Første Petersbrev

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Første Petersbrev. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Første Petersbrev.

Kapitler: 1 2 3 4 5

PETROU EPISTOLÊ KATHOLIKH PRÔTÊ

Kapitel 1

1 Petros apostolos Iêsou Christou eklektois parepidêmois diasporas Pontou, Galatias, Kappadokias, Asias kai Bithunias, 2 kata prognôsin theou patros en agiasmô pneumatos eis upakoên kai rantismon aimatos Iêsou Christou, charis umin kai eirênê plêthuntheiê.

3 Eulogêtos o theos kai patêr tou kuriou êmôn Iêsou Christou, o kata to polu autou eleos anagennêsas êmas eis elpida zôsan di’ anastaseôs Iêsou Christou ek nekrôn, 4 eis klêronomian aphtharton kai amianton kai amaranton, tetêrêmenên en ouranois eis umas 5 tous en dunamei theou phrouroumenous dia pisteôs eis sôtêrian etoimên apokaluphthênai en kairô eschatô. 6 en ô agalliasthe, oligon arti ei deon lupêthentes en poikilois peirasmois, 7 ina to dokimion umôn tês pisteôs polutimoteron chrusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou, eurethê eis epainon kai doxan kai timên en apokalupsei Iêsou Christou 8 on ouk idontes agapate, eis on arti mê orôntes pisteuontes de agalliate chara aneklalêtô kai dedoxasmenê 9 komizomenoi to telos tês pisteôs sôtêrian psuchôn.

10 Peri ês sôtêrias exezêtêsan kai exêraunêsan prophêtai oi peri tês eis umas charitos prophêteusantes, 11 eraunôntes eis tina ê poion kairon edêlou to en autois pneuma Christou promarturomenon ta eis Christon pathêmata kai tas meta tauta doxas. 12 ois apekaluphthê oti ouch eautois umin de diêkonoun auta, a nun anêngelê umin dia tôn euangelisamenôn umas pneumati agiô apostalenti ap’ ouranou, eis a epithumousin angeloi parakupsai.

13 Dio anazôsamenoi tas osphuas tês dianoias umôn nêphontes teleiôs elpisate epi tên pheromenên umin charin en apokalupsei Iêsou Christou. 14 ôs tekna upakoês mê suschêmatizomenoi tais proteron en tê agnoia umôn epithumiais 15 alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pasê anastrophê genêthête, 16 dioti gegraptai [oti] agioi esesthe, oti egô agios. 17 kai ei patera epikaleisthe ton aprosôpolêmptôs krinonta kata to ekastou ergon, en phobô ton tês paroikias umôn chronon anastraphête, 18 eidotes oti ou phthartois, arguriô ê chrusiô, elutrôthête ek tês mataias umôn anastrophês patroparadotou 19 alla timiô aimati ôs amnou amômou kai aspilou Christou, 20 proegnôsmenou men pro katabolês kosmou phanerôthentos de ep’ eschatou tôn chronôn di’ umas 21 tous di’ autou pistous eis theon ton egeiranta auton ek nekrôn kai doxan autô donta, ôste tên pistin umôn kai elpida einai eis theon.

22 Tas psuchas umôn êgnikotes en tê upakoê tês alêtheias eis philadelphian anupokriton, ek kardias allêlous agapêsate ektenôs 23 anagegennêmenoi ouk ek sporas phthartês alla aphthartou dia logou zôntos theou kai menontos. 24 dioti

pasa sarx ôs chortos

kai pasa doxa autês ôs anthos chortou

exêranthê o chortos

kai to anthos exepesen

25 to de rêma kuriou menei eis ton aiôna.

touto de estin to rêma to euangelisthen eis umas.

Kapitel 2

1 Apothemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokrisin kai phthonous kai pasas katalalias, 2 ôs artigennêta brephê to logikon adolon gala epipothêsate, ina en autô auxêthête eis sôtêrian, 3 ei egeusasthe oti chrêstos o kurios. 4 pros on proserchomenoi lithon zônta upo anthrôpôn men apodedokimasmenon para de theô eklekton entimon, 5 kai autoi ôs lithoi zôntes oikodomeisthe oikos pneumatikos eis ierateuma agion anenegkai pneumatikas thusias euprosdektous theô dia Iêsou Christou. 6 dioti periechei en graphê,

Idou tithêmi en Siôn lithon
eklekton akrogôniaion entimon
kai o pisteuôn ep’ autô ou mê kataischunthê.

7 umin oun ê timê tois pisteuousin, apistousin de

lithos on apedokimasan oi oikodomountes,
outos egenêthê eis kephalên gônias

8 kai

lithos proskommatos

kai petra skandalou
oi proskoptousin tô logô apeithountes eis o kai etethêsan.

9 Umeis de genos eklekton, basileion ierateuma, ethnos agion, laos eis peripoiêsin, opôs tas aretas exangeilête tou ek skotous umas kalesantos eis to thaumaston autou phôs

10 oi pote ou laos

nun de laos theou
oi ouk êleêmenoi
nun de eleêthentes.

11 Agapêtoi, parakalô ôs paroikous kai parepidêmous apechesthai tôn sarkikôn epithumiôn aitines strateuontai kata tês psuchês 12 tên anastrophên umôn en tois ethnesin echontes kalên, ina en ô katalalousin umôn ôs kakopoiôn ek tôn kalôn ergôn epopteuontes doxasôsin ton theon en êmera episkopês.

13 Upotagête pasê anthrôpinê ktisei dia ton kurion, eite basilei ôs uperechonti, 14 eite êgemosin ôs di’ autou pempomenois eis ekdikêsin kakopoiôn epainon de agathopoiôn 15 oti outôs estin to thelêma tou theou agathopoiountas phimoun tên tôn aphronôn anthrôpôn agnôsian, 16 ôs eleutheroi kai mê ôs epikalumma echontes tês kakias tên eleutherian all’ ôs theou douloi. 17 pantas timêsate, tên adelphotêta agapate, ton theon phobeisthe, ton basilea timate.

18 Oi oiketai upotassomenoi en panti phobô tois despotais, ou monon tois agathois kai epieikesin alla kai tois skoliois. 19 touto gar charis ei dia suneidêsin theou upopherei tis lupas paschôn adikôs. 20 poion gar kleos ei amartanontes kai kolaphizomenoi upomeneite all’ ei agathopoiountes kai paschontes upomeneite, touto charis para theô. 21 eis touto gar eklêthête, oti kai Christos epathen uper umôn umin upolimpanôn upogrammon ina epakolouthêsête tois ichnesin autou,

22 os amartian ouk epoiêsen

oude eurethê dolos en tô stomati autou,

23 os loidoroumenos ouk anteloidorei, paschôn ouk êpeilei, paredidou de tô krinonti dikaiôs 24 os tas amartias êmôn autos anênegken en tô sômati autou epi to xulon, ina tais amartiais apogenomenoi tê dikaiosunê zêsômen, ou tô môlôpi iathête. 25 ête gar ôs probata planômenoi, alla epestraphête nun epi ton poimena kai episkopon tôn psuchôn umôn.

Kapitel 3

1 Omoiôs gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin, ina ei tines apeithousin tô logô dia tês tôn gunaikôn anastrophês aneu logou kerdêthêsontai, 2 epopteusantes tên en phobô agnên anastrophên umôn. 3 ôn estô ouch o exôthen emplokês trichôn kai peritheseôs chrusiôn ê enduseôs imatiôn kosmos 4 all’ o kruptos tês kardias anthrôpos en tô aphthartô tou êsuchiou kai praeôs pneumatos, o estin enôpion tou theou poluteles. 5 outôs gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai eis theon ekosmoun eautas upotassomenai tois idiois andrasin, 6 ôs Sarra upêkouen tô Abraam kurion auton kalousa, ês egenêthête tekna agathopoiousai kai mê phoboumenai mêdemian ptoêsin.

7 Oi andres omoiôs, sunoikountes kata gnôsin ôs asthenesterô skeuei tô gunaikeiô aponemontes timên ôs kai sugklêronomoi charitos zôês eis to mê egkoptesthai tas proseuchas umôn.

8 To de telos pantes omophrones, sumpatheis, philadelphoi, eusplagchnoi, tapeinophrones, 9 mê apodidontes kakon anti kakou ê loidorian anti loidorias, tounantion de eulogountes oti eis touto eklêthête ina eulogian klêronomêsête.

10 o gar thelôn zôên agapan

kai idein êmeras agathas
pausatô tên glôssan apo kakou
kai cheilê tou mê lalêsai dolon,

11 ekklinatô de apo kakou kai poiêsatô agathon,

zêtêsatô eirênên kai diôxatô autên

12 oti ophthalmoi kuriou epi dikaious

kai ôta autou eis deêsin autôn,

prosôpon de kuriou epi poiountas kaka.

13 Kai tis o kakôsôn umas ean tou agathou zêlôtai genêsthe? 14 all’ ei kai paschoite dia dikaiosunên, makarioi, ton de phobon autôn mê phobêthête mêde tarachthête, 15 kurion de ton Christon agiasate en tais kardiais umôn, etoimoi aei pros apologian panti tô aitounti umas logon peri tês en umin elpidos, 16 alla meta prautêtos kai phobou, suneidêsin echontes agathên, ina en ô katalaleisthe kataischunthôsin oi epêreazontes umôn tên agathên en Christô anastrophên. 17 kreitton gar agathopoiountas, ei theloi to thelêma tou theou, paschein ê kakopoiountas. 18 oti kai Christos apax peri amartiôn apethanen, dikaios uper adikôn, ina umas prosagagê tô theô thanatôtheis men sarki zôopoiêtheis de pneumati 19 en ô kai tois en phulakê pneumasin poreutheis ekêruxen, 20 apeithêsasin pote ote apexedecheto ê tou theou makrothumia en êmerais Nôe kataskeuazomenês kibôtou eis ên oligoi. tout’ estin oktô psuchai, diesôthêsan di’ udatos. 21 o kai umas antitupon nun sôzei baptisma, ou sarkos apothesis rupou alla suneidêseôs agathês eperôtêma eis theon, di’ anastaseôs Iêsou Christou, 22 os estin en dexia theou poreutheis eis ouranon upotagentôn autô angelôn kai exousiôn kai dunameôn.

Kapitel 4

1 Christou oun pathontos sarki kai umeis tên autên ennoian oplisasthe oti o pathôn sarki pepautai amartiais 2 eis to mêketi anthrôpôn epithumiais alla thelêmati theou ton epiloipon en sarki biôsai chronon. 3 arketos gar o parelêluthôs chronos to boulêma tôn ethnôn kateirgasthai peporeumenous en aselgeiais, epithumipais, oinophlugiais, kômois potois kai athemitois eidôlolatriais. 4 en ô xenizontai mê suntrechontôn umôn eis tên autên tês asôtias anachusin blasphêmountes, 5 oi apodôsousin logon tô etoimôs krinonti zôntas kai nekrous. 6 eis touto gar kai nekrois euêngelisthê, ina krithôsin men kata anthrôpous sarki zôsin de kata theon pneumati.

7 Pantôn de to telos êngiken. sôphronêsate oun kai nêpsate eis proseuchas 8 pro pantôn tên eis eautous agapên ektenê echontes, oti agapê kaluptei plêthos amartiôn. 9 philoxenoi eis allêlous aneu gongusmou, 10 ekastos kathôs elaben charisma eis eautous auto diakonountes ôs kaloi oikonomoi poikilês charitos theou. 11 ei tis lalei, ôs logia theou ei tis diakonei ôs ex ischuos ês chorêgei o theos, ina en pasin doxazêtai o theos dia Iêsou Christou, ô estin ê doxa kai to kratos eis tous aiônas tôn aiônôn, amên.

12 Agapêtoi, mê xenizesthe tê en umin purôsei pros peirasmon umin ginomenê ôs xenou umin sumbainontos, 13 alla kath o koinôneite tois tou Christou pathêmasin chairete, ina kai en tê apokalupsei tês doxês autou charête agalliômenoi. 14 ei oneidizesthe en onomati Christou, makarioi, oti to tês doxês kai to tou theou pneuma eph’ umas anapauetai. 15 mê gar tis umôn paschetô ôs phoneus ê kleptês ê kakopoios ê ôs allotriepiskopos 16 ei de ôs Christianos mê aischunesthô, doxazetô de ton theon en tô onomati toutô. 17 oti [o] kairos tou arxasthai to krima apo tou oikou tou theou ei de prôton aph’ êmôn ti to telos tôn apeithountôn tô tou theou euangeliô?

18 kai ei o dikaios molis sôzetai,

o [de] asebês kai amartôlos pou phaneitai?

19 ôste kai oi paschontes kata to thelêma tou theou pistô ktistê paratithesthôsan tas psuchas en agathopoiia.

Kapitel 5

1 Presbuterous oun en umin parakalô o sumpresbuteros kai martus tôn tou Christou pathêmatôn, o kai tês mellousês apokaluptesthai doxês koinônos 2 poimanate to en umin poimnion tou theou mê anagkastôs alla ekousiôs, mêde aischrokerdôs alla prothumôs, 3 mêd’ ôs katakurieuontes tôn klêrôn alla tupoi ginomenoi tou poimniou 4 kai phanerôthentos tou archipoimenos komieisthe ton amarantinon tês doxês stephanon.

5 Omoiôs neôteroi upotagête presbuterois pantes de allêlois tên tapeinophrosunên egkombôsasthe, oti

[o] theos uperêphanois antitassetai,
tapeinois de didôsin charin.

6 Tapeinôthête oun upo tên krataian cheira tou theou, ina umas upsôsê en kairô, 7 pasan tên merimnan umôn epiripsantes ep’ auton, oti autô melei peri umôn.

8 Nêpsate, grêgorêsate. o antidikos umôn diabolos ôs leôn ôruomenos peripatei zêtôn katapiein 9 ô antistête stereoi tê pistei eidotes ta auta tôn pathêmatôn tê en tô kosmô umôn adelphotêti epiteleisthai. 10 O de theos pasês charitos, o kalesas umas eis tên aiônion autou doxan en Christô, oligon pathontas autos katartisei, stêrixei, sthenôsei. 11 autô to kratos eis tous aiônas, amên.

12 Dia Silouanou umin tou pistou adelphou ôs logizomai, di’ oligôn egrapsa parakalôn kai epimarturôn tautên einai alêthê charin tou theou eis ên stête. 13 Aspazetai umas ê en Babulôni suneklektê kai Markos o uios mou. 14 aspasasthe allêlous en philêmati agapês. eirênê umin pasin tois en Christô.

Andre bøger