Første Thessalonikerbrev

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus Første Brev til Thessalonikerne. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus Første Brev til Thessalonikerne.

Kapitler: 1 2 3 4 5

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS THESSALONIKEIS EPISTOLÊ PRÔTÊ

Kapitel 1

1 Paulos kai Silouanos kai Timotheos tê ekklêsia Thessalonikeôn en theô patri kai kuriô Iêsou Christô, charis umin kai eirênê.

2 Eucharistoumen tô theô pantote peri pantôn umôn mneian poioumenoi epi tôn proseuchôn êmôn, adialeiptôs 3 mnêmoneuontes umôn tou ergou tês pisteôs kai tou kopou tês agapês kai tês upomonês tês elpidos tou kuriou êmôn Iêsou Christou emprosthen tou theou kai patros êmôn, 4 eidotes, adelphoi êgapêmenoi upo [tou] theou tên eklogên umôn, 5 oti to euangelion êmôn ouk egenêthê eis umas en logô monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiô kai plêrophoria pollê, kathôs oidate oioi egenêthêmen umin di’ umas. 6 kai umeis mimêtai êmôn egenêthête kai tou kuriou, dexamenoi ton logon en thlipsei pollê meta charas pneumatos agiou, 7 ôste genesthai umas tupon pasin tois pisteuousin en tê Makedonia kai en tê Achaia. 8 aph’ umôn gar exêchêtai o logos tou kuriou ou monon en tê Makedonia kai Achaia, all’ en panti topô ê pistis umôn ê pros ton theon exelêluthen, ôste mê chreian echein êmas lalein ti. 9 autoi gar peri êmôn apangellousin opoian eisodon eschomen pros umas, kai pôs epestrepsate pros ton theon apo tôn eidôlôn douleuein theô zônti kai alêthinô 10 kai anamenein ton uion autou ek tôn ouranôn, on êgeiren ek [tôn] nekrôn, Iêsoun ton ruomenon êmas ek tês orgês tês erchomenês.

Kapitel 2

1 Autoi gar oidate, adelphoi, tên eisodon êmôn tên pros umas oti ou kenê gegonen, 2 alla propathontes kai ubristhentes, kathôs oidate, en Philippois eparrêsiasametha en tô theô êmôn lalêsai pros umas to euangelion tou theou en pollô agôni. 3 ê gar paraklêsis êmôn ouk ek planês oude ex akatharsias oude en dolô, 4 alla kathôs dedokimasmetha upo tou theou pisteuthênai to euangelion, outôs laloumen, ouch ôs anthrôpois areskontes alla theô tô dokimazonti tas kardias êmôn. 5 oute gar pote en logô kolakeias egenêthêmen, kathôs oidate, oute prophasei pleonexias, theos martus, 6 oute zêtountes ex anthrôpôn doxan oute aph’ umôn oute ap’ allôn, 7 dunamenoi en barei einai ôs Christou apostoloi, alla egenêthêmen nêpioi en mesô umôn, ôs ean trophos thalpê ta eautês tekna, 8 outôs omeiromenoi umôn eudokoumen metadounai umin ou monon to euangelion tou theou alla kai tas eautôn psuchas, dioti agapêtoi êmin egenêthête. 9 mnêmoneuete gar, adelphoi, ton kopon êmôn kai ton mochthon nuktos kai êmeras ergazomenoi pros to mê epibarêsai tina umôn ekêruxamen eis umas to euangelion tou theou. 10 umeis martures kai o theos ôs osiôs kai dikaiôs kai amemptôs umin tois pisteuousin egenêthêmen, 11 kathaper oidate, ôs ena ekaston umôn ôs patêr tekna eautou 12 parakalountes umas kai paramuthoumenoi kai marturomenoi eis to peripatein umas axiôs tou theou tou kalountos umas eis tên eautou basileian kai doxan.

13 Kai dia touto kai êmeis eucharistoumen tô theô adialeiptôs, oti paralabontes logon akoês par’ êmôn tou theou edexasthe ou logon anthrôpôn alla kathôs alêthôs estin logon theou, os kai energeitai en umin tois pisteuousin. 14 umeis gar mimêtai egenêthête, adelphoi, tôn ekklêsiôn tou theou tôn ousôn en tê Ioudaia en Christô Iêsou oti ta auta epathete kai umeis upo tôn idiôn sumphuletôn kathôs kai autoi upo tôn Ioudaiôn, 15 tôn kai ton kurion apokteinantôn Iêsoun kai tous prophêtas kai êmas ekdiôxantôn kai theô mê areskontôn kai pasin anthrôpois enantiôn, 16 kôluontôn êmas tois ethnesin lalêsai ina sôthôsin, eis to anaplêrôsai autôn tas amartias pantote. ephthasen de ep’ autous ê orgê eis telos.

17 Êmeis de, adelphoi, aporphanisthentes aph’ umôn pros kairon ôras, prosôpô ou kardia, perissoterôs espoudasamen to prosôpon umôn idein en pollê epithumia. 18 dioti êthelêsamen elthein pros umas, egô men Paulos kai apax kai dis, kai enekopsen êmas o satanas. 19 tis gar êmôn elpis ê chara ê stephanos kauchêseôs—ê ouchi kai umeis—emprosthen tou kuriou êmôn Iêsou en tê autou parousia? 20 umeis gar este ê doxa êmôn kai ê chara.

Kapitel 3

1 Dio mêketi stegontes eudokêsamen kataleiphthênai en Athênais monoi 2 kai epempsamen Timotheon, ton adelphon êmôn kai diakonon tou theou en tô euangeliô tou Christou, eis to stêrixai umas kai parakalesai uper tês pisteôs umôn 3 to mêdena sainesthai en tais thlipsesin tautais. autoi gar oidate oti eis touto keimetha. 4 kai gar ote pros umas êmen, proelegomen umin oti mellomen thlibesthai, kathôs kai egeneto kai oidate. 5 dia touto kagô mêketi stegôn epempsa eis to gnônai tên pistin umôn, mê pôs epeirasen umas o peirazôn kai eis kenon genêtai o kopos êmôn.

6 Arti de elthontos Timotheou pros êmas aph’ umôn kai euangelisamenou êmin tên pistin kai tên agapên umôn kai oti echete mneian êmôn agathên pantote epipothountes êmas idein kathaper kai êmeis umas, 7 dia touto pareklêthêmen, adelphoi, eph’ umin epi pasê tê anagkê kai thlipsei êmôn dia tês umôn pisteôs, 8 oti nun zômen ean umeis stêkete en kuriô. 9 tina gar eucharistian dunametha tô theô antapodounai peri umôn epi pasê tê chara ê chairomen di’ umas emprosthen tou theou êmôn, 10 nuktos kai êmeras uper ekperissou deomenoi eis to idein umôn to prosôpon kai katartisai ta usterêmata tês pisteôs umôn?

11 Autos de o theos kai patêr êmôn kai o kurios êmôn Iêsous kateuthunai tên odon êmôn pros umas 12 umas de o kurios pleonasai kai perisseusai tê agapê eis allêlous kai eis pantas kathaper kai êmeis eis umas, 13 eis to stêrixai umôn tas kardias amemptous en agiôsunê emprosthen tou theou kai patros êmôn en tê parousia tou kuriou êmôn Iêsou meta pantôn tôn agiôn autou.

Kapitel 4

1 Loipon, adelphoi, erôtômen umas kai parakaloumen en kuriô Iêsou, [ina] kathôs parelabete par’ êmôn to pôs dei umas peripatein kai areskein theô, kathôs kai peripateite, ina perisseuête mallon. 2 oidate gar tinas parangelias edôkamen umin dia tou kuriou Iêsou. 3 touto gar estin thelêma tou theou, o agiasmos umôn, apechesthai umas apo tês porneias, 4 eidenai ekaston umôn to eautou skeuos ktasthai en agiasmô kai timê, 5 mê en pathei epithumias kathaper kai ta ethnê ta mê eidota ton theon, 6 to mê uperbainein kai pleonektein en tô pragmati ton adelphon autou, dioti ekdikos kurios peri pantôn toutôn kathôs kai proeipamen umin kai diemarturametha. 7 ou gar ekalesen êmas o theos epi akatharsia all’ en agiasmô. 8 toigaroun o athetôn ouk anthrôpon athetei alla ton theon ton didonta to pneuma autou to agion eis umas.

9 Peri de tês philadelphias ou chreian echete graphein umin, autoi gar umeis theodidaktoi este eis to agapan allêlous, 10 kai gar poieite auto eis pantas tous adelphous [tous] en olê tê Makedonia. parakaloumen de umas, adelphoi, perisseuein mallon 11 kai philotimeisthai êsuchazein kai prassein ta idia kai ergazesthai tais chersin umôn kathôs umin parêngeilamen, 12 ina peripatête euschêmonôs pros tous exô kai mêdenos chreian echête.

13 Ou thelomen de umas agnoein, adelphoi, peri tôn koimômenôn, ina mê lupêsthe kathôs kai oi loipoi oi mê echontes elpida. 14 ei gar pisteuomen oti Iêsous apethanen kai anestê, outôs kai o theos tous koimêthentas dia tou Iêsou axei sun autô.

15 Touto gar umin legomen en logô kuriou, oti êmeis oi zôntes oi perileipomenoi eis tên parousian tou kuriou ou mê phthasômen tous koimêthentas 16 oti autos o kurios en keleusmati, en phônê archangelou kai en salpingi theou katabêsetai ap’ ouranou kai oi nekroi en Christô anastêsontai prôton, 17 epeita êmeis oi zôntes oi perileipomenoi ama sun autois arpagêsometha en nephelais eis apantêsin tou kuriou eis aera kai outôs pantote sun kuriô esometha. 18 Ôste parakaleite allêlous en tois logois toutois.

Kapitel 5

1 Peri de tôn chronôn kai tôn kairôn, adelphoi, ou chreian echete umin graphesthai, 2 autoi gar akribôs oidate oti êmera kuriou ôs kleptês en nukti outôs erchetai. 3 otan legôsin Eirênê kai asphaleia, tote aiphnidios autois epistatai olethros ôsper ê ôdin tê en gastri echousê, kai ou mê ekphugôsin. 4 umeis de, adelphoi, ouk este en skotei, ina ê êmera umas ôs kleptês katalabê 5 pantes gar umeis uioi phôtos este kai uioi êmeras. ouk esmen nuktos oude skotous 6 ara oun mê katheudômen ôs oi loipoi alla grêgorômen kai nêphômen. 7 oi gar katheudontes nuktos katheudousin kai oi methuskomenoi nuktos methuousin 8 êmeis de êmeras ontes nêphômen endusamenoi thôraka pisteôs kai agapês kai perikephalaian elpida sôtêrias 9 oti ouk etheto êmas o theos eis orgên alla eis peripoiêsin sôtêrias dia tou kuriou êmôn Iêsou [Christou] 10 tou apothanontos peri êmôn, ina eite grêgorômen eite katheudômen ama sun autô zêsômen. 11 Dio parakaleite allêlous kai oikodomeite eis ton ena, kathôs kai poieite.

12 Erôtômen de umas, adelphoi, eidenai tous kopiôntas en umin kai proistamenous umôn en kuriô kai nouthetountas umas 13 kai êgeisthai autous uperekperissou en agapê dia to ergon autôn. eirêneuete en eautois. 14 parakaloumen de umas, adelphoi, noutheteite tous ataktous, paramutheisthe tous oligopsuchous, antechesthe tôn asthenôn, makrothumeite pros pantas. 15 orate mê tis kakon anti kakou tini apodô, alla pantote to agathon diôkete eis allêlous kai eis pantas.

16 Pantote chairete, 17 adialeiptôs proseuchesthe, 18 en panti eucharisteite touto gar thelêma theou en Christô Iêsou eis umas. 19 to pneuma mê sbennute, 20 prophêteias mê exoutheneite, 21 panta [de] dokimazete, to kalon katechete, 22 apo pantos eidous ponêrou apechesthe.

23 Autos de o theos tês eirênês agiasai umas oloteleis, kai oloklêron umôn to pneuma kai ê psuchê kai to sôma amemptôs en tê parousia tou kuriou êmôn Iêsou Christou têrêtheiê. 24 pistos o kalôn umas, os kai poiêsei.

25 Adelphoi, proseuchesthe [kai] peri êmôn.

26 Aspasasthe tous adelphous pantas en philêmati agiô. 27 Enorkizô umas ton kurion anagnôsthênai tên epistolên pasin tois adelphois.

28 Ê charis tou kuriou êmôn Iêsou Christou meth’

Andre bøger