Første Korintherbrev

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Første Korintherbrev. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Første Korintherbrev og fra 1944: Første Korintherbrev.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS KORINTHIOUS EPISTOLÊ PRÔTÊ

Kapitel 1

I Københavns domkirke afbilder Thorvaldsen Paulus som en af de 12 disciple.
Paulus i Københavns Domkirke

1 Paulos klêtos apostolos Iêsou Christou dia thelêmatos theou kai Sôsthenês o adelphos 2 tê ekklêsia tou theou tê ousê en Korinthô, êgiasmenois en Christô Iêsou, klêtois agiois, sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou êmôn Iêsou Christou en panti topô autôn kai êmôn 3 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou Iêsou Christou.

4 Eucharistô tô theô pantote peri umôn epi tê chariti tou theou tê dotheisê umin en Christô Iêsou, 5 oti en panti eploutisthête en autô, en panti logô kai pasê gnôsei, 6 kathôs to marturion tou Christou ebebaiôthê en umin, 7 ôste umas mê ustereisthai en mêdeni charismati apekdechomenous tên apokalupsin tou kuriou êmôn Iêsou Christou 8 os kai bebaiôsei umas eôs telous anegklêtous en tê êmera tou kuriou êmôn Iêsou [Christou]. 9 pistos o theos, di’ ou eklêthête eis koinônian tou uiou autou Iêsou Christou tou kuriou êmôn.

10 Parakalô de umas adelphoi, dia tou onomatos tou kuriou êmôn Iêsou Christou, ina to auto legête pantes kai mê ê en umin schismata ête de katêrtismenoi en tô autô noi kai en tê autê gnômê. 11 edêlôthê gar moi peri umôn, adelphoi mou upo tôn Chloês oti erides en umin eisin. 12 legô de touto oti ekastos umôn legei egô men eimi Paulou, egô de Apollô, egô de Kêpha, egô de Christou. 13 memeristai o Christos? mê Paulos estaurôthê uper umôn, ê eis to onoma Paulou ebaptisthête? 14 eucharistô oti oudena umôn ebaptisa ei mê Krispon kai Gaion, 15 ina mê tis eipê oti eis to emon onoma ebaptisthête. 16 ebaptisa de kai ton Stephana oikon, loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa. 17 ou gar apesteilen me Christos baptizein alla euangelizesthai, ouk en sophia logou, ina mê kenôthê o stauros tou Christou.

18 O logos gar o tou staurou tois men apollumenois môria estin, tois de sôzomenois êmin dunamis theou estin. 19 gegraptai gar

apolô tên sophian tôn sophôn
kai tên sunesin tôn sunetôn athetêsô.

20 pou sophos? pou grammateus? pou suzêtêtês tou aiônos toutou? ouchi emôranen o theos tên sophian tou kosmou? 21 epeidê gar en tê sophia tou theou ouk egnô o kosmos dia tês sophias ton theon, eudokêsen o theos dia tês môrias tou kêrugmatos sôsai tous pisteuontas 22 epeidê kai Ioudaioi sêmeia aitousin kai Ellênes sophian zêtousin, 23 êmeis de kêrussomen Christon estaurômenon, Ioudaiois men skandalon, ethnesin de môrian, 24 autois de tois klêtois, Ioudaiois te kai Ellêsin, Christon theou dunamin kai theou sophian 25 oti to môron tou theou sophôteron tôn anthrôpôn estin kai to asthenes tou theou ischuroteron tôn anthrôpôn.

26 blepete gar tên klêsin umôn, adelphoi, oti ou polloi sophoi kata sarka, ou polloi dunatoi, ou polloi eugeneis 27 alla ta môra tou kosmou exelexato o theos, ina kataischunê tous sophous, kai ta asthenê tou kosmou exelexato o theos, ina kataischunê ta ischura, 28 kai ta agenê tou kosmou kai ta exouthenêmena exelexato o theos, [kai] ta mê onta, ina ta onta katargêsê, 29 opôs mê kauchêsêtai pasa sarx enôpion tou theou, 30 ex autou de umeis este en Christô Iêsou, os egenêthê sophia êmin apo theou, dikaiosunê te kai agiasmos kai apolutrôsis, 31 ina kathôs gegraptai o kauchômenos en kuriô kauchasthô.

Kapitel 2

1 Kagô elthôn pros umas adelphoi, êlthon ou kath’ uperochên logou ê sophias katangellôn umin to mustêrion tou theou. 2 ou gar ekrina ti eidenai en umin ei mê Iêsoun Christon kai touton estaurômenon. 3 kagô en astheneia kai en phobô kai en tromô pollô egenomên pros umas, 4 kai o logos mou kai to kêrugma mou ouk en peithois sophias logois all’ en apodeixei pneumatos kai dunameôs, 5 ina ê pistis umôn mê ê en sophia anthrôpôn all’ en dunamei theou.

6 Sophian de laloumen en tois teleiois, sophian de ou tou aiônos toutou oude tôn archontôn tou aiônos toutou tôn katargoumenôn 7 alla laloumen theou sophian en mustêriô tên apokekrummenên, ên proôrisen o theos pro tôn aiônôn eis doxan êmôn, 8 ên oudeis tôn archontôn tou aiônos toutou egnôken ei gar egnôsan ouk an ton kurion tês doxês estaurôsan. 9 alla kathôs gegraptai

osa êtoimasen o theos tois agapôsin auton. 10 êmin gar apekalupsen o theos dia tou pneumatos to gar pneuma panta erauna kai ta bathê tou theou. 11 tis gar oiden anthrôpôn ta tou anthrôpou ei mê to pneuma tou anthrôpou to en autô? outôs kai ta tou theou oudeis egnôken ei mê to pneuma tou theou. 12 êmeis de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou theou, ina eidômen ta upo tou theou charisthenta êmin 13 a kai laloumen ouk en didaktois anthrôpinês sophias logois all’ en didaktois pneumatos pneumatikois pneumatika sugkrinontes. 14 psuchikos de anthrôpos ou dechetai ta tou pneumatos tou theou môria gar autô estin kai ou dunatai gnônai, oti pneumatikôs anakrinetai. 15 o de pneumatikos anakrinei men panta, autos de up’ oudenos anakrinetai.

16 tis gar egnô noun kuriou,
os sumbibasei auton?

êmeis de noun Christou echomen.

Kapitel 3

1 Kagô, adelphoi, ouk êdunêthên lalêsai umin ôs pneumatikois all’ ôs sarkinois, ôs nêpiois en Christô. 2 gala umas epotisa ou brôma oupô gar edunasthe. all’ oude [eti] nun dunasthe, 3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zêlos kai eris, ouchi sarkikoi este, kai kata anthrôpon peripateite? 4 otan gar legê tis egô men eimi Paulou, eteros de egô Apollô, ouk anthrôpoi este? 5 Ti oun estin Apollôs? ti de estin Paulos? diakonoi di’ ôn episteusate kai ekastô ôs o kurios edôken. 6 egô ephuteusa, Apollôs epotisen, alla o theos êuxanen 7 ôste oute o phuteuôn estin ti oute o potizôn all’ o auxanôn theos. 8 o phuteuôn de kai o potizôn en eisin, ekastos de ton idion misthon lêmpsetai kata ton idion kopon 9 theou gar esmen sunergoi theou geôrgion, theou oikodomê este.

10 Kata tên charin tou theou tên dotheisan moi ôs sophos architektôn themelion ethêka, allos de epoikodomei. ekastos de blepetô pôs epoikodomei. 11 themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton keimenon, os estin Iêsous Christos. 12 ei de tis epoikodomei epi ton themelion chrusion, argurion, lithous timious, xula, chorton kalamên, 13 ekastou to ergon phaneron genêsetai, ê gar êmera dêlôsei, oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur auto dokimasei. 14 ei tinos to ergon menei o epoikodomêsen, misthon lêmpsetai 15 ei tinos to ergon katakaêsetai, zêmiôthêsetai, autos de sôthêsetai, outôs de ôs dia puros. 16 Ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou en umin oikei? 17 ei tis ton naon tou theou phtheirei, phtherei touton o theos o gar naos tou theou agios estin, oitines este umeis.

18 Mêdeis eauton exapatatô ei tis dokei sophos einai en umin en tô aiôni toutô, môros genesthô, ina genêtai sophos. 19 ê gar sophia tou kosmou toutou môria para tô theô estin. gegraptai gar

o drassomenos tous sophous
en tê panourgia autôn

20 kai palin

kurios ginôskei tous dialogismous tôn sophôn
oti eisin mataioi.

21 ôste mêdeis kauchasthô en anthrôpois panta gar umôn estin, 22 eite Paulos eite Apollôs eite Kêphas, eite kosmos eite zôê eite thanatos, eite enestôta eite mellonta panta umôn, 23 umeis de Christou, Christos de theou.

Kapitel 4

1 outôs êmas logizesthô anthrôpos ôs upêretas Christou kai oikonomous mustêriôn theou. 2 ôde loipon zêteitai en tois oikonomois ina pistos tis eurethê. 3 emoi de eis elachiston estin, ina uph’ umôn anakrithô ê upo anthrôpinês êmeras all’ oude emauton anakrinô. 4 ouden gar emautô sunoida, all’ ouk en toutô dedikaiômai, o de anakrinôn me kurios estin. 5 ôste mê pro kairou ti krinete eôs an elthê o kurios, os kai phôtisei ta krupta tou skotous kai phanerôsei tas boulas tôn kardiôn kai tote o epainos genêsetai ekastô apo tou theou.

6 Tauta de, adelphoi, meteschêmatisa eis emauton kai Apollôn di’ umas, ina en êmin mathête to mê uper a gegraptai, ina mê eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou. 7 tis gar se diakrinei? ti de echeis o ouk elabes? ei de kai elabes, ti kauchasai ôs mê labôn? 8 êdê kekoresmenoi este, êdê eploutêsate, chôris êmôn ebasileusate kai ophelon ge ebasileusate, ina kai êmeis umin sumbasileusômen. 9 dokô gar, o theos êmas tous apostolous eschatous apedeixen ôs epithanatious, oti theatron egenêthêmen tô kosmô kai angelois kai anthrôpois. 10 êmeis môroi dia Christon, umeis de phronimoi en Christô êmeis astheneis, umeis de ischuroi umeis endoxoi, êmeis de atimoi. 11 achri tês arti ôras kai peinômen kai dipsômen kai gumniteuomen kai kolaphizometha kai astatoumen 12 kai kopiômen ergazomenoi tais idiais chersin loidoroumenoi eulogoumen, diôkomenoi anechometha, 13 dusphêmoumenoi parakaloumen ôs perikatharmata tou kosmou egenêthêmen, pantôn peripsêma eôs arti.

14 Ouk entrepôn umas graphô tauta all’ ôs tekna mou agapêta nouthetôn. 15 ean gar murious paidagôgous echête en Christô all’ ou pollous pateras en gar Christô Iêsou dia tou euangeliou egô umas egennêsa. 16 Parakalô oun umas, mimêtai mou ginesthe. 17 Dia touto epempsa umin Timotheon, os estin mou teknon agapêton kai piston en kuriô, os umas anamnêsei tas odous mou tas en Christô [Iêsou], kathôs pantachou en pasê ekklêsia didaskô. 18 Ôs mê erchomenou de mou pros umas ephusiôthêsan tines 19 eleusomai de tacheôs pros umas ean o kurios thelêsê, kai gnôsomai ou ton logon tôn pephusiômenôn alla tên dunamin 20 ou gar en logô ê basileia tou theou all’ en dunamei 21 ti thelete? en rabdô elthô pros umas ê en agapê pneumati te prautêtos?

Kapitel 5

1 Olôs akouetai en umin porneia, kai toiautê porneia êtis oude en tois ethnesin, ôste gunaika tina tou patros echein. 2 kai umeis pephusiômenoi este kai ouchi mallon epenthêsate, ina arthê ek mesou umôn o to ergon touto praxas? 3 egô men gar apôn tô sômati parôn de tô pneumati, êdê kekrika ôs parôn ton outôs touto katergasamenon 4 en tô onomati tou kuriou [êmôn] Iêsou sunachthentôn umôn kai tou emou pneumatos sun tê dunamei tou kuriou êmôn Iêsou, 5 paradounai ton toiouton tô satana eis olethron tês sarkos, ina to pneuma sôthê en tê êmera tou kuriou. 6 Ou kalon to kauchêma umôn. ouk oidate oti mikra zumê olon to phurama zumoi? 7 ekkatharate tên palaian zumên, ina ête neon phurama kathôs este azumoi kai gar to pascha êmôn etuthê Christos. 8 ôste eortazômen mê en zumê palaia mêde en zumê kakias kai ponêrias all’ en azumois eilikrineias kai alêtheias.

9 Egrapsa umin en tê epistolê mê sunanamignusthai pornois, 10 ou pantôs tois pornois tou kosmou toutou ê tois pleonektais kai arpaxin ê eidôlolatrais, epei ôpheilete ara ek tou kosmou exelthein. 11 nun de egrapsa umin mê sunanamignusthai ean tis adelphos onomazomenos ê pornos ê pleonektês ê eidôlolatrês ê loidoros ê methusos ê arpax tô toioutô mêde sunesthiein. 12 ti gar moi tous exô krinein? ouchi tous esô umeis krinete? 13 tous de exô o theos krinei. exarate ton ponêron ex umôn autôn.

Kapitel 6

1 Tolma tis umôn pragma echôn pros ton eteron krinesthai epi tôn adikôn kai ouchi epi tôn agiôn? 2 ê ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin? kai ei en umin krinetai o kosmos anaxioi este kritêriôn elachistôn? 3 ouk oidate oti angelous krinoumen, mêti ge biôtika? 4 biôtika men oun kritêria ean echête, tous exouthenêmenous en tê ekklêsia, toutous kathizete? 5 pros entropên umin legô. outôs ouk eni en umin oudeis sophos, os dunêsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou? 6 alla adelphos meta adelphou krinetai kai touto epi apistôn? 7 êdê men oun olôs êttêma umin estin oti krimata echete meth’ eautôn. dia ti ouchi mallon adikeisthe? dia ti ouchi mallon apostereisthe? 8 alla umeis adikeite kai apostereite, kai touto adelphous. 9 Ê ouk oidate oti adikoi theou basileian ou klêronomêsousin? mê planasthe oute pornoi oute eidôlolatrai oute moichoi oute malakoi oute arsenokoitai 10 oute kleptai oute pleonektai, ou methusoi, ou loidoroi, ouch arpages basileian theou klêronomêsousin? 11 kai tauta tines ête alla apelousasthe, alla êgiasthête, alla edikaiôthête en tô onomati tou kuriou [êmôn] Iêsou Christou kai en tô pneumati tou theou êmôn.

12 Panta moi exestin all ou panta sumpherei panta moi exestin all’ ouk egô exousiasthêsomai upo tinos. 13 ta brômata tê koilia kai ê koilia tois brômasin, o de theos kai tautên kai tauta katargêsei. to de sôma ou tê porneia alla tô kuriô, kai o kurios tô sômati 14 o de theos kai ton kurion êgeiren kai êmas exegerei dia tês dunameôs autou. 15 ouk oidate oti ta sômata umôn melê Christou estin? aras oun ta melê tou Christou poiêsô pornês melê? mê genoito. 16 ê ouk oidate oti o kollômenos tê pornê en sôma estin? esontai gar, phêsin, oi duo eis sarka mian. 17 o de kollômenos tô kuriô en pneuma estin. 18 Pheugete tên porneian. pan amartêma o ean poiêsê anthrôpos ektos tou sômatos estin o de porneuôn eis to idion sôma amartanei. 19 ê ouk oidate oti to sôma umôn naos tou en umin agiou pneumatos estin ou echete apo theou, kai ouk este eautôn? 20 êgorasthête gar timês doxasate dê ton theon en tô sômati umôn.

Kapitel 7

1 Peri de ôn egrapsate, kalon anthrôpô gunaikos mê aptesthai 2 dia de tas porneias ekastos tên eautou gunaika echetô kai ekastê ton idion andra echetô. 3 tê gunaiki o anêr tên opheilên apodidotô, omoiôs de kai ê gunê tô andri. 4 ê gunê tou idiou sômatos ouk exousiazei alla o anêr, omoiôs de kai o anêr tou idiou sômatos ouk exousiazei alla ê gunê. 5 mê apostereite allêlous, ei mêti [an] ek sumphônou pros kairon, ina scholasête tê proseuchê kai palin epi to auto ête, ina mê peirazê umas o satanas dia tên akrasian [umôn]. 6 touto de legô kata sungnômên ou kat’ epitagên. 7 thelô de pantas anthrôpous einai ôs kai emauton alla ekastos idion echei charisma ek theou, o men outôs, o de outôs.

8 Legô de tois agamois kai tais chêrais kalon autois ean meinôsin ôs kagô 9 ei de ouk egkrateuontai gamêsatôsan, kreitton gar estin gamein ê purousthai. 10 Tois de gegamêkosin parangellô, ouk egô alla o kurios, gunaika apo andros mê chôristhênai, 11 ean de kai chôristhê, menetô agamos ê tô andri katallagêtô,* kai andra gunaika mê aphienai. 12 Tois de loipois legô egô ouch o kurios ei tis adelphos gunaika echei apiston kai autê suneudokei oikein met’ autou, mê aphietô autên 13 kai gunê êtis echei andra apiston kai outos suneudokei oikein met’ autês, mê aphietô ton andra. 14 êgiastai gar o anêr o apistos en tê gunaiki kai êgiastai ê gunê ê apistos en tô adelphô epei ara ta tekna umôn akatharta estin, nun de agia estin. 15 ei de o apistos chôrizetai, chôrizesthô ou dedoulôtai o adelphos ê ê adelphê en tois toioutois en de eirênê keklêken umas o theos. 16 ti gar oidas, gunai, ei ton andra sôseis? ê ti oidas aner, ei tên gunaika sôseis?

17 Ei mê ekastô ôs memeriken o kurios, ekaston ôs keklêken o theos, outôs peripateitô, kai outôs en tais ekklêsiais pasais diatassomai. 18 peritetmêmenos tis eklêthê mê epispasthô en akrobustia keklêtai tis mê peritemnesthô. 19 ê peritomê ouden estin kai ê akrobustia ouden estin, alla têrêsis entolôn theou. 20 ekastos en tê klêsei ê eklêthê en tautê menetô. 21 doulos eklêthês, mê soi meletô all’ ei kai dunasai eleutheros genesthai mallon chrêsai. 22 o gar en kuriô klêtheis doulos apeleutheros kuriou estin. omoiôs o eleutheros klêtheis doulos estin Christou. 23 timês êgorasthête mê ginesthe douloi anthrôpôn. 24 ekastos en ô eklêthê, adelphoi, en toutô menetô para theô.

25 Peri de tôn parthenôn epitagên kuriou ouk echô, gnômên de didômi ôs êleêmenos upo kuriou pistos einai. 26 Nomizô oun touto kalon uparchein dia tên enestôsan anagkên, oti kalon anthrôpô to outôs einai. 27 dedesai gunaiki, mê zêtei lusin lelusai apo gunaikos, mê zêtei gunaika. 28 ean de kai gamêsês, ouch êmartes kai ean gêmê [ê] parthenos, ouch êmarten thlipsin de tê sarki exousin oi toioutoi, egô de umôn pheidomai. 29 Touto de phêmi, adelphoi, o kairos sunestalmenos estin to loipon, ina kai oi echontes gunaikas ôs mê echontes ôsin 30 kai oi klaiontes ôs mê klaiontes kai oi chairontes ôs mê chairontes kai oi agorazontes ôs mê katechontes, 31 kai oi chrômenoi ton kosmon ôs mê katachrômenoi paragei gar to schêma tou kosmou toutou. 32 Thelô de umas amerimnous einai. o agamos merimna ta tou kuriou, pôs aresê tô kuriô 33 o de gamêsas merimna ta tou kosmou, pôs aresê tê gunaiki, 34 kai memeristai. kai ê gunê ê agamos kai ê parthenos merimna ta tou kuriou, ina ê agia [kai] tô sômati kai tô pneumati ê de gamêsasa merimna ta tou kosmou, pôs aresê tô andri. 35 touto de pros to umôn autôn sumphoron legô, ouch ina brochon umin epibalô alla pros to euschêmon kai euparedron tô kuriô aperispastôs.

36 Ei de tis aschêmonein epi tên parthenon autou nomizei, ean ê uperakmos kai outôs opheilei ginesthai, o thelei poieitô ouch amartanei, gameitôsan. 37 os de estêken en tê kardia autou edraios mê echôn anagkên, exousian de echei peri tou idiou thelêmatos kai touto kekriken en tê idia kardia têrein tên eautou parthenon, kalôs poiêsei. 38 ôste kai o gamizôn tên eautou parthenon kalôs poiei kai o mê gamizôn kreisson poiêsei.

39 Gunê dedetai eph’ oson chronon zê o anêr autês ean de koimêthê o anêr, eleuthera estin ô thelei gamêthênai monon en kuriô. 40 makariôtera de estin ean outôs meinê, kata tên emên gnômên dokô gar kagô pneuma theou echein.

Kapitel 8

1 Peri de tôn eidôlothutôn, oidamen oti pantes gnôsin echomen. ê gnôsis phusioi, ê de agapê oikodomei 2 ei tis dokei egnôkenai ti, oupô egnô kathôs dei gnônai 3 ei de tis agapa ton theon, outos egnôstai up’ autou. 4 Peri tês brôseôs oun tôn eidôlothutôn, oidamen oti ouden eidôlon en kosmô kai oti oudeis theos ei mê eis. 5 kai gar eiper eisin legomenoi theoi eite en ouranô eite epi gês ôsper eisin theoi polloi kai kurioi polloi, 6 [all’] êmin eis theos o patêr ex ou ta panta kai êmeis eis auton, kai eis kurios Iêsous Christos di’ ou ta panta kai êmeis di’ autou.

7 All’ ouk en pasin ê gnôsis tines de tê sunêtheia eôs arti tou eidôlou ôs eidôlothuton esthiousin, kai ê suneidêsis autôn asthenês ousa molunetai. 8 brôma de êmas ou parastêsei tô theô oute ean mê phagômen usteroumetha, oute ean phagômen perisseuomen. 9 blepete de mê pôs ê exousia umôn autê proskomma genêtai tois asthenesin. 10 ean gar tis idê [se] ton echonta gnôsin en eidôleiô katakeimenon, ouchi ê suneidêsis autou asthenous ontos oikodomêthêsetai eis to ta eidôlothuta esthiein? 11 apollutai gar o asthenôn en tê sê gnôsei, o adelphos di’ on Christos apethanen. 12 outôs de amartanontes eis tous adelphous kai tuptontes autôn tên suneidêsin asthenousan eis Christon amartanete. 13 dioper ei brôma skandalizei ton adelphon mou, ou mê phagô krea eis ton aiôna, ina mê ton adelphon mou skandalisô.

Kapitel 9

1 Ouk eimi eleutheros? ouk eimi apostolos? ouchi Iêsoun ton kurion êmôn eoraka? ou to ergon mou umeis este en kuriô? 2 ei allois ouk eimi apostolos, alla ge umin eimi ê gar sphragis mou tês apostolês umeis este en kuriô.

3 Ê emê apologia tois eme anakrinousin estin autê. 4 mê ouk echomen exousian phagein kai pein? 5 mê ouk echomen exousian adelphên gunaika periagein ôs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai Kêphas? 6 ê monos egô kai Barnabas ouk echomen exousian mê ergazesthai? 7 Tis strateuetai idiois opsôniois pote? tis phuteuei ampelôna kai ton karpon autou ouk esthiei? [ê] tis poimainei poimnên kai ek tou galaktos tês poimnês ouk esthiei? 8 Mê kata anthrôpon tauta lalô ê kai o nomos tauta ou legei? 9 en gar tô Môuseôs nomô gegraptai ou phimôseis boun aloônta. mê tôn boôn melei tô theô 10 ê di’ êmas pantôs legei? di’ êmas gar egraphê oti opheilei ep’ elpidi o arotriôn arotrian kai o aloôn ep’ elpidi tou metechein. 11 ei êmeis umin ta pneumatika espeiramen, mega ei êmeis umôn ta sarkika therisomen? 12 Ei alloi tês umôn exousias metechousin, ou mallon êmeis

all’ ouk echrêsametha tê exousia tautê, alla panta stegomen, ina mê tina egkopên dômen tô euangeliô tou Christou. 13 Ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ta ek tou ierou esthiousin, oi tô thusiastêriô paredreuontes tô thusiastêriô summerizontai? 14 outôs kai o kurios dietaxen tois to euangelion katangellousin ek tou euangeliou zên. 15 Egô de ou kechrêmai oudeni toutôn ouk egrapsa de tauta, ina outôs genêtai en emoi kalon gar moi mallon apothanein ê- to kauchêma mou oudeis kenôsei. 16 ean gar euangelizômai, ouk estin moi kauchêma anagkê gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean mê euangelisômai. 17 ei gar ekôn touto prassô, misthon echô ei de akôn, oikonomian pepisteumai 18 tis oun mou estin o misthos? ina euangelizomenos adapanon thêsô to euangelion eis to mê katachrêsasthai tê exousia mou en tô euangeliô.

19 Eleutheros gar ôn ek pantôn pasin emauton edoulôsa, ina tous pleionas kerdêsô 20 kai egenomên tois Ioudaiois ôs Ioudaios, ina Ioudaious kerdêsô tois upo nomon ôs upo nomon, mê ôn autos upo nomon, ina tous upo nomon kerdêsô 21 tois anomois ôs anomos, mê ôn anomos theou all’ ennomos Christou, ina kerdanô tous anomous 22 egenomên tois asthenesin asthenês, ina tous astheneis kerdêsô tois pasin gegona panta, ina pantôs tinas sôsô. 23 panta de poiô dia to euangelion, ina sugkoinônos autou genômai.

24 Ouk oidate oti oi en stadiô trechontes pantes men trechousin, eis de lambanei to brabeion? outôs trechete ina katalabête. 25 pas de o agônizomenos panta egkrateuetai, ekeinoi men oun ina phtharton stephanon labôsin, êmeis de aphtharton. 26 egô toinun outôs trechô ôs ouk adêlôs, outôs pukteuô ôs ouk aera derôn 27 alla upôpiazô mou to sôma kai doulagôgô mê pôs allois kêruxas autos adokimos genômai.

Kapitel 10

1 Ou thelô gar umas agnoein, adelphoi, oti oi pateres êmôn pantes upo tên nephelên êsan kai pantes dia tês thalassês diêlthon 2 kai pantes eis ton Môusên ebaptisanto en tê nephelê kai en tê thalassê 3 kai pantes [to auto] pneumatikon brôma ephagon 4 kai pantes to auto pneumatikon epion poma epinon gar ek pneumatikês akolouthousês petras, ê petra de ên o Christos. 5 All’ ouk en tois pleiosin autôn eudokêsen o theos, katestrôthêsan gar en tê erêmô. 6 Tauta de tupoi êmôn egenêthêsan, eis to mê einai êmas epithumêtas kakôn, kathôs kakeinoi epethumêsan. 7 mêde eidôlolatrai ginesthe kathôs tines autôn, ôsper gegraptai ekathisen o laos phagein kai pein kai anestêsan paizein. 8 mêde porneuômen, kathôs tines autôn eporneusan kai epesan mia êmera eikosi treis chiliades. 9 mêde ekpeirazômen ton kurion, kathôs tines autôn epeirasan kai upo tôn opheôn apôllunto. 10 mêde gonguzete, kathaper tines autôn egongusan kai apôlonto upo tou olothreutou. 11 tauta de tupikôs sunebainen ekeinois egraphê de pros nouthesian êmôn, eis ous ta telê tôn aiônôn katêntêken. 12 Ôste o dokôn estanai blepetô mê pesê. 13 peirasmos umas ouk eilêphen ei mê anthrôpinos pistos de o theos, os ouk easei umas peirasthênai uper o dunasthe alla poiêsei sun tô peirasmô kai tên ekbasin tou dunasthai upenegkein.

14 Dioper, agapêtoi mou, pheugete apo tês eidôlolatrias. 15 ôs phronimois legô krinate umeis o phêmi. 16 To potêrion tês eulogias o eulogoumen, ouchi koinônia estin tou aimatos tou Christou? ton arton on klômen, ouchi koinônia tou sômatos tou Christou estin? 17 oti eis artos, en sôma oi polloi esmen, oi gar pantes ek tou enos artou metechomen. 18 blepete ton Israêl kata sarka ouch oi esthiontes tas thusias koinônoi tou thusiastêriou eisin? 19 Ti oun phêmi? oti eidôlothuton ti estin ê oti eidôlon ti estin? 20 all’ oti a thuousin [ta ethnê], daimoniois kai ou theô thuousin ou thelô de umas koinônous tôn daimoniôn ginesthai. 21 ou dunasthe potêrion kuriou pinein kai potêrion daimoniôn, ou dunasthe trapezês kuriou metechein kai trapezês daimoniôn. 22 ê parazêloumen ton kurion? mê ischuroteroi autou esmen?

23 Panta exestin all’ ou panta sumpherei panta exestin all’ ou panta oikodomei. 24 mêdeis to eautou zêteitô alla to tou eterou. 25 Pan to en makellô pôloumenon esthiete mêden anakrinontes dia tên suneidêsin 26 tou kuriou gar ê gê kai to plêrôma autês. 27 ei tis kalei umas tôn apistôn kai thelete poreuesthai, pan to paratithemenon umin esthiete mêden anakrinontes dia tên suneidêsin. 28 ean de tis umin eipê touto ierothuton estin, mê esthiete di’ ekeinon ton mênusanta kai tên suneidêsin 29 suneidêsin de legô ouchi tên eautou alla tên tou eterou. ina ti gar ê eleutheria mou krinetai upo allês suneidêseôs? 30 ei egô chariti metechô, ti blasphêmoumai uper ou egô eucharistô? 31 Eite oun esthiete eite pinete eite ti poieite, panta eis doxan theou poieite. 32 aproskopoi kai Ioudaiois ginesthe kai Ellêsin kai tê ekklêsia tou theou, 33 kathôs kagô panta pasin areskô mê zêtôn to emautou sumphoron alla to tôn pollôn, ina sôthôsin.

Kapitel 11

1 mimêtai mou ginesthe kathôs kagô Christou.

2 Epainô de umas oti panta mou memnêsthe kai, kathôs paredôka umin, tas paradoseis katechete. 3 thelô de umas eidenai oti pantos andros ê kephalê o Christos estin, kephalê de gunaikos o anêr, kephalê de tou Christou o theos. 4 pas anêr proseuchomenos ê prophêteuôn kata kephalês echôn kataischunei tên kephalên autou. 5 pasa de gunê proseuchomenê ê prophêteuousa akatakaluptô tê kephalê kataischunei tên kephalên autês en gar estin kai to auto tê exurêmenê. 6 ei gar ou katakaluptetai gunê kai keirasthô ei de aischron gunaiki to keirasthai ê xurasthai katakaluptesthô. 7 Anêr men gar ouk opheilei katakaluptesthai tên kephalên eikôn kai doxa theou uparchôn ê gunê de doxa andros estin. 8 ou gar estin anêr ek gunaikos alla gunê ex andros 9 kai gar ouk ektisthê anêr dia tên gunaika alla gunê dia ton andra. 10 dia touto opheilei ê gunê exousian echein epi tês kephalês dia tous angelous. 11 plên oute gunê chôris andros oute anêr chôris gunaikos en kuriô 12 ôsper gar ê gunê ek tou andros, outôs kai o anêr dia tês gunaikos ta de panta ek tou theou. 13 En umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tô theô proseuchesthai? 14 oude ê phusis autê didaskei umas oti anêr men ean koma atimia autô estin, 15 gunê de ean koma doxa autê estin? oti ê komê anti peribolaiou dedotai autê. 16 Ei de tis dokei philoneikos einai, êmeis toiautên sunêtheian ouk echomen oude ai ekklêsiai tou theou.

17 Touto de parangellôn ouk epainô oti ouk eis to kreisson alla eis to êsson sunerchesthe. 18 prôton men gar sunerchomenôn umôn en ekklêsia akouô schismata en umin uparchein kai meros ti pisteuô, 19 dei gar kai aireseis en umin einai, ina [kai] oi dokimoi phaneroi genôntai en umin. 20 Sunerchomenôn oun umôn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon phagein 21 ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tô phagein, kai os men peina os de methuei. 22 mê gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein? ê tês ekklêsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mê echontas? ti eipô umin? epainesô umas en toutô ouk epainô.

23 Egô gar parelabon apo tou kuriou, o kai paredôka umin, oti o kurios Iêsous en tê nukti ê paredideto elaben arton 24 kai eucharistêsas eklasen kai eipen touto mou estin to sôma to uper umôn touto poieite eis tên emên anamnêsin. 25 ôsautôs kai to potêrion meta to deipnêsai legôn touto to potêrion ê kainê diathêkê estin en tô emô aimati touto poieite, osakis ean pinête eis tên emên anamnêsin. 26 osakis gar ean esthiête ton arton touton kai to potêrion pinête ton, thanaton tou kuriou katangellete achri ou elthê.

27 Ôste os an esthiê ton arton ê pinê to potêrion tou kuriou anaxiôs, enochos estai tou sômatos kai tou aimatos tou kuriou. 28 dokimazetô de anthrôpos eauton kai outôs ek tou artou esthietô kai ek tou potêriou pinetô 29 o gar esthiôn kai pinôn krima eautô esthiei kai pinei mê diakrinôn to sôma. 30 dia touto en umin polloi astheneis kai arrôstoi kai koimôntai ikanoi. 31 ei de eautous diekrinomen, ouk an ekrinometha 32 krinomenoi de upo tou kuriou paideuometha, ina mê sun tô kosmô katakrithômen. 33 Ôste, adelphoi mou, sunerchomenoi eis to phagein allêlous ekdechesthe. 34 ei tis peina en oikô esthietô, ina mê eis krima sunerchêsthe ta de loipa ôs an elthô diataxomai.

Kapitel 12

1 Peri de tôn pneumatikôn, adelphoi, ou thelô umas agnoein. 2 Oidate oti ote ethnê ête pros ta eidôla ta aphôna ôs an êgesthe apagomenoi. 3 dio gnôrizô umin oti oudeis en pneumati theou lalôn legei Anathema Iêsous, kai oudeis dunatai eipein Kurios Iêsous, ei mê en pneumati agiô.

4 Diaireseis de charismatôn eisin, to de auto pneuma 5 kai diaireseis diakoniôn eisin, kai o autos kurios 6 kai diaireseis energêmatôn eisin, kai o autos theos o energôn ta panta en pasin. 7 ekastô de didotai ê phanerôsis tou pneumatos pros to sumpheron. 8 ô men gar dia tou pneumatos didotai logos sophias, allô de logos gnôseôs kata to auto pneuma, 9 eterô pistis en tô autô pneumati, allô de charismata iamatôn en tô eni pneumati, 10 allô de energêmata dunameôn, allô [de] prophêteia allô [de] diakriseis pneumatôn, eterô genê glôssôn, allô de ermêneia glôssôn 11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastô kathôs bouletai.

12 Kathaper gar to sôma en estin kai melê polla echei panta de ta melê tou sômatos polla onta en estin sôma, outôs kai o Christos 13 kai gar en eni pneumati êmeis pantes eis en sôma ebaptisthêmen, eite Ioudaioi eite Ellênes eite douloi eite eleutheroi, kai pantes en pneuma epotisthêmen. 14 Kai gar to sôma ouk estin en melos alla polla. 15 ean eipê o pous oti ouk eimi cheir, ouk eimi ek tou sômatos, ou para touto ouk estin ek tou sômatos? 16 kai ean eipê to ous oti ouk eimi ophthalmos, ouk eimi ek tou sômatos, ou para touto ouk estin ek tou sômatos? 17 ei olon to sôma ophthalmos, pou ê akoê? ei olon akoê, pou ê osphrêsis? 18 nun de o theos etheto ta melê en ekaston autôn en tô sômati kathôs êthelêsen. 19 ei de ên [ta] panta en melos, pou to sôma? 20 nun de polla melê, en de sôma. 21 ou dunatai [de] o ophthalmos eipein tê cheiri chreian sou ouk echô, ê palin ê kephalê tois posin chreian umôn ouk echô 22 alla pollô mallon ta dokounta melê tou sômatos asthenestera uparchein anagkaia estin, 23 kai a dokoumen atimotera einai tou sômatos toutois timên perissoteran peritithemen, kai ta aschêmona êmôn euschêmosunên perissoteran echei, 24 ta de euschêmona êmôn ou chreian echei. alla o theos sunekerasen to sôma tô usteroumenô perissoteran dous timên, 25 ina mê ê schisma en tô sômati alla to auto uper allêlôn merimnôsin ta melê. 26 kai eite paschei en melos, sumpaschei panta ta melê eite doxazetai melos, sugchairei panta ta melê.

27 umeis de este sôma Christou kai melê ek merous. 28 Kai ous men etheto o theos en tê ekklêsia prôton apostolous, deuteron prophêtas, triton didaskalous epeita dunameis, epeita charismata iamatôn, antilêmpseis kubernêseis, genê glôssôn. 29 mê pantes apostoloi? mê pantes prophêtai? mê pantes didaskaloi? mê pantes dunameis? 30 mê pantes charismata echousin iamatôn? mê pantes glôssais lalousin? mê pantes diermêneuousin? 31 zêloute de ta charismata ta meizona.

Kai eti kath’ uperbolên odon umin deiknumi.

Kapitel 13

1 Ean tais glôssais tôn anthrôpôn lalô kai tôn angelôn, agapên de mê echô, gegona chalkos êchôn ê kumbalon alalazon. 2 kan echô prophêteian kai eidô ta mustêria panta kai pasan tên gnôsin kan echô pasan tên pistin ôste orê methistanein, agapên de mê echô, outhen eimi. 3 kan psômisô panta ta uparchonta mou kan paradô to sôma mou ina kauchêsômai, agapên de mê echô ouden ôpheloumai.

4 Ê agapê makrothumei, chrêsteuetai ê agapê, ou zêloi, ou perpereuetai, ou phusioutai, 5 ouk aschêmonei, ou zêtei ta eautês, ou paroxunetai, ou logizetai to kakon, 6 ou chairei epi tê adikia, sugchairei de tê alêtheia 7 panta stegei, panta pisteuei, panta elpizei, panta upomenei.

8 Ê agapê oudepote piptei eite de prophêteiai katargêthêsontai eite glôssai pausontai eite gnôsis katargêthêsetai. 9 ek merous gar ginôskomen kai ek merous prophêteuomen 10 otan de elthê to teleion, to ek merous katargêthêsetai. 11 ote êmên nêpios, elaloun ôs nêpios, ephronoun ôs nêpios, elogizomên ôs nêpios ote gegona anêr, katêrgêka ta tou nêpiou. 12 blepomen gar arti di’ esoptrou en ainigmati, tote de prosôpon pros prosôpon arti ginôskô ek merous, tote de epignôsomai kathôs kai epegnôsthên. 13 Nuni de menei pistis, elpis, agapê, ta tria tauta meizôn de toutôn ê agapê.

Kapitel 14

1 Diôkete tên agapên, zêloute de ta pneumatika, mallon de ina prophêteuête. 2 o gar lalôn glôssê ouk anthrôpois lalei alla theô oudeis gar akouei, pneumati de lalei mustêria 3 o de prophêteuôn anthrôpois lalei oikodomên kai paraklêsin kai paramuthian. 4 o lalôn glôssê eauton oikodomei o de prophêteuôn ekklêsian oikodomei. 5 thelô de pantas umas lalein glôssais, mallon de ina prophêteuête meizôn de o prophêteuôn ê o lalôn glôssais ektos ei mê diermêneuê, ina ê ekklêsia oikodomên labê.

6 Nun de, adelphoi, ean elthô pros umas glôssais lalôn, ti umas ôphelêsô ean mê umin lalêsô ê en apokalupsei ê en gnôsei ê en prophêteia ê en didachê? 7 omôs ta apsucha phônên didonta, eite aulos eite kithara, ean diastolên tois phthongois mê dô, pôs gnôsthêsetai to auloumenon ê to kitharizomenon? 8 kai gar ean adêlon salpigx phônên dô, tis paraskeuasetai eis polemon? 9 outôs kai umeis dia tês glôssês ean mê eusêmon logon dôte, pôs gnôsthêsetai to laloumenon? esesthe gar eis aera lalountes. 10 tosauta ei tuchoi genê phônôn eisin en kosmô kai ouden aphônon 11 ean oun mê eidô tên dunamin tês phônês, esomai tô lalounti barbaros kai o lalôn en emoi barbaros. 12 outôs kai umeis, epei zêlôtai este pneumatôn pros tên oikodomên tês ekklêsias zêteite ina perisseuête. 13 Dio o lalôn glôssê proseuchesthô ina diermêneuê. 14 ean [gar] proseuchômai glôssê to pneuma mou proseuchetai, o de nous mou akarpos estin. 15 ti oun estin? proseuxomai tô pneumati, proseuxomai de kai tô noi psalô tô pneumati, psalô [de] kai tô noi. 16 epei ean eulogês [en] pneumati, o anaplêrôn ton topon tou idiôtou pôs erei to amên epi tê sê eucharistia? epeidê ti legeis ouk oiden 17 su men gar kalôs eucharisteis all’ o eteros ouk oikodomeitai. 18 Eucharistô tô theô, pantôn umôn mallon glôssais lalô 19 alla en ekklêsia thelô pente logous tô noi mou lalêsai, ina kai allous katêchêsô, ê murious logous en glôssê.

20 Adelphoi, mê paidia ginesthe tais phresin alla tê kakia nêpiazete, tais de phresin teleioi ginesthe. 21 en tô nomô gegraptai oti

en eteroglôssois


kai en cheilesin eterôn
lalêsô tô laô toutô
kai oud’ outôs eisakousontai mou,

legei kurios. 22 ôste ai glôssai eis sêmeion eisin ou tois pisteuousin alla tois apistois, ê de prophêteia ou tois apistois alla tois pisteuousin. 23 Ean oun sunelthê ê ekklêsia olê epi to auto kai pantes lalôsin glôssais, eiselthôsin de idiôtai ê apistoi ouk erousin oti mainesthe? 24 ean de pantes prophêteuôsin, eiselthê de tis apistos ê idiôtês elegchetai upo pantôn, anakrinetai upo pantôn, 25 ta krupta tês kardias autou phanera ginetai, kai outôs pesôn epi prosôpon proskunêsei tô theô apangellôn oti ontôs o theos en umin estin.

26 Ti oun estin, adelphoi? otan sunerchêsthe, ekastos psalmon echei, didachên echei, apokalupsin echei, glôssan echei, ermêneian echei panta pros oikodomên ginesthô. 27 eite glôssê tis lalei, kata duo ê to pleiston treis kai ana meros, kai eis diermêneuetô 28 ean de mê ê diermêneutês, sigatô en ekklêsia, eautô de laleitô kai tô theô. 29 prophêtai de duo ê treis laleitôsan kai oi alloi diakrinetôsan 30 ean de allô apokaluphthê kathêmenô, o prôtos sigatô. 31 dunasthe gar kath’ ena pantes prophêteuein, ina pantes manthanôsin kai pantes parakalôntai. 32 kai pneumata prophêtôn prophêtais upotassetai, 33 ou gar estin akatastasias o theos alla eirênês.

Ôs en pasais tais ekklêsiais tôn agiôn 34 ai gunaikes en tais ekklêsiais sigatôsan ou gar epitrepetai autais lalein, alla upotassesthôsan, kathôs kai o nomos legei. 35 ei de ti manthanein thelousin, en oikô tous idious andras eperôtatôsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklêsia. 36 ê aph’ umôn o logos tou theou exêlthen, ê eis umas monous katêntêsen?

37 Ei tis dokei prophêtês einai ê pneumatikos, epiginôsketô a graphô umin oti kuriou estin entolê 38 ei de tis agnoei, agnoeitai. 39 Ôste, adelphoi mou, zêloute to prophêteuein kai to lalein mê kôluete glôssais 40 panta de euschêmonôs kai kata taxin ginesthô.

Kapitel 15

1 Gnôrizô de umin, adelphoi, to euangelion o euêngelisamên umin, o kai parelabete, en ô kai estêkate, 2 di’ ou kai sôzesthe, tini logô euêngelisamên umin ei katechete, ektos ei mê eikê episteusate. 3 paredôka gar umin en prôtois, o kai parelabon, oti Christos apethanen uper tôn amartiôn êmôn kata tas graphas 4 kai oti etaphê kai oti egêgertai tê êmera tê tritê kata tas graphas 5 kai oti ôphthê Kêpha eita tois dôdeka 6 epeita ôphthê epanô pentakosiois adelphois ephapax, ex ôn oi pleiones menousin eôs arti, tines de ekoimêthêsan 7 epeita ôphthê Iakôbô eita tois apostolois pasin 8 eschaton de pantôn ôsperei tô ektrômati ôphthê kamoi. 9 Egô gar eimi o elachistos tôn apostolôn os ouk eimi ikanos kaleisthai apostolos, dioti ediôxa tên ekklêsian tou theou 10 chariti de theou eimi o eimi, kai ê charis autou ê eis eme ou kenê egenêthê, alla perissoteron autôn pantôn ekopiasa ouk egô de alla ê charis tou theou sun emoi. 11 eite oun egô eite ekeinoi, outôs kêrussomen kai outôs episteusate.

12 Ei de Christos kêrussetai oti ek nekrôn egêgertai, pôs legousin en umin tines oti anastasis nekrôn ouk estin? 13 ei de anastasis nekrôn ouk estin, oude Christos egêgertai 14 ei de Christos ouk egêgertai, kenon ara to kêrugma êmôn, kenê kai ê pistis êmôn 15 euriskometha de kai pseudomartures tou theou oti emarturêsamen kata tou theou oti êgeiren ton Christon on ouk êgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai. 16 ei gar nekroi ouk egeirontai, oude Christos egêgertai 17 ei de Christos ouk egêgertai, mataia ê pistis umôn [estin], eti este en tais amartiais umôn, 18 ara kai oi koimêthentes en Christô apôlonto. 19 ei en tê zôê tautê en Christô êlpikotes esmen monon, eleeinoteroi pantôn anthrôpôn esmen.

20 Nuni de Christos egêgertai ek nekrôn aparchê tôn kekoimêmenôn. 21 epeidê gar di’ anthrôpou thanatos kai di’ anthrôpou anastasis nekrôn. 22 ôsper gar en tô Adam pantes apothnêskousin, outôs kai en tô Christô pantes zôopoiêthêsontai. 23 Ekastos de en tô idiô tagmati aparchê Christos epeita oi tou Christou en tê parousia autou, 24 eita to telos, otan paradidô tên basileian tô theô kai patri, otan katargêsê pasan archên kai pasan exousian kai dunamin. 25 dei gar auton basileuein achri ou thê pantas tous echthrous upo tous podas autou. 26 eschatos echthros katargeitai o thanatos 27 panta gar upetaxen upo tous podas autou. otan de eipê oti panta upotetaktai, dêlon oti ektos tou upotaxantos autô ta panta. 28 otan de upotagê autô ta panta, tote [kai] autos o uios upotagêsetai tô upotaxanti autô ta panta, ina ê o theos panta en pasin.

29 Epei ti poiêsousin oi baptizomenoi uper tôn nekrôn? ei olôs nekroi ouk egeirontai, ti kai baptizontai uper autôn? 30 Ti kai êmeis kinduneuomen pasan ôran? 31 kath’ êmeran apothnêskô, nê tên umeteran kauchêsin, adelphoi, ên echô en Christô Iêsou tô kuriô êmôn. 32 ei kata anthrôpon ethêriomachêsa en Ephesô, ti moi to ophelos? ei nekroi ouk egeirontai,

phagômen kai piômen,
aurion gar apothnêskomen.

33 mê planasthe

phtheirousin êthê chrêsta omiliai kakai. 34 eknêpsate dikaiôs kai mê amartanete, agnôsian gar theou tines echousin, pros entropên umin lalô.

35 Alla erei tis pôs egeirontai oi nekroi? poiô de sômati erchontai? 36 aphrôn, su o speireis ou zôopoieitai ean mê apothanê 37 kai o speireis, ou to sôma to genêsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tuchoi sitou ê tinos tôn loipôn 38 o de theos didôsin autô sôma kathôs êthelêsen kai ekastô tôn spermatôn idion sôma. 39 Ou pasa sarx ê autê sarx alla allê men anthrôpôn, allê de sarx ktênôn, allê de sarx ptênôn, allê de ichthuôn. 40 kai sômata epourania, kai sômata epigeia alla etera men ê tôn epouraniôn doxa, etera de ê tôn epigeiôn. 41 allê doxa êliou, kai allê doxa selênês, kai allê doxa asterôn astêr gar asteros diapherei en doxê.

42 outôs kai ê ana stasis tôn nekrôn. speiretai en phthora egeiretai en aphtharsia 43 speiretai en atimia, egeiretai en doxê speiretai en astheneia, egeiretai en dunamei 44 speiretai sôma psuchikon, egeiretai sôma pneumatikon. Ei estin sôma psuchikon, estin kai pneumatikon. 45 outôs kai gegraptai egeneto o prôtos anthrôpos Adam eis psuchên zôsan, o eschatos Adam eis pneuma zôopoioun. 46 all’ ou prôton to pneumatikon alla to psuchikon, epeita to pneumatikon. 47 o prôtos anthrôpos ek gês choikos, o deuteros anthrôpos ex ouranou. 48 oios o choikos, toioutoi kai oi choikoi, kai oios o epouranios, toioutoi kai oi epouranioi 49 kai kathôs ephoresamen tên eikona tou choikou, phoresômen kai tên eikona tou epouraniou.

50 Touto de phêmi, adelphoi, oti sarx kai aima basileian theou klêronomêsai ou dunatai oude ê phthora tên aphtharsian klêronomei. 51 idou mustêrion umin legô pantes ou koimêthêsometha, pantes de allagêsometha, 52 en atomô, en ripê ophthalmou, en tê eschatê salpingi salpisei gar kai oi nekroi egerthêsontai aphthartoi kai êmeis allagêsometha. 53 Dei gar to phtharton touto endusasthai aphtharsian kai to thnêton touto endusasthai athanasian. 54 otan de to thnêton touto endusêtai [tên] athanasian, tote genêsetai o logos o gegrammenos

katepothê o thanatos eis nikos.
55 pou sou, thanate, to nikos?
pou sou, thanate, to kentron?

56 to de kentron tou thanatou ê amartia, ê de dunamis tês amartias o nomos 57 tô de theô charis tô didonti êmin to nikos dia tou kuriou êmôn Iêsou Christou. 58 Ôste, adelphoi mou agapêtoi, edraioi ginesthe, ametakinêtoi perisseuontes en tô ergô tou kuriou pantote, eidotes oti o kopos umôn ouk estin kenos en kuriô.

Kapitel 16

1 Peri de tês logeias tês eis tous agious ôsper dietaxa tais ekklêsiais tês Galatias, outôs kai umeis poiêsate. 2 kata mian sabbatou ekastos umôn par’ eautô tithetô thêsaurizôn o ti ean euodôtai, ina mê otan elthô tote logeiai ginôntai. 3 otan de paragenômai, ous ean dokimasête, di’ epistolôn toutous pempsô apenegkein tên charin umôn eis Ierousalêm 4 ean de axion ê tou kame poreuesthai, sun emoi poreusontai

5 Eleusomai de pros umas otan Makedonian dielthô Makedonian gar dierchomai, 6 pros umas de tuchon katamenô ê paracheimasô, ina umeis me propempsête ou ean poreuômai. 7 ou thelô gar umas arti en parodô idein, elpizô gar chronon tina epimeinai pros umas ean o kurios epitrepsê. 8 epimenô de en Ephesô eôs tês pentêkostês 9 thura gar moi aneôgen megalê kai energês, kai antikeimenoi polloi.

10 Ean de elthê Timotheos, blepete, ina aphobôs genêtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ôs egô 11 mê tis oun auton exouthenêsê. propempsate de auton en eirênê, ina elthê pros me ekdechomai gar auton meta tôn adelphôn.

12 Peri de Apollô tou adelphou, polla parekalesa auton, ina elthê pros umas meta tôn adelphôn kai pantôs ouk ên thelêma ina nun elthê eleusetai de otan eukairêsê.

13 Grêgoreite, stêkete en tê pistei, andrizesthe, krataiousthe. 14 panta umôn en agapê ginesthô.

15 Parakalô de umas, adelphoi, oidate tên oikian Stephana, oti estin aparchê tês Achaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous 16 ina kai umeis upotassêsthe tois toioutois kai panti tô sunergounti kai kopiônti. 17 chairô de epi tê parousia Stephana kai Phortounatou kai Achaikou, oti to umeteron usterêma outoi aneplêrôsan 18 anepausan gar to emon pneuma kai to umôn epiginôskete oun tous toioutous.

19 Aspazontai umas ai ekklêsiai tês Asias. aspazetai umas en kuriô polla Akulas kai Priska sun tê kat’ oikon autôn ekklêsia. 20 aspazontai umas oi adelphoi pantes. Aspasasthe allêlous en philêmati agiô.

21 O aspasmos tê emê cheiri Paulou. 22 ei tis ou philei ton kurion, êtô anathema. marana tha. 23 ê charis tou kuriou Iêsou meth’ umôn. 24 ê agapê mou meta pantôn umôn en Christô Iêsou.

Andre bøger