tô prosôpô autou kai ethêken eôs aischunês kai eklausen o anthrôpos tou theou
12 kai eipen Azaêl ti oti o kurios mou klaiei kai eipen oti oida osa poiêseis tois uiois Israêl kaka ta ochurômata autôn exaposteleis en puri kai tous eklektous autôn en romphaia apokteneis kai ta nêpia autôn enseiseis kai tas en gastri echousas autôn anarrêxeis
13 kai eipen Azaêl tis estin o doulos sou o kuôn o tethnêkôs oti poiêsei to rêma touto kai eipen Elisaie edeixen moi kurios se basileuonta epi Surian
14 kai apêlthen apo Elisaie kai eisêlthen pros ton kurion autou kai eipen autô ti eipen soi Elisaie kai eipen eipen moi zôê zêsê
15 kai egeneto tê epaurion kai elaben to machma kai ebapsen en tô udati kai periebalen epi to prosôpon autou kai apethanen kai ebasileusen Azaêl ant autou
16 en etei pemptô tô Iôram uiô Achaab basilei Israêl ebasileusen Iôram uios Iôsaphat basileus Iouda
17 uios triakonta kai duo etôn ên en tô basileuein auton kai oktô etê ebasileusen en Ierousalêm
18 kai eporeuthê en odô basileôn Israêl kathôs epoiêsen oikos Achaab oti thugatêr Achaab ên autô eis gunaika kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou
19 kai ouk êthelêsen kurios diaphtheirai ton Ioudan dia Dauid ton doulon autou kathôs eipen dounai autô luchnon kai tois uiois autou pasas tas êmeras
20 en tais êmerais autou êthetêsen Edôm upokatôthen cheiros Iouda kai ebasileusan eph eautous basilea
21 kai anebê Iôram eis Siôr kai panta ta armata met autou kai egeneto autou anastantos kai epataxen ton Edôm ton kuklôsanta ep auton kai tous archontas tôn armatôn kai ephugen o laos eis ta skênômata autôn
22 kai êthetêsen Edôm upokatôthen cheiros Iouda eôs tês êmeras tautês tote êthetêsen Lobena en tô kairô ekeinô
23 kai ta loipa tôn logôn Iôram kai panta osa epoiêsen ouk idou tauta gegraptai epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
24 kai ekoimêthê Iôram meta tôn paterôn autou kai etaphê meta tôn paterôn autou en polei Dauid tou patros autou kai ebasileusen Ochozias uios autou ant autou
25 en etei dôdekatô tô Iôram uiô Achaab basilei Israêl ebasileusen Ochozias uios Iôram
26 uios eikosi kai duo etôn Ochozias en tô basileuein auton kai eniauton ena ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tês mêtros autou Gotholia thugatêr Ambri basileôs Israêl
27 kai eporeuthê en odô oikou Achaab kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou kathôs o oikos Achaab
28 kai eporeuthê meta Iôram uiou Achaab eis polemon meta Azaêl basileôs allophulôn en Remmôth Galaad kai epataxan oi Suroi ton Iôram
29 kai epestrepsen o basileus Iôram tou iatreuthênai en Iezrael apo tôn plêgôn ôn epataxan auton en Remmôth en tô polemein auton meta Azaêl basileôs Surias kai Ochozias uios Iôram katebê tou idein ton Iôram uion Achaab en Iezrael oti êrrôstei autos

Kapitel 9

1 kai Elisaie o prophêtês ekalesen ena tôn uiôn tôn prophêtôn kai eipen autô zôsai tên osphun sou kai labe ton phakon tou elaiou toutou en tê cheiri sou kai deuro eis Remmôth Galaad
2 kai eiseleusê ekei kai opsê ekei Iou uion Iôsaphat uiou Namessi kai eiseleusê kai anastêseis auton ek mesou tôn adelphôn autou kai eisaxeis auton eis to tamieion en tô tamieiô
3 kai lêmpsê ton phakon tou elaiou kai epicheeis epi tên kephalên autou kai eipon tade legei kurios kechrika se eis basilea epi Israêl kai anoixeis tên thuran kai pheuxê kai ou meneis
4 kai eporeuthê to paidarion o prophêtês eis Remmôth Galaad
5 kai eisêlthen kai idou oi archontes tês dunameôs ekathênto kai eipen logos moi pros se o archôn kai eipen Iou pros tina ek pantôn êmôn kai eipen pros se o archôn
6 kai anestê kai eisêlthen eis ton oikon kai epecheen to elaion epi tên kephalên autou kai eipen autô tade legei kurios o theos Israêl kechrika se eis basilea epi laon kuriou epi ton Israêl
7 kai exolethreuseis ton oikon Achaab tou kuriou sou ek prosôpou mou kai ekdikêseis ta aimata tôn doulôn mou tôn prophêtôn kai ta aimata pantôn tôn doulôn kuriou ek cheiros Iezabel
8 kai ek cheiros olou tou oikou Achaab kai exolethreuseis tô oikô Achaab ourounta pros toichon kai sunechomenon kai egkataleleimmenon en Israêl
9 kai dôsô ton oikon Achaab ôs ton oikon Ieroboam uiou Nabat kai ôs ton oikon Baasa uiou Achia
10 kai tên Iezabel kataphagontai oi kunes en tê meridi Iezrael kai ouk estin o thaptôn kai ênoixen tên thuran kai ephugen
11 kai Iou exêlthen pros tous paidas tou kuriou autou kai eipon autô ei eirênê ti oti eisêlthen o epilêmptos outos pros se kai eipen autois umeis oidate ton andra kai tên adoleschian autou
12 kai eipon adikon apangeilon dê êmin kai eipen Iou pros autous outôs kai outôs elalêsen pros me legôn tade legei kurios kechrika se eis basilea epi Israêl
13 kai akousantes espeusan kai elabon ekastos to imation autou kai ethêkan upokatô autou epi garem tôn anabathmôn kai esalpisan en keratinê kai eipon ebasileusen Iou
14 kai sunestraphê Iou uios Iôsaphat uiou Namessi pros Iôram kai Iôram autos ephulassen en Remmôth Galaad autos kai pas Israêl apo prosôpou Azaêl basileôs Surias
15 kai apestrepsen Iôram o basileus iatreuthênai en Iezrael apo tôn plêgôn ôn epaisan auton oi Suroi en tô polemein auton meta Azaêl basileôs Surias kai eipen Iou ei estin ê psuchê umôn met emou mê exelthetô ek tês poleôs diapepheugôs tou poreuthênai kai apangeilai en Iezrael
16 kai ippeusen kai eporeuthê Iou kai katebê eis Iezrael oti Iôram basileus Israêl etherapeueto en Iezrael apo tôn toxeumatôn ôn katetoxeusan auton oi Aramin en tê Rammath en tô polemô meta Azaêl basileôs Surias oti autos dunatos kai anêr dunameôs kai Ochozias basileus Iouda katebê idein ton Iôram
17 kai o skopos anebê epi ton purgon en Iezrael kai eiden ton koniorton Iou en tô paraginesthai auton kai eipen Koniorton egô blepô kai eipen Iôram labe epibatên kai aposteilon emprosthen autôn kai eipatô ei eirênê
18 kai eporeuthê epibatês ippou eis apantên autôn kai eipen tade legei o basileus ei eirênê kai eipen Iou ti soi kai eirênê epistrephe eis ta opisô mou kai apêngeilen o skopos legôn êlthen o angelos eôs autôn kai ouk anestrepsen
19 kai apesteilen epibatên ippou deuteron kai êlthen pros auton kai eipen tade legei o basileus ei eirênê kai eipen Iou ti soi kai eirênê epistrephou eis ta opisô mou
20 kai apêngeilen o skopos legôn êlthen eôs autôn kai ouk anestrepsen kai o agôn êgen ton Iou uion Namessiou oti en parallagê egeneto
21 kai eipen Iôram zeuxon kai ezeuxen arma kai exêlthen Iôram basileus Israêl kai Ochozias basileus Iouda anêr en tô armati autou kai exêlthon eis apantên Iou kai euron auton en tê meridi Nabouthai tou Iezraêlitou
22 kai egeneto ôs eiden Iôram ton Iou kai eipen ei eirênê Iou kai eipen Iou ti eirênê eti ai porneiai Iezabel tês mêtros sou kai ta pharmaka autês ta polla
23 kai epestrepsen Iôram tas cheiras autou tou phugein kai eipen pros Ochozian dolos Ochozia
24 kai eplêsen Iou tên cheira autou en tô toxô kai epataxen ton Iôram ana meson tôn brachionôn autou kai exêlthen to belos dia tês kardias autou kai ekampsen epi ta gonata autou
25 kai eipen Iou pros Badekar ton tristatên autou ripson auton en tê meridi agrou Nabouthai tou Iezraêlitou oti mnêmoneuô egô kai su epibebêkotes epi zeugê opisô Achaab tou patros autou kai kurios elaben ep auton to lêmma touto legôn
26 ei mê meta tôn aimatôn Nabouthai kai ta aimata tôn uiôn autou eidon echthes phêsin kurios kai antapodôsô autô en tê meridi tautê phêsin kurios kai nun aras dê ripson auton en tê meridi kata to rêma kuriou
27 kai Ochozias basileus Iouda eiden kai ephugen odon Baithangan kai ediôxen opisô autou Iou kai eipen kai ge auton kai epataxen auton en tô armati en tô anabainein Gai ê estin Ieblaam kai ephugen eis Mageddôn kai apethanen ekei
28 kai epebibasan auton oi paides autou epi to arma kai êgagon auton eis Ierousalêm kai ethapsan auton en tô taphô autou en polei Dauid
29 kai en etei endekatô Iôram basileôs Israêl ebasileusen Ochozias epi Ioudan
30 kai êlthen Iou eis Iezrael kai Iezabel êkousen kai estimisato tous ophthalmous autês kai êgathunen tên kephalên autês kai diekupsen dia tês thuridos
31 kai Iou eiseporeueto en tê polei kai eipen ei eirênê Zambri o phoneutês tou kuriou autou
32 kai epêren to prosôpon autou eis tên thurida kai eiden autên kai eipen tis ei su katabêthi met emou kai katekupsan pros auton duo eunouchoi
33 kai eipen kulisate autên kai ekulisan autên kai errantisthê tou aimatos autês pros ton toichon kai pros tous ippous kai sunepatêsan autên
34 kai eisêlthen Iou kai ephagen kai epien kai eipen episkepsasthe dê tên katêramenên tautên kai thapsate autên oti thugatêr basileôs estin
35 kai eporeuthêsan thapsai autên kai ouch euron en autê allo ti ê to kranion kai oi podes kai ta ichnê tôn cheirôn
36 kai epestrepsan kai anêngeilan autô kai eipen logos kuriou on elalêsen en cheiri doulou autou Êliou tou Thesbitou legôn en tê meridi Iezrael kataphagontai oi kunes tas sarkas Iezabel
37 kai estai to thnêsimaion Iezabel ôs kopria epi prosôpou tou agrou en tê meridi Iezrael ôste mê eipein autous Iezabel

Kapitel 10

1 kai tô Achaab ebdomêkonta uioi en Samareia kai egrapsen Iou biblion kai apesteilen en Samareia pros tous archontas Samareias kai pros tous presbuterous kai pros tous tithênous uiôn Achaab legôn
2 kai nun ôs ean elthê to biblion touto pros umas meth umôn oi uioi tou kuriou umôn kai meth umôn to arma kai oi ippoi kai poleis ochurai kai ta opla
3 kai opsesthe ton agathon kai ton euthê en tois uiois tou kuriou umôn kai katastêsete auton epi ton thronon tou patros autou kai polemeite uper tou oikou tou kuriou umôn
4 kai ephobêthêsan sphodra kai eipon idou oi duo basileis ouk estêsan kata prosôpon autou kai pôs stêsometha êmeis
5 kai apesteilan oi epi tou oikou kai oi epi tês poleôs kai oi presbuteroi kai oi tithênoi pros Iou legontes paides sou êmeis kai osa ean eipês pros êmas poiêsomen ou basileusomen andra to agathon en ophthalmois sou poiêsomen
6 kai egrapsen pros autous biblion deuteron legôn ei emoi umeis kai tês phônês mou umeis eisakouete labete tên kephalên andrôn tôn uiôn tou kuriou umôn kai enegkate pros me ôs ê ôra aurion eis Iezrael kai oi uioi tou basileôs êsan ebdomêkonta andres outoi adroi tês poleôs exetrephon autous
7 kai egeneto ôs êlthen to biblion pros autous kai elabon tous uious tou basileôs kai esphaxan autous ebdomêkonta andras kai ethêkan tas kephalas autôn en kartallois kai apesteilan autas pros auton eis Iezrael
8 kai êlthen o angelos kai apêngeilen legôn ênegkan tas kephalas tôn uiôn tou basileôs kai eipen thete autas bounous duo para tên thuran tês pulês eis prôi
9 kai egeneto prôi kai exêlthen kai estê en tô pulôni tês poleôs kai eipen pros panta ton laon dikaioi umeis idou egô eimi sunestraphên epi ton kurion mou kai apekteina auton kai tis epataxen pantas toutous
10 idete aphphô oti ou peseitai apo tou rêmatos kuriou eis tên gên ou elalêsen kurios epi ton oikon Achaab kai kurios epoiêsen osa elalêsen en cheiri doulou autou Êliou
11 kai epataxen Iou pantas tous kataleiphthentas en tô oikô Achaab en Iezrael kai pantas tous adrous autou kai tous gnôstous autou kai tous iereis autou ôste mê katalipein autou kataleimma
12 kai anestê kai eporeuthê eis Samareian autos en Baithakad tôn poimenôn en tê odô
13 kai Iou euren tous adelphous Ochoziou basileôs Iouda kai eipen tines umeis kai eipon oi adelphoi Ochoziou êmeis kai katebêmen eis eirênên tôn uiôn tou basileôs kai tôn uiôn tês dunasteuousês
14 kai eipen sullabete autous zôntas kai sunelabon autous zôntas kai esphaxan autous eis Baithakad tessarakonta kai duo andras ou katelipen andra ex autôn
15 kai eporeuthê ekeithen kai euren ton Iônadab uion Rêchab en tê odô eis apantên autou kai eulogêsen auton kai eipen pros auton Iou ei estin kardia sou meta kardias mou eutheia kathôs ê kardia mou meta tês kardias sou kai eipen Iônadab estin kai eipen Iou kai ei estin dos tên cheira sou kai edôken tên cheira autou kai anebibasen auton pros auton epi to arma
16 kai eipen pros auton deuro met emou kai ide en tô zêlôsai me tô kuriô Sabaôth kai epekathisen auton en tô armati autou
17 kai eisêlthen eis Samareian kai epataxen pantas tous kataleiphthentas tou Achaab en Samareia eôs tou aphanisai auton kata to rêma kuriou o elalêsen pros Êliou
18 kai sunêthroisen Iou panta ton laon kai eipen pros autous Achaab edouleusen tô Baal oliga kai ge Iou douleusei autô polla
19 kai nun pantes oi prophêtai tou Baal pantas tous doulous autou kai tous iereis autou kalesate pros me anêr mê episkepêtô oti thusia megalê moi tô Baal pas os ean episkepê ou zêsetai kai Iou epoiêsen en pternismô ina apolesê tous doulous tou Baal
20 kai eipen Iou agiasate iereian tô Baal kai ekêruxan
21 kai apesteilen Iou en panti Israêl legôn kai nun pantes oi douloi tou Baal kai pantes oi iereis autou kai pantes oi prophêtai autou mêdeis apoleipesthô oti thusian megalên poiô os an apoleiphthê ou zêsetai kai êlthon pantes oi douloi tou Baal kai pantes oi iereis autou kai pantes oi prophêtai autou ou kateleiphthê anêr os ou paregeneto kai eisêlthon eis ton oikon tou Baal kai eplêsthê o oikos tou Baal stoma eis stoma
22 kai eipen Iou tô epi tou oikou mesthaal exagage endumata pasi tois doulois tou Baal kai exênegken autois o stolistês
23 kai eisêlthen Iou kai Iônadab uios Rêchab eis oikon tou Baal kai eipen tois doulois tou Baal ereunêsate kai idete ei estin meth umôn tôn doulôn kuriou oti all ê oi douloi tou Baal monôtatoi
24 kai eisêlthen tou poiêsai ta thumata kai ta olokautômata kai Iou etaxen eautô exô ogdoêkonta andras kai eipen anêr os ean diasôthê apo tôn andrôn ôn egô anagô epi cheiras umôn ê psuchê autou anti tês psuchês autou
25 kai egeneto ôs sunetelesen poiôn tên olokautôsin kai eipen Iou tois paratrechousin kai tois tristatais eiselthontes pataxate autous anêr mê exelthatô ex autôn kai epataxan autous en stomati romphaias kai erripsan oi paratrechontes kai oi tristatai kai eporeuthêsan eôs poleôs oikou tou Baal
26 kai exênegkan tên stêlên tou Baal kai eneprêsan autên
27 kai katespasan tas stêlas tou Baal kai katheilon ton oikon tou Baal kai etaxan auton eis lutrônas eôs tês êmeras tautês
28 kai êphanisen Iou ton Baal ex Israêl
29 plên amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl ouk apestê Iou apo opisthen autôn ai damaleis ai chrusai en Baithêl kai en Dan
30 kai eipen kurios pros Iou anth ôn osa êgathunas poiêsai to euthes en ophthalmois mou kai panta osa en tê kardia mou epoiêsas tô oikô Achaab uioi tetartoi kathêsontai soi epi thronou Israêl
31 kai Iou ouk ephulaxen poreuesthai en nomô kuriou theou Israêl en olê kardia autou ouk apestê epanôthen amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl
32 en tais êmerais ekeinais êrxato kurios sugkoptein en tô Israêl kai epataxen autous Azaêl en panti oriô Israêl
33 apo tou Iordanou kat anatolas êliou pasan tên gên Galaad tou Gaddi kai tou Roubên kai tou Manassê apo Aroêr ê estin epi tou cheilous cheimarrou Arnôn kai tên Galaad kai tên Basan
34 kai ta loipa tôn logôn Iou kai panta osa epoiêsen kai pasa ê dunasteia autou kai tas sunapseis as sunêpsen ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
35 kai ekoimêthê Iou meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton en Samareia kai ebasileusen Iôachas uios autou ant autou
36 kai ai êmerai as ebasileusen Iou epi Israêl eikosi oktô etê en Samareia

Kapitel 11

1 kai Gotholia ê mêtêr Ochoziou eiden oti apethanon oi uioi autês kai apôlesen pan to sperma tês basileias
2 kai elaben Iôsabee thugatêr tou basileôs Iôram adelphê Ochoziou ton Iôas uion adelphou autês kai eklepsen auton ek mesou tôn uiôn tou basileôs tôn thanatoumenôn auton kai tên trophon autou en tô tamieiô tôn klinôn kai ekrupsen auton apo prosôpou Gotholias kai ouk ethanatôthê
3 kai ên met autês en oikô kuriou krubomenos ex etê kai Gotholia basileuousa epi tês gês
4 kai en tô etei tô ebdomô apesteilen Iôdae o iereus kai elaben tous ekatontarchous ton Chorri kai ton Rasim kai apêgagen autous pros auton eis oikon kuriou kai dietheto autois diathêkên kuriou kai ôrkisen autous enôpion kuriou kai edeixen autois Iôdae ton uion tou basileôs
5 kai eneteilato autois legôn outos o logos on poiêsete to triton ex umôn eiselthetô to sabbaton kai phulaxete phulakên oikou tou basileôs en tô pulôni
6 kai to triton en tê pulê tôn odôn kai to triton tês pulês opisô tôn paratrechontôn kai phulaxete tên phulakên tou oikou
7 kai duo cheires en umin pas o ekporeuomenos to sabbaton kai phulaxousin tên phulakên oikou kuriou pros ton basilea
8 kai kuklôsate epi ton basilea kuklô anêr kai to skeuos autou en cheiri autou kai o eisporeuomenos eis ta sadêrôth apothaneitai kai egeneto meta tou basileôs en tô ekporeuesthai auton kai en tô eisporeuesthai auton
9 kai epoiêsan oi ekatontarchoi panta osa eneteilato Iôdae o sunetos kai elaben anêr tous andras autou tous eisporeuomenous to sabbaton meta tôn ekporeuomenôn to sabbaton kai eisêlthen pros Iôdae ton ierea
10 kai edôken o iereus tois ekatontarchais tous seiromastas kai tous trissous tou basileôs Dauid tous en oikô kuriou
11 kai estêsan oi paratrechontes anêr kai to skeuos autou en tê cheiri autou apo tês ômias tou oikou tês dexias eôs tês ômias tou oikou tês euônumou tou thusiastêriou kai tou oikou epi ton basilea kuklô
12 kai exapesteilen ton uion tou basileôs kai edôken ep auton to nezer kai to marturion kai ebasileusen auton kai echrisen auton kai ekrotêsan tê cheiri kai eipan zêtô o basileus
13 kai êkousen Gotholia tên phônên tôn trechontôn tou laou kai eisêlthen pros ton laon eis oikon kuriou
14 kai eiden kai idou o basileus eistêkei epi tou stulou kata to krima kai oi ôdoi kai ai salpinges pros ton basilea kai pas o laos tês gês chairôn kai salpizôn en salpigxin kai dierrêxen Gotholia ta imatia eautês kai eboêsen sundesmos sundesmos
15 kai eneteilato Iôdae o iereus tois ekatontarchais tois episkopois tês dunameôs kai eipen pros autous exagagete autên esôthen tôn sadêrôth kai o eisporeuomenos opisô autês thanatô thanatôthêsetai romphaia oti eipen o iereus kai mê apothanê en oikô kuriou
16 kai epethêkan autê cheiras kai eisêlthen odon eisodou tôn ippôn oikou tou basileôs kai apethanen ekei
17 kai dietheto Iôdae diathêkên ana meson kuriou kai ana meson tou basileôs kai ana meson tou laou tou einai eis laon tô kuriô kai ana meson tou basileôs kai ana meson tou laou
18 kai eisêlthen pas o laos tês gês eis oikon tou Baal kai katespasan auton kai ta thusiastêria autou kai tas eikonas autou sunetripsan agathôs kai ton Matthan ton ierea tou Baal apekteinan kata prosôpon tôn thusiastêriôn kai ethêken o iereus episkopous eis ton oikon kuriou
19 kai elaben tous ekatontarchous kai ton Chorri kai ton Rasim kai panta ton laon tês gês kai katêgagon ton basilea ex oikou kuriou kai eisêlthen odon pulês tôn paratrechontôn oikou tou basileôs kai ekathisan auton epi tou thronou tôn basileôn
20 kai echarê pas o laos tês gês kai ê polis êsuchasen kai tên Gotholian ethanatôsan en romphaia en oikô tou basileôs

Kapitel 12

1 uios etôn epta Iôas en tô basileuein auton
2 en etei ebdomô tô Iou ebasileusen Iôas kai tessarakonta etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tês mêtros autou Abia ek tês Bêrsabee
3 kai epoiêsen Iôas to euthes enôpion kuriou pasas tas êmeras as ephôtisen auton Iôdae o iereus
4 plên tôn upsêlôn ou metestathêsan kai ekei eti o laos ethusiazen kai ethumiôn en tois upsêlois
5 kai eipen Iôas pros tous iereis pan to argurion tôn agiôn to eisodiazomenon en tô oikô kuriou argurion suntimêseôs anêr argurion labôn suntimêseôs pan argurion o ean anabê epi kardian andros enegkein en oikô kuriou
6 labetôsan eautois oi iereis anêr apo tês praseôs autôn kai autoi kratêsousin to bedek tou oikou eis panta ou ean eurethê ekei bedek
7 kai egenêthê en tô eikostô kai tritô etei tô basilei Iôas ouk ekrataiôsan oi iereis to bedek tou oikou
8 kai ekalesen Iôas o basileus Iôdae ton ierea kai tous iereis kai eipen pros autous ti oti ouk ekrataioute to bedek tou oikou kai nun mê labête argurion apo tôn praseôn umôn oti eis to bedek tou oikou dôsete auto
9 kai sunephônêsan oi iereis tou mê labein argurion para tou laou kai tou mê enischusai to bedek tou oikou
10 kai elaben Iôdae o iereus kibôton mian kai etrêsen trôglên epi tês sanidos autês kai edôken autên para iamibin en tô oikô andros oikou kuriou kai edôkan oi iereis oi phulassontes ton stathmon pan to argurion to eurethen en oikô kuriou
11 kai egeneto ôs eidon oti polu to argurion en tê kibôtô kai anebê o grammateus tou basileôs kai o iereus o megas kai esphigxan kai êrithmêsan to argurion to eurethen en oikô kuriou
12 kai edôkan to argurion to etoimasthen epi cheiras poiountôn ta erga tôn episkopôn oikou kuriou kai exedosan tois tektosin tôn xulôn kai tois oikodomois tois poiousin en oikô kuriou
13 kai tois teichistais kai tois latomois tôn lithôn tou ktêsasthai xula kai lithous latomêtous tou kataschein to bedek oikou kuriou eis panta osa exôdiasthê epi ton oikon tou krataiôsai
14 plên ou poiêthêsetai oikô kuriou thurai argurai êloi phialai kai salpinges pan skeuos chrusoun kai skeuos arguroun ek tou arguriou tou eisenechthentos en oikô kuriou
15 oti tois poiousin ta erga dôsousin auto kai ekrataiôsan en autô ton oikon kuriou
16 kai ouk exelogizonto tous andras ois edidoun to argurion epi cheiras autôn dounai tois poiousin ta erga oti en pistei autôn poiousin
17 argurion peri amartias kai argurion peri plêmmeleias o ti eisênechthê en oikô kuriou tois iereusin egeneto
18 tote anebê Azaêl basileus Surias kai epolemêsen epi Geth kai prokatelabeto autên kai etaxen Azaêl to prosôpon autou anabênai epi Ierousalêm
19 kai elaben Iôas basileus Iouda panta ta agia osa êgiasen Iôsaphat kai Iôram kai Ochozias oi pateres autou kai basileis Iouda kai ta agia autou kai pan to chrusion to eurethen en thêsaurois oikou kuriou kai oikou tou basileôs kai apesteilen tô Azaêl basilei Surias kai anebê apo Ierousalêm
20 kai ta loipa tôn logôn Iôas kai panta osa epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
21 kai anestêsan oi douloi autou kai edêsan panta sundesmon kai epataxan ton Iôas en oikô Mallô tô en Gaalla
22 kai Iezichar uios Iemouath kai Iezebouth o uios autou Sômêr oi douloi autou epataxan auton kai apethanen kai ethapsan auton meta tôn paterôn autou en polei Dauid kai ebasileusen Amessias uios autou ant autou

Kapitel 13

1 en etei eikostô kai tritô etei tô Iôas uiô Ochoziou basilei Iouda ebasileusen Iôachas uios Iou en Samareia eptakaideka etê
2 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou kai eporeuthê opisô amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl ouk apestê ap autôn
3 kai ôrgisthê thumô kurios en tô Israêl kai edôken autous en cheiri Azaêl basileôs Surias kai en cheiri uiou Ader uiou Azaêl pasas tas êmeras
4 kai edeêthê Iôachas tou prosôpou kuriou kai epêkousen autou kurios oti eiden tên thlipsin Israêl oti ethlipsen autous basileus Surias
5 kai edôken kurios sôtêrian tô Israêl kai exêlthen upokatôthen cheiros Surias kai ekathisan oi uioi Israêl en tois skênômasin autôn kathôs echthes kai tritês
6 plên ouk apestêsan apo amartiôn oikou Ieroboam os exêmarten ton Israêl en autais eporeuthêsan kai ge to alsos estathê en Samareia
7 oti ouch upeleiphthê tô Iôachas laos all ê pentêkonta ippeis kai deka armata kai deka chiliades pezôn oti apôlesen autous basileus Surias kai ethento autous ôs choun eis katapatêsin
8 kai ta loipa tôn logôn Iôachas kai panta osa epoiêsen kai ai dunasteiai autou ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
9 kai ekoimêthê Iôachas meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton meta tôn paterôn autou en Samareia kai ebasileusen Iôas uios autou ant autou
10 en etei triakostô kai ebdomô etei tô Iôas basilei Iouda ebasileusen Iôas uios Iôachas epi Israêl en Samareia ekkaideka etê
11 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou ouk apestê apo pasês amartias Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl en autais eporeuthê
12 kai ta loipa tôn logôn Iôas kai panta osa epoiêsen kai ai dunasteiai autou as epoiêsen meta Amessiou basileôs Iouda ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
13 kai ekoimêthê Iôas meta tôn paterôn autou kai Ieroboam ekathisen epi tou thronou autou en Samareia meta tôn uiôn Israêl
14 kai Elisaie êrrôstêsen tên arrôstian autou di ên apethanen kai katebê pros auton Iôas basileus Israêl kai eklausen epi prosôpou autou kai eipen pater pater arma Israêl kai ippeus autou
15 kai eipen autô Elisaie labe toxon kai belê kai elaben pros auton toxon kai belê
16 kai eipen tô basilei epibibason tên cheira sou epi to toxon kai epebibasen Iôas tên cheira autou epi to toxon kai epethêken Elisaie tas cheiras autou epi tas cheiras tou basileôs
17 kai eipen anoixon tên thurida kat anatolas kai ênoixen kai eipen Elisaie toxeuson kai etoxeusen kai eipen belos sôtêrias tô kuriô kai belos sôtêrias en Suria kai pataxeis tên Surian en Aphek eôs sunteleias
18 kai eipen autô Elisaie labe toxa kai elaben kai eipen tô basilei Israêl pataxon eis tên gên kai epataxen o basileus tris kai estê
19 kai elupêthê ep autô o anthrôpos tou theou kai eipen ei epataxas pentakis ê exakis tote an epataxas tên Surian eôs sunteleias kai nun tris pataxeis tên Surian
20 kai apethanen Elisaie kai ethapsan auton kai monozônoi Môab êlthon en tê gê elthontos tou eniautou
21 kai egeneto autôn thaptontôn ton andra kai idou eidon ton monozônon kai erripsan ton andra en tô taphô Elisaie kai eporeuthê kai êpsato tôn osteôn Elisaie kai ezêsen kai anestê epi tous podas autou
22 kai Azaêl exethlipsen ton Israêl pasas tas êmeras Iôachas
23 kai êleêsen kurios autous kai oiktirêsen autous kai epeblepsen pros autous dia tên diathêkên autou tên meta Abraam kai Isaak kai Iakôb kai ouk êthelêsen kurios diaphtheirai autous kai ouk aperripsen autous apo tou prosôpou autou
24 kai apethanen Azaêl basileus Surias kai ebasileusen uios Ader uios autou ant autou
25 kai epestrepsen Iôas uios Iôachas kai elaben tas poleis ek cheiros uiou Ader uiou Azaêl as elaben ek cheiros Iôachas tou patros autou en tô polemô tris epataxen auton Iôas kai epestrepsen tas poleis Israêl

Kapitel 14

1 en etei deuterô tô Iôas uiô Iôachas basilei Israêl kai ebasileusen Amessias uios Iôas basileus Iouda
2 uios eikosi kai pente etôn ên en tô basileuein auton kai eikosi kai ennea etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tês mêtros autou Iôadin ex Ierousalêm
3 kai epoiêsen to euthes en ophthalmois kuriou plên ouch ôs Dauid o patêr autou kata panta osa epoiêsen Iôas o patêr autou epoiêsen
4 plên ta upsêla ouk exêren eti o laos ethusiazen kai ethumiôn en tois upsêlois
5 kai egeneto ote katischusen ê basileia en cheiri autou kai epataxen tous doulous autou tous pataxantas ton patera autou
6 kai tous uious tôn pataxantôn ouk ethanatôsen kathôs gegraptai en bibliô nomôn Môusê ôs eneteilato kurios legôn ouk apothanountai pateres uper uiôn kai uioi ouk apothanountai uper paterôn oti all ê ekastos en tais amartiais autou apothaneitai
7 autos epataxen ton Edôm en Gaimele deka chiliadas kai sunelabe tên petran en tô polemô kai ekalesen to onoma autês Kathoêl eôs tês êmeras tautês
8 tote apesteilen Amessias angelous pros Iôas uion Iôachas uiou Iou basileôs Israêl legôn deuro ophthômen prosôpois
9 kai apesteilen Iôas basileus Israêl pros Amessian basilea Iouda legôn o akan o en tô Libanô apesteilen pros tên kedron tên en tô Libanô legôn dos tên thugatera sou tô uiô mou eis gunaika kai diêlthon ta thêria tou agrou ta en tô Libanô kai sunepatêsan ton akana
10 tuptôn epataxas tên Idoumaian kai epêren se ê kardia sou endoxasthêti kathêmenos en tô oikô sou kai ina ti erizeis en kakia sou kai pesê su kai Ioudas meta sou
11 kai ouk êkousen Amessias kai anebê o basileus Israêl kai ôphthêsan prosôpois autos kai Amessias basileus Iouda en Baithsamus tê tou Iouda
12 kai eptaisen Ioudas apo prosôpou Israêl kai ephugen anêr eis to skênôma autou
13 kai ton Amessian uion Iôas uiou Ochoziou basilea Iouda sunelaben Iôas uios Iôachas basileus Israêl en Baithsamus kai êlthen eis Ierousalêm kai katheilen en tô teichei Ierousalêm en tê pulê Ephraim eôs pulês tês gônias tetrakosious pêcheis
14 kai elaben to chrusion kai to argurion kai panta ta skeuê ta eurethenta en oikô kuriou kai en thêsaurois oikou tou basileôs kai tous uious tôn summixeôn kai apestrepsen eis Samareian
15 kai ta loipa tôn logôn Iôas osa epoiêsen en dunasteia autou a epolemêsen meta Amessiou basileôs Iouda ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
16 kai ekoimêthê Iôas meta tôn paterôn autou kai etaphê en Samareia meta tôn basileôn Israêl kai ebasileusen Ieroboam uios autou ant autou
17 kai ezêsen Amessias uios Iôas basileus Iouda meta to apothanein Iôas uion Iôachas basilea Israêl pentekaideka etê
18 kai ta loipa tôn logôn Amessiou kai panta a epoiêsen ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
19 kai sunestraphêsan ep auton sustremma en Ierousalêm kai ephugen eis Lachis kai apesteilan opisô autou eis Lachis kai ethanatôsan auton ekei
20 kai êran auton eph ippôn kai etaphê en Ierousalêm meta tôn paterôn autou en polei Dauid
21 kai elaben pas o laos Iouda ton Azarian kai autos uios ekkaideka etôn kai ebasileusan auton anti tou patros autou Amessiou
22 autos ôkodomêsen tên Ailôth kai epestrepsen autên tô Iouda meta to koimêthênai ton basilea meta tôn paterôn autou
23 en etei pentekaidekatô tou Amessiou uiou Iôas basileôs Iouda ebasileusen Ieroboam uios Iôas epi Israêl en Samareia tessarakonta kai en etos
24 kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou ouk apestê apo pasôn amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl
25 autos apestêsen to orion Israêl apo eisodou Aimath eôs tês thalassês tês Araba kata to rêma kuriou theou Israêl o elalêsen en cheiri doulou autou Iôna uiou Amathi tou prophêtou tou ek Gethchober
26 oti eiden kurios tên tapeinôsin Israêl pikran sphodra kai oligostous sunechomenous kai espanismenous kai egkataleleimmenous kai ouk ên o boêthôn tô Israêl
27 kai ouk elalêsen kurios exaleipsai to sperma Israêl upokatôthen tou ouranou kai esôsen autous dia cheiros Ieroboam uiou Iôas
28 kai ta loipa tôn logôn Ieroboam kai panta osa epoiêsen kai ai dunasteiai autou osa epolemêsen kai osa epestrepsen tên Damaskon kai tên Aimath tô Iouda en Israêl ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
29 kai ekoimêthê Ieroboam meta tôn paterôn autou meta basileôn Israêl kai ebasileusen Azarias uios Amessiou anti tou patros autou

Kapitel 15

1 en etei eikostô kai ebdomô tô Ieroboam basilei Israêl ebasileusen Azarias uios Amessiou basileôs Iouda
2 uios ekkaideka etôn ên en tô basileuein auton kai pentêkonta kai duo etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Chalia ex Ierousalêm
3 kai epoiêsen to euthes en ophthalmois kuriou kata panta osa epoiêsen Amessias o patêr autou
4 plên tôn upsêlôn ouk exêren eti o laos ethusiazen kai ethumiôn en tois upsêlois
5 kai êpsato kurios tou basileôs kai ên leleprômenos eôs êmeras thanatou autou kai ebasileusen en oikô aphphousôth kai Iôatham uios tou basileôs epi tô oikô krinôn ton laon tês gês
6 kai ta loipa tôn logôn Azariou kai panta osa epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
7 kai ekoimêthê Azarias meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton meta tôn paterôn autou en polei Dauid kai ebasileusen Iôatham uios autou ant autou
8 en etei triakostô kai ogdoô tô Azaria basilei Iouda ebasileusen Zacharias uios Ieroboam epi Israêl en Samareia examênon
9 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou katha epoiêsan oi pateres autou ouk apestê apo amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl
10 kai sunestraphêsan ep auton Selloum uios Iabis kai Keblaam kai epataxan auton kai ethanatôsan auton kai Selloum ebasileusen ant autou
11 kai ta loipa tôn logôn Zachariou idou estin gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
12 o logos kuriou on elalêsen pros Iou legôn uioi tetartoi kathêsontai soi epi thronou Israêl kai egeneto outôs
13 kai Selloum uios Iabis ebasileusen kai en etei triakostô kai enatô Azaria basilei Iouda ebasileusen Selloum mêna êmerôn en Samareia
14 kai anebê Manaêm uios Gaddi ek Tharsila kai êlthen eis Samareian kai epataxen ton Selloum uion Iabis en Samareia kai ethanatôsen auton
15 kai ta loipa tôn logôn Selloum kai ê sustrophê autou ên sunestraphê idou eisin gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
16 tote epataxen Manaêm tên Thersa kai panta ta en autê kai ta oria autês apo Thersa oti ouk ênoixan autô kai epataxen autên kai tas en gastri echousas anerrêxen
17 en etei triakostô kai enatô Azaria basilei Iouda kai ebasileusen Manaêm uios Gaddi epi Israêl deka etê en Samareia
18 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou ouk apestê apo pasôn amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl
19 en tais êmerais autou anebê Phoul basileus Assuriôn epi tên gên kai Manaêm edôken tô Phoul chilia talanta arguriou einai tên cheira autou met autou
20 kai exênegken Manaêm to argurion epi ton Israêl epi pan dunaton ischui dounai tô basilei tôn Assuriôn pentêkonta siklous tô andri tô eni kai apestrepsen basileus Assuriôn kai ouk estê ekei en tê gê
21 kai ta loipa tôn logôn Manaêm kai panta osa epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
22 kai ekoimêthê Manaêm meta tôn paterôn autou kai ebasileusen Phakeias uios autou ant autou
23 en etei pentêkostô tou Azariou basileôs Iouda ebasileusen Phakeias uios Manaêm epi Israêl en Samareia duo etê
24 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou ouk apestê apo amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl
25 kai sunestraphê ep auton Phakee uios Romeliou o tristatês autou kai epataxen auton en Samareia enantion oikou tou basileôs meta tou Argob kai meta tou Aria kai met autou pentêkonta andres apo tôn tetrakosiôn kai ethanatôsen auton kai ebasileusen ant autou
26 kai ta loipa tôn logôn Phakeiou kai panta osa epoiêsen idou eisin gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
27 en etei pentêkostô kai deuterô tou Azariou basileôs Iouda ebasileusen Phakee uios Romeliou epi Israêl en Samareia eikosi etê
28 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou ouk apestê apo pasôn amartiôn Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl
29 en tais êmerais Phakee basileôs Israêl êlthen Thaglathphellasar basileus Assuriôn kai elaben tên Ain kai tên Abelbaithamaacha kai tên Ianôch kai tên Kenez kai tên Asôr kai tên Galaad kai tên Galilaian pasan gên Nephthali kai apôkisen autous eis Assurious
30 kai sunestrepsen sustremma Ôsêe uios Êla epi Phakee uion Romeliou kai epataxen auton kai ethanatôsen auton kai ebasileusen ant autou en etei eikostô Iôatham uiou Azariou
31 kai ta loipa tôn logôn Phakee kai panta osa epoiêsen idou estin gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
32 en etei deuterô Phakee uiou Romeliou basileôs Israêl ebasileusen Iôatham uios Azariou basileôs Iouda
33 uios eikosi kai pente etôn ên en tô basileuein auton kai ekkaideka etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tês mêtros autou Ierousa thugatêr Sadôk
34 kai epoiêsen to euthes en ophthalmois kuriou kata panta osa epoiêsen Ozias o patêr autou
35 plên ta upsêla ouk exêren eti o laos ethusiazen kai ethumia en tois upsêlois autos ôkodomêsen tên pulên oikou kuriou tên epanô
36 kai ta loipa tôn logôn Iôatham kai panta osa epoiêsen ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
37 en tais êmerais ekeinais êrxato kurios exapostellein en Iouda ton Raassôn basilea Surias kai ton Phakee uion Romeliou
38 kai ekoimêthê Iôatham meta tôn paterôn autou kai etaphê meta tôn paterôn autou en polei Dauid tou patros autou kai ebasileusen Achaz uios autou ant autou

Kapitel 16

1 en etei eptakaidekatô Phakee uiou Romeliou ebasileusen Achaz uios Iôatham basileôs Iouda
2 uios eikosi etôn ên Achaz en tô basileuein auton kai ekkaideka etê ebasileusen en Ierousalêm kai ouk epoiêsen to euthes en ophthalmois kuriou theou autou pistôs ôs Dauid o patêr autou
3 kai eporeuthê en odô Ieroboam uiou Nabat basileôs Israêl kai ge ton uion autou diêgen en puri kata ta bdelugmata tôn ethnôn ôn exêren kurios apo prosôpou tôn uiôn Israêl
4 kai ethusiazen kai ethumia en tois upsêlois kai epi tôn bounôn kai upokatô pantos xulou alsôdous
5 tote anebê Raassôn basileus Surias kai Phakee uios Romeliou basileus Israêl eis Ierousalêm eis polemon kai epoliorkoun epi Achaz kai ouk edunanto polemein
6 en tô kairô ekeinô epestrepsen Raassôn basileus Surias tên Ailath tê Suria kai exebalen tous Ioudaious ex Ailath kai Idoumaioi êlthon eis Ailath kai katôkêsan ekei eôs tês êmeras tautês
7 kai apesteilen Achaz angelous pros Thaglathphellasar basilea Assuriôn legôn doulos sou kai uios sou egô anabêthi kai sôson me ek cheiros basileôs Surias kai ek cheiros basileôs Israêl tôn epanistamenôn ep eme
8 kai elaben Achaz to argurion kai to chrusion to eurethen en thêsaurois oikou kuriou kai oikou tou basileôs kai apesteilen tô basilei dôra
9 kai êkousen autou basileus Assuriôn kai anebê basileus Assuriôn eis Damaskon kai sunelaben autên kai apôkisen autên kai ton Raassôn ethanatôsen
10 kai eporeuthê basileus Achaz eis apantên tô Thaglathphellasar basilei Assuriôn eis Damaskon kai eiden to thusiastêrion en Damaskô kai apesteilen o basileus Achaz pros Ourian ton ierea to omoiôma tou thusiastêriou kai ton ruthmon autou eis pasan poiêsin autou
11 kai ôkodomêsen Ourias o iereus to thusiastêrion kata panta osa apesteilen o basileus Achaz ek Damaskou
12 kai eiden o basileus to thusiastêrion kai anebê ep auto
13 kai ethumiasen tên olokautôsin autou kai tên thusian autou kai tên spondên autou kai prosecheen to aima tôn eirênikôn tôn autou epi to thusiastêrion
14 kai to thusiastêrion to chalkoun to apenanti kuriou kai prosêgagen apo prosôpou tou oikou kuriou apo tou ana meson tou thusiastêriou kai apo tou ana meson tou oikou kuriou kai edôken auto epi mêron tou thusiastêriou kata borran
15 kai eneteilato o basileus Achaz tô Ouria tô ierei legôn epi to thusiastêrion to mega prosphere tên olokautôsin tên prôinên kai tên thusian tên esperinên kai tên olokautôsin tou basileôs kai tên thusian autou kai tên olokautôsin pantos tou laou kai tên thusian autôn kai tên spondên autôn kai pan aima olokautôseôs kai pan aima thusias ep auto proscheeis kai to thusiastêrion to chalkoun estai moi eis to prôi
16 kai epoiêsen Ourias o iereus kata panta osa eneteilato autô o basileus Achaz
17 kai sunekopsen o basileus Achaz ta sugkleismata tôn mechônôth kai metêren ap autôn ton loutêra kai tên thalassan katheilen apo tôn boôn tôn chalkôn tôn upokatô autês kai edôken autên epi basin lithinên
18 kai ton themelion tês kathedras ôkodomêsen en oikô kuriou kai tên eisodon tou basileôs tên exô epestrepsen en oikô kuriou apo prosôpou basileôs Assuriôn
19 kai ta loipa tôn logôn Achaz osa epoiêsen ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
20 kai ekoimêthê Achaz meta tôn paterôn autou kai etaphê en polei Dauid kai ebasileusen Ezekias uios autou ant autou

Kapitel 17

1 en etei dôdekatô tô Achaz basilei Iouda ebasileusen Ôsêe uios Êla en Samareia epi Israêl ennea etê
2 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou plên ouch ôs oi basileis Israêl oi êsan emprosthen autou
3 ep auton anebê Salamanasar basileus Assuriôn kai egenêthê autô Ôsêe doulos kai epestrepsen autô manaa
4 kai euren basileus Assuriôn en tô Ôsêe adikian oti apesteilen angelous pros Sêgôr basilea Aiguptou kai ouk ênegken manaa tô basilei Assuriôn en tô eniautô ekeinô kai epoliorkêsen auton o basileus Assuriôn kai edêsen auton en oikô phulakês
5 kai anebê o basileus Assuriôn en pasê tê gê kai anebê eis Samareian kai epoliorkêsen ep autên tria etê
6 en etei enatô Ôsêe sunelaben basileus Assuriôn tên Samareian kai apôkisen ton Israêl eis Assurious kai katôkisen autous en Alae kai en Abôr potamois Gôzan kai Orê Mêdôn
7 kai egeneto oti êmarton oi uioi Israêl tô kuriô theô autôn tô anagagonti autous ek gês Aiguptou upokatôthen cheiros Pharaô basileôs Aiguptou kai ephobêthêsan theous eterous
8 kai eporeuthêsan tois dikaiômasin tôn ethnôn ôn exêren kurios apo prosôpou uiôn Israêl kai oi basileis Israêl osoi epoiêsan
9 kai osoi êmphiesanto oi uioi Israêl logous ouch outôs kata kuriou theou autôn kai ôkodomêsan eautois upsêla en pasais tais polesin autôn apo purgou phulassontôn eôs poleôs ochuras
10 kai estêlôsan eautois stêlas kai alsê epi panti bounô upsêlô kai upokatô pantos xulou alsôdous
11 kai ethumiasan ekei en pasin upsêlois kathôs ta ethnê a apôkisen kurios ek prosôpou autôn kai epoiêsan koinônous kai echaraxan tou parorgisai ton kurion
12 kai elatreusan tois eidôlois ois eipen kurios autois ou poiêsete to rêma touto kuriô
13 kai diemarturato kurios en tô Israêl kai en tô Iouda en cheiri pantôn tôn prophêtôn autou pantos orôntos legôn apostraphête apo tôn odôn umôn tôn ponêrôn kai phulaxate tas entolas mou kai ta dikaiômata mou kai panta ton nomon on eneteilamên tois patrasin umôn osa apesteila autois en cheiri tôn doulôn mou tôn prophêtôn
14 kai ouk êkousan kai esklêrunan ton nôton autôn uper ton nôton tôn paterôn autôn
15 kai ta marturia autou osa diemarturato autois ouk ephulaxan kai eporeuthêsan opisô tôn mataiôn kai emataiôthêsan kai opisô tôn ethnôn tôn perikuklô autôn ôn eneteilato autois tou mê poiêsai kata tauta
16 egkatelipon tas entolas kuriou theou autôn kai epoiêsan eautois chôneuma duo damaleis kai epoiêsan alsê kai prosekunêsan pasê tê dunamei tou ouranou kai elatreusan tô Baal
17 kai diêgon tous uious autôn kai tas thugateras autôn en puri kai emanteuonto manteias kai oiônizonto kai eprathêsan tou poiêsai to ponêron en ophthalmois kuriou parorgisai auton
18 kai ethumôthê kurios sphodra en tô Israêl kai apestêsen autous apo tou prosôpou autou kai ouch upeleiphthê plên phulê Iouda monôtatê
19 kai ge Ioudas ouk ephulaxen tas entolas kuriou tou theou autôn kai eporeuthêsan en tois dikaiômasin Israêl ois epoiêsan
20 kai apeôsanto ton kurion en panti spermati Israêl kai esaleusen autous kai edôken autous en cheiri diarpazontôn autous eôs ou aperripsen autous apo prosôpou autou
21 oti plên Israêl epanôthen oikou Dauid kai ebasileusan ton Ieroboam uion Nabat kai exeôsen Ieroboam ton Israêl exopisthen kuriou kai exêmarten autous amartian megalên
22 kai eporeuthêsan oi uioi Israêl en pasê amartia Ieroboam ê epoiêsen ouk apestêsan ap autês
23 eôs ou metestêsen kurios ton Israêl apo prosôpou autou kathôs elalêsen kurios en cheiri pantôn tôn doulôn autou tôn prophêtôn kai apôkisthê Israêl epanôthen tês gês autou eis Assurious eôs tês êmeras tautês
24 kai êgagen basileus Assuriôn ek Babulônos ton ek Chountha kai apo Aia kai apo Aimath kai Seppharouain kai katôkisthêsan en polesin Samareias anti tôn uiôn Israêl kai eklêronomêsan tên Samareian kai katôkêsan en tais polesin autês
25 kai egeneto en archê tês kathedras autôn ouk ephobêthêsan ton kurion kai apesteilen kurios en autois tous leontas kai êsan apoktennontes en autois
26 kai eipon tô basilei Assuriôn legontes ta ethnê a apôkisas kai antekathisas en polesin Samareias ouk egnôsan to krima tou theou tês gês kai apesteilen eis autous tous leontas kai idou eisin thanatountes autous kathoti ouk oidasin to krima tou theou tês gês
27 kai eneteilato o basileus Assuriôn legôn apagete ekeithen kai poreuesthôsan kai katoikeitôsan ekei kai phôtiousin autous to krima tou theou tês gês
28 kai êgagon ena tôn iereôn ôn apôkisan apo Samareias kai ekathisen en Baithêl kai ên phôtizôn autous pôs phobêthôsin ton kurion
29 kai êsan poiountes ethnê ethnê theous autôn kai ethêkan en oikô tôn upsêlôn ôn epoiêsan oi Samaritai ethnê en tais polesin autôn en ais katôkoun en autais
30 kai oi andres Babulônos epoiêsan tên Sokchôthbainith kai oi andres Chouth epoiêsan tên Nêrigel kai oi andres Aimath epoiêsan tên Asimath
31 kai oi Euaioi epoiêsan tên Eblazer kai tên Tharthak kai oi Seppharouain katekaion tous uious autôn en puri tô Adramelech kai Anêmelech theois Seppharouain
32 kai êsan phoboumenoi ton kurion kai katôkisan ta bdelugmata autôn en tois oikois tôn upsêlôn a epoiêsan en Samareia ethnos ethnos en polei en ê katôkoun en autê kai êsan phoboumenoi ton kurion kai epoiêsan eautois iereis tôn upsêlôn kai epoiêsan eautois en oikô tôn upsêlôn
33 ton kurion ephobounto kai tois theois autôn elatreuon kata to krima tôn ethnôn othen apôkisen autous ekeithen
34 eôs tês êmeras tautês autoi epoioun kata to krima autôn autoi phobountai kai autoi poiousin kata ta dikaiômata autôn kai kata tên krisin autôn kai kata ton nomon kai kata tên entolên ên eneteilato kurios tois uiois Iakôb ou ethêken to onoma autou Israêl
35 kai dietheto kurios met autôn diathêkên kai eneteilato autois legôn ou phobêthêsesthe theous eterous kai ou proskunêsete autois kai ou latreusete autois kai ou thusiasete autois
36 oti all ê tô kuriô os anêgagen umas ek gês Aiguptou en ischui megalê kai en brachioni upsêlô auton phobêthêsesthe kai autô proskunêsete kai autô thusete
37 kai ta dikaiômata kai ta krimata kai ton nomon kai tas entolas as egrapsen umin phulassesthe poiein pasas tas êmeras kai ou phobêthêsesthe theous eterous
38 kai tên diathêkên ên dietheto meth umôn ouk epilêsesthe kai ou phobêthêsesthe theous eterous
39 oti all ê ton kurion theon umôn phobêthêsesthe kai autos exeleitai umas ek pantôn tôn echthrôn umôn
40 kai ouk akousesthe epi tô krimati autôn o autoi poiousin
41 kai êsan ta ethnê tauta phoboumenoi ton kurion kai tois gluptois autôn êsan douleuontes kai ge oi uioi kai oi uioi tôn uiôn autôn katha epoiêsan oi pateres autôn poiousin eôs tês êmeras tautês

Kapitel 18

1 kai egeneto en etei tritô tô Ôsêe uiô Êla basilei Israêl ebasileusen Ezekias uios Achaz basileôs Iouda
2 uios eikosi kai pente etôn ên en tô basileuein auton kai eikosi kai ennea etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Abou thugatêr Zachariou
3 kai epoiêsen to euthes en ophthalmois kuriou kata panta osa epoiêsen Dauid o patêr autou
4 autos exêren ta upsêla kai sunetripsen pasas tas stêlas kai exôlethreusen ta alsê kai ton ophin ton chalkoun on epoiêsen Môusês oti eôs tôn êmerôn ekeinôn êsan oi uioi Israêl thumiôntes autô kai ekalesen auton Neesthan
5 en kuriô theô Israêl êlpisen kai met auton ouk egenêthê omoios autô en basileusin Iouda kai en tois genomenois emprosthen autou
6 kai ekollêthê tô kuriô ouk apestê opisthen autou kai ephulaxen tas entolas autou osas eneteilato Môusê
7 kai ên kurios met autou en pasin ois epoiei sunêken kai êthetêsen en tô basilei Assuriôn kai ouk edouleusen autô
8 autos epataxen tous allophulous eôs Gazês kai eôs oriou autês apo purgou phulassontôn kai eôs poleôs ochuras
9 kai egeneto en tô etei tô tetartô basilei Ezekia autos eniautos o ebdomos tô Ôsêe uiô Êla basilei Israêl anebê Salamanassar basileus Assuriôn epi Samareian kai epoliorkei ep autên
10 kai katelabeto autên apo telous triôn etôn en etei ektô tô Ezekia autos eniautos enatos tô Ôsêe basilei Israêl kai sunelêmphthê Samareia
11 kai apôkisen basileus Assuriôn tên Samareian eis Assurious kai ethêken autous en Alae kai en Abôr potamô Gôzan kai Orê Mêdôn
12 anth ôn oti ouk êkousan tês phônês kuriou theou autôn kai parebêsan tên diathêkên autou panta osa eneteilato Môusês o doulos kuriou kai ouk êkousan kai ouk epoiêsan
13 kai tô tessareskaidekatô etei basilei Ezekiou anebê Sennachêrim basileus Assuriôn epi tas poleis Iouda tas ochuras kai sunelaben autas
14 kai apesteilen Ezekias basileus Iouda angelous pros basilea Assuriôn eis Lachis legôn êmartêka apostraphêti ap emou o ean epithês ep eme bastasô kai epethêken o basileus Assuriôn epi Ezekian basilea Iouda triakosia talanta arguriou kai triakonta talanta chrusiou
15 kai edôken Ezekias pan to argurion to eurethen en oikô kuriou kai en thêsaurois oikou tou basileôs
16 en tô kairô ekeinô sunekopsen Ezekias tas thuras naou kuriou kai ta estêrigmena a echrusôsen Ezekias basileus Iouda kai edôken auta basilei Assuriôn
17 kai apesteilen basileus Assuriôn ton Tharthan kai ton Raphis kai ton Rapsakên ek Lachis pros ton basilea Ezekian en dunamei bareia epi Ierousalêm kai anebêsan kai êlthon eis Ierousalêm kai estêsan en tô udragôgô tês kolumbêthras tês anô ê estin en tê odô tou agrou tou gnapheôs
18 kai eboêsan pros Ezekian kai exêlthon pros auton Eliakim uios Chelkiou o oikonomos kai Somnas o grammateus kai Iôas uios Asaph o anamimnêskôn
19 kai eipen pros autous Rapsakês eipate dê pros Ezekian tade legei o basileus o megas basileus Assuriôn tis ê pepoithêsis autê ên pepoithas
20 eipas plên logoi cheileôn boulê kai dunamis eis polemon nun oun tini pepoithôs êthetêsas en emoi
21 nun idou pepoithas sautô epi tên rabdon tên kalaminên tên tethlasmenên tautên ep Aigupton os an stêrichthê anêr ep autên kai eiseleusetai eis tên cheira autou kai trêsei autên outôs Pharaô basileus Aiguptou pasin tois pepoithosin ep auton
22 kai oti eipas pros me epi kurion theon pepoithamen ouchi autos outos ou apestêsen Ezekias ta upsêla autou kai ta thusiastêria autou kai eipen tô Iouda kai tê Ierousalêm enôpion tou thusiastêriou toutou proskunêsete en Ierousalêm
23 kai nun michthête dê tô kuriô mou basilei Assuriôn kai dôsô soi dischilious ippous ei dunêsê dounai seautô epibatas ep autous
24 kai pôs apostrepseis to prosôpon toparchou enos tôn doulôn tou kuriou mou tôn elachistôn kai êlpisas sautô ep Aigupton eis armata kai ippeis
25 kai nun mê aneu kuriou anebêmen epi ton topon touton tou diaphtheirai auton kurios eipen pros me anabêthi epi tên gên tautên kai diaphtheiron autên
26 kai eipen Eliakim uios Chelkiou kai Somnas kai Iôas pros Rapsakên lalêson dê pros tous paidas sou Suristi oti akouomen êmeis kai ou lalêseis meth êmôn Ioudaisti kai ina ti laleis en tois ôsin tou laou tou epi tou teichous
27 kai eipen pros autous Rapsakês mê epi ton kurion sou kai pros se apesteilen me o kurios mou lalêsai tous logous toutous ouchi epi tous andras tous kathêmenous epi tou teichous tou phagein tên kopron autôn kai piein to ouron autôn meth umôn ama
28 kai estê Rapsakês kai eboêsen phônê megalê Ioudaisti kai elalêsen kai eipen akousate tous logous tou megalou basileôs Assuriôn
29 tade legei o basileus mê epairetô umas Ezekias logois oti ou mê dunêtai umas exelesthai ek cheiros mou
30 kai mê epelpizetô umas Ezekias pros kurion legôn exairoumenos exeleitai êmas kurios ou mê paradothê ê polis autê en cheiri basileôs Assuriôn
31 mê akouete Ezekiou oti tade legei o basileus Assuriôn poiêsate met emou eulogian kai exelthate pros me kai pietai anêr tên ampelon autou kai anêr tên sukên autou phagetai kai pietai udôr tou lakkou autou
32 eôs elthô kai labô umas eis gên ôs gê umôn gê sitou kai oinou kai artou kai ampelônôn gê elaias elaiou kai melitos kai zêsete kai ou mê apothanête kai mê akouete Ezekiou oti apata umas legôn kurios rusetai êmas
33 mê ruomenoi errusanto oi theoi tôn ethnôn ekastos tên eautou chôran ek cheiros basileôs Assuriôn
34 pou estin o theos Aimath kai Arphad pou estin o theos Seppharouain kai oti exeilanto Samareian ek cheiros mou
35 tis en pasin tois theois tôn gaiôn oi exeilanto tas gas autôn ek cheiros mou oti exeleitai kurios tên Ierousalêm ek cheiros mou
36 kai ekôpheusan kai ouk apekrithêsan autô logon oti entolê tou basileôs legôn ouk apokrithêsesthe autô
37 kai eisêlthen Eliakim uios Chelkiou o oikonomos kai Somnas o grammateus kai Iôas uios Asaph o anamimnêskôn pros Ezekian dierrêchotes ta imatia kai anêngeilan autô tous logous Rapsakou

Kapitel 19

1 kai egeneto ôs êkousen o basileus Ezekias kai dierrêxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai eisêlthen eis oikon kuriou
2 kai apesteilen Eliakim ton oikonomon kai Somnan ton grammatea kai tous presbuterous tôn iereôn peribeblêmenous sakkous pros Êsaian ton prophêtên uion Amôs
3 kai eipon pros auton tade legei Ezekias êmera thlipseôs kai elegmou kai parorgismou ê êmera autê oti êlthon uioi eôs ôdinôn kai ischus ouk estin tê tiktousê
4 ei pôs eisakousetai kurios o theos sou pantas tous logous Rapsakou on apesteilen auton basileus Assuriôn o kurios autou oneidizein theon zônta kai blasphêmein en logois ois êkousen kurios o theos sou kai lêmpsê proseuchên peri tou leimmatos tou euriskomenou
5 kai êlthon oi paides tou basileôs Ezekiou pros Êsaian
6 kai eipen autois Êsaias tade ereite pros ton kurion umôn tade legei kurios mê phobêthês apo tôn logôn ôn êkousas ôn eblasphêmêsan ta paidaria basileôs Assuriôn
7 idou egô didômi en autô pneuma kai akousetai angelian kai apostraphêsetai eis tên gên autou kai katabalô auton en romphaia en tê gê autou
8 kai epestrepsen Rapsakês kai euren ton basilea Assuriôn polemounta epi Lomna oti êkousen oti apêren apo Lachis
9 kai êkousen peri Tharaka basileôs Aithiopôn legôn idou exêlthen polemein meta sou kai epestrepsen kai apesteilen angelous pros Ezekian legôn
10 mê epairetô se o theos sou eph ô su pepoithas ep autô legôn ou mê paradothê Ierousalêm eis cheiras basileôs Assuriôn
11 idou su êkousas panta osa epoiêsan basileis Assuriôn pasais tais gais tou anathematisai autas kai su rusthêsê
12 mê exeilanto autous oi theoi tôn ethnôn ous diephtheiran oi pateres mou tên te Gôzan kai tên Charran kai Raphes kai uious Edem tous en Thaesthen
13 pou estin o basileus Aimath kai o basileus Arphad kai pou estin Seppharouain Ana kai Aua
14 kai elaben Ezekias ta biblia ek cheiros tôn angelôn kai anegnô auta kai anebê eis oikon kuriou kai aneptuxen auta Ezekias enantion kuriou
15 kai eipen kurie o theos Israêl o kathêmenos epi tôn cheroubin su ei o theos monos en pasais tais basileiais tês gês su epoiêsas ton ouranon kai tên gên
16 klinon kurie to ous sou kai akouson anoixon kurie tous ophthalmous sou kai ide kai akouson tous logous Sennachêrim ous apesteilen oneidizein theon zônta
17 oti alêtheia kurie êrêmôsan basileis Assuriôn ta ethnê
18 kai edôkan tous theous autôn eis to pur oti ou theoi eisin all ê erga cheirôn anthrôpôn xula kai lithoi kai apôlesan autous
19 kai nun kurie o theos êmôn sôson êmas ek cheiros autou kai gnôsontai pasai ai basileiai tês gês oti su kurios o theos monos
20 kai apesteilen Êsaias uios Amôs pros Ezekian legôn tade legei kurios o theos tôn dunameôn o theos Israêl a prosêuxô pros me peri Sennachêrim basileôs Assuriôn êkousa
21 outos o logos on elalêsen kurios ep auton exoudenêsen se kai emuktêrisen se parthenos thugatêr Siôn epi soi kephalên autês ekinêsen thugatêr Ierousalêm
22 tina ôneidisas kai eblasphêmêsas kai epi tina upsôsas phônên kai êras eis upsos tous ophthalmous sou eis ton agion tou Israêl
23 en cheiri angelôn sou ôneidisas kurion kai eipas en tô plêthei tôn armatôn mou egô anabêsomai eis upsos oreôn mêrous tou Libanou kai ekopsa to megethos tês kedrou autou ta eklekta kuparissôn autou kai êlthon eis melon telous autou drumou Karmêlou autou
24 egô epsuxa kai epion udata allotria kai exêrêmôsa tô ichnei tou podos mou pantas potamous periochês
25 eplasa autên nun êgagon autên kai egenêthê eis eparseis apoikesiôn machimôn poleis ochuras
26 kai oi enoikountes en autais êsthenêsan tê cheiri eptêxan kai katêschunthêsan egenonto chortos agrou ê chlôra botanê chloê dômatôn kai patêma apenanti estêkotos
27 kai tên kathedran sou kai tên exodon sou kai tên eisodon sou egnôn kai ton thumon sou ep eme
28 dia to orgisthênai se ep eme kai to strênos sou anebê en tois ôsin mou kai thêsô ta agkistra mou en tois muktêrsin sou kai chalinon en tois cheilesin sou kai apostrepsô se en tê odô ê êlthes en autê
29 kai touto soi to sêmeion phagê touton ton eniauton automata kai tô etei tô deuterô ta anatellonta kai eti tritô spora kai amêtos kai phuteia ampelônôn kai phagesthe ton karpon autôn
30 kai prosthêsei to diasesôsmenon oikou Iouda to upoleiphthen rizan katô kai poiêsei karpon anô
31 oti ex Ierousalêm exeleusetai kataleimma kai anasôzomenos ex orous Siôn o zêlos kuriou tôn dunameôn poiêsei touto
32 ouch outôs tade legei kurios pros basilea Assuriôn ouk eiseleusetai eis tên polin tautên kai ou toxeusei ekei belos kai ou prophthasei autên thureos kai ou mê ekcheê pros autên proschôma
33 tê odô ê êlthen en autê apostraphêsetai kai eis tên polin tautên ouk eiseleusetai legei kurios
34 kai uperaspiô uper tês poleôs tautês di eme kai dia Dauid ton doulon mou
35 kai egeneto eôs nuktos kai exêlthen angelos kuriou kai epataxen en tê parembolê tôn Assuriôn ekaton ogdoêkonta pente chiliadas kai ôrthrisan to prôi kai idou pantes sômata nekra
36 kai apêren kai eporeuthê kai apestrepsen Sennachêrim basileus Assuriôn kai ôkêsen en Nineuê
37 kai egeneto autou proskunountos en oikô Neserach theou autou kai Adramelech kai Sarasar oi uioi autou epataxan auton en machaira kai autoi esôthêsan eis gên Ararat kai ebasileusen Asordan o uios autou ant autou

Kapitel 20

1 en tais êmerais ekeinais êrrôstêsen Ezekias eis thanaton kai eisêlthen pros auton Êsaias uios Amôs o prophêtês kai eipen pros auton tade legei kurios enteilai tô oikô sou oti apothnêskeis su kai ou zêsê
2 kai apestrepsen Ezekias to prosôpon autou pros ton toichon kai êuxato pros kurion legôn
3 ô dê kurie mnêsthêti dê osa periepatêsa enôpion sou en alêtheia kai en kardia plêrei kai to agathon en ophthalmois sou epoiêsa kai eklausen Ezekias klauthmô megalô
4 kai ên Êsaias en tê aulê tê mesê kai rêma kuriou egeneto pros auton legôn
5 epistrepson kai ereis pros Ezekian ton êgoumenon tou laou mou tade legei kurios o theos Dauid tou patros sou êkousa tês proseuchês sou eidon ta dakrua sou idou egô iasomai se tê êmera tê tritê anabêsê eis oikon kuriou
6 kai prosthêsô epi tas êmeras sou pente kai deka etê kai ek cheiros basileôs Assuriôn sôsô se kai tên polin tautên kai uperaspiô uper tês poleôs tautês di eme kai dia Dauid ton doulon mou
7 kai eipen labetôsan palathên sukôn kai epithetôsan epi to elkos kai ugiasei
8 kai eipen Ezekias pros Êsaian ti to sêmeion oti iasetai me kurios kai anabêsomai eis oikon kuriou tê êmera tê tritê
9 kai eipen Êsaias touto to sêmeion para kuriou oti poiêsei kurios ton logon on elalêsen poreusetai ê skia deka bathmous ean epistrephê deka bathmous
10 kai eipen Ezekias kouphon tên skian klinai deka bathmous ouchi all epistraphêtô ê skia deka bathmous eis ta opisô
11 kai eboêsen Êsaias o prophêtês pros kurion kai epestrepsen ê skia en tois anabathmois eis ta opisô deka bathmous
12 en tô kairô ekeinô apesteilen Marôdachbaladan uios Baladan basileus Babulônos biblia kai manaa pros Ezekian oti êkousen oti êrrôstêsen Ezekias
13 kai echarê ep autois Ezekias kai edeixen autois olon ton oikon tou nechôtha to argurion kai to chrusion ta arômata kai to elaion to agathon kai ton oikon tôn skeuôn kai osa êurethê en tois thêsaurois autou ouk ên logos on ouk edeixen autois Ezekias en tô oikô autou kai en pasê tê exousia autou
14 kai eisêlthen Êsaias o prophêtês pros ton basilea Ezekian kai eipen pros auton ti elalêsan oi andres outoi kai pothen êkasin pros se kai eipen Ezekias ek gês porrôthen êkasin pros me ek Babulônos
15 kai eipen ti eidon en tô oikô sou kai eipen panta osa en tô oikô mou eidon ouk ên en tô oikô mou o ouk edeixa autois alla kai ta en tois thêsaurois mou
16 kai eipen Êsaias pros Ezekian akouson logon kuriou
17 idou êmerai erchontai kai lêmphthêsetai panta ta en tô oikô sou kai osa ethêsaurisan oi pateres sou eôs tês êmeras tautês eis Babulôna kai ouch upoleiphthêsetai rêma o eipen kurios
18 kai oi uioi sou oi exeleusontai ek sou ous gennêseis lêmpsetai kai esontai eunouchoi en tô oikô tou basileôs Babulônos
19 kai eipen Ezekias pros Êsaian agathos o logos kuriou on elalêsen estô eirênê en tais êmerais mou
20 kai ta loipa tôn logôn Ezekiou kai pasa ê dunasteia autou kai osa epoiêsen tên krênên kai ton udragôgon kai eisênegken to udôr eis tên polin ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
21 kai ekoimêthê Ezekias meta tôn paterôn autou kai etaphê en polei Dauid kai ebasileusen Manassês uios autou ant autou

Kapitel 21

1 uios dôdeka etôn Manassês en tô basileuein auton kai pentêkonta kai pente etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Opsiba
2 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou kata ta bdelugmata tôn ethnôn ôn exêren kurios apo prosôpou tôn uiôn Israêl
3 kai epestrepsen kai ôkodomêsen ta upsêla a katespasen Ezekias o patêr autou kai anestêsen thusiastêrion tê Baal kai epoiêsen alsê kathôs epoiêsen Achaab basileus Israêl kai prosekunêsen pasê tê dunamei tou ouranou kai edouleusen autois
4 kai ôkodomêsen thusiastêrion en oikô kuriou ôs eipen en Ierousalêm thêsô to onoma mou
5 kai ôkodomêsen thusiastêrion pasê tê dunamei tou ouranou en tais dusin aulais oikou kuriou
6 kai diêgen tous uious autou en puri kai eklêdonizeto kai oiônizeto kai epoiêsen thelêtên kai gnôstas eplêthunen tou poiein to ponêron en ophthalmois kuriou parorgisai auton
7 kai ethêken to glupton tou alsous en tô oikô ô eipen kurios pros Dauid kai pros Salômôn ton uion autou en tô oikô toutô kai en Ierousalêm ê exelexamên ek pasôn phulôn Israêl kai thêsô to onoma mou ekei eis ton aiôna
8 kai ou prosthêsô tou saleusai ton poda Israêl apo tês gês ês edôka tois patrasin autôn oitines phulaxousin panta osa eneteilamên kata pasan tên entolên ên eneteilato autois o doulos mou Môusês
9 kai ouk êkousan kai eplanêsen autous Manassês tou poiêsai to ponêron en ophthalmois kuriou uper ta ethnê a êphanisen kurios ek prosôpou uiôn Israêl
10 kai elalêsen kurios en cheiri doulôn autou tôn prophêtôn legôn
11 anth ôn osa epoiêsen Manassês o basileus Iouda ta bdelugmata tauta ta ponêra apo pantôn ôn epoiêsen o Amorraios o emprosthen kai exêmarten kai ge Iouda en tois eidôlois autôn
12 ouch outôs tade legei kurios o theos Israêl idou egô pherô kaka epi Ierousalêm kai epi Iouda ôste pantos akouontos êchêsei amphotera ta ôta autou
13 kai ektenô epi Ierousalêm to metron Samareias kai to stathmion oikou Achaab kai apaleipsô tên Ierousalêm kathôs apaleiphetai o alabastros apaleiphomenos kai katastrephetai epi prosôpon autou
14 kai apôsomai to upoleimma tês klêronomias mou kai paradôsô autous eis cheiras echthrôn autôn kai esontai eis diarpagên kai eis pronomên pasin tois echthrois autôn
15 anth ôn osa epoiêsan to ponêron en ophthalmois mou kai êsan parorgizontes me apo tês êmeras ês exêgagon tous pateras autôn ex Aiguptou kai eôs tês êmeras tautês
16 kai ge aima athôon execheen Manassês polu sphodra eôs ou eplêsen tên Ierousalêm stoma eis stoma plên tôn amartiôn autou ôn exêmarten ton Ioudan tou poiêsai to ponêron en ophthalmois kuriou
17 kai ta loipa tôn logôn Manassê kai panta osa epoiêsen kai ê amartia autou ên êmarten ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
18 kai ekoimêthê Manassês meta tôn paterôn autou kai etaphê en tô kêpô tou oikou autou en kêpô Oza kai ebasileusen Amôn uios autou ant autou
19 uios eikosi kai duo etôn Amôn en tô basileuein auton kai duo etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Mesollam thugatêr Arous ex Ieteba
20 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou kathôs epoiêsen Manassês o patêr autou
21 kai eporeuthê en pasê odô ê eporeuthê o patêr autou kai elatreusen tois eidôlois ois elatreusen o patêr autou kai prosekunêsen autois
22 kai egkatelipen ton kurion theon tôn paterôn autou kai ouk eporeuthê en odô kuriou
23 kai sunestraphêsan oi paides Amôn pros auton kai ethanatôsan ton basilea en tô oikô autou
24 kai epataxen pas o laos tês gês pantas tous sustraphentas epi ton basilea Amôn kai ebasileusen o laos tês gês ton Iôsian uion autou ant autou
25 kai ta loipa tôn logôn Amôn osa epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
26 kai ethapsan auton en tô taphô autou en tô kêpô Oza kai ebasileusen Iôsias uios autou ant autou

Kapitel 22

1 uios oktô etôn Iôsias en tô basileuein auton kai triakonta kai en etos ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Iedida thugatêr Edeia ek Basourôth
2 kai epoiêsen to euthes en ophthalmois kuriou kai eporeuthê en pasê odô Dauid tou patros autou ouk apestê dexia ê aristera
3 kai egenêthê en tô oktôkaidekatô etei tô basilei Iôsia en tô mêni tô ogdoô apesteilen o basileus ton Saphphan uion Eseliou uiou Mesollam ton grammatea oikou kuriou legôn
4 anabêthi pros Chelkian ton ierea ton megan kai sphragison to argurion to eisenechthen en oikô kuriou o sunêgagon oi phulassontes ton stathmon para tou laou
5 kai dotôsan auto epi cheira poiountôn ta erga tôn kathestamenôn en oikô kuriou kai edôken auto tois poiousin ta erga tois en oikô kuriou tou katischusai to bedek tou oikou
6 tois tektosin kai tois oikodomois kai tois teichistais kai tou ktêsasthai xula kai lithous latomêtous tou krataiôsai to bedek tou oikou
7 plên ouk exelogizonto autous to argurion to didomenon autois oti en pistei autoi poiousin
8 kai eipen Chelkias o iereus o megas pros Saphphan ton grammatea biblion tou nomou euron en oikô kuriou kai edôken Chelkias to biblion pros Saphphan kai anegnô auto
9 kai eisênegken pros ton basilea Iôsian kai epestrepsen tô basilei rêma kai eipen echôneusan oi douloi sou to argurion to eurethen en tô oikô kuriou kai edôkan auto epi cheira poiountôn ta erga tôn kathestamenôn en oikô kuriou
10 kai eipen Saphphan o grammateus pros ton basilea legôn biblion edôken moi Chelkias o iereus kai anegnô auto Saphphan enôpion tou basileôs
11 kai egeneto ôs êkousen o basileus tous logous tou bibliou tou nomou kai dierrêxen ta imatia eautou
12 kai eneteilato o basileus tô Chelkia tô ierei kai tô Achikam uiô Saphphan kai tô Achobôr uiô Michaiou kai tô Saphphan tô grammatei kai tô Asaia doulô tou basileôs legôn
13 deute ekzêtêsate ton kurion peri emou kai peri pantos tou laou kai peri pantos tou Iouda peri tôn logôn tou bibliou tou eurethentos toutou oti megalê ê orgê kuriou ê ekkekaumenê en êmin uper ou ouk êkousan oi pateres êmôn tôn logôn tou bibliou toutou tou poiein kata panta ta gegrammena kath êmôn
14 kai eporeuthê Chelkias o iereus kai Achikam kai Achobôr kai Saphphan kai Asaias pros Oldan tên prophêtin gunaika Sellêm uiou Thekoue uiou Araas tou imatiophulakos kai autê katôkei en Ierousalêm en tê masena kai elalêsan pros autên
15 kai eipen autois tade legei kurios o theos Israêl eipate tô andri tô aposteilanti umas pros me
16 tade legei kurios idou egô epagô kaka epi ton topon touton kai epi tous enoikountas auton pantas tous logous tou bibliou ous anegnô basileus Iouda
17 anth ôn egkatelipon me kai ethumiôn theois eterois opôs parorgisôsin me en tois ergois tôn cheirôn autôn kai ekkauthêsetai o thumos mou en tô topô toutô kai ou sbesthêsetai
18 kai pros basilea Iouda ton aposteilanta umas epizêtêsai ton kurion tade ereite pros auton tade legei kurios o theos Israêl oi logoi ous êkousas
19 anth ôn oti êpalunthê ê kardia sou kai enetrapês apo prosôpou kuriou ôs êkousas osa elalêsa epi ton topon touton kai epi tous enoikountas auton tou einai eis aphanismon kai eis kataran kai dierrêxas ta imatia sou kai eklausas enôpion emou kai ge egô êkousa legei kurios
20 ouch outôs idou egô prostithêmi se pros tous pateras sou kai sunachthêsê eis ton taphon sou en eirênê kai ouk ophthêsetai en tois ophthalmois sou en pasin tois kakois ois egô eimi epagô epi ton topon touton kai epestrepsan tô basilei to rêma

Kapitel 23

1 kai apesteilen o basileus kai sunêgagen pros eauton pantas tous presbuterous Iouda kai Ierousalêm
2 kai anebê o basileus eis oikon kuriou kai pas anêr Iouda kai pantes oi katoikountes en Ierousalêm met autou kai oi iereis kai oi prophêtai kai pas o laos apo mikrou kai eôs megalou kai anegnô en ôsin autôn pantas tous logous tou bibliou tês diathêkês tou eurethentos en oikô kuriou
3 kai estê o basileus pros ton stulon kai dietheto diathêkên enôpion kuriou tou poreuesthai opisô kuriou kai tou phulassein tas entolas autou kai ta marturia autou kai ta dikaiômata autou en pasê kardia kai en pasê psuchê tou anastêsai tous logous tês diathêkês tautês ta gegrammena epi to biblion touto kai estê pas o laos en tê diathêkê
4 kai eneteilato o basileus tô Chelkia tô ierei tô megalô kai tois iereusin tês deuterôseôs kai tois phulassousin ton stathmon tou exagagein ek tou naou kuriou panta ta skeuê ta pepoiêmena tô Baal kai tô alsei kai pasê tê dunamei tou ouranou kai katekausen auta exô Ierousalêm en sadêmôth Kedrôn kai elaben ton choun autôn eis Baithêl
5 kai katepausen tous chômarim ous edôkan basileis Iouda kai ethumiôn en tois upsêlois kai en tais polesin Iouda kai tois perikuklô Ierousalêm kai tous thumiôntas tô Baal kai tô êliô kai tê selênê kai tois mazourôth kai pasê tê dunamei tou ouranou
6 kai exênegken to alsos ex oikou kuriou exôthen Ierousalêm eis ton cheimarroun Kedrôn kai katekausen auton en tô cheimarrô Kedrôn kai eleptunen eis choun kai erripsen ton choun autou eis ton taphon tôn uiôn tou laou
7 kai katheilen ton oikon tôn kadêsim tôn en tô oikô kuriou ou ai gunaikes uphainon ekei chettiin tô alsei
8 kai anêgagen pantas tous iereis ek poleôn Iouda kai emianen ta upsêla ou ethumiasan ekei oi iereis apo Gabaa kai eôs Bêrsabee kai katheilen ton oikon tôn pulôn ton para tên thuran tês pulês Iêsou archontos tês poleôs tôn ex aristerôn andros en tê pulê tês poleôs
9 plên ouk anebêsan oi iereis tôn upsêlôn pros to thusiastêrion kuriou en Ierousalêm oti ei mê ephagon azuma en mesô tôn adelphôn autôn
10 kai emianen ton Tapheth ton en pharangi uiou Ennom tou diagein andra ton uion autou kai andra tên thugatera autou tô Moloch en puri
11 kai katepausen tous ippous ous edôkan basileis Iouda tô êliô en tê eisodô oikou kuriou eis to gazophulakion Nathan basileôs tou eunouchou en pharourim kai to arma tou êliou katekausen puri
12 kai ta thusiastêria ta epi tou dômatos tou uperôou Achaz a epoiêsan basileis Iouda kai ta thusiastêria a epoiêsen Manassês en tais dusin aulais oikou kuriou kai katheilen o basileus kai katespasen ekeithen kai erripsen ton choun autôn eis ton cheimarroun Kedrôn
13 kai ton oikon ton epi prosôpon Ierousalêm ton ek dexiôn tou orous tou Mosoath on ôkodomêsen Salômôn basileus Israêl tê Astartê prosochthismati Sidôniôn kai tô Chamôs prosochthismati Môab kai tô Molchol bdelugmati uiôn Ammôn emianen o basileus
14 kai sunetripsen tas stêlas kai exôlethreusen ta alsê kai eplêsen tous topous autôn osteôn anthrôpôn
15 kai ge to thusiastêrion to en Baithêl to upsêlon o epoiêsen Ieroboam uios Nabat os exêmarten ton Israêl kai ge to thusiastêrion ekeino kai to upsêlon katespasen kai sunetripsen tous lithous autou kai eleptunen eis choun kai katekausen to alsos
16 kai exeneusen Iôsias kai eiden tous taphous tous ontas ekei en tê polei kai apesteilen kai elaben ta osta ek tôn taphôn kai katekausen epi to thusiastêrion kai emianen auto kata to rêma kuriou o elalêsen o anthrôpos tou theou en tô estanai Ieroboam en tê eortê epi to thusiastêrion kai epistrepsas êren tous ophthalmous autou epi ton taphon tou anthrôpou tou theou tou lalêsantos tous logous toutous
17 kai eipen ti to skopelon ekeino o egô orô kai eipon autô oi andres tês poleôs o anthrôpos tou theou estin o exelêluthôs ex Iouda kai epikalesamenos tous logous toutous ous epekalesato epi to thusiastêrion Baithêl
18 kai eipen aphete auto anêr mê kinêsatô ta osta autou kai errusthêsan ta osta autou meta tôn ostôn tou prophêtou tou êkontos ek Samareias
19 kai ge eis pantas tous oikous tôn upsêlôn tous en tais polesin Samareias ous epoiêsan basileis Israêl parorgizein kurion apestêsen Iôsias kai epoiêsen en autois panta ta erga a epoiêsen en Baithêl
20 kai ethusiasen pantas tous iereis tôn upsêlôn tous ontas ekei epi tôn thusiastêriôn kai katekausen ta osta tôn anthrôpôn ep auta kai epestraphê eis Ierousalêm
21 kai eneteilato o basileus panti tô laô legôn poiêsate to pascha tô kuriô theô êmôn kathôs gegraptai epi bibliou tês diathêkês tautês
22 oti ouk egenêthê to pascha touto aph êmerôn tôn kritôn oi ekrinon ton Israêl kai pasas tas êmeras basileôn Israêl kai basileôn Iouda
23 oti all ê tô oktôkaidekatô etei tou basileôs Iôsia egenêthê to pascha tô kuriô en Ierousalêm
24 kai ge tous thelêtas kai tous gnôristas kai ta theraphin kai ta eidôla kai panta ta prosochthismata ta gegonota en gê Iouda kai en Ierousalêm exêren o basileus Iôsias ina stêsê tous logous tou nomou tous gegrammenous epi tou bibliou ou euren Chelkias o iereus en oikô kuriou
25 omoios autô ouk egenêthê emprosthen autou basileus os epestrepsen pros kurion en olê kardia autou kai en olê psuchê autou kai en olê ischui autou kata panta ton nomon Môusê kai met auton ouk anestê omoios autô
26 plên ouk apestraphê kurios apo thumou orgês autou tou megalou ou ethumôthê orgê autou en tô Iouda epi tous parorgismous ous parôrgisen auton Manassês
27 kai eipen kurios kai ge ton Ioudan apostêsô apo tou prosôpou mou kathôs apestêsa ton Israêl kai apôsomai tên polin tautên ên exelexamên tên Ierousalêm kai ton oikon ou eipon estai to onoma mou ekei
28 kai ta loipa tôn logôn Iôsiou kai panta osa epoiêsen ouchi tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
29 en de tais êmerais autou anebê Pharaô Nechaô basileus Aiguptou epi basilea Assuriôn epi potamon Euphratên kai eporeuthê Iôsias eis apantên autou kai ethanatôsen auton Nechaô en Mageddô en tô idein auton
30 kai epebibasan auton oi paides autou nekron ek Mageddô kai êgagon auton eis Ierousalêm kai ethapsan auton en tô taphô autou en polei Dauid kai elaben o laos tês gês ton Iôachas uion Iôsiou kai echrisan auton kai ebasileusan auton anti tou patros autou
31 uios eikosi kai triôn etôn ên Iôachas en tô basileuein auton kai trimênon ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Amital thugatêr Ieremiou ek Lemna
32 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou kata panta osa epoiêsan oi pateres autou
33 kai metestêsen auton Pharaô Nechaô en Deblatha en gê Emath tou mê basileuein en Ierousalêm kai edôken zêmian epi tên gên ekaton talanta arguriou kai ekaton talanta chrusiou
34 kai ebasileusen Pharaô Nechaô ep autous ton Eliakim uion Iôsiou basileôs Iouda anti Iôsiou tou patros autou kai epestrepsen to onoma autou Iôakim kai ton Iôachas elaben kai eisênegken eis Aigupton kai apethanen ekei
35 kai to argurion kai to chrusion edôken Iôakim tô Pharaô plên etimographêsen tên gên tou dounai to argurion epi stomatos Pharaô anêr kata tên suntimêsin autou edôkan to argurion kai to chrusion meta tou laou tês gês dounai tô Pharaô Nechaô
36 uios eikosi kai pente etôn Iôakim en tô basileuein auton kai endeka etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Ieldaph thugatêr Phedeia ek Rouma
37 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou kata panta osa epoiêsan oi pateres autou

Kapitel 24

1 en tais êmerais autou anebê Nabouchodonosor basileus Babulônos kai egenêthê autô Iôakim doulos tria etê kai epestrepsen kai êthetêsen en autô
2 kai apesteilen autô tous monozônous tôn Chaldaiôn kai tous monozônous Surias kai tous monozônous Môab kai tous monozônous uiôn Ammôn kai exapesteilen autous en tê gê Iouda tou katischusai kata ton logon kuriou on elalêsen en cheiri tôn doulôn autou tôn prophêtôn
3 plên epi ton thumon kuriou ên en tô Iouda apostêsai auton apo prosôpou autou en amartiais Manassê kata panta osa epoiêsen
4 kai ge aima athôon execheen kai eplêsen tên Ierousalêm aimatos athôou kai ouk êthelêsen kurios ilasthênai
5 kai ta loipa tôn logôn Iôakim kai panta osa epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
6 kai ekoimêthê Iôakim meta tôn paterôn autou kai ebasileusen Iôakim uios autou ant autou
7 kai ou prosetheto eti basileus Aiguptou exelthein ek tês gês autou oti elaben basileus Babulônos apo tou cheimarrou Aiguptou eôs tou potamou Euphratou panta osa ên tou basileôs Aiguptou
8 uios oktôkaideka etôn Iôakim en tô basileuein auton kai trimênon ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Nestha thugatêr Ellanathan ex Ierousalêm
9 kai epoiêsen to ponêron en ophthalmois kuriou kata panta osa epoiêsen o patêr autou
10 en tô kairô ekeinô anebê Nabouchodonosor basileus Babulônos eis Ierousalêm kai êlthen ê polis en periochê
11 kai eisêlthen Nabouchodonosor basileus Babulônos eis tên polin kai oi paides autou epoliorkoun ep autên
12 kai exêlthen Iôakim basileus Iouda epi basilea Babulônos autos kai oi paides autou kai ê mêtêr autou kai oi archontes autou kai oi eunouchoi autou kai elaben auton basileus Babulônos en etei ogdoô tês basileias autou
13 kai exênegken ekeithen pantas tous thêsaurous oikou kuriou kai tous thêsaurous oikou tou basileôs kai sunekopsen panta ta skeuê ta chrusa a epoiêsen Salômôn basileus Israêl en tô naô kuriou kata to rêma kuriou
14 kai apôkisen tên Ierousalêm kai pantas tous archontas kai tous dunatous ischui aichmalôsias deka chiliadas aichmalôtisas kai pan tektona kai ton sugkleionta kai ouch upeleiphthê plên oi ptôchoi tês gês
15 kai apôkisen ton Iôakim eis Babulôna kai tên mêtera tou basileôs kai tas gunaikas tou basileôs kai tous eunouchous autou kai tous ischurous tês gês apêgagen apoikesian ex Ierousalêm eis Babulôna
16 kai pantas tous andras tês dunameôs eptakischilious kai ton tektona kai ton sugkleionta chilious pantes dunatoi poiountes polemon kai êgagen autous basileus Babulônos metoikesian eis Babulôna
17 kai ebasileusen basileus Babulônos ton Maththanian uion autou ant autou kai epethêken to onoma autou Sedekia
18 uios eikosi kai enos eniautou Sedekias en tô basileuein auton kai endeka etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Amital thugatêr Ieremiou
19 kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou kata panta osa epoiêsen Iôakim
20 oti epi ton thumon kuriou ên epi Ierousalêm kai en tô Iouda eôs aperripsen autous apo prosôpou autou kai êthetêsen Sedekias en tô basilei Babulônos

Kapitel 25

1 kai egenêthê en tô etei tô enatô tês basileias autou en tô mêni tô dekatô êlthen Nabouchodonosor basileus Babulônos kai pasa ê dunamis autou epi Ierousalêm kai parenebalen ep autên kai ôkodomêsen ep autên periteichos kuklô
2 kai êlthen ê polis en periochê eôs tou endekatou etous tou basileôs Sedekiou
3 enatê tou mênos kai enischusen o limos en tê polei kai ouk êsan artoi tô laô tês gês
4 kai erragê ê polis kai pantes oi andres tou polemou exêlthon nuktos odon pulês tês ana meson tôn teicheôn autê ê estin tou kêpou tou basileôs kai oi Chaldaioi epi tên polin kuklô kai eporeuthê odon tên Araba
5 kai ediôxen ê dunamis tôn Chaldaiôn opisô tou basileôs kai katelabon auton en Arabôth Ierichô kai pasa ê dunamis autou diesparê epanôthen autou
6 kai sunelabon ton basilea kai êgagon auton pros ton basilea Babulônos eis Deblatha kai elalêsen met autou krisin
7 kai tous uious Sedekiou esphaxen kat ophthalmous autou kai tous ophthalmous Sedekiou exetuphlôsen kai edêsen auton en pedais kai êgagen auton eis Babulôna
8 kai en tô mêni tô pemptô ebdomê tou mênos autos eniautos enneakaidekatos tô Nabouchodonosor basilei Babulônos êlthen Nabouzardan o archimageiros estôs enôpion basileôs Babulônos eis Ierousalêm
9 kai eneprêsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basileôs kai pantas tous oikous Ierousalêm kai pan oikon eneprêsen
10 o archimageiros
11 kai to perisson tou laou to kataleiphthen en tê polei kai tous empeptôkotas oi enepeson pros basilea Babulônos kai to loipon tou stêrigmatos metêren Nabouzardan o archimageiros
12 kai apo tôn ptôchôn tês gês upelipen o archimageiros eis ampelourgous kai eis gabin
13 kai tous stulous tous chalkous tous en oikô kuriou kai tas mechônôth kai tên thalassan tên chalkên tên en oikô kuriou sunetripsan oi Chaldaioi kai êran ton chalkon autôn eis Babulôna
14 kai tous lebêtas kai ta iamin kai tas phialas kai tas thuiskas kai panta ta skeuê ta chalka en ois leitourgousin en autois elaben
15 kai ta pureia kai tas phialas tas chrusas kai tas arguras elaben o archimageiros
16 stulous duo ê thalassa ê mia kai ta mechônôth a epoiêsen Salômôn tô oikô kuriou ouk ên stathmos tou chalkou pantôn tôn skeuôn
17 oktôkaideka pêcheôn upsos tou stulou tou enos kai to chôthar ep autou to chalkoun kai to upsos tou chôthar triôn pêcheôn sabacha kai roai epi tou chôthar kuklô ta panta chalka kai kata ta auta tô stulô tô deuterô epi tô sabacha
18 kai elaben o archimageiros ton Saraian ierea ton prôton kai ton Sophonian uion tês deuterôseôs kai tous treis tous phulassontas ton stathmon
19 kai ek tês poleôs elaben eunouchon ena os ên epistatês epi tôn andrôn tôn polemistôn kai pente andras tôn orôntôn to prosôpon tou basileôs tous eurethentas en tê polei kai ton grammatea tou archontos tês dunameôs ton ektassonta ton laon tês gês kai exêkonta andras tou laou tês gês tous eurethentas en tê polei
20 kai elaben autous Nabouzardan o archimageiros kai apêgagen autous pros ton basilea Babulônos eis Deblatha
21 kai epaisen autous basileus Babulônos kai ethanatôsen autous en Deblatha en gê Aimath kai apôkisthê Ioudas epanôthen tês gês autou
22 kai o laos o kataleiphtheis en gê Iouda ous katelipen Nabouchodonosor basileus Babulônos kai katestêsen ep autôn ton Godolian uion Achikam uiou Saphan
23 kai êkousan pantes oi archontes tês dunameôs autoi kai oi andres autôn oti katestêsen basileus Babulônos ton Godolian kai êlthon pros Godolian eis Massêphath kai Ismaêl uios Nathaniou kai Iôanan uios Karêe kai Saraias uios Thanemath o Netôphathitês kai Iezonias uios tou Machathi autoi kai oi andres autôn
24 kai ômosen Godolias autois kai tois andrasin autôn kai eipen autois mê phobeisthe parodon tôn Chaldaiôn kathisate en tê gê kai douleusate tô basilei Babulônos kai kalôs estai umin
25 kai egenêthê en tô ebdomô mêni êlthen Ismaêl uios Nathaniou uiou Elisama ek tou spermatos tôn basileôn kai deka andres met autou kai epataxen ton Godolian kai apethanen kai tous Ioudaious kai tous Chaldaious oi êsan met autou eis Massêphath
26 kai anestê pas o laos apo mikrou kai eôs megalou kai oi archontes tôn dunameôn kai eisêlthon eis Aigupton oti ephobêthêsan apo prosôpou tôn Chaldaiôn
27 kai egenêthê en tô triakostô kai ebdomô etei tês apoikesias tou Iôakim basileôs Iouda en tô dôdekatô mêni ebdomê kai eikadi tou mênos upsôsen Euilmarôdach basileus Babulônos en tô eniautô tês basileias autou tên kephalên Iôakim basileôs Iouda kai exêgagen auton ex oikou phulakês autou
28 kai elalêsen met autou agatha kai edôken ton thronon autou epanôthen tôn thronôn tôn basileôn tôn met autou en Babulôni
29 kai êlloiôsen ta imatia tês phulakês autou kai êsthien arton dia pantos enôpion autou pasas tas êmeras tês zôês autou
30 kai ê estiatoria autou estiatoria dia pantos edothê autô ex oikou tou basileôs logon êmeras en tê êmera autou pasas tas êmeras tês zôês autou

Andre bøger