Første Timotheusbrev

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus Første Brev til Timotheus. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus Første Brev til Timotheus og fra 1944: Paulus Første Brev til Timotheus.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS TIMOTHEON EPISTOLÊ PRÔTÊ

Kapitel 1

Paulus i Bibel fra 1544.
Paulus

1 Paulos apostolos Christou Iêsou kat’ epitagên theou sôtêros êmôn kai Christou Iêsou tês elpidos êmôn 2 Timotheô gnêsiô teknô en pistei, charis eleos eirênê apo theou patros kai Christou Iêsou tou kuriou êmôn.

3 Kathôs parekalesa se prosmeinai en Ephesô poreuomenos eis Makedonian, ina parangeilês tisin mê eterodidaskalein 4 mêde prosechein muthois kai genealogiais aperantois, aitines ekzêtêseis parechousin mallon ê oikonomian theou tên en pistei. 5 to de telos tês parangelias estin agapê ek katharas kardias kai suneidêseôs agathês kai pisteôs anupokritou, 6 ôn tines astochêsantes exetrapêsan eis mataiologian 7 thelontes einai nomodidaskaloi, mê noountes mête a legousin mête peri tinôn diabebaiountai.

8 Oidamen de oti kalos o nomos, ean tis autô nomimôs chrêtai, 9 eidôs touto, oti dikaiô nomos ou keitai, anomois de kai anupotaktois, asebesin kai amartôlois, anosiois kai bebêlois, patrolôais kai mêtrolôais, androphonois 10 pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois, kai ei ti eteron tê ugiainousê didaskalia antikeitai 11 kata to euangelion tês doxês tou makariou theou, o episteuthên egô.

12 Charin echô tô endunamôsanti me Christô Iêsou tô kuriô êmôn, oti piston me êgêsato themenos eis diakonian 13 to proteron onta blasphêmon kai diôktên kai ubristên, alla êleêthên, oti agnoôn epoiêsa en apistia 14 uperepleonasen de ê charis tou kuriou êmôn meta pisteôs kai agapês tês en Christô Iêsou. 15 pistos o logos kai pasês apodochês axios, oti Christos Iêsous êlthen eis ton kosmon amartôlous sôsai, ôn prôtos eimi egô. 16 alla dia touto êleêthên, ina en emoi prôtô endeixêtai Christos Iêsous tên apasan makrothumian pros upotupôsin tôn mellontôn pisteuein ep’ autô eis zôên aiônion. 17 tô de basilei tôn aiônôn. aphthartô aoratô monô theô, timê kai doxa eis tous aiônas tôn aiônôn, amên.

18 Tautên tên parangelian paratithemai soi, teknon Timothee, kata tas proagousas epi se prophêteias, ina strateuê en autais tên kalên strateian 19 echôn pistin kai agathên suneidêsin, ên tines apôsamenoi peri tên pistin enauagêsan, 20 ôn estin Umenaios kai Alexandros, ous paredôka tô Satana, ina paideuthôsin mê blasphêmein.

Kapitel 2

1 Parakalô oun prôton pantôn poieisthai deêseis proseuchas enteuxeis eucharistias uper pantôn anthrôpôn, 2 uper basileôn kai pantôn tôn en uperochê ontôn, ina êremon kai êsuchion bion diagômen en pasê eusebeia kai semnotêti. 3 touto kalon kai apodekton enôpion tou sôtêros êmôn theou, 4 os pantas anthrôpous thelei sôthênai kai eis epignôsin alêtheias elthein. 5 eis gar theos, eis kai mesitês theou kai anthrôpôn, anthrôpos Christos Iêsous, 6 o dous eauton antilutron uper pantôn, to marturion kairois idiois. 7 eis o etethên egô kêrux kai apostolos, alêtheian legô ou pseudomai, didaskalos ethnôn en pistei kai alêtheia.

8 Boulomai oun proseuchesthai tous andras en panti topô epairontas osious cheiras chôris orgês kai dialogismôn. 9 Ôsautôs gunaikas en katastolê kosmiô meta aidous kai sôphrosunês kosmein eautas, mê en plegmasin kai chrusiô ê margaritais ê imatismô polutelei, 10 all’ o prepei gunaixin epangellomenais theosebeian di’ ergôn agathôn. 11 gunê en êsuchia manthanetô en pasê upotagê 12 didaskein de gunaiki ouk epitrepô oude authentein andros, all’ einai en êsuchia. 13 Adam gar prôtos eplasthê, eita Eua. 14 kai Adam ouk êpatêthê, ê de gunê exapatêtheisa en parabasei gegonen 15 sôthêsetai de dia tês teknogonias, ean meinôsin en pistei kai agapê kai agiasmô meta sôphrosunês.

Kapitel 3

1 Pistos o logos. Ei tis episkopês oregetai, kalou ergou epithumei. 2 dei oun ton episkopon anepilêmpton einai, mias gunaikos andra, nêphalion sôphrona kosmion philoxenon didaktikon, 3 mê paroinon mê plêktên, alla epieikê amachon aphilarguron, 4 tou idiou oikou kalôs proistamenon, tekna echonta en upotagê, meta pasês semnotêtos 5 (ei de tis tou idiou oikou prostênai ouk oiden, pôs ekklêsias theou epimelêsetai?), 6 mê neophuton, ina mê tuphôtheis eis krima empesê tou diabolou. 7 dei de kai marturian kalên echein apo tôn exôthen, ina mê eis oneidismon empesê kai pagida tou diabolou.

8 Diakonous ôsautôs semnous, mê dilogous, mê oinô pollô prosechontas, mê aischrokerdeis, 9 echontas to mustêrion tês pisteôs en kathara suneidêsei. 10 kai outoi de dokimazesthôsan prôton, eita diakoneitôsan anegklêtoi ontes. 11 gunaikas ôsautôs semnas, mê diabolous, nêphalious, pistas en pasin. 12 diakonoi estôsan mias gunaikos andres, teknôn kalôs proistamenoi kai tôn idiôn oikôn. 13 oi gar kalôs diakonêsantes bathmon eautois kalon peripoiountai kai pollên parrêsian en pistei tê en Christô Iêsou.

1. Timotheus 3,16 indeholder Bibelens mindste falskneri.
Codex Alexandrinus

14 Tauta soi graphô elpizôn elthein [pros se] en tachei 15 ean de bradunô, ina eidês pôs dei en oikô theou anastrephesthai, êtis estin ekklêsia theou zôntos, stulos kai edraiôma tês alêtheias. 16 kai omologoumenôs mega estin to tês eusebeias mustêrion

os ephanerôthê en sarki,
edikaiôthê en pneumati,
ôphthê angelois,
ekêruchthê en ethnesin,
episteuthê en kosmô,
anelêmphthê en doxê.

Kapitel 4

1 To de pneuma rêtôs legei oti en usterois kairois apostêsontai tines tês pisteôs prosechontes pneumasin planois kai didaskaliais daimoniôn, 2 en upokrisei pseudologôn, kekaustêriasmenôn tên idian suneidêsin, 3 kôluontôn gamein, apechesthai brômatôn, a o theos ektisen eis metalêmpsin meta eucharistias tois pistois kai epegnôkosin tên alêtheian. 4 oti pan ktisma theou kalon kai ouden apoblêton meta eucharistias lambanomenon 5 agiazetai gar dia logou theou kai enteuxeôs.

6 Tauta upotithemenos tois adelphois kalos esê diakonos Christou Iêsou entrephomenos tois logois tês pisteôs kai tês kalês didaskalias ê parêkolouthêkas 7 tous de bebêlous kai graôdeis muthous paraitou. gumnaze de seauton pros eusebeian 8 ê gar sômatikê gumnasia pros oligon estin ôphelimos, ê de eusebeia pros panta ôphelimos estin epangelian echousa zôês tês nun kai tês mellousês. 9 pistos o logos kai pasês apodochês axios 10 eis touto gar kopiômen kai agônizometha, oti êlpikamen epi theô zônti, os estin sôtêr pantôn anthrôpôn malista pistôn.

11 Parangelle tauta kai didaske. 12 mêdeis sou tês neotêtos kataphroneitô alla tupos ginou tôn pistôn en logô en anastrophê, en agapê, en pistei, en agneia. 13 eôs erchomai proseche tê anagnôsei, tê paraklêsei, tê didaskalia. 14 mê amelei tou en soi charismatos, o edothê soi dia prophêteias meta epitheseôs tôn cheirôn tou presbuteriou. 15 tauta meleta, en toutois isthi, ina sou ê prokopê phanera ê pasin. 16 epeche seautô kai tê didaskalia, epimene autois touto gar poiôn kai seauton sôseis kai tous akouontas sou.

Kapitel 5

1 Presbuterô mê epiplêxês alla parakalei ôs patera neôterous ôs adelphous, 2 presbuteras ôs mêteras, neôteras ôs adelphas en pasê agneia.

3 Chêras tima tas ontôs chêras. 4 ei de tis chêra tekna ê ekgona echei, manthanetôsan prôton ton idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois progonois touto gar estin apodekton enôpion tou theou. 5 ê de ontôs chêra kai memonômenê êlpiken epi [ton] theon kai prosmenei tais deêsesin kai tais proseuchais nuktos kai êmeras, 6 ê de spatalôsa zôsa tethnêken. 7 kai tauta parangelle, ina anepilêmptoi ôsin. 8 ei de tis tôn idiôn kai malista oikeiôn ou pronoei, tên pistin êrnêtai kai estin apistou cheirôn. 9 Chêra katalegesthô mê elatton etôn exêkonta gegonuia, enos andros gunê, 10 en ergois kalois marturoumenê, ei eteknotrophêsen, ei exenodochêsen, ei agiôn podas enipsen, ei thlibomenois epêrkesen, ei panti ergô agathô epêkolouthêsen. 11 neôteras de chêras paraitou otan gar katastrêniasôsin tou Christou, gamein thelousin 12 echousai krima oti tên prôtên pistin êthetêsan 13 ama de kai argai manthanousin perierchomenai tas oikias, ou monon de argai alla kai phluaroi kai periergoi, lalousai ta mê deonta. 14 boulomai oun neôteras gamein, teknogonein, oikodespotein, mêdemian aphormên didonai tô antikeimenô loidorias charin 15 êdê gar tines exetrapêsan opisô tou Satana. 16 ei tis pistê echei chêras, eparkeitô autais kai mê bareisthô ê ekklêsia, ina tais ontôs chêrais eparkesê.

17 Oi kalôs proestôtes presbuteroi diplês timês axiousthôsan, malista oi kopiôntes en logô kai didaskalia. 18 legei gar ê graphê Boun aloônta ou phimôseis, kai axios o ergatês tou misthou autou. 19 kata presbuterou katêgorian mê paradechou, ektos ei mê epi duo ê triôn marturôn. 20 tous [de] amartanontas enôpion pantôn elegche, ina kai oi loipoi phobon echôsin. 21 Diamarturomai enôpion tou theou kai Christou Iêsou kai tôn eklektôn angelôn, ina tauta phulaxês chôris prokrimatos, mêden poiôn kata prosklisin. 22 Cheiras tacheôs mêdeni epitithei mêde koinônei amartiais allotriais seauton agnon têrei. 23 mêketi udropotei, alla oinô oligô chrô dia ton stomachon kai tas puknas sou astheneias.

24 Tinôn anthrôpôn ai amartiai prodêloi eisin proagousai eis krisin, tisin de kai epakolouthousin 25 ôsautôs kai ta erga ta kala prodêla kai ta allôs echonta krubênai ou dunantai.

Kapitel 6

1 Osoi eisin upo zugon douloi, tous idious despotas pasês timês axious êgeisthôsan, ina mê to onoma tou theou kai ê didaskalia blasphêmêtai. 2 oi de pistous echontes despotas mê kataphroneitôsan, oti adelphoi eisin, alla mallon douleuetôsan, oti pistoi eisin kai agapêtoi oi tês euergesias antilambanomenoi.

Tauta didaske kai parakalei. 3 ei tis eterodidaskalei kai mê proserchetai ugiainousin logois tois tou kuriou êmôn Iêsou Christou kai tê kat’ eusebeian didaskalia, 4 tetuphôtai, mêden epistamenos, alla nosôn peri zêtêseis kai logomachias, ex ôn ginetai phthonos eris blasphêmiai, uponoiai ponêrai, 5 diaparatribai diephtharmenôn anthrôpôn ton noun kai apesterêmenôn tês alêtheias, nomizontôn porismon einai tên eusebeian. 6 estin de porismos megas ê eusebeia meta autarkeias 7 ouden gar eisênegkamen eis ton kosmon, oti oude exenegkein ti dunametha 8 echontes de diatrophas kai skepasmata, toutois arkesthêsometha. 9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin eis peirasmon kai pagida kai epithumias pollas anoêtous kai blaberas, atines buthizousin tous anthrôpous eis olethron kai apôleian. 10 riza gar pantôn tôn kakôn estin ê philarguria, ês tines oregomenoi apeplanêthêsan apo tês pisteôs kai eautous periepeiran odunais pollais.

11 Su de, ô anthrôpe theou tauta pheuge diôke de dikaiosunên eusebeian pistin, agapên upomonên praupathian. 12 agônizou ton kalon agôna tês pisteôs, epilabou tês aiôniou zôês, eis ên eklêthês kai ômologêsas tên kalên omologian enôpion pollôn marturôn. 13 parangellô soi enôpion tou theou tou zôogonountos ta panta kai Christou Iêsou tou marturêsantos epi Pontiou Pilatou tên kalên omologian, 14 têrêsai se tên entolên aspilon anepilêmpton mechri tês epiphaneias tou kuriou êmôn Iêsou Christou, 15 ên kairois idiois deixei o makarios kai monos dunastês, o basileus tôn basileuontôn kai kurios tôn kurieuontôn, 16 o monos echôn athanasian, phôs oikôn aprositon, on eiden oudeis anthrôpôn oude idein dunatai ô timê kai kratos aiônion, amên.

17 Tois plousiois en tô nun aiôni parangelle mê upsêlophronein, mêde êlpikenai epi ploutou adêlotêti all’ epi theô tô parechonti êmin panta plousiôs eis apolausin, 18 agathoergein, ploutein en ergois kalois, eumetadotous einai koinônikous, 19 apothêsaurizontas eautois themelion kalon eis to mellon, ina epilabôntai tês ontôs zôês.

20 Ô Timopthee, tên parathêkên phulaxon ektrepomenos tas bebêlous kenophônias kai antitheseis tês pseudônumou gnôseôs, 21 ên tines epangellomenoi peri tên pistin êstochêsan.

Ê charis meth’ umôn.

Andre bøger