Septuaginta

1 Mosebog / Genesis / Γενεσις

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Første Mosebog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kapitel 1

1 en archê epoiêsen o theos ton ouranon kai tên gên
2 ê de gê ên aoratos kai akataskeuastos kai skotos epanô tês abussou kai pneuma theou epephereto epanô tou udatos
3 kai eipen o theos genêthêtô phôs kai egeneto phôs
4 kai eiden o theos to phôs oti kalon kai diechôrisen o theos ana meson tou phôtos kai ana meson tou skotous
5 kai ekalesen o theos to phôs êmeran kai to skotos ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prôi êmera mia
6 kai eipen o theos genêthêtô stereôma en mesô tou udatos kai estô diachôrizon ana meson udatos kai udatos kai egeneto outôs
7 kai epoiêsen o theos to stereôma kai diechôrisen o theos ana meson tou udatos o ên upokatô tou stereômatos kai ana meson tou udatos tou epanô tou stereômatos
8 kai ekalesen o theos to stereôma ouranon kai eiden o theos oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prôi êmera deutera
9 kai eipen o theos sunachthêtô to udôr to upokatô tou ouranou eis sunagôgên mian kai ophthêtô ê xêra kai egeneto outôs kai sunêchthê to udôr to upokatô tou ouranou eis tas sunagôgas autôn kai ôphthê ê xêra
10 kai ekalesen o theos tên xêran gên kai ta sustêmata tôn udatôn ekalesen thalassas kai eiden o theos oti kalon
11 kai eipen o theos blastêsatô ê gê botanên chortou speiron sperma kata genos kai kath omoiotêta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autô kata genos epi tês gês kai egeneto outôs
12 kai exênegken ê gê botanên chortou speiron sperma kata genos kai kath omoiotêta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autô kata genos epi tês gês kai eiden o theos oti kalon
13 kai egeneto espera kai egeneto prôi êmera tritê
14 kai eipen o theos genêthêtôsan phôstêres en tô stereômati tou ouranou eis phausin tês gês tou diachôrizein ana meson tês êmeras kai ana meson tês nuktos kai estôsan eis sêmeia kai eis kairous kai eis êmeras kai eis eniautous
15 kai estôsan eis phausin en tô stereômati tou ouranou ôste phainein epi tês gês kai egeneto outôs
16 kai epoiêsen o theos tous duo phôstêras tous megalous ton phôstêra ton megan eis archas tês êmeras kai ton phôstêra ton elassô eis archas tês nuktos kai tous asteras
17 kai etheto autous o theos en tô stereômati tou ouranou ôste phainein epi tês gês
18 kai archein tês êmeras kai tês nuktos kai diachôrizein ana meson tou phôtos kai ana meson tou skotous kai eiden o theos oti kalon
19 kai egeneto espera kai egeneto prôi êmera tetartê
20 kai eipen o theos exagagetô ta udata erpeta psuchôn zôsôn kai peteina petomena epi tês gês kata to stereôma tou ouranou kai egeneto outôs
21 kai epoiêsen o theos ta kêtê ta megala kai pasan psuchên zôôn erpetôn a exêgagen ta udata kata genê autôn kai pan peteinon pterôton kata genos kai eiden o theos oti kala
22 kai êulogêsen auta o theos legôn auxanesthe kai plêthunesthe kai plêrôsate ta udata en tais thalassais kai ta peteina plêthunesthôsan epi tês gês
23 kai egeneto espera kai egeneto prôi êmera pemptê
24 kai eipen o theos exagagetô ê gê psuchên zôsan kata genos tetrapoda kai erpeta kai thêria tês gês kata genos kai egeneto outôs
25 kai epoiêsen o theos ta thêria tês gês kata genos kai ta ktênê kata genos kai panta ta erpeta tês gês kata genos autôn kai eiden o theos oti kala
26 kai eipen o theos poiêsômen anthrôpon kat eikona êmeteran kai kath omoiôsin kai archetôsan tôn ichthuôn tês thalassês kai tôn peteinôn tou ouranou kai tôn ktênôn kai pasês tês gês kai pantôn tôn erpetôn tôn erpontôn epi tês gês
27 kai epoiêsen o theos ton anthrôpon kat eikona theou epoiêsen auton arsen kai thêlu epoiêsen autous
28 kai êulogêsen autous o theos legôn auxanesthe kai plêthunesthe kai plêrôsate tên gên kai katakurieusate autês kai archete tôn ichthuôn tês thalassês kai tôn peteinôn tou ouranou kai pantôn tôn ktênôn kai pasês tês gês kai pantôn tôn erpetôn tôn erpontôn epi tês gês
29 kai eipen o theos idou dedôka umin pan chorton sporimon speiron sperma o estin epanô pasês tês gês kai pan xulon o echei en eautô karpon spermatos sporimou umin estai eis brôsin
30 kai pasi tois thêriois tês gês kai pasi tois peteinois tou ouranou kai panti erpetô tô erponti epi tês gês o echei en eautô psuchên zôês panta chorton chlôron eis brôsin kai egeneto outôs
31 kai eiden o theos ta panta osa epoiêsen kai idou kala lian kai egeneto espera kai egeneto prôi êmera ektê

Kapitel 2

1 kai sunetelesthêsan o ouranos kai ê gê kai pas o kosmos autôn
2 kai sunetelesen o theos en tê êmera tê ektê ta erga autou a epoiêsen kai katepausen tê êmera tê ebdomê apo pantôn tôn ergôn autou ôn epoiêsen
3 kai êulogêsen o theos tên êmeran tên ebdomên kai êgiasen autên oti en autê katepausen apo pantôn tôn ergôn autou ôn êrxato o theos poiêsai
4 autê ê biblos geneseôs ouranou kai gês ote egeneto ê êmera epoiêsen o theos ton ouranon kai tên gên
5 kai pan chlôron agrou pro tou genesthai epi tês gês kai panta chorton agrou pro tou anateilai ou gar ebrexen o theos epi tên gên kai anthrôpos ouk ên ergazesthai tên gên
6 pêgê de anebainen ek tês gês kai epotizen pan to prosôpon tês gês
7 kai eplasen o theos ton anthrôpon choun apo tês gês kai enephusêsen eis to prosôpon autou pnoên zôês kai egeneto o anthrôpos eis psuchên zôsan
8 kai ephuteusen kurios o theos paradeison en Edem kata anatolas kai etheto ekei ton anthrôpon on eplasen
9 kai exaneteilen o theos eti ek tês gês pan xulon ôraion eis orasin kai kalon eis brôsin kai to xulon tês zôês en mesô tô paradeisô kai to xulon tou eidenai gnôston kalou kai ponêrou
10 potamos de ekporeuetai ex Edem potizein ton paradeison ekeithen aphorizetai eis tessaras archas
11 onoma tô eni Phisôn outos o kuklôn pasan tên gên Euilat ekei ou estin to chrusion
12 to de chrusion tês gês ekeinês kalon kai ekei estin o anthrax kai o lithos o prasinos
13 kai onoma tô potamô tô deuterô Gêôn outos o kuklôn pasan tên gên Aithiopias
14 kai o potamos o tritos Tigris outos o poreuomenos katenanti Assuriôn o de potamos o tetartos outos Euphratês
15 kai elaben kurios o theos ton anthrôpon on eplasen kai etheto auton en tô paradeisô ergazesthai auton kai phulassein
16 kai eneteilato kurios o theos tô Adam legôn apo pantos xulou tou en tô paradeisô brôsei phagê
17 apo de tou xulou tou ginôskein kalon kai ponêron ou phagesthe ap autou ê d an êmera phagête ap autou thanatô apothaneisthe
18 kai eipen kurios o theos ou kalon einai ton anthrôpon monon poiêsômen autô boêthon kat auton
19 kai eplasen o theos eti ek tês gês panta ta thêria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai êgagen auta pros ton Adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto Adam psuchên zôsan touto onoma autou
20 kai ekalesen Adam onomata pasin tois ktênesin kai pasi tois peteinois tou ouranou kai pasi tois thêriois tou agrou tô de Adam ouch eurethê boêthos omoios autô
21 kai epebalen o theos ekstasin epi ton Adam kai upnôsen kai elaben mian tôn pleurôn autou kai aneplêrôsen sarka ant autês
22 kai ôkodomêsen kurios o theos tên pleuran ên elaben apo tou Adam eis gunaika kai êgagen autên pros ton Adam
23 kai eipen Adam touto nun ostoun ek tôn osteôn mou kai sarx ek tês sarkos mou autê klêthêsetai gunê oti ek tou andros autês elêmphthê autê
24 eneken toutou kataleipsei anthrôpos ton patera autou kai tên mêtera autou kai proskollêthêsetai pros tên gunaika autou kai esontai oi duo eis sarka mian
25 kai êsan oi duo gumnoi o te Adam kai ê gunê autou kai ouk êschunonto

Kapitel 3

1 o de ophis ên phronimôtatos pantôn tôn thêriôn tôn epi tês gês ôn epoiêsen kurios o theos kai eipen o ophis tê gunaiki ti oti eipen o theos ou mê phagête apo pantos xulou tou en tô paradeisô
2 kai eipen ê gunê tô ophei apo karpou xulou tou paradeisou phagometha
3 apo de karpou tou xulou o estin en mesô tou paradeisou eipen o theos ou phagesthe ap autou oude mê apsêsthe autou ina mê apothanête
4 kai eipen o ophis tê gunaiki ou thanatô apothaneisthe
5 êdei gar o theos oti en ê an êmera phagête ap autou dianoichthêsontai umôn oi ophthalmoi kai esesthe ôs theoi ginôskontes kalon kai ponêron
6 kai eiden ê gunê oti kalon to xulon eis brôsin kai oti areston tois ophthalmois idein kai ôraion estin tou katanoêsai kai labousa tou karpou autou ephagen kai edôken kai tô andri autês met autês kai ephagon
7 kai diênoichthêsan oi ophthalmoi tôn duo kai egnôsan oti gumnoi êsan kai errapsan phulla sukês kai epoiêsan eautois perizômata
8 kai êkousan tên phônên kuriou tou theou peripatountos en tô paradeisô to deilinon kai ekrubêsan o te Adam kai ê gunê autou apo prosôpou kuriou tou theou en mesô tou xulou tou paradeisou
9 kai ekalesen kurios o theos ton Adam kai eipen autô Adam pou ei
10 kai eipen autô tên phônên sou êkousa peripatountos en tô paradeisô kai ephobêthên oti gumnos eimi kai ekrubên
11 kai eipen autô tis anêngeilen soi oti gumnos ei mê apo tou xulou ou eneteilamên soi toutou monou mê phagein ap autou ephages
12 kai eipen o Adam ê gunê ên edôkas met emou autê moi edôken apo tou xulou kai ephagon
13 kai eipen kurios o theos tê gunaiki ti touto epoiêsas kai eipen ê gunê o ophis êpatêsen me kai ephagon
14 kai eipen kurios o theos tô ophei oti epoiêsas touto epikataratos su apo pantôn tôn ktênôn kai apo pantôn tôn thêriôn tês gês epi tô stêthei sou kai tê koilia poreusê kai gên phagê pasas tas êmeras tês zôês sou
15 kai echthran thêsô ana meson sou kai ana meson tês gunaikos kai ana meson tou spermatos sou kai ana meson tou spermatos autês autos sou têrêsei kephalên kai su têrêseis autou pternan
16 kai tê gunaiki eipen plêthunôn plêthunô tas lupas sou kai ton stenagmon sou en lupais texê tekna kai pros ton andra sou ê apostrophê sou kai autos sou kurieusei
17 tô de Adam eipen oti êkousas tês phônês tês gunaikos sou kai ephages apo tou xulou ou eneteilamên soi toutou monou mê phagein ap autou epikataratos ê gê en tois ergois sou en lupais phagê autên pasas tas êmeras tês zôês sou
18 akanthas kai tribolous anatelei soi kai phagê ton chorton tou agrou
19 en idrôti tou prosôpou sou phagê ton arton sou eôs tou apostrepsai se eis tên gên ex ês elêmphthês oti gê ei kai eis gên apeleusê
20 kai ekalesen Adam to onoma tês gunaikos autou Zôê oti autê mêtêr pantôn tôn zôntôn
21 kai epoiêsen kurios o theos tô Adam kai tê gunaiki autou chitônas dermatinous kai enedusen autous
22 kai eipen o theos idou Adam gegonen ôs eis ex êmôn tou ginôskein kalon kai ponêron kai nun mêpote ekteinê tên cheira kai labê tou xulou tês zôês kai phagê kai zêsetai eis ton aiôna
23 kai exapesteilen auton kurios o theos ek tou paradeisou tês truphês ergazesthai tên gên ex ês elêmphthê
24 kai exebalen ton Adam kai katôkisen auton apenanti tou paradeisou tês truphês kai etaxen ta cheroubim kai tên phloginên romphaian tên strephomenên phulassein tên odon tou xulou tês zôês

Kapitel 4

1 Adam de egnô Euan tên gunaika autou kai sullabousa eteken ton Kain kai eipen ektêsamên anthrôpon dia tou theou
2 kai prosethêken tekein ton adelphon autou ton Abel kai egeneto Abel poimên probatôn Kain de ên ergazomenos tên gên
3 kai egeneto meth êmeras ênegken Kain apo tôn karpôn tês gês thusian tô kuriô
4 kai Abel ênegken kai autos apo tôn prôtotokôn tôn probatôn autou kai apo tôn steatôn autôn kai epeiden o theos epi Abel kai epi tois dôrois autou
5 epi de Kain kai epi tais thusiais autou ou proseschen kai elupêsen ton Kain lian kai sunepesen tô prosôpô
6 kai eipen kurios o theos tô Kain ina ti perilupos egenou kai ina ti sunepesen to prosôpon sou
7 ouk ean orthôs prosenegkês orthôs de mê dielês êmartes êsuchason pros se ê apostrophê autou kai su arxeis autou
8 kai eipen Kain pros Abel ton adelphon autou dielthômen eis to pedion kai egeneto en tô einai autous en tô pediô kai anestê Kain epi Abel ton adelphon autou kai apekteinen auton
9 kai eipen o theos pros Kain pou estin Abel o adelphos sou o de eipen ou ginôskô mê phulax tou adelphou mou eimi egô
10 kai eipen o theos ti epoiêsas phônê aimatos tou adelphou sou boa pros me ek tês gês
11 kai nun epikataratos su apo tês gês ê echanen to stoma autês dexasthai to aima tou adelphou sou ek tês cheiros sou
12 oti erga tên gên kai ou prosthêsei tên ischun autês dounai soi stenôn kai tremôn esê epi tês gês
13 kai eipen Kain pros ton kurion meizôn ê aitia mou tou aphethênai me
14 ei ekballeis me sêmeron apo prosôpou tês gês kai apo tou prosôpou sou krubêsomai kai esomai stenôn kai tremôn epi tês gês kai estai pas o euriskôn me apoktenei me
15 kai eipen autô kurios o theos ouch outôs pas o apokteinas Kain epta ekdikoumena paralusei kai etheto kurios o theos sêmeion tô Kain tou mê anelein auton panta ton euriskonta auton
16 exêlthen de Kain apo prosôpou tou theou kai ôkêsen en gê Naid katenanti Edem
17 kai egnô Kain tên gunaika autou kai sullabousa eteken ton Enôch kai ên oikodomôn polin kai epônomasen tên polin epi tô onomati tou uiou autou Enôch
18 egenêthê de tô Enôch Gaidad kai Gaidad egennêsen ton Maiêl kai Maiêl egennêsen ton Mathousala kai Mathousala egennêsen ton Lamech
19 kai elaben eautô Lamech duo gunaikas onoma tê mia Ada kai onoma tê deutera Sella
20 kai eteken Ada ton Iôbel outos ên o patêr oikountôn en skênais ktênotrophôn
21 kai onoma tô adelphô autou Ioubal outos ên o katadeixas psaltêrion kai kitharan
22 Sella de eteken kai autê ton Thobel kai ên sphurokopos chalkeus chalkou kai sidêrou adelphê de Thobel Noema
23 eipen de Lamech tais eautou gunaixin Ada kai Sella akousate mou tês phônês gunaikes Lamech enôtisasthe mou tous logous oti andra apekteina eis trauma emoi kai neaniskon eis môlôpa emoi
24 oti eptakis ekdedikêtai ek Kain ek de Lamech ebdomêkontakis epta
25 egnô de Adam Euan tên gunaika autou kai sullabousa eteken uion kai epônomasen to onoma autou Sêth legousa exanestêsen gar moi o theos sperma eteron anti Abel on apekteinen Kain
26 kai tô Sêth egeneto uios epônomasen de to onoma autou Enôs outos êlpisen epikaleisthai to onoma kuriou tou theou

Kapitel 5

1 autê ê biblos geneseôs anthrôpôn ê êmera epoiêsen o theos ton Adam kat eikona theou epoiêsen auton
2 arsen kai thêlu epoiêsen autous kai eulogêsen autous kai epônomasen to onoma autôn Adam ê êmera epoiêsen autous
3 ezêsen de Adam diakosia kai triakonta etê kai egennêsen kata tên idean autou kai kata tên eikona autou kai epônomasen to onoma autou Sêth
4 egenonto de ai êmerai Adam meta to gennêsai auton ton Sêth eptakosia etê kai egennêsen uious kai thugateras
5 kai egenonto pasai ai êmerai Adam as ezêsen ennakosia kai triakonta etê kai apethanen
6 ezêsen de Sêth diakosia kai pente etê kai egennêsen ton Enôs
7 kai ezêsen Sêth meta to gennêsai auton ton Enôs eptakosia kai epta etê kai egennêsen uious kai thugateras
8 kai egenonto pasai ai êmerai Sêth ennakosia kai dôdeka etê kai apethanen
9 kai ezêsen Enôs ekaton enenêkonta etê kai egennêsen ton Kainan
10 kai ezêsen Enôs meta to gennêsai auton ton Kainan eptakosia kai deka pente etê kai egennêsen uious kai thugateras
11 kai egenonto pasai ai êmerai Enôs ennakosia kai pente etê kai apethanen
12 kai ezêsen Kainan ekaton ebdomêkonta etê kai egennêsen ton Maleleêl
13 kai ezêsen Kainan meta to gennêsai auton ton Maleleêl eptakosia kai tessarakonta etê kai egennêsen uious kai thugateras
14 kai egenonto pasai ai êmerai Kainan ennakosia kai deka etê kai apethanen
15 kai ezêsen Maleleêl ekaton kai exêkonta pente etê kai egennêsen ton Iared
16 kai ezêsen Maleleêl meta to gennêsai auton ton Iared eptakosia kai triakonta etê kai egennêsen uious kai thugateras
17 kai egenonto pasai ai êmerai Maleleêl oktakosia kai enenêkonta pente etê kai apethanen
18 kai ezêsen Iared ekaton kai exêkonta duo etê kai egennêsen ton Enôch
19 kai ezêsen Iared meta to gennêsai auton ton Enôch oktakosia etê kai egennêsen uious kai thugateras
20 kai egenonto pasai ai êmerai Iared ennakosia kai exêkonta duo etê kai apethanen
21 kai ezêsen Enôch ekaton kai exêkonta pente etê kai egennêsen ton Mathousala
22 euêrestêsen de Enôch tô theô meta to gennêsai auton ton Mathousala diakosia etê kai egennêsen uious kai thugateras
23 kai egenonto pasai ai êmerai Enôch triakosia exêkonta pente etê
24 kai euêrestêsen Enôch tô theô kai ouch êurisketo oti metethêken auton o theos
25 kai ezêsen Mathousala ekaton kai exêkonta epta etê kai egennêsen ton Lamech
26 kai ezêsen Mathousala meta to gennêsai auton ton Lamech oktakosia duo etê kai egennêsen uious kai thugateras
27 kai egenonto pasai ai êmerai Mathousala as ezêsen ennakosia kai exêkonta ennea etê kai apethanen
28 kai ezêsen Lamech ekaton ogdoêkonta oktô etê kai egennêsen uion
29 kai epônomasen to onoma autou Nôe legôn outos dianapausei êmas apo tôn ergôn êmôn kai apo tôn lupôn tôn cheirôn êmôn kai apo tês gês ês katêrasato kurios o theos
30 kai ezêsen Lamech meta to gennêsai auton ton Nôe pentakosia kai exêkonta pente etê kai egennêsen uious kai thugateras
31 kai egenonto pasai ai êmerai Lamech eptakosia kai pentêkonta tria etê kai apethanen
32 kai ên Nôe etôn pentakosiôn kai egennêsen Nôe treis uious ton Sêm ton Cham ton Iapheth

Kapitel 6

1 kai egeneto ênika êrxanto oi anthrôpoi polloi ginesthai epi tês gês kai thugateres egenêthêsan autois
2 idontes de oi uioi tou theou tas thugateras tôn anthrôpôn oti kalai eisin elabon eautois gunaikas apo pasôn ôn exelexanto
3 kai eipen kurios o theos ou mê katameinê to pneuma mou en tois anthrôpois toutois eis ton aiôna dia to einai autous sarkas esontai de ai êmerai autôn ekaton eikosi etê
4 oi de gigantes êsan epi tês gês en tais êmerais ekeinais kai met ekeino ôs an eiseporeuonto oi uioi tou theou pros tas thugateras tôn anthrôpôn kai egennôsan eautois ekeinoi êsan oi gigantes oi ap aiônos oi anthrôpoi oi onomastoi
5 idôn de kurios o theos oti eplêthunthêsan ai kakiai tôn anthrôpôn epi tês gês kai pas tis dianoeitai en tê kardia autou epimelôs epi ta ponêra pasas tas êmeras
6 kai enethumêthê o theos oti epoiêsen ton anthrôpon epi tês gês kai dienoêthê
7 kai eipen o theos apaleipsô ton anthrôpon on epoiêsa apo prosôpou tês gês apo anthrôpou eôs ktênous kai apo erpetôn eôs tôn peteinôn tou ouranou oti ethumôthên oti epoiêsa autous
8 Nôe de euren charin enantion kuriou tou theou
9 autai de ai geneseis Nôe Nôe anthrôpos dikaios teleios ôn en tê genea autou tô theô euêrestêsen Nôe
10 egennêsen de Nôe treis uious ton Sêm ton Cham ton Iapheth
11 ephtharê de ê gê enantion tou theou kai eplêsthê ê gê adikias
12 kai eiden kurios o theos tên gên kai ên katephtharmenê oti katephtheiren pasa sarx tên odon autou epi tês gês
13 kai eipen o theos pros Nôe kairos pantos anthrôpou êkei enantion mou oti eplêsthê ê gê adikias ap autôn kai idou egô kataphtheirô autous kai tên gên
14 poiêson oun seautô kibôton ek xulôn tetragônôn nossias poiêseis tên kibôton kai asphaltôseis autên esôthen kai exôthen tê asphaltô
15 kai outôs poiêseis tên kibôton triakosiôn pêcheôn to mêkos tês kibôtou kai pentêkonta pêcheôn to platos kai triakonta pêcheôn to upsos autês
16 episunagôn poiêseis tên kibôton kai eis pêchun sunteleseis autên anôthen tên de thuran tês kibôtou poiêseis ek plagiôn katagaia diôropha kai triôropha poiêseis autên
17 egô de idou epagô ton kataklusmon udôr epi tên gên kataphtheirai pasan sarka en ê estin pneuma zôês upokatô tou ouranou kai osa ean ê epi tês gês teleutêsei
18 kai stêsô tên diathêkên mou pros se eiseleusê de eis tên kibôton su kai oi uioi sou kai ê gunê sou kai ai gunaikes tôn uiôn sou meta sou
19 kai apo pantôn tôn ktênôn kai apo pantôn tôn erpetôn kai apo pantôn tôn thêriôn kai apo pasês sarkos duo duo apo pantôn eisaxeis eis tên kibôton ina trephês meta seautou arsen kai thêlu esontai
20 apo pantôn tôn orneôn tôn peteinôn kata genos kai apo pantôn tôn ktênôn kata genos kai apo pantôn tôn erpetôn tôn erpontôn epi tês gês kata genos autôn duo duo apo pantôn eiseleusontai pros se trephesthai meta sou arsen kai thêlu
21 su de lêmpsê seautô apo pantôn tôn brômatôn a edesthe kai sunaxeis pros seauton kai estai soi kai ekeinois phagein
22 kai epoiêsen Nôe panta osa eneteilato autô kurios o theos outôs epoiêsen

Kapitel 7

1 kai eipen kurios o theos pros Nôe eiselthe su kai pas o oikos sou eis tên kibôton oti se eidon dikaion enantion mou en tê genea tautê
2 apo de tôn ktênôn tôn katharôn eisagage pros se epta epta arsen kai thêlu apo de tôn ktênôn tôn mê katharôn duo duo arsen kai thêlu
3 kai apo tôn peteinôn tou ouranou tôn katharôn epta epta arsen kai thêlu kai apo tôn peteinôn tôn mê katharôn duo duo arsen kai thêlu diathrepsai sperma epi pasan tên gên
4 eti gar êmerôn epta egô epagô ueton epi tên gên tessarakonta êmeras kai tessarakonta nuktas kai exaleipsô pasan tên exanastasin ên epoiêsa apo prosôpou tês gês
5 kai epoiêsen Nôe panta osa eneteilato autô kurios o theos
6 Nôe de ên etôn exakosiôn kai o kataklusmos egeneto udatos epi tês gês
7 eisêlthen de Nôe kai oi uioi autou kai ê gunê autou kai ai gunaikes tôn uiôn autou met autou eis tên kibôton dia to udôr tou kataklusmou
8 kai apo tôn peteinôn kai apo tôn ktênôn tôn katharôn kai apo tôn ktênôn tôn mê katharôn kai apo pantôn tôn erpetôn tôn epi tês gês
9 duo duo eisêlthon pros Nôe eis tên kibôton arsen kai thêlu katha eneteilato autô o theos
10 kai egeneto meta tas epta êmeras kai to udôr tou kataklusmou egeneto epi tês gês
11 en tô exakosiostô etei en tê zôê tou Nôe tou deuterou mênos ebdomê kai eikadi tou mênos tê êmera tautê erragêsan pasai ai pêgai tês abussou kai oi katarraktai tou ouranou êneôchthêsan
12 kai egeneto o uetos epi tês gês tessarakonta êmeras kai tessarakonta nuktas
13 en tê êmera tautê eisêlthen Nôe Sêm Cham Iapheth uioi Nôe kai ê gunê Nôe kai ai treis gunaikes tôn uiôn autou met autou eis tên kibôton
14 kai panta ta thêria kata genos kai panta ta ktênê kata genos kai pan erpeton kinoumenon epi tês gês kata genos kai pan peteinon kata genos
15 eisêlthon pros Nôe eis tên kibôton duo duo apo pasês sarkos en ô estin pneuma zôês
16 kai ta eisporeuomena arsen kai thêlu apo pasês sarkos eisêlthen katha eneteilato o theos tô Nôe kai ekleisen kurios o theos exôthen autou tên kibôton
17 kai egeneto o kataklusmos tessarakonta êmeras kai tessarakonta nuktas epi tês gês kai eplêthunthê to udôr kai epêren tên kibôton kai upsôthê apo tês gês
18 kai epekratei to udôr kai eplêthuneto sphodra epi tês gês kai epephereto ê kibôtos epanô tou udatos
19 to de udôr epekratei sphodra sphodrôs epi tês gês kai epekalupsen panta ta orê ta upsêla a ên upokatô tou ouranou
20 deka pente pêcheis epanô upsôthê to udôr kai epekalupsen panta ta orê ta upsêla
21 kai apethanen pasa sarx kinoumenê epi tês gês tôn peteinôn kai tôn ktênôn kai tôn thêriôn kai pan erpeton kinoumenon epi tês gês kai pas anthrôpos
22 kai panta osa echei pnoên zôês kai pas os ên epi tês xêras apethanen
23 kai exêleipsen pan to anastêma o ên epi prosôpou pasês tês gês apo anthrôpou eôs ktênous kai erpetôn kai tôn peteinôn tou ouranou kai exêleiphthêsan apo tês gês kai kateleiphthê monos Nôe kai oi met autou en tê kibôtô
24 kai upsôthê to udôr epi tês gês êmeras ekaton pentêkonta

Kapitel 8

1 kai emnêsthê o theos tou Nôe kai pantôn tôn thêriôn kai pantôn tôn ktênôn kai pantôn tôn peteinôn kai pantôn tôn erpetôn osa ên met autou en tê kibôtô kai epêgagen o theos pneuma epi tên gên kai ekopasen to udôr
2 kai epekaluphthêsan ai pêgai tês abussou kai oi katarraktai tou ouranou kai suneschethê o uetos apo tou ouranou
3 kai enedidou to udôr poreuomenon apo tês gês enedidou kai êlattonouto to udôr meta pentêkonta kai ekaton êmeras
4 kai ekathisen ê kibôtos en mêni tô ebdomô ebdomê kai eikadi tou mênos epi ta orê ta Ararat
5 to de udôr poreuomenon êlattonouto eôs tou dekatou mênos en de tô endekatô mêni tê prôtê tou mênos ôphthêsan ai kephalai tôn oreôn
6 kai egeneto meta tessarakonta êmeras êneôxen Nôe tên thurida tês kibôtou ên epoiêsen
7 kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udôr kai exelthôn ouch upestrepsen eôs tou xêranthênai to udôr apo tês gês
8 kai apesteilen tên peristeran opisô autou idein ei kekopaken to udôr apo prosôpou tês gês
9 kai ouch eurousa ê peristera anapausin tois posin autês upestrepsen pros auton eis tên kibôton oti udôr ên epi panti prosôpô pasês tês gês kai ekteinas tên cheira autou elaben autên kai eisêgagen autên pros eauton eis tên kibôton
10 kai epischôn eti êmeras epta eteras palin exapesteilen tên peristeran ek tês kibôtou
11 kai anestrepsen pros auton ê peristera to pros esperan kai eichen phullon elaias karphos en tô stomati autês kai egnô Nôe oti kekopaken to udôr apo tês gês
12 kai epischôn eti êmeras epta eteras palin exapesteilen tên peristeran kai ou prosetheto tou epistrepsai pros auton eti
13 kai egeneto en tô eni kai exakosiostô etei en tê zôê tou Nôe tou prôtou mênos mia tou mênos exelipen to udôr apo tês gês kai apekalupsen Nôe tên stegên tês kibôtou ên epoiêsen kai eiden oti exelipen to udôr apo prosôpou tês gês
14 en de tô mêni tô deuterô ebdomê kai eikadi tou mênos exêranthê ê gê
15 kai eipen kurios o theos tô Nôe legôn
16 exelthe ek tês kibôtou su kai ê gunê sou kai oi uioi sou kai ai gunaikes tôn uiôn sou meta sou
17 kai panta ta thêria osa estin meta sou kai pasa sarx apo peteinôn eôs ktênôn kai pan erpeton kinoumenon epi tês gês exagage meta seautou kai auxanesthe kai plêthunesthe epi tês gês
18 kai exêlthen Nôe kai ê gunê autou kai oi uioi autou kai ai gunaikes tôn uiôn autou met autou
19 kai panta ta thêria kai panta ta ktênê kai pan peteinon kai pan erpeton kinoumenon epi tês gês kata genos autôn exêlthosan ek tês kibôtou
20 kai ôkodomêsen Nôe thusiastêrion tô theô kai elaben apo pantôn tôn ktênôn tôn katharôn kai apo pantôn tôn peteinôn tôn katharôn kai anênegken olokarpôseis epi to thusiastêrion
21 kai ôsphranthê kurios o theos osmên euôdias kai eipen kurios o theos dianoêtheis ou prosthêsô eti tou katarasasthai tên gên dia ta erga tôn anthrôpôn oti egkeitai ê dianoia tou anthrôpou epimelôs epi ta ponêra ek neotêtos ou prosthêsô oun eti pataxai pasan sarka zôsan kathôs epoiêsa
22 pasas tas êmeras tês gês sperma kai therismos psuchos kai kauma theros kai ear êmeran kai nukta ou katapausousin

Kapitel 9

1 kai êulogêsen o theos ton Nôe kai tous uious autou kai eipen autois auxanesthe kai plêthunesthe kai plêrôsate tên gên kai katakurieusate autês
2 kai o tromos umôn kai o phobos estai epi pasin tois thêriois tês gês kai epi panta ta ornea tou ouranou kai epi panta ta kinoumena epi tês gês kai epi pantas tous ichthuas tês thalassês upo cheiras umin dedôka
3 kai pan erpeton o estin zôn umin estai eis brôsin ôs lachana chortou dedôka umin ta panta
4 plên kreas en aimati psuchês ou phagesthe
5 kai gar to umeteron aima tôn psuchôn umôn ekzêtêsô ek cheiros pantôn tôn thêriôn ekzêtêsô auto kai ek cheiros anthrôpou adelphou ekzêtêsô tên psuchên tou anthrôpou
6 o ekcheôn aima anthrôpou anti tou aimatos autou ekchuthêsetai oti en eikoni theou epoiêsa ton anthrôpon
7 umeis de auxanesthe kai plêthunesthe kai plêrôsate tên gên kai plêthunesthe ep autês
8 kai eipen o theos tô Nôe kai tois uiois autou met autou legôn
9 egô idou anistêmi tên diathêkên mou umin kai tô spermati umôn meth umas
10 kai pasê psuchê tê zôsê meth umôn apo orneôn kai apo ktênôn kai pasi tois thêriois tês gês osa meth umôn apo pantôn tôn exelthontôn ek tês kibôtou
11 kai stêsô tên diathêkên mou pros umas kai ouk apothaneitai pasa sarx eti apo tou udatos tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmos udatos tou kataphtheirai pasan tên gên
12 kai eipen kurios o theos pros Nôe touto to sêmeion tês diathêkês o egô didômi ana meson emou kai umôn kai ana meson pasês psuchês zôsês ê estin meth umôn eis geneas aiônious
13 to toxon mou tithêmi en tê nephelê kai estai eis sêmeion diathêkês ana meson emou kai tês gês
14 kai estai en tô sunnephein me nephelas epi tên gên ophthêsetai to toxon mou en tê nephelê
15 kai mnêsthêsomai tês diathêkês mou ê estin ana meson emou kai umôn kai ana meson pasês psuchês zôsês en pasê sarki kai ouk estai eti to udôr eis kataklusmon ôste exaleipsai pasan sarka
16 kai estai to toxon mou en tê nephelê kai opsomai tou mnêsthênai diathêkên aiônion ana meson emou kai ana meson pasês psuchês zôsês en pasê sarki ê estin epi tês gês
17 kai eipen o theos tô Nôe touto to sêmeion tês diathêkês ês diethemên ana meson emou kai ana meson pasês sarkos ê estin epi tês gês
18 êsan de oi uioi Nôe oi exelthontes ek tês kibôtou Sêm Cham Iapheth Cham ên patêr Chanaan
19 treis outoi eisin oi uioi Nôe apo toutôn diesparêsan epi pasan tên gên
20 kai êrxato Nôe anthrôpos geôrgos gês kai ephuteusen ampelôna
21 kai epien ek tou oinou kai emethusthê kai egumnôthê en tô oikô autou
22 kai eiden Cham o patêr Chanaan tên gumnôsin tou patros autou kai exelthôn anêngeilen tois dusin adelphois autou exô
23 kai labontes Sêm kai Iapheth to imation epethento epi ta duo nôta autôn kai eporeuthêsan opisthophanôs kai sunekalupsan tên gumnôsin tou patros autôn kai to prosôpon autôn opisthophanes kai tên gumnôsin tou patros autôn ouk eidon
24 exenêpsen de Nôe apo tou oinou kai egnô osa epoiêsen autô o uios autou o neôteros
25 kai eipen epikataratos Chanaan pais oiketês estai tois adelphois autou
26 kai eipen eulogêtos kurios o theos tou Sêm kai estai Chanaan pais autou
27 platunai o theos tô Iapheth kai katoikêsatô en tois oikois tou Sêm kai genêthêtô Chanaan pais autôn
28 ezêsen de Nôe meta ton kataklusmon triakosia pentêkonta etê
29 kai egenonto pasai ai êmerai Nôe ennakosia pentêkonta etê kai apethanen

Kapitel 10

1 autai de ai geneseis tôn uiôn Nôe Sêm Cham Iapheth kai egenêthêsan autois uioi meta ton kataklusmon
2 uioi Iapheth Gamer kai Magôg kai Madai kai Iôuan kai Elisa kai Thobel kai Mosoch kai Thiras
3 kai uioi Gamer Aschanaz kai Riphath kai Thorgama
4 kai uioi Iôuan Elisa kai Tharsis Kitioi Rodioi
5 ek toutôn aphôristhêsan nêsoi tôn ethnôn en tê gê autôn ekastos kata glôssan en tais phulais autôn kai en tois ethnesin autôn
6 uioi de Cham Chous kai Mesraim Phoud kai Chanaan
7 uioi de Chous Saba kai Euila kai Sabatha kai Regma kai Sabakatha uioi de Regma Saba kai Dadan
8 Chous de egennêsen ton Nebrôd outos êrxato einai gigas epi tês gês
9 outos ên gigas kunêgos enantion kuriou tou theou dia touto erousin ôs Nebrôd gigas kunêgos enantion kuriou
10 kai egeneto archê tês basileias autou Babulôn kai Orech kai Archad kai Chalannê en tê gê Sennaar
11 ek tês gês ekeinês exêlthen Assour kai ôkodomêsen tên Nineuê kai tên Roôbôth polin kai tên Chalach
12 kai tên Dasem ana meson Nineuê kai ana meson Chalach autê ê polis ê megalê
13 kai Mesraim egennêsen tous Loudiim kai tous Enemetiim kai tous Labiim kai tous Nephthaliim
14 kai tous Patrosôniim kai tous Chaslôniim othen exêlthen ekeithen Phulistiim kai tous Kaphthoriim
15 Chanaan de egennêsen ton Sidôna prôtotokon kai ton Chettaion
16 kai ton Iebousaion kai ton Amorraion kai ton Gergesaion
17 kai ton Euaion kai ton Aroukaion kai ton Asennaion
18 kai ton Aradion kai ton Samaraion kai ton Amathi kai meta touto diesparêsan ai phulai tôn Chananaiôn
19 kai egenonto ta oria tôn Chananaiôn apo Sidônos eôs elthein eis Gerara kai Gazan eôs elthein Sodomôn kai Gomorras Adama kai Sebôim eôs Lasa
20 outoi uioi Cham en tais phulais autôn kata glôssas autôn en tais chôrais autôn kai en tois ethnesin autôn
21 kai tô Sêm egenêthê kai autô patri pantôn tôn uiôn Eber adelphô Iapheth tou meizonos
22 uioi Sêm Ailam kai Assour kai Arphaxad kai Loud kai Aram kai Kainan
23 kai uioi Aram Ôs kai Oul kai Gather kai Mosoch
24 kai Arphaxad egennêsen ton Kainan kai Kainan egennêsen ton Sala Sala de egennêsen ton Eber
25 kai tô Eber egenêthêsan duo uioi onoma tô eni Phalek oti en tais êmerais autou diemeristhê ê gê kai onoma tô adelphô autou Iektan
26 Iektan de egennêsen ton Elmôdad kai ton Saleph kai Asarmôth kai Iarach
27 kai Odorra kai Aizêl kai Dekla
28 kai Abimeêl kai Sabeu
29 kai Ouphir kai Euila kai Iôbab pantes outoi uioi Iektan
30 kai egeneto ê katoikêsis autôn apo Massê eôs elthein eis Sôphêra oros anatolôn
31 outoi uioi Sêm en tais phulais autôn kata glôssas autôn en tais chôrais autôn kai en tois ethnesin autôn
32 autai ai phulai uiôn Nôe kata geneseis autôn kata ta ethnê autôn apo toutôn diesparêsan nêsoi tôn ethnôn epi tês gês meta ton kataklusmon

Kapitel 11

1 kai ên pasa ê gê cheilos en kai phônê mia pasin
2 kai egeneto en tô kinêsai autous apo anatolôn euron pedion en gê Sennaar kai katôkêsan ekei
3 kai eipen anthrôpos tô plêsion deute plintheusômen plinthous kai optêsômen autas puri kai egeneto autois ê plinthos eis lithon kai asphaltos ên autois o pêlos
4 kai eipan deute oikodomêsômen eautois polin kai purgon ou ê kephalê estai eôs tou ouranou kai poiêsômen eautois onoma pro tou diasparênai epi prosôpou pasês tês gês
5 kai katebê kurios idein tên polin kai ton purgon on ôkodomêsan oi uioi tôn anthrôpôn
6 kai eipen kurios idou genos en kai cheilos en pantôn kai touto êrxanto poiêsai kai nun ouk ekleipsei ex autôn panta osa an epithôntai poiein
7 deute kai katabantes sugcheômen ekei autôn tên glôssan ina mê akousôsin ekastos tên phônên tou plêsion
8 kai diespeiren autous kurios ekeithen epi prosôpon pasês tês gês kai epausanto oikodomountes tên polin kai ton purgon
9 dia touto eklêthê to onoma autês Sugchusis oti ekei sunecheen kurios ta cheilê pasês tês gês kai ekeithen diespeiren autous kurios o theos epi prosôpon pasês tês gês
10 kai autai ai geneseis Sêm Sêm uios ekaton etôn ote egennêsen ton Arphaxad deuterou etous meta ton kataklusmon
11 kai ezêsen Sêm meta to gennêsai auton ton Arphaxad pentakosia etê kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
12 kai ezêsen Arphaxad ekaton triakonta pente etê kai egennêsen ton Kainan
13 kai ezêsen Arphaxad meta to gennêsai auton ton Kainan etê tetrakosia triakonta kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen kai ezêsen Kainan ekaton triakonta etê kai egennêsen ton Sala kai ezêsen Kainan meta to gennêsai auton ton Sala etê triakosia triakonta kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
14 kai ezêsen Sala ekaton triakonta etê kai egennêsen ton Eber
15 kai ezêsen Sala meta to gennêsai auton ton Eber triakosia triakonta etê kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
16 kai ezêsen Eber ekaton triakonta tessara etê kai egennêsen ton Phalek
17 kai ezêsen Eber meta to gennêsai auton ton Phalek etê triakosia ebdomêkonta kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
18 kai ezêsen Phalek ekaton triakonta etê kai egennêsen ton Ragau
19 kai ezêsen Phalek meta to gennêsai auton ton Ragau diakosia ennea etê kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
20 kai ezêsen Ragau ekaton triakonta duo etê kai egennêsen ton Serouch
21 kai ezêsen Ragau meta to gennêsai auton ton Serouch diakosia epta etê kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
22 kai ezêsen Serouch ekaton triakonta etê kai egennêsen ton Nachôr
23 kai ezêsen Serouch meta to gennêsai auton ton Nachôr etê diakosia kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
24 kai ezêsen Nachôr etê ebdomêkonta ennea kai egennêsen ton Thara
25 kai ezêsen Nachôr meta to gennêsai auton ton Thara etê ekaton eikosi ennea kai egennêsen uious kai thugateras kai apethanen
26 kai ezêsen Thara ebdomêkonta etê kai egennêsen ton Abram kai ton Nachôr kai ton Arran
27 autai de ai geneseis Thara Thara egennêsen ton Abram kai ton Nachôr kai ton Arran kai Arran egennêsen ton Lôt
28 kai apethanen Arran enôpion Thara tou patros autou en tê gê ê egenêthê en tê chôra tôn Chaldaiôn
29 kai elabon Abram kai Nachôr eautois gunaikas onoma tê gunaiki Abram Sara kai onoma tê gunaiki Nachôr Melcha thugatêr Arran patêr Melcha kai patêr Iescha
30 kai ên Sara steira kai ouk eteknopoiei
31 kai elaben Thara ton Abram uion autou kai ton Lôt uion Arran uion tou uiou autou kai tên Saran tên numphên autou gunaika Abram tou uiou autou kai exêgagen autous ek tês chôras tôn Chaldaiôn poreuthênai eis tên gên Chanaan kai êlthen eôs Charran kai katôkêsen ekei
32 kai egenonto ai êmerai Thara en Charran diakosia pente etê kai apethanen Thara en Charran

Kapitel 12

1 kai eipen kurios tô Abram exelthe ek tês gês sou kai ek tês sungeneias sou kai ek tou oikou tou patros sou eis tên gên ên an soi deixô
2 kai poiêsô se eis ethnos mega kai eulogêsô se kai megalunô to onoma sou kai esê eulogêtos
3 kai eulogêsô tous eulogountas se kai tous katarômenous se katarasomai kai eneulogêthêsontai en soi pasai ai phulai tês gês
4 kai eporeuthê Abram kathaper elalêsen autô kurios kai ôcheto met autou Lôt Abram de ên etôn ebdomêkonta pente ote exêlthen ek Charran
5 kai elaben Abram tên Saran gunaika autou kai ton Lôt uion tou adelphou autou kai panta ta uparchonta autôn osa ektêsanto kai pasan psuchên ên ektêsanto en Charran kai exêlthosan poreuthênai eis gên Chanaan kai êlthon eis gên Chanaan
6 kai diôdeusen Abram tên gên eis to mêkos autês eôs tou topou Suchem epi tên drun tên upsêlên oi de Chananaioi tote katôkoun tên gên
7 kai ôphthê kurios tô Abram kai eipen autô tô spermati sou dôsô tên gên tautên kai ôkodomêsen ekei Abram thusiastêrion kuriô tô ophthenti autô
8 kai apestê ekeithen eis to oros kat anatolas Baithêl kai estêsen ekei tên skênên autou Baithêl kata thalassan kai Angai kat anatolas kai ôkodomêsen ekei thusiastêrion tô kuriô kai epekalesato epi tô onomati kuriou
9 kai apêren Abram kai poreutheis estratopedeusen en tê erêmô
10 kai egeneto limos epi tês gês kai katebê Abram eis Aigupton paroikêsai ekei oti enischusen o limos epi tês gês
11 egeneto de ênika êngisen Abram eiselthein eis Aigupton eipen Abram Sara tê gunaiki autou ginôskô egô oti gunê euprosôpos ei
12 estai oun ôs an idôsin se oi Aiguptioi erousin oti gunê autou autê kai apoktenousin me se de peripoiêsontai
13 eipon oun oti adelphê autou eimi opôs an eu moi genêtai dia se kai zêsetai ê psuchê mou eneken sou
14 egeneto de ênika eisêlthen Abram eis Aigupton idontes oi Aiguptioi tên gunaika oti kalê ên sphodra
15 kai eidon autên oi archontes Pharaô kai epênesan autên pros Pharaô kai eisêgagon autên eis ton oikon Pharaô
16 kai tô Abram eu echrêsanto di autên kai egenonto autô probata kai moschoi kai onoi paides kai paidiskai êmionoi kai kamêloi
17 kai êtasen o theos ton Pharaô etasmois megalois kai ponêrois kai ton oikon autou peri Saras tês gunaikos Abram
18 kalesas de Pharaô ton Abram eipen ti touto epoiêsas moi oti ouk apêngeilas moi oti gunê sou estin
19 ina ti eipas oti adelphê mou estin kai elabon autên emautô eis gunaika kai nun idou ê gunê sou enantion sou labôn apotreche
20 kai eneteilato Pharaô andrasin peri Abram sumpropempsai auton kai tên gunaika autou kai panta osa ên autô kai Lôt met autou

Kapitel 13

1 anebê de Abram ex Aiguptou autos kai ê gunê autou kai panta ta autou kai Lôt met autou eis tên erêmon
2 Abram de ên plousios sphodra ktênesin kai arguriô kai chrusiô
3 kai eporeuthê othen êlthen eis tên erêmon eôs Baithêl eôs tou topou ou ên ê skênê autou to proteron ana meson Baithêl kai ana meson Angai
4 eis ton topon tou thusiastêriou ou epoiêsen ekei tên archên kai epekalesato ekei Abram to onoma kuriou
5 kai Lôt tô sumporeuomenô meta Abram ên probata kai boes kai skênai
6 kai ouk echôrei autous ê gê katoikein ama oti ên ta uparchonta autôn polla kai ouk edunanto katoikein ama
7 kai egeneto machê ana meson tôn poimenôn tôn ktênôn tou Abram kai ana meson tôn poimenôn tôn ktênôn tou Lôt oi de Chananaioi kai oi Pherezaioi tote katôkoun tên gên
8 eipen de Abram tô Lôt mê estô machê ana meson emou kai sou kai ana meson tôn poimenôn mou kai ana meson tôn poimenôn sou oti anthrôpoi adelphoi êmeis esmen
9 ouk idou pasa ê gê enantion sou estin diachôristhêti ap emou ei su eis aristera egô eis dexia ei de su eis dexia egô eis aristera
10 kai eparas Lôt tous ophthalmous autou eiden pasan tên perichôron tou Iordanou oti pasa ên potizomenê pro tou katastrepsai ton theon Sodoma kai Gomorra ôs o paradeisos tou theou kai ôs ê gê Aiguptou eôs elthein eis Zogora
11 kai exelexato eautô Lôt pasan tên perichôron tou Iordanou kai apêren Lôt apo anatolôn kai diechôristhêsan ekastos apo tou adelphou autou
12 Abram de katôkêsen en gê Chanaan Lôt de katôkêsen en polei tôn perichôrôn kai eskênôsen en Sodomois
13 oi de anthrôpoi oi en Sodomois ponêroi kai amartôloi enantion tou theou sphodra
14 o de theos eipen tô Abram meta to diachôristhênai ton Lôt ap autou anablepsas tois ophthalmois sou ide apo tou topou ou nun su ei pros borran kai liba kai anatolas kai thalassan
15 oti pasan tên gên ên su oras soi dôsô autên kai tô spermati sou eôs tou aiônos
16 kai poiêsô to sperma sou ôs tên ammon tês gês ei dunatai tis exarithmêsai tên ammon tês gês kai to sperma sou exarithmêthêsetai
17 anastas diodeuson tên gên eis te to mêkos autês kai eis to platos oti soi dôsô autên
18 kai aposkênôsas Abram elthôn katôkêsen para tên drun tên Mambrê ê ên en Chebrôn kai ôkodomêsen ekei thusiastêrion kuriô

Kapitel 14

1 egeneto de en tê basileia tê Amarphal basileôs Sennaar Ariôch basileus Ellasar kai Chodollogomor basileus Ailam kai Thargal basileus ethnôn
2 epoiêsan polemon meta Balla basileôs Sodomôn kai meta Barsa basileôs Gomorras kai Sennaar basileôs Adama kai Sumobor basileôs Sebôim kai basileôs Balak autê estin Sêgôr
3 pantes outoi sunephônêsan epi tên pharanga tên alukên autê ê thalassa tôn alôn
4 dôdeka etê edouleuon tô Chodollogomor tô de triskaidekatô etei apestêsan
5 en de tô tessareskaidekatô etei êlthen Chodollogomor kai oi basileis oi met autou kai katekopsan tous gigantas tous en Astarôth Karnain kai ethnê ischura ama autois kai tous Ommaious tous en Sauê tê polei
6 kai tous Chorraious tous en tois oresin Sêir eôs tês tereminthou tês Pharan ê estin en tê erêmô
7 kai anastrepsantes êlthosan epi tên pêgên tês kriseôs autê estin Kadês kai katekopsan pantas tous archontas Amalêk kai tous Amorraious tous katoikountas en Asasanthamar
8 exêlthen de basileus Sodomôn kai basileus Gomorras kai basileus Adama kai basileus Sebôim kai basileus Balak autê estin Sêgôr kai paretaxanto autois eis polemon en tê koiladi tê alukê
9 pros Chodollogomor basilea Ailam kai Thargal basilea ethnôn kai Amarphal basilea Sennaar kai Ariôch basilea Ellasar oi tessares basileis pros tous pente
10 ê de koilas ê alukê phreata phreata asphaltou ephugen de basileus Sodomôn kai basileus Gomorras kai enepesan ekei oi de kataleiphthentes eis tên oreinên ephugon
11 elabon de tên ippon pasan tên Sodomôn kai Gomorras kai panta ta brômata autôn kai apêlthon
12 elabon de kai ton Lôt uion tou adelphou Abram kai tên aposkeuên autou kai apôchonto ên gar katoikôn en Sodomois
13 paragenomenos de tôn anasôthentôn tis apêngeilen Abram tô peratê autos de katôkei pros tê drui tê Mambrê o Amoris tou adelphou Eschôl kai adelphou Aunan oi êsan sunômotai tou Abram
14 akousas de Abram oti êchmalôteutai Lôt o adelphos autou êrithmêsen tous idious oikogeneis autou triakosious deka kai oktô kai katediôxen opisô autôn eôs Dan
15 kai epepesen ep autous tên nukta autos kai oi paides autou kai epataxen autous kai ediôxen autous eôs Chôba ê estin en aristera Damaskou
16 kai apestrepsen pasan tên ippon Sodomôn kai Lôt ton adelphon autou apestrepsen kai ta uparchonta autou kai tas gunaikas kai ton laon
17 exêlthen de basileus Sodomôn eis sunantêsin autô meta to anastrepsai auton apo tês kopês tou Chodollogomor kai tôn basileôn tôn met autou eis tên koilada tên Sauê touto ên to pedion basileôs
18 kai Melchisedek basileus Salêm exênegken artous kai oinon ên de iereus tou theou tou upsistou
19 kai êulogêsen ton Abram kai eipen eulogêmenos Abram tô theô tô upsistô os ektisen ton ouranon kai tên gên
20 kai eulogêtos o theos o upsistos os paredôken tous echthrous sou upocheirious soi kai edôken autô dekatên apo pantôn
21 eipen de basileus Sodomôn pros Abram dos moi tous andras tên de ippon labe seautô
22 eipen de Abram pros basilea Sodomôn ektenô tên cheira mou pros ton theon ton upsiston os ektisen ton ouranon kai tên gên
23 ei apo spartiou eôs sphairôtêros upodêmatos lêmpsomai apo pantôn tôn sôn ina mê eipês oti egô eploutisa ton Abram
24 plên ôn ephagon oi neaniskoi kai tês meridos tôn andrôn tôn sumporeuthentôn met emou Eschôl Aunan Mambrê outoi lêmpsontai merida

Kapitel 15

1 meta de ta rêmata tauta egenêthê rêma kuriou pros Abram en oramati legôn mê phobou Abram egô uperaspizô sou o misthos sou polus estai sphodra
2 legei de Abram despota ti moi dôseis egô de apoluomai ateknos o de uios Masek tês oikogenous mou outos Damaskos Eliezer
3 kai eipen Abram epeidê emoi ouk edôkas sperma o de oikogenês mou klêronomêsei me
4 kai euthus phônê kuriou egeneto pros auton legôn ou klêronomêsei se outos all os exeleusetai ek sou outos klêronomêsei se
5 exêgagen de auton exô kai eipen autô anablepson dê eis ton ouranon kai arithmêson tous asteras ei dunêsê exarithmêsai autous kai eipen outôs estai to sperma sou
6 kai episteusen Abram tô theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên
7 eipen de pros auton egô o theos o exagagôn se ek chôras Chaldaiôn ôste dounai soi tên gên tautên klêronomêsai
8 eipen de despota kurie kata ti gnôsomai oti klêronomêsô autên
9 eipen de autô labe moi damalin trietizousan kai aiga trietizousan kai krion trietizonta kai trugona kai peristeran
10 elaben de autô panta tauta kai dieilen auta mesa kai ethêken auta antiprosôpa allêlois ta de ornea ou dieilen
11 katebê de ornea epi ta sômata ta dichotomêmata autôn kai sunekathisen autois Abram
12 peri de êliou dusmas ekstasis epepesen tô Abram kai idou phobos skoteinos megas epipiptei autô
13 kai errethê pros Abram ginôskôn gnôsê oti paroikon estai to sperma sou en gê ouk idia kai doulôsousin autous kai kakôsousin autous kai tapeinôsousin autous tetrakosia etê
14 to de ethnos ô ean douleusôsin krinô egô meta de tauta exeleusontai ôde meta aposkeuês pollês
15 su de apeleusê pros tous pateras sou met eirênês tapheis en gêrei kalô
16 tetartê de genea apostraphêsontai ôde oupô gar anapeplêrôntai ai amartiai tôn Amorraiôn eôs tou nun
17 epei de egineto o êlios pros dusmais phlox egeneto kai idou klibanos kapnizomenos kai lampades puros ai diêlthon ana meson tôn dichotomêmatôn toutôn
18 en tê êmera ekeinê dietheto kurios tô Abram diathêkên legôn tô spermati sou dôsô tên gên tautên apo tou potamou Aiguptou eôs tou potamou tou megalou potamou Euphratou
19 tous Kainaious kai tous Kenezaious kai tous Kedmônaious
20 kai tous Chettaious kai tous Pherezaious kai tous Raphain
21 kai tous Amorraious kai tous Chananaious kai tous Euaious kai tous Gergesaious kai tous Iebousaious

Kapitel 16

1 Sara de ê gunê Abram ouk etikten autô ên de autê paidiskê Aiguptia ê onoma Agar
2 eipen de Sara pros Abram idou sunekleisen me kurios tou mê tiktein eiselthe oun pros tên paidiskên mou ina teknopoiêsês ex autês upêkousen de Abram tês phônês Saras
3 kai labousa Sara ê gunê Abram Agar tên Aiguptian tên eautês paidiskên meta deka etê tou oikêsai Abram en gê Chanaan kai edôken autên Abram tô andri autês autô gunaika
4 kai eisêlthen pros Agar kai sunelaben kai eiden oti en gastri echei kai êtimasthê ê kuria enantion autês
5 eipen de Sara pros Abram adikoumai ek sou egô dedôka tên paidiskên mou eis ton kolpon sou idousa de oti en gastri echei êtimasthên enantion autês krinai o theos ana meson emou kai sou
6 eipen de Abram pros Saran idou ê paidiskê sou en tais chersin sou chrô autê ôs an soi areston ê kai ekakôsen autên Sara kai apedra apo prosôpou autês
7 euren de autên angelos kuriou epi tês pêgês tou udatos en tê erêmô epi tês pêgês en tê odô Sour
8 kai eipen autê o angelos kuriou Agar paidiskê Saras pothen erchê kai pou poreuê kai eipen apo prosôpou Saras tês kurias mou egô apodidraskô
9 eipen de autê o angelos kuriou apostraphêti pros tên kurian sou kai tapeinôthêti upo tas cheiras autês
10 kai eipen autê o angelos kuriou plêthunôn plêthunô to sperma sou kai ouk arithmêthêsetai apo tou plêthous
11 kai eipen autê o angelos kuriou idou su en gastri echeis kai texê uion kai kaleseis to onoma autou Ismaêl oti epêkousen kurios tê tapeinôsei sou
12 outos estai agroikos anthrôpos ai cheires autou epi pantas kai ai cheires pantôn ep auton kai kata prosôpon pantôn tôn adelphôn autou katoikêsei
13 kai ekalesen Agar to onoma kuriou tou lalountos pros autên su o theos o epidôn me oti eipen kai gar enôpion eidon ophthenta moi
14 eneken toutou ekalesen to phrear Phrear ou enôpion eidon idou ana meson Kadês kai ana meson Barad
15 kai eteken Agar tô Abram uion kai ekalesen Abram to onoma tou uiou autou on eteken autô Agar Ismaêl
16 Abram de ên ogdoêkonta ex etôn ênika eteken Agar ton Ismaêl tô Abram

Kapitel 17

1 egeneto de Abram etôn enenêkonta ennea kai ôphthê kurios tô Abram kai eipen autô egô eimi o theos sou euarestei enantion emou kai ginou amemptos
2 kai thêsomai tên diathêkên mou ana meson emou kai ana meson sou kai plêthunô se sphodra
3 kai epesen Abram epi prosôpon autou kai elalêsen autô o theos legôn
4 kai egô idou ê diathêkê mou meta sou kai esê patêr plêthous ethnôn
5 kai ou klêthêsetai eti to onoma sou Abram all estai to onoma sou Abraam oti patera pollôn ethnôn tetheika se
6 kai auxanô se sphodra sphodra kai thêsô se eis ethnê kai basileis ek sou exeleusontai
7 kai stêsô tên diathêkên mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatos sou meta se eis geneas autôn eis diathêkên aiônion einai sou theos kai tou spermatos sou meta se
8 kai dôsô soi kai tô spermati sou meta se tên gên ên paroikeis pasan tên gên Chanaan eis kataschesin aiônion kai esomai autois theos
9 kai eipen o theos pros Abraam su de tên diathêkên mou diatêrêseis su kai to sperma sou meta se eis tas geneas autôn
10 kai autê ê diathêkê ên diatêrêseis ana meson emou kai umôn kai ana meson tou spermatos sou meta se eis tas geneas autôn peritmêthêsetai umôn pan arsenikon
11 kai peritmêthêsesthe tên sarka tês akrobustias umôn kai estai en sêmeiô diathêkês ana meson emou kai umôn
12 kai paidion oktô êmerôn peritmêthêsetai umin pan arsenikon eis tas geneas umôn o oikogenês tês oikias sou kai o argurônêtos apo pantos uiou allotriou os ouk estin ek tou spermatos sou
13 peritomê peritmêthêsetai o oikogenês tês oikias sou kai o argurônêtos kai estai ê diathêkê mou epi tês sarkos umôn eis diathêkên aiônion
14 kai aperitmêtos arsên os ou peritmêthêsetai tên sarka tês akrobustias autou tê êmera tê ogdoê exolethreuthêsetai ê psuchê ekeinê ek tou genous autês oti tên diathêkên mou dieskedasen
15 eipen de o theos tô Abraam Sara ê gunê sou ou klêthêsetai to onoma autês Sara alla Sarra estai to onoma autês
16 eulogêsô de autên kai dôsô soi ex autês teknon kai eulogêsô auton kai estai eis ethnê kai basileis ethnôn ex autou esontai
17 kai epesen Abraam epi prosôpon kai egelasen kai eipen en tê dianoia autou legôn ei tô ekatontaetei genêsetai kai ei Sarra enenêkonta etôn ousa texetai
18 eipen de Abraam pros ton theon Ismaêl outos zêtô enantion sou
19 eipen de o theos tô Abraam nai idou Sarra ê gunê sou texetai soi uion kai kaleseis to onoma autou Isaak kai stêsô tên diathêkên mou pros auton eis diathêkên aiônion kai tô spermati autou met auton
20 peri de Ismaêl idou epêkousa sou idou eulogêsa auton kai auxanô auton kai plêthunô auton sphodra dôdeka ethnê gennêsei kai dôsô auton eis ethnos mega
21 tên de diathêkên mou stêsô pros Isaak on texetai soi Sarra eis ton kairon touton en tô eniautô tô eterô
22 sunetelesen de lalôn pros auton kai anebê o theos apo Abraam
23 kai elaben Abraam Ismaêl ton uion autou kai pantas tous oikogeneis autou kai pantas tous argurônêtous kai pan arsen tôn andrôn tôn en tô oikô Abraam kai perietemen tas akrobustias autôn en tô kairô tês êmeras ekeinês katha elalêsen autô o theos
24 Abraam de ên enenêkonta ennea etôn ênika perietemen tên sarka tês akrobustias autou
25 Ismaêl de o uios autou etôn deka triôn ên ênika perietmêthê tên sarka tês akrobustias autou
26 en tô kairô tês êmeras ekeinês perietmêthê Abraam kai Ismaêl o uios autou
27 kai pantes oi andres tou oikou autou kai oi oikogeneis kai oi argurônêtoi ex allogenôn ethnôn perietemen autous

Kapitel 18

1 ôphthê de autô o theos pros tê drui tê Mambrê kathêmenou autou epi tês thuras tês skênês autou mesêmbrias
2 anablepsas de tois ophthalmois autou eiden kai idou treis andres eistêkeisan epanô autou kai idôn prosedramen eis sunantêsin autois apo tês thuras tês skênês autou kai prosekunêsen epi tên gên
3 kai eipen kurie ei ara euron charin enantion sou mê parelthês ton paida sou
4 lêmphthêtô dê udôr kai nipsatôsan tous podas umôn kai katapsuxate upo to dendron
5 kai lêmpsomai arton kai phagesthe kai meta touto pareleusesthe eis tên odon umôn ou eineken exeklinate pros ton paida umôn kai eipan outôs poiêson kathôs eirêkas
6 kai espeusen Abraam epi tên skênên pros Sarran kai eipen autê speuson kai phurason tria metra semidaleôs kai poiêson egkruphias
7 kai eis tas boas edramen Abraam kai elaben moscharion apalon kai kalon kai edôken tô paidi kai etachunen tou poiêsai auto
8 elaben de bouturon kai gala kai to moscharion o epoiêsen kai parethêken autois kai ephagosan autos de pareistêkei autois upo to dendron
9 eipen de pros auton pou Sarra ê gunê sou o de apokritheis eipen idou en tê skênê
10 eipen de epanastrephôn êxô pros se kata ton kairon touton eis ôras kai exei uion Sarra ê gunê sou Sarra de êkousen pros tê thura tês skênês ousa opisthen autou
11 Abraam de kai Sarra presbuteroi probebêkotes êmerôn exelipen de Sarra ginesthai ta gunaikeia
12 egelasen de Sarra en eautê legousa oupô men moi gegonen eôs tou nun o de kurios mou presbuteros
13 kai eipen kurios pros Abraam ti oti egelasen Sarra en eautê legousa ara ge alêthôs texomai egô de gegêraka
14 mê adunatei para tô theô rêma eis ton kairon touton anastrepsô pros se eis ôras kai estai tê Sarra uios
15 êrnêsato de Sarra legousa ouk egelasa ephobêthê gar kai eipen ouchi alla egelasas
16 exanastantes de ekeithen oi andres kateblepsan epi prosôpon Sodomôn kai Gomorras Abraam de suneporeueto met autôn sumpropempôn autous
17 o de kurios eipen mê krupsô egô apo Abraam tou paidos mou a egô poiô
18 Abraam de ginomenos estai eis ethnos mega kai polu kai eneulogêthêsontai en autô panta ta ethnê tês gês
19 êdein gar oti suntaxei tois uiois autou kai tô oikô autou met auton kai phulaxousin tas odous kuriou poiein dikaiosunên kai krisin opôs an epagagê kurios epi Abraam panta osa elalêsen pros auton
20 eipen de kurios kraugê Sodomôn kai Gomorras peplêthuntai kai ai amartiai autôn megalai sphodra
21 katabas oun opsomai ei kata tên kraugên autôn tên erchomenên pros me suntelountai ei de mê ina gnô
22 kai apostrepsantes ekeithen oi andres êlthon eis Sodoma Abraam de ên estêkôs enantion kuriou
23 kai engisas Abraam eipen mê sunapolesês dikaion meta asebous kai estai o dikaios ôs o asebês
24 ean ôsin pentêkonta dikaioi en tê polei apoleis autous ouk anêseis panta ton topon eneken tôn pentêkonta dikaiôn ean ôsin en autê
25 mêdamôs su poiêseis ôs to rêma touto tou apokteinai dikaion meta asebous kai estai o dikaios ôs o asebês mêdamôs o krinôn pasan tên gên ou poiêseis krisin
26 eipen de kurios ean eurô en Sodomois pentêkonta dikaious en tê polei aphêsô panta ton topon di autous
27 kai apokritheis Abraam eipen nun êrxamên lalêsai pros ton kurion egô de eimi gê kai spodos
28 ean de elattonôthôsin oi pentêkonta dikaioi pente apoleis eneken tôn pente pasan tên polin kai eipen ou mê apolesô ean eurô ekei tessarakonta pente
29 kai prosethêken eti lalêsai pros auton kai eipen ean de eurethôsin ekei tessarakonta kai eipen ou mê apolesô eneken tôn tessarakonta
30 kai eipen mê ti kurie ean lalêsô ean de eurethôsin ekei triakonta kai eipen ou mê apolesô ean eurô ekei triakonta
31 kai eipen epeidê echô lalêsai pros ton kurion ean de eurethôsin ekei eikosi kai eipen ou mê apolesô eneken tôn eikosi
32 kai eipen mê ti kurie ean lalêsô eti apax ean de eurethôsin ekei deka kai eipen ou mê apolesô eneken tôn deka
33 apêlthen de kurios ôs epausato lalôn tô Abraam kai Abraam apestrepsen eis ton topon autou

Kapitel 19

1 êlthon de oi duo angeloi eis Sodoma esperas Lôt de ekathêto para tên pulên Sodomôn idôn de Lôt exanestê eis sunantêsin autois kai prosekunêsen tô prosôpô epi tên gên
2 kai eipen idou kurioi ekklinate eis ton oikon tou paidos umôn kai katalusate kai nipsasthe tous podas umôn kai orthrisantes apeleusesthe eis tên odon umôn eipan de ouchi all en tê plateia katalusomen
3 kai katebiazeto autous kai exeklinan pros auton kai eisêlthon eis tên oikian autou kai epoiêsen autois poton kai azumous epepsen autois kai ephagon
4 pro tou koimêthênai kai oi andres tês poleôs oi Sodomitai periekuklôsan tên oikian apo neaniskou eôs presbuterou apas o laos ama
5 kai exekalounto ton Lôt kai elegon pros auton pou eisin oi andres oi eiselthontes pros se tên nukta exagage autous pros êmas ina sungenômetha autois
6 exêlthen de Lôt pros autous pros to prothuron tên de thuran proseôxen opisô autou
7 eipen de pros autous mêdamôs adelphoi mê ponêreusêsthe
8 eisin de moi duo thugateres ai ouk egnôsan andra exaxô autas pros umas kai chrêsasthe autais katha an areskê umin monon eis tous andras toutous mê poiêsête mêden adikon ou eineken eisêlthon upo tên skepên tôn dokôn mou
9 eipan de aposta ekei eis êlthes paroikein mê kai krisin krinein nun oun se kakôsomen mallon ê ekeinous kai parebiazonto ton andra ton Lôt sphodra kai êngisan suntripsai tên thuran
10 ekteinantes de oi andres tas cheiras eisespasanto ton Lôt pros eautous eis ton oikon kai tên thuran tou oikou apekleisan
11 tous de andras tous ontas epi tês thuras tou oikou epataxan aorasia apo mikrou eôs megalou kai pareluthêsan zêtountes tên thuran
12 eipan de oi andres pros Lôt estin tis soi ôde gambroi ê uioi ê thugateres ê ei tis soi allos estin en tê polei exagage ek tou topou toutou
13 oti apollumen êmeis ton topon touton oti upsôthê ê kraugê autôn enantion kuriou kai apesteilen êmas kurios ektripsai autên
14 exêlthen de Lôt kai elalêsen pros tous gambrous autou tous eilêphotas tas thugateras autou kai eipen anastête kai exelthate ek tou topou toutou oti ektribei kurios tên polin edoxen de geloiazein enantion tôn gambrôn autou
15 ênika de orthros egineto epespoudazon oi angeloi ton Lôt legontes anastas labe tên gunaika sou kai tas duo thugateras sou as echeis kai exelthe ina mê sunapolê tais anomiais tês poleôs
16 kai etarachthêsan kai ekratêsan oi angeloi tês cheiros autou kai tês cheiros tês gunaikos autou kai tôn cheirôn tôn duo thugaterôn autou en tô pheisasthai kurion autou
17 kai egeneto ênika exêgagon autous exô kai eipan sôzôn sôze tên seautou psuchên mê periblepsês eis ta opisô mêde stês en pasê tê perichôrô eis to oros sôzou mêpote sumparalêmphthês
18 eipen de Lôt pros autous deomai kurie
19 epeidê euren o pais sou eleos enantion sou kai emegalunas tên dikaiosunên sou o poieis ep eme tou zên tên psuchên mou egô de ou dunêsomai diasôthênai eis to oros mê katalabê me ta kaka kai apothanô
20 idou ê polis autê engus tou kataphugein me ekei ê estin mikra ekei sôthêsomai ou mikra estin kai zêsetai ê psuchê mou
21 kai eipen autô idou ethaumasa sou to prosôpon kai epi tô rêmati toutô tou mê katastrepsai tên polin peri ês elalêsas
22 speuson oun tou sôthênai ekei ou gar dunêsomai poiêsai pragma eôs tou se eiselthein ekei dia touto ekalesen to onoma tês poleôs ekeinês Sêgôr
23 o êlios exêlthen epi tên gên kai Lôt eisêlthen eis Sêgôr
24 kai kurios ebrexen epi Sodoma kai Gomorra theion kai pur para kuriou ek tou ouranou
25 kai katestrepsen tas poleis tautas kai pasan tên perioikon kai pantas tous katoikountas en tais polesin kai panta ta anatellonta ek tês gês
26 kai epeblepsen ê gunê autou eis ta opisô kai egeneto stêlê alos
27 ôrthrisen de Abraam to prôi eis ton topon ou eistêkei enantion kuriou
28 kai epeblepsen epi prosôpon Sodomôn kai Gomorras kai epi prosôpon tês gês tês perichôrou kai eiden kai idou anebainen phlox tês gês ôsei atmis kaminou
29 kai egeneto en tô ektripsai kurion pasas tas poleis tês perioikou emnêsthê o theos tou Abraam kai exapesteilen ton Lôt ek mesou tês katastrophês en tô katastrepsai kurion tas poleis en ais katôkei en autais Lôt
30 anebê de Lôt ek Sêgôr kai ekathêto en tô orei kai ai duo thugateres autou met autou ephobêthê gar katoikêsai en Sêgôr kai ôkêsen en tô spêlaiô autos kai ai duo thugateres autou met autou
31 eipen de ê presbutera pros tên neôteran o patêr êmôn presbuteros kai oudeis estin epi tês gês os eiseleusetai pros êmas ôs kathêkei pasê tê gê
32 deuro kai potisômen ton patera êmôn oinon kai koimêthômen met autou kai exanastêsômen ek tou patros êmôn sperma
33 epotisan de ton patera autôn oinon en tê nukti tautê kai eiselthousa ê presbutera ekoimêthê meta tou patros autês tên nukta ekeinên kai ouk êdei en tô koimêthênai autên kai anastênai
34 egeneto de tê epaurion kai eipen ê presbutera pros tên neôteran idou ekoimêthên echthes meta tou patros êmôn potisômen auton oinon kai tên nukta tautên kai eiselthousa koimêthêti met autou kai exanastêsômen ek tou patros êmôn sperma
35 epotisan de kai en tê nukti ekeinê ton patera autôn oinon kai eiselthousa ê neôtera ekoimêthê meta tou patros autês kai ouk êdei en tô koimêthênai autên kai anastênai
36 kai sunelabon ai duo thugateres Lôt ek tou patros autôn
37 kai eteken ê presbutera uion kai ekalesen to onoma autou Môab legousa ek tou patros mou outos patêr Môabitôn eôs tês sêmeron êmeras
38 eteken de kai ê neôtera uion kai ekalesen to onoma autou Amman uios tou genous mou outos patêr Ammanitôn eôs tês sêmeron êmeras

Kapitel 20

1 kai ekinêsen ekeithen Abraam eis gên pros liba kai ôkêsen ana meson Kadês kai ana meson Sour kai parôkêsen en Gerarois
2 eipen de Abraam peri Sarras tês gunaikos autou oti adelphê mou estin ephobêthê gar eipein oti gunê mou estin mêpote apokteinôsin auton oi andres tês poleôs di autên apesteilen de Abimelech basileus Gerarôn kai elaben tên Sarran
3 kai eisêlthen o theos pros Abimelech en upnô tên nukta kai eipen idou su apothnêskeis peri tês gunaikos ês elabes autê de estin sunôkêkuia andri
4 Abimelech de ouch êpsato autês kai eipen kurie ethnos agnooun kai dikaion apoleis
5 ouk autos moi eipen adelphê mou estin kai autê moi eipen adelphos mou estin en kathara kardia kai en dikaiosunê cheirôn epoiêsa touto
6 eipen de autô o theos kath upnon kagô egnôn oti en kathara kardia epoiêsas touto kai epheisamên egô sou tou mê amartein se eis eme eneken toutou ouk aphêka se apsasthai autês
7 nun de apodos tên gunaika tô anthrôpô oti prophêtês estin kai proseuxetai peri sou kai zêsê ei de mê apodidôs gnôthi oti apothanê su kai panta ta sa
8 kai ôrthrisen Abimelech to prôi kai ekalesen pantas tous paidas autou kai elalêsen panta ta rêmata tauta eis ta ôta autôn ephobêthêsan de pantes oi anthrôpoi sphodra
9 kai ekalesen Abimelech ton Abraam kai eipen autô ti touto epoiêsas êmin mê ti êmartomen eis se oti epêgages ep eme kai epi tên basileian mou amartian megalên ergon o oudeis poiêsei pepoiêkas moi
10 eipen de Abimelech tô Abraam ti enidôn epoiêsas touto
11 eipen de Abraam eipa gar ara ouk estin theosebeia en tô topô toutô eme te apoktenousin eneken tês gunaikos mou
12 kai gar alêthôs adelphê mou estin ek patros all ouk ek mêtros egenêthê de moi eis gunaika
13 egeneto de ênika exêgagen me o theos ek tou oikou tou patros mou kai eipa autê tautên tên dikaiosunên poiêseis ep eme eis panta topon ou ean eiselthômen ekei eipon eme oti adelphos mou estin
14 elaben de Abimelech chilia didrachma probata kai moschous kai paidas kai paidiskas kai edôken tô Abraam kai apedôken autô Sarran tên gunaika autou
15 kai eipen Abimelech tô Abraam idou ê gê mou enantion sou ou ean soi areskê katoikei
16 tê de Sarra eipen idou dedôka chilia didrachma tô adelphô sou tauta estai soi eis timên tou prosôpou sou kai pasais tais meta sou kai panta alêtheuson
17 prosêuxato de Abraam pros ton theon kai iasato o theos ton Abimelech kai tên gunaika autou kai tas paidiskas autou kai etekon
18 oti sugkleiôn sunekleisen kurios exôthen pasan mêtran en tô oikô tou Abimelech eneken Sarras tês gunaikos Abraam

Kapitel 21

1 kai kurios epeskepsato tên Sarran katha eipen kai epoiêsen kurios tê Sarra katha elalêsen
2 kai sullabousa eteken Sarra tô Abraam uion eis to gêras eis ton kairon katha elalêsen autô kurios
3 kai ekalesen Abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autô on eteken autô Sarra Isaak
4 perietemen de Abraam ton Isaak tê ogdoê êmera katha eneteilato autô o theos
5 Abraam de ên ekaton etôn ênika egeneto autô Isaak o uios autou
6 eipen de Sarra gelôta moi epoiêsen kurios os gar an akousê sugchareitai moi
7 kai eipen tis anangelei tô Abraam oti thêlazei paidion Sarra oti etekon uion en tô gêrei mou
8 kai êuxêthê to paidion kai apegalaktisthê kai epoiêsen Abraam dochên megalên ê êmera apegalaktisthê Isaak o uios autou
9 idousa de Sarra ton uion Agar tês Aiguptias os egeneto tô Abraam paizonta meta Isaak tou uiou autês
10 kai eipen tô Abraam ekbale tên paidiskên tautên kai ton uion autês ou gar klêronomêsei o uios tês paidiskês tautês meta tou uiou mou Isaak
11 sklêron de ephanê to rêma sphodra enantion Abraam peri tou uiou autou
12 eipen de o theos tô Abraam mê sklêron estô to rêma enantion sou peri tou paidiou kai peri tês paidiskês panta osa ean eipê soi Sarra akoue tês phônês autês oti en Isaak klêthêsetai soi sperma
13 kai ton uion de tês paidiskês tautês eis ethnos mega poiêsô auton oti sperma son estin
14 anestê de Abraam to prôi kai elaben artous kai askon udatos kai edôken Agar kai epethêken epi ton ômon kai to paidion kai apesteilen autên apelthousa de eplanato tên erêmon kata to phrear tou orkou
15 exelipen de to udôr ek tou askou kai erripsen to paidion upokatô mias elatês
16 apelthousa de ekathêto apenanti autou makrothen ôsei toxou bolên eipen gar ou mê idô ton thanaton tou paidiou mou kai ekathisen apenanti autou anaboêsan de to paidion eklausen
17 eisêkousen de o theos tês phônês tou paidiou ek tou topou ou ên kai ekalesen angelos tou theou tên Agar ek tou ouranou kai eipen autê ti estin Agar mê phobou epakêkoen gar o theos tês phônês tou paidiou sou ek tou topou ou estin
18 anastêthi labe to paidion kai kratêson tê cheiri sou auto eis gar ethnos mega poiêsô auton
19 kai aneôxen o theos tous ophthalmous autês kai eiden phrear udatos zôntos kai eporeuthê kai eplêsen ton askon udatos kai epotisen to paidion
20 kai ên o theos meta tou paidiou kai êuxêthê kai katôkêsen en tê erêmô egeneto de toxotês
21 kai katôkêsen en tê erêmô tê Pharan kai elaben autô ê mêtêr gunaika ek gês Aiguptou
22 egeneto de en tô kairô ekeinô kai eipen Abimelech kai Ochozath o numphagôgos autou kai Phikol o archistratêgos tês dunameôs autou pros Abraam legôn o theos meta sou en pasin ois ean poiês
23 nun oun omoson moi ton theon mê adikêsein me mêde to sperma mou mêde to onoma mou alla kata tên dikaiosunên ên epoiêsa meta sou poiêseis met emou kai tê gê ê su parôkêsas en autê
24 kai eipen Abraam egô omoumai
25 kai êlegxen Abraam ton Abimelech peri tôn phreatôn tou udatos ôn apheilanto oi paides tou Abimelech
26 kai eipen autô Abimelech ouk egnôn tis epoiêsen to pragma touto oude su moi apêngeilas oude egô êkousa all ê sêmeron
27 kai elaben Abraam probata kai moschous kai edôken tô Abimelech kai diethento amphoteroi diathêkên
28 kai estêsen Abraam epta amnadas probatôn monas
29 kai eipen Abimelech tô Abraam ti eisin ai epta amnades tôn probatôn toutôn as estêsas monas
30 kai eipen Abraam oti tas epta amnadas tautas lêmpsê par emou ina ôsin moi eis marturion oti egô ôruxa to phrear touto
31 dia touto epônomasen to onoma tou topou ekeinou Phrear orkismou oti ekei ômosan amphoteroi
32 kai diethento diathêkên en tô phreati tou orkou anestê de Abimelech kai Ochozath o numphagôgos autou kai Phikol o archistratêgos tês dunameôs autou kai epestrepsan eis tên gên tôn Phulistiim
33 kai ephuteusen Abraam arouran epi tô phreati tou orkou kai epekalesato ekei to onoma kuriou theos aiônios
34 parôkêsen de Abraam en tê gê tôn Phulistiim êmeras pollas

Kapitel 22

1 kai egeneto meta ta rêmata tauta o theos epeirazen ton Abraam kai eipen pros auton Abraam Abraam o de eipen idou egô
2 kai eipen labe ton uion sou ton agapêton on êgapêsas ton Isaak kai poreuthêti eis tên gên tên upsêlên kai anenegkon auton ekei eis olokarpôsin eph en tôn oreôn ôn an soi eipô
3 anastas de Abraam to prôi epesaxen tên onon autou parelaben de meth eautou duo paidas kai Isaak ton uion autou kai schisas xula eis olokarpôsin anastas eporeuthê kai êlthen epi ton topon on eipen autô o theos
4 tê êmera tê tritê kai anablepsas Abraam tois ophthalmois eiden ton topon makrothen
5 kai eipen Abraam tois paisin autou kathisate autou meta tês onou egô de kai to paidarion dieleusometha eôs ôde kai proskunêsantes anastrepsômen pros umas
6 elaben de Abraam ta xula tês olokarpôseôs kai epethêken Isaak tô uiô autou elaben de kai to pur meta cheira kai tên machairan kai eporeuthêsan oi duo ama
7 eipen de Isaak pros Abraam ton patera autou eipas pater o de eipen ti estin teknon legôn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eis olokarpôsin
8 eipen de Abraam o theos opsetai eautô probaton eis olokarpôsin teknon poreuthentes de amphoteroi ama
9 êlthon epi ton topon on eipen autô o theos kai ôkodomêsen ekei Abraam thusiastêrion kai epethêken ta xula kai sumpodisas Isaak ton uion autou epethêken auton epi to thusiastêrion epanô tôn xulôn
10 kai exeteinen Abraam tên cheira autou labein tên machairan sphaxai ton uion autou
11 kai ekalesen auton angelos kuriou ek tou ouranou kai eipen autô Abraam Abraam o de eipen idou egô
12 kai eipen mê epibalês tên cheira sou epi to paidarion mêde poiêsês autô mêden nun gar egnôn oti phobê ton theon su kai ouk epheisô tou uiou sou tou agapêtou di eme
13 kai anablepsas Abraam tois ophthalmois autou eiden kai idou krios eis katechomenos en phutô sabek tôn keratôn kai eporeuthê Abraam kai elaben ton krion kai anênegken auton eis olokarpôsin anti Isaak tou uiou autou
14 kai ekalesen Abraam to onoma tou topou ekeinou kurios eiden ina eipôsin sêmeron en tô orei kurios ôphthê
15 kai ekalesen angelos kuriou ton Abraam deuteron ek tou ouranou
16 legôn kat emautou ômosa legei kurios ou eineken epoiêsas to rêma touto kai ouk epheisô tou uiou sou tou agapêtou di eme
17 ê mên eulogôn eulogêsô se kai plêthunôn plêthunô to sperma sou ôs tous asteras tou ouranou kai ôs tên ammon tên para to cheilos tês thalassês kai klêronomêsei to sperma sou tas poleis tôn upenantiôn
18 kai eneulogêthêsontai en tô spermati sou panta ta ethnê tês gês anth ôn upêkousas tês emês phônês
19 apestraphê de Abraam pros tous paidas autou kai anastantes eporeuthêsan ama epi to phrear tou orkou kai katôkêsen Abraam epi tô phreati tou orkou
20 egeneto de meta ta rêmata tauta kai anêngelê tô Abraam legontes idou tetoken Melcha kai autê uious Nachôr tô adelphô sou
21 ton Ôx prôtotokon kai ton Baux adelphon autou kai ton Kamouêl patera Surôn
22 kai ton Chasad kai ton Azau kai ton Phaldas kai ton Iedlaph kai ton Bathouêl
23 kai Bathouêl egennêsen tên Rebekkan oktô outoi uioi ous eteken Melcha tô Nachôr tô adelphô Abraam
24 kai ê pallakê autou ê onoma Reêma eteken kai autê ton Tabek kai ton Gaam kai ton Tochos kai ton Môcha

Kapitel 23

1 egeneto de ê zôê Sarras etê ekaton eikosi epta
2 kai apethanen Sarra en polei Arbok ê estin en tô koilômati autê estin Chebrôn en gê Chanaan êlthen de Abraam kopsasthai Sarran kai penthêsai
3 kai anestê Abraam apo tou nekrou autou kai eipen tois uiois Chet legôn
4 paroikos kai parepidêmos egô eimi meth umôn dote oun moi ktêsin taphou meth umôn kai thapsô ton nekron mou ap emou
5 apekrithêsan de oi uioi Chet pros Abraam legontes
6 mê kurie akouson de êmôn basileus para theou ei su en êmin en tois eklektois mnêmeiois êmôn thapson ton nekron sou oudeis gar êmôn to mnêmeion autou kôlusei apo sou tou thapsai ton nekron sou ekei
7 anastas de Abraam prosekunêsen tô laô tês gês tois uiois Chet
8 kai elalêsen pros autous Abraam legôn ei echete tê psuchê umôn ôste thapsai ton nekron mou apo prosôpou mou akousate mou kai lalêsate peri emou Ephrôn tô tou Saar
9 kai dotô moi to spêlaion to diploun o estin autô to on en merei tou agrou autou arguriou tou axiou dotô moi auto en umin eis ktêsin mnêmeiou
10 Ephrôn de ekathêto en mesô tôn uiôn Chet apokritheis de Ephrôn o Chettaios pros Abraam eipen akouontôn tôn uiôn Chet kai pantôn tôn eisporeuomenôn eis tên polin legôn
11 par emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to spêlaion to en autô soi didômi enantion pantôn tôn politôn mou dedôka soi thapson ton nekron sou
12 kai prosekunêsen Abraam enantion tou laou tês gês
13 kai eipen tô Ephrôn eis ta ôta tou laou tês gês epeidê pros emou ei akouson mou to argurion tou agrou labe par emou kai thapsô ton nekron mou ekei
14 apekrithê de Ephrôn tô Abraam legôn
15 ouchi kurie akêkoa gê tetrakosiôn didrachmôn arguriou ana meson emou kai sou ti an eiê touto su de ton nekron sou thapson
16 kai êkousen Abraam tou Ephrôn kai apekatestêsen Abraam tô Ephrôn to argurion o elalêsen eis ta ôta tôn uiôn Chet tetrakosia didrachma arguriou dokimou emporois
17 kai estê o agros Ephrôn os ên en tô diplô spêlaiô os estin kata prosôpon Mambrê o agros kai to spêlaion o ên en autô kai pan dendron o ên en tô agrô o estin en tois oriois autou kuklô
18 tô Abraam eis ktêsin enantion tôn uiôn Chet kai pantôn tôn eisporeuomenôn eis tên polin
19 meta tauta ethapsen Abraam Sarran tên gunaika autou en tô spêlaiô tou agrou tô diplô o estin apenanti Mambrê autê estin Chebrôn en tê gê Chanaan
20 kai ekurôthê o agros kai to spêlaion o ên en autô tô Abraam eis ktêsin taphou para tôn uiôn Chet

Kapitel 24

1 kai Abraam ên presbuteros probebêkôs êmerôn kai kurios eulogêsen ton Abraam kata panta
2 kai eipen Abraam tô paidi autou tô presbuterô tês oikias autou tô archonti pantôn tôn autou thes tên cheira sou upo ton mêron mou
3 kai exorkiô se kurion ton theon tou ouranou kai ton theon tês gês ina mê labês gunaika tô uiô mou Isaak apo tôn thugaterôn tôn Chananaiôn meth ôn egô oikô en autois
4 alla eis tên gên mou ou egenomên poreusê kai eis tên phulên mou kai lêmpsê gunaika tô uiô mou Isaak ekeithen
5 eipen de pros auton o pais mêpote ou bouletai ê gunê poreuthênai met emou opisô eis tên gên tautên apostrepsô ton uion sou eis tên gên othen exêlthes ekeithen
6 eipen de pros auton Abraam proseche seautô mê apostrepsês ton uion mou ekei
7 kurios o theos tou ouranou kai o theos tês gês os elaben me ek tou oikou tou patros mou kai ek tês gês ês egenêthên os elalêsen moi kai ômosen moi legôn soi dôsô tên gên tautên kai tô spermati sou autos apostelei ton angelon autou emprosthen sou kai lêmpsê gunaika tô uiô mou Isaak ekeithen
8 ean de mê thelê ê gunê poreuthênai meta sou eis tên gên tautên katharos esê apo tou orkou toutou monon ton uion mou mê apostrepsês ekei
9 kai ethêken o pais tên cheira autou upo ton mêron Abraam tou kuriou autou kai ômosen autô peri tou rêmatos toutou
10 kai elaben o pais deka kamêlous apo tôn kamêlôn tou kuriou autou kai apo pantôn tôn agathôn tou kuriou autou meth eautou kai anastas eporeuthê eis tên Mesopotamian eis tên polin Nachôr
11 kai ekoimisen tas kamêlous exô tês poleôs para to phrear tou udatos to pros opse ênika ekporeuontai ai udreuomenai
12 kai eipen kurie o theos tou kuriou mou Abraam euodôson enantion emou sêmeron kai poiêson eleos meta tou kuriou mou Abraam
13 idou egô estêka epi tês pêgês tou udatos ai de thugateres tôn oikountôn tên polin ekporeuontai antlêsai udôr
14 kai estai ê parthenos ê an egô eipô epiklinon tên udrian sou ina piô kai eipê moi pie kai tas kamêlous sou potiô eôs an pausôntai pinousai tautên êtoimasas tô paidi sou Isaak kai en toutô gnôsomai oti epoiêsas eleos tô kuriô mou Abraam
15 kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en tê dianoia kai idou Rebekka exeporeueto ê techtheisa Bathouêl uiô Melchas tês gunaikos Nachôr adelphou de Abraam echousa tên udrian epi tôn ômôn autês
16 ê de parthenos ên kalê tê opsei sphodra parthenos ên anêr ouk egnô autên katabasa de epi tên pêgên eplêsen tên udrian kai anebê
17 epedramen de o pais eis sunantêsin autês kai eipen potison me mikron udôr ek tês udrias sou
18 ê de eipen pie kurie kai espeusen kai katheilen tên udrian epi ton brachiona autês kai epotisen auton
19 eôs epausato pinôn kai eipen kai tais kamêlois sou udreusomai eôs an pasai piôsin
20 kai espeusen kai exekenôsen tên udrian eis to potistêrion kai edramen eti epi to phrear antlêsai kai udreusato pasais tais kamêlois
21 o de anthrôpos katemanthanen autên kai paresiôpa tou gnônai ei euodôken kurios tên odon autou ê ou
22 egeneto de ênika epausanto pasai ai kamêloi pinousai elaben o anthrôpos enôtia chrusa ana drachmên olkês kai duo pselia epi tas cheiras autês deka chrusôn olkê autôn
23 kai epêrôtêsen autên kai eipen thugatêr tinos ei anangeilon moi ei estin para tô patri sou topos êmin katalusai
24 kai eipen autô thugatêr Bathouêl eimi egô tou Melchas on eteken tô Nachôr
25 kai eipen autô kai achura kai chortasmata polla par êmin kai topos tou katalusai
26 kai eudokêsas o anthrôpos prosekunêsen kuriô
27 kai eipen eulogêtos kurios o theos tou kuriou mou Abraam os ouk egkatelipen tên dikaiosunên autou kai tên alêtheian apo tou kuriou mou eme euodôken kurios eis oikon tou adelphou tou kuriou mou
28 kai dramousa ê pais apêngeilen eis ton oikon tês mêtros autês kata ta rêmata tauta
29 tê de Rebekka adelphos ên ô onoma Laban kai edramen Laban pros ton anthrôpon exô epi tên pêgên
30 kai egeneto ênika eiden ta enôtia kai ta pselia epi tas cheiras tês adelphês autou kai ote êkousen ta rêmata Rebekkas tês adelphês autou legousês outôs lelalêken moi o anthrôpos kai êlthen pros ton anthrôpon estêkotos autou epi tôn kamêlôn epi tês pêgês
31 kai eipen autô deuro eiselthe eulogêtos kurios ina ti estêkas exô egô de êtoimaka tên oikian kai topon tais kamêlois
32 eisêlthen de o anthrôpos eis tên oikian kai apesaxen tas kamêlous kai edôken achura kai chortasmata tais kamêlois kai udôr nipsasthai tois posin autou kai tois posin tôn andrôn tôn met autou
33 kai parethêken autois artous phagein kai eipen ou mê phagô eôs tou lalêsai me ta rêmata mou kai eipan lalêson
34 kai eipen pais Abraam egô eimi
35 kurios de eulogêsen ton kurion mou sphodra kai upsôthê kai edôken autô probata kai moschous argurion kai chrusion paidas kai paidiskas kamêlous kai onous
36 kai eteken Sarra ê gunê tou kuriou mou uion ena tô kuriô mou meta to gêrasai auton kai edôken autô osa ên autô
37 kai ôrkisen me o kurios mou legôn ou lêmpsê gunaika tô uiô mou apo tôn thugaterôn tôn Chananaiôn en ois egô paroikô en tê gê autôn
38 all ê eis ton oikon tou patros mou poreusê kai eis tên phulên mou kai lêmpsê gunaika tô uiô mou ekeithen
39 eipa de tô kuriô mou mêpote ou poreusetai ê gunê met emou
40 kai eipen moi kurios ô euêrestêsa enantion autou autos apostelei ton angelon autou meta sou kai euodôsei tên odon sou kai lêmpsê gunaika tô uiô mou ek tês phulês mou kai ek tou oikou tou patros mou
41 tote athôos esê apo tês aras mou ênika gar ean elthês eis tên emên phulên kai mê soi dôsin kai esê athôos apo tou orkismou mou
42 kai elthôn sêmeron epi tên pêgên eipa kurie o theos tou kuriou mou Abraam ei su euodois tên odon mou ên nun egô poreuomai ep autên
43 idou egô ephestêka epi tês pêgês tou udatos kai ai thugateres tôn anthrôpôn tês poleôs exeleusontai udreusasthai udôr kai estai ê parthenos ê an egô eipô potison me mikron udôr ek tês udrias sou
44 kai eipê moi kai su pie kai tais kamêlois sou udreusomai autê ê gunê ên êtoimasen kurios tô eautou theraponti Isaak kai en toutô gnôsomai oti pepoiêkas eleos tô kuriô mou Abraam
45 kai egeneto pro tou suntelesai me lalounta en tê dianoia euthus Rebekka exeporeueto echousa tên udrian epi tôn ômôn kai katebê epi tên pêgên kai udreusato eipa de autê potison me
46 kai speusasa katheilen tên udrian autês aph eautês kai eipen pie su kai tas kamêlous sou potiô kai epion kai tas kamêlous mou epotisen
47 kai êrôtêsa autên kai eipa tinos ei thugatêr ê de ephê thugatêr Bathouêl eimi tou uiou Nachôr on eteken autô Melcha kai periethêka autê ta enôtia kai ta pselia peri tas cheiras autês
48 kai eudokêsas prosekunêsa kuriô kai eulogêsa kurion ton theon tou kuriou mou Abraam os euodôsen moi en odô alêtheias labein tên thugatera tou adelphou tou kuriou mou tô uiô autou
49 ei oun poieite umeis eleos kai dikaiosunên pros ton kurion mou apangeilate moi ei de mê apangeilate moi ina epistrepsô eis dexian ê eis aristeran
50 apokritheis de Laban kai Bathouêl eipan para kuriou exêlthen to prostagma touto ou dunêsometha oun soi anteipein kakon kalô
51 idou Rebekka enôpion sou labôn apotreche kai estô gunê tô uiô tou kuriou sou katha elalêsen kurios
52 egeneto de en tô akousai ton paida ton Abraam tôn rêmatôn toutôn prosekunêsen epi tên gên kuriô
53 kai exenegkas o pais skeuê argura kai chrusa kai imatismon edôken Rebekka kai dôra edôken tô adelphô autês kai tê mêtri autês
54 kai ephagon kai epion autos kai oi andres oi met autou ontes kai ekoimêthêsan kai anastas prôi eipen ekpempsate me ina apelthô pros ton kurion mou
55 eipan de oi adelphoi autês kai ê mêtêr meinatô ê parthenos meth êmôn êmeras ôsei deka kai meta tauta apeleusetai
56 o de eipen pros autous mê katechete me kai kurios euodôsen tên odon mou ekpempsate me ina apelthô pros ton kurion mou
57 oi de eipan kalesômen tên paida kai erôtêsômen to stoma autês
58 kai ekalesan Rebekkan kai eipan autê poreusê meta tou anthrôpou toutou ê de eipen poreusomai
59 kai exepempsan Rebekkan tên adelphên autôn kai ta uparchonta autês kai ton paida ton Abraam kai tous met autou
60 kai eulogêsan Rebekkan tên adelphên autôn kai eipan autê adelphê êmôn ei ginou eis chiliadas muriadôn kai klêronomêsatô to sperma sou tas poleis tôn upenantiôn
61 anastasa de Rebekka kai ai abrai autês epebêsan epi tas kamêlous kai eporeuthêsan meta tou anthrôpou kai analabôn o pais tên Rebekkan apêlthen
62 Isaak de eporeueto dia tês erêmou kata to phrear tês oraseôs autos de katôkei en tê gê tê pros liba
63 kai exêlthen Isaak adoleschêsai eis to pedion to pros deilês kai anablepsas tois ophthalmois eiden kamêlous erchomenas
64 kai anablepsasa Rebekka tois ophthalmois eiden ton Isaak kai katepêdêsen apo tês kamêlou
65 kai eipen tô paidi tis estin o anthrôpos ekeinos o poreuomenos en tô pediô eis sunantêsin êmin eipen de o pais outos estin o kurios mou ê de labousa to theristron periebaleto
66 kai diêgêsato o pais tô Isaak panta ta rêmata a epoiêsen
67 eisêlthen de Isaak eis ton oikon tês mêtros autou kai elaben tên Rebekkan kai egeneto autou gunê kai êgapêsen autên kai pareklêthê Isaak peri Sarras tês mêtros autou

Kapitel 25

1 prosthemenos de Abraam elaben gunaika ê onoma Chettoura
2 eteken de autô ton Zemran kai ton Iexan kai ton Madan kai ton Madiam kai ton Iesbok kai ton Sôue
3 Iexan de egennêsen ton Saba kai ton Thaiman kai ton Daidan uioi de Daidan egenonto Ragouêl kai Nabdeêl kai Assouriim kai Latousiim kai Loômim
4 uioi de Madiam Gaipha kai Apher kai Enôch kai Abira kai Elraga pantes outoi êsan uioi Chettouras
5 edôken de Abraam panta ta uparchonta autou Isaak tô uiô autou
6 kai tois uiois tôn pallakôn autou edôken Abraam domata kai exapesteilen autous apo Isaak tou uiou autou eti zôntos autou pros anatolas eis gên anatolôn
7 tauta de ta etê êmerôn zôês Abraam osa ezêsen ekaton ebdomêkonta pente etê
8 kai eklipôn apethanen Abraam en gêrei kalô presbutês kai plêrês êmerôn kai prosetethê pros ton laon autou
9 kai ethapsan auton Isaak kai Ismaêl oi uioi autou eis to spêlaion to diploun eis ton agron Ephrôn tou Saar tou Chettaiou o estin apenanti Mambrê
10 ton agron kai to spêlaion o ektêsato Abraam para tôn uiôn Chet ekei ethapsan Abraam kai Sarran tên gunaika autou
11 egeneto de meta to apothanein Abraam eulogêsen o theos Isaak ton uion autou kai katôkêsen Isaak para to phrear tês oraseôs
12 autai de ai geneseis Ismaêl tou uiou Abraam on eteken Agar ê paidiskê Sarras tô Abraam
13 kai tauta ta onomata tôn uiôn Ismaêl kat onoma tôn geneôn autou prôtotokos Ismaêl Nabaiôth kai Kêdar kai Nabdeêl kai Massam
14 kai Masma kai Idouma kai Massê
15 kai Choddad kai Thaiman kai Ietour kai Naphes kai Kedma
16 outoi eisin oi uioi Ismaêl kai tauta ta onomata autôn en tais skênais autôn kai en tais epaulesin autôn dôdeka archontes kata ethnê autôn
17 kai tauta ta etê tês zôês Ismaêl ekaton triakonta epta etê kai eklipôn apethanen kai prosetethê pros to genos autou
18 katôkêsen de apo Euilat eôs Sour ê estin kata prosôpon Aiguptou eôs elthein pros Assurious kata prosôpon pantôn tôn adelphôn autou katôkêsen
19 kai autai ai geneseis Isaak tou uiou Abraam Abraam egennêsen ton Isaak
20 ên de Isaak etôn tessarakonta ote elaben tên Rebekkan thugatera Bathouêl tou Surou ek tês Mesopotamias adelphên Laban tou Surou eautô gunaika
21 edeito de Isaak kuriou peri Rebekkas tês gunaikos autou oti steira ên epêkousen de autou o theos kai elaben en gastri Rebekka ê gunê autou
22 eskirtôn de ta paidia en autê eipen de ei outôs moi mellei ginesthai ina ti moi touto eporeuthê de puthesthai para kuriou
23 kai eipen kurios autê duo ethnê en tê gastri sou eisin kai duo laoi ek tês koilias sou diastalêsontai kai laos laou uperexei kai o meizôn douleusei tô elassoni
24 kai eplêrôthêsan ai êmerai tou tekein autên kai têde ên diduma en tê koilia autês
25 exêlthen de o uios o prôtotokos purrakês olos ôsei dora dasus epônomasen de to onoma autou Êsau
26 kai meta touto exêlthen o adelphos autou kai ê cheir autou epeilêmmenê tês pternês Êsau kai ekalesen to onoma autou Iakôb Isaak de ên etôn exêkonta ote eteken autous Rebekka
27 êuxêthêsan de oi neaniskoi kai ên Êsau anthrôpos eidôs kunêgein agroikos Iakôb de ên anthrôpos aplastos oikôn oikian
28 êgapêsen de Isaak ton Êsau oti ê thêra autou brôsis autô Rebekka de êgapa ton Iakôb
29 êpsêsen de Iakôb epsema êlthen de Êsau ek tou pediou ekleipôn
30 kai eipen Êsau tô Iakôb geuson me apo tou epsematos tou purrou toutou oti ekleipô dia touto eklêthê to onoma autou Edôm
31 eipen de Iakôb tô Êsau apodou moi sêmeron ta prôtotokia sou emoi
32 eipen de Êsau idou egô poreuomai teleutan kai ina ti moi tauta ta prôtotokia
33 kai eipen autô Iakôb omoson moi sêmeron kai ômosen autô apedoto de Êsau ta prôtotokia tô Iakôb
34 Iakôb de edôken tô Êsau arton kai epsema phakou kai ephagen kai epien kai anastas ôcheto kai ephaulisen Êsau ta prôtotokia

Kapitel 26

1 egeneto de limos epi tês gês chôris tou limou tou proteron os egeneto en tô chronô tô Abraam eporeuthê de Isaak pros Abimelech basilea Phulistiim eis Gerara
2 ôphthê de autô kurios kai eipen mê katabês eis Aigupton katoikêson de en tê gê ê an soi eipô
3 kai paroikei en tê gê tautê kai esomai meta sou kai eulogêsô se soi gar kai tô spermati sou dôsô pasan tên gên tautên kai stêsô ton orkon mou on ômosa Abraam tô patri sou
4 kai plêthunô to sperma sou ôs tous asteras tou ouranou kai dôsô tô spermati sou pasan tên gên tautên kai eneulogêthêsontai en tô spermati sou panta ta ethnê tês gês
5 anth ôn upêkousen Abraam o patêr sou tês emês phônês kai ephulaxen ta prostagmata mou kai tas entolas mou kai ta dikaiômata mou kai ta nomima mou
6 kai katôkêsen Isaak en Gerarois
7 epêrôtêsan de oi andres tou topou peri Rebekkas tês gunaikos autou kai eipen adelphê mou estin ephobêthê gar eipein oti gunê mou estin mêpote apokteinôsin auton oi andres tou topou peri Rebekkas oti ôraia tê opsei ên
8 egeneto de poluchronios ekei parakupsas de Abimelech o basileus Gerarôn dia tês thuridos eiden ton Isaak paizonta meta Rebekkas tês gunaikos autou
9 ekalesen de Abimelech ton Isaak kai eipen autô ara ge gunê sou estin ti oti eipas adelphê mou estin eipen de autô Isaak eipa gar mêpote apothanô di autên
10 eipen de autô Abimelech ti touto epoiêsas êmin mikrou ekoimêthê tis tou genous mou meta tês gunaikos sou kai epêgages eph êmas agnoian
11 sunetaxen de Abimelech panti tô laô autou legôn pas o aptomenos tou anthrôpou toutou ê tês gunaikos autou thanatou enochos estai
12 espeiren de Isaak en tê gê ekeinê kai euren en tô eniautô ekeinô ekatosteuousan krithên eulogêsen de auton kurios
13 kai upsôthê o anthrôpos kai probainôn meizôn egineto eôs ou megas egeneto sphodra
14 egeneto de autô ktênê probatôn kai ktênê boôn kai geôrgia polla ezêlôsan de auton oi Phulistiim
15 kai panta ta phreata a ôruxan oi paides tou patros autou en tô chronô tou patros autou enephraxan auta oi Phulistiim kai eplêsan auta gês
16 eipen de Abimelech pros Isaak apelthe aph êmôn oti dunatôteros êmôn egenou sphodra
17 kai apêlthen ekeithen Isaak kai katelusen en tê pharangi Gerarôn kai katôkêsen ekei
18 kai palin Isaak ôruxen ta phreata tou udatos a ôruxan oi paides Abraam tou patros autou kai enephraxan auta oi Phulistiim meta to apothanein Abraam ton patera autou kai epônomasen autois onomata kata ta onomata a epônomasen Abraam o patêr autou
19 kai ôruxan oi paides Isaak en tê pharangi Gerarôn kai euron ekei phrear udatos zôntos
20 kai emachesanto oi poimenes Gerarôn meta tôn poimenôn Isaak phaskontes autôn einai to udôr kai ekalesen to onoma tou phreatos Adikia êdikêsan gar auton
21 aparas de Isaak ekeithen ôruxen phrear eteron ekrinonto de kai peri ekeinou kai epônomasen to onoma autou Echthria
22 aparas de ekeithen ôruxen phrear eteron kai ouk emachesanto peri autou kai epônomasen to onoma autou Euruchôria legôn dioti nun eplatunen kurios êmin kai êuxêsen êmas epi tês gês
23 anebê de ekeithen epi to phrear tou orkou
24 kai ôphthê autô kurios en tê nukti ekeinê kai eipen egô eimi o theos Abraam tou patros sou mê phobou meta sou gar eimi kai êulogêka se kai plêthunô to sperma sou dia Abraam ton patera sou
25 kai ôkodomêsen ekei thusiastêrion kai epekalesato to onoma kuriou kai epêxen ekei tên skênên autou ôruxan de ekei oi paides Isaak phrear
26 kai Abimelech eporeuthê pros auton apo Gerarôn kai Ochozath o numphagôgos autou kai Phikol o archistratêgos tês dunameôs autou
27 kai eipen autois Isaak ina ti êlthate pros me umeis de emisêsate me kai apesteilate me aph umôn
28 kai eipan idontes eôrakamen oti ên kurios meta sou kai eipamen genesthô ara ana meson êmôn kai ana meson sou kai diathêsometha meta sou diathêkên
29 mê poiêsein meth êmôn kakon kathoti êmeis se ouk ebdeluxametha kai on tropon echrêsametha soi kalôs kai exapesteilamen se met eirênês kai nun su eulogêtos upo kuriou
30 kai epoiêsen autois dochên kai ephagon kai epion
31 kai anastantes to prôi ômosan anthrôpos tô plêsion autou kai exapesteilen autous Isaak kai apôchonto ap autou meta sôtêrias
32 egeneto de en tê êmera ekeinê kai paragenomenoi oi paides Isaak apêngeilan autô peri tou phreatos ou ôruxan kai eipan ouch euromen udôr
33 kai ekalesen auto {Orkos dia touto onoma tê polei Phrear orkou eôs tês sêmeron êmeras
34 ên de Êsau etôn tessarakonta kai elaben gunaika Ioudin tên thugatera Beêr tou Chettaiou kai tên Basemmath thugatera Ailôn tou Euaiou
35 kai êsan erizousai tô Isaak kai tê Rebekka

Kapitel 27

1 egeneto de meta to gêrasai Isaak kai êmblunthêsan oi ophthalmoi autou tou oran kai ekalesen Êsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autô uie mou kai eipen idou egô
2 kai eipen idou gegêraka kai ou ginôskô tên êmeran tês teleutês mou
3 nun oun labe to skeuos sou tên te pharetran kai to toxon kai exelthe eis to pedion kai thêreuson moi thêran
4 kai poiêson moi edesmata ôs philô egô kai enegke moi ina phagô opôs eulogêsê se ê psuchê mou prin apothanein me
5 Rebekka de êkousen lalountos Isaak pros Êsau ton uion autou eporeuthê de Êsau eis to pedion thêreusai thêran tô patri autou
6 Rebekka de eipen pros Iakôb ton uion autês ton elassô ide egô êkousa tou patros sou lalountos pros Êsau ton adelphon sou legontos
7 enegkon moi thêran kai poiêson moi edesmata kai phagôn eulogêsô se enantion kuriou pro tou apothanein me
8 nun oun uie akouson mou katha egô soi entellomai
9 kai poreutheis eis ta probata labe moi ekeithen duo eriphous apalous kai kalous kai poiêsô autous edesmata tô patri sou ôs philei
10 kai eisoiseis tô patri sou kai phagetai opôs eulogêsê se o patêr sou pro tou apothanein auton
11 eipen de Iakôb pros Rebekkan tên mêtera autou estin Êsau o adelphos mou anêr dasus egô de anêr leios
12 mêpote psêlaphêsê me o patêr mou kai esomai enantion autou ôs kataphronôn kai epaxô ep emauton kataran kai ouk eulogian
13 eipen de autô ê mêtêr ep eme ê katara sou teknon monon upakouson tês phônês mou kai poreutheis enegke moi
14 poreutheis de elaben kai ênegken tê mêtri kai epoiêsen ê mêtêr autou edesmata katha ephilei o patêr autou
15 kai labousa Rebekka tên stolên Êsau tou uiou autês tou presbuterou tên kalên ê ên par autê en tô oikô enedusen Iakôb ton uion autês ton neôteron
16 kai ta dermata tôn eriphôn periethêken epi tous brachionas autou kai epi ta gumna tou trachêlou autou
17 kai edôken ta edesmata kai tous artous ous epoiêsen eis tas cheiras Iakôb tou uiou autês
18 kai eisênegken tô patri autou eipen de pater o de eipen idou egô tis ei su teknon
19 kai eipen Iakôb tô patri autou egô Êsau o prôtotokos sou epoiêsa katha elalêsas moi anastas kathison kai phage tês thêras mou opôs eulogêsê me ê psuchê sou
20 eipen de Isaak tô uiô autou ti touto o tachu eures ô teknon o de eipen o paredôken kurios o theos sou enantion mou
21 eipen de Isaak tô Iakôb engison moi kai psêlaphêsô se teknon ei su ei o uios mou Êsau ê ou
22 êngisen de Iakôb pros Isaak ton patera autou kai epsêlaphêsen auton kai eipen ê men phônê phônê Iakôb ai de cheires cheires Êsau
23 kai ouk epegnô auton êsan gar ai cheires autou ôs ai cheires Êsau tou adelphou autou daseiai kai êulogêsen auton
24 kai eipen su ei o uios mou Êsau o de eipen egô
25 kai eipen prosagage moi kai phagomai apo tês thêras sou teknon ina eulogêsê se ê psuchê mou kai prosêgagen autô kai ephagen kai eisênegken autô oinon kai epien
26 kai eipen autô Isaak o patêr autou engison moi kai philêson me teknon
27 kai engisas ephilêsen auton kai ôsphranthê tên osmên tôn imatiôn autou kai êulogêsen auton kai eipen idou osmê tou uiou mou ôs osmê agrou plêrous on êulogêsen kurios
28 kai dôê soi o theos apo tês drosou tou ouranou kai apo tês piotêtos tês gês kai plêthos sitou kai oinou
29 kai douleusatôsan soi ethnê kai proskunêsousin soi archontes kai ginou kurios tou adelphou sou kai proskunêsousin soi oi uioi tou patros sou o katarômenos se epikataratos o de eulogôn se eulogêmenos
30 kai egeneto meta to pausasthai Isaak eulogounta Iakôb ton uion autou kai egeneto ôs exêlthen Iakôb apo prosôpou Isaak tou patros autou kai Êsau o adelphos autou êlthen apo tês thêras
31 kai epoiêsen kai autos edesmata kai prosênegken tô patri autou kai eipen tô patri anastêtô o patêr mou kai phagetô tês thêras tou uiou autou opôs eulogêsê me ê psuchê sou
32 kai eipen autô Isaak o patêr autou tis ei su o de eipen egô eimi o uios sou o prôtotokos Êsau
33 exestê de Isaak ekstasin megalên sphodra kai eipen tis oun o thêreusas moi thêran kai eisenegkas moi kai ephagon apo pantôn pro tou se elthein kai êulogêsa auton kai eulogêmenos estô
34 egeneto de ênika êkousen Êsau ta rêmata Isaak tou patros autou aneboêsen phônên megalên kai pikran sphodra kai eipen eulogêson dê kame pater
35 eipen de autô elthôn o adelphos sou meta dolou elaben tên eulogian sou
36 kai eipen dikaiôs eklêthê to onoma autou Iakôb epterniken gar me êdê deuteron touto ta te prôtotokia mou eilêphen kai nun eilêphen tên eulogian mou kai eipen Êsau tô patri autou ouch upelipô moi eulogian pater
37 apokritheis de Isaak eipen tô Êsau ei kurion auton epoiêsa sou kai pantas tous adelphous autou epoiêsa autou oiketas sitô kai oinô estêrisa auton soi de ti poiêsô teknon
38 eipen de Êsau pros ton patera autou mê eulogia mia soi estin pater eulogêson dê kame pater katanuchthentos de Isaak aneboêsen phônên Êsau kai eklausen
39 apokritheis de Isaak o patêr autou eipen autô idou apo tês piotêtos tês gês estai ê katoikêsis sou kai apo tês drosou tou ouranou anôthen
40 kai epi tê machairê sou zêsê kai tô adelphô sou douleuseis estai de ênika ean kathelês kai ekluseis ton zugon autou apo tou trachêlou sou
41 kai enekotei Êsau tô Iakôb peri tês eulogias ês eulogêsen auton o patêr autou eipen de Êsau en tê dianoia engisatôsan ai êmerai tou penthous tou patros mou ina apokteinô Iakôb ton adelphon mou
42 apêngelê de Rebekka ta rêmata Êsau tou uiou autês tou presbuterou kai pempsasa ekalesen Iakôb ton uion autês ton neôteron kai eipen autô idou Êsau o adelphos sou apeilei soi tou apokteinai se
43 nun oun teknon akouson mou tês phônês kai anastas apodrathi eis tên Mesopotamian pros Laban ton adelphon mou eis Charran
44 kai oikêson met autou êmeras tinas eôs tou apostrepsai ton thumon
45 kai tên orgên tou adelphou sou apo sou kai epilathêtai a pepoiêkas autô kai aposteilasa metapempsomai se ekeithen mêpote ateknôthô apo tôn duo umôn en êmera mia
46 eipen de Rebekka pros Isaak prosôchthika tê zôê mou dia tas thugateras tôn uiôn Chet ei lêmpsetai Iakôb gunaika apo tôn thugaterôn tês gês tautês ina ti moi zên

Kapitel 28

1 proskalesamenos de Isaak ton Iakôb eulogêsen auton kai eneteilato autô legôn ou lêmpsê gunaika ek tôn thugaterôn Chanaan
2 anastas apodrathi eis tên Mesopotamian eis ton oikon Bathouêl tou patros tês mêtros sou kai labe seautô ekeithen gunaika ek tôn thugaterôn Laban tou adelphou tês mêtros sou
3 o de theos mou eulogêsai se kai auxêsai se kai plêthunai se kai esê eis sunagôgas ethnôn
4 kai dôê soi tên eulogian Abraam tou patros mou soi kai tô spermati sou meta se klêronomêsai tên gên tês paroikêseôs sou ên edôken o theos tô Abraam
5 kai apesteilen Isaak ton Iakôb kai eporeuthê eis tên Mesopotamian pros Laban ton uion Bathouêl tou Surou adelphon de Rebekkas tês mêtros Iakôb kai Êsau
6 eiden de Êsau oti eulogêsen Isaak ton Iakôb kai apôcheto eis tên Mesopotamian Surias labein eautô ekeithen gunaika en tô eulogein auton kai eneteilato autô legôn ou lêmpsê gunaika apo tôn thugaterôn Chanaan
7 kai êkousen Iakôb tou patros kai tês mêtros autou kai eporeuthê eis tên Mesopotamian Surias
8 kai eiden Êsau oti ponêrai eisin ai thugateres Chanaan enantion Isaak tou patros autou
9 kai eporeuthê Êsau pros Ismaêl kai elaben tên Maeleth thugatera Ismaêl tou uiou Abraam adelphên Nabaiôth pros tais gunaixin autou gunaika
10 kai exêlthen Iakôb apo tou phreatos tou orkou kai eporeuthê eis Charran
11 kai apêntêsen topô kai ekoimêthê ekei edu gar o êlios kai elaben apo tôn lithôn tou topou kai ethêken pros kephalês autou kai ekoimêthê en tô topô ekeinô
12 kai enupniasthê kai idou klimax estêrigmenê en tê gê ês ê kephalê aphikneito eis ton ouranon kai oi angeloi tou theou anebainon kai katebainon ep autês
13 o de kurios epestêrikto ep autês kai eipen egô kurios o theos Abraam tou patros sou kai o theos Isaak mê phobou ê gê eph ês su katheudeis ep autês soi dôsô autên kai tô spermati sou
14 kai estai to sperma sou ôs ê ammos tês gês kai platunthêsetai epi thalassan kai epi liba kai epi borran kai ep anatolas kai eneulogêthêsontai en soi pasai ai phulai tês gês kai en tô spermati sou
15 kai idou egô meta sou diaphulassôn se en tê odô pasê ou ean poreuthês kai apostrepsô se eis tên gên tautên oti ou mê se egkatalipô eôs tou poiêsai me panta osa elalêsa soi
16 kai exêgerthê Iakôb apo tou upnou autou kai eipen oti estin kurios en tô topô toutô egô de ouk êdein
17 kai ephobêthê kai eipen ôs phoberos o topos outos ouk estin touto all ê oikos theou kai autê ê pulê tou ouranou
18 kai anestê Iakôb to prôi kai elaben ton lithon on upethêken ekei pros kephalês autou kai estêsen auton stêlên kai epecheen elaion epi to akron autês
19 kai ekalesen Iakôb to onoma tou topou ekeinou Oikos theou kai Oulamlous ên onoma tê polei to proteron
20 kai êuxato Iakôb euchên legôn ean ê kurios o theos met emou kai diaphulaxê me en tê odô tautê ê egô poreuomai kai dô moi arton phagein kai imation peribalesthai
21 kai apostrepsê me meta sôtêrias eis ton oikon tou patros mou kai estai moi kurios eis theon
22 kai o lithos outos on estêsa stêlên estai moi oikos theou kai pantôn ôn ean moi dôs dekatên apodekatôsô auta soi

Kapitel 29

1 kai exaras Iakôb tous podas eporeuthê eis gên anatolôn pros Laban ton uion Bathouêl tou Surou adelphon de Rebekkas mêtros Iakôb kai Êsau
2 kai ora kai idou phrear en tô pediô êsan de ekei tria poimnia probatôn anapauomena ep autou ek gar tou phreatos ekeinou epotizon ta poimnia lithos de ên megas epi tô stomati tou phreatos
3 kai sunêgonto ekei panta ta poimnia kai apekulion ton lithon apo tou stomatos tou phreatos kai epotizon ta probata kai apekathistôn ton lithon epi to stoma tou phreatos eis ton topon autou
4 eipen de autois Iakôb adelphoi pothen este umeis oi de eipan ek Charran esmen
5 eipen de autois ginôskete Laban ton uion Nachôr oi de eipan ginôskomen
6 eipen de autois ugiainei oi de eipan ugiainei kai idou Rachêl ê thugatêr autou êrcheto meta tôn probatôn
7 kai eipen Iakôb eti estin êmera pollê oupô ôra sunachthênai ta ktênê potisantes ta probata apelthontes boskete
8 oi de eipan ou dunêsometha eôs tou sunachthênai pantas tous poimenas kai apokulisôsin ton lithon apo tou stomatos tou phreatos kai potioumen ta probata
9 eti autou lalountos autois kai Rachêl ê thugatêr Laban êrcheto meta tôn probatôn tou patros autês autê gar ebosken ta probata tou patros autês
10 egeneto de ôs eiden Iakôb tên Rachêl thugatera Laban adelphou tês mêtros autou kai ta probata Laban adelphou tês mêtros autou kai proselthôn Iakôb apekulisen ton lithon apo tou stomatos tou phreatos kai epotisen ta probata Laban tou adelphou tês mêtros autou
11 kai ephilêsen Iakôb tên Rachêl kai boêsas tê phônê autou eklausen
12 kai anêngeilen tê Rachêl oti adelphos tou patros autês estin kai oti uios Rebekkas estin kai dramousa apêngeilen tô patri autês kata ta rêmata tauta
13 egeneto de ôs êkousen Laban to onoma Iakôb tou uiou tês adelphês autou edramen eis sunantêsin autô kai perilabôn auton ephilêsen kai eisêgagen auton eis ton oikon autou kai diêgêsato tô Laban pantas tous logous toutous
14 kai eipen autô Laban ek tôn ostôn mou kai ek tês sarkos mou ei su kai ên met autou mêna êmerôn
15 eipen de Laban tô Iakôb oti gar adelphos mou ei ou douleuseis moi dôrean apangeilon moi tis o misthos sou estin
16 tô de Laban duo thugateres onoma tê meizoni Leia kai onoma tê neôtera Rachêl
17 oi de ophthalmoi Leias astheneis Rachêl de kalê tô eidei kai ôraia tê opsei
18 êgapêsen de Iakôb tên Rachêl kai eipen douleusô soi epta etê peri Rachêl tês thugatros sou tês neôteras
19 eipen de autô Laban beltion dounai me autên soi ê dounai me autên andri eterô oikêson met emou
20 kai edouleusen Iakôb peri Rachêl etê epta kai êsan enantion autou ôs êmerai oligai para to agapan auton autên
21 eipen de Iakôb pros Laban apodos tên gunaika mou peplêrôntai gar ai êmerai mou opôs eiselthô pros autên
22 sunêgagen de Laban pantas tous andras tou topou kai epoiêsen gamon
23 kai egeneto espera kai labôn Laban Leian tên thugatera autou eisêgagen autên pros Iakôb kai eisêlthen pros autên Iakôb
24 edôken de Laban Leia tê thugatri autou Zelphan tên paidiskên autou autê paidiskên
25 egeneto de prôi kai idou ên Leia eipen de Iakôb tô Laban ti touto epoiêsas moi ou peri Rachêl edouleusa para soi kai ina ti parelogisô me
26 eipen de Laban ouk estin outôs en tô topô êmôn dounai tên neôteran prin ê tên presbuteran
27 sunteleson oun ta ebdoma tautês kai dôsô soi kai tautên anti tês ergasias ês erga par emoi eti epta etê etera
28 epoiêsen de Iakôb outôs kai aneplêrôsen ta ebdoma tautês kai edôken autô Laban Rachêl tên thugatera autou autô gunaika
29 edôken de Laban Rachêl tê thugatri autou Ballan tên paidiskên autou autê paidiskên
30 kai eisêlthen pros Rachêl êgapêsen de Rachêl mallon ê Leian kai edouleusen autô epta etê etera
31 idôn de kurios oti miseitai Leia ênoixen tên mêtran autês Rachêl de ên steira
32 kai sunelaben Leia kai eteken uion tô Iakôb ekalesen de to onoma autou Roubên legousa dioti eiden mou kurios tên tapeinôsin nun me agapêsei o anêr mou
33 kai sunelaben palin Leia kai eteken uion deuteron tô Iakôb kai eipen oti êkousen kurios oti misoumai kai prosedôken moi kai touton ekalesen de to onoma autou Sumeôn
34 kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tô nun kairô pros emou estai o anêr mou etekon gar autô treis uious dia touto ekalesen to onoma autou Leui
35 kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologêsomai kuriô dia touto ekalesen to onoma autou Iouda kai estê tou tiktein

Kapitel 30

1 idousa de Rachêl oti ou tetoken tô Iakôb kai ezêlôsen Rachêl tên adelphên autês kai eipen tô Iakôb dos moi tekna ei de mê teleutêsô egô
2 ethumôthê de Iakôb tê Rachêl kai eipen autê mê anti theou egô eimi os esterêsen se karpon koilias
3 eipen de Rachêl tô Iakôb idou ê paidiskê mou Balla eiselthe pros autên kai texetai epi tôn gonatôn mou kai teknopoiêsomai kagô ex autês
4 kai edôken autô Ballan tên paidiskên autês autô gunaika eisêlthen de pros autên Iakôb
5 kai sunelaben Balla ê paidiskê Rachêl kai eteken tô Iakôb uion
6 kai eipen Rachêl ekrinen moi o theos kai epêkousen tês phônês mou kai edôken moi uion dia touto ekalesen to onoma autou Dan
7 kai sunelaben eti Balla ê paidiskê Rachêl kai eteken uion deuteron tô Iakôb
8 kai eipen Rachêl sunelabeto moi o theos kai sunanestraphên tê adelphê mou kai êdunasthên kai ekalesen to onoma autou Nephthali
9 eiden de Leia oti estê tou tiktein kai elaben Zelphan tên paidiskên autês kai edôken autên tô Iakôb gunaika
10 eisêlthen de pros autên Iakôb kai sunelaben Zelpha ê paidiskê Leias kai eteken tô Iakôb uion
11 kai eipen Leia en tuchê kai epônomasen to onoma autou Gad
12 kai sunelaben Zelpha ê paidiskê Leias kai eteken eti tô Iakôb uion deuteron
13 kai eipen Leia makaria egô oti makarizousin me ai gunaikes kai ekalesen to onoma autou Asêr
14 eporeuthê de Roubên en êmerais therismou purôn kai euren mêla mandragorou en tô agrô kai ênegken auta pros Leian tên mêtera autou eipen de Rachêl tê Leia dos moi tôn mandragorôn tou uiou sou
15 eipen de Leia ouch ikanon soi oti elabes ton andra mou mê kai tous mandragoras tou uiou mou lêmpsê eipen de Rachêl ouch outôs koimêthêtô meta sou tên nukta tautên anti tôn mandragorôn tou uiou sou
16 eisêlthen de Iakôb ex agrou esperas kai exêlthen Leia eis sunantêsin autô kai eipen pros me eiseleusê sêmeron memisthômai gar se anti tôn mandragorôn tou uiou mou kai ekoimêthê met autês tên nukta ekeinên
17 kai epêkousen o theos Leias kai sullabousa eteken tô Iakôb uion pempton
18 kai eipen Leia edôken o theos ton misthon mou anth ou edôka tên paidiskên mou tô andri mou kai ekalesen to onoma autou Issachar o estin Misthos
19 kai sunelaben eti Leia kai eteken uion ekton tô Iakôb
20 kai eipen Leia dedôrêtai moi o theos dôron kalon en tô nun kairô airetiei me o anêr mou etekon gar autô uious ex kai ekalesen to onoma autou Zaboulôn
21 kai meta touto eteken thugatera kai ekalesen to onoma autês Dina
22 emnêsthê de o theos tês Rachêl kai epêkousen autês o theos kai aneôxen autês tên mêtran
23 kai sullabousa eteken tô Iakôb uion eipen de Rachêl apheilen o theos mou to oneidos
24 kai ekalesen to onoma autou Iôsêph legousa prosthetô o theos moi uion eteron
25 egeneto de ôs eteken Rachêl ton Iôsêph eipen Iakôb tô Laban aposteilon me ina apelthô eis ton topon mou kai eis tên gên mou
26 apodos tas gunaikas mou kai ta paidia peri ôn dedouleuka soi ina apelthô su gar ginôskeis tên douleian ên dedouleuka soi
27 eipen de autô Laban ei euron charin enantion sou oiônisamên an eulogêsen gar me o theos tê sê eisodô
28 diasteilon ton misthon sou pros me kai dôsô
29 eipen de autô Iakôb su ginôskeis a dedouleuka soi kai osa ên ktênê sou met emou
30 mikra gar ên osa soi ên enantion emou kai êuxêthê eis plêthos kai êulogêsen se kurios epi tô podi mou nun oun pote poiêsô kagô emautô oikon
31 kai eipen autô Laban ti soi dôsô eipen de autô Iakôb ou dôseis moi outhen ean poiêsês moi to rêma touto palin poimanô ta probata sou kai phulaxô
32 parelthatô panta ta probata sou sêmeron kai diachôrison ekeithen pan probaton phaion en tois arnasin kai pan dialeukon kai ranton en tais aixin estai moi misthos
33 kai epakousetai moi ê dikaiosunê mou en tê êmera tê aurion oti estin o misthos mou enôpion sou pan o ean mê ê ranton kai dialeukon en tais aixin kai phaion en tois arnasin keklemmenon estai par emoi
34 eipen de autô Laban estô kata to rêma sou
35 kai diesteilen en tê êmera ekeinê tous tragous tous rantous kai tous dialeukous kai pasas tas aigas tas rantas kai tas dialeukous kai pan o ên leukon en autois kai pan o ên phaion en tois arnasin kai edôken dia cheiros tôn uiôn autou
36 kai apestêsen odon triôn êmerôn ana meson autôn kai ana meson Iakôb Iakôb de epoimainen ta probata Laban ta upoleiphthenta
37 elaben de eautô Iakôb rabdon sturakinên chlôran kai karuinên kai platanou kai elepisen autas Iakôb lepismata leuka perisurôn to chlôron ephaineto de epi tais rabdois to leukon o elepisen poikilon
38 kai parethêken tas rabdous as elepisen en tais lênois tôn potistêriôn tou udatos ina ôs an elthôsin ta probata piein enôpion tôn rabdôn elthontôn autôn eis to piein
39 egkissêsôsin ta probata eis tas rabdous kai etikton ta probata dialeuka kai poikila kai spodoeidê ranta
40 tous de amnous diesteilen Iakôb kai estêsen enantion tôn probatôn krion dialeukon kai pan poikilon en tois amnois kai diechôrisen eautô poimnia kath eauton kai ouk emixen auta eis ta probata Laban
41 egeneto de en tô kairô ô enekissêsen ta probata en gastri lambanonta ethêken Iakôb tas rabdous enantion tôn probatôn en tais lênois tou egkissêsai auta kata tas rabdous
42 ênika d an etekon ta probata ouk etithei egeneto de ta asêma tou Laban ta de episêma tou Iakôb
43 kai eploutêsen o anthrôpos sphodra sphodra kai egeneto autô ktênê polla kai boes kai paides kai paidiskai kai kamêloi kai onoi

Kapitel 31

1 êkousen de Iakôb ta rêmata tôn uiôn Laban legontôn eilêphen Iakôb panta ta tou patros êmôn kai ek tôn tou patros êmôn pepoiêken pasan tên doxan tautên
2 kai eiden Iakôb to prosôpon tou Laban kai idou ouk ên pros auton ôs echthes kai tritên êmeran
3 eipen de kurios pros Iakôb apostrephou eis tên gên tou patros sou kai eis tên genean sou kai esomai meta sou
4 aposteilas de Iakôb ekalesen Rachêl kai Leian eis to pedion ou ta poimnia
5 kai eipen autais orô egô to prosôpon tou patros umôn oti ouk estin pros emou ôs echthes kai tritên êmeran o de theos tou patros mou ên met emou
6 kai autai de oidate oti en pasê tê ischui mou dedouleuka tô patri umôn
7 o de patêr umôn parekrousato me kai êllaxen ton misthon mou tôn deka amnôn kai ouk edôken autô o theos kakopoiêsai me
8 ean outôs eipê ta poikila estai sou misthos kai texetai panta ta probata poikila ean de eipê ta leuka estai sou misthos kai texetai panta ta probata leuka
9 kai apheilato o theos panta ta ktênê tou patros umôn kai edôken moi auta
10 kai egeneto ênika enekissôn ta probata kai eidon tois ophthalmois auta en tô upnô kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainontes êsan epi ta probata kai tas aigas dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideis rantoi
11 kai eipen moi o angelos tou theou kath upnon Iakôb egô de eipa ti estin
12 kai eipen anablepson tois ophthalmois sou kai ide tous tragous kai tous krious anabainontas epi ta probata kai tas aigas dialeukous kai poikilous kai spodoeideis rantous eôraka gar osa soi Laban poiei
13 egô eimi o theos o ophtheis soi en topô theou ou êleipsas moi ekei stêlên kai êuxô moi ekei euchên nun oun anastêthi kai exelthe ek tês gês tautês kai apelthe eis tên gên tês geneseôs sou kai esomai meta sou
14 kai apokritheisa Rachêl kai Leia eipan autô mê estin êmin eti meris ê klêronomia en tô oikô tou patros êmôn
15 ouch ôs ai allotriai lelogismetha autô pepraken gar êmas kai katephagen katabrôsei to argurion êmôn
16 panta ton plouton kai tên doxan ên apheilato o theos tou patros êmôn êmin estai kai tois teknois êmôn nun oun osa eirêken soi o theos poiei
17 anastas de Iakôb elaben tas gunaikas autou kai ta paidia autou epi tas kamêlous
18 kai apêgagen panta ta uparchonta autou kai pasan tên aposkeuên autou ên periepoiêsato en tê Mesopotamia kai panta ta autou apelthein pros Isaak ton patera autou eis gên Chanaan
19 Laban de ôcheto keirai ta probata autou eklepsen de Rachêl ta eidôla tou patros autês
20 ekrupsen de Iakôb Laban ton Suron tou mê anangeilai autô oti apodidraskei
21 kai apedra autos kai panta ta autou kai diebê ton potamon kai ôrmêsen eis to oros Galaad
22 anêngelê de Laban tô Surô tê tritê êmera oti apedra Iakôb
23 kai paralabôn pantas tous adelphous autou meth eautou ediôxen opisô autou odon êmerôn epta kai katelaben auton en tô orei tô Galaad
24 êlthen de o theos pros Laban ton Suron kath upnon tên nukta kai eipen autô phulaxai seauton mêpote lalêsês meta Iakôb ponêra
25 kai katelaben Laban ton Iakôb Iakôb de epêxen tên skênên autou en tô orei Laban de estêsen tous adelphous autou en tô orei Galaad
26 eipen de Laban tô Iakôb ti epoiêsas ina ti kruphê apedras kai eklopophorêsas me kai apêgages tas thugateras mou ôs aichmalôtidas machaira
27 kai ei anêngeilas moi exapesteila an se met euphrosunês kai meta mousikôn tumpanôn kai kitharas
28 ouk êxiôthên kataphilêsai ta paidia mou kai tas thugateras mou nun de aphronôs epraxas
29 kai nun ischuei ê cheir mou kakopoiêsai se o de theos tou patros sou echthes eipen pros me legôn phulaxai seauton mêpote lalêsês meta Iakôb ponêra
30 nun oun peporeusai epithumia gar epethumêsas apelthein eis ton oikon tou patros sou ina ti eklepsas tous theous mou
31 apokritheis de Iakôb eipen tô Laban eipa gar mêpote aphelês tas thugateras sou ap emou kai panta ta ema
32 epignôthi ti estin tôn sôn par emoi kai labe kai ouk epegnô par autô outhen kai eipen autô Iakôb par ô ean eurês tous theous sou ou zêsetai enantion tôn adelphôn êmôn ouk êdei de Iakôb oti Rachêl ê gunê autou eklepsen autous
33 eiselthôn de Laban êreunêsen eis ton oikon Leias kai ouch euren kai exelthôn ek tou oikou Leias êreunêsen ton oikon Iakôb kai en tô oikô tôn duo paidiskôn kai ouch euren eisêlthen de kai eis ton oikon Rachêl
34 Rachêl de elaben ta eidôla kai enebalen auta eis ta sagmata tês kamêlou kai epekathisen autois
35 kai eipen tô patri autês mê bareôs phere kurie ou dunamai anastênai enôpion sou oti to kat ethismon tôn gunaikôn moi estin êreunêsen de Laban en olô tô oikô kai ouch euren ta eidôla
36 ôrgisthê de Iakôb kai emachesato tô Laban apokritheis de Iakôb eipen tô Laban ti to adikêma mou kai ti to amartêma mou oti katediôxas opisô mou
37 kai oti êreunêsas panta ta skeuê mou ti eures apo pantôn tôn skeuôn tou oikou sou thes ôde enantion tôn adelphôn mou kai tôn adelphôn sou kai elegxatôsan ana meson tôn duo êmôn
38 tauta moi eikosi etê egô eimi meta sou ta probata sou kai ai aiges sou ouk êteknôthêsan krious tôn probatôn sou ou katephagon
39 thêrialôton ouk anenênocha soi egô apetinnuon par emautou klemmata êmeras kai klemmata nuktos
40 eginomên tês êmeras sugkaiomenos tô kaumati kai pagetô tês nuktos kai aphistato o upnos apo tôn ophthalmôn mou
41 tauta moi eikosi etê egô eimi en tê oikia sou edouleusa soi deka tessara etê anti tôn duo thugaterôn sou kai ex etê en tois probatois sou kai parelogisô ton misthon mou deka amnasin
42 ei mê o theos tou patros mou Abraam kai o phobos Isaak ên moi nun an kenon me exapesteilas tên tapeinôsin mou kai ton kopon tôn cheirôn mou eiden o theos kai êlegxen se echthes
43 apokritheis de Laban eipen tô Iakôb ai thugateres thugateres mou kai oi uioi uioi mou kai ta ktênê ktênê mou kai panta osa su oras ema estin kai tôn thugaterôn mou ti poiêsô tautais sêmeron ê tois teknois autôn ois etekon
44 nun oun deuro diathômetha diathêkên egô kai su kai estai eis marturion ana meson emou kai sou eipen de autô idou outheis meth êmôn estin ide o theos martus ana meson emou kai sou
45 labôn de Iakôb lithon estêsen auton stêlên
46 eipen de Iakôb tois adelphois autou sullegete lithous kai sunelexan lithous kai epoiêsan bounon kai ephagon kai epion ekei epi tou bounou kai eipen autô Laban o bounos outos marturei ana meson emou kai sou sêmeron
47 kai ekalesen auton Laban Bounos tês marturias Iakôb de ekalesen auton Bounos martus
48 eipen de Laban tô Iakôb idou o bounos outos kai ê stêlê autê ên estêsa ana meson emou kai sou marturei o bounos outos kai marturei ê stêlê autê dia touto eklêthê to onoma autou Bounos marturei
49 kai ê orasis ên eipen epidoi o theos ana meson emou kai sou oti apostêsometha eteros apo tou eterou
50 ei tapeinôseis tas thugateras mou ei lêmpsê gunaikas epi tais thugatrasin mou ora outheis meth êmôn estin
52 ean te gar egô mê diabô pros se mêde su diabês pros me ton bounon touton kai tên stêlên tautên epi kakia
53 o theos Abraam kai o theos Nachôr krinei ana meson êmôn kai ômosen Iakôb kata tou phobou tou patros autou Isaak
54 kai ethusen Iakôb thusian en tô orei kai ekalesen tous adelphous autou kai ephagon kai epion kai ekoimêthêsan en tô orei

Kapitel 32

1 anastas de Laban to prôi katephilêsen tous uious autou kai tas thugateras autou kai eulogêsen autous kai apostrapheis Laban apêlthen eis ton topon autou
2 kai Iakôb apêlthen eis tên eautou odon kai anablepsas eiden parembolên theou parembeblêkuian kai sunêntêsan autô oi angeloi tou theou
3 eipen de Iakôb ênika eiden autous Parembolê theou autê kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou Parembolai
4 apesteilen de Iakôb angelous emprosthen autou pros Êsau ton adelphon autou eis gên Sêir eis chôran Edôm
5 kai eneteilato autois legôn outôs ereite tô kuriô mou Êsau outôs legei o pais sou Iakôb meta Laban parôkêsa kai echronisa eôs tou nun
6 kai egenonto moi boes kai onoi kai probata kai paides kai paidiskai kai apesteila anangeilai tô kuriô mou Êsau ina eurê o pais sou charin enantion sou
7 kai anestrepsan oi angeloi pros Iakôb legontes êlthomen pros ton adelphon sou Êsau kai idou autos erchetai eis sunantêsin soi kai tetrakosioi andres met autou
8 ephobêthê de Iakôb sphodra kai êporeito kai dieilen ton laon ton met autou kai tous boas kai ta probata eis duo parembolas
9 kai eipen Iakôb ean elthê Êsau eis parembolên mian kai ekkopsê autên estai ê parembolê ê deutera eis to sôzesthai
10 eipen de Iakôb o theos tou patros mou Abraam kai o theos tou patros mou Isaak kurie o eipas moi apotreche eis tên gên tês geneseôs sou kai eu se poiêsô
11 ikanoutai moi apo pasês dikaiosunês kai apo pasês alêtheias ês epoiêsas tô paidi sou en gar tê rabdô mou diebên ton Iordanên touton nun de gegona eis duo parembolas
12 exelou me ek cheiros tou adelphou mou Êsau oti phoboumai egô auton mêpote elthôn pataxê me kai mêtera epi teknois
13 su de eipas kalôs eu se poiêsô kai thêsô to sperma sou ôs tên ammon tês thalassês ê ouk arithmêthêsetai apo tou plêthous
14 kai ekoimêthê ekei tên nukta ekeinên kai elaben ôn epheren dôra kai exapesteilen Êsau tô adelphô autou
15 aigas diakosias tragous eikosi probata diakosia krious eikosi
16 kamêlous thêlazousas kai ta paidia autôn triakonta boas tessarakonta taurous deka onous eikosi kai pôlous deka
17 kai edôken dia cheiros tois paisin autou poimnion kata monas eipen de tois paisin autou proporeuesthe emprosthen mou kai diastêma poieite ana meson poimnês kai poimnês
18 kai eneteilato tô prôtô legôn ean soi sunantêsê Êsau o adelphos mou kai erôta se legôn tinos ei kai pou poreuê kai tinos tauta ta proporeuomena sou
19 ereis tou paidos sou Iakôb dôra apestalken tô kuriô mou Êsau kai idou autos opisô êmôn
20 kai eneteilato tô prôtô kai tô deuterô kai tô tritô kai pasi tois proporeuomenois opisô tôn poimniôn toutôn legôn kata to rêma touto lalêsate Êsau en tô eurein umas auton
21 kai ereite idou o pais sou Iakôb paraginetai opisô êmôn eipen gar exilasomai to prosôpon autou en tois dôrois tois proporeuomenois autou kai meta touto opsomai to prosôpon autou isôs gar prosdexetai to prosôpon mou
22 kai pareporeuonto ta dôra kata prosôpon autou autos de ekoimêthê tên nukta ekeinên en tê parembolê
23 anastas de tên nukta ekeinên elaben tas duo gunaikas kai tas duo paidiskas kai ta endeka paidia autou kai diebê tên diabasin tou Iabok
24 kai elaben autous kai diebê ton cheimarroun kai diebibasen panta ta autou
25 upeleiphthê de Iakôb monos kai epalaien anthrôpos met autou eôs prôi
26 eiden de oti ou dunatai pros auton kai êpsato tou platous tou mêrou autou kai enarkêsen to platos tou mêrou Iakôb en tô palaiein auton met autou
27 kai eipen autô aposteilon me anebê gar o orthros o de eipen ou mê se aposteilô ean mê me eulogêsês
28 eipen de autô ti to onoma sou estin o de eipen Iakôb
29 eipen de autô ou klêthêsetai eti to onoma sou Iakôb alla Israêl estai to onoma sou oti enischusas meta theou kai meta anthrôpôn dunatos
30 êrôtêsen de Iakôb kai eipen anangeilon moi to onoma sou kai eipen ina ti touto erôtas to onoma mou kai êulogêsen auton ekei
31 kai ekalesen Iakôb to onoma tou topou ekeinou Eidos theou eidon gar theon prosôpon pros prosôpon kai esôthê mou ê psuchê
32 aneteilen de autô o êlios ênika parêlthen to Eidos tou theou autos de epeskazen tô mêrô autou
33 eneken toutou ou mê phagôsin oi uioi Israêl to neuron o enarkêsen o estin epi tou platous tou mêrou eôs tês êmeras tautês oti êpsato tou platous tou mêrou Iakôb tou neurou kai enarkêsen

Kapitel 33

1 anablepsas de Iakôb eiden kai idou Êsau o adelphos autou erchomenos kai tetrakosioi andres met autou kai epidieilen Iakôb ta paidia epi Leian kai Rachêl kai tas duo paidiskas
2 kai epoiêsen tas duo paidiskas kai tous uious autôn en prôtois kai Leian kai ta paidia autês opisô kai Rachêl kai Iôsêph eschatous
3 autos de proêlthen emprosthen autôn kai prosekunêsen epi tên gên eptakis eôs tou engisai tou adelphou autou
4 kai prosedramen Êsau eis sunantêsin autô kai perilabôn auton ephilêsen kai prosepesen epi ton trachêlon autou kai eklausan amphoteroi
5 kai anablepsas eiden tas gunaikas kai ta paidia kai eipen ti tauta soi estin o de eipen ta paidia ois êleêsen o theos ton paida sou
6 kai prosêngisan ai paidiskai kai ta tekna autôn kai prosekunêsan
7 kai prosêngisen Leia kai ta tekna autês kai prosekunêsan kai meta tauta prosêngisen Rachêl kai Iôsêph kai prosekunêsan
8 kai eipen ti tauta soi estin pasai ai parembolai autai ais apêntêka o de eipen ina eurê o pais sou charin enantion sou kurie
9 eipen de Êsau estin moi polla adelphe estô soi ta sa
10 eipen de Iakôb ei eurêka charin enantion sou dexai ta dôra dia tôn emôn cheirôn eneken toutou eidon to prosôpon sou ôs an tis idoi prosôpon theou kai eudokêseis me
11 labe tas eulogias mou as ênegka soi oti êleêsen me o theos kai estin moi panta kai ebiasato auton kai elaben
12 kai eipen aparantes poreusometha ep eutheian
13 eipen de autô o kurios mou ginôskei oti ta paidia apalôtera kai ta probata kai ai boes locheuontai ep eme ean oun katadiôxô autous êmeran mian apothanountai panta ta ktênê
14 proelthetô o kurios mou emprosthen tou paidos egô de enischusô en tê odô kata scholên tês poreuseôs tês enantion mou kai kata poda tôn paidariôn eôs tou me elthein pros ton kurion mou eis Sêir
15 eipen de Êsau kataleipsô meta sou apo tou laou tou met emou o de eipen ina ti touto ikanon oti euron charin enantion sou kurie
16 apestrepsen de Êsau en tê êmera ekeinê eis tên odon autou eis Sêir
17 kai Iakôb apairei eis Skênas kai epoiêsen eautô ekei oikias kai tois ktênesin autou epoiêsen skênas dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou Skênai
18 kai êlthen Iakôb eis Salêm polin Sikimôn ê estin en gê Chanaan ote êlthen ek tês Mesopotamias Surias kai parenebalen kata prosôpon tês poleôs
19 kai ektêsato tên merida tou agrou ou estêsen ekei tên skênên autou para Emmôr patros Suchem ekaton amnôn
20 kai estêsen ekei thusiastêrion kai epekalesato ton theon Israêl

Kapitel 34

1 exêlthen de Dina ê thugatêr Leias ên eteken tô Iakôb katamathein tas thugateras tôn egchôriôn
2 kai eiden autên Suchem o uios Emmôr o Chorraios o archôn tês gês kai labôn autên ekoimêthê met autês kai etapeinôsen autên
3 kai proseschen tê psuchê Dinas tês thugatros Iakôb kai êgapêsen tên parthenon kai elalêsen kata tên dianoian tês parthenou autê
4 eipen de Suchem pros Emmôr ton patera autou legôn labe moi tên paidiskên tautên eis gunaika
5 Iakôb de êkousen oti emianen o uios Emmôr Dinan tên thugatera autou oi de uioi autou êsan meta tôn ktênôn autou en tô pediô paresiôpêsen de Iakôb eôs tou elthein autous
6 exêlthen de Emmôr o patêr Suchem pros Iakôb lalêsai autô
7 oi de uioi Iakôb êlthon ek tou pediou ôs de êkousan katenuchthêsan oi andres kai lupêron ên autois sphodra oti aschêmon epoiêsen en Israêl koimêtheis meta tês thugatros Iakôb kai ouch outôs estai
8 kai elalêsen Emmôr autois legôn Suchem o uios mou proeilato tê psuchê tên thugatera umôn dote oun autên autô gunaika
9 epigambreusasthe êmin tas thugateras umôn dote êmin kai tas thugateras êmôn labete tois uiois umôn
10 kai en êmin katoikeite kai ê gê idou plateia enantion umôn katoikeite kai emporeuesthe ep autês kai egktêsasthe en autê
11 eipen de Suchem pros ton patera autês kai pros tous adelphous autês euroimi charin enantion umôn kai o ean eipête dôsomen
12 plêthunate tên phernên sphodra kai dôsô kathoti an eipête moi kai dôsete moi tên paida tautên eis gunaika
13 apekrithêsan de oi uioi Iakôb tô Suchem kai Emmôr tô patri autou meta dolou kai elalêsan autois oti emianan Dinan tên adelphên autôn
14 kai eipan autois Sumeôn kai Leui oi adelphoi Dinas uioi de Leias ou dunêsometha poiêsai to rêma touto dounai tên adelphên êmôn anthrôpô os echei akrobustian estin gar oneidos êmin
15 en toutô omoiôthêsometha umin kai katoikêsomen en umin ean genêsthe ôs êmeis kai umeis en tô peritmêthênai umôn pan arsenikon
16 kai dôsomen tas thugateras êmôn umin kai apo tôn thugaterôn umôn lêmpsometha êmin gunaikas kai oikêsomen par umin kai esometha ôs genos en
17 ean de mê eisakousête êmôn tou peritemnesthai labontes tas thugateras êmôn apeleusometha
18 kai êresan oi logoi enantion Emmôr kai enantion Suchem tou uiou Emmôr
19 kai ouk echronisen o neaniskos tou poiêsai to rêma touto enekeito gar tê thugatri Iakôb autos de ên endoxotatos pantôn tôn en tô oikô tou patros autou
20 êlthen de Emmôr kai Suchem o uios autou pros tên pulên tês poleôs autôn kai elalêsan pros tous andras tês poleôs autôn legontes
21 oi anthrôpoi outoi eirênikoi eisin meth êmôn oikeitôsan epi tês gês kai emporeuesthôsan autên ê de gê idou plateia enantion autôn tas thugateras autôn lêmpsometha êmin gunaikas kai tas thugateras êmôn dôsomen autois
22 monon en toutô omoiôthêsontai êmin oi anthrôpoi tou katoikein meth êmôn ôste einai laon ena en tô peritemnesthai êmôn pan arsenikon katha kai autoi peritetmêntai
23 kai ta ktênê autôn kai ta uparchonta autôn kai ta tetrapoda ouch êmôn estai monon en toutô omoiôthômen autois kai oikêsousin meth êmôn
24 kai eisêkousan Emmôr kai Suchem tou uiou autou pantes oi ekporeuomenoi tên pulên tês poleôs autôn kai perietemonto tên sarka tês akrobustias autôn pas arsên
25 egeneto de en tê êmera tê tritê ote êsan en tô ponô elabon oi duo uioi Iakôb Sumeôn kai Leui oi adelphoi Dinas ekastos tên machairan autou kai eisêlthon eis tên polin asphalôs kai apekteinan pan arsenikon
26 ton te Emmôr kai Suchem ton uion autou apekteinan en stomati machairas kai elabon tên Dinan ek tou oikou tou Suchem kai exêlthon
27 oi de uioi Iakôb eisêlthon epi tous traumatias kai diêrpasan tên polin en ê emianan Dinan tên adelphên autôn
28 kai ta probata autôn kai tous boas autôn kai tous onous autôn osa te ên en tê polei kai osa ên en tô pediô elabon
29 kai panta ta sômata autôn kai pasan tên aposkeuên autôn kai tas gunaikas autôn êchmalôteusan kai diêrpasan osa te ên en tê polei kai osa ên en tais oikiais
30 eipen de Iakôb Sumeôn kai Leui misêton me pepoiêkate ôste ponêron me einai pasin tois katoikousin tên gên en te tois Chananaiois kai tois Pherezaiois egô de oligostos eimi en arithmô kai sunachthentes ep eme sugkopsousin me kai ektribêsomai egô kai o oikos mou
31 oi de eipan all ôsei pornê chrêsôntai tê adelphê êmôn

Kapitel 35

1 eipen de o theos pros Iakôb anastas anabêthi eis ton topon Baithêl kai oikei ekei kai poiêson ekei thusiastêrion tô theô tô ophthenti soi en tô apodidraskein se apo prosôpou Êsau tou adelphou sou
2 eipen de Iakôb tô oikô autou kai pasin tois met autou arate tous theous tous allotrious tous meth umôn ek mesou umôn kai katharisasthe kai allaxate tas stolas umôn
3 kai anastantes anabômen eis Baithêl kai poiêsômen ekei thusiastêrion tô theô tô epakousanti moi en êmera thlipseôs os ên met emou kai diesôsen me en tê odô ê eporeuthên
4 kai edôkan tô Iakôb tous theous tous allotrious oi êsan en tais chersin autôn kai ta enôtia ta en tois ôsin autôn kai katekrupsen auta Iakôb upo tên tereminthon tên en Sikimois kai apôlesen auta eôs tês sêmeron êmeras
5 kai exêren Israêl ek Sikimôn kai egeneto phobos theou epi tas poleis tas kuklô autôn kai ou katediôxan opisô tôn uiôn Israêl
6 êlthen de Iakôb eis Louza ê estin en gê Chanaan ê estin Baithêl autos kai pas o laos os ên met autou
7 kai ôkodomêsen ekei thusiastêrion kai ekalesen to onoma tou topou Baithêl ekei gar epephanê autô o theos en tô apodidraskein auton apo prosôpou Êsau tou adelphou autou
8 apethanen de Debbôra ê trophos Rebekkas katôteron Baithêl upo tên balanon kai ekalesen Iakôb to onoma autês Balanos penthous
9 ôphthê de o theos Iakôb eti en Louza ote paregeneto ek Mesopotamias tês Surias kai êulogêsen auton o theos
10 kai eipen autô o theos to onoma sou Iakôb ou klêthêsetai eti Iakôb all Israêl estai to onoma sou
11 eipen de autô o theos egô o theos sou auxanou kai plêthunou ethnê kai sunagôgai ethnôn esontai ek sou kai basileis ek tês osphuos sou exeleusontai
12 kai tên gên ên dedôka Abraam kai Isaak soi dedôka autên soi estai kai tô spermati sou meta se dôsô tên gên tautên
13 anebê de o theos ap autou ek tou topou ou elalêsen met autou
14 kai estêsen Iakôb stêlên en tô topô ô elalêsen met autou stêlên lithinên kai espeisen ep autên spondên kai epecheen ep autên elaion
15 kai ekalesen Iakôb to onoma tou topou en ô elalêsen met autou ekei o theos Baithêl
16 aparas de Iakôb ek Baithêl epêxen tên skênên autou epekeina tou purgou Gader egeneto de ênika êngisen Chabratha eis gên elthein Ephratha eteken Rachêl kai edustokêsen en tô toketô
17 egeneto de en tô sklêrôs autên tiktein eipen autê ê maia tharsei kai gar outos soi estin uios
18 egeneto de en tô aphienai autên tên psuchên apethnêsken gar ekalesen to onoma autou Uios odunês mou o de patêr ekalesen auton Beniamin
19 apethanen de Rachêl kai etaphê en tê odô Ephratha autê estin Bêthleem
20 kai estêsen Iakôb stêlên epi tou mnêmeiou autês autê estin stêlê mnêmeiou Rachêl eôs tês sêmeron êmeras
22 egeneto de ênika katôkêsen Israêl en tê gê ekeinê eporeuthê Roubên kai ekoimêthê meta Ballas tês pallakês tou patros autou kai êkousen Israêl kai ponêron ephanê enantion autou êsan de oi uioi Iakôb dôdeka
23 uioi Leias prôtotokos Iakôb Roubên Sumeôn Leui Ioudas Issachar Zaboulôn
24 uioi de Rachêl Iôsêph kai Beniamin
25 uioi de Ballas paidiskês Rachêl Dan kai Nephthali
26 uioi de Zelphas paidiskês Leias Gad kai Asêr outoi uioi Iakôb oi egenonto autô en Mesopotamia tês Surias
27 êlthen de Iakôb pros Isaak ton patera autou eis Mambrê eis polin tou pediou autê estin Chebrôn en gê Chanaan ou parôkêsen Abraam kai Isaak
28 egenonto de ai êmerai Isaak as ezêsen etê ekaton ogdoêkonta
29 kai eklipôn apethanen kai prosetethê pros to genos autou presbuteros kai plêrês êmerôn kai ethapsan auton Êsau kai Iakôb oi uioi autou

Kapitel 36

1 autai de ai geneseis Êsau autos estin Edôm
2 Êsau de elaben gunaikas eautô apo tôn thugaterôn tôn Chananaiôn tên Ada thugatera Ailôn tou Chettaiou kai tên Elibema thugatera Ana tou uiou Sebegôn tou Euaiou
3 kai tên Basemmath thugatera Ismaêl adelphên Nabaiôth
4 eteken de Ada tô Êsau ton Eliphas kai Basemmath eteken ton Ragouêl
5 kai Elibema eteken ton Ieous kai ton Ieglom kai ton Kore outoi uioi Êsau oi egenonto autô en gê Chanaan
6 elaben de Êsau tas gunaikas autou kai tous uious kai tas thugateras kai panta ta sômata tou oikou autou kai panta ta uparchonta kai panta ta ktênê kai panta osa ektêsato kai osa periepoiêsato en gê Chanaan kai eporeuthê ek gês Chanaan apo prosôpou Iakôb tou adelphou autou
7 ên gar autôn ta uparchonta polla tou oikein ama kai ouk edunato ê gê tês paroikêseôs autôn pherein autous apo tou plêthous tôn uparchontôn autôn
8 ôkêsen de Êsau en tô orei Sêir Êsau autos estin Edôm
9 autai de ai geneseis Êsau patros Edôm en tô orei Sêir
10 kai tauta ta onomata tôn uiôn Êsau Eliphas uios Adas gunaikos Êsau kai Ragouêl uios Basemmath gunaikos Êsau
11 egenonto de uioi Eliphas Thaiman Ômar Sôphar Gothom kai Kenez
12 Thamna de ên pallakê Eliphas tou uiou Êsau kai eteken tô Eliphas ton Amalêk outoi uioi Adas gunaikos Êsau
13 outoi de uioi Ragouêl Nachoth Zare Some kai Moze outoi êsan uioi Basemmath gunaikos Êsau
14 outoi de êsan uioi Elibemas thugatros Ana tou uiou Sebegôn gunaikos Êsau eteken de tô Êsau ton Ieous kai ton Ieglom kai ton Kore
15 outoi êgemones uioi Êsau uioi Eliphas prôtotokou Êsau êgemôn Thaiman êgemôn Ômar êgemôn Sôphar êgemôn Kenez
16 êgemôn Kore êgemôn Gothom êgemôn Amalêk outoi êgemones Eliphas en gê Idoumaia outoi uioi Adas
17 kai outoi uioi Ragouêl uiou Êsau êgemôn Nachoth êgemôn Zare êgemôn Some êgemôn Moze outoi êgemones Ragouêl en gê Edôm outoi uioi Basemmath gunaikos Êsau
18 outoi de uioi Elibemas gunaikos Êsau êgemôn Ieous êgemôn Ieglom êgemôn Kore outoi êgemones Elibemas
19 outoi uioi Êsau kai outoi êgemones autôn outoi eisin uioi Edôm
20 outoi de uioi Sêir tou Chorraiou tou katoikountos tên gên Lôtan Sôbal Sebegôn Ana
21 kai Dêsôn kai Asar kai Risôn outoi êgemones tou Chorraiou tou uiou Sêir en tê gê Edôm
22 egenonto de uioi Lôtan Chorri kai Aiman adelphê de Lôtan Thamna
23 outoi de uioi Sôbal Gôlôn kai Manachath kai Gaibêl Sôph kai Ôman
24 kai outoi uioi Sebegôn Aie kai Ônan outos estin o Ônas os euren ton Iamin en tê erêmô ote enemen ta upozugia Sebegôn tou patros autou
25 outoi de uioi Ana Dêsôn kai Elibema thugatêr Ana
26 outoi de uioi Dêsôn Amada kai Asban kai Iethran kai Charran
27 outoi de uioi Asar Balaan kai Zoukam kai Iôukam kai Oukan
28 outoi de uioi Risôn Ôs kai Aram
29 outoi êgemones Chorri êgemôn Lôtan êgemôn Sôbal êgemôn Sebegôn êgemôn Ana
30 êgemôn Dêsôn êgemôn Asar êgemôn Risôn outoi êgemones Chorri en tais êgemoniais autôn en gê Edôm
31 kai outoi oi basileis oi basileusantes en Edôm pro tou basileusai basilea en Israêl
32 kai ebasileusen en Edôm Balak uios tou Beôr kai onoma tê polei autou Dennaba
33 apethanen de Balak kai ebasileusen ant autou Iôbab uios Zara ek Bosorras
34 apethanen de Iôbab kai ebasileusen ant autou Asom ek tês gês Thaimanôn
35 apethanen de Asom kai ebasileusen ant autou Adad uios Barad o ekkopsas Madiam en tô pediô Môab kai onoma tê polei autou Geththaim
36 apethanen de Adad kai ebasileusen ant autou Samala ek Masekkas
37 apethanen de Samala kai ebasileusen ant autou Saoul ek Roôbôth tês para potamon
38 apethanen de Saoul kai ebasileusen ant autou Balaennôn uios Achobôr
39 apethanen de Balaennôn uios Achobôr kai ebasileusen ant autou Arad uios Barad kai onoma tê polei autou Phogôr onoma de tê gunaiki autou Maitebeêl thugatêr Matraith uiou Maizoob
40 tauta ta onomata tôn êgemonôn Êsau en tais phulais autôn kata topon autôn en tais chôrais autôn kai en tois ethnesin autôn êgemôn Thamna êgemôn Gôla êgemôn Iether
41 êgemôn Elibemas êgemôn Êlas êgemôn Phinôn
42 êgemôn Kenez êgemôn Thaiman êgemôn Mazar
43 êgemôn Megediêl êgemôn Zaphôim outoi êgemones Edôm en tais katôkodomêmenais en tê gê tês ktêseôs autôn outos Êsau patêr Edôm

Kapitel 37

1 katôkei de Iakôb en tê gê ou parôkêsen o patêr autou en gê Chanaan
2 autai de ai geneseis Iakôb Iôsêph deka epta etôn ên poimainôn meta tôn adelphôn autou ta probata ôn neos meta tôn uiôn Ballas kai meta tôn uiôn Zelphas tôn gunaikôn tou patros autou katênegken de Iôsêph psogon ponêron pros Israêl ton patera autôn
3 Iakôb de êgapa ton Iôsêph para pantas tous uious autou oti uios gêrous ên autô epoiêsen de autô chitôna poikilon
4 idontes de oi adelphoi autou oti auton o patêr philei ek pantôn tôn uiôn autou emisêsan auton kai ouk edunanto lalein autô ouden eirênikon
5 enupniastheis de Iôsêph enupnion apêngeilen auto tois adelphois autou
6 kai eipen autois akousate tou enupniou toutou ou enupniasthên
7 ômên êmas desmeuein dragmata en mesô tô pediô kai anestê to emon dragma kai ôrthôthê peristraphenta de ta dragmata umôn prosekunêsan to emon dragma
8 eipan de autô oi adelphoi mê basileuôn basileuseis eph êmas ê kurieuôn kurieuseis êmôn kai prosethento eti misein auton eneken tôn enupniôn autou kai eneken tôn rêmatôn autou
9 eiden de enupnion eteron kai diêgêsato auto tô patri autou kai tois adelphois autou kai eipen idou enupniasamên enupnion eteron ôsper o êlios kai ê selênê kai endeka asteres prosekunoun me
10 kai epetimêsen autô o patêr autou kai eipen autô ti to enupnion touto o enupniasthês ara ge elthontes eleusometha egô te kai ê mêtêr sou kai oi adelphoi sou proskunêsai soi epi tên gên
11 ezêlôsan de auton oi adelphoi autou o de patêr autou dietêrêsen to rêma
12 eporeuthêsan de oi adelphoi autou boskein ta probata tou patros autôn eis Suchem
13 kai eipen Israêl pros Iôsêph ouch oi adelphoi sou poimainousin en Suchem deuro aposteilô se pros autous eipen de autô idou egô
14 eipen de autô Israêl poreutheis ide ei ugiainousin oi adelphoi sou kai ta probata kai anangeilon moi kai apesteilen auton ek tês koilados tês Chebrôn kai êlthen eis Suchem
15 kai euren auton anthrôpos planômenon en tô pediô êrôtêsen de auton o anthrôpos legôn ti zêteis
16 o de eipen tous adelphous mou zêtô anangeilon moi pou boskousin
17 eipen de autô o anthrôpos apêrkasin enteuthen êkousa gar autôn legontôn poreuthômen eis Dôthaim kai eporeuthê Iôsêph katopisthen tôn adelphôn autou kai euren autous en Dôthaim
18 proeidon de auton makrothen pro tou engisai auton pros autous kai eponêreuonto tou apokteinai auton
19 eipan de ekastos pros ton adelphon autou idou o enupniastês ekeinos erchetai
20 nun oun deute apokteinômen auton kai ripsômen auton eis ena tôn lakkôn kai eroumen thêrion ponêron katephagen auton kai opsometha ti estai ta enupnia autou
21 akousas de Roubên exeilato auton ek tôn cheirôn autôn kai eipen ou pataxomen auton eis psuchên
22 eipen de autois Roubên mê ekcheête aima embalete auton eis ton lakkon touton ton en tê erêmô cheira de mê epenegkête autô opôs exelêtai auton ek tôn cheirôn autôn kai apodô auton tô patri autou
23 egeneto de ênika êlthen Iôsêph pros tous adelphous autou exedusan ton Iôsêph ton chitôna ton poikilon ton peri auton
24 kai labontes auton erripsan eis ton lakkon o de lakkos kenos udôr ouk eichen
25 ekathisan de phagein arton kai anablepsantes tois ophthalmois eidon kai idou odoiporoi Ismaêlitai êrchonto ek Galaad kai ai kamêloi autôn egemon thumiamatôn kai rêtinês kai staktês eporeuonto de katagagein eis Aigupton
26 eipen de Ioudas pros tous adelphous autou ti chrêsimon ean apokteinômen ton adelphon êmôn kai krupsômen to aima autou
27 deute apodômetha auton tois Ismaêlitais toutois ai de cheires êmôn mê estôsan ep auton oti adelphos êmôn kai sarx êmôn estin êkousan de oi adelphoi autou
28 kai pareporeuonto oi anthrôpoi oi Madiênaioi oi emporoi kai exeilkusan kai anebibasan ton Iôsêph ek tou lakkou kai apedonto ton Iôsêph tois Ismaêlitais eikosi chrusôn kai katêgagon ton Iôsêph eis Aigupton
29 anestrepsen de Roubên epi ton lakkon kai ouch ora ton Iôsêph en tô lakkô kai dierrêxen ta imatia autou
30 kai anestrepsen pros tous adelphous autou kai eipen to paidarion ouk estin egô de pou poreuomai eti
31 labontes de ton chitôna tou Iôsêph esphaxan eriphon aigôn kai emolunan ton chitôna tô aimati
32 kai apesteilan ton chitôna ton poikilon kai eisênegkan tô patri autôn kai eipan touton euromen epignôthi ei chitôn tou uiou sou estin ê ou
33 kai epegnô auton kai eipen chitôn tou uiou mou estin thêrion ponêron katephagen auton thêrion êrpasen ton Iôsêph
34 dierrêxen de Iakôb ta imatia autou kai epetheto sakkon epi tên osphun autou kai epenthei ton uion autou êmeras pollas
35 sunêchthêsan de pantes oi uioi autou kai ai thugateres kai êlthon parakalesai auton kai ouk êthelen parakaleisthai legôn oti katabêsomai pros ton uion mou penthôn eis adou kai eklausen auton o patêr autou
36 oi de Madiênaioi apedonto ton Iôsêph eis Aigupton tô Petephrê tô spadonti Pharaô archimageirô

Kapitel 38

1 egeneto de en tô kairô ekeinô katebê Ioudas apo tôn adelphôn autou kai aphiketo eôs pros anthrôpon tina Odollamitên ô onoma Iras
2 kai eiden ekei Ioudas thugatera anthrôpou Chananaiou ê onoma Saua kai elaben autên kai eisêlthen pros autên
3 kai sullabousa eteken uion kai ekalesen to onoma autou Êr
4 kai sullabousa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou Aunan
5 kai prostheisa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou Sêlôm autê de ên en Chasbi ênika eteken autous
6 kai elaben Ioudas gunaika Êr tô prôtotokô autou ê onoma Thamar
7 egeneto de Êr prôtotokos Iouda ponêros enantion kuriou kai apekteinen auton o theos
8 eipen de Ioudas tô Aunan eiselthe pros tên gunaika tou adelphou sou kai gambreusai autên kai anastêson sperma tô adelphô sou
9 gnous de Aunan oti ouk autô estai to sperma egineto otan eisêrcheto pros tên gunaika tou adelphou autou execheen epi tên gên tou mê dounai sperma tô adelphô autou
10 ponêron de ephanê enantion tou theou oti epoiêsen touto kai ethanatôsen kai touton
11 eipen de Ioudas Thamar tê numphê autou kathou chêra en tô oikô tou patros sou eôs megas genêtai Sêlôm o uios mou eipen gar mêpote apothanê kai outos ôsper oi adelphoi autou apelthousa de Thamar ekathêto en tô oikô tou patros autês
12 eplêthunthêsan de ai êmerai kai apethanen Saua ê gunê Iouda kai paraklêtheis Ioudas anebê epi tous keirontas ta probata autou autos kai Iras o poimên autou o Odollamitês eis Thamna
13 kai apêngelê Thamar tê numphê autou legontes idou o pentheros sou anabainei eis Thamna keirai ta probata autou
14 kai perielomenê ta imatia tês chêreuseôs aph eautês periebaleto theristron kai ekallôpisato kai ekathisen pros tais pulais Ainan ê estin en parodô Thamna eiden gar oti megas gegonen Sêlôm autos de ouk edôken autên autô gunaika
15 kai idôn autên Ioudas edoxen autên pornên einai katekalupsato gar to prosôpon autês kai ouk epegnô autên
16 exeklinen de pros autên tên odon kai eipen autê eason me eiselthein pros se ou gar egnô oti ê numphê autou estin ê de eipen ti moi dôseis ean eiselthês pros me
17 o de eipen egô soi apostelô eriphon aigôn ek tôn probatôn ê de eipen ean dôs arrabôna eôs tou aposteilai se
18 o de eipen tina ton arrabôna soi dôsô ê de eipen ton daktulion sou kai ton ormiskon kai tên rabdon tên en tê cheiri sou kai edôken autê kai eisêlthen pros autên kai en gastri elaben ex autou
19 kai anastasa apêlthen kai perieilato to theristron aph eautês kai enedusato ta imatia tês chêreuseôs autês
20 apesteilen de Ioudas ton eriphon ex aigôn en cheiri tou poimenos autou tou Odollamitou komisasthai ton arrabôna para tês gunaikos kai ouch euren autên
21 epêrôtêsen de tous andras tous ek tou topou pou estin ê pornê ê genomenê en Ainan epi tês odou kai eipan ouk ên entautha pornê
22 kai apestraphê pros Ioudan kai eipen ouch euron kai oi anthrôpoi oi ek tou topou legousin mê einai ôde pornên
23 eipen de Ioudas echetô auta alla mêpote katagelasthômen egô men apestalka ton eriphon touton su de ouch eurêkas
24 egeneto de meta trimênon apêngelê tô Iouda legontes ekpeporneuken Thamar ê numphê sou kai idou en gastri echei ek porneias eipen de Ioudas exagagete autên kai katakauthêtô
25 autê de agomenê apesteilen pros ton pentheron autês legousa ek tou anthrôpou tinos tauta estin egô en gastri echô kai eipen epignôthi tinos o daktulios kai o ormiskos kai ê rabdos autê
26 epegnô de Ioudas kai eipen dedikaiôtai Thamar ê egô ou eineken ouk edôka autên Sêlôm tô uiô mou kai ou prosetheto eti tou gnônai autên
27 egeneto de ênika etikten kai têde ên diduma en tê gastri autês
28 egeneto de en tô tiktein autên o eis proexênegken tên cheira labousa de ê maia edêsen epi tên cheira autou kokkinon legousa outos exeleusetai proteros
29 ôs de episunêgagen tên cheira kai euthus exêlthen o adelphos autou ê de eipen ti diekopê dia se phragmos kai ekalesen to onoma autou Phares
30 kai meta touto exêlthen o adelphos autou eph ô ên epi tê cheiri autou to kokkinon kai ekalesen to onoma autou Zara

Kapitel 39

1 Iôsêph de katêchthê eis Aigupton kai ektêsato auton Petephrês o eunouchos Pharaô archimageiros anêr Aiguptios ek cheiros Ismaêlitôn oi katêgagon auton ekei
2 kai ên kurios meta Iôsêph kai ên anêr epitugchanôn kai egeneto en tô oikô para tô kuriô tô Aiguptiô
3 êdei de o kurios autou oti kurios met autou kai osa an poiê kurios euodoi en tais chersin autou
4 kai euren Iôsêph charin enantion tou kuriou autou euêrestei de autô kai katestêsen auton epi tou oikou autou kai panta osa ên autô edôken dia cheiros Iôsêph
5 egeneto de meta to katastathênai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa ên autô kai êulogêsen kurios ton oikon tou Aiguptiou dia Iôsêph kai egenêthê eulogia kuriou en pasin tois uparchousin autô en tô oikô kai en tô agrô
6 kai epetrepsen panta osa ên autô eis cheiras Iôsêph kai ouk êdei tôn kath eauton ouden plên tou artou ou êsthien autos kai ên Iôsêph kalos tô eidei kai ôraios tê opsei sphodra
7 kai egeneto meta ta rêmata tauta kai epebalen ê gunê tou kuriou autou tous ophthalmous autês epi Iôsêph kai eipen koimêthêti met emou
8 o de ouk êthelen eipen de tê gunaiki tou kuriou autou ei o kurios mou ou ginôskei di eme ouden en tô oikô autou kai panta osa estin autô edôken eis tas cheiras mou
9 kai ouch uperechei en tê oikia tautê outhen emou oude upexêrêtai ap emou ouden plên sou dia to se gunaika autou einai kai pôs poiêsô to rêma to ponêron touto kai amartêsomai enantion tou theou
10 ênika de elalei tô Iôsêph êmeran ex êmeras kai ouch upêkousen autê katheudein met autês tou sungenesthai autê
11 egeneto de toiautê tis êmera eisêlthen Iôsêph eis tên oikian poiein ta erga autou kai outheis ên tôn en tê oikia esô
12 kai epespasato auton tôn imatiôn legousa koimêthêti met emou kai katalipôn ta imatia autou en tais chersin autês ephugen kai exêlthen exô
13 kai egeneto ôs eiden oti katelipen ta imatia autou en tais chersin autês kai ephugen kai exêlthen exô
14 kai ekalesen tous ontas en tê oikia kai eipen autois legousa idete eisêgagen êmin paida Ebraion empaizein êmin eisêlthen pros me legôn koimêthêti met emou kai eboêsa phônê megalê
15 en de tô akousai auton oti upsôsa tên phônên mou kai eboêsa katalipôn ta imatia autou par emoi ephugen kai exêlthen exô
16 kai katalimpanei ta imatia par eautê eôs êlthen o kurios eis ton oikon autou
17 kai elalêsen autô kata ta rêmata tauta legousa eisêlthen pros me o pais o Ebraios on eisêgages pros êmas empaixai moi kai eipen moi koimêthêsomai meta sou
18 ôs de êkousen oti upsôsa tên phônên mou kai eboêsa katelipen ta imatia autou par emoi kai ephugen kai exêlthen exô
19 egeneto de ôs êkousen o kurios autou ta rêmata tês gunaikos autou osa elalêsen pros auton legousa outôs epoiêsen moi o pais sou kai ethumôthê orgê
20 kai labôn o kurios Iôsêph enebalen auton eis to ochurôma eis ton topon en ô oi desmôtai tou basileôs katechontai ekei en tô ochurômati
21 kai ên kurios meta Iôsêph kai katecheen autou eleos kai edôken autô charin enantion tou archidesmophulakos
22 kai edôken o archidesmophulax to desmôtêrion dia cheiros Iôsêph kai pantas tous apêgmenous osoi en tô desmôtêriô kai panta osa poiousin ekei
23 ouk ên o archidesmophulax tou desmôtêriou ginôskôn di auton outhen panta gar ên dia cheiros Iôsêph dia to ton kurion met autou einai kai osa autos epoiei kurios euôdou en tais chersin autou

Kapitel 40

1 egeneto de meta ta rêmata tauta êmarten o archioinochoos tou basileôs Aiguptou kai o archisitopoios tô kuriô autôn basilei Aiguptou
2 kai ôrgisthê Pharaô epi tois dusin eunouchois autou epi tô archioinochoô kai epi tô archisitopoiô
3 kai etheto autous en phulakê para tô desmophulaki eis to desmôtêrion eis ton topon ou Iôsêph apêkto ekei
4 kai sunestêsen o archidesmôtês tô Iôsêph autous kai parestê autois êsan de êmeras en tê phulakê
5 kai eidon amphoteroi enupnion ekateros enupnion en mia nukti orasis tou enupniou autou o archioinochoos kai o archisitopoios oi êsan tô basilei Aiguptou oi ontes en tô desmôtêriô
6 eisêlthen de pros autous Iôsêph to prôi kai eiden autous kai êsan tetaragmenoi
7 kai êrôta tous eunouchous Pharaô oi êsan met autou en tê phulakê para tô kuriô autou legôn ti oti ta prosôpa umôn skuthrôpa sêmeron
8 oi de eipan autô enupnion eidomen kai o sugkrinôn ouk estin auto eipen de autois Iôsêph ouchi dia tou theou ê diasaphêsis autôn estin diêgêsasthe oun moi
9 kai diêgêsato o archioinochoos to enupnion autou tô Iôsêph kai eipen en tô upnô mou ên ampelos enantion mou
10 en de tê ampelô treis puthmenes kai autê thallousa anenênochuia blastous pepeiroi oi botrues staphulês
11 kai to potêrion Pharaô en tê cheiri mou kai elabon tên staphulên kai exethlipsa autên eis to potêrion kai edôka to potêrion eis tas cheiras Pharaô
12 kai eipen autô Iôsêph touto ê sugkrisis autou oi treis puthmenes treis êmerai eisin
13 eti treis êmerai kai mnêsthêsetai Pharaô tês archês sou kai apokatastêsei se epi tên archioinochoian sou kai dôseis to potêrion Pharaô eis tên cheira autou kata tên archên sou tên proteran ôs êstha oinochoôn
14 alla mnêsthêti mou dia seautou otan eu soi genêtai kai poiêseis en emoi eleos kai mnêsthêsê peri emou Pharaô kai exaxeis me ek tou ochurômatos toutou
15 oti klopê eklapên ek gês Ebraiôn kai ôde ouk epoiêsa ouden all enebalon me eis ton lakkon touton
16 kai eiden o archisitopoios oti orthôs sunekrinen kai eipen tô Iôsêph kagô eidon enupnion kai ômên tria kana chondritôn airein epi tês kephalês mou
17 en de tô kanô tô epanô apo pantôn tôn genôn ôn o basileus Pharaô esthiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou katêsthien auta apo tou kanou tou epanô tês kephalês mou
18 apokritheis de Iôsêph eipen autô autê ê sugkrisis autou ta tria kana treis êmerai eisin
19 eti triôn êmerôn aphelei Pharaô tên kephalên sou apo sou kai kremasei se epi xulou kai phagetai ta ornea tou ouranou tas sarkas sou apo sou
20 egeneto de en tê êmera tê tritê êmera geneseôs ên Pharaô kai epoiei poton pasi tois paisin autou kai emnêsthê tês archês tou archioinochoou kai tês archês tou archisitopoiou en mesô tôn paidôn autou
21 kai apekatestêsen ton archioinochoon epi tên archên autou kai edôken to potêrion eis tên cheira Pharaô
22 ton de archisitopoion ekremasen katha sunekrinen autois Iôsêph
23 ouk emnêsthê de o archioinochoos tou Iôsêph alla epelatheto autou

Kapitel 41

1 egeneto de meta duo etê êmerôn Pharaô eiden enupnion ôeto estanai epi tou potamou
2 kai idou ôsper ek tou potamou anebainon epta boes kalai tô eidei kai eklektai tais sarxin kai eboskonto en tô achei
3 allai de epta boes anebainon meta tautas ek tou potamou aischrai tô eidei kai leptai tais sarxin kai enemonto para tas boas para to cheilos tou potamou
4 kai katephagon ai epta boes ai aischrai kai leptai tais sarxin tas epta boas tas kalas tô eidei kai tas eklektas êgerthê de Pharaô
5 kai enupniasthê to deuteron kai idou epta stachues anebainon en puthmeni eni eklektoi kai kaloi
6 alloi de epta stachues leptoi kai anemophthoroi anephuonto met autous
7 kai katepion oi epta stachues oi leptoi kai anemophthoroi tous epta stachuas tous eklektous kai tous plêreis êgerthê de Pharaô kai ên enupnion
8 egeneto de prôi kai etarachthê ê psuchê autou kai aposteilas ekalesen pantas tous exêgêtas Aiguptou kai pantas tous sophous autês kai diêgêsato autois Pharaô to enupnion kai ouk ên o apangellôn auto tô Pharaô
9 kai elalêsen o archioinochoos pros Pharaô legôn tên amartian mou anamimnêskô sêmeron
10 Pharaô ôrgisthê tois paisin autou kai etheto êmas en phulakê en tô oikô tou archimageirou eme te kai ton archisitopoion
11 kai eidomen enupnion en nukti mia egô te kai autos ekastos kata to autou enupnion eidomen
12 ên de ekei meth êmôn neaniskos pais Ebraios tou archimageirou kai diêgêsametha autô kai sunekrinen êmin
13 egenêthê de kathôs sunekrinen êmin outôs kai sunebê eme te apokatastathênai epi tên archên mou ekeinon de kremasthênai
14 aposteilas de Pharaô ekalesen ton Iôsêph kai exêgagon auton ek tou ochurômatos kai exurêsan auton kai êllaxan tên stolên autou kai êlthen pros Pharaô
15 eipen de Pharaô tô Iôsêph enupnion eôraka kai o sugkrinôn ouk estin auto egô de akêkoa peri sou legontôn akousanta se enupnia sugkrinai auta
16 apokritheis de Iôsêph tô Pharaô eipen aneu tou theou ouk apokrithêsetai to sôtêrion Pharaô
17 elalêsen de Pharaô tô Iôsêph legôn en tô upnô mou ômên estanai para to cheilos tou potamou
18 kai ôsper ek tou potamou anebainon epta boes kalai tô eidei kai eklektai tais sarxin kai enemonto en tô achei
19 kai idou epta boes eterai anebainon opisô autôn ek tou potamou ponêrai kai aischrai tô eidei kai leptai tais sarxin oias ouk eidon toiautas en olê gê Aiguptô aischroteras
20 kai katephagon ai epta boes ai aischrai kai leptai tas epta boas tas prôtas tas kalas kai eklektas
21 kai eisêlthon eis tas koilias autôn kai ou diadêloi egenonto oti eisêlthon eis tas koilias autôn kai ai opseis autôn aischrai katha kai tên archên exegertheis de ekoimêthên
22 kai eidon palin en tô upnô mou kai ôsper epta stachues anebainon en puthmeni eni plêreis kai kaloi
23 alloi de epta stachues leptoi kai anemophthoroi anephuonto echomenoi autôn
24 kai katepion oi epta stachues oi leptoi kai anemophthoroi tous epta stachuas tous kalous kai tous plêreis eipa oun tois exêgêtais kai ouk ên o apangellôn moi
25 kai eipen Iôsêph tô Pharaô to enupnion Pharaô en estin osa o theos poiei edeixen tô Pharaô
26 ai epta boes ai kalai epta etê estin kai oi epta stachues oi kaloi epta etê estin to enupnion Pharaô en estin
27 kai ai epta boes ai leptai ai anabainousai opisô autôn epta etê estin kai oi epta stachues oi leptoi kai anemophthoroi esontai epta etê limou
28 to de rêma o eirêka Pharaô osa o theos poiei edeixen tô Pharaô
29 idou epta etê erchetai euthênia pollê en pasê gê Aiguptô
30 êxei de epta etê limou meta tauta kai epilêsontai tês plêsmonês en olê gê Aiguptô kai analôsei o limos tên gên
31 kai ouk epignôsthêsetai ê euthênia epi tês gês apo tou limou tou esomenou meta tauta ischuros gar estai sphodra
32 peri de tou deuterôsai to enupnion Pharaô dis oti alêthes estai to rêma to para tou theou kai tachunei o theos tou poiêsai auto
33 nun oun skepsai anthrôpon phronimon kai suneton kai katastêson auton epi gês Aiguptou
34 kai poiêsatô Pharaô kai katastêsatô toparchas epi tês gês kai apopemptôsatôsan panta ta genêmata tês gês Aiguptou tôn epta etôn tês euthênias
35 kai sunagagetôsan panta ta brômata tôn epta etôn tôn erchomenôn tôn kalôn toutôn kai sunachthêtô o sitos upo cheira Pharaô brômata en tais polesin phulachthêtô
36 kai estai ta brômata pephulagmena tê gê eis ta epta etê tou limou a esontai en gê Aiguptô kai ouk ektribêsetai ê gê en tô limô
37 êresen de ta rêmata enantion Pharaô kai enantion pantôn tôn paidôn autou
38 kai eipen Pharaô pasin tois paisin autou mê eurêsomen anthrôpon toiouton os echei pneuma theou en autô
39 eipen de Pharaô tô Iôsêph epeidê edeixen o theos soi panta tauta ouk estin anthrôpos phronimôteros kai sunetôteros sou
40 su esê epi tô oikô mou kai epi tô stomati sou upakousetai pas o laos mou plên ton thronon uperexô sou egô
41 eipen de Pharaô tô Iôsêph idou kathistêmi se sêmeron epi pasês gês Aiguptou
42 kai perielomenos Pharaô ton daktulion apo tês cheiros autou periethêken auton epi tên cheira Iôsêph kai enedusen auton stolên bussinên kai periethêken kloion chrusoun peri ton trachêlon autou
43 kai anebibasen auton epi to arma to deuteron tôn autou kai ekêruxen emprosthen autou kêrux kai katestêsen auton eph olês gês Aiguptou
44 eipen de Pharaô tô Iôsêph egô Pharaô aneu sou ouk exarei outheis tên cheira autou epi pasê gê Aiguptou
45 kai ekalesen Pharaô to onoma Iôsêph Psonthomphanêch kai edôken autô tên Asenneth thugatera Petephrê iereôs Êliou poleôs autô gunaika
46 Iôsêph de ên etôn triakonta ote estê enantion Pharaô basileôs Aiguptou exêlthen de Iôsêph ek prosôpou Pharaô kai diêlthen pasan gên Aiguptou
47 kai epoiêsen ê gê en tois epta etesin tês euthênias dragmata
48 kai sunêgagen panta ta brômata tôn epta etôn en ois ên ê euthênia en gê Aiguptou kai ethêken ta brômata en tais polesin brômata tôn pediôn tês poleôs tôn kuklô autês ethêken en autê
49 kai sunêgagen Iôsêph siton ôsei tên ammon tês thalassês polun sphodra eôs ouk êdunanto arithmêsai ou gar ên arithmos
50 tô de Iôsêph egenonto uioi duo pro tou elthein ta epta etê tou limou ous eteken autô Asenneth thugatêr Petephrê iereôs Êliou poleôs
51 ekalesen de Iôsêph to onoma tou prôtotokou Manassê oti epilathesthai me epoiêsen o theos pantôn tôn ponôn mou kai pantôn tôn tou patros mou
52 to de onoma tou deuterou ekalesen Ephraim oti êuxêsen me o theos en gê tapeinôseôs mou
53 parêlthon de ta epta etê tês euthênias a egenonto en gê Aiguptô
54 kai êrxanto ta epta etê tou limou erchesthai katha eipen Iôsêph kai egeneto limos en pasê tê gê en de pasê gê Aiguptou êsan artoi
55 kai epeinasen pasa ê gê Aiguptou ekekraxen de o laos pros Pharaô peri artôn eipen de Pharaô pasi tois Aiguptiois poreuesthe pros Iôsêph kai o ean eipê umin poiêsate
56 kai o limos ên epi prosôpou pasês tês gês aneôxen de Iôsêph pantas tous sitobolônas kai epôlei pasi tois Aiguptiois
57 kai pasai ai chôrai êlthon eis Aigupton agorazein pros Iôsêph epekratêsen gar o limos en pasê tê gê

Kapitel 42

1 idôn de Iakôb oti estin prasis en Aiguptô eipen tois uiois autou ina ti rathumeite
2 idou akêkoa oti estin sitos en Aiguptô katabête ekei kai priasthe êmin mikra brômata ina zômen kai mê apothanômen
3 katebêsan de oi adelphoi Iôsêph oi deka priasthai siton ex Aiguptou
4 ton de Beniamin ton adelphon Iôsêph ouk apesteilen meta tôn adelphôn autou eipen gar mêpote sumbê autô malakia
5 êlthon de oi uioi Israêl agorazein meta tôn erchomenôn ên gar o limos en gê Chanaan
6 Iôsêph de ên archôn tês gês outos epôlei panti tô laô tês gês elthontes de oi adelphoi Iôsêph prosekunêsan autô epi prosôpon epi tên gên
7 idôn de Iôsêph tous adelphous autou epegnô kai êllotriouto ap autôn kai elalêsen autois sklêra kai eipen autois pothen êkate oi de eipan ek gês Chanaan agorasai brômata
8 epegnô de Iôsêph tous adelphous autou autoi de ouk epegnôsan auton
9 kai emnêsthê Iôsêph tôn enupniôn ôn eiden autos kai eipen autois kataskopoi este katanoêsai ta ichnê tês chôras êkate
10 oi de eipan ouchi kurie oi paides sou êlthomen priasthai brômata
11 pantes esmen uioi enos anthrôpou eirênikoi esmen ouk eisin oi paides sou kataskopoi
12 eipen de autois ouchi alla ta ichnê tês gês êlthate idein
13 oi de eipan dôdeka esmen oi paides sou adelphoi en gê Chanaan kai idou o neôteros meta tou patros êmôn sêmeron o de eteros ouch uparchei
14 eipen de autois Iôsêph touto estin o eirêka umin legôn oti kataskopoi este
15 en toutô phaneisthe nê tên ugieian Pharaô ou mê exelthête enteuthen ean mê o adelphos umôn o neôteros elthê ôde
16 aposteilate ex umôn ena kai labete ton adelphon umôn umeis de apachthête eôs tou phanera genesthai ta rêmata umôn ei alêtheuete ê ou ei de mê nê tên ugieian Pharaô ê mên kataskopoi este
17 kai etheto autous en phulakê êmeras treis
18 eipen de autois tê êmera tê tritê touto poiêsate kai zêsesthe ton theon gar egô phoboumai
19 ei eirênikoi este adelphos umôn eis kataschethêtô en tê phulakê autoi de badisate kai apagagete ton agorasmon tês sitodosias umôn
20 kai ton adelphon umôn ton neôteron agagete pros me kai pisteuthêsontai ta rêmata umôn ei de mê apothaneisthe epoiêsan de outôs
21 kai eipen ekastos pros ton adelphon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelphou êmôn oti upereidomen tên thlipsin tês psuchês autou ote katedeeto êmôn kai ouk eisêkousamen autou eneken toutou epêlthen eph êmas ê thlipsis autê
22 apokritheis de Roubên eipen autois ouk elalêsa umin legôn mê adikêsête to paidarion kai ouk eisêkousate mou kai idou to aima autou ekzêteitai
23 autoi de ouk êdeisan oti akouei Iôsêph o gar ermêneutês ana meson autôn ên
24 apostrapheis de ap autôn eklausen Iôsêph kai palin prosêlthen pros autous kai eipen autois kai elaben ton Sumeôn ap autôn kai edêsen auton enantion autôn
25 eneteilato de Iôsêph emplêsai ta angeia autôn sitou kai apodounai to argurion ekastou eis ton sakkon autou kai dounai autois episitismon eis tên odon kai egenêthê autois outôs
26 kai epithentes ton siton epi tous onous autôn apêlthon ekeithen
27 lusas de eis ton marsippon autou dounai chortasmata tois onois autou ou katelusan eiden ton desmon tou arguriou autou kai ên epanô tou stomatos tou marsippou
28 kai eipen tois adelphois autou apedothê moi to argurion kai idou touto en tô marsippô mou kai exestê ê kardia autôn kai etarachthêsan pros allêlous legontes ti touto epoiêsen o theos êmin
29 êlthon de pros Iakôb ton patera autôn eis gên Chanaan kai apêngeilan autô panta ta sumbanta autois legontes
30 lelalêken o anthrôpos o kurios tês gês pros êmas sklêra kai etheto êmas en phulakê ôs kataskopeuontas tên gên
31 eipamen de autô eirênikoi esmen ouk esmen kataskopoi
32 dôdeka adelphoi esmen uioi tou patros êmôn o eis ouch uparchei o de mikroteros meta tou patros êmôn sêmeron en gê Chanaan
33 eipen de êmin o anthrôpos o kurios tês gês en toutô gnôsomai oti eirênikoi este adelphon ena aphete ôde met emou ton de agorasmon tês sitodosias tou oikou umôn labontes apelthate
34 kai agagete pros me ton adelphon umôn ton neôteron kai gnôsomai oti ou kataskopoi este all oti eirênikoi este kai ton adelphon umôn apodôsô umin kai tê gê emporeuesthe
35 egeneto de en tô katakenoun autous tous sakkous autôn kai ên ekastou o desmos tou arguriou en tô sakkô autôn kai eidon tous desmous tou arguriou autôn autoi kai o patêr autôn kai ephobêthêsan
36 eipen de autois Iakôb o patêr autôn eme êteknôsate Iôsêph ouk estin Sumeôn ouk estin kai ton Beniamin lêmpsesthe ep eme egeneto panta tauta
37 eipen de Roubên tô patri autou legôn tous duo uious mou apokteinon ean mê agagô auton pros se dos auton eis tên cheira mou kagô anaxô auton pros se
38 o de eipen ou katabêsetai o uios mou meth umôn oti o adelphos autou apethanen kai autos monos kataleleiptai kai sumbêsetai auton malakisthênai en tê odô ê an poreuêsthe kai kataxete mou to gêras meta lupês eis adou

Kapitel 43

1 o de limos enischusen epi tês gês
2 egeneto de ênika sunetelesan kataphagein ton siton on ênegkan ex Aiguptou kai eipen autois o patêr autôn palin poreuthentes priasthe êmin mikra brômata
3 eipen de autô Ioudas legôn diamarturia diamemarturêtai êmin o anthrôpos legôn ouk opsesthe to prosôpon mou ean mê o adelphos umôn o neôteros meth umôn ê
4 ei men oun apostelleis ton adelphon êmôn meth êmôn katabêsometha kai agorasômen soi brômata
5 ei de mê apostelleis ton adelphon êmôn meth êmôn ou poreusometha o gar anthrôpos eipen êmin legôn ouk opsesthe mou to prosôpon ean mê o adelphos umôn o neôteros meth umôn ê
6 eipen de Israêl ti ekakopoiêsate me anangeilantes tô anthrôpô ei estin umin adelphos
7 oi de eipan erôtôn epêrôtêsen êmas o anthrôpos kai tên genean êmôn legôn ei eti o patêr umôn zê ei estin umin adelphos kai apêngeilamen autô kata tên eperôtêsin tautên mê êdeimen ei erei êmin agagete ton adelphon umôn
8 eipen de Ioudas pros Israêl ton patera autou aposteilon to paidarion met emou kai anastantes poreusometha ina zômen kai mê apothanômen kai êmeis kai su kai ê aposkeuê êmôn
9 egô de ekdechomai auton ek cheiros mou zêtêson auton ean mê agagô auton pros se kai stêsô auton enantion sou êmartêkôs esomai pros se pasas tas êmeras
10 ei mê gar ebradunamen êdê an upestrepsamen dis
11 eipen de autois Israêl o patêr autôn ei outôs estin touto poiêsate labete apo tôn karpôn tês gês en tois angeiois umôn kai katagagete tô anthrôpô dôra tês rêtinês kai tou melitos thumiama kai staktên kai tereminthon kai karua
12 kai to argurion disson labete en tais chersin umôn to argurion to apostraphen en tois marsippois umôn apostrepsate meth umôn mêpote agnoêma estin
13 kai ton adelphon umôn labete kai anastantes katabête pros ton anthrôpon
14 o de theos mou dôê umin charin enantion tou anthrôpou kai aposteilai ton adelphon umôn ton ena kai ton Beniamin egô men gar katha êteknômai êteknômai
15 labontes de oi andres ta dôra tauta kai to argurion diploun elabon en tais chersin autôn kai ton Beniamin kai anastantes katebêsan eis Aigupton kai estêsan enantion Iôsêph
16 eiden de Iôsêph autous kai ton Beniamin ton adelphon autou ton omomêtrion kai eipen tô epi tês oikias autou eisagage tous anthrôpous eis tên oikian kai sphaxon thumata kai etoimason met emou gar phagontai oi anthrôpoi artous tên mesêmbrian
17 epoiêsen de o anthrôpos katha eipen Iôsêph kai eisêgagen tous anthrôpous eis ton oikon Iôsêph
18 idontes de oi anthrôpoi oti eisêchthêsan eis ton oikon Iôsêph eipan dia to argurion to apostraphen en tois marsippois êmôn tên archên êmeis eisagometha tou sukophantêsai êmas kai epithesthai êmin tou labein êmas eis paidas kai tous onous êmôn
19 proselthontes de pros ton anthrôpon ton epi tou oikou Iôsêph elalêsan autô en tô pulôni tou oikou
20 legontes deometha kurie katebêmen tên archên priasthai brômata
21 egeneto de ênika êlthomen eis to katalusai kai ênoixamen tous marsippous êmôn kai tode to argurion ekastou en tô marsippô autou to argurion êmôn en stathmô apestrepsamen nun en tais chersin êmôn
22 kai argurion eteron ênegkamen meth eautôn agorasai brômata ouk oidamen tis enebalen to argurion eis tous marsippous êmôn
23 eipen de autois ileôs umin mê phobeisthe o theos umôn kai o theos tôn paterôn umôn edôken umin thêsaurous en tois marsippois umôn to de argurion umôn eudokimoun apechô kai exêgagen pros autous ton Sumeôn
24 kai ênegken udôr nipsai tous podas autôn kai edôken chortasmata tois onois autôn
25 êtoimasan de ta dôra eôs tou elthein Iôsêph mesêmbrias êkousan gar oti ekei mellei aristan
26 eisêlthen de Iôsêph eis tên oikian kai prosênegkan autô ta dôra a eichon en tais chersin autôn eis ton oikon kai prosekunêsan autô epi prosôpon epi tên gên
27 êrôtêsen de autous pôs echete kai eipen autois ei ugiainei o patêr umôn o presbuteros on eipate eti zê
28 oi de eipan ugiainei o pais sou o patêr êmôn eti zê kai eipen eulogêtos o anthrôpos ekeinos tô theô kai kupsantes prosekunêsan autô
29 anablepsas de tois ophthalmois Iôsêph eiden Beniamin ton adelphon autou ton omomêtrion kai eipen outos o adelphos umôn o neôteros on eipate pros me agagein kai eipen o theos eleêsai se teknon
30 etarachthê de Iôsêph sunestrepheto gar ta entera autou epi tô adelphô autou kai ezêtei klausai eiselthôn de eis to tamieion eklausen ekei
31 kai nipsamenos to prosôpon exelthôn enekrateusato kai eipen parathete artous
32 kai parethêkan autô monô kai autois kath eautous kai tois Aiguptiois tois sundeipnousin met autou kath eautous ou gar edunanto oi Aiguptioi sunesthiein meta tôn Ebraiôn artous bdelugma gar estin tois Aiguptiois
33 ekathisan de enantion autou o prôtotokos kata ta presbeia autou kai o neôteros kata tên neotêta autou existanto de oi anthrôpoi ekastos pros ton adelphon autou
34 êran de meridas par autou pros autous emegalunthê de ê meris Beniamin para tas meridas pantôn pentaplasiôs pros tas ekeinôn epion de kai emethusthêsan met autou

Kapitel 44

1 kai eneteilato Iôsêph tô onti epi tês oikias autou legôn plêsate tous marsippous tôn anthrôpôn brômatôn osa ean dunôntai arai kai embalate ekastou to argurion epi tou stomatos tou marsippou
2 kai to kondu mou to arguroun embalate eis ton marsippon tou neôterou kai tên timên tou sitou autou egenêthê de kata to rêma Iôsêph kathôs eipen
3 to prôi diephausen kai oi anthrôpoi apestalêsan autoi kai oi onoi autôn
4 exelthontôn de autôn tên polin ouk apeschon makran kai Iôsêph eipen tô epi tês oikias autou anastas epidiôxon opisô tôn anthrôpôn kai katalêmpsê autous kai ereis autois ti oti antapedôkate ponêra anti kalôn
5 ina ti eklepsate mou to kondu to arguroun ou touto estin en ô pinei o kurios mou autos de oiônismô oiônizetai en autô ponêra suntetelesthe a pepoiêkate
6 eurôn de autous eipen autois kata ta rêmata tauta
7 oi de eipon autô ina ti lalei o kurios kata ta rêmata tauta mê genoito tois paisin sou poiêsai kata to rêma touto
8 ei to men argurion o euromen en tois marsippois êmôn apestrepsamen pros se ek gês Chanaan pôs an klepsaimen ek tou oikou tou kuriou sou argurion ê chrusion
9 par ô an eurethê to kondu tôn paidôn sou apothnêsketô kai êmeis de esometha paides tô kuriô êmôn
10 o de eipen kai nun ôs legete outôs estai o anthrôpos par ô an eurethê to kondu autos estai mou pais umeis de esesthe katharoi
11 kai espeusan kai katheilan ekastos ton marsippon autou epi tên gên kai ênoixan ekastos ton marsippon autou
12 êreuna de apo tou presbuterou arxamenos eôs êlthen epi ton neôteron kai euren to kondu en tô marsippô tô Beniamin
13 kai dierrêxan ta imatia autôn kai epethêkan ekastos ton marsippon autou epi ton onon autou kai epestrepsan eis tên polin
14 eisêlthen de Ioudas kai oi adelphoi autou pros Iôsêph eti autou ontos ekei kai epeson enantion autou epi tên gên
15 eipen de autois Iôsêph ti to pragma touto o epoiêsate ouk oidate oti oiônismô oiônieitai anthrôpos oios egô
16 eipen de Ioudas ti anteroumen tô kuriô ê ti lalêsômen ê ti dikaiôthômen o de theos euren tên adikian tôn paidôn sou idou esmen oiketai tô kuriô êmôn kai êmeis kai par ô eurethê to kondu
17 eipen de Iôsêph mê moi genoito poiêsai to rêma touto o anthrôpos par ô eurethê to kondu autos estai mou pais umeis de anabête meta sôtêrias pros ton patera umôn
18 engisas de autô Ioudas eipen deomai kurie lalêsatô o pais sou rêma enantion sou kai mê thumôthês tô paidi sou oti su ei meta Pharaô
19 kurie su êrôtêsas tous paidas sou legôn ei echete patera ê adelphon
20 kai eipamen tô kuriô estin êmin patêr presbuteros kai paidion gêrôs neôteron autô kai o adelphos autou apethanen autos de monos upeleiphthê tê mêtri autou o de patêr auton êgapêsen
21 eipas de tois paisin sou katagagete auton pros me kai epimeloumai autou
22 kai eipamen tô kuriô ou dunêsetai to paidion katalipein ton patera ean de katalipê ton patera apothaneitai
23 su de eipas tois paisin sou ean mê katabê o adelphos umôn o neôteros meth umôn ou prosthêsesthe eti idein to prosôpon mou
24 egeneto de ênika anebêmen pros ton paida sou patera de êmôn apêngeilamen autô ta rêmata tou kuriou
25 eipen de êmin o patêr êmôn badisate palin agorasate êmin mikra brômata
26 êmeis de eipamen ou dunêsometha katabênai all ei men o adelphos êmôn o neôteros katabainei meth êmôn katabêsometha ou gar dunêsometha idein to prosôpon tou anthrôpou tou adelphou tou neôterou mê ontos meth êmôn
27 eipen de o pais sou o patêr êmôn pros êmas umeis ginôskete oti duo eteken moi ê gunê
28 kai exêlthen o eis ap emou kai eipate oti thêriobrôtos gegonen kai ouk eidon auton eti kai nun
29 ean oun labête kai touton ek prosôpou mou kai sumbê autô malakia en tê odô kai kataxete mou to gêras meta lupês eis adou
30 nun oun ean eisporeuômai pros ton paida sou patera de êmôn kai to paidarion mê ê meth êmôn ê de psuchê autou ekkrematai ek tês toutou psuchês
31 kai estai en tô idein auton mê on to paidarion meth êmôn teleutêsei kai kataxousin oi paides sou to gêras tou paidos sou patros de êmôn met odunês eis adou
32 o gar pais sou ekdedektai to paidion para tou patros legôn ean mê agagô auton pros se kai stêsô auton enantion sou êmartêkôs esomai pros ton patera pasas tas êmeras
33 nun oun paramenô soi pais anti tou paidiou oiketês tou kuriou to de paidion anabêtô meta tôn adelphôn
34 pôs gar anabêsomai pros ton patera tou paidiou mê ontos meth êmôn ina mê idô ta kaka a eurêsei ton patera mou

Kapitel 45

1 kai ouk êdunato Iôsêph anechesthai pantôn tôn parestêkotôn autô all eipen exaposteilate pantas ap emou kai ou pareistêkei oudeis eti tô Iôsêph ênika anegnôrizeto tois adelphois autou
2 kai aphêken phônên meta klauthmou êkousan de pantes oi Aiguptioi kai akouston egeneto eis ton oikon Pharaô
3 eipen de Iôsêph pros tous adelphous autou egô eimi Iôsêph eti o patêr mou zê kai ouk edunanto oi adelphoi apokrithênai autô etarachthêsan gar
4 eipen de Iôsêph pros tous adelphous autou engisate pros me kai êngisan kai eipen egô eimi Iôsêph o adelphos umôn on apedosthe eis Aigupton
5 nun oun mê lupeisthe mêde sklêron umin phanêtô oti apedosthe me ôde eis gar zôên apesteilen me o theos emprosthen umôn
6 touto gar deuteron etos limos epi tês gês kai eti loipa pente etê en ois ouk estai arotriasis oude amêtos
7 apesteilen gar me o theos emprosthen umôn upoleipesthai umôn kataleimma epi tês gês kai ekthrepsai umôn kataleipsin megalên
8 nun oun ouch umeis me apestalkate ôde all ê o theos kai epoiêsen me ôs patera Pharaô kai kurion pantos tou oikou autou kai archonta pasês gês Aiguptou
9 speusantes oun anabête pros ton patera mou kai eipate autô tade legei o uios sou Iôsêph epoiêsen me o theos kurion pasês gês Aiguptou katabêthi oun pros me kai mê meinês
10 kai katoikêseis en gê Gesem Arabias kai esê engus mou su kai oi uioi sou kai oi uioi tôn uiôn sou ta probata sou kai ai boes sou kai osa soi estin
11 kai ekthrepsô se ekei eti gar pente etê limos ina mê ektribês su kai oi uioi sou kai panta ta uparchonta sou
12 idou oi ophthalmoi umôn blepousin kai oi ophthalmoi Beniamin tou adelphou mou oti to stoma mou to laloun pros umas
13 apangeilate oun tô patri mou pasan tên doxan mou tên en Aiguptô kai osa eidete kai tachunantes katagagete ton patera mou ôde
14 kai epipesôn epi ton trachêlon Beniamin tou adelphou autou eklausen ep autô kai Beniamin eklausen epi tô trachêlô autou
15 kai kataphilêsas pantas tous adelphous autou eklausen ep autois kai meta tauta elalêsan oi adelphoi autou pros auton
16 kai dieboêthê ê phônê eis ton oikon Pharaô legontes êkasin oi adelphoi Iôsêph echarê de Pharaô kai ê therapeia autou
17 eipen de Pharaô pros Iôsêph eipon tois adelphois sou touto poiêsate gemisate ta poreia umôn kai apelthate eis gên Chanaan
18 kai paralabontes ton patera umôn kai ta uparchonta umôn êkete pros me kai dôsô umin pantôn tôn agathôn Aiguptou kai phagesthe ton muelon tês gês
19 su de enteilai tauta labein autois amaxas ek gês Aiguptou tois paidiois umôn kai tais gunaixin kai analabontes ton patera umôn paraginesthe
20 kai mê pheisêsthe tois ophthalmois tôn skeuôn umôn ta gar panta agatha Aiguptou umin estai
21 epoiêsan de outôs oi uioi Israêl edôken de Iôsêph autois amaxas kata ta eirêmena upo Pharaô tou basileôs kai edôken autois episitismon eis tên odon
22 kai pasin edôken dissas stolas tô de Beniamin edôken triakosious chrusous kai pente exallassousas stolas
23 kai tô patri autou apesteilen kata ta auta kai deka onous airontas apo pantôn tôn agathôn Aiguptou kai deka êmionous airousas artous tô patri autou eis odon
24 exapesteilen de tous adelphous autou kai eporeuthêsan kai eipen autois mê orgizesthe en tê odô
25 kai anebêsan ex Aiguptou kai êlthon eis gên Chanaan pros Iakôb ton patera autôn
26 kai anêngeilan autô legontes oti o uios sou Iôsêph zê kai autos archei pasês gês Aiguptou kai exestê ê dianoia Iakôb ou gar episteusen autois
27 elalêsan de autô panta ta rêthenta upo Iôsêph osa eipen autois idôn de tas amaxas as apesteilen Iôsêph ôste analabein auton anezôpurêsen to pneuma Iakôb tou patros autôn
28 eipen de Israêl mega moi estin ei eti Iôsêph o uios mou zê poreutheis opsomai auton pro tou apothanein me

Kapitel 46

1 aparas de Israêl autos kai panta ta autou êlthen epi to phrear tou orkou kai ethusen thusian tô theô tou patros autou Isaak
2 eipen de o theos Israêl en oramati tês nuktos eipas Iakôb Iakôb o de eipen ti estin
3 legôn egô eimi o theos tôn paterôn sou mê phobou katabênai eis Aigupton eis gar ethnos mega poiêsô se ekei
4 kai egô katabêsomai meta sou eis Aigupton kai egô anabibasô se eis telos kai Iôsêph epibalei tas cheiras epi tous ophthalmous sou
5 anestê de Iakôb apo tou phreatos tou orkou kai anelabon oi uioi Israêl ton patera autôn kai tên aposkeuên kai tas gunaikas autôn epi tas amaxas as apesteilen Iôsêph arai auton
6 kai analabontes ta uparchonta autôn kai pasan tên ktêsin ên ektêsanto en gê Chanaan eisêlthon eis Aigupton Iakôb kai pan to sperma autou met autou
7 uioi kai oi uioi tôn uiôn autou met autou thugateres kai thugateres tôn uiôn autou kai pan to sperma autou êgagen eis Aigupton
8 tauta de ta onomata tôn uiôn Israêl tôn eiselthontôn eis Aigupton Iakôb kai oi uioi autou prôtotokos Iakôb Roubên
9 uioi de Roubên Enôch kai Phallous Asrôn kai Charmi
10 uioi de Sumeôn Iemouêl kai Iamin kai Aôd kai Iachin kai Saar kai Saoul uios tês Chananitidos
11 uioi de Leui Gêrsôn Kaath kai Merari
12 uioi de Iouda Êr kai Aunan kai Sêlôm kai Phares kai Zara apethanen de Êr kai Aunan en gê Chanaan egenonto de uioi Phares Asrôn kai Iemouêl
13 uioi de Issachar Thôla kai Phoua kai Iasoub kai Zambram
14 uioi de Zaboulôn Sered kai Allôn kai Aloêl
15 outoi uioi Leias ous eteken tô Iakôb en Mesopotamia tês Surias kai Dinan tên thugatera autou pasai ai psuchai uioi kai thugateres triakonta treis
16 uioi de Gad Saphôn kai Angis kai Saunis kai Thasoban kai Aêdis kai Aroêdis kai Aroêlis
17 uioi de Asêr Iemna kai Iesoua kai Ieoul kai Baria kai Sara adelphê autôn uioi de Baria Chobor kai Melchiêl
18 outoi uioi Zelphas ên edôken Laban Leia tê thugatri autou ê eteken toutous tô Iakôb deka ex psuchas
19 uioi de Rachêl gunaikos Iakôb Iôsêph kai Beniamin
20 egenonto de uioi Iôsêph en gê Aiguptô ous eteken autô Asenneth thugatêr Petephrê iereôs Êliou poleôs ton Manassê kai ton Ephraim egenonto de uioi Manassê ous eteken autô ê pallakê ê Sura ton Machir Machir de egennêsen ton Galaad uioi de Ephraim adelphou Manassê Soutalaam kai Taam uioi de Soutalaam Edem
21 uioi de Beniamin Bala kai Chobôr kai Asbêl egenonto de uioi Bala Gêra kai Noeman kai Agchis kai Rôs kai Mamphin kai Ophimin Gêra de egennêsen ton Arad
22 outoi uioi Rachêl ous eteken tô Iakôb pasai psuchai deka oktô
23 uioi de Dan Asom
24 kai uioi Nephthali Asiêl kai Gôuni kai Issaar kai Sullêm
25 outoi uioi Ballas ên edôken Laban Rachêl tê thugatri autou ê eteken toutous tô Iakôb pasai psuchai epta
26 pasai de psuchai ai eiselthousai meta Iakôb eis Aigupton oi exelthontes ek tôn mêrôn autou chôris tôn gunaikôn uiôn Iakôb pasai psuchai exêkonta ex
27 uioi de Iôsêph oi genomenoi autô en gê Aiguptô psuchai ennea pasai psuchai oikou Iakôb ai eiselthousai eis Aigupton ebdomêkonta pente
28 ton de Ioudan apesteilen emprosthen autou pros Iôsêph sunantêsai autô kath Êrôôn polin eis gên Ramessê
29 zeuxas de Iôsêph ta armata autou anebê eis sunantêsin Israêl tô patri autou kath Êrôôn polin kai ophtheis autô epepesen epi ton trachêlon autou kai eklausen klauthmô pleioni
30 kai eipen Israêl pros Iôsêph apothanoumai apo tou nun epei eôraka to prosôpon sou eti gar su zês
31 eipen de Iôsêph pros tous adelphous autou anabas apangelô tô Pharaô kai erô autô oi adelphoi mou kai o oikos tou patros mou oi êsan en gê Chanaan êkasin pros me
32 oi de andres eisin poimenes andres gar ktênotrophoi êsan kai ta ktênê kai tous boas kai panta ta autôn ageiochasin
33 ean oun kalesê umas Pharaô kai eipê umin ti to ergon umôn estin
34 ereite andres ktênotrophoi esmen oi paides sou ek paidos eôs tou nun kai êmeis kai oi pateres êmôn ina katoikêsête en gê Gesem Arabia bdelugma gar estin Aiguptiois pas poimên probatôn

Kapitel 47

1 elthôn de Iôsêph apêngeilen tô Pharaô legôn o patêr mou kai oi adelphoi mou kai ta ktênê kai oi boes autôn kai panta ta autôn êlthon ek gês Chanaan kai idou eisin en gê Gesem
2 apo de tôn adelphôn autou parelaben pente andras kai estêsen autous enantion Pharaô
3 kai eipen Pharaô tois adelphois Iôsêph ti to ergon umôn oi de eipan tô Pharaô poimenes probatôn oi paides sou kai êmeis kai oi pateres êmôn
4 eipan de tô Pharaô paroikein en tê gê êkamen ou gar estin nomê tois ktênesin tôn paidôn sou enischusen gar o limos en gê Chanaan nun oun katoikêsomen oi paides sou en gê Gesem
5 eipen de Pharaô tô Iôsphê katoikeitôsan en gê Gesem ei de epistê oti eisin en autois andres dunatoi katastêson autous archontas tôn emôn ktênôn êlthon de eis Aigupton pros Iôsêph Iakôb kai oi uioi autou kai êkousen Pharaô basileus Aiguptou kai eipen Pharaô pros Iôsêph legôn o patêr sou kai oi adelphoi sou êkasi pros se
6 idou ê gê Aiguptou enantion sou estin en tê beltistê gê katoikison ton patera sou kai tous adelphous sou
7 eisêgagen de Iôsêph Iakôb ton patera autou kai estêsen auton enantion Pharaô kai eulogêsen Iakôb ton Pharaô
8 eipen de Pharaô tô Iakôb posa etê êmerôn tês zôês sou
9 kai eipen Iakôb tô Pharaô ai êmerai tôn etôn tês zôês mou as paroikô ekaton triakonta etê mikrai kai ponêrai gegonasin ai êmerai tôn etôn tês zôês mou ouk aphikonto eis tas êmeras tôn etôn tês zôês tôn paterôn mou as êmeras parôkêsan
10 kai eulogêsas Iakôb ton Pharaô exêlthen ap autou
11 kai katôkisen Iôsêph ton patera kai tous adelphous autou kai edôken autois kataschesin en gê Aiguptou en tê beltistê gê en gê Ramessê katha prosetaxen Pharaô
12 kai esitometrei Iôsêph tô patri kai tois adelphois autou kai panti tô oikô tou patros autou siton kata sôma
13 sitos de ouk ên en pasê tê gê enischusen gar o limos sphodra exelipen de ê gê Aiguptou kai ê gê Chanaan apo tou limou
14 sunêgagen de Iôsêph pan to argurion to eurethen en gê Aiguptou kai en gê Chanaan tou sitou ou êgorazon kai esitometrei autois kai eisênegken Iôsêph pan to argurion eis ton oikon Pharaô
15 kai exelipen pan to argurion ek gês Aiguptou kai ek gês Chanaan êlthon de pantes oi Aiguptioi pros Iôsêph legontes dos êmin artous kai ina ti apothnêskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion êmôn
16 eipen de autois Iôsêph pherete ta ktênê umôn kai dôsô umin artous anti tôn ktênôn umôn ei ekleloipen to argurion
17 êgagon de ta ktênê pros Iôsêph kai edôken autois Iôsêph artous anti tôn ippôn kai anti tôn probatôn kai anti tôn boôn kai anti tôn onôn kai exethrepsen autous en artois anti pantôn tôn ktênôn autôn en tô eniautô ekeinô
18 exêlthen de to etos ekeino kai êlthon pros auton en tô etei tô deuterô kai eipan autô mêpote ektribômen apo tou kuriou êmôn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparchonta kai ta ktênê pros se ton kurion kai ouch upoleipetai êmin enantion tou kuriou êmôn all ê to idion sôma kai ê gê êmôn
19 ina oun mê apothanômen enantion sou kai ê gê erêmôthê ktêsai êmas kai tên gên êmôn anti artôn kai esometha êmeis kai ê gê êmôn paides Pharaô dos sperma ina speirômen kai zômen kai mê apothanômen kai ê gê ouk erêmôthêsetai
20 kai ektêsato Iôsêph pasan tên gên tôn Aiguptiôn tô Pharaô apedonto gar oi Aiguptioi tên gên autôn tô Pharaô epekratêsen gar autôn o limos kai egeneto ê gê Pharaô
21 kai ton laon katedoulôsato autô eis paidas ap akrôn oriôn Aiguptou eôs tôn akrôn
22 chôris tês gês tôn iereôn monon ouk ektêsato tautên Iôsêph en dosei gar edôken doma tois iereusin Pharaô kai êsthion tên dosin ên edôken autois Pharaô dia touto ouk apedonto tên gên autôn
23 eipen de Iôsêph pasi tois Aiguptiois idou kektêmai umas kai tên gên umôn sêmeron tô Pharaô labete eautois sperma kai speirate tên gên
24 kai estai ta genêmata autês dôsete to pempton meros tô Pharaô ta de tessara merê estai umin autois eis sperma tê gê kai eis brôsin umin kai pasin tois en tois oikois umôn
25 kai eipan sesôkas êmas euromen charin enantion tou kuriou êmôn kai esometha paides Pharaô
26 kai etheto autois Iôsêph eis prostagma eôs tês êmeras tautês epi gên Aiguptou tô Pharaô apopemptoun chôris tês gês tôn iereôn monon ouk ên tô Pharaô
27 katôkêsen de Israêl en gê Aiguptô epi tês gês Gesem kai eklêronomêsan ep autês kai êuxêthêsan kai eplêthunthêsan sphodra
28 epezêsen de Iakôb en gê Aiguptô deka epta etê egenonto de ai êmerai Iakôb eniautôn tês zôês autou ekaton tessarakonta epta etê
29 êngisan de ai êmerai Israêl tou apothanein kai ekalesen ton uion autou Iôsêph kai eipen autô ei eurêka charin enantion sou upothes tên cheira sou upo ton mêron mou kai poiêseis ep eme eleêmosunên kai alêtheian tou mê me thapsai en Aiguptô
30 alla koimêthêsomai meta tôn paterôn mou kai areis me ex Aiguptou kai thapseis me en tô taphô autôn o de eipen egô poiêsô kata to rêma sou
31 eipen de omoson moi kai ômosen autô kai prosekunêsen Israêl epi to akron tês rabdou autou

Kapitel 48

1 egeneto de meta ta rêmata tauta kai apêngelê tô Iôsêph oti o patêr sou enochleitai kai analabôn tous duo uious autou ton Manassê kai ton Ephraim êlthen pros Iakôb
2 apêngelê de tô Iakôb legontes idou o uios sou Iôsêph erchetai pros se kai enischusas Israêl ekathisen epi tên klinên
3 kai eipen Iakôb tô Iôsêph o theos mou ôphthê moi en Louza en gê Chanaan kai eulogêsen me
4 kai eipen moi idou egô auxanô se kai plêthunô se kai poiêsô se eis sunagôgas ethnôn kai dôsô soi tên gên tautên kai tô spermati sou meta se eis kataschesin aiônion
5 nun oun oi duo uioi sou oi genomenoi soi en Aiguptô pro tou me elthein pros se eis Aigupton emoi eisin Ephraim kai Manassê ôs Roubên kai Sumeôn esontai moi
6 ta de ekgona a ean gennêsês meta tauta soi esontai epi tô onomati tôn adelphôn autôn klêthêsontai en tois ekeinôn klêrois
7 egô de ênika êrchomên ek Mesopotamias tês Surias apethanen Rachêl ê mêtêr sou en gê Chanaan engizontos mou kata ton ippodromon chabratha tês gês tou elthein Ephratha kai katôruxa autên en tê odô tou ippodromou autê estin Baithleem
8 idôn de Israêl tous uious Iôsêph eipen tines soi outoi
9 eipen de Iôsêph tô patri autou uioi mou eisin ous edôken moi o theos entautha kai eipen Iakôb prosagage moi autous ina eulogêsô autous
10 oi de ophthalmoi Israêl ebaruôpêsan apo tou gêrous kai ouk êdunato blepein kai êngisen autous pros auton kai ephilêsen autous kai perielaben autous
11 kai eipen Israêl pros Iôsêph idou tou prosôpou sou ouk esterêthên kai idou edeixen moi o theos kai to sperma sou
12 kai exêgagen Iôsêph autous apo tôn gonatôn autou kai prosekunêsan autô epi prosôpon epi tês gês
13 labôn de Iôsêph tous duo uious autou ton te Ephraim en tê dexia ex aristerôn de Israêl ton de Manassê en tê aristera ek dexiôn de Israêl êngisen autous autô
14 ekteinas de Israêl tên cheira tên dexian epebalen epi tên kephalên Ephraim outos de ên o neôteros kai tên aristeran epi tên kephalên Manassê enallax tas cheiras
15 kai êulogêsen autous kai eipen o theos ô euêrestêsan oi pateres mou enantion autou Abraam kai Isaak o theos o trephôn me ek neotêtos eôs tês êmeras tautês
16 o angelos o ruomenos me ek pantôn tôn kakôn eulogêsai ta paidia tauta kai epiklêthêsetai en autois to onoma mou kai to onoma tôn paterôn mou Abraam kai Isaak kai plêthuntheiêsan eis plêthos polu epi tês gês
17 idôn de Iôsêph oti epebalen o patêr tên dexian autou epi tên kephalên Ephraim baru autô katephanê kai antelabeto Iôsêph tês cheiros tou patros autou aphelein autên apo tês kephalês Ephraim epi tên kephalên Manassê
18 eipen de Iôsêph tô patri autou ouch outôs pater outos gar o prôtotokos epithes tên dexian sou epi tên kephalên autou
19 kai ouk êthelêsen alla eipen oida teknon oida kai outos estai eis laon kai outos upsôthêsetai alla o adelphos autou o neôteros meizôn autou estai kai to sperma autou estai eis plêthos ethnôn
20 kai eulogêsen autous en tê êmera ekeinê legôn en umin eulogêthêsetai Israêl legontes poiêsai se o theos ôs Ephraim kai ôs Manassê kai ethêken ton Ephraim emprosthen tou Manassê
21 eipen de Israêl tô Iôsêph idou egô apothnêskô kai estai o theos meth umôn kai apostrepsei umas eis tên gên tôn paterôn umôn
22 egô de didômi soi Sikima exaireton uper tous adelphous sou ên elabon ek cheiros Amorraiôn en machaira mou kai toxô

Kapitel 49

1 ekalesen de Iakôb tous uious autou kai eipen sunachthête ina anangeilô umin ti apantêsei umin ep eschatôn tôn êmerôn
2 athroisthête kai akousate uioi Iakôb akousate Israêl tou patros umôn
3 Roubên prôtotokos mou su ischus mou kai archê teknôn mou sklêros pheresthai kai sklêros authadês
4 exubrisas ôs udôr mê ekzesês anebês gar epi tên koitên tou patros sou tote emianas tên strômnên ou anebês
5 Sumeôn kai Leui adelphoi sunetelesan adikian ex aireseôs autôn
6 eis boulên autôn mê elthoi ê psuchê mou kai epi tê sustasei autôn mê ereisai ta êpata mou oti en tô thumô autôn apekteinan anthrôpous kai en tê epithumia autôn eneurokopêsan tauron
7 epikataratos o thumos autôn oti authadês kai ê mênis autôn oti esklêrunthê diameriô autous en Iakôb kai diasperô autous en Israêl
8 Iouda se ainesaisan oi adelphoi sou ai cheires sou epi nôtou tôn echthrôn sou proskunêsousin soi oi uioi tou patros sou
9 skumnos leontos Iouda ek blastou uie mou anebês anapesôn ekoimêthês ôs leôn kai ôs skumnos tis egerei auton
10 ouk ekleipsei archôn ex Iouda kai êgoumenos ek tôn mêrôn autou eôs an elthê ta apokeimena autô kai autos prosdokia ethnôn
11 desmeuôn pros ampelon ton pôlon autou kai tê eliki ton pôlon tês onou autou plunei en oinô tên stolên autou kai en aimati staphulês tên peribolên autou
12 charopoi oi ophthalmoi autou apo oinou kai leukoi oi odontes autou ê gala
13 Zaboulôn paralios katoikêsei kai autos par ormon ploiôn kai paratenei eôs Sidônos
14 Issachar to kalon epethumêsen anapauomenos ana meson tôn klêrôn
15 kai idôn tên anapausin oti kalê kai tên gên oti piôn upethêken ton ômon autou eis to ponein kai egenêthê anêr geôrgos
16 Dan krinei ton eautou laon ôsei kai mia phulê en Israêl
17 kai genêthêtô Dan ophis eph odou egkathêmenos epi tribou daknôn pternan ippou kai peseitai o ippeus eis ta opisô
18 tên sôtêrian perimenô kuriou
19 Gad peiratêrion peirateusei auton autos de peirateusei autôn kata podas
20 Asêr piôn autou o artos kai autos dôsei truphên archousin
21 Nephthali stelechos aneimenon epididous en tô genêmati kallos
22 uios êuxêmenos Iôsêph uios êuxêmenos zêlôtos uios mou neôtatos pros me anastrepson
23 eis on diabouleuomenoi eloidoroun kai eneichon autô kurioi toxeumatôn
24 kai sunetribê meta kratous ta toxa autôn kai exeluthê ta neura brachionôn cheirôn autôn dia cheira dunastou Iakôb ekeithen o katischusas Israêl
25 para theou tou patros sou kai eboêthêsen soi o theos o emos kai eulogêsen se eulogian ouranou anôthen kai eulogian gês echousês panta eneken eulogias mastôn kai mêtras
26 eulogias patros sou kai mêtros sou uperischusen ep eulogiais oreôn monimôn kai ep eulogiais thinôn aenaôn esontai epi kephalên Iôsêph kai epi koruphês ôn êgêsato adelphôn
27 Beniamin lukos arpax to prôinon edetai eti kai eis to esperas diadôsei trophên
28 pantes outoi uioi Iakôb dôdeka kai tauta elalêsen autois o patêr autôn kai eulogêsen autous ekaston kata tên eulogian autou eulogêsen autous
29 kai eipen autois egô prostithemai pros ton emon laon thapsate me meta tôn paterôn mou en tô spêlaiô o estin en tô agrô Ephrôn tou Chettaiou
30 en tô spêlaiô tô diplô tô apenanti Mambrê en tê gê Chanaan o ektêsato Abraam to spêlaion para Ephrôn tou Chettaiou en ktêsei mnêmeiou
31 ekei ethapsan Abraam kai Sarran tên gunaika autou ekei ethapsan Isaak kai Rebekkan tên gunaika autou kai ekei ethapsa Leian
32 en ktêsei tou agrou kai tou spêlaiou tou ontos en autô para tôn uiôn Chet
33 kai katepausen Iakôb epitassôn tois uiois autou kai exaras tous podas autou epi tên klinên exelipen kai prosetethê pros ton laon autou

Kapitel 50

1 kai epipesôn Iôsêph epi to prosôpon tou patros autou eklausen ep auton kai ephilêsen auton
2 kai prosetaxen Iôsêph tois paisin autou tois entaphiastais entaphiasai ton patera autou kai enetaphiasan oi entaphiastai ton Israêl
3 kai eplêrôsan autou tessarakonta êmeras outôs gar katarithmountai ai êmerai tês taphês kai epenthêsen auton Aiguptos ebdomêkonta êmeras
4 epeidê de parêlthon ai êmerai tou penthous elalêsen Iôsêph pros tous dunastas Pharaô legôn ei euron charin enantion umôn lalêsate peri emou eis ta ôta Pharaô legontes
5 o patêr mou ôrkisen me legôn en tô mnêmeiô ô ôruxa emautô en gê Chanaan ekei me thapseis nun oun anabas thapsô ton patera mou kai epaneleusomai
6 kai eipen Pharaô anabêthi thapson ton patera sou kathaper ôrkisen se
7 kai anebê Iôsêph thapsai ton patera autou kai sunanebêsan met autou pantes oi paides Pharaô kai oi presbuteroi tou oikou autou kai pantes oi presbuteroi tês gês Aiguptou
8 kai pasa ê panoikia Iôsêph kai oi adelphoi autou kai pasa ê oikia ê patrikê autou kai tên sungeneian kai ta probata kai tous boas upeliponto en gê Gesem
9 kai sunanebêsan met autou kai armata kai ippeis kai egeneto ê parembolê megalê sphodra
10 kai paregenonto eph alôna Atad o estin peran tou Iordanou kai ekopsanto auton kopeton megan kai ischuron sphodra kai epoiêsen to penthos tô patri autou epta êmeras
11 kai eidon oi katoikoi tês gês Chanaan to penthos en alôni Atad kai eipan penthos mega touto estin tois Aiguptiois dia touto ekalesen to onoma autou Penthos Aiguptou o estin peran tou Iordanou
12 kai epoiêsan autô outôs oi uioi autou kai ethapsan auton ekei
13 kai anelabon auton oi uioi autou eis gên Chanaan kai ethapsan auton eis to spêlaion to diploun o ektêsato Abraam to spêlaion en ktêsei mnêmeiou para Ephrôn tou Chettaiou katenanti Mambrê
14 kai apestrepsen Iôsêph eis Aigupton autos kai oi adelphoi autou kai oi sunanabantes thapsai ton patera autou
15 idontes de oi adelphoi Iôsêph oti tethnêken o patêr autôn eipan mêpote mnêsikakêsê êmin Iôsêph kai antapodoma antapodô êmin panta ta kaka a enedeixametha autô
16 kai paregenonto pros Iôsêph legontes o patêr sou ôrkisen pro tou teleutêsai auton legôn
17 outôs eipate Iôsêph aphes autois tên adikian kai tên amartian autôn oti ponêra soi enedeixanto kai nun dexai tên adikian tôn therapontôn tou theou tou patros sou kai eklausen Iôsêph lalountôn autôn pros auton
18 kai elthontes pros auton eipan oide êmeis soi oiketai
19 kai eipen autois Iôsêph mê phobeisthe tou gar theou eimi egô
20 umeis ebouleusasthe kat emou eis ponêra o de theos ebouleusato peri emou eis agatha opôs an genêthê ôs sêmeron ina diatraphê laos polus
21 kai eipen autois mê phobeisthe egô diathrepsô umas kai tas oikias umôn kai parekalesen autous kai elalêsen autôn eis tên kardian
22 kai katôkêsen Iôsêph en Aiguptô autos kai oi adelphoi autou kai pasa ê panoikia tou patros autou kai ezêsen Iôsêph etê ekaton deka
23 kai eiden Iôsêph Ephraim paidia eôs tritês geneas kai uioi Machir tou uiou Manassê etechthêsan epi mêrôn Iôsêph
24 kai eipen Iôsêph tois adelphois autou legôn egô apothnêskô episkopê de episkepsetai umas o theos kai anaxei umas ek tês gês tautês eis tên gên ên ômosen o theos tois patrasin êmôn Abraam kai Isaak kai Iakôb
25 kai ôrkisen Iôsêph tous uious Israêl legôn en tê episkopê ê episkepsetai umas o theos kai sunanoisete ta osta mou enteuthen meth umôn
26 kai eteleutêsen Iôsêph etôn ekaton deka kai ethapsan auton kai ethêkan en tê sorô en Aiguptô

Andre bøger