Septuaginta

FÝrste Samuelsbog / BasileiŰn A / Βασιλειων Α

Om oversśttelsen: Septuaginta er den grśske tradition — den som HelligŚnden foretrśkker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jÝdiske teksttradition, som "vi" fÝlger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrśkker grśske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): FÝrste Samuelsbog

Om bogen: FÝrste Samuelsbog hedder FÝrste Kongebog i Septuaginta. De bÝger, som "vi" i Vesten kalder 1. og 2. Kongebog, hedder 3. og 4. Kongebog.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kapitel 1

1 anthrŰpos Ín ex Armathaim Sipha ex orous Ephraim kai onoma autŰ Elkana uios IeremeÍl uiou  liou uiou Thoke en Nasib Ephraim
2 kai toutŰ duo gunaikes onoma tÍ mia Anna kai onoma tÍ deutera Phennana kai Ín tÍ Phennana paidia kai tÍ Anna ouk Ín paidion
3 kai anebainen o anthrŰpos ex ÍmerŰn eis Ímeras ek poleŰs autou ex Armathaim proskunein kai thuein tŰ kuriŰ theŰ sabaŰth eis SÍlŰ kai ekei  li kai oi duo uioi autou Ophni kai Phinees iereis tou kuriou
4 kai egenÍthÍ Ímera kai ethusen Elkana kai edŰken tÍ Phennana gunaiki autou kai tois uiois autÍs kai tais thugatrasin autÍs meridas
5 kai tÍ Anna edŰken merida mian oti ouk Ín autÍ paidion plÍn oti tÍn Annan Ígapa Elkana uper tautÍn kai kurios apekleisen ta peri tÍn mÍtran autÍs
6 oti ouk edŰken autÍ kurios paidion kata tÍn thlipsin autÍs kai kata tÍn athumian tÍs thlipseŰs autÍs kai Íthumei dia touto oti sunekleisen kurios ta peri tÍn mÍtran autÍs tou mÍ dounai autÍ paidion
7 outŰs epoiei eniauton kat eniauton en tŰ anabainein autÍn eis oikon kuriou kai Íthumei kai eklaien kai ouk Ísthien
8 kai eipen autÍ Elkana o anÍr autÍs Anna kai eipen autŰ idou egŰ kurie kai eipen autÍ ti estin soi oti klaieis kai ina ti ouk esthieis kai ina ti tuptei se Í kardia sou ouk agathos egŰ soi uper deka tekna
9 kai anestÍ Anna meta to phagein autous en SÍlŰ kai katestÍ enŰpion kuriou kai  li o iereus ekathÍto epi tou diphrou epi tŰn phliŰn naou kuriou
10 kai autÍ katŰdunos psuchÍ kai prosÍuxato pros kurion kai klaiousa eklausen
11 kai Íuxato euchÍn kuriŰ legousa AdŰnai kurie elŰai sabaŰth ean epiblepŰn epiblepsÍs epi tÍn tapeinŰsin tÍs doulÍs sou kai mnÍsthÍs mou kai dŰs tÍ doulÍ sou sperma andrŰn kai dŰsŰ auton enŰpion sou doton eŰs Ímeras thanatou autou kai oinon kai methusma ou pietai kai sidÍros ouk anabÍsetai epi tÍn kephalÍn autou
12 kai egenÍthÍ ote eplÍthunen proseuchomenÍ enŰpion kuriou kai  li o iereus ephulaxen to stoma autÍs
13 kai autÍ elalei en tÍ kardia autÍs kai ta cheilÍ autÍs ekineito kai phŰnÍ autÍs ouk Íkoueto kai elogisato autÍn  li eis methuousan
14 kai eipen autÍ to paidarion  li eŰs pote methusthÍsÍ perielou ton oinon sou kai poreuou ek prosŰpou kuriou
15 kai apekrithÍ Anna kai eipen ouchi kurie gunÍ Í sklÍra Ímera egŰ eimi kai oinon kai methusma ou pepŰka kai ekcheŰ tÍn psuchÍn mou enŰpion kuriou
16 mÍ dŰs tÍn doulÍn sou eis thugatera loimÍn oti ek plÍthous adoleschias mou ektetaka eŰs nun
17 kai apekrithÍ  li kai eipen autÍ poreuou eis eirÍnÍn o theos IsraÍl dŰÍ soi pan aitÍma sou o ÍtÍsŰ par autou
18 kai eipen euren Í doulÍ sou charin en ophthalmois sou kai eporeuthÍ Í gunÍ eis tÍn odon autÍs kai eisÍlthen eis to kataluma autÍs kai ephagen meta tou andros autÍs kai epien kai to prosŰpon autÍs ou sunepesen eti
19 kai orthrizousin to prŰi kai proskunousin tŰ kuriŰ kai poreuontai tÍn odon autŰn kai eisÍlthen Elkana eis ton oikon autou Armathaim kai egnŰ tÍn Annan gunaika autou kai emnÍsthÍ autÍs kurios
20 kai sunelaben kai egenÍthÍ tŰ kairŰ tŰn ÍmerŰn kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou SamouÍl kai eipen oti para kuriou theou sabaŰth ÍtÍsamÍn auton
21 kai anebÍ o anthrŰpos Elkana kai pas o oikos autou thusai en SÍlŰm tÍn thusian tŰn ÍmerŰn kai tas euchas autou kai pasas tas dekatas tÍs gÍs autou
22 kai Anna ouk anebÍ met autou oti eipen tŰ andri autÍs eŰs tou anabÍnai to paidarion ean apogalaktisŰ auto kai ophthÍsetai tŰ prosŰpŰ kuriou kai kathÍsetai ekei eŰs aiŰnos
23 kai eipen autÍ Elkana o anÍr autÍs poiei to agathon en ophthalmois sou kathou eŰs an apogalaktisÍs auto alla stÍsai kurios to exelthon ek tou stomatos sou kai ekathisen Í gunÍ kai ethÍlasen ton uion autÍs eŰs an apogalaktisÍ auton
24 kai anebÍ met autou eis SÍlŰm en moschŰ trietizonti kai artois kai oiphi semidaleŰs kai nebel oinou kai eisÍlthen eis oikon kuriou en SÍlŰm kai to paidarion met autŰn
25 kai prosÍgagon enŰpion kuriou kai esphaxen o patÍr autou tÍn thusian Ín epoiei ex ÍmerŰn eis Ímeras tŰ kuriŰ kai prosÍgagen to paidarion kai esphaxen ton moschon kai prosÍgagen Anna Í mÍtÍr tou paidariou pros  li
26 kai eipen en emoi kurie zÍ Í psuchÍ sou egŰ Í gunÍ Í katastasa enŰpion sou en tŰ proseuxasthai pros kurion
27 uper tou paidariou toutou prosÍuxamÍn kai edŰken moi kurios to aitÍma mou o ÍtÍsamÍn par autou
28 kagŰ kichrŰ auton tŰ kuriŰ pasas tas Ímeras as zÍ autos chrÍsin tŰ kuriŰ

Kapitel 2

1 kai eipen estereŰthÍ Í kardia mou en kuriŰ upsŰthÍ keras mou en theŰ mou eplatunthÍ epi echthrous to stoma mou euphranthÍn en sŰtÍria sou
2 oti ouk estin agios Űs kurios kai ouk estin dikaios Űs o theos ÍmŰn ouk estin agios plÍn sou
3 mÍ kauchasthe kai mÍ laleite upsÍla mÍ exelthatŰ megalorrÍmosunÍ ek tou stomatos umŰn oti theos gnŰseŰn kurios kai theos etoimazŰn epitÍdeumata autou
4 toxon dunatŰn ÍsthenÍsen kai asthenountes periezŰsanto dunamin
5 plÍreis artŰn ÍlattŰthÍsan kai oi peinŰntes parÍkan gÍn oti steira eteken epta kai Í pollÍ en teknois ÍsthenÍsen
6 kurios thanatoi kai zŰogonei katagei eis adou kai anagei
7 kurios ptŰchizei kai ploutizei tapeinoi kai anupsoi
8 anista apo gÍs penÍta kai apo koprias egeirei ptŰchon kathisai meta dunastŰn laŰn kai thronon doxÍs kataklÍronomŰn autois
9 didous euchÍn tŰ euchomenŰ kai eulogÍsen etÍ dikaiou oti ouk en ischui dunatos anÍr
10 kurios asthenÍ poiÍsei antidikon autou kurios agios mÍ kauchasthŰ o phronimos en tÍ phronÍsei autou kai mÍ kauchasthŰ o dunatos en tÍ dunamei autou kai mÍ kauchasthŰ o plousios en tŰ ploutŰ autou all Í en toutŰ kauchasthŰ o kauchŰmenos suniein kai ginŰskein ton kurion kai poiein krima kai dikaiosunÍn en mesŰ tÍs gÍs kurios anebÍ eis ouranous kai ebrontÍsen autos krinei akra gÍs kai didŰsin ischun tois basileusin ÍmŰn kai upsŰsei keras christou autou
11 kai katelipon auton ekei enŰpion kuriou kai apÍlthon eis Armathaim kai to paidarion Ín leitourgŰn tŰ prosŰpŰ kuriou enŰpion  li tou iereŰs
12 kai oi uioi  li tou iereŰs uioi loimoi ouk eidotes ton kurion
13 kai to dikaiŰma tou iereŰs para tou laou pantos tou thuontos kai Írcheto to paidarion tou iereŰs Űs an ÍpsÍthÍ to kreas kai kreagra triodous en tÍ cheiri autou
14 kai epataxen autÍn eis ton lebÍta ton megan Í eis to chalkion Í eis tÍn kuthran pan o ean anebÍ en tÍ kreagra elambanen eautŰ o iereus kata tade epoioun panti IsraÍl tois erchomenois thusai kuriŰ en SÍlŰm
15 kai prin thumiathÍnai to stear Írcheto to paidarion tou iereŰs kai elegen tŰ andri tŰ thuonti dos kreas optÍsai tŰ ierei kai ou mÍ labŰ para sou ephthon ek tou lebÍtos
16 kai elegen o anÍr o thuŰn thumiathÍtŰ prŰton Űs kathÍkei to stear kai labe seautŰ ek pantŰn Űn epithumei Í psuchÍ sou kai eipen ouchi oti nun dŰseis kai ean mÍ lÍmpsomai krataiŰs
17 kai Ín Í amartia tŰn paidariŰn enŰpion kuriou megalÍ sphodra oti Íthetoun tÍn thusian kuriou
18 kai SamouÍl Ín leitourgŰn enŰpion kuriou paidarion periezŰsmenon ephoud bar
19 kai diploida mikran epoiÍsen autŰ Í mÍtÍr autou kai anepheren autŰ ex ÍmerŰn eis Ímeras en tŰ anabainein autÍn meta tou andros autÍs thusai tÍn thusian tŰn ÍmerŰn
20 kai eulogÍsen  li ton Elkana kai tÍn gunaika autou legŰn apoteisai soi kurios sperma ek tÍs gunaikos tautÍs anti tou chreous ou echrÍsas tŰ kuriŰ kai apÍlthen o anthrŰpos eis ton topon autou
21 kai epeskepsato kurios tÍn Annan kai eteken eti treis uious kai duo thugateras kai emegalunthÍ to paidarion SamouÍl enŰpion kuriou
22 kai  li presbutÍs sphodra kai Íkousen a epoioun oi uioi autou tois uiois IsraÍl
23 kai eipen autois ina ti poieite kata to rÍma touto o egŰ akouŰ ek stomatos pantos tou laou kuriou
24 mÍ tekna oti ouk agathÍ Í akoÍ Ín egŰ akouŰ mÍ poieite outŰs oti ouk agathai ai akoai as egŰ akouŰ tou mÍ douleuein laon theŰ
25 ean amartanŰn amartÍ anÍr eis andra kai proseuxontai uper autou pros kurion kai ean tŰ kuriŰ amartÍ tis proseuxetai uper autou kai ouk Íkouon tÍs phŰnÍs tou patros autŰn oti boulomenos ebouleto kurios diaphtheirai autous
26 kai to paidarion SamouÍl eporeueto kai emegaluneto kai agathon kai meta kuriou kai meta anthrŰpŰn
27 kai Ílthen anthrŰpos theou pros  li kai eipen tade legei kurios apokaluphtheis apekaluphthÍn pros oikon patros sou ontŰn autŰn en gÍ AiguptŰ doulŰn tŰ oikŰ PharaŰ
28 kai exelexamÍn ton oikon tou patros sou ek pantŰn tŰn skÍptrŰn IsraÍl emoi ierateuein kai anabainein epi thusiastÍrion mou kai thumian thumiama kai airein ephoud kai edŰka tŰ oikŰ tou patros sou ta panta tou puros uiŰn IsraÍl eis brŰsin
29 kai ina ti epeblepsas epi to thumiama mou kai eis tÍn thusian mou anaidei ophthalmŰ kai edoxasas tous uious sou uper eme eneulogeisthai aparchÍs pasÍs thusias IsraÍl emprosthen mou
30 dia touto tade eipen kurios o theos IsraÍl eipa o oikos sou kai o oikos tou patros sou dieleusetai enŰpion mou eŰs aiŰnos kai nun phÍsin kurios mÍdamŰs emoi oti all Í tous doxazontas me doxasŰ kai o exouthenŰn me atimŰthÍsetai
31 idou Ímerai erchontai kai exolethreusŰ to sperma sou kai to sperma oikou patros sou
32 kai ouk estai sou presbutÍs en oikŰ mou pasas tas Ímeras
33 kai andra ouk exolethreusŰ soi apo tou thusiastÍriou mou eklipein tous ophthalmous autou kai katarrein tÍn psuchÍn autou kai pas perisseuŰn oikou sou pesountai en romphaia andrŰn
34 kai touto soi to sÍmeion o Íxei epi tous duo uious sou toutous Ophni kai Phinees en Ímera mia apothanountai amphoteroi
35 kai anastÍsŰ emautŰ ierea piston os panta ta en tÍ kardia mou kai ta en tÍ psuchÍ mou poiÍsei kai oikodomÍsŰ autŰ oikon piston kai dieleusetai enŰpion christou mou pasas tas Ímeras
36 kai estai o perisseuŰn en oikŰ sou Íxei proskunein autŰ obolou arguriou legŰn pararripson me epi mian tŰn ierateiŰn sou phagein arton

Kapitel 3

1 kai to paidarion SamouÍl Ín leitourgŰn tŰ kuriŰ enŰpion  li tou iereŰs kai rÍma kuriou Ín timion en tais Ímerais ekeinais ouk Ín orasis diastellousa
2 kai egeneto en tÍ Ímera ekeinÍ kai  li ekatheuden en tŰ topŰ autou kai oi ophthalmoi autou Írxanto barunesthai kai ouk Ídunato blepein
3 kai o luchnos tou theou prin episkeuasthÍnai kai SamouÍl ekatheuden en tŰ naŰ ou Í kibŰtos tou theou
4 kai ekalesen kurios SamouÍl SamouÍl kai eipen idou egŰ
5 kai edramen pros  li kai eipen idou egŰ oti keklÍkas me kai eipen ou keklÍka se anastrephe katheude kai anestrepsen kai ekatheuden
6 kai prosetheto kurios kai ekalesen SamouÍl SamouÍl kai eporeuthÍ pros  li to deuteron kai eipen idou egŰ oti keklÍkas me kai eipen ou keklÍka se anastrephe katheude
7 kai SamouÍl prin Í gnŰnai theon kai apokaluphthÍnai autŰ rÍma kuriou
8 kai prosetheto kurios kalesai SamouÍl en tritŰ kai anestÍ kai eporeuthÍ pros  li kai eipen idou egŰ oti keklÍkas me kai esophisato  li oti kurios keklÍken to paidarion
9 kai eipen anastrephe katheude teknon kai estai ean kalesÍ se kai ereis lalei kurie oti akouei o doulos sou kai eporeuthÍ SamouÍl kai ekoimÍthÍ en tŰ topŰ autou
10 kai Ílthen kurios kai katestÍ kai ekalesen auton Űs apax kai apax kai eipen SamouÍl lalei oti akouei o doulos sou
11 kai eipen kurios pros SamouÍl idou egŰ poiŰ ta rÍmata mou en IsraÍl Űste pantos akouontos auta ÍchÍsei amphotera ta Űta autou
12 en tÍ Ímera ekeinÍ epegerŰ epi  li panta osa elalÍsa eis ton oikon autou arxomai kai epitelesŰ
13 kai anÍngelka autŰ oti ekdikŰ egŰ ton oikon autou eŰs aiŰnos en adikiais uiŰn autou oti kakologountes theon uioi autou kai ouk enouthetei autous kai oud outŰs
14 Űmosa tŰ oikŰ  li ei exilasthÍsetai adikia oikou  li en thumiamati kai en thusiais eŰs aiŰnos
15 kai koimatai SamouÍl eŰs prŰi kai Űrthrisen to prŰi kai Ínoixen tas thuras oikou kuriou kai SamouÍl ephobÍthÍ apangeilai tÍn orasin tŰ  li
16 kai eipen  li pros SamouÍl SamouÍl teknon kai eipen idou egŰ
17 kai eipen ti to rÍma to lalÍthen pros se mÍ dÍ krupsÍs ap emou tade poiÍsai soi o theos kai tade prostheiÍ ean krupsÍs ap emou rÍma ek pantŰn tŰn logŰn tŰn lalÍthentŰn soi en tois Űsin sou
18 kai apÍngeilen SamouÍl pantas tous logous kai ouk ekrupsen ap autou kai eipen  li kurios autos to agathon enŰpion autou poiÍsei
19 kai emegalunthÍ SamouÍl kai Ín kurios met autou kai ouk epesen apo pantŰn tŰn logŰn autou epi tÍn gÍn
20 kai egnŰsan pas IsraÍl apo Dan kai eŰs BÍrsabee oti pistos SamouÍl eis prophÍtÍn tŰ kuriŰ
21 kai prosetheto kurios dÍlŰthÍnai en SÍlŰm oti apekaluphthÍ kurios pros SamouÍl kai episteuthÍ SamouÍl prophÍtÍs genesthai tŰ kuriŰ eis panta IsraÍl ap akrŰn tÍs gÍs kai eŰs akrŰn kai  li presbutÍs sphodra kai oi uioi autou poreuomenoi eporeuonto kai ponÍra Í odos autŰn enŰpion kuriou

Kapitel 4

1 kai egenÍthÍ en tais Ímerais ekeinais kai sunathroizontai allophuloi eis polemon epi IsraÍl kai exÍlthen IsraÍl eis apantÍsin autois eis polemon kai paremballousin epi Abenezer kai oi allophuloi paremballousin en Aphek
2 kai paratassontai oi allophuloi eis polemon epi IsraÍl kai eklinen o polemos kai eptaisen anÍr IsraÍl enŰpion allophulŰn kai eplÍgÍsan en tÍ parataxei en agrŰ tessares chiliades andrŰn
3 kai Ílthen o laos eis tÍn parembolÍn kai eipan oi presbuteroi IsraÍl kata ti eptaisen Ímas kurios sÍmeron enŰpion allophulŰn labŰmen tÍn kibŰton tou theou ÍmŰn ek SÍlŰm kai exelthetŰ en mesŰ ÍmŰn kai sŰsei Ímas ek cheiros echthrŰn ÍmŰn
4 kai apesteilen o laos eis SÍlŰm kai airousin ekeithen tÍn kibŰton kuriou kathÍmenou cheroubim kai amphoteroi oi uioi  li meta tÍs kibŰtou Ophni kai Phinees
5 kai egenÍthÍ Űs Ílthen kibŰtos kuriou eis tÍn parembolÍn kai anekraxen pas IsraÍl phŰnÍ megalÍ kai ÍchÍsen Í gÍ
6 kai Íkousan oi allophuloi tÍs kraugÍs kai eipon oi allophuloi tis Í kraugÍ Í megalÍ autÍ en parembolÍ tŰn EbraiŰn kai egnŰsan oti kibŰtos kuriou Íkei eis tÍn parembolÍn
7 kai ephobÍthÍsan oi allophuloi kai eipon outoi oi theoi Íkasin pros autous eis tÍn parembolÍn ouai Ímin exelou Ímas kurie sÍmeron oti ou gegonen toiautÍ echthes kai tritÍn
8 ouai Ímin tis exeleitai Ímas ek cheiros tŰn theŰn tŰn stereŰn toutŰn outoi oi theoi oi pataxantes tÍn Aigupton en pasÍ plÍgÍ kai en tÍ erÍmŰ
9 krataiousthe kai ginesthe eis andras allophuloi mÍpote douleusÍte tois Ebraiois kathŰs edouleusan Ímin kai esesthe eis andras kai polemÍsate autous
10 kai epolemÍsan autous kai ptaiei anÍr IsraÍl kai ephugen ekastos eis skÍnŰma autou kai egeneto plÍgÍ megalÍ sphodra kai epesan ex IsraÍl triakonta chiliades tagmatŰn
11 kai kibŰtos theou elÍmphthÍ kai amphoteroi uioi  li apethanon Ophni kai Phinees
12 kai edramen anÍr Ieminaios ek tÍs parataxeŰs kai Ílthen eis SÍlŰm en tÍ Ímera ekeinÍ kai ta imatia autou dierrÍgota kai gÍ epi tÍs kephalÍs autou
13 kai Ílthen kai idou  li ekathÍto epi tou diphrou para tÍn pulÍn skopeuŰn tÍn odon oti Ín Í kardia autou exestÍkuia peri tÍs kibŰtou tou theou kai o anthrŰpos eisÍlthen eis tÍn polin apangeilai kai aneboÍsen Í polis
14 kai Íkousen  li tÍn phŰnÍn tÍs boÍs kai eipen tis Í boÍ tÍs phŰnÍs tautÍs kai o anthrŰpos speusas eisÍlthen kai apÍngeilen tŰ  li
15 kai  li uios enenÍkonta etŰn kai oi ophthalmoi autou epanestÍsan kai ouk eblepen kai eipen  li tois andrasin tois periestÍkosin autŰ tis Í phŰnÍ tou Íchous toutou
16 kai o anÍr speusas prosÍlthen pros  li kai eipen autŰ egŰ eimi o ÍkŰn ek tÍs parembolÍs kagŰ pepheuga ek tÍs parataxeŰs sÍmeron kai eipen ti to gegonos rÍma teknon
17 kai apekrithÍ to paidarion kai eipen pepheugen anÍr IsraÍl ek prosŰpou allophulŰn kai egeneto plÍgÍ megalÍ en tŰ laŰ kai amphoteroi oi uioi sou tethnÍkasin kai Í kibŰtos tou theou elÍmphthÍ
18 kai egeneto Űs emnÍsthÍ tÍs kibŰtou tou theou kai epesen apo tou diphrou opisthiŰs echomenos tÍs pulÍs kai sunetribÍ o nŰtos autou kai apethanen oti presbutÍs o anthrŰpos kai barus kai autos ekrinen ton IsraÍl eikosi etÍ
19 kai numphÍ autou gunÍ Phinees suneilÍphuia tou tekein kai Íkousen tÍn angelian oti elÍmphthÍ Í kibŰtos tou theou kai oti tethnÍken o pentheros autÍs kai o anÍr autÍs kai Űklasen kai eteken oti epestraphÍsan ep autÍn Űdines autÍs
20 kai en tŰ kairŰ autÍs apothnÍskei kai eipon autÍ ai gunaikes ai parestÍkuiai autÍ mÍ phobou oti uion tetokas kai ouk apekrithÍ kai ouk enoÍsen Í kardia autÍs
21 kai ekalesen to paidarion Ouai barchabŰth uper tÍs kibŰtou tou theou kai uper tou pentherou autÍs kai uper tou andros autÍs
22 kai eipan apŰkistai doxa IsraÍl en tŰ lÍmphthÍnai tÍn kibŰton kuriou

Kapitel 5

1 kai allophuloi elabon tÍn kibŰton tou theou kai eisÍnegkan autÍn ex Abennezer eis AzŰton
2 kai elabon allophuloi tÍn kibŰton kuriou kai eisÍnegkan autÍn eis oikon DagŰn kai parestÍsan autÍn para DagŰn
3 kai Űrthrisan oi AzŰtioi kai eisÍlthon eis oikon DagŰn kai eidon kai idou DagŰn peptŰkŰs epi prosŰpon autou enŰpion kibŰtou tou theou kai Ígeiran ton DagŰn kai katestÍsan eis ton topon autou kai ebarunthÍ cheir kuriou epi tous AzŰtious kai ebasanisen autous kai epataxen autous eis tas edras autŰn tÍn AzŰton kai ta oria autÍs
4 kai egeneto ote Űrthrisan to prŰi kai idou DagŰn peptŰkŰs epi prosŰpon autou enŰpion kibŰtou diathÍkÍs kuriou kai Í kephalÍ DagŰn kai amphotera ta ichnÍ cheirŰn autou aphÍrÍmena epi ta emprosthia amapheth ekaston kai amphoteroi oi karpoi tŰn cheirŰn autou peptŰkotes epi to prothuron plÍn Í rachis DagŰn upeleiphthÍ
5 dia touto ouk epibainousin oi iereis DagŰn kai pas o eisporeuomenos eis oikon DagŰn epi bathmon oikou DagŰn en AzŰtŰ eŰs tÍs Ímeras tautÍs oti uperbainontes uperbainousin
6 kai ebarunthÍ cheir kuriou epi AzŰton kai epÍgagen autois kai exezesen autois eis tas naus kai meson tÍs chŰras autÍs anephuÍsan mues kai egeneto sugchusis thanatou megalÍ en tÍ polei
7 kai eidon oi andres AzŰtou oti outŰs kai legousin oti ou kathÍsetai kibŰtos tou theou IsraÍl meth ÍmŰn oti sklÍra cheir autou eph Ímas kai epi DagŰn theon ÍmŰn
8 kai apostellousin kai sunagousin tous satrapas tŰn allophulŰn pros autous kai legousin ti poiÍsŰmen kibŰtŰ theou IsraÍl kai legousin oi Geththaioi metelthetŰ kibŰtos tou theou pros Ímas kai metÍlthen kibŰtos tou theou eis Geththa
9 kai egenÍthÍ meta to metelthein autÍn kai ginetai cheir kuriou en tÍ polei tarachos megas sphodra kai epataxen tous andras tÍs poleŰs apo mikrou eŰs megalou kai epataxen autous eis tas edras autŰn kai epoiÍsan eautois oi Geththaioi edras
10 kai exapostellousin tÍn kibŰton tou theou eis AskalŰna kai egenÍthÍ Űs eisÍlthen kibŰtos theou eis AskalŰna kai eboÍsan oi AskalŰnitai legontes ti apestrepsate pros Ímas tÍn kibŰton tou theou IsraÍl thanatŰsai Ímas kai ton laon ÍmŰn
11 kai exapostellousin kai sunagousin tous satrapas tŰn allophulŰn kai eipon exaposteilate tÍn kibŰton tou theou IsraÍl kai kathisatŰ eis ton topon autÍs kai ou mÍ thanatŰsÍ Ímas kai ton laon ÍmŰn oti egenÍthÍ sugchusis thanatou en olÍ tÍ polei bareia sphodra Űs eisÍlthen kibŰtos theou IsraÍl ekei
12 kai oi zŰntes kai ouk apothanontes eplÍgÍsan eis tas edras kai anebÍ Í kraugÍ tÍs poleŰs eis ton ouranon

Kapitel 6

1 kai Ín Í kibŰtos en agrŰ tŰn allophulŰn epta mÍnas kai exezesen Í gÍ autŰn muas
2 kai kalousin allophuloi tous iereis kai tous manteis kai tous epaoidous autŰn legontes ti poiÍsŰmen tÍ kibŰtŰ kuriou gnŰrisate Ímin en tini aposteloumen autÍn eis ton topon autÍs
3 kai eipan ei exapestellete umeis tÍn kibŰton diathÍkÍs kuriou theou IsraÍl mÍ dÍ exaposteilÍte autÍn kenÍn alla apodidontes apodote autÍ tÍs basanou kai tote iathÍsesthe kai exilasthÍsetai umin mÍ ouk apostÍ Í cheir autou aph umŰn
4 kai legousin ti to tÍs basanou apodŰsomen autÍ kai eipan kat arithmon tŰn satrapŰn tŰn allophulŰn pente edras chrusas oti ptaisma en umin kai tois archousin umŰn kai tŰ laŰ
5 kai mus chrusous omoiŰma tŰn muŰn umŰn tŰn diaphtheirontŰn tÍn gÍn kai dŰsete tŰ kuriŰ doxan opŰs kouphisÍ tÍn cheira autou aph umŰn kai apo tŰn theŰn umŰn kai apo tÍs gÍs umŰn
6 kai ina ti barunete tas kardias umŰn Űs ebarunen Aiguptos kai PharaŰ tÍn kardian autŰn ouchi ote enepaixen autois exapesteilan autous kai apÍlthon
7 kai nun labete kai poiÍsate amaxan kainÍn kai duo boas prŰtotokousas aneu tŰn teknŰn kai zeuxate tas boas en tÍ amaxÍ kai apagagete ta tekna apo opisthen autŰn eis oikon
8 kai lÍmpsesthe tÍn kibŰton kai thÍsete autÍn epi tÍn amaxan kai ta skeuÍ ta chrusa apodŰsete autÍ tÍs basanou kai thÍsete en themati bersechthan ek merous autÍs kai exaposteleite autÍn kai apelasate autÍn kai apeleusetai
9 kai opsesthe ei eis odon oriŰn autÍs poreusetai kata Baithsamus autos pepoiÍken Ímin tÍn kakian tautÍn tÍn megalÍn kai ean mÍ kai gnŰsometha oti ou cheir autou Íptai ÍmŰn alla sumptŰma touto gegonen Ímin
10 kai epoiÍsan oi allophuloi outŰs kai elabon duo boas prŰtotokousas kai ezeuxan autas en tÍ amaxÍ kai ta tekna autŰn apekŰlusan eis oikon
11 kai ethento tÍn kibŰton epi tÍn amaxan kai to thema ergab kai tous mus tous chrusous
12 kai kateuthunan ai boes en tÍ odŰ eis odon Baithsamus en tribŰ eni eporeuonto kai ekopiŰn kai ou methistanto dexia oude aristera kai oi satrapai tŰn allophulŰn eporeuonto opisŰ autÍs eŰs oriŰn Baithsamus
13 kai oi en Baithsamus etherizon therismon purŰn en koiladi kai Íran ophthalmous autŰn kai eidon kibŰton kuriou kai ÍuphranthÍsan eis apantÍsin autÍs
14 kai Í amaxa eisÍlthen eis agron ‘sÍe ton en Baithsamus kai estÍsan ekei par autÍ lithon megan kai schizousin ta xula tÍs amaxÍs kai tas boas anÍnegkan eis olokautŰsin tŰ kuriŰ
15 kai oi Leuitai anÍnegkan tÍn kibŰton tou kuriou kai to thema ergab met autÍs kai ta ep autÍs skeuÍ ta chrusa kai ethento epi tou lithou tou megalou kai oi andres Baithsamus anÍnegkan olokautŰseis kai thusias en tÍ Ímera ekeinÍ tŰ kuriŰ
16 kai oi pente satrapai tŰn allophulŰn eŰrŰn kai anestrepsan eis AskalŰna tÍ Ímera ekeinÍ
17 kai autai ai edrai ai chrusai as apedŰkan oi allophuloi tÍs basanou tŰ kuriŰ tÍs AzŰtou mian tÍs GazÍs mian tÍs AskalŰnos mian tÍs Geth mian tÍs AkkarŰn mian
18 kai mus oi chrusoi kat arithmon pasŰn poleŰn tŰn allophulŰn tŰn pente satrapŰn ek poleŰs estereŰmenÍs kai eŰs kŰmÍs tou Pherezaiou kai eŰs lithou tou megalou ou epethÍkan ep autou tÍn kibŰton diathÍkÍs kuriou tou en agrŰ ‘sÍe tou Baithsamusitou
19 kai ouk Ísmenisan oi uioi Iechoniou en tois andrasin Baithsamus oti eidan kibŰton kuriou kai epataxen en autois ebdomÍkonta andras kai pentÍkonta chiliadas andrŰn kai epenthÍsen o laos oti epataxen kurios en tŰ laŰ plÍgÍn megalÍn sphodra
20 kai eipan oi andres oi ek Baithsamus tis dunÍsetai dielthein enŰpion kuriou tou agiou toutou kai pros tina anabÍsetai kibŰtos kuriou aph ÍmŰn
21 kai apostellousin angelous pros tous katoikountas Kariathiarim legontes apestrophasin allophuloi tÍn kibŰton kuriou katabÍte kai anagagete autÍn pros eautous

Kapitel 7

1 kai erchontai oi andres Kariathiarim kai anagousin tÍn kibŰton diathÍkÍs kuriou kai eisagousin autÍn eis oikon Aminadab ton en tŰ bounŰ kai ton Eleazar uion autou Ígiasan phulassein tÍn kibŰton diathÍkÍs kuriou
2 kai egenÍthÍ aph Ís Ímeras Ín Í kibŰtos en Kariathiarim eplÍthunan ai Ímerai kai egenonto eikosi etÍ kai epeblepsen pas oikos IsraÍl opisŰ kuriou
3 kai eipen SamouÍl pros panta oikon IsraÍl legŰn ei en olÍ kardia umŰn umeis epistrephete pros kurion perielete tous theous tous allotrious ek mesou umŰn kai ta alsÍ kai etoimasate tas kardias umŰn pros kurion kai douleusate autŰ monŰ kai exeleitai umas ek cheiros allophulŰn
4 kai perieilon oi uioi IsraÍl tas Baalim kai ta alsÍ AstarŰth kai edouleusan kuriŰ monŰ
5 kai eipen SamouÍl athroisate panta IsraÍl eis MassÍphath kai proseuxomai peri umŰn pros kurion
6 kai sunÍchthÍsan eis MassÍphath kai udreuontai udŰr kai exechean enŰpion kuriou epi tÍn gÍn kai enÍsteusan en tÍ Ímera ekeinÍ kai eipan ÍmartÍkamen enŰpion kuriou kai edikazen SamouÍl tous uious IsraÍl eis MassÍphath
7 kai Íkousan oi allophuloi oti sunÍthroisthÍsan pantes oi uioi IsraÍl eis MassÍphath kai anebÍsan satrapai allophulŰn epi IsraÍl kai akouousin oi uioi IsraÍl kai ephobÍthÍsan apo prosŰpou allophulŰn
8 kai eipan oi uioi IsraÍl pros SamouÍl mÍ parasiŰpÍsÍs aph ÍmŰn tou mÍ boan pros kurion theon sou kai sŰsei Ímas ek cheiros allophulŰn
9 kai elaben SamouÍl arna galathÍnon ena kai anÍnegken auton olokautŰsin sun panti tŰ laŰ tŰ kuriŰ kai eboÍsen SamouÍl pros kurion peri IsraÍl kai epÍkousen autou kurios
10 kai Ín SamouÍl anapherŰn tÍn olokautŰsin kai allophuloi prosÍgon eis polemon epi IsraÍl kai ebrontÍsen kurios en phŰnÍ megalÍ en tÍ Ímera ekeinÍ epi tous allophulous kai sunechuthÍsan kai eptaisan enŰpion IsraÍl
11 kai exÍlthan andres IsraÍl ek MassÍphath kai katediŰxan tous allophulous kai epataxan autous eŰs upokatŰ tou Baithchor
12 kai elaben SamouÍl lithon ena kai estÍsen auton ana meson MassÍphath kai ana meson tÍs palaias kai ekalesen to onoma autou Abenezer lithos tou boÍthou kai eipen eŰs entautha eboÍthÍsen Ímin kurios
13 kai etapeinŰsen kurios tous allophulous kai ou prosethento eti proselthein eis orion IsraÍl kai egenÍthÍ cheir kuriou epi tous allophulous pasas tas Ímeras tou SamouÍl
14 kai apedothÍsan ai poleis as elabon oi allophuloi para tŰn uiŰn IsraÍl kai apedŰkan autas tŰ IsraÍl apo AskalŰnos eŰs Azob kai to orion IsraÍl apheilanto ek cheiros allophulŰn kai Ín eirÍnÍ ana meson IsraÍl kai ana meson tou Amorraiou
15 kai edikazen SamouÍl ton IsraÍl pasas tas Ímeras tÍs zŰÍs autou
16 kai eporeueto kat eniauton eniauton kai ekuklou BaithÍl kai tÍn Galgala kai tÍn MassÍphath kai edikazen ton IsraÍl en pasi tois Ígiasmenois toutois
17 Í de apostrophÍ autou eis Armathaim oti ekei Ín o oikos autou kai edikazen ekei ton IsraÍl kai ŰkodomÍsen ekei thusiastÍrion tŰ kuriŰ

Kapitel 8

1 kai egeneto Űs egÍrasen SamouÍl kai katestÍsen tous uious autou dikastas tŰ IsraÍl
2 kai tauta ta onomata tŰn uiŰn autou prŰtotokos IŰÍl kai onoma tou deuterou Abia dikastai en BÍrsabee
3 kai ouk eporeuthÍsan oi uioi autou en odŰ autou kai exeklinan opisŰ tÍs sunteleias kai elambanon dŰra kai exeklinon dikaiŰmata
4 kai sunathroizontai andres IsraÍl kai paraginontai eis Armathaim pros SamouÍl
5 kai eipan autŰ idou su gegÍrakas kai oi uioi sou ou poreuontai en tÍ odŰ sou kai nun katastÍson eph Ímas basilea dikazein Ímas katha kai ta loipa ethnÍ
6 kai Ín ponÍron to rÍma en ophthalmois SamouÍl Űs eipan dos Ímin basilea dikazein Ímas kai prosÍuxato SamouÍl pros kurion
7 kai eipen kurios pros SamouÍl akoue tÍs phŰnÍs tou laou katha an lalÍsŰsin soi oti ou se exouthenÍkasin all Í eme exoudenŰkasin tou mÍ basileuein ep autŰn
8 kata panta ta poiÍmata a epoiÍsan moi aph Ís Ímeras anÍgagon autous ex Aiguptou eŰs tÍs Ímeras tautÍs kai egkatelipon me kai edouleuon theois eterois outŰs autoi poiousin kai soi
9 kai nun akoue tÍs phŰnÍs autŰn plÍn oti diamarturomenos diamarturÍ autois kai apangeleis autois to dikaiŰma tou basileŰs os basileusei ep autous
10 kai eipen SamouÍl pan to rÍma kuriou pros ton laon tous aitountas par autou basilea
11 kai eipen touto estai to dikaiŰma tou basileŰs os basileusei eph umas tous uious umŰn lÍmpsetai kai thÍsetai autous en armasin autou kai ippeusin autou kai protrechontas tŰn armatŰn autou
12 kai thesthai autous eautŰ chiliarchous kai ekatontarchous kai therizein therismon autou kai trugan trugÍton autou kai poiein skeuÍ polemika autou kai skeuÍ armatŰn autou
13 kai tas thugateras umŰn lÍmpsetai eis murepsous kai eis mageirissas kai eis pessousas
14 kai tous agrous umŰn kai tous ampelŰnas umŰn kai tous elaiŰnas umŰn tous agathous lÍmpsetai kai dŰsei tois doulois autou
15 kai ta spermata umŰn kai tous ampelŰnas umŰn apodekatŰsei kai dŰsei tois eunouchois autou kai tois doulois autou
16 kai tous doulous umŰn kai tas doulas umŰn kai ta boukolia umŰn ta agatha kai tous onous umŰn lÍmpsetai kai apodekatŰsei eis ta erga autou
17 kai ta poimnia umŰn apodekatŰsei kai umeis esesthe autŰ douloi
18 kai boÍsesthe en tÍ Ímera ekeinÍ ek prosŰpou basileŰs umŰn ou exelexasthe eautois kai ouk epakousetai kurios umŰn en tais Ímerais ekeinais oti umeis exelexasthe eautois basilea
19 kai ouk Íbouleto o laos akousai tou SamouÍl kai eipan autŰ ouchi all Í basileus estai eph Ímas
20 kai esometha kai Ímeis kata panta ta ethnÍ kai dikasei Ímas basileus ÍmŰn kai exeleusetai emprosthen ÍmŰn kai polemÍsei ton polemon ÍmŰn
21 kai Íkousen SamouÍl pantas tous logous tou laou kai elalÍsen autous eis ta Űta kuriou
22 kai eipen kurios pros SamouÍl akoue tÍs phŰnÍs autŰn kai basileuson autois basilea kai eipen SamouÍl pros andras IsraÍl apotrechetŰ ekastos eis tÍn polin autou

Kapitel 9

1 kai Ín anÍr ex uiŰn Beniamin kai onoma autŰ Kis uios AbiÍl uiou Sared uiou Bachir uiou Aphek uiou andros Ieminaiou anÍr dunatos
2 kai toutŰ uios kai onoma autŰ Saoul eumegethÍs anÍr agathos kai ouk Ín en uiois IsraÍl agathos uper auton uper Űmian kai epanŰ upsÍlos uper pasan tÍn gÍn
3 kai apŰlonto ai onoi Kis patros Saoul kai eipen Kis pros Saoul ton uion autou labe meta seautou en tŰn paidariŰn kai anastÍte kai poreuthÍte kai zÍtÍsate tas onous
4 kai diÍlthon di orous Ephraim kai diÍlthon dia tÍs gÍs Selcha kai ouch euron kai diÍlthon dia tÍs gÍs Easakem kai ouk Ín kai diÍlthon dia tÍs gÍs Iakim kai ouch euron
5 autŰn elthontŰn eis tÍn Siph kai Saoul eipen tŰ paidariŰ autou tŰ met autou deuro kai anastrepsŰmen mÍ aneis o patÍr mou tas onous phrontizÍ peri ÍmŰn
6 kai eipen autŰ to paidarion idou dÍ anthrŰpos tou theou en tÍ polei tautÍ kai o anthrŰpos endoxos pan o ean lalÍsÍ paraginomenon parestai kai nun poreuthŰmen opŰs apangeilÍ Ímin tÍn odon ÍmŰn eph Ín eporeuthÍmen ep autÍn
7 kai eipen Saoul tŰ paidariŰ autou tŰ met autou kai idou poreusometha kai ti oisomen tŰ anthrŰpŰ tou theou oti oi artoi ekleloipasin ek tŰn angeiŰn ÍmŰn kai pleion ouk estin meth ÍmŰn eisenegkein tŰ anthrŰpŰ tou theou to uparchon Ímin
8 kai prosetheto to paidarion apokrithÍnai tŰ Saoul kai eipen idou eurÍtai en tÍ cheiri mou tetarton siklou arguriou kai dŰseis tŰ anthrŰpŰ tou theou kai apangelei Ímin tÍn odon ÍmŰn
9 kai emprosthen en IsraÍl tade elegen ekastos en tŰ poreuesthai eperŰtan ton theon deuro poreuthŰmen pros ton bleponta oti ton prophÍtÍn ekalei o laos emprosthen o blepŰn
10 kai eipen Saoul pros to paidarion autou agathon to rÍma deuro kai poreuthŰmen kai eporeuthÍsan eis tÍn polin ou Ín ekei o anthrŰpos tou theou
11 autŰn anabainontŰn tÍn anabasin tÍs poleŰs kai autoi euriskousin ta korasia exelÍluthota udreusasthai udŰr kai legousin autais ei estin entautha o blepŰn
12 kai apekrithÍ ta korasia autois kai legousin autois estin idou kata prosŰpon umŰn nun dia tÍn Ímeran Íkei eis tÍn polin oti thusia sÍmeron tŰ laŰ en Bama
13 Űs an eiselthÍte tÍn polin outŰs eurÍsete auton en tÍ polei prin anabÍnai auton eis Bama tou phagein oti ou mÍ phagÍ o laos eŰs tou eiselthein auton oti outos eulogei tÍn thusian kai meta tauta esthiousin oi xenoi kai nun anabÍte oti dia tÍn Ímeran eurÍsete auton
14 kai anabainousin tÍn polin autŰn eisporeuomenŰn eis meson tÍs poleŰs kai idou SamouÍl exÍlthen eis apantÍsin autŰn tou anabÍnai eis Bama
15 kai kurios apekalupsen to Űtion SamouÍl Ímera mia emprosthen tou elthein pros auton Saoul legŰn
16 Űs o kairos aurion apostelŰ pros se andra ek gÍs Beniamin kai chriseis auton eis archonta epi ton laon mou IsraÍl kai sŰsei ton laon mou ek cheiros allophulŰn oti epeblepsa epi tÍn tapeinŰsin tou laou mou oti Ílthen boÍ autŰn pros me
17 kai SamouÍl eiden ton Saoul kai kurios apekrithÍ autŰ idou o anthrŰpos on eipa soi outos arxei en tŰ laŰ mou
18 kai prosÍgagen Saoul pros SamouÍl eis meson tÍs poleŰs kai eipen apangeilon dÍ poios o oikos tou blepontos
19 kai apekrithÍ SamouÍl tŰ Saoul kai eipen egŰ eimi autos anabÍthi emprosthen mou eis Bama kai phage met emou sÍmeron kai exapostelŰ se prŰi kai panta ta en tÍ kardia sou apangelŰ soi
20 kai peri tŰn onŰn sou tŰn apolŰluiŰn sÍmeron tritaiŰn mÍ thÍs tÍn kardian sou autais oti eurÍntai kai tini ta Űraia tou IsraÍl ou soi kai tŰ oikŰ tou patros sou
21 kai apekrithÍ Saoul kai eipen ouchi andros uios Ieminaiou egŰ eimi tou mikrou skÍptrou phulÍs IsraÍl kai tÍs phulÍs tÍs elachistÍs ex olou skÍptrou Beniamin kai ina ti elalÍsas pros eme kata to rÍma touto
22 kai elaben SamouÍl ton Saoul kai to paidarion autou kai eisÍgagen autous eis to kataluma kai etheto autois topon en prŰtois tŰn keklÍmenŰn Űsei ebdomÍkonta andrŰn
23 kai eipen SamouÍl tŰ mageirŰ dos moi tÍn merida Ín edŰka soi Ín eipa soi theinai autÍn para soi
24 kai upsŰsen o mageiros tÍn kŰlean kai parethÍken autÍn enŰpion Saoul kai eipen SamouÍl tŰ Saoul idou upoleimma parathes auto enŰpion sou kai phage oti eis marturion tetheitai soi para tous allous apoknize kai ephagen Saoul meta SamouÍl en tÍ Ímera ekeinÍ
25 kai katebÍ ek tÍs Bama en tÍ polei kai diestrŰsan tŰ Saoul epi tŰ dŰmati
26 kai ekoimÍthÍ kai egeneto Űs anebainen o orthros kai ekalesen SamouÍl ton Saoul epi tŰ dŰmati legŰn anasta kai exapostelŰ se kai anestÍ Saoul kai exÍlthen autos kai SamouÍl eŰs exŰ
27 autŰn katabainontŰn eis meros tÍs poleŰs kai SamouÍl eipen tŰ Saoul eipon tŰ neaniskŰ kai dielthetŰ emprosthen ÍmŰn kai su stÍthi Űs sÍmeron kai akouson rÍma theou

Kapitel 10

1 kai elaben SamouÍl ton phakon tou elaiou kai epecheen epi tÍn kephalÍn autou kai ephilÍsen auton kai eipen autŰ ouchi kechriken se kurios eis archonta epi ton laon autou epi IsraÍl kai su arxeis en laŰ kuriou kai su sŰseis auton ek cheiros echthrŰn autou kuklothen kai touto soi to sÍmeion oti echrisen se kurios epi klÍronomian autou eis archonta
2 Űs an apelthÍs sÍmeron ap emou kai eurÍseis duo andras pros tois taphois RachÍl en tŰ oriŰ Beniamin allomenous megala kai erousin soi eurÍntai ai onoi as eporeuthÍte zÍtein kai idou o patÍr sou apotetinaktai to rÍma tŰn onŰn kai edapsileusato di umas legŰn ti poiÍsŰ uper tou uiou mou
3 kai apeleusei ekeithen kai epekeina Íxeis eŰs tÍs druos ThabŰr kai eurÍseis ekei treis andras anabainontas pros ton theon eis BaithÍl ena aironta tria aigidia kai ena aironta tria angeia artŰn kai ena aironta askon oinou
4 kai erŰtÍsousin se ta eis eirÍnÍn kai dŰsousin soi duo aparchas artŰn kai lÍmpsÍ ek tÍs cheiros autŰn
5 kai meta tauta eiseleusÍ eis ton bounon tou theou ou estin ekei to anastÍma tŰn allophulŰn ekei Nasib o allophulos kai estai Űs an eiselthÍte ekei eis tÍn polin kai apantÍseis chorŰ prophÍtŰn katabainontŰn ek tÍs Bama kai emprosthen autŰn nabla kai tumpanon kai aulos kai kinura kai autoi prophÍteuontes
6 kai ephaleitai epi se pneuma kuriou kai prophÍteuseis met autŰn kai straphÍsÍ eis andra allon
7 kai estai otan Íxei ta sÍmeia tauta epi se poiei panta osa ean eurÍ Í cheir sou oti theos meta sou
8 kai katabÍsÍ emprosthen tÍs Galgala kai idou katabainŰ pros se anenegkein olokautŰsin kai thusias eirÍnikas epta Ímeras dialeipseis eŰs tou elthein me pros se kai gnŰrisŰ soi a poiÍseis
9 kai egenÍthÍ Űste epistraphÍnai tŰ ŰmŰ autou apelthein apo SamouÍl metestrepsen autŰ o theos kardian allÍn kai Ílthen panta ta sÍmeia en tÍ Ímera ekeinÍ
10 kai erchetai ekeithen eis ton bounon kai idou choros prophÍtŰn ex enantias autou kai Ílato ep auton pneuma theou kai eprophÍteusen en mesŰ autŰn
11 kai egenÍthÍsan pantes oi eidotes auton echthes kai tritÍn kai eidon kai idou autos en mesŰ tŰn prophÍtŰn kai eipen o laos ekastos pros ton plÍsion autou ti touto to gegonos tŰ uiŰ Kis Í kai Saoul en prophÍtais
12 kai apekrithÍ tis autŰn kai eipen kai tis patÍr autou dia touto egenÍthÍ eis parabolÍn Í kai Saoul en prophÍtais
13 kai sunetelesen prophÍteuŰn kai erchetai eis ton bounon
14 kai eipen o oikeios autou pros auton kai pros to paidarion autou pou eporeuthÍte kai eipan zÍtein tas onous kai eidamen oti ouk eisin kai eisÍlthomen pros SamouÍl
15 kai eipen o oikeios pros Saoul apangeilon dÍ moi ti eipen soi SamouÍl
16 kai eipen Saoul pros ton oikeion autou apÍngeilen apangellŰn moi oti eurÍntai ai onoi to de rÍma tÍs basileias ouk apÍngeilen autŰ
17 kai parÍngeilen SamouÍl panti tŰ laŰ pros kurion eis MassÍpha
18 kai eipen pros uious IsraÍl tade eipen kurios o theos IsraÍl legŰn egŰ anÍgagon tous uious IsraÍl ex Aiguptou kai exeilamÍn umas ek cheiros PharaŰ basileŰs Aiguptou kai ek pasŰn tŰn basileiŰn tŰn thlibousŰn umas
19 kai umeis sÍmeron exouthenÍkate ton theon os autos estin umŰn sŰtÍr ek pantŰn tŰn kakŰn umŰn kai thlipseŰn umŰn kai eipate ouchi all Í oti basilea stÍseis eph ÍmŰn kai nun katastÍte enŰpion kuriou kata ta skÍptra umŰn kai kata tas phulas umŰn
20 kai prosÍgagen SamouÍl panta ta skÍptra IsraÍl kai kataklÍroutai skÍptron Beniamin
21 kai prosagei skÍptron Beniamin eis phulas kai kataklÍroutai phulÍ Mattari kai prosagousin tÍn phulÍn Mattari eis andras kai kataklÍroutai Saoul uios Kis kai ezÍtei auton kai ouch eurisketo
22 kai epÍrŰtÍsen SamouÍl eti en kuriŰ ei erchetai o anÍr entautha kai eipen kurios idou autos kekruptai en tois skeuesin
23 kai edramen kai lambanei auton ekeithen kai katestÍsen en mesŰ tou laou kai upsŰthÍ uper panta ton laon uper Űmian kai epanŰ
24 kai eipen SamouÍl pros panta ton laon ei eorakate on eklelektai eautŰ kurios oti ouk estin autŰ omoios en pasin umin kai egnŰsan pas o laos kai eipan zÍtŰ o basileus
25 kai eipen SamouÍl pros ton laon to dikaiŰma tou basileŰs kai egrapsen en bibliŰ kai ethÍken enŰpion kuriou kai exapesteilen SamouÍl panta ton laon kai apÍlthen ekastos eis ton topon autou
26 kai Saoul apÍlthen eis ton oikon autou eis Gabaa kai eporeuthÍsan uioi dunameŰn Űn Ípsato kurios kardias autŰn meta Saoul
27 kai uioi loimoi eipan ti sŰsei Ímas outos kai Ítimasan auton kai ouk Ínegkan autŰ dŰra

Kapitel 11

1 kai egenÍthÍ Űs meta mÍna kai anebÍ Naas o AmmanitÍs kai paremballei epi Iabis Galaad kai eipon pantes oi andres Iabis pros Naas ton AmmanitÍn diathou Ímin diathÍkÍn kai douleusomen soi
2 kai eipen pros autous Naas o AmmanitÍs en tautÍ diathÍsomai umin diathÍkÍn en tŰ exoruxai umŰn panta ophthalmon dexion kai thÍsomai oneidos epi IsraÍl
3 kai legousin autŰ oi andres Iabis anes Ímin epta Ímeras kai aposteloumen angelous eis pan orion IsraÍl ean mÍ Í o sŰzŰn Ímas exeleusometha pros umas
4 kai erchontai oi angeloi eis Gabaa pros Saoul kai lalousin tous logous eis ta Űta tou laou kai Íran pas o laos tÍn phŰnÍn autŰn kai eklausan
5 kai idou Saoul Írcheto meta to prŰi ex agrou kai eipen Saoul ti oti klaiei o laos kai diÍgountai autŰ ta rÍmata tŰn uiŰn Iabis
6 kai ephÍlato pneuma kuriou epi Saoul Űs Íkousen ta rÍmata tauta kai ethumŰthÍ ep autous orgÍ autou sphodra
7 kai elaben duo boas kai emelisen autas kai apesteilen eis pan orion IsraÍl en cheiri angelŰn legŰn os ouk estin ekporeuomenos opisŰ Saoul kai opisŰ SamouÍl kata tade poiÍsousin tois bousin autou kai epÍlthen ekstasis kuriou epi ton laon IsraÍl kai eboÍsan Űs anÍr eis
8 kai episkeptetai autous Abiezek en Bama pan andra IsraÍl exakosias chiliadas kai andras Iouda ebdomÍkonta chiliadas
9 kai eipen tois angelois tois erchomenois tade ereite tois andrasin Iabis aurion umin Í sŰtÍria diathermanantos tou Íliou kai Ílthon oi angeloi eis tÍn polin kai apangellousin tois andrasin Iabis kai euphranthÍsan
10 kai eipan oi andres Iabis pros Naas ton AmmanitÍn aurion exeleusometha pros umas kai poiÍsete Ímin to agathon enŰpion umŰn
11 kai egenÍthÍ meta tÍn aurion kai etheto Saoul ton laon eis treis archas kai eisporeuontai meson tÍs parembolÍs en phulakÍ tÍ prŰinÍ kai etupton tous uious AmmŰn eŰs diethermanthÍ Í Ímera kai egenÍthÍsan oi upoleleimmenoi diesparÍsan kai ouch upeleiphthÍsan en autois duo kata to auto
12 kai eipen o laos pros SamouÍl tis o eipas oti Saoul ou basileusei ÍmŰn parados tous andras kai thanatŰsomen autous
13 kai eipen Saoul ouk apothaneitai oudeis en tÍ Ímera tautÍ oti sÍmeron kurios epoiÍsen sŰtÍrian en IsraÍl
14 kai eipen SamouÍl pros ton laon legŰn poreuthŰmen eis Galgala kai egkainisŰmen ekei tÍn basileian
15 kai eporeuthÍ pas o laos eis Galgala kai echrisen SamouÍl ekei ton Saoul eis basilea enŰpion kuriou en Galgalois kai ethusen ekei thusias kai eirÍnikas enŰpion kuriou kai euphranthÍ SamouÍl kai pas IsraÍl Űste lian

Kapitel 12

1 kai eipen SamouÍl pros panta andra IsraÍl idou Íkousa phŰnÍs umŰn eis panta osa eipate moi kai ebasileusa eph umas basilea
2 kai nun idou o basileus diaporeuetai enŰpion umŰn kagŰ gegÍraka kai kathÍsomai kai oi uioi mou idou en umin kagŰ idou dielÍlutha enŰpion umŰn ek neotÍtos mou kai eŰs tÍs Ímeras tautÍs
3 idou egŰ apokrithÍte kat emou enŰpion kuriou kai enŰpion christou autou moschon tinos eilÍpha Í onon tinos eilÍpha Í tina katedunasteusa umŰn Í tina exepiesa Í ek cheiros tinos eilÍpha exilasma kai upodÍma apokrithÍte kat emou kai apodŰsŰ umin
4 kai eipan pros SamouÍl ouk ÍdikÍsas Ímas kai ou katedunasteusas kai ouk ethlasas Ímas kai ouk eilÍphas ek cheiros oudenos ouden
5 kai eipen SamouÍl pros ton laon martus kurios en umin kai martus christos autou sÍmeron en tautÍ tÍ Ímera oti ouch eurÍkate en cheiri mou outhen kai eipan martus
6 kai eipen SamouÍl pros ton laon legŰn martus kurios o poiÍsas ton MŰusÍn kai ton AarŰn o anagagŰn tous pateras ÍmŰn ex Aiguptou
7 kai nun katastÍte kai dikasŰ umas enŰpion kuriou kai apangelŰ umin tÍn pasan dikaiosunÍn kuriou a epoiÍsen en umin kai en tois patrasin umŰn
8 Űs eisÍlthen IakŰb kai oi uioi autou eis Aigupton kai etapeinŰsen autous Aiguptos kai eboÍsan oi pateres ÍmŰn pros kurion kai apesteilen kurios ton MŰusÍn kai ton AarŰn kai exÍgagen tous pateras ÍmŰn ex Aiguptou kai katŰkisen autous en tŰ topŰ toutŰ
9 kai epelathonto kuriou tou theou autŰn kai apedoto autous eis cheiras Sisara archistratÍgou Iabin basileŰs AsŰr kai eis cheiras allophulŰn kai eis cheiras basileŰs MŰab kai epolemÍsan en autois
10 kai eboÍsan pros kurion kai elegon Ímartomen oti egkatelipomen ton kurion kai edouleusamen tois Baalim kai tois alsesin kai nun exelou Ímas ek cheiros echthrŰn ÍmŰn kai douleusomen soi
11 kai apesteilen kurios ton Ierobaal kai ton Barak kai ton Iephthae kai ton SamouÍl kai exeilato umas ek cheiros echthrŰn umŰn tŰn kuklothen kai katŰkeite pepoithotes
12 kai eidete oti Naas basileus uiŰn AmmŰn Ílthen eph umas kai eipate ouchi all Í oti basileus basileusei eph ÍmŰn kai kurios o theos ÍmŰn basileus ÍmŰn
13 kai nun idou o basileus on exelexasthe kai idou dedŰken kurios eph umas basilea
14 ean phobÍthÍte ton kurion kai douleusÍte autŰ kai akousÍte tÍs phŰnÍs autou kai mÍ erisÍte tŰ stomati kuriou kai Íte kai umeis kai o basileus o basileuŰn eph umŰn opisŰ kuriou poreuomenoi
15 ean de mÍ akousÍte tÍs phŰnÍs kuriou kai erisÍte tŰ stomati kuriou kai estai cheir kuriou epi umas kai epi ton basilea umŰn
16 kai nun katastÍte kai idete to rÍma to mega touto o o kurios poiÍsei en ophthalmois umŰn
17 ouchi therismos purŰn sÍmeron epikalesomai kurion kai dŰsei phŰnas kai ueton kai gnŰte kai idete oti Í kakia umŰn megalÍ Ín epoiÍsate enŰpion kuriou aitÍsantes eautois basilea
18 kai epekalesato SamouÍl ton kurion kai edŰken kurios phŰnas kai ueton en tÍ Ímera ekeinÍ kai ephobÍthÍsan pas o laos ton kurion sphodra kai ton SamouÍl
19 kai eipan pas o laos pros SamouÍl proseuxai uper tŰn doulŰn sou pros kurion theon sou kai ou mÍ apothanŰmen oti prostetheikamen pros pasas tas amartias ÍmŰn kakian aitÍsantes eautois basilea
20 kai eipen SamouÍl pros ton laon mÍ phobeisthe umeis pepoiÍkate tÍn pasan kakian tautÍn plÍn mÍ ekklinÍte apo opisthen kuriou kai douleusate tŰ kuriŰ en olÍ kardia umŰn
21 kai mÍ parabÍte opisŰ tŰn mÍthen ontŰn oi ou peranousin outhen kai oi ouk exelountai oti outhen eisin
22 oti ouk apŰsetai kurios ton laon autou dia to onoma autou to mega oti epieikeŰs kurios proselabeto umas autŰ eis laon
23 kai emoi mÍdamŰs tou amartein tŰ kuriŰ anienai tou proseuchesthai peri umŰn kai douleusŰ tŰ kuriŰ kai deixŰ umin tÍn odon tÍn agathÍn kai tÍn eutheian
24 plÍn phobeisthe ton kurion kai douleusate autŰ en alÍtheia kai en olÍ kardia umŰn oti eidete a emegalunen meth umŰn
25 kai ean kakia kakopoiÍsÍte kai umeis kai o basileus umŰn prostethÍsesthe

Kapitel 13

1 kai eklegetai Saoul eautŰ treis chiliadas andrŰn ek tŰn andrŰn IsraÍl kai Ísan meta Saoul dischilioi en Machemas kai en tŰ orei BaithÍl chilioi Ísan meta IŰnathan en Gabee tou Beniamin kai to kataloipon tou laou exapesteilen ekaston eis to skÍnŰma autou
2 kai epataxen IŰnathan ton Nasib ton allophulon ton en tŰ bounŰ kai akouousin oi allophuloi kai Saoul salpingi salpizei eis pasan tÍn gÍn legŰn ÍthetÍkasin oi douloi
3 kai pas IsraÍl Íkousen legontŰn pepaiken Saoul ton Nasib ton allophulon kai ÍschunthÍsan IsraÍl en tois allophulois kai aneboÍsan o laos opisŰ Saoul en Galgalois
4 kai oi allophuloi sunagontai eis polemon epi IsraÍl kai anabainousin epi IsraÍl triakonta chiliades armatŰn kai ex chiliades ippeŰn kai laos Űs Í ammos Í para tÍn thalassan tŰ plÍthei kai anabainousin kai paremballousin en Machemas ex enantias BaithŰn kata notou
5 kai anÍr IsraÍl eiden oti stenŰs autŰ mÍ prosagein auton kai ekrubÍ o laos en tois spÍlaiois kai en tais mandrais kai en tais petrais kai en tois bothrois kai en tois lakkois
6 kai oi diabainontes diebÍsan ton IordanÍn eis gÍn Gad kai Galaad kai Saoul eti Ín en Galgalois kai pas o laos exestÍ opisŰ autou
7 kai dielipen epta Ímeras tŰ marturiŰ Űs eipen SamouÍl kai ou paregeneto SamouÍl eis Galgala kai diesparÍ o laos autou ap autou
8 kai eipen Saoul prosagagete opŰs poiÍsŰ olokautŰsin kai eirÍnikas kai anÍnegken tÍn olokautŰsin
9 kai egeneto Űs sunetelesen anapherŰn tÍn olokautŰsin kai SamouÍl paraginetai kai exÍlthen Saoul eis apantÍsin autŰ eulogÍsai auton
10 kai eipen SamouÍl ti pepoiÍkas kai eipen Saoul oti eidon Űs diesparÍ o laos ap emou kai su ou paregenou Űs dietaxŰ en tŰ marturiŰ tŰn ÍmerŰn kai oi allophuloi sunÍchthÍsan eis Machemas
11 kai eipa nun katabÍsontai oi allophuloi pros me eis Galgala kai tou prosŰpou tou kuriou ouk edeÍthÍn kai enekrateusamÍn kai anÍnegka tÍn olokautŰsin
12 kai eipen SamouÍl pros Saoul memataiŰtai soi oti ouk ephulaxas tÍn entolÍn mou Ín eneteilato soi kurios Űs nun Ítoimasen kurios tÍn basileian sou eŰs aiŰnos epi IsraÍl
13 kai nun Í basileia sou ou stÍsetai kai zÍtÍsei kurios eautŰ anthrŰpon kata tÍn kardian autou kai enteleitai kurios autŰ eis archonta epi ton laon autou oti ouk ephulaxas osa eneteilato soi kurios
14 kai anestÍ SamouÍl kai apÍlthen ek GalgalŰn eis odon autou kai to kataleimma tou laou anebÍ opisŰ Saoul eis apantÍsin opisŰ tou laou tou polemistou autŰn paragenomenŰn ek GalgalŰn eis Gabaa Beniamin kai epeskepsato Saoul ton laon ton eurethenta met autou Űs exakosious andras
15 kai Saoul kai IŰnathan uios autou kai o laos oi eurethentes met autŰn ekathisan en Gabee Beniamin kai eklaion kai oi allophuloi parembeblÍkeisan eis Machemas
16 kai exÍlthen diaphtheirŰn ex agrou allophulŰn trisin archais Í archÍ Í mia epiblepousa odon Gophera epi gÍn SŰgal
17 kai Í mia archÍ epiblepousa odon BaithŰrŰn kai Í archÍ Í mia epiblepousa odon Gabee tÍn eiskuptousan epi Gai tÍn Sabin
18 kai tektŰn sidÍrou ouch eurisketo en pasÍ gÍ IsraÍl oti eipon oi allophuloi mÍ poiÍsŰsin oi Ebraioi romphaian kai doru
19 kai katebainon pas IsraÍl eis gÍn allophulŰn chalkeuein ekastos to theristron autou kai to skeuos autou kai ekastos tÍn axinÍn autou kai to drepanon autou
20 kai Ín o trugÍtos etoimos tou therizein ta de skeuÍ Ín treis sikloi eis ton odonta kai tÍ axinÍ kai tŰ drepanŰ upostasis Ín Í autÍ
21 kai egenÍthÍ en tais Ímerais tou polemou Machemas kai ouch eurethÍ romphaia kai doru en cheiri pantos tou laou tou meta Saoul kai meta IŰnathan kai eurethÍ tŰ Saoul kai tŰ IŰnathan uiŰ autou
22 kai exÍlthen ex upostaseŰs tŰn allophulŰn tÍn en tŰ peran Machemas

Kapitel 14

1 kai ginetai Ímera kai eipen IŰnathan uios Saoul tŰ paidariŰ tŰ aironti ta skeuÍ autou deuro kai diabŰmen eis messab tŰn allophulŰn tÍn en tŰ peran ekeinŰ kai tŰ patri autou ouk apÍngeilen
2 kai Saoul ekathÍto ep akrou tou bounou upo tÍn roan tÍn en MagdŰn kai Ísan met autou Űs exakosioi andres
3 kai Achia uios AchitŰb adelphou IŰchabÍd uiou Phinees uiou  li iereus tou theou en SÍlŰm airŰn ephoud kai o laos ouk Ídei oti peporeutai IŰnathan
4 kai ana meson tÍs diabaseŰs ou ezÍtei IŰnathan diabÍnai eis tÍn upostasin tŰn allophulŰn kai akrŰtÍrion petras enthen kai akrŰtÍrion petras enthen onoma tŰ eni Bazes kai onoma tŰ allŰ Senna
5 Í odos Í mia apo borra erchomenŰ Machmas kai Í odos Í allÍ apo notou erchomenŰ Gabee
6 kai eipen IŰnathan pros to paidarion to airon ta skeuÍ autou deuro diabŰmen eis messab tŰn aperitmÍtŰn toutŰn ei ti poiÍsai Ímin kurios oti ouk estin tŰ kuriŰ sunechomenon sŰzein en pollois Í en oligois
7 kai eipen autŰ o airŰn ta skeuÍ autou poiei pan o ean Í kardia sou ekklinÍ idou egŰ meta sou Űs Í kardia sou kardia mou
8 kai eipen IŰnathan idou Ímeis diabainomen pros tous andras kai katakulisthÍsometha pros autous
9 ean tade eipŰsin pros Ímas apostÍte ekei eŰs an apangeilŰmen umin kai stÍsometha eph eautois kai ou mÍ anabŰmen ep autous
10 kai ean tade eipŰsin pros Ímas anabÍte pros Ímas kai anabÍsometha oti paradedŰken autous kurios eis tas cheiras ÍmŰn touto Ímin to sÍmeion
11 kai eisÍlthon amphoteroi eis messab tŰn allophulŰn kai legousin oi allophuloi idou oi Ebraioi ekporeuontai ek tŰn trŰglŰn autŰn ou ekrubÍsan ekei
12 kai apekrithÍsan oi andres messab pros IŰnathan kai pros ton aironta ta skeuÍ autou kai legousin anabÍte pros Ímas kai gnŰrioumen umin rÍma kai eipen IŰnathan pros ton aironta ta skeuÍ autou anabÍthi opisŰ mou oti paredŰken autous kurios eis cheiras IsraÍl
13 kai anebÍ IŰnathan epi tas cheiras autou kai epi tous podas autou kai o airŰn ta skeuÍ autou met autou kai epeblepsan kata prosŰpon IŰnathan kai epataxen autous kai o airŰn ta skeuÍ autou epedidou opisŰ autou
14 kai egenÍthÍ Í plÍgÍ Í prŰtÍ Ín epataxen IŰnathan kai o airŰn ta skeuÍ autou Űs eikosi andres en bolisi kai en petrobolois kai en kochlaxin tou pediou
15 kai egenÍthÍ ekstasis en tÍ parembolÍ kai en agrŰ kai pas o laos oi en messab kai oi diaphtheirontes exestÍsan kai autoi ouk Íthelon poiein kai ethambÍsen Í gÍ kai egenÍthÍ ekstasis para kuriou
16 kai eidon oi skopoi tou Saoul en Gabee Beniamin kai idou Í parembolÍ tetaragmenÍ enthen kai enthen
17 kai eipen Saoul tŰ laŰ tŰ met autou episkepsasthe dÍ kai idete tis peporeutai ex umŰn kai epeskepsanto kai idou ouch eurisketo IŰnathan kai o airŰn ta skeuÍ autou
18 kai eipen Saoul tŰ Achia prosagage to ephoud oti autos Íren to ephoud en tÍ Ímera ekeinÍ enŰpion IsraÍl
19 kai egenÍthÍ Űs elalei Saoul pros ton ierea kai o Íchos en tÍ parembolÍ tŰn allophulŰn eporeueto poreuomenos kai eplÍthunen kai eipen Saoul pros ton ierea sunagage tas cheiras sou
20 kai aneboÍsen Saoul kai pas o laos o met autou kai erchontai eŰs tou polemou kai idou egeneto romphaia andros epi ton plÍsion autou sugchusis megalÍ sphodra
21 kai oi douloi oi ontes echthes kai tritÍn Ímeran meta tŰn allophulŰn oi anabantes eis tÍn parembolÍn epestraphÍsan kai autoi einai meta IsraÍl tŰn meta Saoul kai IŰnathan
22 kai pas IsraÍl oi kruptomenoi en tŰ orei Ephraim kai Íkousan oti pepheugasin oi allophuloi kai sunaptousin kai autoi opisŰ autŰn eis polemon
23 kai esŰsen kurios en tÍ Ímera ekeinÍ ton IsraÍl kai o polemos diÍlthen tÍn BaithŰn kai pas o laos Ín meta Saoul Űs deka chiliades andrŰn kai Ín o polemos diesparmenos eis olÍn tÍn polin en tŰ orei Ephraim
24 kai Saoul ÍgnoÍsen agnoian megalÍn en tÍ Ímera ekeinÍ kai aratai tŰ laŰ legŰn epikataratos o anthrŰpos os phagetai arton eŰs esperas kai ekdikÍsŰ ton echthron mou kai ouk egeusato pas o laos artou
25 kai pasa Í gÍ Írista kai iaar drumos Ín melissŰnos kata prosŰpon tou agrou
26 kai eisÍlthen o laos eis ton melissŰna kai idou eporeueto lalŰn kai idou ouk Ín epistrephŰn tÍn cheira autou eis to stoma autou oti ephobÍthÍ o laos ton orkon kuriou
27 kai IŰnathan ouk akÍkoei en tŰ orkizein ton patera autou ton laon kai exeteinen to akron tou skÍptrou autou tou en tÍ cheiri autou kai ebapsen auto eis to kÍrion tou melitos kai epestrepsen tÍn cheira autou eis to stoma autou kai aneblepsan oi ophthalmoi autou
28 kai apekrithÍ eis ek tou laou kai eipen orkisas Űrkisen o patÍr sou ton laon legŰn epikataratos o anthrŰpos os phagetai arton sÍmeron kai exeluthÍ o laos
29 kai egnŰ IŰnathan kai eipen apÍllachen o patÍr mou tÍn gÍn ide dÍ oti eidon oi ophthalmoi mou oti egeusamÍn brachu tou melitos toutou
30 all oti ei ephagen esthŰn o laos sÍmeron tŰn skulŰn tŰn echthrŰn autŰn Űn euren oti nun an meizŰn Ín Í plÍgÍ en tois allophulois
31 kai epataxen en tÍ Ímera ekeinÍ ek tŰn allophulŰn en Machemas kai ekopiasen o laos sphodra
32 kai eklithÍ o laos eis ta skula kai elaben o laos poimnia kai boukolia kai tekna boŰn kai esphaxen epi tÍn gÍn kai Ísthien o laos sun tŰ aimati
33 kai apÍngelÍ tŰ Saoul legontes ÍmartÍken o laos tŰ kuriŰ phagŰn sun tŰ aimati kai eipen Saoul en Geththem kulisate moi lithon entautha megan
34 kai eipen Saoul diasparÍte en tŰ laŰ kai eipate autois prosagagein entautha ekastos ton moschon autou kai ekastos to probaton autou kai sphazetŰ epi toutou kai ou mÍ amartÍte tŰ kuriŰ tou esthiein sun tŰ aimati kai prosÍgen pas o laos ekastos to en tÍ cheiri autou kai esphazon ekei
35 kai ŰkodomÍsen ekei Saoul thusiastÍrion tŰ kuriŰ touto Írxato Saoul oikodomÍsai thusiastÍrion tŰ kuriŰ
36 kai eipen Saoul katabŰmen opisŰ tŰn allophulŰn tÍn nukta kai diarpasŰmen en autois eŰs diaphausÍ Í Ímera kai mÍ upolipŰmen en autois andra kai eipan pan to agathon enŰpion sou poiei kai eipen o iereus proselthŰmen entautha pros ton theon
37 kai epÍrŰtÍsen Saoul ton theon ei katabŰ opisŰ tŰn allophulŰn ei paradŰseis autous eis cheiras IsraÍl kai ouk apekrithÍ autŰ en tÍ Ímera ekeinÍ
38 kai eipen Saoul prosagagete entautha pasas tas gŰnias tou IsraÍl kai gnŰte kai idete en tini gegonen Í amartia autÍ sÍmeron
39 oti zÍ kurios o sŰsas ton IsraÍl oti ean apokrithÍ kata IŰnathan tou uiou mou thanatŰ apothaneitai kai ouk Ín o apokrinomenos ek pantos tou laou
40 kai eipen panti IsraÍl umeis esesthe eis douleian kai egŰ kai IŰnathan o uios mou esometha eis douleian kai eipen o laos pros Saoul to agathon enŰpion sou poiei
41 kai eipen Saoul kurie o theos IsraÍl ti oti ouk apekrithÍs tŰ doulŰ sou sÍmeron ei en emoi Í en IŰnathan tŰ uiŰ mou Í adikia kurie o theos IsraÍl dos dÍlous kai ean tade eipÍs en tŰ laŰ sou IsraÍl dos dÍ osiotÍta kai klÍroutai IŰnathan kai Saoul kai o laos exÍlthen
42 kai eipen Saoul balete ana meson emou kai ana meson IŰnathan tou uiou mou on an kataklÍrŰsÍtai kurios apothanetŰ kai eipen o laos pros Saoul ouk estin to rÍma touto kai katekratÍsen Saoul tou laou kai ballousin ana meson autou kai ana meson IŰnathan tou uiou autou kai kataklÍroutai IŰnathan
43 kai eipen Saoul pros IŰnathan apangeilon moi ti pepoiÍkas kai apÍngeilen autŰ IŰnathan kai eipen geusamenos egeusamÍn en akrŰ tŰ skÍptrŰ tŰ en tÍ cheiri mou brachu meli idou egŰ apothnÍskŰ
44 kai eipen autŰ Saoul tade poiÍsai moi o theos kai tade prostheiÍ oti thanatŰ apothanÍ sÍmeron
45 kai eipen o laos pros Saoul ei sÍmeron thanatŰthÍsetai o poiÍsas tÍn sŰtÍrian tÍn megalÍn tautÍn en IsraÍl zÍ kurios ei peseitai tÍs trichos tÍs kephalÍs autou epi tÍn gÍn oti o laos tou theou epoiÍsen tÍn Ímeran tautÍn kai prosÍuxato o laos peri IŰnathan en tÍ Ímera ekeinÍ kai ouk apethanen
46 kai anebÍ Saoul apo opisthen tŰn allophulŰn kai oi allophuloi apÍlthon eis ton topon autŰn
47 kai Saoul kataklÍroutai ergon epi IsraÍl kai epolemei kuklŰ pantas tous echthrous autou eis ton MŰab kai eis tous uious AmmŰn kai eis tous uious EdŰm kai eis ton BaitheŰr kai eis basilea Souba kai eis tous allophulous ou an estraphÍ esŰzeto
48 kai epoiÍsen dunamin kai epataxen ton AmalÍk kai exeilato ton IsraÍl ek cheiros tŰn katapatountŰn auton
49 kai Ísan uioi Saoul IŰnathan kai Iessiou kai Melchisa kai onomata tŰn duo thugaterŰn autou onoma tÍ prŰtotokŰ Merob kai onoma tÍ deutera Melchol
50 kai onoma tÍ gunaiki autou Achinoom thugatÍr Achimaas kai onoma tŰ archistratÍgŰ AbennÍr uios NÍr uiou oikeiou Saoul
51 kai Kis patÍr Saoul kai NÍr patÍr AbennÍr uios Iamin uiou AbiÍl
52 kai Ín o polemos krataios epi tous allophulous pasas tas Ímeras Saoul kai idŰn Saoul panta andra dunaton kai panta andra uion dunameŰs kai sunÍgagen autous pros auton

Kapitel 15

1 kai eipen SamouÍl pros Saoul eme apesteilen kurios chrisai se eis basilea epi IsraÍl kai nun akoue tÍs phŰnÍs kuriou
2 tade eipen kurios sabaŰth nun ekdikÍsŰ a epoiÍsen AmalÍk tŰ IsraÍl Űs apÍntÍsen autŰ en tÍ odŰ anabainontos autou ex Aiguptou
3 kai nun poreuou kai pataxeis ton AmalÍk kai Ierim kai panta ta autou kai ou peripoiÍsÍ ex autou kai exolethreuseis auton kai anathematieis auton kai panta ta autou kai ou pheisÍ ap autou kai apokteneis apo andros kai eŰs gunaikos kai apo nÍpiou eŰs thÍlazontos kai apo moschou eŰs probatou kai apo kamÍlou eŰs onou
4 kai parÍngeilen Saoul tŰ laŰ kai episkeptetai autous en Galgalois tetrakosias chiliadas tagmatŰn kai ton Ioudan triakonta chiliadas tagmatŰn
5 kai Ílthen Saoul eŰs tŰn poleŰn AmalÍk kai enÍdreusen en tŰ cheimarrŰ
6 kai eipen Saoul pros ton Kinaion apelthe kai ekklinon ek mesou tou AmalÍkitou mÍ prosthŰ se met autou kai su epoiÍsas eleos meta tŰn uiŰn IsraÍl en tŰ anabainein autous ex Aiguptou kai exeklinen o Kinaios ek mesou AmalÍk
7 kai epataxen Saoul ton AmalÍk apo Euilat eŰs Sour epi prosŰpou Aiguptou
8 kai sunelaben ton Agag basilea AmalÍk zŰnta kai panta ton laon Ierim apekteinen en stomati romphaias
9 kai periepoiÍsato Saoul kai pas o laos ton Agag zŰnta kai ta agatha tŰn poimniŰn kai tŰn boukoliŰn kai tŰn edesmatŰn kai tŰn ampelŰnŰn kai pantŰn tŰn agathŰn kai ouk ebouleto auta exolethreusai kai pan ergon ÍtimŰmenon kai exoudenŰmenon exŰlethreusan
10 kai egenÍthÍ rÍma kuriou pros SamouÍl legŰn
11 parakeklÍmai oti ebasileusa ton Saoul eis basilea oti apestrepsen apo opisthen mou kai tous logous mou ouk etÍrÍsen kai ÍthumÍsen SamouÍl kai eboÍsen pros kurion olÍn tÍn nukta
12 kai Űrthrisen SamouÍl kai eporeuthÍ eis apantÍsin IsraÍl prŰi kai apÍngelÍ tŰ SamouÍl legontes Íkei Saoul eis KarmÍlon kai anestaken autŰ cheira kai epestrepsen to arma kai katebÍ eis Galgala pros Saoul kai idou autos anepheren olokautŰsin tŰ kuriŰ ta prŰta tŰn skulŰn Űn Ínegken ex AmalÍk
13 kai paregeneto SamouÍl pros Saoul kai eipen autŰ Saoul eulogÍtos su tŰ kuriŰ estÍsa panta osa elalÍsen kurios
14 kai eipen SamouÍl kai tis Í phŰnÍ tou poimniou toutou en tois Űsin mou kai phŰnÍ tŰn boŰn Űn egŰ akouŰ
15 kai eipen Saoul ex AmalÍk Ínegka auta a periepoiÍsato o laos ta kratista tou poimniou kai tŰn boŰn opŰs tuthÍ tŰ kuriŰ theŰ sou kai ta loipa exŰlethreusa
16 kai eipen SamouÍl pros Saoul anes kai apangelŰ soi a elalÍsen kurios pros me tÍn nukta kai eipen autŰ lalÍson
17 kai eipen SamouÍl pros Saoul ouchi mikros su ei enŰpion autou Ígoumenos skÍptrou phulÍs IsraÍl kai echrisen se kurios eis basilea epi IsraÍl
18 kai apesteilen se kurios en odŰ kai eipen soi poreuthÍti kai exolethreuson tous amartanontas eis eme ton AmalÍk kai polemÍseis autous eŰs suntelesÍs autous
19 kai ina ti ouk Íkousas tÍs phŰnÍs kuriou all ŰrmÍsas tou thesthai epi ta skula kai epoiÍsas to ponÍron enŰpion kuriou
20 kai eipen Saoul pros SamouÍl dia to akousai me tÍs phŰnÍs tou laou kai eporeuthÍn en tÍ odŰ Í apesteilen me kurios kai Ígagon ton Agag basilea AmalÍk kai ton AmalÍk exŰlethreusa
21 kai elaben o laos tŰn skulŰn poimnia kai boukolia ta prŰta tou exolethreumatos thusai enŰpion kuriou theou ÍmŰn en Galgalois
22 kai eipen SamouÍl ei thelÍton tŰ kuriŰ olokautŰmata kai thusiai Űs to akousai phŰnÍs kuriou idou akoÍ uper thusian agathÍ kai Í epakroasis uper stear kriŰn
23 oti amartia oiŰnisma estin odunÍn kai ponous theraphin epagousin oti exoudenŰsas to rÍma kuriou kai exoudenŰsei se kurios mÍ einai basilea epi IsraÍl
24 kai eipen Saoul pros SamouÍl ÍmartÍka oti parebÍn ton logon kuriou kai to rÍma sou oti ephobÍthÍn ton laon kai Íkousa tÍs phŰnÍs autŰn
25 kai nun aron dÍ to amartÍma mou kai anastrepson met emou kai proskunÍsŰ kuriŰ tŰ theŰ sou
26 kai eipen SamouÍl pros Saoul ouk anastrephŰ meta sou oti exoudenŰsas to rÍma kuriou kai exoudenŰsei se kurios tou mÍ einai basilea epi ton IsraÍl
27 kai apestrepsen SamouÍl to prosŰpon autou tou apelthein kai ekratÍsen Saoul tou pterugiou tÍs diploidos autou kai dierrÍxen auto
28 kai eipen pros auton SamouÍl dierrÍxen kurios tÍn basileian IsraÍl ek cheiros sou sÍmeron kai dŰsei autÍn tŰ plÍsion sou tŰ agathŰ uper se
29 kai diairethÍsetai IsraÍl eis duo kai ouk apostrepsei oude metanoÍsei oti ouch Űs anthrŰpos estin tou metanoÍsai autos
30 kai eipen Saoul ÍmartÍka alla doxason me dÍ enŰpion presbuterŰn IsraÍl kai enŰpion laou mou kai anastrepson met emou kai proskunÍsŰ tŰ kuriŰ theŰ sou
31 kai anestrepsen SamouÍl opisŰ Saoul kai prosekunÍsen tŰ kuriŰ
32 kai eipen SamouÍl prosagagete moi ton Agag basilea AmalÍk kai prosÍlthen pros auton Agag tremŰn kai eipen Agag ei outŰs pikros o thanatos
33 kai eipen SamouÍl pros Agag kathoti ÍteknŰsen gunaikas Í romphaia sou outŰs ateknŰthÍsetai ek gunaikŰn Í mÍtÍr sou kai esphaxen SamouÍl ton Agag enŰpion kuriou en Galgal
34 kai apÍlthen SamouÍl eis Armathaim kai Saoul anebÍ eis ton oikon autou eis Gabaa
35 kai ou prosetheto SamouÍl eti idein ton Saoul eŰs Ímeras thanatou autou oti epenthei SamouÍl epi Saoul kai kurios metemelÍthÍ oti ebasileusen ton Saoul epi IsraÍl

Kapitel 16

1 kai eipen kurios pros SamouÍl eŰs pote su pentheis epi Saoul kagŰ exoudenŰka auton mÍ basileuein epi IsraÍl plÍson to keras sou elaiou kai deuro aposteilŰ se pros Iessai eŰs eis BÍthleem oti eoraka en tois uiois autou emoi basileuein
2 kai eipen SamouÍl pŰs poreuthŰ kai akousetai Saoul kai apoktenei me kai eipen kurios damalin boŰn labe en tÍ cheiri sou kai ereis thusai tŰ kuriŰ ÍkŰ
3 kai kaleseis ton Iessai eis tÍn thusian kai gnŰriŰ soi a poiÍseis kai chriseis on ean eipŰ pros se
4 kai epoiÍsen SamouÍl panta a elalÍsen autŰ kurios kai Ílthen eis BÍthleem kai exestÍsan oi presbuteroi tÍs poleŰs tÍ apantÍsei autou kai eipan eirÍnÍ Í eisodos sou o blepŰn
5 kai eipen eirÍnÍ thusai tŰ kuriŰ ÍkŰ agiasthÍte kai euphranthÍte met emou sÍmeron kai Ígiasen ton Iessai kai tous uious autou kai ekalesen autous eis tÍn thusian
6 kai egenÍthÍ en tŰ autous eisienai kai eiden ton Eliab kai eipen alla kai enŰpion kuriou christos autou
7 kai eipen kurios pros SamouÍl mÍ epiblepsÍs epi tÍn opsin autou mÍde eis tÍn exin megethous autou oti exoudenŰka auton oti ouch Űs emblepsetai anthrŰpos opsetai o theos oti anthrŰpos opsetai eis prosŰpon o de theos opsetai eis kardian
8 kai ekalesen Iessai ton Aminadab kai parÍlthen kata prosŰpon SamouÍl kai eipen oude touton exelexato kurios
9 kai parÍgagen Iessai ton Sama kai eipen kai en toutŰ ouk exelexato kurios
10 kai parÍgagen Iessai tous epta uious autou enŰpion SamouÍl kai eipen SamouÍl ouk exelexato kurios en toutois
11 kai eipen SamouÍl pros Iessai ekleloipasin ta paidaria kai eipen eti o mikros idou poimainei en tŰ poimniŰ kai eipen SamouÍl pros Iessai aposteilon kai labe auton oti ou mÍ kataklithŰmen eŰs tou elthein auton
12 kai apesteilen kai eisÍgagen auton kai outos purrakÍs meta kallous ophthalmŰn kai agathos orasei kuriŰ kai eipen kurios pros SamouÍl anasta kai chrison ton Dauid oti outos agathos estin
13 kai elaben SamouÍl to keras tou elaiou kai echrisen auton en mesŰ tŰn adelphŰn autou kai ephÍlato pneuma kuriou epi Dauid apo tÍs Ímeras ekeinÍs kai epanŰ kai anestÍ SamouÍl kai apÍlthen eis Armathaim
14 kai pneuma kuriou apestÍ apo Saoul kai epnigen auton pneuma ponÍron para kuriou
15 kai eipan oi paides Saoul pros auton idou dÍ pneuma kuriou ponÍron pnigei se
16 eipatŰsan dÍ oi douloi sou enŰpion sou kai zÍtÍsatŰsan tŰ kuriŰ ÍmŰn andra eidota psallein en kinura kai estai en tŰ einai pneuma ponÍron epi soi kai psalei en tÍ kinura autou kai agathon soi estai kai anapausei se
17 kai eipen Saoul pros tous paidas autou idete dÍ moi andra orthŰs psallonta kai eisagagete auton pros eme
18 kai apekrithÍ eis tŰn paidariŰn autou kai eipen idou eoraka uion tŰ Iessai BÍthleemitÍn kai auton eidota psalmon kai o anÍr sunetos kai o anÍr polemistÍs kai sophos logŰ kai anÍr agathos tŰ eidei kai kurios met autou
19 kai apesteilen Saoul angelous pros Iessai legŰn aposteilon pros me ton uion sou Dauid ton en tŰ poimniŰ sou
20 kai elaben Iessai gomor artŰn kai askon oinou kai eriphon aigŰn ena kai exapesteilen en cheiri Dauid tou uiou autou pros Saoul
21 kai eisÍlthen Dauid pros Saoul kai pareistÍkei enŰpion autou kai ÍgapÍsen auton sphodra kai egenÍthÍ autŰ airŰn ta skeuÍ autou
22 kai apesteilen Saoul pros Iessai legŰn paristasthŰ dÍ Dauid enŰpion emou oti euren charin en ophthalmois mou
23 kai egenÍthÍ en tŰ einai pneuma ponÍron epi Saoul kai elambanen Dauid tÍn kinuran kai epsallen en tÍ cheiri autou kai anepsuchen Saoul kai agathon autŰ kai aphistato ap autou to pneuma to ponÍron

Kapitel 17

1 kai sunagousin allophuloi tas parembolas autŰn eis polemon kai sunagontai eis SokchŰth tÍs Ioudaias kai paremballousin ana meson SokchŰth kai ana meson AzÍka en Ephermem
2 kai Saoul kai oi andres IsraÍl sunagontai kai paremballousin en tÍ koiladi autoi paratassontai eis polemon ex enantias allophulŰn
3 kai allophuloi istantai epi tou orous entautha kai IsraÍl istatai epi tou orous entautha kai o aulŰn ana meson autŰn
4 kai exÍlthen anÍr dunatos ek tÍs parataxeŰs tŰn allophulŰn Goliath onoma autŰ ek Geth upsos autou tessarŰn pÍcheŰn kai spithamÍs
5 kai perikephalaia epi tÍs kephalÍs autou kai thŰraka alusidŰton autos endedukŰs kai o stathmos tou thŰrakos autou pente chiliades siklŰn chalkou kai sidÍrou
6 kai knÍmides chalkai epanŰ tŰn skelŰn autou kai aspis chalkÍ ana meson tŰn ŰmŰn autou
7 kai o kontos tou doratos autou Űsei mesaklon uphainontŰn kai Í logchÍ autou exakosiŰn siklŰn sidÍrou kai o airŰn ta opla autou proeporeueto autou
8 kai estÍ kai aneboÍsen eis tÍn parataxin IsraÍl kai eipen autois ti ekporeuesthe parataxasthai polemŰ ex enantias ÍmŰn ouk egŰ eimi allophulos kai umeis Ebraioi tou Saoul eklexasthe eautois andra kai katabÍtŰ pros me
9 kai ean dunÍthÍ pros eme polemÍsai kai ean pataxÍ me kai esometha umin eis doulous ean de egŰ dunÍthŰ kai pataxŰ auton esesthe Ímin eis doulous kai douleusete Ímin
10 kai eipen o allophulos idou egŰ Űneidisa tÍn parataxin IsraÍl sÍmeron en tÍ Ímera tautÍ dote moi andra kai monomachÍsomen amphoteroi
11 kai Íkousen Saoul kai pas IsraÍl ta rÍmata tou allophulou tauta kai exestÍsan kai ephobÍthÍsan sphodra
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 kai eipen Dauid pros Saoul mÍ dÍ sumpesetŰ Í kardia tou kuriou mou ep auton o doulos sou poreusetai kai polemÍsei meta tou allophulou toutou
33 kai eipen Saoul pros Dauid ou mÍ dunÍsÍ poreuthÍnai pros ton allophulon tou polemein met autou oti paidarion ei su kai autos anÍr polemistÍs ek neotÍtos autou
34 kai eipen Dauid pros Saoul poimainŰn Ín o doulos sou tŰ patri autou en tŰ poimniŰ kai otan Írcheto o leŰn kai Í arkos kai elambanen probaton ek tÍs agelÍs
35 kai exeporeuomÍn opisŰ autou kai epataxa auton kai exespasa ek tou stomatos autou kai ei epanistato ep eme kai ekratÍsa tou pharungos autou kai epataxa kai ethanatŰsa auton
36 kai tÍn arkon etupten o doulos sou kai ton leonta kai estai o allophulos o aperitmÍtos Űs en toutŰn ouchi poreusomai kai pataxŰ auton kai aphelŰ sÍmeron oneidos ex IsraÍl dioti tis o aperitmÍtos outos os Űneidisen parataxin theou zŰntos
37 kurios os exeilato me ek cheiros tou leontos kai ek cheiros tÍs arkou autos exeleitai me ek cheiros tou allophulou tou aperitmÍtou toutou kai eipen Saoul pros Dauid poreuou kai estai kurios meta sou
38 kai enedusen Saoul ton Dauid manduan kai perikephalaian chalkÍn peri tÍn kephalÍn autou
39 kai ezŰsen ton Dauid tÍn romphaian autou epanŰ tou manduou autou kai ekopiasen peripatÍsas apax kai dis kai eipen Dauid pros Saoul ou mÍ dunŰmai poreuthÍnai en toutois oti ou pepeiramai kai aphairousin auta ap autou
40 kai elaben tÍn baktÍrian autou en tÍ cheiri autou kai exelexato eautŰ pente lithous leious ek tou cheimarrou kai etheto autous en tŰ kadiŰ tŰ poimenikŰ tŰ onti autŰ eis sullogÍn kai sphendonÍn autou en tÍ cheiri autou kai prosÍlthen pros ton andra ton allophulon
41
42 kai eiden Goliad ton Dauid kai Ítimasen auton oti autos Ín paidarion kai autos purrakÍs meta kallous ophthalmŰn
43 kai eipen o allophulos pros Dauid Űsei kuŰn egŰ eimi oti su erchÍ ep eme en rabdŰ kai lithois kai eipen Dauid ouchi all Í cheirŰ kunos kai katÍrasato o allophulos ton Dauid en tois theois autou
44 kai eipen o allophulos pros Dauid deuro pros me kai dŰsŰ tas sarkas sou tois peteinois tou ouranou kai tois ktÍnesin tÍs gÍs
45 kai eipen Dauid pros ton allophulon su erchÍ pros me en romphaia kai en dorati kai en aspidi kagŰ poreuomai pros se en onomati kuriou sabaŰth theou parataxeŰs IsraÍl Ín Űneidisas sÍmeron
46 kai apokleisei se kurios sÍmeron eis tÍn cheira mou kai apoktenŰ se kai aphelŰ tÍn kephalÍn sou apo sou kai dŰsŰ ta kŰla sou kai ta kŰla parembolÍs allophulŰn en tautÍ tÍ Ímera tois peteinois tou ouranou kai tois thÍriois tÍs gÍs kai gnŰsetai pasa Í gÍ oti estin theos en IsraÍl
47 kai gnŰsetai pasa Í ekklÍsia autÍ oti ouk en romphaia kai dorati sŰzei kurios oti tou kuriou o polemos kai paradŰsei kurios umas eis cheiras ÍmŰn
48 kai anestÍ o allophulos kai eporeuthÍ eis sunantÍsin Dauid
49 kai exeteinen Dauid tÍn cheira autou eis to kadion kai elaben ekeithen lithon ena kai esphendonÍsen kai epataxen ton allophulon epi to metŰpon autou kai diedu o lithos dia tÍs perikephalaias eis to metŰpon autou kai epesen epi prosŰpon autou epi tÍn gÍn
50
51 kai edramen Dauid kai epestÍ ep auton kai elaben tÍn romphaian autou kai ethanatŰsen auton kai apheilen tÍn kephalÍn autou kai eidon oi allophuloi oti tethnÍken o dunatos autŰn kai ephugon
52 kai anistantai andres IsraÍl kai Iouda kai Ílalaxan kai katediŰxan opisŰ autŰn eŰs eisodou Geth kai eŰs tÍs pulÍs AskalŰnos kai epesan traumatiai tŰn allophulŰn en tÍ odŰ tŰn pulŰn kai eŰs Geth kai eŰs AkkarŰn
53 kai anestrepsan andres IsraÍl ekklinontes opisŰ tŰn allophulŰn kai katepatoun tas parembolas autŰn
54 kai elaben Dauid tÍn kephalÍn tou allophulou kai Ínegken autÍn eis IerousalÍm kai ta skeuÍ autou ethÍken en tŰ skÍnŰmati autou

Kapitel 18

1
2
3
4
5
6 kai exÍlthon ai choreuousai eis sunantÍsin Dauid ek pasŰn poleŰn IsraÍl en tumpanois kai en charmosunÍ kai en kumbalois
7 kai exÍrchon ai gunaikes kai elegon epataxen Saoul en chiliasin autou kai Dauid en muriasin autou
8 kai ponÍron ephanÍ to rÍma en ophthalmois Saoul peri tou logou toutou kai eipen tŰ Dauid edŰkan tas muriadas kai emoi edŰkan tas chiliadas
9 kai Ín Saoul upoblepomenos ton Dauid apo tÍs Ímeras ekeinÍs kai epekeina
10
11
12 kai ephobÍthÍ Saoul apo prosŰpou Dauid
13 kai apestÍsen auton ap autou kai katestÍsen auton eautŰ chiliarchon kai exeporeueto kai eiseporeueto emprosthen tou laou
14 kai Ín Dauid en pasais tais odois autou suniŰn kai kurios met autou
15 kai eiden Saoul Űs autos suniei sphodra kai eulabeito apo prosŰpou autou
16 kai pas IsraÍl kai Ioudas Ígapa ton Dauid oti autos exeporeueto kai eiseporeueto pro prosŰpou tou laou
17
18
19
20 kai ÍgapÍsen Melchol Í thugatÍr Saoul ton Dauid kai apÍngelÍ Saoul kai ÍuthunthÍ en ophthalmois autou
21 kai eipe Saoul dŰsŰ autÍn autŰ kai estai autŰ eis skandalon kai Ín epi Saoul cheir allophulŰn
22 kai eneteilato Saoul tois paisin autou legŰn lalÍsate umeis lathra tŰ Dauid legontes idou o basileus thelei en soi kai pantes oi paides autou agapŰsin se kai su epigambreuson tŰ basilei
23 kai elalÍsan oi paides Saoul eis ta Űta Dauid ta rÍmata tauta kai eipen Dauid ei kouphon en ophthalmois umŰn epigambreusai basilei kagŰ anÍr tapeinos kai ouchi endoxos
24 kai apÍngeilan oi paides Saoul autŰ kata ta rÍmata tauta a elalÍsen Dauid
25 kai eipen Saoul tade ereite tŰ Dauid ou bouletai o basileus en domati all Í en ekaton akrobustiais allophulŰn ekdikÍsai eis echthrous tou basileŰs kai Saoul elogisato auton embalein eis cheiras tŰn allophulŰn
26 kai apangellousin oi paides Saoul tŰ Dauid ta rÍmata tauta kai euthunthÍ o logos en ophthalmois Dauid epigambreusai tŰ basilei
27 kai anestÍ Dauid kai eporeuthÍ autos kai oi andres autou kai epataxen en tois allophulois ekaton andras kai anÍnegken tas akrobustias autŰn tŰ basilei kai epigambreuetai tŰ basilei kai didŰsin autŰ tÍn Melchol thugatera autou autŰ eis gunaika
28 kai eiden Saoul oti kurios meta Dauid kai pas IsraÍl Ígapa auton
29 kai prosetheto eulabeisthai apo Dauid eti

Kapitel 19

1 kai elalÍsen Saoul pros IŰnathan ton uion autou kai pros pantas tous paidas autou thanatŰsai ton Dauid kai IŰnathan uios Saoul Íreito ton Dauid sphodra
2 kai apÍngeilen IŰnathan tŰ Dauid legŰn Saoul zÍtei thanatŰsai se phulaxai oun aurion prŰi kai krubÍthi kai kathison krubÍ
3 kai egŰ exeleusomai kai stÍsomai echomenos tou patros mou en agrŰ ou ean Ís ekei kai egŰ lalÍsŰ peri sou pros ton patera mou kai opsomai o ti ean Í kai apangelŰ soi
4 kai elalÍsen IŰnathan peri Dauid agatha pros Saoul ton patera autou kai eipen pros auton mÍ amartÍsatŰ o basileus eis ton doulon sou Dauid oti ouch ÍmartÍken eis se kai ta poiÍmata autou agatha sphodra
5 kai etheto tÍn psuchÍn autou en tÍ cheiri autou kai epataxen ton allophulon kai epoiÍsen kurios sŰtÍrian megalÍn kai pas IsraÍl eidon kai echarÍsan kai ina ti amartaneis eis aima athŰon thanatŰsai ton Dauid dŰrean
6 kai Íkousen Saoul tÍs phŰnÍs IŰnathan kai Űmosen Saoul legŰn zÍ kurios ei apothaneitai
7 kai ekalesen IŰnathan ton Dauid kai apÍngeilen autŰ panta ta rÍmata tauta kai eisÍgagen IŰnathan ton Dauid pros Saoul kai Ín enŰpion autou Űsei echthes kai tritÍn Ímeran
8 kai prosetheto o polemos genesthai pros Saoul kai katischusen Dauid kai epolemÍsen tous allophulous kai epataxen en autois plÍgÍn megalÍn sphodra kai ephugon ek prosŰpou autou
9 kai egeneto pneuma theou ponÍron epi Saoul kai autos en oikŰ katheudŰn kai doru en tÍ cheiri autou kai Dauid epsallen en tais chersin autou
10 kai ezÍtei Saoul pataxai to doru eis Dauid kai apestÍ Dauid ek prosŰpou Saoul kai epataxen to doru eis ton toichon kai Dauid anechŰrÍsen kai diesŰthÍ
11 kai egenÍthÍ en tÍ nukti ekeinÍ kai apesteilen Saoul angelous eis oikon Dauid phulaxai auton tou thanatŰsai auton prŰi kai apÍngeilen tŰ Dauid Melchol Í gunÍ autou legousa ean mÍ su sŰsÍs tÍn psuchÍn sautou tÍn nukta tautÍn aurion thanatŰthÍsÍ
12 kai katagei Í Melchol ton Dauid dia tÍs thuridos kai apÍlthen kai ephugen kai sŰzetai
13 kai elaben Í Melchol ta kenotaphia kai etheto epi tÍn klinÍn kai Ípar tŰn aigŰn etheto pros kephalÍs autou kai ekalupsen auta imatiŰ
14 kai apesteilen Saoul angelous labein ton Dauid kai legousin enochleisthai auton
15 kai apostellei epi ton Dauid legŰn agagete auton epi tÍs klinÍs pros me tou thanatŰsai auton
16 kai erchontai oi angeloi kai idou ta kenotaphia epi tÍs klinÍs kai Ípar tŰn aigŰn pros kephalÍs autou
17 kai eipen Saoul tÍ Melchol ina ti outŰs parelogisŰ me kai exapesteilas ton echthron mou kai diesŰthÍ kai eipen Melchol tŰ Saoul autos eipen exaposteilon me ei de mÍ thanatŰsŰ se
18 kai Dauid ephugen kai diesŰthÍ kai paraginetai pros SamouÍl eis Armathaim kai apangellei autŰ panta osa epoiÍsen autŰ Saoul kai eporeuthÍ Dauid kai SamouÍl kai ekathisan en Nauath en Rama
19 kai apÍngelÍ tŰ Saoul legontes idou Dauid en Nauath en Rama
20 kai apesteilen Saoul angelous labein ton Dauid kai eidan tÍn ekklÍsian tŰn prophÍtŰn kai SamouÍl eistÍkei kathestÍkŰs ep autŰn kai egenÍthÍ epi tous angelous tou Saoul pneuma theou kai prophÍteuousin
21 kai apÍngelÍ tŰ Saoul kai apesteilen angelous eterous kai eprophÍteusan kai autoi kai prosetheto Saoul aposteilai angelous tritous kai eprophÍteusan kai autoi
22 kai ethumŰthÍ orgÍ Saoul kai eporeuthÍ kai autos eis Armathaim kai erchetai eŰs tou phreatos tou alŰ tou en tŰ Sephi kai ÍrŰtÍsen kai eipen pou SamouÍl kai Dauid kai eipan idou en Nauath en Rama
23 kai eporeuthÍ ekeithen eis Nauath en Rama kai egenÍthÍ kai ep autŰ pneuma theou kai eporeueto prophÍteuŰn eŰs tou elthein auton eis Nauath en Rama
24 kai exedusato ta imatia autou kai eprophÍteusen enŰpion autŰn kai epesen gumnos olÍn tÍn Ímeran ekeinÍn kai olÍn tÍn nukta dia touto elegon ei kai Saoul en prophÍtais

Kapitel 20

1 kai apedra Dauid ek Nauath en Rama kai erchetai enŰpion IŰnathan kai eipen ti pepoiÍka kai ti to adikÍma mou kai ti ÍmartÍka enŰpion tou patros sou oti epizÍtei tÍn psuchÍn mou
2 kai eipen autŰ IŰnathan mÍdamŰs soi ou mÍ apothanÍs idou ou mÍ poiÍsÍ o patÍr mou rÍma mega Í mikron kai ouk apokalupsei to Űtion mou kai ti oti krupsei o patÍr mou to rÍma touto ouk estin touto
3 kai apekrithÍ Dauid tŰ IŰnathan kai eipen ginŰskŰn oiden o patÍr sou oti eurÍka charin en ophthalmois sou kai eipen mÍ gnŰtŰ touto IŰnathan mÍ ou boulÍtai alla zÍ kurios kai zÍ Í psuchÍ sou oti kathŰs eipon empeplÍstai ana meson mou kai tou thanatou
4 kai eipen IŰnathan pros Dauid ti epithumei Í psuchÍ sou kai ti poiÍsŰ soi
5 kai eipen Dauid pros IŰnathan idou dÍ neomÍnia aurion kai egŰ kathisas ou kathÍsomai meta tou basileŰs phagein kai exaposteleis me kai krubÍsomai en tŰ pediŰ eŰs deilÍs
6 ean episkeptomenos episkepsÍtai me o patÍr sou kai ereis paraitoumenos parÍtÍsato ap emou Dauid dramein eŰs eis BÍthleem tÍn polin autou oti thusia tŰn ÍmerŰn ekei olÍ tÍ phulÍ
7 ean tade eipÍ agathŰs eirÍnÍ tŰ doulŰ sou kai ean sklÍrŰs apokrithÍ soi gnŰthi oti suntetelestai Í kakia par autou
8 kai poiÍseis eleos meta tou doulou sou oti eisÍgages eis diathÍkÍn kuriou ton doulon sou meta seautou kai ei estin adikia en tŰ doulŰ sou thanatŰson me su kai eŰs tou patros sou ina ti outŰs eisageis me
9 kai eipen IŰnathan mÍdamŰs soi oti ean ginŰskŰn gnŰ oti suntetelestai Í kakia para tou patros mou tou elthein epi se kai ean mÍ eis tas poleis sou egŰ apangelŰ soi
10 kai eipen Dauid pros IŰnathan tis apangelei moi ean apokrithÍ o patÍr sou sklÍrŰs
11 kai eipen IŰnathan pros Dauid poreuou kai mene eis agron kai ekporeuontai amphoteroi eis agron
12 kai eipen IŰnathan pros Dauid kurios o theos IsraÍl oiden oti anakrinŰ ton patera mou Űs an o kairos trissŰs kai idou agathon Í peri Dauid kai ou mÍ aposteilŰ pros se eis agron
13 tade poiÍsai o theos tŰ IŰnathan kai tade prostheiÍ oti anoisŰ ta kaka epi se kai apokalupsŰ to Űtion sou kai exapostelŰ se kai apeleusÍ eis eirÍnÍn kai estai kurios meta sou kathŰs Ín meta tou patros mou
14 kai men eti mou zŰntos kai poiÍseis eleos met emou kai ean thanatŰ apothanŰ
15 ouk exareis eleos sou apo tou oikou mou eŰs tou aiŰnos kai ei mÍ en tŰ exairein kurion tous echthrous Dauid ekaston apo prosŰpou tÍs gÍs
16 exarthÍnai to onoma tou IŰnathan apo tou oikou Dauid kai ekzÍtÍsai kurios echthrous tou Dauid
17 kai prosetheto eti IŰnathan omosai tŰ Dauid oti ÍgapÍsen psuchÍn agapŰntos auton
18 kai eipen IŰnathan aurion noumÍnia kai episkepÍsÍ oti episkepÍsetai kathedra sou
19 kai trisseuseis kai episkepsÍ kai Íxeis eis ton topon sou ou ekrubÍs en tÍ Ímera tÍ ergasimÍ kai kathÍsÍ para to ergab ekeino
20 kai egŰ trisseusŰ tais schizais akontizŰn ekpempŰn eis tÍn amattari
21 kai idou apostelŰ to paidarion legŰn deuro eure moi tÍn schizan ean eipŰ legŰn tŰ paidariŰ Űde Í schiza apo sou kai Űde labe autÍn paraginou oti eirÍnÍ soi kai ouk estin logos zÍ kurios
22 ean tade eipŰ tŰ neaniskŰ Űde Í schiza apo sou kai epekeina poreuou oti exapestalken se kurios
23 kai to rÍma o elalÍsamen egŰ kai su idou kurios martus ana meson emou kai sou eŰs aiŰnos
24 kai kruptetai Dauid en agrŰ kai paraginetai o mÍn kai erchetai o basileus epi tÍn trapezan tou phagein
25 kai ekathisen o basileus epi tÍn kathedran autou Űs apax kai apax epi tÍs kathedras para toichon kai proephthasen ton IŰnathan kai ekathisen AbennÍr ek plagiŰn Saoul kai epeskepÍ o topos Dauid
26 kai ouk elalÍsen Saoul ouden en tÍ Ímera ekeinÍ oti eipen sumptŰma phainetai mÍ katharos einai oti ou kekatharistai
27 kai egenÍthÍ tÍ epaurion tou mÍnos tÍ Ímera tÍ deutera kai epeskepÍ o topos tou Dauid kai eipen Saoul pros IŰnathan ton uion autou ti oti ou paragegonen o uios Iessai kai echthes kai sÍmeron epi tÍn trapezan
28 kai apekrithÍ IŰnathan tŰ Saoul kai eipen autŰ parÍtÍtai Dauid par emou eŰs eis BÍthleem tÍn polin autou poreuthÍnai
29 kai eipen exaposteilon dÍ me oti thusia tÍs phulÍs Ímin en tÍ polei kai eneteilanto pros me oi adelphoi mou kai nun ei eurÍka charin en ophthalmois sou diasŰthÍsomai dÍ kai opsomai tous adelphous mou dia touto ou paragegonen epi tÍn trapezan tou basileŰs
30 kai ethumŰthÍ orgÍ Saoul epi IŰnathan sphodra kai eipen autŰ uie korasiŰn automolountŰn ou gar oida oti metochos ei su tŰ uiŰ Iessai eis aischunÍn sou kai eis aischunÍn apokalupseŰs mÍtros sou
31 oti pasas tas Ímeras as o uios Iessai zÍ epi tÍs gÍs ouch etoimasthÍsetai Í basileia sou nun oun aposteilas labe ton neanian oti uios thanatou outos
32 kai apekrithÍ IŰnathan tŰ Saoul ina ti apothnÍskei ti pepoiÍken
33 kai epÍren Saoul to doru epi IŰnathan tou thanatŰsai auton kai egnŰ IŰnathan oti suntetelestai Í kakia autÍ para tou patros autou thanatŰsai ton Dauid
34 kai anepÍdÍsen IŰnathan apo tÍs trapezÍs en orgÍ thumou kai ouk ephagen en tÍ deutera tou mÍnos arton oti ethrausthÍ epi ton Dauid oti sunetelesen ep auton o patÍr autou
35 kai egenÍthÍ prŰi kai exÍlthen IŰnathan eis agron kathŰs etaxato eis to marturion Dauid kai paidarion mikron met autou
36 kai eipen tŰ paidariŰ drame eure moi tas schizas en ais egŰ akontizŰ kai to paidarion edrame kai autos Íkontize tÍ schizÍ kai parÍgagen autÍn
37 kai Ílthen to paidarion eŰs tou topou tÍs schizÍs ou Íkontizen IŰnathan kai aneboÍsen IŰnathan opisŰ tou neaniou kai eipen ekei Í schiza apo sou kai epekeina
38 kai aneboÍsen IŰnathan opisŰ tou paidariou autou legŰn tachunas speuson kai mÍ stÍs kai anelexen to paidarion IŰnathan tas schizas pros ton kurion autou
39 kai to paidarion ouk egnŰ outhen parex IŰnathan kai Dauid egnŰsan to rÍma
40 kai IŰnathan edŰken ta skeuÍ autou epi to paidarion autou kai eipen tŰ paidariŰ autou poreuou eiselthe eis tÍn polin
41 kai Űs eisÍlthen to paidarion kai Dauid anestÍ apo tou ergab kai epesen epi prosŰpon autou kai prosekunÍsen autŰ tris kai katephilÍsen ekastos ton plÍsion autou kai eklausen ekastos tŰ plÍsion autou eŰs sunteleias megalÍs
42 kai eipen IŰnathan poreuou eis eirÍnÍn kai Űs omŰmokamen Ímeis amphoteroi en onomati kuriou legontes kurios estai martus ana meson emou kai sou kai ana meson tou spermatos mou kai ana meson tou spermatos sou eŰs aiŰnos

Kapitel 21

1 kai anestÍ Dauid kai apÍlthen kai IŰnathan eisÍlthen eis tÍn polin
2 kai erchetai Dauid eis Nomba pros Abimelech ton ierea kai exestÍ Abimelech tÍ apantÍsei autou kai eipen autŰ ti oti su monos kai outheis meta sou
3 kai eipen Dauid tŰ ierei o basileus entetaltai moi rÍma sÍmeron kai eipen moi mÍdeis gnŰtŰ to rÍma peri ou egŰ apostellŰ se kai uper ou entetalmai soi kai tois paidariois diamemarturÍmai en tŰ topŰ tŰ legomenŰ theou pistis Phellani AlemŰni
4 kai nun ei eisin upo tÍn cheira sou pente artoi dos eis cheira mou to eurethen
5 kai apekrithÍ o iereus tŰ Dauid kai eipen ouk eisin artoi bebÍloi upo tÍn cheira mou oti all Í artoi agioi eisin ei pephulagmena ta paidaria estin apo gunaikos kai phagetai
6 kai apekrithÍ Dauid tŰ ierei kai eipen autŰ alla apo gunaikos apeschÍmetha echthes kai tritÍn Ímeran en tŰ exelthein me eis odon gegone panta ta paidaria Ígnismena kai autÍ Í odos bebÍlos dioti agiasthÍsetai sÍmeron dia ta skeuÍ mou
7 kai edŰken autŰ Abimelech o iereus tous artous tÍs protheseŰs oti ouk Ín ekei artos oti all Í artoi tou prosŰpou oi aphÍrÍmenoi ek prosŰpou kuriou paratethÍnai arton thermon Í Ímera elaben autous
8 kai ekei Ín en tŰn paidariŰn tou Saoul en tÍ Ímera ekeinÍ sunechomenos neessaran enŰpion kuriou kai onoma autŰ DŰÍk o Suros nemŰn tas Ímionous Saoul
9 kai eipen Dauid pros Abimelech ide ei estin entautha upo tÍn cheira sou doru Í romphaia oti tÍn romphaian mou kai ta skeuÍ ouk eilÍpha en tÍ cheiri mou oti Ín to rÍma tou basileŰs kata spoudÍn
10 kai eipen o iereus idou Í romphaia Goliath tou allophulou on epataxas en tÍ koiladi  la kai autÍ eneilÍmenÍ en imatiŰ ei tautÍn lÍmpsÍ seautŰ labe oti ouk estin etera parex tautÍs entautha kai eipen Dauid idou ouk estin Űsper autÍ dos moi autÍn
11 kai edŰken autÍn autŰ kai anestÍ Dauid kai ephugen en tÍ Ímera ekeinÍ ek prosŰpou Saoul kai Ílthen Dauid pros Agchous basilea Geth
12 kai eipan oi paides Agchous pros auton ouchi outos Dauid o basileus tÍs gÍs ouchi toutŰ exÍrchon ai choreuousai legousai epataxen Saoul en chiliasin autou kai Dauid en muriasin autou
13 kai etheto Dauid ta rÍmata en tÍ kardia autou kai ephobÍthÍ sphodra apo prosŰpou Agchous basileŰs Geth
14 kai ÍlloiŰsen to prosŰpon autou enŰpion autou kai prosepoiÍsato en tÍ Ímera ekeinÍ kai etumpanizen epi tais thurais tÍs poleŰs kai parephereto en tais chersin autou kai epipten epi tas thuras tÍs pulÍs kai ta siela autou katerrei epi ton pŰgŰna autou
15 kai eipen Agchous pros tous paidas autou idou idete andra epilÍmpton ina ti eisÍgagete auton pros me
16 Í elattoumai epilÍmptŰn egŰ oti eisageiochate auton epilÍmpteuesthai pros me outos ouk eiseleusetai eis oikian

Kapitel 22

1 kai apÍlthen ekeithen Dauid kai diesŰthÍ kai erchetai eis to spÍlaion to Odollam kai akouousin oi adelphoi autou kai o oikos tou patros autou kai katabainousin pros auton ekei
2 kai sunÍgonto pros auton pas en anagkÍ kai pas upochreŰs kai pas katŰdunos psuchÍ kai Ín ep autŰn Ígoumenos kai Ísan met autou Űs tetrakosioi andres
3 kai apÍlthen Dauid ekeithen eis MassÍpha tÍs MŰab kai eipen pros basilea MŰab ginesthŰsan dÍ o patÍr mou kai Í mÍtÍr mou para soi eŰs otou gnŰ ti poiÍsei moi o theos
4 kai parekalesen to prosŰpon tou basileŰs MŰab kai katŰkoun met autou pasas tas Ímeras ontos tou Dauid en tÍ periochÍ
5 kai eipen Gad o prophÍtÍs pros Dauid mÍ kathou en tÍ periochÍ poreuou kai Íxeis eis gÍn Iouda kai eporeuthÍ Dauid kai Ílthen kai ekathisen en polei Sarich
6 kai Íkousen Saoul oti egnŰstai Dauid kai oi andres oi met autou kai Saoul ekathÍto en tŰ bounŰ upo tÍn arouran tÍn en Rama kai to doru en tÍ cheiri autou kai pantes oi paides autou pareistÍkeisan autŰ
7 kai eipen Saoul pros tous paidas autou tous parestÍkotas autŰ kai eipen autois akousate dÍ uioi Beniamin ei alÍthŰs pasin umin dŰsei o uios Iessai agrous kai ampelŰnas kai pantas umas taxei ekatontarchous kai chiliarchous
8 oti sugkeisthe pantes umeis ep eme kai ouk estin o apokaluptŰn to Űtion mou en tŰ diathesthai ton uion mou diathÍkÍn meta tou uiou Iessai kai ouk estin ponŰn peri emou ex umŰn kai apokaluptŰn to Űtion mou oti epÍgeiren o uios mou ton doulon mou ep eme eis echthron Űs Í Ímera autÍ
9 kai apokrinetai DŰÍk o Suros o kathestÍkŰs epi tas Ímionous Saoul kai eipen eoraka ton uion Iessai paraginomenon eis Nomba pros Abimelech uion AchitŰb ton ierea
10 kai ÍrŰta autŰ dia tou theou kai episitismon edŰken autŰ kai tÍn romphaian Goliad tou allophulou edŰken autŰ
11 kai apesteilen o basileus kalesai ton Abimelech uion AchitŰb kai pantas tous uious tou patros autou tous iereis tous en Nomba kai paregenonto pantes pros ton basilea
12 kai eipen Saoul akoue dÍ uie AchitŰb kai eipen idou egŰ lalei kurie
13 kai eipen autŰ Saoul ina ti sunethou kat emou su kai o uios Iessai dounai se autŰ arton kai romphaian kai erŰtan autŰ dia tou theou thesthai auton ep eme eis echthron Űs Í Ímera autÍ
14 kai apekrithÍ tŰ basilei kai eipen kai tis en pasin tois doulois sou Űs Dauid pistos kai gambros tou basileŰs kai archŰn pantos parangelmatos sou kai endoxos en tŰ oikŰ sou
15 Í sÍmeron Írgmai erŰtan autŰ dia tou theou mÍdamŰs mÍ dotŰ o basileus kata tou doulou autou logon kai eph olon ton oikon tou patros mou oti ouk Ídei o doulos o sos en pasin toutois rÍma mikron Í mega
16 kai eipen o basileus Saoul thanatŰ apothanÍ Abimelech su kai pas o oikos tou patros sou
17 kai eipen o basileus tois paratrechousin tois ephestÍkosin ep auton prosagagete kai thanatoute tous iereis tou kuriou oti Í cheir autŰn meta Dauid kai oti egnŰsan oti pheugei autos kai ouk apekalupsan to Űtion mou kai ouk eboulÍthÍsan oi paides tou basileŰs epenegkein tas cheiras autŰn apantÍsai eis tous iereis kuriou
18 kai eipen o basileus tŰ DŰÍk epistrephou su kai apanta eis tous iereis kai epestraphÍ DŰÍk o Suros kai ethanatŰsen tous iereis kuriou en tÍ Ímera ekeinÍ triakosious kai pente andras pantas airontas ephoud
19 kai tÍn Nomba tÍn polin tŰn iereŰn epataxen en stomati romphaias apo andros eŰs gunaikos apo nÍpiou eŰs thÍlazontos kai moschou kai onou kai probatou
20 kai diasŰzetai uios eis tŰ Abimelech uiŰ AchitŰb kai onoma autŰ Abiathar kai ephugen opisŰ Dauid
21 kai apÍngeilen Abiathar tŰ Dauid oti ethanatŰsen Saoul pantas tous iereis tou kuriou
22 kai eipen Dauid tŰ Abiathar Íidein en tÍ Ímera ekeinÍ oti DŰÍk o Suros oti apangellŰn apangelei tŰ Saoul egŰ eimi aitios tŰn psuchŰn oikou tou patros sou
23 kathou met emou mÍ phobou oti ou ean zÍtŰ tÍ psuchÍ mou topon zÍtÍsŰ kai tÍ psuchÍ sou oti pephulaxai su par emoi

Kapitel 23

1 kai apÍngelÍ tŰ Dauid legontes idou oi allophuloi polemousin en tÍ Keila kai autoi diarpazousin katapatousin tous alŰ
2 kai epÍrŰtÍsen Dauid dia tou kuriou legŰn ei poreuthŰ kai pataxŰ tous allophulous toutous kai eipen kurios poreuou kai pataxeis en tois allophulois toutois kai sŰseis tÍn Keila
3 kai eipan oi andres tou Dauid pros auton idou Ímeis entautha en tÍ Ioudaia phoboumetha kai pŰs estai ean poreuthŰmen eis Keila eis ta skula tŰn allophulŰn eisporeusometha
4 kai prosetheto Dauid erŰtÍsai eti dia tou kuriou kai apekrithÍ autŰ kurios kai eipen pros auton anastÍthi kai katabÍthi eis Keila oti egŰ paradidŰmi tous allophulous eis cheiras sou
5 kai eporeuthÍ Dauid kai oi andres oi met autou eis Keila kai epolemÍsen en tois allophulois kai ephugon ek prosŰpou autou kai apÍgagen ta ktÍnÍ autŰn kai epataxen en autois plÍgÍn megalÍn kai esŰsen Dauid tous katoikountas Keila
6 kai egeneto en tŰ phugein Abiathar uion Abimelech pros Dauid kai autos meta Dauid eis Keila katebÍ echŰn ephoud en tÍ cheiri autou
7 kai apÍngelÍ tŰ Saoul oti Íkei Dauid eis Keila kai eipen Saoul pepraken auton o theos eis cheiras mou oti apokekleistai eiselthŰn eis polin thurŰn kai mochlŰn
8 kai parÍngeilen Saoul panti tŰ laŰ eis polemon katabainein eis Keila sunechein ton Dauid kai tous andras autou
9 kai egnŰ Dauid oti ou parasiŰpa Saoul peri autou tÍn kakian kai eipen Dauid pros Abiathar ton ierea prosagage to ephoud kuriou
10 kai eipen Dauid kurie o theos IsraÍl akouŰn akÍkoen o doulos sou oti zÍtei Saoul elthein epi Keila diaphtheirai tÍn polin di eme
11 ei apokleisthÍsetai kai nun ei katabÍsetai Saoul kathŰs Íkousen o doulos sou kurie o theos IsraÍl apangeilon tŰ doulŰ sou kai eipen kurios apokleisthÍsetai
12
13 kai anestÍ Dauid kai oi andres oi met autou Űs tetrakosioi kai exÍlthon ek Keila kai eporeuonto ou ean eporeuthÍsan kai tŰ Saoul apÍngelÍ oti diasesŰtai Dauid ek Keila kai anÍken tou exelthein
14 kai ekathisen Dauid en tÍ erÍmŰ en Maserem en tois stenois kai ekathÍto en tÍ erÍmŰ en tŰ orei Ziph en tÍ gÍ tÍ auchmŰdei kai ezÍtei auton Saoul pasas tas Ímeras kai ou paredŰken auton kurios eis tas cheiras autou
15 kai eiden Dauid oti exerchetai Saoul tou zÍtein ton Dauid kai Dauid en tŰ orei tŰ auchmŰdei en tÍ KainÍ Ziph
16 kai anestÍ IŰnathan uios Saoul kai eporeuthÍ pros Dauid eis KainÍn kai ekrataiŰsen tas cheiras autou en kuriŰ
17 kai eipen pros auton mÍ phobou oti ou mÍ eurÍ se Í cheir Saoul tou patros mou kai su basileuseis epi IsraÍl kai egŰ esomai soi eis deuteron kai Saoul o patÍr mou oiden outŰs
18 kai diethento amphoteroi diathÍkÍn enŰpion kuriou kai ekathÍto Dauid en KainÍ kai IŰnathan apÍlthen eis oikon autou
19 kai anebÍsan oi Ziphaioi ek tÍs auchmŰdous pros Saoul epi ton bounon legontes ouk idou Dauid kekruptai par Ímin en Messara en tois stenois en tÍ KainÍ en tŰ bounŰ tou Echela tou ek dexiŰn tou Iessaimoun
20 kai nun pan to pros psuchÍn tou basileŰs eis katabasin katabainetŰ pros Ímas kekleikasin auton eis tas cheiras tou basileŰs
21 kai eipen autois Saoul eulogÍmenoi umeis tŰ kuriŰ oti eponesate peri emou
22 poreuthÍte dÍ kai etoimasate eti kai gnŰte ton topon autou ou estai o pous autou en tachei ekei ou eipate mÍpote panourgeusÍtai
23 kai idete kai gnŰte kai poreusometha meth umŰn kai estai ei estin epi tÍs gÍs kai exereunÍsŰ auton en pasais chiliasin Iouda
24 kai anestÍsan oi Ziphaioi kai eporeuthÍsan emprosthen Saoul kai Dauid kai oi andres autou en tÍ erÍmŰ tÍ Maan kath esperan ek dexiŰn tou Iessaimoun
25 kai eporeuthÍ Saoul kai oi andres autou zÍtein auton kai apÍngeilan tŰ Dauid kai katebÍ eis tÍn petran tÍn en tÍ erÍmŰ Maan kai Íkousen Saoul kai katediŰxen opisŰ Dauid eis tÍn erÍmon Maan
26 kai poreuontai Saoul kai oi andres autou ek merous tou orous toutou kai Ín Dauid kai oi andres autou ek merous tou orous toutou kai Ín Dauid skepazomenos poreuesthai apo prosŰpou Saoul kai Saoul kai oi andres autou parenebalon epi Dauid kai tous andras autou sullabein autous
27 kai angelos pros Saoul Ílthen legŰn speude kai deuro oti epethento oi allophuloi epi tÍn gÍn
28 kai anestrepsen Saoul mÍ katadiŰkein opisŰ Dauid kai eporeuthÍ eis sunantÍsin tŰn allophulŰn dia touto epeklÍthÍ o topos ekeinos Petra Í meristheisa

Kapitel 24

1 kai anebÍ Dauid ekeithen kai ekathisen en tois stenois Engaddi
2 kai egenÍthÍ Űs anestrepsen Saoul apo opisthen tŰn allophulŰn kai apÍngelÍ autŰ legontŰn oti Dauid en tÍ erÍmŰ Engaddi
3 kai elaben meth eautou treis chiliadas andrŰn eklektous ek pantos IsraÍl kai eporeuthÍ zÍtein ton Dauid kai tous andras autou epi prosŰpon Sadaiem
4 kai Ílthen eis tas agelas tŰn poimniŰn tas epi tÍs odou kai Ín ekei spÍlaion kai Saoul eisÍlthen paraskeuasasthai kai Dauid kai oi andres autou esŰteron tou spÍlaiou ekathÍnto
5 kai eipon oi andres Dauid pros auton idou Í Ímera autÍ Ín eipen kurios pros se paradounai ton echthron sou eis tas cheiras sou kai poiÍseis autŰ Űs agathon en ophthalmois sou kai anestÍ Dauid kai apheilen to pterugion tÍs diploidos tÍs Saoul lathraiŰs
6 kai egenÍthÍ meta tauta kai epataxen kardia Dauid auton oti apheilen to pterugion tÍs diploidos autou
7 kai eipen Dauid pros tous andras autou mÍdamŰs moi para kuriou ei poiÍsŰ to rÍma touto tŰ kuriŰ mou tŰ christŰ kuriou epenegkai cheira mou ep auton oti christos kuriou estin outos
8 kai epeisen Dauid tous andras autou en logois kai ouk edŰken autois anastantas thanatŰsai ton Saoul kai anestÍ Saoul kai katebÍ eis tÍn odon
9 kai anestÍ Dauid opisŰ autou ek tou spÍlaiou kai eboÍsen Dauid opisŰ Saoul legŰn kurie basileu kai epeblepsen Saoul eis ta opisŰ autou kai ekupsen Dauid epi prosŰpon autou epi tÍn gÍn kai prosekunÍsen autŰ
10 kai eipen Dauid pros Saoul ina ti akoueis tŰn logŰn tou laou legontŰn idou Dauid zÍtei tÍn psuchÍn sou
11 idou en tÍ Ímera tautÍ eorakasin oi ophthalmoi sou Űs paredŰken se kurios sÍmeron eis cheira mou en tŰ spÍlaiŰ kai ouk ÍboulÍthÍn apokteinai se kai epheisamÍn sou kai eipa ouk epoisŰ cheira mou epi kurion mou oti christos kuriou outos estin
12 kai idou to pterugion tÍs diploidos sou en tÍ cheiri mou egŰ aphÍrÍka to pterugion kai ouk apektagka se kai gnŰthi kai ide sÍmeron oti ouk estin kakia en tÍ cheiri mou oude asebeia kai athetÍsis kai ouch ÍmartÍka eis se kai su desmeueis tÍn psuchÍn mou labein autÍn
13 dikasai kurios ana meson emou kai sou kai ekdikÍsai me kurios ek sou kai Í cheir mou ouk estai epi soi
14 kathŰs legetai Í parabolÍ Í archaia ex anomŰn exeleusetai plÍmmeleia kai Í cheir mou ouk estai epi se
15 kai nun opisŰ tinos su ekporeuÍ basileu IsraÍl opisŰ tinos katadiŰkeis su opisŰ kunos tethnÍkotos kai opisŰ psullou enos
16 genoito kurios eis kritÍn kai dikastÍn ana meson emou kai ana meson sou idoi kurios kai krinai tÍn krisin mou kai dikasai moi ek cheiros sou
17 kai egeneto Űs sunetelesen Dauid ta rÍmata tauta lalŰn pros Saoul kai eipen Saoul Í phŰnÍ sou autÍ teknon Dauid kai Íren tÍn phŰnÍn autou Saoul kai eklausen
18 kai eipen Saoul pros Dauid dikaios su uper eme oti su antapedŰkas moi agatha egŰ de antapedŰka soi kaka
19 kai su apÍngeilas moi sÍmeron a epoiÍsas moi agatha Űs apekleisen me kurios sÍmeron eis cheiras sou kai ouk apekteinas me
20 kai oti ei euroito tis ton echthron autou en thlipsei kai ekpempsai auton en odŰ agathÍ kai kurios antapoteisei autŰ agatha kathŰs pepoiÍkas sÍmeron
21 kai nun idou egŰ ginŰskŰ oti basileuŰn basileuseis kai stÍsetai en chersin sou basileia IsraÍl
22 kai nun omoson moi en kuriŰ oti ouk exolethreuseis to sperma mou opisŰ mou kai ouk aphanieis to onoma mou ek tou oikou tou patros mou
23 kai Űmosen Dauid tŰ Saoul kai apÍlthen Saoul eis ton topon autou kai Dauid kai oi andres autou anebÍsan eis tÍn Messara stenÍn

Kapitel 25

1 kai apethanen SamouÍl kai sunathroizontai pas IsraÍl kai koptontai auton kai thaptousin auton en oikŰ autou en Armathaim kai anestÍ Dauid kai katebÍ eis tÍn erÍmon Maan
2 kai Ín anthrŰpos en tÍ Maan kai ta poimnia autou en tŰ KarmÍlŰ kai o anthrŰpos megas sphodra kai toutŰ poimnia trischilia kai aiges chiliai kai egenÍthÍ en tŰ keirein to poimnion autou en tŰ KarmÍlŰ
3 kai onoma tŰ anthrŰpŰ Nabal kai onoma tÍ gunaiki autou Abigaia kai Í gunÍ autou agathÍ sunesei kai kalÍ tŰ eidei sphodra kai o anthrŰpos sklÍros kai ponÍros en epitÍdeumasin kai o anthrŰpos kunikos
4 kai Íkousen Dauid en tÍ erÍmŰ oti keirei Nabal o KarmÍlios to poimnion autou
5 kai Dauid apesteilen deka paidaria kai eipen tois paidariois anabÍte eis KarmÍlon kai apelthate pros Nabal kai erŰtÍsate auton epi tŰ onomati mou eis eirÍnÍn
6 kai ereite tade eis Űras kai su ugiainŰn kai o oikos sou kai panta ta sa ugiainonta
7 kai nun idou akÍkoa oti keirousin soi nun oi poimenes sou oi Ísan meth ÍmŰn en tÍ erÍmŰ kai ouk apekŰlusamen autous kai ouk eneteilametha autois outhen pasas tas Ímeras ontŰn autŰn en KarmÍlŰ
8 erŰtÍson ta paidaria sou kai apangelousin soi kai euretŰsan ta paidaria charin en ophthalmois sou oti eph Ímeran agathÍn Íkomen dos dÍ o ean eurÍ Í cheir sou tŰ uiŰ sou tŰ Dauid
9 kai erchontai ta paidaria kai lalousin tous logous toutous pros Nabal kata panta ta rÍmata tauta en tŰ onomati Dauid kai anepÍdÍsen
10 kai apekrithÍ Nabal tois paisin Dauid kai eipen tis o Dauid kai tis o uios Iessai sÍmeron peplÍthummenoi eisin oi douloi anachŰrountes ekastos ek prosŰpou tou kuriou autou
11 kai lÍmpsomai tous artous mou kai ton oinon mou kai ta thumata mou a tethuka tois keirousin mou ta probata kai dŰsŰ auta andrasin ois ouk oida pothen eisin
12 kai apestraphÍsan ta paidaria Dauid eis odon autŰn kai anestrepsan kai Ílthon kai anÍngeilan tŰ Dauid kata ta rÍmata tauta
13 kai eipen Dauid tois andrasin autou zŰsasthe ekastos tÍn romphaian autou kai anebÍsan opisŰ Dauid Űs tetrakosioi andres kai oi diakosioi ekathisan meta tŰn skeuŰn
14 kai tÍ Abigaia gunaiki Nabal apÍngeilen en tŰn paidariŰn legŰn idou Dauid apesteilen angelous ek tÍs erÍmou eulogÍsai ton kurion ÍmŰn kai exeklinen ap autŰn
15 kai oi andres agathoi Ímin sphodra ouk apekŰlusan Ímas oude eneteilanto Ímin pasas tas Ímeras as Ímen par autois kai en tŰ einai Ímas en agrŰ
16 Űs teichos Ísan peri Ímas kai tÍn nukta kai tÍn Ímeran pasas tas Ímeras as Ímetha par autois poimainontes to poimnion
17 kai nun gnŰthi kai ide ti su poiÍseis oti suntetelestai Í kakia eis ton kurion ÍmŰn kai eis ton oikon autou kai outos uios loimos kai ouk estin lalÍsai pros auton
18 kai espeusen Abigaia kai elaben diakosious artous kai duo angeia oinou kai pente probata pepoiÍmena kai pente oiphi alphitou kai gomor en staphidos kai diakosias palathas kai etheto epi tous onous
19 kai eipen tois paidariois autÍs proporeuesthe emprosthen mou kai idou egŰ opisŰ umŰn paraginomai kai tŰ andri autÍs ouk apÍngeilen
20 kai egenÍthÍ autÍs epibebÍkuiÍs epi tÍn onon kai katabainousÍs en skepÍ tou orous kai idou Dauid kai oi andres autou katebainon eis sunantÍsin autÍs kai apÍntÍsen autois
21 kai Dauid eipen isŰs eis adikon pephulaka panta ta autou en tÍ erÍmŰ kai ouk eneteilametha labein ek pantŰn tŰn autou outhen kai antapedŰken moi ponÍra anti agathŰn
22 tade poiÍsai o theos tŰ Dauid kai tade prostheiÍ ei upoleipsomai ek pantŰn tŰn tou Nabal eŰs prŰi ourounta pros toichon
23 kai eiden Abigaia ton Dauid kai espeusen kai katepÍdÍsen apo tÍs onou kai epesen enŰpion Dauid epi prosŰpon autÍs kai prosekunÍsen autŰ epi tÍn gÍn
24 epi tous podas autou kai eipen en emoi kurie mou Í adikia lalÍsatŰ dÍ Í doulÍ sou eis ta Űta sou kai akouson tÍs doulÍs sou logon
25 mÍ dÍ thesthŰ o kurios mou kardian autou epi ton anthrŰpon ton loimon touton oti kata to onoma autou outŰs estin Nabal onoma autŰ kai aphrosunÍ met autou kai egŰ Í doulÍ sou ouk eidon ta paidaria sou a apesteilas
26 kai nun kurie zÍ kurios kai zÍ Í psuchÍ sou kathŰs ekŰlusen se kurios tou mÍ elthein eis aima athŰon kai sŰzein tÍn cheira sou soi kai nun genointo Űs Nabal oi echthroi sou kai oi zÍtountes tŰ kuriŰ mou kaka
27 kai nun labe tÍn eulogian tautÍn Ín enÍnochen Í doulÍ sou tŰ kuriŰ mou kai dŰseis tois paidariois tois parestÍkosin tŰ kuriŰ mou
28 aron dÍ to anomÍma tÍs doulÍs sou oti poiŰn poiÍsei kurios tŰ kuriŰ mou oikon piston oti polemon kuriou o kurios mou polemei kai kakia ouch eurethÍsetai en soi pŰpote
29 kai anastÍsetai anthrŰpos katadiŰkŰn se kai zÍtŰn tÍn psuchÍn sou kai estai Í psuchÍ kuriou mou endedemenÍ en desmŰ tÍs zŰÍs para kuriŰ tŰ theŰ kai psuchÍn echthrŰn sou sphendonÍseis en mesŰ tÍs sphendonÍs
30 kai estai oti poiÍsei kurios tŰ kuriŰ mou panta osa elalÍsen agatha epi se kai enteleitai soi kurios eis Ígoumenon epi IsraÍl
31 kai ouk estai soi touto bdelugmos kai skandalon tŰ kuriŰ mou ekcheai aima athŰon dŰrean kai sŰsai cheira kuriou mou autŰ kai agathŰsei kurios tŰ kuriŰ mou kai mnÍsthÍsÍ tÍs doulÍs sou agathŰsai autÍ
32 kai eipen Dauid tÍ Abigaia eulogÍtos kurios o theos IsraÍl os apesteilen se sÍmeron en tautÍ eis apantÍsin mou
33 kai eulogÍtos o tropos sou kai eulogÍmenÍ su Í apokŰlusasa me sÍmeron en tautÍ mÍ elthein eis aimata kai sŰsai cheira mou emoi
34 plÍn oti zÍ kurios o theos IsraÍl os apekŰlusen me sÍmeron tou kakopoiÍsai se oti ei mÍ espeusas kai paregenou eis apantÍsin moi tote eipa ei upoleiphthÍsetai tŰ Nabal eŰs phŰtos tou prŰi ourŰn pros toichon
35 kai elaben Dauid ek cheiros autÍs panta a epheren autŰ kai eipen autÍ anabÍthi eis eirÍnÍn eis oikon sou blepe Íkousa tÍs phŰnÍs sou kai Íretisa to prosŰpon sou
36 kai paregenÍthÍ Abigaia pros Nabal kai idou autŰ potos en oikŰ autou Űs potos basileŰs kai Í kardia Nabal agathÍ ep auton kai autos methuŰn eŰs sphodra kai ouk apÍngeilen autŰ rÍma mikron Í mega eŰs phŰtos tou prŰi
37 kai egeneto prŰi Űs exenÍpsen apo tou oinou Nabal apÍngeilen autŰ Í gunÍ autou ta rÍmata tauta kai enapethanen Í kardia autou en autŰ kai autos ginetai Űs lithos
38 kai egeneto Űsei deka Ímerai kai epataxen kurios ton Nabal kai apethanen
39 kai Íkousen Dauid kai eipen eulogÍtos kurios os ekrinen tÍn krisin tou oneidismou mou ek cheiros Nabal kai ton doulon autou periepoiÍsato ek cheiros kakŰn kai tÍn kakian Nabal apestrepsen kurios eis kephalÍn autou kai apesteilen Dauid kai elalÍsen peri Abigaias labein autÍn eautŰ eis gunaika
40 kai Ílthon oi paides Dauid pros Abigaian eis KarmÍlon kai elalÍsan autÍ legontes Dauid apesteilen Ímas pros se labein se autŰ eis gunaika
41 kai anestÍ kai prosekunÍsen epi tÍn gÍn epi prosŰpon kai eipen idou Í doulÍ sou eis paidiskÍn nipsai podas tŰn paidŰn sou
42 kai anestÍ Abigaia kai epebÍ epi tÍn onon kai pente korasia Íkolouthoun autÍ kai eporeuthÍ opisŰ tŰn paidŰn Dauid kai ginetai autŰ eis gunaika
43 kai tÍn Achinaam elaben Dauid ex Iezrael kai amphoterai Ísan autŰ gunaikes
44 kai Saoul edŰken Melchol tÍn thugatera autou tÍn gunaika Dauid tŰ Phalti uiŰ Lais tŰ ek Romma

Kapitel 26

1 kai erchontai oi Ziphaioi ek tÍs auchmŰdous pros ton Saoul eis ton bounon legontes idou Dauid skepazetai meth ÍmŰn en tŰ bounŰ tou Echela tou kata prosŰpon tou Iessaimoun
2 kai anestÍ Saoul kai katebÍ eis tÍn erÍmon Ziph kai met autou treis chiliades andrŰn eklektoi ex IsraÍl zÍtein ton Dauid en tÍ erÍmŰ Ziph
3 kai parenebalen Saoul en tŰ bounŰ tou Echela epi prosŰpou tou Iessaimoun epi tÍs odou kai Dauid ekathisen en tÍ erÍmŰ kai eiden Dauid oti Íkei Saoul opisŰ autou eis tÍn erÍmon
4 kai apesteilen Dauid kataskopous kai egnŰ oti Íkei Saoul etoimos ek Keila
5 kai anestÍ Dauid lathra kai eisporeuetai eis ton topon ou ekatheuden ekei Saoul kai ekei AbennÍr uios NÍr archistratÍgos autou kai Saoul ekatheuden en lampÍnÍ kai o laos parembeblÍkŰs kuklŰ autou
6 kai apekrithÍ Dauid kai eipen pros Achimelech ton Chettaion kai pros Abessa uion Sarouias adelphon IŰab legŰn tis eiseleusetai met emou pros Saoul eis tÍn parembolÍn kai eipen Abessa egŰ eiseleusomai meta sou
7 kai eisporeuetai Dauid kai Abessa eis ton laon tÍn nukta kai idou Saoul katheudŰn upnŰ en lampÍnÍ kai to doru empepÍgos eis tÍn gÍn pros kephalÍs autou kai AbennÍr kai o laos autou ekatheuden kuklŰ autou
8 kai eipen Abessa pros Dauid apekleisen sÍmeron kurios ton echthron sou eis tas cheiras sou kai nun pataxŰ auton tŰ dorati eis tÍn gÍn apax kai ou deuterŰsŰ autŰ
9 kai eipen Dauid pros Abessa mÍ tapeinŰsÍs auton oti tis epoisei cheira autou epi christon kuriou kai athŰŰthÍsetai
10 kai eipen Dauid zÍ kurios ean mÍ kurios paisÍ auton Í Í Ímera autou elthÍ kai apothanÍ Í eis polemon katabÍ kai prostethÍ
11 mÍdamŰs moi para kuriou epenegkein cheira mou epi christon kuriou kai nun labe dÍ to doru apo pros kephalÍs autou kai ton phakon tou udatos kai apelthŰmen kath eautous
12 kai elaben Dauid to doru kai ton phakon tou udatos apo pros kephalÍs autou kai apÍlthon kath eautous kai ouk Ín o blepŰn kai ouk Ín o ginŰskŰn kai ouk Ín o exegeiromenos pantes upnountes oti thambos kuriou epepesen ep autous
13 kai diebÍ Dauid eis to peran kai estÍ epi tÍn koruphÍn tou orous makrothen kai pollÍ Í odos ana meson autŰn
14 kai prosekalesato Dauid ton laon kai tŰ AbennÍr elalÍsen legŰn ouk apokrithÍsei AbennÍr kai apekrithÍ AbennÍr kai eipen tis ei su o kalŰn me
15 kai eipen Dauid pros AbennÍr ouk anÍr su kai tis Űs su en IsraÍl kai dia ti ou phulasseis ton kurion sou ton basilea oti eisÍlthen eis ek tou laou diaphtheirai ton basilea kurion sou
16 kai ouk agathon to rÍma touto o pepoiÍkas zÍ kurios oti uioi thanatŰseŰs umeis oi phulassontes ton basilea kurion umŰn ton christon kuriou kai nun ide dÍ to doru tou basileŰs kai o phakos tou udatos pou estin ta pros kephalÍs autou
17 kai epegnŰ Saoul tÍn phŰnÍn tou Dauid kai eipen Í phŰnÍ sou autÍ teknon Dauid kai eipen Dauid doulos sou kurie basileu
18 kai eipen ina ti touto katadiŰkei o kurios mou opisŰ tou doulou autou oti ti ÍmartÍka kai ti eurethÍ en emoi adikÍma
19 kai nun akousatŰ dÍ o kurios mou o basileus to rÍma tou doulou autou ei o theos episeiei se ep eme osphrantheiÍ thusias sou kai ei uioi anthrŰpŰn epikataratoi outoi enŰpion kuriou oti exebalon me sÍmeron mÍ estÍristhai en klÍronomia kuriou legontes poreuou douleue theois eterois
20 kai nun mÍ pesoi to aima mou epi tÍn gÍn ex enantias prosŰpou kuriou oti exelÍluthen o basileus IsraÍl zÍtein tÍn psuchÍn mou kathŰs katadiŰkei o nuktikorax en tois oresin
21 kai eipen Saoul ÍmartÍka epistrephe teknon Dauid oti ou kakopoiÍsŰ se anth Űn entimos psuchÍ mou en ophthalmois sou en tÍ sÍmeron memataiŰmai kai ÍgnoÍka polla sphodra
22 kai apekrithÍ Dauid kai eipen idou to doru tou basileŰs dielthetŰ eis tŰn paidariŰn kai labetŰ auto
23 kai kurios epistrepsei ekastŰ tas dikaiosunas autou kai tÍn pistin autou Űs paredŰken se kurios sÍmeron eis cheiras mou kai ouk ÍthelÍsa epenegkein cheira mou epi christon kuriou
24 kai idou kathŰs emegalunthÍ Í psuchÍ sou sÍmeron en tautÍ en ophthalmois mou outŰs megaluntheiÍ Í psuchÍ mou enŰpion kuriou kai skepasai me kai exeleitai me ek pasÍs thlipseŰs
25 kai eipen Saoul pros Dauid eulogÍmenos su teknon kai poiŰn poiÍseis kai dunamenos dunÍsei kai apÍlthen Dauid eis tÍn odon autou kai Saoul anestrepsen eis ton topon autou

Kapitel 27

1 kai eipen Dauid en tÍ kardia autou legŰn nun prostethÍsomai en Ímera mia eis cheiras Saoul kai ouk estin moi agathon ean mÍ sŰthŰ eis gÍn allophulŰn kai anÍ Saoul tou zÍtein me eis pan orion IsraÍl kai sŰthÍsomai ek cheiros autou
2 kai anestÍ Dauid kai oi tetrakosioi andres met autou kai eporeuthÍ pros Agchous uion Ammach basilea Geth
3 kai ekathisen Dauid meta Agchous en Geth autos kai oi andres autou ekastos kai o oikos autou kai Dauid kai amphoterai ai gunaikes autou Achinaam Í IezraÍlitis kai Abigaia Í gunÍ Nabal tou KarmÍliou
4 kai anÍngelÍ tŰ Saoul oti pepheugen Dauid eis Geth kai ou prosetheto eti zÍtein auton
5 kai eipen Dauid pros Agchous ei dÍ eurÍken o doulos sou charin en ophthalmois sou dotŰsan dÍ moi topon en mia tŰn poleŰn tŰn kat agron kai kathÍsomai ekei kai ina ti kathÍtai o doulos sou en polei basileuomenÍ meta sou
6 kai edŰken autŰ en tÍ Ímera ekeinÍ tÍn Sekelak dia touto egenÍthÍ Sekelak tŰ basilei tÍs Ioudaias eŰs tÍs Ímeras tautÍs
7 kai egenÍthÍ o arithmos tŰn ÍmerŰn Űn ekathisen Dauid en agrŰ tŰn allophulŰn tessaras mÍnas
8 kai anebainen Dauid kai oi andres autou kai epetithento epi panta ton Gesiri kai epi ton AmalÍkitÍn kai idou Í gÍ katŰkeito apo anÍkontŰn Í apo Gelampsour teteichismenŰn kai eŰs gÍs Aiguptou
9 kai etupte tÍn gÍn kai ouk ezŰogonei andra kai gunaika kai elambanen poimnia kai boukolia kai onous kai kamÍlous kai imatismon kai anestrepsan kai Írchonto pros Agchous
10 kai eipen Agchous pros Dauid epi tina epethesthe sÍmeron kai eipen Dauid pros Agchous kata noton tÍs Ioudaias kai kata noton Iesmega kai kata noton tou Kenezi
11 kai andra kai gunaika ouk ezŰogonÍsen tou eisagagein eis Geth legŰn mÍ anangeilŰsin eis Geth kath ÍmŰn legontes tade Dauid poiei kai tode to dikaiŰma autou pasas tas Ímeras as ekathÍto Dauid en agrŰ tŰn allophulŰn
12 kai episteuthÍ Dauid en tŰ Agchous sphodra legŰn Íschuntai aischunomenos en tŰ laŰ autou en IsraÍl kai estai moi doulos eis ton aiŰna

Kapitel 28

1 kai egenÍthÍ en tais Ímerais ekeinais kai sunathroizontai allophuloi en tais parembolais autŰn exelthein polemein meta IsraÍl kai eipen Agchous pros Dauid ginŰskŰn gnŰsei oti met emou exeleusei eis polemon su kai oi andres sou
2 kai eipen Dauid pros Agchous outŰ nun gnŰsei a poiÍsei o doulos sou kai eipen Agchous pros Dauid outŰs archisŰmatophulaka thÍsomai se pasas tas Ímeras
3 kai SamouÍl apethanen kai ekopsanto auton pas IsraÍl kai thaptousin auton en Armathaim en polei autou kai Saoul perieilen tous engastrimuthous kai tous gnŰstas apo tÍs gÍs
4 kai sunathroizontai oi allophuloi kai erchontai kai paremballousin eis SŰman kai sunathroizei Saoul panta andra IsraÍl kai paremballousin eis Gelboue
5 kai eiden Saoul tÍn parembolÍn tŰn allophulŰn kai ephobÍthÍ kai exestÍ Í kardia autou sphodra
6 kai epÍrŰtÍsen Saoul dia kuriou kai ouk apekrithÍ autŰ kurios en tois enupniois kai en tois dÍlois kai en tois prophÍtais
7 kai eipen Saoul tois paisin autou zÍtÍsate moi gunaika engastrimuthon kai poreusomai pros autÍn kai zÍtÍsŰ en autÍ kai eipan oi paides autou pros auton idou gunÍ engastrimuthos en AendŰr
8 kai sunekalupsato Saoul kai periebaleto imatia etera kai poreuetai autos kai duo andres met autou kai erchontai pros tÍn gunaika nuktos kai eipen autÍ manteusai dÍ moi en tŰ engastrimuthŰ kai anagage moi on ean eipŰ soi
9 kai eipen Í gunÍ pros auton idou dÍ su oidas osa epoiÍsen Saoul Űs exŰlethreusen tous engastrimuthous kai tous gnŰstas apo tÍs gÍs kai ina ti su pagideueis tÍn psuchÍn mou thanatŰsai autÍn
10 kai Űmosen autÍ Saoul legŰn zÍ kurios ei apantÍsetai soi adikia en tŰ logŰ toutŰ
11 kai eipen Í gunÍ tina anagagŰ soi kai eipen ton SamouÍl anagage moi
12 kai eiden Í gunÍ ton SamouÍl kai aneboÍsen phŰnÍ megalÍ kai eipen Í gunÍ pros Saoul ina ti parelogisŰ me kai su ei Saoul
13 kai eipen autÍ o basileus mÍ phobou eipon tina eorakas kai eipen autŰ Theous eoraka anabainontas ek tÍs gÍs
14 kai eipen autÍ ti egnŰs kai eipen autŰ andra orthion anabainonta ek tÍs gÍs kai outos diploida anabeblÍmenos kai egnŰ Saoul oti SamouÍl outos kai ekupsen epi prosŰpon autou epi tÍn gÍn kai prosekunÍsen autŰ
15 kai eipen SamouÍl ina ti parÍnŰchlÍsas moi anabÍnai me kai eipen Saoul thlibomai sphodra kai oi allophuloi polemousin en emoi kai o theos aphestÍken ap emou kai ouk epakÍkoen moi eti kai en cheiri tŰn prophÍtŰn kai en tois enupniois kai nun keklÍka se gnŰrisai moi ti poiÍsŰ
16 kai eipen SamouÍl ina ti eperŰtas me kai kurios aphestÍken apo sou kai gegonen meta tou plÍsion sou
17 kai pepoiÍken kurios soi kathŰs elalÍsen en cheiri mou kai diarrÍxei kurios tÍn basileian sou ek cheiros sou kai dŰsei autÍn tŰ plÍsion sou tŰ Dauid
18 dioti ouk Íkousas phŰnÍs kuriou kai ouk epoiÍsas thumon orgÍs autou en AmalÍk dia touto to rÍma epoiÍsen kurios soi tÍ Ímera tautÍ
19 kai paradŰsei kurios ton IsraÍl meta sou eis cheiras allophulŰn kai aurion su kai oi uioi sou meta sou pesountai kai tÍn parembolÍn IsraÍl dŰsei kurios eis cheiras allophulŰn
20 kai espeusen Saoul kai epesen estÍkŰs epi tÍn gÍn kai ephobÍthÍ sphodra apo tŰn logŰn SamouÍl kai ischus en autŰ ouk Ín eti ou gar ephagen arton olÍn tÍn Ímeran kai olÍn tÍn nukta ekeinÍn
21 kai eisÍlthen Í gunÍ pros Saoul kai eiden oti espeusen sphodra kai eipen pros auton idou dÍ Íkousen Í doulÍ sou tÍs phŰnÍs sou kai ethemÍn tÍn psuchÍn mou en tÍ cheiri mou kai Íkousa tous logous ous elalÍsas moi
22 kai nun akouson dÍ phŰnÍs tÍs doulÍs sou kai parathÍsŰ enŰpion sou psŰmon artou kai phage kai estai en soi ischus oti poreusÍ en odŰ
23 kai ouk eboulÍthÍ phagein kai parebiazonto auton oi paides autou kai Í gunÍ kai Íkousen tÍs phŰnÍs autŰn kai anestÍ apo tÍs gÍs kai ekathisen epi ton diphron
24 kai tÍ gunaiki Ín damalis nomas en tÍ oikia kai espeusen kai ethusen autÍn kai elaben aleura kai ephurasen kai epepsen azuma
25 kai prosÍgagen enŰpion Saoul kai enŰpion tŰn paidŰn autou kai ephagon kai anestÍsan kai apÍlthon tÍn nukta ekeinÍn

Kapitel 29

1 kai sunathroizousin allophuloi pasas tas parembolas autŰn eis Aphek kai IsraÍl parenebalen en AendŰr tÍ en Iezrael
2 kai satrapai allophulŰn pareporeuonto eis ekatontadas kai chiliadas kai Dauid kai oi andres autou pareporeuonto ep eschatŰn meta Agchous
3 kai eipon oi satrapai tŰn allophulŰn tines oi diaporeuomenoi outoi kai eipen Agchous pros tous stratÍgous tŰn allophulŰn ouch outos Dauid o doulos Saoul basileŰs IsraÍl gegonen meth ÍmŰn Ímeras touto deuteron etos kai ouch eurÍka en autŰ outhen aph Ís Ímeras enepesen pros me kai eŰs tÍs Ímeras tautÍs
4 kai elupÍthÍsan ep autŰ oi stratÍgoi tŰn allophulŰn kai legousin autŰ apostrepson ton andra eis ton topon autou ou katestÍsas auton ekei kai mÍ erchesthŰ meth ÍmŰn eis ton polemon kai mÍ ginesthŰ epiboulos tÍs parembolÍs kai en tini diallagÍsetai outos tŰ kuriŰ autou ouchi en tais kephalais tŰn andrŰn ekeinŰn
5 ouch outos Dauid Ű exÍrchon en chorois legontes epataxen Saoul en chiliasin autou kai Dauid en muriasin autou
6 kai ekalesen Agchous ton Dauid kai eipen autŰ zÍ kurios oti euthÍs su kai agathos en ophthalmois mou kai Í exodos sou kai Í eisodos sou met emou en tÍ parembolÍ kai oti ouch eurÍka kata sou kakian aph Ís Ímeras Íkeis pros me eŰs tÍs sÍmeron Ímeras kai en ophthalmois tŰn satrapŰn ouk agathos su
7 kai nun anastrephe kai poreuou eis eirÍnÍn kai ou mÍ poiÍseis kakian en ophthalmois tŰn satrapŰn tŰn allophulŰn
8 kai eipen Dauid pros Agchous ti pepoiÍka soi kai ti eures en tŰ doulŰ sou aph Ís Ímeras ÍmÍn enŰpion sou kai eŰs tÍs Ímeras tautÍs oti ou mÍ elthŰ polemÍsai tous echthrous tou kuriou mou tou basileŰs
9 kai apekrithÍ Agchous pros Dauid oida oti agathos su en ophthalmois mou all oi satrapai tŰn allophulŰn legousin ouch Íxei meth ÍmŰn eis polemon
10 kai nun orthrison to prŰi su kai oi paides tou kuriou sou oi Íkontes meta sou kai poreuesthe eis ton topon ou katestÍsa umas ekei kai logon loimon mÍ thÍs en kardia sou oti agathos su enŰpion mou kai orthrisate en tÍ odŰ kai phŰtisatŰ umin kai poreuthÍte
11 kai Űrthrisen Dauid autos kai oi andres autou apelthein kai phulassein tÍn gÍn tŰn allophulŰn kai oi allophuloi anebÍsan polemein epi IsraÍl

Kapitel 30

1 kai egenÍthÍ eiselthontos Dauid kai tŰn andrŰn autou eis Sekelak tÍ Ímera tÍ tritÍ kai AmalÍk epetheto epi ton noton kai epi Sekelak kai epataxen tÍn Sekelak kai enepurisen autÍn en puri
2 kai tas gunaikas kai panta ta en autÍ apo mikrou eŰs megalou ouk ethanatŰsan andra kai gunaika all ÍchmalŰteusan kai apÍlthon eis tÍn odon autŰn
3 kai Ílthen Dauid kai oi andres autou eis tÍn polin kai idou empepuristai en puri ai de gunaikes autŰn kai oi uioi autŰn kai ai thugateres autŰn ÍchmalŰteumenoi
4 kai Íren Dauid kai oi andres autou tÍn phŰnÍn autŰn kai eklausan eŰs otou ouk Ín en autois ischus eti klaiein
5 kai amphoterai ai gunaikes Dauid ÍchmalŰteuthÍsan Achinoom Í IezraÍlitis kai Abigaia Í gunÍ Nabal tou KarmÍliou
6 kai ethlibÍ Dauid sphodra oti eipen o laos lithobolÍsai auton oti katŰdunos psuchÍ pantos tou laou ekastou epi tous uious autou kai epi tas thugateras autou kai ekrataiŰthÍ Dauid en kuriŰ theŰ autou
7 kai eipen Dauid pros Abiathar ton ierea uion Achimelech prosagage to ephoud
8 kai epÍrŰtÍsen Dauid dia tou kuriou legŰn ei katadiŰxŰ opisŰ tou geddour toutou ei katalÍmpsomai autous kai eipen autŰ katadiŰke oti katalambanŰn katalÍmpsÍ kai exairoumenos exelÍ
9 kai eporeuthÍ Dauid autos kai oi exakosioi andres met autou kai erchontai eŰs tou cheimarrou Bosor kai oi perissoi estÍsan
10 kai katediŰxen en tetrakosiois andrasin upestÍsan de diakosioi andres oitines ekathisan peran tou cheimarrou tou Bosor
11 kai euriskousin andra Aiguption en agrŰ kai lambanousin auton kai agousin auton pros Dauid en agrŰ kai didoasin autŰ arton kai ephagen kai epotisan auton udŰr
12 kai didoasin autŰ klasma palathÍs kai ephagen kai katestÍ to pneuma autou en autŰ oti ou bebrŰkei arton kai ou pepŰkei udŰr treis Ímeras kai treis nuktas
13 kai eipen autŰ Dauid tinos su ei kai pothen ei kai eipen to paidarion to Aiguption egŰ eimi doulos andros AmalÍkitou kai katelipen me o kurios mou oti ÍnŰchlÍthÍn egŰ sÍmeron tritaios
14 kai Ímeis epethemetha epi noton tou Cholthi kai epi ta tÍs Ioudaias merÍ kai epi noton Cheloub kai tÍn Sekelak enepurisamen en puri
15 kai eipen pros auton Dauid ei kataxeis me epi to geddour touto kai eipen omoson dÍ moi kata tou theou mÍ thanatŰsein me kai mÍ paradounai me eis cheiras tou kuriou mou kai kataxŰ se epi to geddour touto
16 kai katÍgagen auton ekei kai idou outoi diakechumenoi epi prosŰpon pasÍs tÍs gÍs esthiontes kai pinontes kai eortazontes en pasi tois skulois tois megalois ois elabon ek gÍs allophulŰn kai ek gÍs Iouda
17 kai Ílthen ep autous Dauid kai epataxen autous apo eŰsphorou eŰs deilÍs kai tÍ epaurion kai ouk esŰthÍ ex autŰn anÍr oti all Í tetrakosia paidaria a Ín epibebÍkota epi tas kamÍlous kai ephugon
18 kai apheilato Dauid panta a elabon oi AmalÍkitai kai amphoteras tas gunaikas autou exeilato
19 kai ou diephŰnÍsen autois apo mikrou eŰs megalou kai apo tŰn skulŰn kai eŰs uiŰn kai thugaterŰn kai eŰs pantŰn Űn elabon autŰn ta panta epestrepsen Dauid
20 kai elaben Dauid panta ta poimnia kai ta boukolia kai apÍgagen emprosthen tŰn skulŰn kai tois skulois ekeinois elegeto tauta ta skula Dauid
21 kai paraginetai Dauid pros tous diakosious andras tous ekluthentas tou poreuesthai opisŰ Dauid kai ekathisen autous en tŰ cheimarrŰ tŰ Bosor kai exÍlthon eis apantÍsin Dauid kai eis apantÍsin tou laou tou met autou kai prosÍgagen Dauid eŰs tou laou kai ÍrŰtÍsan auton ta eis eirÍnÍn
22 kai apekrithÍ pas anÍr loimos kai ponÍros tŰn andrŰn tŰn polemistŰn tŰn poreuthentŰn meta Dauid kai eipan oti ou katediŰxan meth ÍmŰn ou dŰsomen autois ek tŰn skulŰn Űn exeilametha oti all Í ekastos tÍn gunaika autou kai ta tekna autou apagesthŰsan kai apostrephetŰsan
23 kai eipen Dauid ou poiÍsete outŰs meta to paradounai ton kurion Ímin kai phulaxai Ímas kai paredŰken kurios ton geddour ton eperchomenon eph Ímas eis cheiras ÍmŰn
24 kai tis upakousetai umŰn tŰn logŰn toutŰn oti ouch Ítton umŰn eisin dioti kata tÍn merida tou katabainontos eis polemon outŰs estai Í meris tou kathÍmenou epi ta skeuÍ kata to auto meriountai
25 kai egenÍthÍ apo tÍs Ímeras ekeinÍs kai epanŰ kai egeneto eis prostagma kai eis dikaiŰma tŰ IsraÍl eŰs tÍs sÍmeron
26 kai Ílthen Dauid eis Sekelak kai apesteilen tois presbuterois Iouda tŰn skulŰn kai tois plÍsion autou legŰn idou apo tŰn skulŰn tŰn echthrŰn kuriou
27 tois en Baithsour kai tois en Rama notou kai tois en Ieththor
28 kai tois en AroÍr kai tois Ammadi kai tois en Saphi kai tois en Esthie
29 kai tois en KarmÍlŰ kai tois en tais polesin tou IeramÍli kai tois en tais polesin tou Kenezi
30 kai tois en Ierimouth kai tois en BÍrsabee kai tois en Noo
31 kai tois en ChebrŰn kai eis pantas tous topous ous diÍlthen Dauid ekei autos kai oi andres autou

Kapitel 31

1 kai oi allophuloi epolemoun epi IsraÍl kai ephugon oi andres IsraÍl ek prosŰpou tŰn allophulŰn kai piptousin traumatiai en tŰ orei tŰ Gelboue
2 kai sunaptousin allophuloi tŰ Saoul kai tois uiois autou kai tuptousin allophuloi ton IŰnathan kai ton Aminadab kai ton Melchisa uious Saoul
3 kai barunetai o polemos epi Saoul kai euriskousin auton oi akontistai andres toxotai kai etraumatisthÍ eis ta upochondria
4 kai eipen Saoul pros ton aironta ta skeuÍ autou spasai tÍn romphaian sou kai apokentÍson me en autÍ mÍ elthŰsin oi aperitmÍtoi outoi kai apokentÍsŰsin me kai empaixŰsin moi kai ouk ebouleto o airŰn ta skeuÍ autou oti ephobÍthÍ sphodra kai elaben Saoul tÍn romphaian kai epepesen ep autÍn
5 kai eiden o airŰn ta skeuÍ autou oti tethnÍken Saoul kai epepesen kai autos epi tÍn romphaian autou kai apethanen met autou
6 kai apethanen Saoul kai oi treis uioi autou kai o airŰn ta skeuÍ autou en tÍ Ímera ekeinÍ kata to auto
7 kai eidon oi andres IsraÍl oi en tŰ peran tÍs koilados kai oi en tŰ peran tou Iordanou oti ephugon oi andres IsraÍl kai oti tethnÍken Saoul kai oi uioi autou kai kataleipousin tas poleis autŰn kai pheugousin kai erchontai oi allophuloi kai katoikousin en autais
8 kai egenÍthÍ tÍ epaurion kai erchontai oi allophuloi ekdiduskein tous nekrous kai euriskousin ton Saoul kai tous treis uious autou peptŰkotas epi ta orÍ Gelboue
9 kai apostrephousin auton kai exedusan ta skeuÍ autou kai apostellousin auta eis gÍn allophulŰn kuklŰ euangelizontes tois eidŰlois autŰn kai tŰ laŰ autŰn
10 kai anethÍkan ta skeuÍ autou eis to Astarteion kai to sŰma autou katepÍxan en tŰ teichei Baithsan
11 kai akouousin oi katoikountes Iabis tÍs Galaaditidos a epoiÍsan oi allophuloi tŰ Saoul
12 kai anestÍsan pas anÍr dunameŰs kai eporeuthÍsan olÍn tÍn nukta kai elabon to sŰma Saoul kai to sŰma IŰnathan tou uiou autou apo teichous Baithsan kai pherousin autous eis Iabis kai katakaiousin autous ekei
13 kai lambanousin ta osta autŰn kai thaptousin upo tÍn arouran tÍn Iabis kai nÍsteuousin epta Ímeras

Andre bÝger