Septuaginta

Første Kongebog / Basileiôn G / Βασιλειων Γ

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Første Kongebog

Om bogen: Første Kongebog hedder Tredje Kongebog i Septuaginta, fordi Samuelsbøgerne regnes som de to første.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kapitel 1

1 kai o basileus Dauid presbuteros probebêkôs êmerais kai perieballon auton imatiois kai ouk ethermaineto
2 kai eipon oi paides autou zêtêsatôsan tô kuriô êmôn tô basilei parthenon neanida kai parastêsetai tô basilei kai estai auton thalpousa kai koimêthêsetai met autou kai thermanthêsetai o kurios êmôn o basileus
3 kai ezêtêsan neanida kalên ek pantos oriou Israêl kai euron tên Abisak tên Sômanitin kai ênegkan autên pros ton basilea
4 kai ê neanis kalê eôs sphodra kai ên thalpousa ton basilea kai eleitourgei autô kai o basileus ouk egnô autên
5 kai Adônias uios Angith epêreto legôn egô basileusô kai epoiêsen eautô armata kai ippeis kai pentêkonta andras paratrechein emprosthen autou
6 kai ouk apekôlusen auton o patêr autou oudepote legôn dia ti su epoiêsas kai ge autos ôraios tê opsei sphodra kai auton eteken opisô Abessalôm
7 kai egenonto oi logoi autou meta Iôab tou uiou Sarouias kai meta Abiathar tou iereôs kai eboêthoun opisô Adôniou
8 kai Sadôk o iereus kai Banaias uios Iôdae kai Nathan o prophêtês kai Semei kai Rêi kai oi dunatoi tou Dauid ouk êsan opisô Adôniou
9 kai ethusiasen Adônias probata kai moschous kai arnas meta lithou tou Zôeleth os ên echomena tês pêgês Rôgêl kai ekalesen pantas tous adelphous autou kai pantas tous adrous Iouda paidas tou basileôs
10 kai ton Nathan ton prophêtên kai Banaian kai tous dunatous kai ton Salômôn adelphon autou ouk ekalesen
11 kai eipen Nathan pros Bêrsabee mêtera Salômôn legôn ouk êkousas oti ebasileusen Adônias uios Angith kai o kurios êmôn Dauid ouk egnô
12 kai nun deuro sumbouleusô soi dê sumboulian kai exelou tên psuchên sou kai tên psuchên tou uiou sou Salômôn
13 deuro eiselthe pros ton basilea Dauid kai ereis pros auton legousa ouchi su kurie mou basileu ômosas tê doulê sou legôn oti Salômôn o uios sou basileusei met eme kai autos kathieitai epi tou thronou mou kai ti oti ebasileusen Adônias
14 kai idou eti lalousês sou ekei meta tou basileôs kai egô eiseleusomai opisô sou kai plêrôsô tous logous sou
15 kai eisêlthen Bêrsabee pros ton basilea eis to tamieion kai o basileus presbutês sphodra kai Abisak ê Sômanitis ên leitourgousa tô basilei
16 kai ekupsen Bêrsabee kai prosekunêsen tô basilei kai eipen o basileus ti estin soi
17 ê de eipen kurie mou basileu su ômosas en kuriô tô theô sou tê doulê sou legôn oti Salômôn o uios sou basileusei met eme kai autos kathêsetai epi tou thronou mou
18 kai nun idou Adônias ebasileusen kai su kurie mou basileu ouk egnôs
19 kai ethusiasen moschous kai arnas kai probata eis plêthos kai ekalesen pantas tous uious tou basileôs kai Abiathar ton ierea kai Iôab ton archonta tês dunameôs kai ton Salômôn ton doulon sou ouk ekalesen
20 kai su kurie mou basileu oi ophthalmoi pantos Israêl pros se apangeilai autois tis kathêsetai epi tou thronou tou kuriou mou tou basileôs met auton
21 kai estai ôs an koimêthê o kurios mou o basileus meta tôn paterôn autou kai esomai egô kai o uios mou Salômôn amartôloi
22 kai idou eti autês lalousês meta tou basileôs kai Nathan o prophêtês êlthen
23 kai anêngelê tô basilei idou Nathan o prophêtês kai eisêlthen kata prosôpon tou basileôs kai prosekunêsen tô basilei kata prosôpon autou epi tên gên
24 kai eipen Nathan kurie mou basileu su eipas Adônias basileusei opisô mou kai autos kathêsetai epi tou thronou mou
25 oti katebê sêmeron kai ethusiasen moschous kai arnas kai probata eis plêthos kai ekalesen pantas tous uious tou basileôs kai tous archontas tês dunameôs kai Abiathar ton ierea kai idou eisin esthiontes kai pinontes enôpion autou kai eipan zêtô o basileus Adônias
26 kai eme auton ton doulon sou kai Sadôk ton ierea kai Banaian uion Iôdae kai Salômôn ton doulon sou ouk ekalesen
27 ei dia tou kuriou mou tou basileôs gegonen to rêma touto kai ouk egnôrisas tô doulô sou tis kathêsetai epi ton thronon tou kuriou mou tou basileôs met auton
28 kai apekrithê Dauid kai eipen kalesate moi tên Bêrsabee kai eisêlthen enôpion tou basileôs kai estê enôpion autou
29 kai ômosen o basileus kai eipen zê kurios os elutrôsato tên psuchên mou ek pasês thlipseôs
30 oti kathôs ômosa soi en kuriô tô theô Israêl legôn oti Salômôn o uios sou basileusei met eme kai autos kathêsetai epi tou thronou mou ant emou oti outôs poiêsô tê êmera tautê
31 kai ekupsen Bêrsabee epi prosôpon epi tên gên kai prosekunêsen tô basilei kai eipen zêtô o kurios mou o basileus Dauid eis ton aiôna
32 kai eipen o basileus Dauid kalesate moi Sadôk ton ierea kai Nathan ton prophêtên kai Banaian uion Iôdae kai eisêlthon enôpion tou basileôs
33 kai eipen o basileus autois labete tous doulous tou kuriou umôn meth umôn kai epibibasate ton uion mou Salômôn epi tên êmionon tên emên kai katagagete auton eis ton Giôn
34 kai chrisatô auton ekei Sadôk o iereus kai Nathan o prophêtês eis basilea epi Israêl kai salpisate keratinê kai ereite zêtô o basileus Salômôn
35 kai kathêsetai epi tou thronou mou kai autos basileusei ant emou kai egô eneteilamên tou einai eis êgoumenon epi Israêl kai Iouda
36 kai apekrithê Banaias uios Iôdae tô basilei kai eipen genoito outôs pistôsai kurios o theos tou kuriou mou tou basileôs
37 kathôs ên kurios meta tou kuriou mou tou basileôs outôs eiê meta Salômôn kai megalunai ton thronon autou uper ton thronon tou kuriou mou tou basileôs Dauid
38 kai katebê Sadôk o iereus kai Nathan o prophêtês kai Banaias uios Iôdae kai o chereththi kai o pheleththi kai epekathisan ton Salômôn epi tên êmionon tou basileôs Dauid kai apêgagon auton eis ton Giôn
39 kai elaben Sadôk o iereus to keras tou elaiou ek tês skênês kai echrisen ton Salômôn kai esalpisen tê keratinê kai eipen pas o laos zêtô o basileus Salômôn
40 kai anebê pas o laos opisô autou kai echoreuon en chorois kai euphrainomenoi euphrosunên megalên kai erragê ê gê en tê phônê autôn
41 kai êkousen Adônias kai pantes oi klêtoi autou kai autoi sunetelesan phagein kai êkousen Iôab tên phônên tês keratinês kai eipen tis ê phônê tês poleôs êchousês
42 eti autou lalountos kai idou Iônathan uios Abiathar tou iereôs êlthen kai eipen Adônias eiselthe oti anêr dunameôs ei su kai agatha euangelisai
43 kai apekrithê Iônathan kai eipen kai mala o kurios êmôn o basileus Dauid ebasileusen ton Salômôn
44 kai apesteilen o basileus met autou ton Sadôk ton ierea kai Nathan ton prophêtên kai Banaian uion Iôdae kai ton chereththi kai ton pheleththi kai epekathisan auton epi tên êmionon tou basileôs
45 kai echrisan auton Sadôk o iereus kai Nathan o prophêtês eis basilea en tô Giôn kai anebêsan ekeithen euphrainomenoi kai êchêsen ê polis autê ê phônê ên êkousate
46 kai ekathisen Salômôn epi thronon tês basileias
47 kai eisêlthon oi douloi tou basileôs eulogêsai ton kurion êmôn ton basilea Dauid legontes agathunai o theos to onoma Salômôn tou uiou sou uper to onoma sou kai megalunai ton thronon autou uper ton thronon sou kai prosekunêsen o basileus epi tên koitên autou
48 kai ge outôs eipen o basileus eulogêtos kurios o theos Israêl os edôken sêmeron ek tou spermatos mou kathêmenon epi tou thronou mou kai oi ophthalmoi mou blepousin
49 kai exestêsan kai exanestêsan pantes oi klêtoi tou Adôniou kai apêlthon anêr eis tên odon autou
50 kai Adônias ephobêthê apo prosôpou Salômôn kai anestê kai apêlthen kai epelabeto tôn keratôn tou thusiastêriou
51 kai anêngelê tô Salômôn legontes idou Adônias ephobêthê ton basilea Salômôn kai katechei tôn keratôn tou thusiastêriou legôn omosatô moi sêmeron o basileus Salômôn ei ou thanatôsei ton doulon autou en romphaia
52 kai eipen Salômôn ean genêtai eis uion dunameôs ei peseitai tôn trichôn autou epi tên gên kai ean kakia eurethê en autô thanatôthêsetai
53 kai apesteilen o basileus Salômôn kai katênegken auton apanôthen tou thusiastêriou kai eisêlthen kai prosekunêsen tô basilei Salômôn kai eipen autô Salômôn deuro eis ton oikon sou

Kapitel 2

1 kai êngisan ai êmerai Dauid apothanein auton kai eneteilato tô Salômôn uiô autou legôn
2 egô eimi poreuomai en odô pasês tês gês kai ischuseis kai esê eis andra
3 kai phulaxeis tên phulakên kuriou tou theou sou tou poreuesthai en tais odois autou phulassein tas entolas autou kai ta dikaiômata kai ta krimata ta gegrammena en nomô Môuseôs ina suniês a poiêseis kata panta osa an enteilômai soi
4 ina stêsê kurios ton logon autou on elalêsen legôn ean phulaxôsin oi uioi sou tên odon autôn poreuesthai enôpion emou en alêtheia en olê kardia autôn kai en olê psuchê autôn legôn ouk exolethreuthêsetai soi anêr epanôthen thronou Israêl
5 kai ge su egnôs osa epoiêsen moi Iôab uios Sarouias osa epoiêsen tois dusin archousin tôn dunameôn Israêl tô Abennêr uiô Nêr kai tô Amessai uiô Iether kai apekteinen autous kai etaxen ta aimata polemou en eirênê kai edôken aima athôon en tê zônê autou tê en tê osphui autou kai en tô upodêmati autou tô en tô podi autou
6 kai poiêseis kata tên sophian sou kai ou kataxeis tên polian autou en eirênê eis adou
7 kai tois uiois Berzelli tou Galaaditou poiêseis eleos kai esontai en tois esthiousin tên trapezan sou oti outôs êngisan moi en tô me apodidraskein apo prosôpou Abessalôm tou adelphou sou
8 kai idou meta sou Semei uios Gêra uios tou Iemeni ek Baourim kai autos katêrasato me kataran odunêran tê êmera ê eporeuomên eis parembolas kai autos katebê eis apantên mou eis ton Iordanên kai ômosa autô en kuriô legôn ei thanatôsô se en romphaia
9 kai ou mê athôôsês auton oti anêr sophos ei su kai gnôsê a poiêseis autô kai kataxeis tên polian autou en aimati eis adou
10 kai ekoimêthê Dauid meta tôn paterôn autou kai etaphê en polei Dauid
11 kai ai êmerai as ebasileusen Dauid epi ton Israêl tessarakonta etê en Chebrôn ebasileusen etê epta kai en Ierousalêm triakonta tria etê
12 kai Salômôn ekathisen epi tou thronou Dauid tou patros autou uios etôn dôdeka kai êtoimasthê ê basileia autou sphodra
13 kai eisêlthen Adônias uios Angith pros Bêrsabee mêtera Salômôn kai prosekunêsen autê ê de eipen eirênê ê eisodos sou kai eipen eirênê
14 logos moi pros se kai eipen autô lalêson
15 kai eipen autê su oidas oti emoi ên ê basileia kai ep eme etheto pas Israêl to prosôpon autou eis basilea kai estraphê ê basileia kai egenêthê tô adelphô mou oti para kuriou egeneto autô
16 kai nun aitêsin mian egô aitoumai para sou mê apostrepsês to prosôpon sou kai eipen autô Bêrsabee lalei
17 kai eipen autê eipon dê pros Salômôn ton basilea oti ouk apostrepsei to prosôpon autou apo sou kai dôsei moi tên Abisak tên Sômanitin eis gunaika
18 kai eipen Bêrsabee kalôs egô lalêsô peri sou tô basilei
19 kai eisêlthen Bêrsabee pros ton basilea Salômôn lalêsai autô peri Adôniou kai exanestê o basileus eis apantên autê kai katephilêsen autên kai ekathisen epi tou thronou autou kai etethê thronos tê mêtri tou basileôs kai ekathisen ek dexiôn autou
20 kai eipen autô aitêsin mian mikran egô aitoumai para sou mê apostrepsês to prosôpon sou kai eipen autê o basileus aitêsai mêter emê oti ouk apostrepsô se
21 kai eipen dothêtô de Abisak ê Sômanitis tô Adônia tô adelphô sou eis gunaika
22 kai apekrithê Salômôn o basileus kai eipen tê mêtri autou kai ina ti su êtêsai tên Abisak tô Adônia kai aitêsai autô tên basileian oti outos adelphos mou o megas uper eme kai autô Abiathar o iereus kai autô Iôab o uios Sarouias o archistratêgos etairos
23 kai ômosen o basileus Salômôn kata tou kuriou legôn tade poiêsai moi o theos kai tade prostheiê oti kata tês psuchês autou elalêsen Adônias ton logon touton
24 kai nun zê kurios os êtoimasen me kai etheto me epi ton thronon Dauid tou patros mou kai autos epoiêsen moi oikon kathôs elalêsen kurios oti sêmeron thanatôthêsetai Adônias
25 kai exapesteilen Salômôn o basileus en cheiri Banaiou uiou Iôdae kai aneilen auton kai apethanen Adônias en tê êmera ekeinê
26 kai tô Abiathar tô ierei eipen o basileus apotreche su eis Anathôth eis agron sou oti anêr thanatou ei su en tê êmera tautê kai ou thanatôsô se oti êras tên kibôton tês diathêkês kuriou enôpion tou patros mou kai oti ekakouchêthês en apasin ois ekakouchêthê o patêr mou
27 kai exebalen Salômôn ton Abiathar tou mê einai ierea tou kuriou plêrôthênai to rêma kuriou o elalêsen epi ton oikon Êli en Sêlôm
28 kai ê akoê êlthen eôs Iôab tou uiou Sarouias oti Iôab ên keklikôs opisô Adôniou kai opisô Salômôn ouk eklinen kai ephugen Iôab eis to skênôma tou kuriou kai kateschen tôn keratôn tou thusiastêriou
29 kai apêngelê tô Salômôn legontes oti ephugen Iôab eis tên skênên tou kuriou kai idou katechei tôn keratôn tou thusiastêriou kai apesteilen Salômôn pros Iôab legôn ti gegonen soi oti pepheugas eis to thusiastêrion kai eipen Iôab oti ephobêthên apo prosôpou sou kai ephugon pros kurion kai apesteilen Salômôn o basileus ton Banaiou uion Iôdae legôn poreuou kai anele auton kai thapson auton
30 kai êlthen Banaiou uios Iôdae pros Iôab eis tên skênên tou kuriou kai eipen autô tade legei o basileus exelthe kai eipen Iôab ouk ekporeuomai oti ôde apothanoumai kai apestrepsen Banaias uios Iôdae kai eipen tô basilei legôn tade lelalêken Iôab kai tade apokekritai moi
31 kai eipen autô o basileus poreuou kai poiêson autô kathôs eirêken kai anele auton kai thapseis auton kai exareis sêmeron to aima o dôrean execheen Iôab ap emou kai apo tou oikou tou patros mou
32 kai apestrepsen kurios to aima tês adikias autou eis kephalên autou ôs apêntêsen tois dusin anthrôpois tois dikaiois kai agathois uper auton kai apekteinen autous en romphaia kai o patêr mou Dauid ouk egnô to aima autôn ton Abennêr uion Nêr archistratêgon Israêl kai ton Amessa uion Iether archistratêgon Iouda
33 kai epestraphê ta aimata autôn eis kephalên autou kai eis kephalên tou spermatos autou eis ton aiôna kai tô Dauid kai tô spermati autou kai tô oikô autou kai tô thronô autou genoito eirênê eôs aiônos para kuriou
34 kai apêntêsen Banaiou uios Iôdae tô Iôab kai ethanatôsen auton kai ethapsen auton en tô oikô autou en tê erêmô
35 kai edôken o basileus ton Banaiou uion Iôdae ant autou epi tên stratêgian kai ê basileia katôrthouto en Ierousalêm kai ton Sadôk ton ierea edôken o basileus eis ierea prôton anti Abiathar
36 kai ekalesen o basileus ton Semei kai eipen autô oikodomêson seautô oikon en Ierousalêm kai kathou ekei kai ouk exeleusê ekeithen oudamou
37 kai estai en tê êmera tês exodou sou kai diabêsê ton cheimarroun Kedrôn ginôskôn gnôsê oti thanatô apothanê to aima sou estai epi tên kephalên sou kai ôrkisen auton o basileus en tê êmera ekeinê
38 kai eipen Semei pros ton basilea agathon to rêma o elalêsas kurie mou basileu outô poiêsei o doulos sou kai ekathisen Semei en Ierousalêm tria etê
39 kai egenêthê meta tria etê kai apedrasan duo douloi tou Semei pros Agchous uion Maacha basilea Geth kai apêngelê tô Semei legontes idou oi douloi sou en Geth
40 kai anestê Semei kai epesaxe tên onon autou kai eporeuthê eis Geth pros Agchous tou ekzêtêsai tous doulous autou kai eporeuthê Semei kai êgagen tous doulous autou ek Geth
41 kai apêngelê tô Salômôn legontes oti eporeuthê Semei ex Ierousalêm eis Geth kai apestrepsen tous doulous autou
42 kai apesteilen o basileus kai ekalesen ton Semei kai eipen pros auton ouchi ôrkisa se kata tou kuriou kai epemarturamên soi legôn en ê an êmera exelthês ex Ierousalêm kai poreuthês eis dexia ê eis aristera ginôskôn gnôsê oti thanatô apothanê
43 kai ti oti ouk ephulaxas ton orkon kuriou kai tên entolên ên eneteilamên kata sou
44 kai eipen o basileus pros Semei su oidas pasan tên kakian sou ên egnô ê kardia sou a epoiêsas tô Dauid tô patri mou kai antapedôken kurios tên kakian sou eis kephalên sou
45 kai o basileus Salômôn êulogêmenos kai o thronos Dauid estai etoimos enôpion kuriou eis ton aiôna
46 kai eneteilato o basileus Salômôn tô Banaia uiô Iôdae kai exêlthen kai aneilen auton kai apethanen

Kapitel 3

1 plên o laos êsan thumiôntes epi tois upsêlois oti ouk ôkodomêthê oikos tô onomati kuriou eôs nun
2 kai êgapêsen Salômôn ton kurion poreuesthai en tois prostagmasin Dauid tou patros autou plên en tois upsêlois ethuen kai ethumia
3 kai anestê kai eporeuthê eis Gabaôn thusai ekei oti autê upsêlotatê kai megalê chilian olokautôsin anênegken Salômôn epi to thusiastêrion en Gabaôn
4 kai ôphthê kurios tô Salômôn en upnô tên nukta kai eipen kurios pros Salômôn aitêsai ti aitêma sautô
5 kai eipen Salômôn su epoiêsas meta tou doulou sou Dauid tou patros mou eleos mega kathôs diêlthen enôpion sou en alêtheia kai en dikaiosunê kai en euthutêti kardias meta sou kai ephulaxas autô to eleos to mega touto dounai ton uion autou epi tou thronou autou ôs ê êmera autê
6 kai nun kurie o theos mou su edôkas ton doulon sou anti Dauid tou patros mou kai egô eimi paidarion mikron kai ouk oida tên exodon mou kai tên eisodon mou
7 o de doulos sou en mesô tou laou sou on exelexô laon polun os ouk arithmêthêsetai
8 kai dôseis tô doulô sou kardian akouein kai diakrinein ton laon sou en dikaiosunê tou suniein ana meson agathou kai kakou oti tis dunêsetai krinein ton laon sou ton barun touton
9 kai êresen enôpion kuriou oti êtêsato Salômôn to rêma touto
10 kai eipen kurios pros auton anth ôn êtêsô par emou to rêma touto kai ouk êtêsô sautô êmeras pollas kai ouk êtêsô plouton oude êtêsô psuchas echthrôn sou all êtêsô sautô sunesin tou eisakouein krima
11 idou pepoiêka kata to rêma sou idou dedôka soi kardian phronimên kai sophên ôs su ou gegonen emprosthen sou kai meta se ouk anastêsetai omoios soi
12 kai a ouk êtêsô dedôka soi kai plouton kai doxan ôs ou gegonen anêr omoios soi en basileusin
13 kai ean poreuthês en tê odô mou phulassein tas entolas mou kai ta prostagmata mou ôs eporeuthê Dauid o patêr sou kai plêthunô tas êmeras sou
14 kai exupnisthê Salômôn kai idou enupnion kai anestê kai paraginetai eis Ierousalêm kai estê kata prosôpon tou thusiastêriou tou kata prosôpon kibôtou diathêkês kuriou en Siôn kai anêgagen olokautôseis kai epoiêsen eirênikas kai epoiêsen poton megan eautô kai pasin tois paisin autou
15 tote ôphthêsan duo gunaikes pornai tô basilei kai estêsan enôpion autou
16 kai eipen ê gunê ê mia en emoi kurie egô kai ê gunê autê oikoumen en oikô eni kai etekomen en tô oikô
17 kai egenêthê en tê êmera tê tritê tekousês mou kai eteken kai ê gunê autê kai êmeis kata to auto kai ouk estin outheis meth êmôn parex amphoterôn êmôn en tô oikô
18 kai apethanen o uios tês gunaikos tautês tên nukta ôs epekoimêthê ep auton
19 kai anestê mesês tês nuktos kai elaben ton uion mou ek tôn agkalôn mou kai ekoimisen auton en tô kolpô autês kai ton uion autês ton tethnêkota ekoimisen en tô kolpô mou
20 kai anestên to prôi thêlasai ton uion mou kai ekeinos ên tethnêkôs kai idou katenoêsa auton prôi kai idou ouk ên o uios mou on etekon
21 kai eipen ê gunê ê etera ouchi alla o uios mou o zôn o de uios sou o tethnêkôs kai elalêsan enôpion tou basileôs
22 kai eipen o basileus autais su legeis outos o uios mou o zôn kai o uios tautês o tethnêkôs kai su legeis ouchi alla o uios mou o zôn kai o uios sou o tethnêkôs
23 kai eipen o basileus labete moi machairan kai prosênegkan tên machairan enôpion tou basileôs
24 kai eipen o basileus dielete to paidion to thêlazon to zôn eis duo kai dote to êmisu autou tautê kai to êmisu autou tautê
25 kai apekrithê ê gunê ês ên o uios o zôn kai eipen pros ton basilea oti etarachthê ê mêtra autês epi tô uiô autês kai eipen en emoi kurie dote autê to paidion kai thanatô mê thanatôsête auton kai autê eipen mête emoi mête autê estô dielete
26 kai apekrithê o basileus kai eipen dote to paidion tê eipousê dote autê auto kai thanatô mê thanatôsête auton autê ê mêtêr autou
27 kai êkousan pas Israêl to krima touto o ekrinen o basileus kai ephobêthêsan apo prosôpou tou basileôs oti eidon oti phronêsis theou en autô tou poiein dikaiôma

Kapitel 4

1 kai ên o basileus Salômôn basileuôn epi Israêl
2 kai outoi oi archontes oi êsan autou Azariou uios Sadôk
3 kai Eliareph kai Achia uios Saba grammateis kai Iôsaphat uios Achilid upomimnêskôn
4 kai Sadouch kai Abiathar iereis
5 kai Ornia uios Nathan epi tôn kathestamenôn kai Zabouth uios Nathan etairos tou basileôs
6 kai Achiêl oikonomos kai Eliab uios Saph epi tês patrias kai Adôniram uios Ephra epi tôn phorôn
7 kai tô Salômôn dôdeka kathestamenoi epi panta Israêl chorêgein tô basilei kai tô oikô autou mêna en tô eniautô egineto epi ton ena chorêgein
8 kai tauta ta onomata autôn Benôr en orei Ephraim eis
9 uios Rêchab en Machemas kai Bêthalamin kai Baithsamus kai Ailôn eôs Baithanan eis
10 uios Esôth Bêrbêthnema Lousamêncha kai Rêsphara
11 Chinanadab kai Anaphathi anêr Tablêth thugatêr Salômôn ên autô eis gunaika eis
12 Bakcha uios Achilid Thaanach kai Mekedô kai pas o oikos San o para Sesathan upokatô tou Esrae kai ek Baisaphoud Ebelmaôla eôs Maeber Loukam eis
13 uios Gaber en Remath Galaad toutô schoinisma Eregaba ê en tê Basan exêkonta poleis megalai teichêreis kai mochloi chalkoi eis
14 Achinadab uios Achel Maanain eis
15 Achimaas en Nephthali kai outos elaben tên Basemmath thugatera Salômôn eis gunaika eis
16 Baana uios Chousi en tê Maalath eis
17 Samaa uios Êla en tô Beniamin
18 Gaber uios Adai en tê gê Gad gê Sêôn basileôs tou Esebôn kai Ôg basileôs tou Basan kai nasiph eis en gê Iouda
19 Iôsaphat uios Phouasoud en Issachar

Kapitel 5

1 kai echorêgoun oi kathestamenoi outôs tô basilei Salômôn kai panta ta diangelmata epi tên trapezan tou basileôs ekastos mêna autou ou parallassousin logon kai tas krithas kai to achuron tois ippois kai tois armasin êron eis ton topon ou an ê o basileus ekastos kata tên suntaxin autou
2 kai tauta ta deonta tô Salômôn en êmera mia triakonta koroi semidaleôs kai exêkonta koroi aleurou kekopanismenou
3 kai deka moschoi eklektoi kai eikosi boes nomades kai ekaton probata ektos elaphôn kai dorkadôn kai ornithôn eklektôn siteuta
4 oti ên archôn peran tou potamou kai ên autô eirênê ek pantôn tôn merôn kuklothen
5
6
7
8
9 kai edôken kurios phronêsin tô Salômôn kai sophian pollên sphodra kai chuma kardias ôs ê ammos ê para tên thalassan
10 kai eplêthunthê Salômôn sphodra uper tên phronêsin pantôn archaiôn anthrôpôn kai uper pantas phronimous Aiguptou
11 kai esophisato uper pantas tous anthrôpous kai esophisato uper Gaithan ton Ezraitên kai ton Aiman kai ton Chalkal kai Darda uious Mal
12 kai elalêsen Salômôn trischilias parabolas kai êsan ôdai autou pentakischiliai
13 kai elalêsen peri tôn xulôn apo tês kedrou tês en tô Libanô kai eôs tês ussôpou tês ekporeuomenês dia tou toichou kai elalêsen peri tôn ktênôn kai peri tôn peteinôn kai peri tôn erpetôn kai peri tôn ichthuôn
14 kai pareginonto pantes oi laoi akousai tês sophias Salômôn kai elambanen dôra para pantôn tôn basileôn tês gês osoi êkouon tês sophias autou
15 kai apesteilen Chiram basileus Turou tous paidas autou chrisai ton Salômôn anti Dauid tou patros autou oti agapôn ên Chiram ton Dauid pasas tas êmeras
16 kai apesteilen Salômôn pros Chiram legôn
17 su oidas Dauid ton patera mou oti ouk edunato oikodomêsai oikon tô onomati kuriou theou mou apo prosôpou tôn polemôn tôn kuklôsantôn auton eôs tou dounai kurion autous upo ta ichnê tôn podôn autou
18 kai nun anepause kurios o theos mou emoi kuklothen ouk estin epiboulos kai ouk estin apantêma ponêron
19 kai idou egô legô oikodomêsai oikon tô onomati kuriou theou mou kathôs elalêsen kurios o theos pros Dauid ton patera mou legôn o uios sou on dôsô anti sou epi ton thronon sou outos oikodomêsei ton oikon tô onomati mou
20 kai nun enteilai kai kopsatôsan moi xula ek tou Libanou kai idou oi douloi mou meta tôn doulôn sou kai ton misthon douleias sou dôsô soi kata panta osa ean eipês oti su oidas oti ouk estin êmin eidôs xula koptein kathôs oi Sidônioi
21 kai egenêthê kathôs êkousen Chiram tôn logôn Salômôn echarê sphodra kai eipen eulogêtos o theos sêmeron os edôken tô Dauid uion phronimon epi ton laon ton polun touton
22 kai apesteilen pros Salômôn legôn akêkoa peri pantôn ôn apestalkas pros me egô poiêsô pan thelêma sou xula kedrina kai peukina
23 oi douloi mou kataxousin auta ek tou Libanou eis tên thalassan egô thêsomai auta schedias eôs tou topou ou ean aposteilês pros me kai ektinaxô auta ekei kai su areis kai poiêseis to thelêma mou tou dounai artous tô oikô mou
24 kai ên Chiram didous tô Salômôn kedrous kai pan thelêma autou
25 kai Salômôn edôken tô Chiram eikosi chiliadas korous purou kai machir tô oikô autou kai eikosi chiliadas beth elaiou kekommenou kata touto edidou Salômôn tô Chiram kat eniauton
26 kai kurios edôken sophian tô Salômôn kathôs elalêsen autô kai ên eirênê ana meson Chiram kai ana meson Salômôn kai diethento diathêkên ana meson eautôn
27 kai anênegken o basileus phoron ek pantos Israêl kai ên o phoros triakonta chiliades andrôn
28 kai apesteilen autous eis ton Libanon deka chiliades en tô mêni allassomenoi mêna êsan en tô Libanô kai duo mênas en oikô autôn kai Adôniram epi tou phorou
29 kai ên tô Salômôn ebdomêkonta chiliades airontes arsin kai ogdoêkonta chiliades latomôn en tô orei
30 chôris archontôn tôn kathestamenôn epi tôn ergôn tôn Salômôn treis chiliades kai exakosioi epistatai oi poiountes ta erga
31
32 kai êtoimasan tous lithous kai ta xula tria etê

Kapitel 6

1 kai egenêthê en tô tessarakostô kai tetrakosiostô etei tês exodou uiôn Israêl ex Aiguptou tô etei tô tetartô en mêni tô deuterô basileuontos tou basileôs Salômôn epi Israêl
2 kai o oikos on ôkodomêsen o basileus Salômôn tô kuriô tessarakonta pêcheôn mêkos autou kai eikosi en pêchei platos autou kai pente kai eikosi en pêchei to upsos autou
3 kai to ailam kata prosôpon tou naou eikosi en pêchei mêkos autou eis to platos tou oikou kai deka en pêchei to platos autou kata prosôpon tou oikou kai ôkodomêsen ton oikon kai sunetelesen auton
4 kai epoiêsen tô oikô thuridas parakuptomenas kruptas
5 kai edôken epi ton toichon tou oikou melathra kuklothen tô naô kai tô dabir kai epoiêsen pleuras kuklothen
6 ê pleura ê upokatô pente pêcheôn to platos autês kai to meson ex kai ê tritê epta en pêchei to platos autês oti diastêma edôken tô oikô kuklothen exôthen tou oikou opôs mê epilambanôntai tôn toichôn tou oikou
7 kai o oikos en tô oikodomeisthai auton lithois akrotomois argois ôkodomêthê kai sphura kai pelekus kai pan skeuos sidêroun ouk êkousthê en tô oikô en tô oikodomeisthai auton
8 kai o pulôn tês pleuras tês upokatôthen upo tên ômian tou oikou tên dexian kai eliktê anabasis eis to meson kai ek tês mesês epi ta triôropha
9 kai ôkodomêsen ton oikon kai sunetelesen auton kai ekoilostathmêsen ton oikon kedrois
10 kai ôkodomêsen tous endesmous di olou tou oikou pente en pêchei to upsos autou kai suneschen ton endesmon en xulois kedrinois
11
12
13
14
15 kai ôkodomêsen tous toichous tou oikou dia xulôn kedrinôn apo tou edaphous tou oikou kai eôs tôn dokôn kai eôs tôn toichôn ekoilostathmêsen sunechomena xulois esôthen kai perieschen to esô tou oikou en pleurais peukinais
16 kai ôkodomêsen tous eikosi pêcheis ap akrou tou oikou to pleuron to en apo tou edaphous eôs tôn dokôn kai epoiêsen ek tou dabir eis to agion tôn agiôn
17 kai tessarakonta pêchôn ên o naos kata prosôpon
18
19 tou dabir en mesô tou oikou esôthen dounai ekei tên kibôton diathêkês kuriou
20 eikosi pêcheis mêkos kai eikosi pêcheis platos kai eikosi pêcheis to upsos autou kai perieschen auton chrusiô sugkekleismenô kai epoiêsen thusiastêrion
21 kata prosôpon tou dabir kai perieschen auto chrusiô
22 kai olon ton oikon perieschen chrusiô eôs sunteleias pantos tou oikou
23 kai epoiêsen en tô dabir duo cheroubin deka pêcheôn megethos estathmômenon
24 kai pente pêcheôn pterugion tou cheroub tou enos kai pente pêcheôn pterugion autou to deuteron en pêchei deka apo merous pterugiou autou eis meros pterugiou autou
25 outôs tô cheroub tô deuterô en metrô eni sunteleia mia amphoterois
26 kai to upsos tou cheroub tou enos deka en pêchei kai outôs to cheroub to deuteron
27 kai amphotera ta cheroubin en mesô tou oikou tou esôtatou kai diepetasen tas pterugas autôn kai êpteto pterux mia tou toichou kai pterux êpteto tou toichou tou deuterou kai ai pteruges autôn ai en mesô tou oikou êptonto pterux pterugos
28 kai perieschen ta cheroubin chrusiô
29 kai pantas tous toichous tou oikou kuklô egkolapta egrapsen graphidi cheroubin kai phoinikes tô esôterô kai tô exôterô
30 kai to edaphos tou oikou perieschen chrusiô tou esôtatou kai tou exôtatou
31 kai tô thurômati tou dabir epoiêsen thuras xulôn arkeuthinôn kai phlias pentaplas
32 kai duo thuras xulôn peukinôn kai egkolapta ep autôn egkekolammena cheroubin kai phoinikas kai petala diapepetasmena kai perieschen chrusiô kai katebainen epi ta cheroubin kai epi tous phoinikas to chrusion
33 kai outôs epoiêsen tô pulôni tou naou phliai xulôn arkeuthinôn stoai tetraplôs
34 kai en amphoterais tais thurais xula peukina duo ptuchai ê thura ê mia kai stropheis autôn kai duo ptuchai ê thura ê deutera strephomena
35 egkekolammena cheroubin kai phoinikes kai diapepetasmena petala kai periechomena chrusiô katagomenô epi tên ektupôsin
36 kai ôkodomêsen tên aulên tên esôtatên treis stichous apelekêtôn kai stichos kateirgasmenês kedrou kuklothen

Kapitel 7

1 kai apesteilen o basileus Salômôn kai elaben ton Chiram ek Turou
2 uion gunaikos chêras kai outos apo tês phulês Nephthali kai o patêr autou anêr Turios tektôn chalkou kai peplêrômenos tês technês kai suneseôs kai epignôseôs tou poiein pan ergon en chalkô kai eisêchthê pros ton basilea Salômôn kai epoiêsen panta ta erga
3 kai echôneusen tous duo stulous tô ailam tou oikou oktôkaideka pêcheis upsos tou stulou kai perimetron tessares kai deka pêcheis ekuklou auton kai to pachos tou stulou tessarôn daktulôn ta koilômata kai outôs o stulos o deuteros
4 kai duo epithemata epoiêsen dounai epi tas kephalas tôn stulôn chôneuta chalka pente pêcheis to upsos tou epithematos tou enos kai pente pêcheis to upsos tou epithematos tou deuterou
5 kai epoiêsen duo diktua perikalupsai to epithema tôn stulôn kai diktuon tô epithemati tô eni kai diktuon tô epithemati tô deuterô
6 kai ergon kremaston duo stichoi roôn chalkôn dediktuômenoi ergon kremaston stichos epi stichon kai outôs epoiêsen tô epithemati tô deuterô
7 kai estêsen tous stulous tou ailam tou naou kai estêsen ton stulon ton ena kai epekalesen to onoma autou Iachoum kai estêsen ton stulon ton deuteron kai epekalesen to onoma autou Baaz
8 kai epi tôn kephalôn tôn stulôn ergon krinou kata to ailam tessarôn pêchôn
9 kai melathron ep amphoterôn tôn stulôn kai epanôthen tôn pleurôn epithema to melathron tô pachei
10 kai epoiêsen tên thalassan deka en pêchei apo tou cheilous autês eôs tou cheilous autês strongulon kuklô to auto pente en pêchei to upsos autês kai sunêgmenoi treis kai triakonta en pêchei ekukloun autên
11 kai upostêrigmata upokatôthen tou cheilous autês kuklothen ekukloun autên deka en pêchei kuklothen anistan tên thalassan
12 kai to cheilos autês ôs ergon cheilous potêriou blastos krinou kai to pachos autou palaistês
13 kai dôdeka boes upokatô tês thalassês oi treis epiblepontes borran kai oi treis epiblepontes thalassan kai oi treis epiblepontes noton kai oi treis epiblepontes anatolên kai panta ta opisthia eis ton oikon kai ê thalassa ep autôn epanôthen
14 kai epoiêsen deka mechônôth chalkas pente pêcheis mêkos tês mechônôth tês mias kai tessares pêcheis platos autês kai ex en pêchei upsos autês
15 kai touto to ergon tôn mechônôth sugkleiston autois kai sugkleiston ana meson tôn exechomenôn
16 kai epi ta sugkleismata autôn ana meson tôn exechomenôn leontes kai boes kai cheroubin kai epi tôn exechomenôn outôs kai epanôthen kai upokatôthen tôn leontôn kai tôn boôn chôrai ergon katabaseôs
17 kai tessares trochoi chalkoi tê mechônôth tê mia kai ta prosechonta chalka kai tessara merê autôn ômiai upokatô tôn loutêrôn
18 kai cheires en tois trochois en tê mechônôth kai to upsos tou trochou tou enos pêcheos kai êmisous
19 kai to ergon tôn trochôn ergon trochôn armatos ai cheires autôn kai oi nôtoi autôn kai ê pragmateia autôn ta panta chôneuta
20 ai tessares ômiai epi tôn tessarôn gôniôn tês mechônôth tês mias ek tês mechônôth oi ômoi autês
21 kai epi tês kephalês tês mechônôth êmisu tou pêcheos megethos strongulon kuklô epi tês kephalês tês mechônôth kai archê cheirôn autês kai ta sugkleismata autês kai ênoigeto epi tas archas tôn cheirôn autês
22 kai ta sugkleismata autês cheroubin kai leontes kai phoinikes estôta echomenon ekaston kata prosôpon autou esô kai ta kuklothen
23 kat autên epoiêsen pasas tas deka mechônôth taxin mian kai metron en pasais
24 kai epoiêsen deka chutrokaulous chalkous tessarakonta choeis chôrounta ton chutrokaulon ton ena metrêsei o chutrokaulos o eis epi tês mechônôth tês mias tais deka mechônôth
25 kai etheto tas deka mechônôth pente apo tês ômias tou oikou ek dexiôn kai pente apo tês ômias tou oikou ex aristerôn kai ê thalassa apo tês ômias tou oikou ek dexiôn kat anatolas apo tou klitous tou notou
26 kai epoiêsen Chiram tous lebêtas kai tas thermastreis kai tas phialas kai sunetelesen Chiram poiôn panta ta erga a epoiêsen tô basilei Salômôn en oikô kuriou
27 stulous duo kai ta strepta tôn stulôn epi tôn kephalôn tôn stulôn duo kai ta diktua duo tou kaluptein amphotera ta strepta tôn gluphôn ta onta epi tôn stulôn
28 tas roas tetrakosias amphoterois tois diktuois duo stichoi roôn tô diktuô tô eni perikaluptein amphotera ta strepta ep amphoterois tois stulois
29 kai tas mechônôth deka kai tous chutrokaulous deka epi tôn mechônôth
30 kai tên thalassan mian kai tous boas dôdeka upokatô tês thalassês
31 kai tous lebêtas kai tas thermastreis kai tas phialas kai panta ta skeuê a epoiêsen Chiram tô basilei Salômôn tô oikô kuriou kai oi stuloi tessarakonta kai oktô tou oikou tou basileôs kai tou oikou kuriou panta ta erga tou basileôs a epoiêsen Chiram chalka ardên
32 ouk ên stathmos tou chalkou ou epoiêsen panta ta erga tauta ek plêthous sphodra ouk ên terma tô stathmô tou chalkou
33 en tô perioikô tou Iordanou echôneusen auta o basileus en tô pachei tês gês ana meson Sokchôth kai ana meson Sira
34 kai edôken o basileus Salômôn ta skeuê a epoiêsen en oikô kuriou to thusiastêrion to chrusoun kai tên trapezan eph ês oi artoi tês prosphoras chrusên
35 kai tas luchnias pente ek dexiôn kai pente ex aristerôn kata prosôpon tou dabir chrusas sugkleiomenas kai ta lampadia kai tous luchnous kai tas eparustridas chrusas
36 kai ta prothura kai oi êloi kai ai phialai kai ta trublia kai ai thuiskai chrusai sugkleista kai ta thurômata tôn thurôn tou oikou tou esôtatou agiou tôn agiôn kai tas thuras tou oikou tou naou chrusas
37 kai aneplêrôthê pan to ergon o epoiêsen Salômôn oikou kuriou kai eisênegken Salômôn ta agia Dauid tou patros autou kai panta ta agia Salômôn to argurion kai to chrusion kai ta skeuê edôken eis tous thêsaurous oikou kuriou
38 kai ton oikon autou ôkodomêsen Salômôn triskaideka etesin
39 kai ôkodomêsen ton oikon drumô tou Libanou ekaton pêcheis mêkos autou kai pentêkonta pêcheis platos autou kai triakonta pêchôn upsos autou kai triôn stichôn stulôn kedrinôn kai ômiai kedrinai tois stulois
40 kai ephatnôsen ton oikon anôthen epi tôn pleurôn tôn stulôn kai arithmos tôn stulôn tessarakonta kai pente deka kai pente o stichos
41 kai melathra tria kai chôra epi chôran trissôs
42 kai panta ta thurômata kai ai chôrai tetragônoi memelathrômenai kai apo tou thurômatos epi thuran trissôs
43 kai to ailam tôn stulôn pentêkonta pêchôn mêkos kai triakonta en platei ezugômena ailam epi prosôpon autôn kai stuloi kai pachos epi prosôpon autês tois ailammin
44 kai to ailam tôn thronôn ou krinei ekei ailam tou kritêriou
45 kai oikos autô en ô kathêsetai ekei aulê mia exelissomenê toutois kata to ergon touto kai oikon tê thugatri Pharaô ên elaben Salômôn kata to ailam touto
46 panta tauta ek lithôn timiôn kekolammena ek diastêmatos esôthen kai ek tou themeliou eôs tôn geisôn kai exôthen eis tên aulên tên megalên
47 tên tethemeliômenên en timiois lithois megalois lithois dekapêchesin kai tois oktapêchesin
48 kai epanôthen timiois kata to metron apelekêtôn kai kedrois
49 tês aulês tês megalês kuklô treis stichoi apelekêtôn kai stichos kekolammenês kedrou
50 kai sunetelesen Salômôn olon ton oikon autou

Kapitel 8

1 kai egeneto en tô suntelesai Salômôn tou oikodomêsai ton oikon kuriou kai ton oikon eautou meta eikosi etê tote exekklêsiasen o basileus Salômôn pantas tous presbuterous Israêl en Siôn tou anenegkein tên kibôton diathêkês kuriou ek poleôs Dauid autê estin Siôn
2 en mêni Athanin
3 kai êran oi iereis tên kibôton
4 kai to skênôma tou marturiou kai panta ta skeuê ta agia ta en tô skênômati tou marturiou
5 kai o basileus kai pas Israêl emprosthen tês kibôtou thuontes probata kai boas anarithmêta
6 kai eispherousin oi iereis tên kibôton eis ton topon autês eis to dabir tou oikou eis ta agia tôn agiôn upo tas pterugas tôn cheroubin
7 oti ta cheroubin diapepetasmena tais pteruxin epi ton topon tês kibôtou kai periekalupton ta cheroubin epi tên kibôton kai epi ta agia autês epanôthen
8 kai upereichon ta êgiasmena kai enebleponto ai kephalai tôn êgiasmenôn ek tôn agiôn eis prosôpon tou dabir kai ouk ôptanonto exô
9 ouk ên en tê kibôtô plên duo plakes lithinai plakes tês diathêkês as ethêken ekei Môusês en Chôrêb a dietheto kurios meta tôn uiôn Israêl en tô ekporeuesthai autous ek gês Aiguptou
10 kai egeneto ôs exêlthon oi iereis ek tou agiou kai ê nephelê eplêsen ton oikon
11 kai ouk êdunanto oi iereis stênai leitourgein apo prosôpou tês nephelês oti eplêsen doxa kuriou ton oikon
12
13
14 kai apestrepsen o basileus to prosôpon autou kai eulogêsen o basileus panta Israêl kai pasa ekklêsia Israêl eistêkei
15 kai eipen eulogêtos kurios o theos Israêl sêmeron os elalêsen en tô stomati autou peri Dauid tou patros mou kai en tais chersin autou eplêrôsen legôn
16 aph ês êmeras exêgagon ton laon mou ton Israêl ex Aiguptou ouk exelexamên en polei en eni skêptrô Israêl tou oikodomêsai oikon tou einai to onoma mou ekei kai exelexamên en Ierousalêm einai to onoma mou ekei kai exelexamên ton Dauid tou einai epi ton laon mou ton Israêl
17 kai egeneto epi tês kardias Dauid tou patros mou oikodomêsai oikon tô onomati kuriou theou Israêl
18 kai eipen kurios pros Dauid ton patera mou anth ôn êlthen epi tên kardian sou tou oikodomêsai oikon tô onomati mou kalôs epoiêsas oti egenêthê epi tên kardian sou
19 plên su ouk oikodomêseis ton oikon all ê o uios sou o exelthôn ek tôn pleurôn sou outos oikodomêsei ton oikon tô onomati mou
20 kai anestêsen kurios to rêma autou o elalêsen kai anestên anti Dauid tou patros mou kai ekathisa epi tou thronou Israêl kathôs elalêsen kurios kai ôkodomêsa ton oikon tô onomati kuriou theou Israêl
21 kai ethemên ekei topon tê kibôtô en ê estin ekei diathêkê kuriou ên dietheto kurios meta tôn paterôn êmôn en tô exagagein auton autous ek gês Aiguptou
22 kai estê Salômôn kata prosôpon tou thusiastêriou kuriou enôpion pasês ekklêsias Israêl kai diepetasen tas cheiras autou eis ton ouranon
23 kai eipen kurie o theos Israêl ouk estin ôs su theos en tô ouranô anô kai epi tês gês katô phulassôn diathêkên kai eleos tô doulô sou tô poreuomenô enôpion sou en olê tê kardia autou
24 a ephulaxas tô doulô sou Dauid tô patri mou kai elalêsas en tô stomati sou kai en chersin sou eplêrôsas ôs ê êmera autê
25 kai nun kurie o theos Israêl phulaxon tô doulô sou tô Dauid tô patri mou a elalêsas autô legôn ouk exarthêsetai sou anêr ek prosôpou mou kathêmenos epi thronou Israêl plên ean phulaxôntai ta tekna sou tas odous autôn tou poreuesthai enôpion emou kathôs eporeuthês enôpion emou
26 kai nun kurie o theos Israêl pistôthêtô dê to rêma sou tô Dauid tô patri mou
27 oti ei alêthôs katoikêsei o theos meta anthrôpôn epi tês gês ei o ouranos kai o ouranos tou ouranou ouk arkesousin soi plên kai o oikos outos on ôkodomêsa tô onomati sou
28 kai epiblepsê epi tên deêsin mou kurie o theos Israêl akouein tês terpseôs ês o doulos sou proseuchetai enôpion sou pros se sêmeron
29 tou einai ophthalmous sou êneôgmenous eis ton oikon touton êmeras kai nuktos eis ton topon on eipas estai to onoma mou ekei tou eisakouein tês proseuchês ês proseuchetai o doulos sou eis ton topon touton êmeras kai nuktos
30 kai eisakousê tês deêseôs tou doulou sou kai tou laou sou Israêl a an proseuxôntai eis ton topon touton kai su eisakousê en tô topô tês katoikêseôs sou en ouranô kai poiêseis kai ileôs esê
31 osa an amartê ekastos tô plêsion autou kai ean labê ep auton aran tou arasthai auton kai elthê kai exagoreusê kata prosôpon tou thusiastêriou sou en tô oikô toutô
32 kai su eisakousei ek tou ouranou kai poiêseis kai krineis ton laon sou Israêl anomêthênai anomon dounai tên odon autou eis kephalên autou kai tou dikaiôsai dikaion dounai autô kata tên dikaiosunên autou
33 en tô ptaisai ton laon sou Israêl enôpion echthrôn oti amartêsontai soi kai epistrepsousin kai exomologêsontai tô onomati sou kai proseuxontai kai deêthêsontai en tô oikô toutô
34 kai su eisakousê ek tou ouranou kai ileôs esê tais amartiais tou laou sou Israêl kai apostrepseis autous eis tên gên ên edôkas tois patrasin autôn
35 en tô suschethênai ton ouranon kai mê genesthai ueton oti amartêsontai soi kai proseuxontai eis ton topon touton kai exomologêsontai tô onomati sou kai apo tôn amartiôn autôn apostrepsousin otan tapeinôsês autous
36 kai eisakousê ek tou ouranou kai ileôs esê tais amartiais tou doulou sou kai tou laou sou Israêl oti dêlôseis autois tên odon tên agathên poreuesthai en autê kai dôseis ueton epi tên gên ên edôkas tô laô sou en klêronomia
37 limos ean genêtai thanatos ean genêtai oti estai empurismos brouchos erusibê ean genêtai kai ean thlipsê auton echthros autou en mia tôn poleôn autou pan sunantêma pan ponon
38 pasan proseuchên pasan deêsin ean genêtai panti anthrôpô ôs an gnôsin ekastos aphên kardias autou kai diapetasê tas cheiras autou eis ton oikon touton
39 kai su eisakousê ek tou ouranou ex etoimou katoikêtêriou sou kai ileôs esê kai poiêseis kai dôseis andri kata tas odous autou kathôs an gnôs tên kardian autou oti su monôtatos oidas tên kardian pantôn uiôn anthrôpôn
40 opôs phobôntai se pasas tas êmeras as autoi zôsin epi tês gês ês edôkas tois patrasin êmôn
41 kai tô allotriô os ouk estin apo laou sou outos
42 kai êxousin kai proseuxontai eis ton topon touton
43 kai su eisakousê ek tou ouranou ex etoimou katoikêtêriou sou kai poiêseis kata panta osa an epikalesêtai se o allotrios opôs gnôsin pantes oi laoi to onoma sou kai phobôntai se kathôs o laos sou Israêl kai gnôsin oti to onoma sou epikeklêtai epi ton oikon touton on ôkodomêsa
44 oti exeleusetai o laos sou eis polemon epi tous echthrous autou en odô ê epistrepseis autous kai proseuxontai en onomati kuriou odon tês poleôs ês exelexô en autê kai tou oikou ou ôkodomêsa tô onomati sou
45 kai eisakousei ek tou ouranou tês deêseôs autôn kai tês proseuchês autôn kai poiêseis to dikaiôma autois
46 oti amartêsontai soi oti ouk estin anthrôpos os ouch amartêsetai kai epaxeis ep autous kai paradôseis autous enôpion echthrôn kai aichmalôtiousin autous oi aichmalôtizontes eis gên makran kai engus
47 kai epistrepsousin kardias autôn en tê gê ou metêchthêsan ekei kai epistrepsôsin kai deêthôsin sou en gê metoikias autôn legontes êmartomen ênomêsamen êdikêsamen
48 kai epistrepsôsin pros se en olê kardia autôn kai en olê psuchê autôn en tê gê echthrôn autôn ou metêgages autous kai proseuxontai pros se odon gês autôn ês edôkas tois patrasin autôn tês poleôs ês exelexô kai tou oikou ou ôkodomêka tô onomati sou
49 kai eisakousê ek tou ouranou ex etoimou katoikêtêriou sou
50 kai ileôs esê tais adikiais autôn ais êmarton soi kai kata panta ta athetêmata autôn a êthetêsan soi kai dôseis autous eis oiktirmous enôpion aichmalôteuontôn autous kai oiktirêsousin autous
51 oti laos sou kai klêronomia sou ous exêgages ek gês Aiguptou ek mesou chôneutêriou sidêrou
52 kai estôsan oi ophthalmoi sou kai ta ôta sou êneôgmena eis tên deêsin tou doulou sou kai eis tên deêsin tou laou sou Israêl eisakouein autôn en pasin ois an epikalesôntai se
53 oti su diesteilas autous sautô eis klêronomian ek pantôn tôn laôn tês gês kathôs elalêsas en cheiri doulou sou Môusê en tô exagagein se tous pateras êmôn ek gês Aiguptou kurie kurie
54 kai egeneto ôs sunetelesen Salômôn proseuchomenos pros kurion olên tên proseuchên kai tên deêsin tautên kai anestê apo prosôpou tou thusiastêriou kuriou oklakôs epi ta gonata autou kai ai cheires autou diapepetasmenai eis ton ouranon
55 kai estê kai eulogêsen pasan ekklêsian Israêl phônê megalê legôn
56 eulogêtos kurios sêmeron os edôken katapausin tô laô autou Israêl kata panta osa elalêsen ou diephônêsen logos eis en pasin tois logois autou tois agathois ois elalêsen en cheiri Môusê doulou autou
57 genoito kurios o theos êmôn meth êmôn kathôs ên meta tôn paterôn êmôn mê egkatalipoito êmas mêde apostrepsoito êmas
58 epiklinai kardias êmôn pros auton tou poreuesthai en pasais odois autou kai phulassein pasas tas entolas autou kai prostagmata autou a eneteilato tois patrasin êmôn
59 kai estôsan oi logoi outoi ous dedeêmai enôpion kuriou theou êmôn engizontes pros kurion theon êmôn êmeras kai nuktos tou poiein to dikaiôma tou doulou sou kai to dikaiôma laou sou Israêl rêma êmeras en êmera autou
60 opôs gnôsin pantes oi laoi tês gês oti kurios o theos autos theos kai ouk estin eti
61 kai estôsan ai kardiai êmôn teleiai pros kurion theon êmôn kai osiôs poreuesthai en tois prostagmasin autou kai phulassein entolas autou ôs ê êmera autê
62 kai o basileus kai pantes oi uioi Israêl ethusan thusian enôpion kuriou
63 kai ethusen o basileus Salômôn tas thusias tôn eirênikôn as ethusen tô kuriô boôn duo kai eikosi chiliadas kai probatôn ekaton eikosi chiliadas kai enekainisen ton oikon kuriou o basileus kai pantes oi uioi Israêl
64 tê êmera ekeinê êgiasen o basileus to meson tês aulês to kata prosôpon tou oikou kuriou oti epoiêsen ekei tên olokautôsin kai tas thusias kai ta steata tôn eirênikôn oti to thusiastêrion to chalkoun to enôpion kuriou mikron tou mê dunasthai tên olokautôsin kai tas thusias tôn eirênikôn upenegkein
65 kai epoiêsen Salômôn tên eortên en tê êmera ekeinê kai pas Israêl met autou ekklêsia megalê apo tês eisodou Êmath eôs potamou Aiguptou enôpion kuriou theou êmôn en tô oikô ô ôkodomêsen esthiôn kai pinôn kai euphrainomenos enôpion kuriou theou êmôn epta êmeras
66 kai en tê êmera tê ogdoê exapesteilen ton laon kai eulogêsen auton kai apêlthon ekastos eis ta skênômata autou chairontes kai agathê kardia epi tois agathois ois epoiêsen kurios tô Dauid doulô autou kai tô Israêl laô autou

Kapitel 9

1 kai egenêthê ôs sunetelesen Salômôn oikodomein ton oikon kuriou kai ton oikon tou basileôs kai pasan tên pragmateian Salômôn osa êthelêsen poiêsai
2 kai ôphthê kurios tô Salômôn deuteron kathôs ôphthê en Gabaôn
3 kai eipen pros auton kurios êkousa tês phônês tês proseuchês sou kai tês deêseôs sou ês edeêthês enôpion emou pepoiêka soi kata pasan tên proseuchên sou êgiaka ton oikon touton on ôkodomêsas tou thesthai to onoma mou ekei eis ton aiôna kai esontai oi ophthalmoi mou ekei kai ê kardia mou pasas tas êmeras
4 kai su ean poreuthês enôpion emou kathôs eporeuthê Dauid o patêr sou en osiotêti kardias kai en euthutêti kai tou poiein kata panta a eneteilamên autô kai ta prostagmata mou kai tas entolas mou phulaxês
5 kai anastêsô ton thronon tês basileias sou epi Israêl eis ton aiôna kathôs elalêsa tô Dauid patri sou legôn ouk exarthêsetai soi anêr êgoumenos en Israêl
6 ean de apostraphentes apostraphête umeis kai ta tekna umôn ap emou kai mê phulaxête tas entolas mou kai ta prostagmata mou a edôken Môusês enôpion umôn kai poreuthête kai douleusête theois eterois kai proskunêsête autois
7 kai exarô ton Israêl apo tês gês ês edôka autois kai ton oikon touton on êgiasa tô onomati mou aporripsô ek prosôpou mou kai estai Israêl eis aphanismon kai eis lalêma eis pantas tous laous
8 kai o oikos outos o upsêlos pas o diaporeuomenos di autou ekstêsetai kai suriei kai erousin eneka tinos epoiêsen kurios outôs tê gê tautê kai tô oikô toutô
9 kai erousin anth ôn egkatelipon kurion theon autôn os exêgagen tous pateras autôn ex Aiguptou ex oikou douleias kai antelabonto theôn allotriôn kai prosekunêsan autois kai edouleusan autois dia touto epêgagen kurios ep autous tên kakian tautên
10 eikosi etê en ois ôkodomêsen Salômôn tous duo oikous ton oikon kuriou kai ton oikon tou basileôs
11 Chiram basileus Turou antelabeto tou Salômôn en xulois kedrinois kai en xulois peukinois kai en chrusiô kai en panti thelêmati autou tote edôken o basileus tô Chiram eikosi poleis en tê gê tê Galilaia
12 kai exêlthen Chiram ek Turou kai eporeuthê eis tên Galilaian tou idein tas poleis as edôken autô Salômôn kai ouk êresan autô
13 kai eipen ti ai poleis autai as edôkas moi adelphe kai ekalesen autas orion eôs tês êmeras tautês
14 kai ênegken Chiram tô Salômôn ekaton kai eikosi talanta chrusiou
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 kai naun uper ou epoiêsen o basileus Salômôn en Gasiôngaber tên ousan echomenên Ailath epi tou cheilous tês eschatês thalassês en gê Edôm
27 kai apesteilen Chiram en tê nêi tôn paidôn autou andras nautikous elaunein eidotas thalassan meta tôn paidôn Salômôn
28 kai êlthon eis Sôphêra kai elabon ekeithen chrusiou ekaton kai eikosi talanta kai ênegkan tô basilei Salômôn

Kapitel 10

1 kai basilissa Saba êkousen to onoma Salômôn kai to onoma kuriou kai êlthen peirasai auton en ainigmasin
2 kai êlthen eis Ierousalêm en dunamei bareia sphodra kai kamêloi airousai êdusmata kai chruson polun sphodra kai lithon timion kai eisêlthen pros Salômôn kai elalêsen autô panta osa ên en tê kardia autês
3 kai apêngeilen autê Salômôn pantas tous logous autês ouk ên logos pareôramenos para tou basileôs on ouk apêngeilen autê
4 kai eiden basilissa Saba pasan phronêsin Salômôn kai ton oikon on ôkodomêsen
5 kai ta brômata Salômôn kai tên kathedran paidôn autou kai tên stasin leitourgôn autou kai ton imatismon autou kai tous oinochoous autou kai tên olokautôsin autou ên anepheren en oikô kuriou kai ex eautês egeneto
6 kai eipen pros ton basilea Salômôn alêthinos o logos on êkousa en tê gê mou peri tou logou sou kai peri tês phronêseôs sou
7 kai ouk episteusa tois lalousin moi eôs otou paregenomên kai eôrakasin oi ophthalmoi mou kai idou ouk estin to êmisu kathôs apêngeilan moi prostetheikas agatha pros auta epi pasan tên akoên ên êkousa en tê gê mou
8 makariai ai gunaikes sou makarioi oi paides sou outoi oi parestêkotes enôpion sou di olou oi akouontes pasan tên phronêsin sou
9 genoito kurios o theos sou eulogêmenos os êthelêsen en soi dounai se epi thronou Israêl dia to agapan kurion ton Israêl stêsai eis ton aiôna kai etheto se basilea ep autous tou poiein krima en dikaiosunê kai en krimasin autôn
10 kai edôken tô Salômôn ekaton eikosi talanta chrusiou kai êdusmata polla sphodra kai lithon timion ouk elêluthei kata ta êdusmata ekeina eti eis plêthos a edôken basilissa Saba tô basilei Salômôn
11 kai ê naus Chiram ê airousa to chrusion ek Souphir ênegken xula apelekêta polla sphodra kai lithon timion
12 kai epoiêsen o basileus ta xula ta apelekêta upostêrigmata tou oikou kuriou kai tou oikou tou basileôs kai nablas kai kinuras tois ôdois ouk elêluthei toiauta xula apelekêta epi tês gês oude ôphthêsan pou eôs tês êmeras tautês
13 kai o basileus Salômôn edôken tê basilissê Saba panta osa êthelêsen osa êtêsato ektos pantôn ôn dedôkei autê dia cheiros tou basileôs Salômôn kai apestraphê kai êlthen eis tên gên autês autê kai pantes oi paides autês
14 kai ên o stathmos tou chrusiou tou elêluthotos tô Salômôn en eniautô eni exakosia kai exêkonta ex talanta chrusiou
15 chôris tôn phorôn tôn upotetagmenôn kai tôn emporôn kai pantôn tôn basileôn tou peran kai tôn satrapôn tês gês
16 kai epoiêsen Salômôn triakosia dorata chrusa elata triakosioi chrusoi epêsan epi to doru to en
17 kai triakosia opla chrusa elata treis mnai chrusiou enêsan eis to oplon to en kai edôken auta eis oikon drumou tou Libanou
18 kai epoiêsen o basileus thronon elephantinon megan kai periechrusôsen auton chrusiô dokimô
19 ex anabathmoi tô thronô kai protomai moschôn tô thronô ek tôn opisô autou kai cheires enthen kai enthen epi tou topou tês kathedras kai duo leontes estêkotes para tas cheiras
20 kai dôdeka leontes estôtes epi tôn ex anabathmôn enthen kai enthen ou gegonen outôs pasê basileia
21 kai panta ta skeuê tou potou Salômôn chrusa kai loutêres chrusoi panta ta skeuê oikou drumou tou Libanou chrusiô sugkekleismena ouk ên argurion oti ouk ên logizomenon en tais êmerais Salômôn
22 oti naus Tharsis tô basilei en tê thalassê meta tôn nêôn Chiram mia dia triôn etôn êrcheto tô basilei naus ek Tharsis chrusiou kai arguriou kai lithôn toreutôn kai pelekêtôn
23 kai emegalunthê Salômôn uper pantas tous basileis tês gês ploutô kai phronêsei
24 kai pantes basileis tês gês ezêtoun to prosôpon Salômôn tou akousai tês phronêseôs autou ês edôken kurios en tê kardia autou
25 kai autoi epheron ekastos ta dôra autou skeuê chrusa kai imatismon staktên kai êdusmata kai ippous kai êmionous to kat eniauton eniauton
26 kai êsan tô Salômôn tessares chiliades thêleiai ippoi eis armata kai dôdeka chiliades ippeôn kai etheto autas en tais polesi tôn armatôn kai meta tou basileôs en Ierousalêm
27 kai edôken o basileus to chrusion kai to argurion en Ierousalêm ôs lithous kai tas kedrous edôken ôs sukaminous tas en tê pedinê eis plêthos
28 kai ê exodos tôn ippôn Salômôn ex Aiguptou kai ek Thekoue emporoi tou basileôs elambanon ek Thekoue en allagmati
29 kai anebainen ê exodos ex Aiguptou arma anti ekaton arguriou kai ippos anti pentêkonta arguriou kai outô pasin tois basileusin Chettiin kai basileusin Surias kata thalassan exeporeuonto

Kapitel 11

1 kai o basileus Salômôn ên philogunaios kai êsan autô archousai eptakosiai kai pallakai triakosiai kai elaben gunaikas allotrias kai tên thugatera Pharaô Môabitidas Ammanitidas Suras kai Idoumaias Chettaias kai Amorraias
2 ek tôn ethnôn ôn apeipen kurios tois uiois Israêl ouk eiseleusesthe eis autous kai autoi ouk eiseleusontai eis umas mê ekklinôsin tas kardias umôn opisô eidôlôn autôn eis autous ekollêthê Salômôn tou agapêsai
3
4 kai egenêthê en kairô gêrous Salômôn kai ouk ên ê kardia autou teleia meta kuriou theou autou kathôs ê kardia Dauid tou patros autou kai exeklinan ai gunaikes ai allotriai tên kardian autou opisô theôn autôn
5 tote ôkodomêsen Salômôn upsêlon tô Chamôs eidôlô Môab kai tô basilei autôn eidôlô uiôn Ammôn
6 kai tê Astartê bdelugmati Sidôniôn
7 kai outôs epoiêsen pasais tais gunaixin autou tais allotriais ethumiôn kai ethuon tois eidôlois autôn
8 kai epoiêsen Salômôn to ponêron enôpion kuriou ouk eporeuthê opisô kuriou ôs Dauid o patêr autou
9 kai ôrgisthê kurios epi Salômôn oti exeklinen kardian autou apo kuriou theou Israêl tou ophthentos autô dis
10 kai enteilamenou autô uper tou logou toutou to parapan mê poreuthênai opisô theôn eterôn kai phulaxasthai poiêsai a eneteilato autô kurios o theos
11 kai eipen kurios pros Salômôn anth ôn egeneto tauta meta sou kai ouk ephulaxas tas entolas mou kai ta prostagmata mou a eneteilamên soi diarrêssôn diarrêxô tên basileian sou ek cheiros sou kai dôsô autên tô doulô sou
12 plên en tais êmerais sou ou poiêsô auta dia Dauid ton patera sou ek cheiros uiou sou lêmpsomai autên
13 plên olên tên basileian ou mê labô skêptron en dôsô tô uiô sou dia Dauid ton doulon mou kai dia Ierousalêm tên polin ên exelexamên
14 kai êgeiren kurios satan tô Salômôn ton Ader ton Idoumaion kai ton Esrôm uion Eliadae ton en Raemmath Adrazar basilea Souba kurion autou kai sunêthroisthêsan ep auton andres kai ên archôn sustremmatos kai prokatelabeto tên Damasek kai êsan satan tô Israêl pasas tas êmeras Salômôn kai Ader o Idoumaios ek tou spermatos tês basileias en Idoumaia
15 kai egeneto en tô exolethreusai Dauid ton Edôm en tô poreuthênai Iôab archonta tês stratias thaptein tous traumatias ekopsan pan arsenikon en tê Idoumaia
16 oti ex mênas enekathêto ekei Iôab kai pas Israêl en tê Idoumaia eôs otou exôlethreusen pan arsenikon ek tês Idoumaias
17 kai apedra Ader autos kai pantes andres Idoumaioi tôn paidôn tou patros autou met autou kai eisêlthon eis Aigupton kai Ader paidarion mikron
18 kai anistantai andres ek tês poleôs Madiam kai erchontai eis Pharan kai lambanousin andras met autôn kai erchontai pros Pharaô basilea Aiguptou kai eisêlthen Ader pros Pharaô kai edôken autô oikon kai artous dietaxen autô
19 kai euren Ader charin enantion Pharaô sphodra kai edôken autô gunaika adelphên tês gunaikos autou adelphên Thekeminas tên meizô
20 kai eteken autô ê adelphê Thekeminas tô Ader ton Ganêbath uion autês kai exethrepsen auton Thekemina en mesô uiôn Pharaô kai ên Ganêbath en mesô uiôn Pharaô
21 kai Ader êkousen en Aiguptô oti kekoimêtai Dauid meta tôn paterôn autou kai oti tethnêken Iôab o archôn tês stratias kai eipen Ader pros Pharaô exaposteilon me kai apostrepsô eis tên gên mou
22 kai eipen Pharaô tô Ader tini su elattonê met emou kai idou su zêteis apelthein eis tên gên sou kai eipen autô Ader oti exapostellôn exaposteleis me kai anestrepsen Ader eis tên gên autou
23
24
25 autê ê kakia ên epoiêsen Ader kai ebaruthumêsen en Israêl kai ebasileusen en gê Edôm
26 kai Ieroboam uios Nabat o Ephrathi ek tês Sarira uios gunaikos chêras doulos Salômôn
27 kai touto to pragma ôs epêrato cheiras epi basilea Salômôn ôkodomêsen tên akran sunekleisen ton phragmon tês poleôs Dauid tou patros autou
28 kai o anthrôpos Ieroboam ischuros dunamei kai eiden Salômôn to paidarion oti anêr ergôn estin kai katestêsen auton epi tas arseis oikou Iôsêph
29 kai egenêthê en tô kairô ekeinô kai Ieroboam exêlthen ex Ierousalêm kai euren auton Achias o Sêlônitês o prophêtês en tê odô kai apestêsen auton ek tês odou kai o Achias peribeblêmenos imatiô kainô kai amphoteroi en tô pediô
30 kai epelabeto Achia tou imatiou autou tou kainou tou ep autô kai dierrêxen auto dôdeka rêgmata
31 kai eipen tô Ieroboam labe seautô deka rêgmata oti tade legei kurios o theos Israêl idou egô rêssô tên basileian ek cheiros Salômôn kai dôsô soi deka skêptra
32 kai duo skêptra esontai autô dia ton doulon mou Dauid kai dia Ierousalêm tên polin ên exelexamên en autê ek pasôn phulôn Israêl
33 anth ôn katelipen me kai epoiêsen tê Astartê bdelugmati Sidôniôn kai tô Chamôs kai tois eidôlois Môab kai tô basilei autôn prosochthismati uiôn Ammôn kai ouk eporeuthê en tais odois mou tou poiêsai to euthes enôpion emou ôs Dauid o patêr autou
34 kai ou mê labô olên tên basileian ek cheiros autou dioti antitassomenos antitaxomai autô pasas tas êmeras tês zôês autou dia Dauid ton doulon mou on exelexamên auton
35 kai lêmpsomai tên basileian ek cheiros tou uiou autou kai dôsô soi ta deka skêptra
36 tô de uiô autou dôsô ta duo skêptra opôs ê thesis tô doulô mou Dauid pasas tas êmeras enôpion emou en Ierousalêm tê polei ên exelexamên emautô tou thesthai onoma mou ekei
37 kai se lêmpsomai kai basileuseis en ois epithumei ê psuchê sou kai su esê basileus epi ton Israêl
38 kai estai ean phulaxês panta osa an enteilômai soi kai poreuthês en tais odois mou kai poiêsês to euthes enôpion emou tou phulaxasthai tas entolas mou kai ta prostagmata mou kathôs epoiêsen Dauid o doulos mou kai esomai meta sou kai oikodomêsô soi oikon piston kathôs ôkodomêsa tô Dauid
39
40 kai ezêtêsen Salômôn thanatôsai ton Ieroboam kai anestê kai apedra eis Aigupton pros Sousakim basilea Aiguptou kai ên en Aiguptô eôs ou apethanen Salômôn
41 kai ta loipa tôn rêmatôn Salômôn kai panta osa epoiêsen kai pasan tên phronêsin autou ouk idou tauta gegraptai en bibliô rêmatôn Salômôn
42 kai ai êmerai as ebasileusen Salômôn en Ierousalêm tessarakonta etê
43 kai ekoimêthê Salômôn meta tôn paterôn autou kai ethapsan auton en polei Dauid tou patros autou kai egenêthê ôs êkousen Ieroboam uios Nabat kai autou eti ontos en Aiguptô ôs ephugen ek prosôpou Salômôn kai ekathêto en Aiguptô kateuthunei kai erchetai eis tên polin autou eis tên gên Sarira tên en orei Ephraim kai o basileus Salômôn ekoimêthê meta tôn paterôn autou kai ebasileusen Roboam uios autou ant autou

Kapitel 12

1 kai poreuetai basileus Roboam eis Sikima oti eis Sikima êrchonto pas Israêl basileusai auton
2
3 kai elalêsen o laos pros ton basilea Roboam legontes
4 o patêr sou ebarunen ton kloion êmôn kai su nun kouphison apo tês douleias tou patros sou tês sklêras kai apo tou kloiou autou tou bareos ou edôken eph êmas kai douleusomen soi
5 kai eipen pros autous apelthete eôs êmerôn triôn kai anastrepsate pros me kai apêlthon
6 kai parêngeilen o basileus tois presbuterois oi êsan parestôtes enôpion Salômôn tou patros autou eti zôntos autou legôn pôs umeis bouleuesthe kai apokrithô tô laô toutô logon
7 kai elalêsan pros auton legontes ei en tê êmera tautê esê doulos tô laô toutô kai douleusês autois kai lalêsês autois logous agathous kai esontai soi douloi pasas tas êmeras
8 kai egkatelipen tên boulên tôn presbuterôn a sunebouleusanto autô kai sunebouleusato meta tôn paidariôn tôn ektraphentôn met autou tôn parestêkotôn pro prosôpou autou
9 kai eipen autois ti umeis sumbouleuete kai ti apokrithô tô laô toutô tois lalêsasin pros me legontôn kouphison apo tou kloiou ou edôken o patêr sou eph êmas
10 kai elalêsan pros auton ta paidaria ta ektraphenta met autou oi parestêkotes pro prosôpou autou legontes tade lalêseis tô laô toutô tois lalêsasi pros se legontes o patêr sou ebarunen ton kloion êmôn kai su nun kouphison aph êmôn tade lalêseis pros autous ê mikrotês mou pachutera tês osphuos tou patros mou
11 kai nun o patêr mou epesasseto umas kloiô barei kagô prosthêsô epi ton kloion umôn o patêr mou epaideusen umas en mastigxin egô de paideusô umas en skorpiois
12 kai paregenonto pas Israêl pros ton basilea Roboam en tê êmera tê tritê kathoti elalêsen autois o basileus legôn anastraphête pros me tê êmera tê tritê
13 kai apekrithê o basileus pros ton laon sklêra kai egkatelipen Roboam tên boulên tôn presbuterôn a sunebouleusanto autô
14 kai elalêsen pros autous kata tên boulên tôn paidariôn legôn o patêr mou ebarunen ton kloion umôn kagô prosthêsô epi ton kloion umôn o patêr mou epaideusen umas en mastigxin kagô paideusô umas en skorpiois
15 kai ouk êkousen o basileus tou laou oti ên metastrophê para kuriou opôs stêsê to rêma autou o elalêsen en cheiri Achia tou Sêlônitou peri Ieroboam uiou Nabat
16 kai eidon pas Israêl oti ouk êkousen o basileus autôn kai apekrithê o laos tô basilei legôn tis êmin meris en Dauid kai ouk estin êmin klêronomia en uiô Iessai apotreche Israêl eis ta skênômata sou nun boske ton oikon sou Dauid kai apêlthen Israêl eis ta skênômata autou
17
18 kai apesteilen o basileus ton Adôniram ton epi tou phorou kai elithobolêsan auton pas Israêl en lithois kai apethanen kai o basileus Roboam ephthasen anabênai tou phugein eis Ierousalêm
19 kai êthetêsen Israêl eis ton oikon Dauid eôs tês êmeras tautês
20 kai egeneto ôs êkousen pas Israêl oti anekampsen Ieroboam ex Aiguptou kai apesteilan kai ekalesan auton eis tên sunagôgên kai ebasileusan auton epi Israêl kai ouk ên opisô oikou Dauid parex skêptrou Iouda kai Beniamin monoi
21 kai Roboam eisêlthen eis Ierousalêm kai exekklêsiasen tên sunagôgên Iouda kai skêptron Beniamin ekaton kai eikosi chiliades neaniôn poiountôn polemon tou polemein pros oikon Israêl epistrepsai tên basileian Roboam uiô Salômôn
22 kai egeneto logos kuriou pros Samaian anthrôpon tou theou legôn
23 eipon tô Roboam uiô Salômôn basilei Iouda kai pros panta oikon Iouda kai Beniamin kai tô kataloipô tou laou legôn
24 tade legei kurios ouk anabêsesthe oude polemêsete meta tôn adelphôn umôn uiôn Israêl anastrephetô ekastos eis ton oikon eautou oti par emou gegonen to rêma touto kai êkousan tou logou kuriou kai katepausan tou poreuthênai kata to rêma kuriou
25 kai ôkodomêsen Ieroboam tên Sikima tên en orei Ephraim kai katôkei en autê kai exêlthen ekeithen kai ôkodomêsen tên Phanouêl
26 kai eipen Ieroboam en tê kardia autou idou nun epistrepsei ê basileia eis oikon Dauid
27 ean anabê o laos outos anapherein thusias en oikô kuriou eis Ierousalêm kai epistraphêsetai kardia tou laou pros kurion kai kurion autôn pros Roboam basilea Iouda kai apoktenousin me
28 kai ebouleusato o basileus kai eporeuthê kai epoiêsen duo damaleis chrusas kai eipen pros ton laon ikanousthô umin anabainein eis Ierousalêm idou theoi sou Israêl oi anagagontes se ek gês Aiguptou
29 kai etheto tên mian en Baithêl kai tên mian edôken en Dan
30 kai egeneto o logos outos eis amartian kai eporeueto o laos pro prosôpou tês mias eôs Dan
31 kai epoiêsen oikous eph upsêlôn kai epoiêsen iereis meros ti ek tou laou oi ouk êsan ek tôn uiôn Leui
32 kai epoiêsen Ieroboam eortên en tô mêni tô ogdoô en tê pentekaidekatê êmera tou mênos kata tên eortên tên en gê Iouda kai anebê epi to thusiastêrion o epoiêsen en Baithêl tou thuein tais damalesin ais epoiêsen kai parestêsen en Baithêl tous iereis tôn upsêlôn ôn epoiêsen
33 kai anebê epi to thusiastêrion o epoiêsen tê pentekaidekatê êmera en tô mêni tô ogdoô en tê eortê ê eplasato apo kardias autou kai epoiêsen eortên tois uiois Israêl kai anebê epi to thusiastêrion tou epithusai

Kapitel 13

1 kai idou anthrôpos tou theou ex Iouda paregeneto en logô kuriou eis Baithêl kai Ieroboam eistêkei epi to thusiastêrion tou epithusai
2 kai epekalesen pros to thusiastêrion en logô kuriou kai eipen thusiastêrion thusiastêrion tade legei kurios idou uios tiktetai tô oikô Dauid Iôsias onoma autô kai thusei epi se tous iereis tôn upsêlôn tous epithuontas epi se kai osta anthrôpôn kausei epi se
3 kai edôken en tê êmera ekeinê teras legôn touto to rêma o elalêsen kurios legôn idou to thusiastêrion rêgnutai kai ekchuthêsetai ê piotês ê ep autô
4 kai egeneto ôs êkousen o basileus Ieroboam tôn logôn tou anthrôpou tou theou tou epikalesamenou epi to thusiastêrion to en Baithêl kai exeteinen o basileus tên cheira autou apo tou thusiastêriou legôn sullabete auton kai idou exêranthê ê cheir autou ên exeteinen ep auton kai ouk êdunêthê epistrepsai autên pros eauton
5 kai to thusiastêrion erragê kai exechuthê ê piotês apo tou thusiastêriou kata to teras o edôken o anthrôpos tou theou en logô kuriou
6 kai eipen o basileus Ieroboam tô anthrôpô tou theou deêthêti tou prosôpou kuriou tou theou sou kai epistrepsatô ê cheir mou pros me kai edeêthê o anthrôpos tou theou tou prosôpou kuriou kai epestrepsen tên cheira tou basileôs pros auton kai egeneto kathôs to proteron
7 kai elalêsen o basileus pros ton anthrôpon tou theou eiselthe met emou eis oikon kai aristêson kai dôsô soi doma
8 kai eipen o anthrôpos tou theou pros ton basilea ean moi dôs to êmisu tou oikou sou ouk eiseleusomai meta sou oude mê phagô arton oude mê piô udôr en tô topô toutô
9 oti outôs eneteilato moi en logô kurios legôn mê phagês arton kai mê piês udôr kai mê epistrepsês en tê odô ê eporeuthês en autê
10 kai apêlthen en odô allê kai ouk anestrepsen en tê odô ê êlthen en autê eis Baithêl
11 kai prophêtês eis presbutês katôkei en Baithêl kai erchontai oi uioi autou kai diêgêsanto autô apanta ta erga a epoiêsen o anthrôpos tou theou en tê êmera ekeinê en Baithêl kai tous logous ous elalêsen tô basilei kai epestrepsan to prosôpon tou patros autôn
12 kai elalêsen pros autous o patêr autôn legôn poia odô peporeutai kai deiknuousin autô oi uioi autou tên odon en ê anêlthen o anthrôpos tou theou o elthôn ex Iouda
13 kai eipen tois uiois autou episaxate moi ton onon kai epesaxan autô ton onon kai epebê ep auton
14 kai eporeuthê katopisthen tou anthrôpou tou theou kai euren auton kathêmenon upo drun kai eipen autô ei su ei o anthrôpos tou theou o elêluthôs ex Iouda kai eipen autô egô
15 kai eipen autô deuro met emou kai phage arton
16 kai eipen ou mê dunômai tou epistrepsai meta sou oude mê phagomai arton oude piomai udôr en tô topô toutô
17 oti outôs entetaltai moi en logô kurios legôn mê phagês arton ekei kai mê piês udôr ekei kai mê epistrepsês en tê odô ê eporeuthês en autê
18 kai eipen pros auton kagô prophêtês eimi kathôs su kai angelos lelalêken pros me en rêmati kuriou legôn epistrepson auton pros seauton eis ton oikon sou kai phagetô arton kai pietô udôr kai epseusato autô
19 kai epestrepsen auton kai ephagen arton kai epien udôr en tô oikô autou
20 kai egeneto autôn kathêmenôn epi tês trapezês kai egeneto logos kuriou pros ton prophêtên ton epistrepsanta auton
21 kai eipen pros ton anthrôpon tou theou ton êkonta ex Iouda legôn tade legei kurios anth ôn parepikranas to rêma kuriou kai ouk ephulaxas tên entolên ên eneteilato soi kurios o theos sou
22 kai epestrepsas kai ephages arton kai epies udôr en tô topô toutô ô elalêsen pros se legôn mê phagês arton kai mê piês udôr ou mê eiselthê to sôma sou eis ton taphon tôn paterôn sou
23 kai egeneto meta to phagein arton kai piein udôr kai epesaxen autô ton onon kai epestrepsen
24 kai apêlthen kai euren auton leôn en tê odô kai ethanatôsen auton kai ên to sôma autou errimmenon en tê odô kai o onos eistêkei par auto kai o leôn eistêkei para to sôma
25 kai idou andres paraporeuomenoi kai eidon to thnêsimaion errimmenon en tê odô kai o leôn eistêkei echomena tou thnêsimaiou kai eisêlthon kai elalêsan en tê polei ou o prophêtês o presbutês katôkei en autê
26 kai êkousen o epistrepsas auton ek tês odou kai eipen o anthrôpos tou theou outos estin os parepikrane to rêma kuriou
27
28 kai eporeuthê kai euren to sôma autou errimmenon en tê odô kai o onos kai o leôn eistêkeisan para to sôma kai ouk ephagen o leôn to sôma tou anthrôpou tou theou kai ou sunetripsen ton onon
29 kai êren o prophêtês to sôma tou anthrôpou tou theou kai epethêken auto epi ton onon kai epestrepsen auton eis tên polin o prophêtês tou thapsai auton
30 en tô taphô eautou kai ekopsanto auton ouai adelphe
31 kai egeneto meta to kopsasthai auton kai eipen tois uiois autou legôn ean apothanô thapsate me en tô taphô toutô ou o anthrôpos tou theou tethaptai en autô para ta osta autou thete me ina sôthôsi ta osta mou meta tôn ostôn autou
32 oti ginomenon estai to rêma o elalêsen en logô kuriou epi tou thusiastêriou tou en Baithêl kai epi tous oikous tous upsêlous tous en Samareia
33 kai meta to rêma touto ouk epestrepsen Ieroboam apo tês kakias autou kai epestrepsen kai epoiêsen ek merous tou laou iereis upsêlôn o boulomenos eplêrou tên cheira autou kai egineto iereus eis ta upsêla
34 kai egeneto to rêma touto eis amartian tô oikô Ieroboam kai eis olethron kai eis aphanismon apo prosôpou tês gês

Kapitel 14

1 kai Roboam uios Salômôn ebasileusen epi Iouda uios tessarakonta kai enos eniautôn Roboam en tô basileuein auton kai deka epta etê ebasileusen en Ierousalêm tê polei ên exelexato kurios thesthai to onoma autou ekei ek pasôn phulôn tou Israêl kai to onoma tês mêtros autou Naama ê Ammanitis
2 kai epoiêsen Roboam to ponêron enôpion kuriou kai parezêlôsen auton en pasin ois epoiêsan oi pateres autou kai en tais amartiais autôn ais êmarton
3 kai ôkodomêsan eautois upsêla kai stêlas kai alsê epi panta bounon upsêlon kai upokatô pantos xulou suskiou
4 kai sundesmos egenêthê en tê gê kai epoiêsan apo pantôn tôn bdelugmatôn tôn ethnôn ôn exêren kurios apo prosôpou uiôn Israêl
5 kai egeneto en tô eniautô tô pemptô basileuontos Roboam anebê Sousakim basileus Aiguptou epi Ierousalêm
6 kai elaben pantas tous thêsaurous oikou kuriou kai tous thêsaurous oikou tou basileôs kai ta dorata ta chrusa a elaben Dauid ek cheiros tôn paidôn Adraazar basileôs Souba kai eisênegken auta eis Ierousalêm ta panta elaben opla ta chrusa
7 kai epoiêsen Roboam o basileus opla chalka ant autôn kai epethento ep auton oi êgoumenoi tôn paratrechontôn oi phulassontes ton pulôna oikou tou basileôs
8 kai egeneto ote eiseporeueto o basileus eis oikon kuriou kai êron auta oi paratrechontes kai apêreidonto auta eis to thee tôn paratrechontôn
9 kai ta loipa tôn logôn Roboam kai panta a epoiêsen ouk idou tauta gegrammena en bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda
10 kai polemos ên ana meson Roboam kai ana meson Ieroboam pasas tas êmeras
11 kai ekoimêthê Roboam meta tôn paterôn autou kai thaptetai meta tôn paterôn autou en polei Dauid kai ebasileusen Abiou uios autou ant autou

Kapitel 15

1 kai en tô oktôkaidekatô etei basileuontos Ieroboam uiou Nabat basileuei Abiou uios Roboam epi Iouda
2 kai ex etê ebasileusen kai onoma tês mêtros autou Maacha thugatêr Abessalôm
3 kai eporeuthê en tais amartiais tou patros autou ais epoiêsen enôpion autou kai ouk ên ê kardia autou teleia meta kuriou theou autou ôs ê kardia Dauid tou patros autou
4 oti dia Dauid edôken autô kurios kataleimma ina stêsê tekna autou met auton kai stêsê tên Ierousalêm
5 ôs epoiêsen Dauid to euthes enôpion kuriou ouk exeklinen apo pantôn ôn eneteilato autô pasas tas êmeras tês zôês autou
6
7 kai ta loipa tôn logôn Abiou kai panta a epoiêsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda kai polemos ên ana meson Abiou kai ana meson Ieroboam
8 kai ekoimêthê Abiou meta tôn paterôn autou en tô eikostô kai tetartô etei tou Ieroboam kai thaptetai meta tôn paterôn autou en polei Dauid kai basileuei Asa uios autou ant autou
9 en tô eniautô tô tetartô kai eikostô tou Ieroboam basileôs Israêl basileuei Asa epi Ioudan
10 kai tessarakonta kai en etos ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tês mêtros autou Ana thugatêr Abessalôm
11 kai epoiêsen Asa to euthes enôpion kuriou ôs Dauid o patêr autou
12 kai apheilen tas teletas apo tês gês kai exapesteilen panta ta epitêdeumata a epoiêsan oi pateres autou
13 kai tên Ana tên mêtera autou metestêsen tou mê einai êgoumenên kathôs epoiêsen sunodon en tô alsei autês kai exekopsen Asa tas kataduseis autês kai eneprêsen puri en tô cheimarrô Kedrôn
14 ta de upsêla ouk exêren plên ê kardia Asa ên teleia meta kuriou pasas tas êmeras autou
15 kai eisênegken tous kionas tou patros autou kai tous kionas autou eisênegken eis ton oikon kuriou argurous kai chrusous kai skeuê
16 kai polemos ên ana meson Asa kai ana meson Baasa basileôs Israêl pasas tas êmeras
17 kai anebê Baasa basileus Israêl epi Ioudan kai ôkodomêsen tên Rama tou mê einai ekporeuomenon kai eisporeuomenon tô Asa basilei Iouda
18 kai elaben Asa to argurion kai to chrusion to eurethen en tois thêsaurois tou oikou tou basileôs kai edôken auta eis cheiras paidôn autou kai exapesteilen autous o basileus Asa pros uion Ader uion Taberemman uiou Azin basileôs Surias tou katoikountos en Damaskô legôn
19 diathou diathêkên ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou patros mou kai tou patros sou idou exapestalka soi dôra argurion kai chrusion deuro diaskedason tên diathêkên sou tên pros Baasa basilea Israêl kai anabêsetai ap emou
20 kai êkousen uios Ader tou basileôs Asa kai apesteilen tous archontas tôn dunameôn tôn autou tais polesin tou Israêl kai epataxen tên Ain kai tên Dan kai tên Abelmaa kai pasan tên Chezrath eôs pasês tês gês Nephthali
21 kai egeneto ôs êkousen Baasa kai dielipen tou oikodomein tên Rama kai anestrepsen eis Thersa
22 kai o basileus Asa parêngeilen panti Iouda eis Ainakim kai airousin tous lithous tês Rama kai ta xula autês a ôkodomêsen Baasa kai ôkodomêsen en autois o basileus Asa pan bounon Beniamin kai tên skopian
23 kai ta loipa tôn logôn Asa kai pasa ê dunasteia autou ên epoiêsen ouk idou tauta gegrammena estin epi bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Iouda plên en tô kairô tou gêrôs autou eponesen tous podas autou
24 kai ekoimêthê Asa kai thaptetai meta tôn paterôn autou en polei Dauid kai basileuei Iôsaphat uios autou ant autou
25 kai Nadab uios Ieroboam basileuei epi Israêl en etei deuterô tou Asa basileôs Iouda kai ebasileusen epi Israêl etê duo
26 kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou kai eporeuthê en odô tou patros autou kai en tais amartiais autou ais exêmarten ton Israêl
27 kai periekathisen auton Baasa uios Achia epi ton oikon Belaan kai epataxen auton en Gabathôn tê tôn allophulôn kai Nadab kai pas Israêl periekathêto epi Gabathôn
28 kai ethanatôsen auton Baasa en etei tritô tou Asa uiou Abiou basileôs Iouda kai ebasileusen
29 kai egeneto ôs ebasileusen kai epataxen ton oikon Ieroboam kai ouch upelipeto pasan pnoên tou Ieroboam eôs tou exolethreusai auton kata to rêma kuriou o elalêsen en cheiri doulou autou Achia tou Sêlônitou
30 peri tôn amartiôn Ieroboam ôs exêmarten ton Israêl kai en tô parorgismô autou ô parôrgisen ton kurion theon tou Israêl
31 kai ta loipa tôn logôn Nadab kai panta a epoiêsen ouk idou tauta gegrammena estin en bibliô logôn tôn êmerôn tois basileusin Israêl
32
33 kai en tô etei tô tritô tou Asa basileôs Iouda basileuei Baasa uios Achia epi Israêl en Thersa eikosi kai tessara etê
34 kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou kai eporeuthê en odô Ieroboam uiou Nabat kai en tais amartiais autou ôs exêmarten ton Israêl

Kapitel 16

1 kai egeneto logos kuriou en cheiri Iou uiou Anani pros Baasa
2 anth ôn upsôsa se apo tês gês kai edôka se êgoumenon epi ton laon mou Israêl kai eporeuthês en tê odô Ieroboam kai exêmartes ton laon mou ton Israêl tou parorgisai me en tois mataiois autôn
3 idou egô exegeirô opisô Baasa kai opisthen tou oikou autou kai dôsô ton oikon sou ôs ton oikon Ieroboam uiou Nabat
4 ton tethnêkota tou Baasa en tê polei kataphagontai auton oi kunes kai ton tethnêkota autou en tô pediô kataphagontai auton ta peteina tou ouranou
5 kai ta loipa tôn logôn Baasa kai panta a epoiêsen kai ai dunasteiai autou ouk idou tauta gegrammena en bibliô logôn tôn êmerôn tôn basileôn Israêl
6 kai ekoimêthê Baasa meta tôn paterôn autou kai thaptetai en Thersa kai basileuei Êla uios autou ant autou en tô eikostô etei basileôs Asa
7 kai en cheiri Iou uiou Anani elalêsen kurios epi Baasa kai epi ton oikon autou pasan tên kakian ên epoiêsen enôpion kuriou tou parorgisai auton en tois ergois tôn cheirôn autou tou einai kata ton oikon Ieroboam kai uper tou pataxai auton
8 kai Êla uios Baasa ebasileusen epi Israêl duo etê en Thersa
9 kai sunestrepsen ep auton Zambri o archôn tês êmisous tês ippou kai autos ên en Thersa pinôn methuôn en tô oikô Ôsa tou oikonomou en Thersa
10 kai eisêlthen Zambri kai epataxen auton kai ethanatôsen auton kai ebasileusen ant autou
11 kai egenêthê en tô basileusai auton en tô kathisai auton epi tou thronou autou kai epataxen olon ton oikon Baasa
12 kata to rêma o elalêsen kurios epi ton oikon Baasa pros Iou ton prophêtên
13 peri pasôn tôn amartiôn Baasa kai Êla tou uiou autou ôs exêmarten ton Israêl tou parorgisai kurion ton theon Israêl en tois mataiois autôn
14 kai ta loipa tôn logôn Êla kai panta a epoiêsen ouk idou tauta gegrammena en bibliô logôn tôn êmerôn tôn basileôn Israêl
15 kai Zambri ebasileusen epta êmeras en Thersa kai ê parembolê Israêl epi Gabathôn tên tôn allophulôn
16 kai êkousen o laos en tê parembolê legontôn sunestraphê Zambri kai epaisen ton basilea kai ebasileusan en Israêl ton Ambri ton êgoumenon tês stratias epi Israêl en tê êmera ekeinê en tê parembolê
17 kai anebê Ambri kai pas Israêl met autou ek Gabathôn kai periekathisan epi Thersa
18 kai egenêthê ôs eiden Zambri oti prokateilêmptai autou ê polis kai eisporeuetai eis antron tou oikou tou basileôs kai enepurisen ep auton ton oikon tou basileôs en puri kai apethanen
19 uper tôn amartiôn autou ôn epoiêsen tou poiêsai to ponêron enôpion kuriou poreuthênai en odô Ieroboam uiou Nabat kai en tais amartiais autou ôs exêmarten ton Israêl
20 kai ta loipa tôn logôn Zambri kai tas sunapseis autou as sunêpsen ouk idou tauta gegrammena en bibliô logôn tôn êmerôn tôn basileôn Israêl
21 tote merizetai o laos Israêl êmisu tou laou ginetai opisô Thamni uiou Gônath tou basileusai auton kai to êmisu tou laou ginetai opisô Ambri
22 o laos o ôn opisô Ambri uperekratêsen ton laon ton opisô Thamni uiou Gônath kai apethanen Thamni kai Iôram o adelphos autou en tô kairô ekeinô kai ebasileusen Ambri meta Thamni
23 en tô etei tô triakostô kai prôtô tou basileôs Asa basileuei Ambri epi Israêl dôdeka etê en Thersa basileuei ex etê
24 kai ektêsato Ambri to oros to Semerôn para Semêr tou kuriou tou orous duo talantôn arguriou kai ôkodomêsen to oros kai epekalesen to onoma tou orous ou ôkodomesen epi tô onomati Semêr tou kuriou tou orous Saemêrôn
25 kai epoiêsen Ambri to ponêron enôpion kuriou kai eponêreusato uper pantas tous genomenous emprosthen autou
26 kai eporeuthê en pasê odô Ieroboam uiou Nabat kai en tais amartiais autou ais exêmarten ton Israêl tou parorgisai ton kurion theon Israêl en tois mataiois autôn
27 kai ta loipa tôn logôn Ambri kai panta a epoiêsen kai ê dunasteia autou ouk idou tauta gegrammena en bibliô logôn tôn êmerôn tôn basileôn Israêl
28 kai ekoimêthê Ambri meta tôn paterôn autou kai thaptetai en Samareia kai basileuei Achaab uios autou ant autou
29 en etei deuterô tô Iôsaphat basileuei Achaab uios Ambri ebasileusen epi Israêl en Samareia eikosi kai duo etê
30 kai epoiêsen Achaab to ponêron enôpion kuriou eponêreusato uper pantas tous emprosthen autou
31 kai ouk ên autô ikanon tou poreuesthai en tais amartiais Ieroboam uiou Nabat kai elaben gunaika tên Iezabel thugatera Iethebaal basileôs Sidôniôn kai eporeuthê kai edouleusen tô Baal kai prosekunêsen autô
32 kai estêsen thusiastêrion tô Baal en oikô tôn prosochthismatôn autou on ôkodomêsen en Samareia
33 kai epoiêsen Achaab alsos kai prosethêken Achaab tou poiêsai parorgismata tou parorgisai tên psuchên autou tou exolethreuthênai ekakopoiêsen uper pantas tous basileis Israêl tous genomenous emprosthen autou
34 en tais êmerais autou ôkodomêsen Achiêl o Baithêlitês tên Ierichô en tô Abirôn tô prôtotokô autou ethemeliôsen autên kai tô Segoub tô neôterô autou epestêsen thuras autês kata to rêma kuriou o elalêsen en cheiri Iêsou uiou Nauê

Kapitel 17

1 kai eipen Êliou o prophêtês o Thesbitês ek Thesbôn tês Galaad pros Achaab zê kurios o theos tôn dunameôn o theos Israêl ô parestên enôpion autou ei estai ta etê tauta drosos kai uetos oti ei mê dia stomatos logou mou
2 kai egeneto rêma kuriou pros Êliou
3 poreuou enteuthen kata anatolas kai krubêthi en tô cheimarrô Chorrath tou epi prosôpou tou Iordanou
4 kai estai ek tou cheimarrou piesai udôr kai tois koraxin enteloumai diatrephein se ekei
5 kai epoiêsen Êliou kata to rêma kuriou kai ekathisen en tô cheimarrô Chorrath epi prosôpou tou Iordanou
6 kai oi korakes epheron autô artous to prôi kai krea to deilês kai ek tou cheimarrou epinen udôr
7 kai egeneto meta êmeras kai exêranthê o cheimarrous oti ouk egeneto uetos epi tês gês
8 kai egeneto rêma kuriou pros Êliou
9 anastêthi kai poreuou eis Sarepta tês Sidônias idou entetalmai ekei gunaiki chêra tou diatrephein se
10 kai anestê kai eporeuthê eis Sarepta eis ton pulôna tês poleôs kai idou ekei gunê chêra sunelegen xula kai eboêsen opisô autês Êliou kai eipen autê labe dê moi oligon udôr eis angos kai piomai
11 kai eporeuthê labein kai eboêsen opisô autês Êliou kai eipen lêmpsê dê moi psômon artou en tê cheiri sou
12 kai eipen ê gunê zê kurios o theos sou ei estin moi egkruphias all ê oson drax aleurou en tê udria kai oligon elaion en tô kapsakê kai idou egô sullegô duo xularia kai eiseleusomai kai poiêsô auto emautê kai tois teknois mou kai phagometha kai apothanoumetha13 kai eipen pros autên Êliou tharsei eiselthe kai poiêson kata to rêma sou alla poiêson emoi ekeithen egkruphian mikron en prôtois kai exoiseis moi sautê de kai tois teknois sou poiêseis ep eschatou
14 oti tade legei kurios ê udria tou aleurou ouk ekleipsei kai o kapsakês tou elaiou ouk elattonêsei eôs êmeras tou dounai kurion ton ueton epi tês gês
15 kai eporeuthê ê gunê kai epoiêsen kai êsthien autê kai autos kai ta tekna autês
16 kai ê udria tou aleurou ouk exelipen kai o kapsakês tou elaiou ouk elattonôthê kata to rêma kuriou o elalêsen en cheiri Êliou
17 kai egeneto meta tauta kai êrrôstêsen o uios tês gunaikos tês kurias tou oikou kai ên ê arrôstia autou krataia sphodra eôs ou ouch upeleiphthê en autô pneuma
18 kai eipen pros Êliou ti emoi kai soi anthrôpe tou theou eisêlthes pros me tou anamnêsai tas adikias mou kai thanatôsai ton uion mou
19 kai eipen Êliou pros tên gunaika dos moi ton uion sou kai elaben auton ek tou kolpou autês kai anênegken auton eis to uperôon en ô autos ekathêto ekei kai ekoimisen auton epi tês klinês autou
20 kai aneboêsen Êliou kai eipen oimmoi kurie o martus tês chêras meth ês egô katoikô met autês su kekakôkas tou thanatôsai ton uion autês
21 kai enephusêsen tô paidariô tris kai epekalesato ton kurion kai eipen kurie o theos mou epistraphêtô dê ê psuchê tou paidariou toutou eis auton
22 kai egeneto outôs kai aneboêsen to paidarion
23 kai katêgagen auton apo tou uperôou eis ton oikon kai edôken auton tê mêtri autou kai eipen Êliou blepe zê o uios sou
24 kai eipen ê gunê pros Êliou idou egnôka oti anthrôpos theou ei su kai rêma kuriou en stomati sou alêthinon

Kapitel 18

1 kai egeneto meth êmeras pollas kai rêma kuriou egeneto pros Êliou en tô eniautô tô tritô legôn poreuthêti kai ophthêti tô Achaab kai dôsô ueton epi prosôpon tês gês
2 kai eporeuthê Êliou tou ophthênai tô Achaab kai ê limos krataia en Samareia
3 kai ekalesen Achaab ton Abdiou ton oikonomon kai Abdiou ên phoboumenos ton kurion sphodra
4 kai egeneto en tô tuptein tên Iezabel tous prophêtas kuriou kai elaben Abdiou ekaton andras prophêtas kai ekrupsen autous kata pentêkonta en spêlaiô kai dietrephen autous en artô kai udati
5 kai eipen Achaab pros Abdiou deuro kai dielthômen epi tên gên epi pêgas tôn udatôn kai epi cheimarrous ean pôs eurômen botanên kai peripoiêsômetha ippous kai êmionous kai ouk exolothreuthêsontai apo tôn ktênôn
6 kai emerisan eautois tên odon tou dielthein autên Achaab eporeuthê en odô mia monos kai Abdiou eporeuthê en odô allê monos
7 kai ên Abdiou en tê odô monos kai êlthen Êliou eis sunantêsin autou monos kai Abdiou espeusen kai epesen epi prosôpon autou kai eipen ei su ei autos kurie mou Êliou
8 kai eipen Êliou autô egô poreuou lege tô kuriô sou idou Êliou
9 kai eipen Abdiou ti êmartêka oti didôs ton doulon sou eis cheira Achaab tou thanatôsai me
10 zê kurios o theos sou ei estin ethnos ê basileia ou ouk apestalken o kurios mou zêtein se kai eipon ouk estin kai eneprêsen tên basileian kai tas chôras autês oti ouch eurêken se
11 kai nun su legeis poreuou anangelle tô kuriô sou idou Êliou
12 kai estai ean egô apelthô apo sou kai pneuma kuriou arei se eis gên ên ouk oida kai eiseleusomai apangeilai tô Achaab kai apoktenei me kai o doulos sou estin phoboumenos ton kurion ek neotêtos autou
13 ê ouk apêngelê soi tô kuriô mou oia pepoiêka en tô apokteinein Iezabel tous prophêtas kuriou kai ekrupsa apo tôn prophêtôn kuriou ekaton andras ana pentêkonta en spêlaiô kai ethrepsa en artois kai udati
14 kai nun su legeis moi poreuou lege tô kuriô sou idou Êliou kai apoktenei me
15 kai eipen Êliou zê kurios tôn dunameôn ô parestên enôpion autou oti sêmeron ophthêsomai autô
16 kai eporeuthê Abdiou eis sunantên tô Achaab kai apêngeilen autô kai exedramen Achaab kai eporeuthê eis sunantêsin Êliou
17 kai egeneto ôs eiden Achaab ton Êliou kai eipen Achaab pros Êliou ei su ei autos o diastrephôn ton Israêl
18 kai eipen Êliou ou diastrephô ton Israêl oti all ê su kai o oikos tou patros sou en tô katalimpanein umas ton kurion theon umôn kai eporeuthês opisô tôn Baalim
19 kai nun aposteilon sunathroison pros me panta Israêl eis oros to Karmêlion kai tous prophêtas tês aischunês tetrakosious kai pentêkonta kai tous prophêtas tôn alsôn tetrakosious esthiontas trapezan Iezabel
20 kai apesteilen Achaab eis panta Israêl kai episunêgagen pantas tous prophêtas eis oros to Karmêlion
21 kai prosêgagen Êliou pros pantas kai eipen autois Êliou eôs pote umeis chôlaneite ep amphoterais tais ignuais ei estin kurios o theos poreuesthe opisô autou ei de o Baal autos poreuesthe opisô autou kai ouk apekrithê o laos logon
22 kai eipen Êliou pros ton laon egô upoleleimmai prophêtês tou kuriou monôtatos kai oi prophêtai tou Baal tetrakosioi kai pentêkonta andres kai oi prophêtai tou alsous tetrakosioi
23 dotôsan êmin duo boas kai eklexasthôsan eautois ton ena kai melisatôsan kai epithetôsan epi tôn xulôn kai pur mê epithetôsan kai egô poiêsô ton boun ton allon kai pur ou mê epithô
24 kai boate en onomati theôn umôn kai egô epikalesomai en onomati kuriou tou theou mou kai estai o theos os ean epakousê en puri outos theos kai apekrithêsan pas o laos kai eipon kalon to rêma o elalêsas
25 kai eipen Êliou tois prophêtais tês aischunês eklexasthe eautois ton moschon ton ena kai poiêsate prôtoi oti polloi umeis kai epikalesasthe en onomati theou umôn kai pur mê epithête
26 kai elabon ton moschon kai epoiêsan kai epekalounto en onomati tou Baal ek prôithen eôs mesêmbrias kai eipon epakouson êmôn o Baal epakouson êmôn kai ouk ên phônê kai ouk ên akroasis kai dietrechon epi tou thusiastêriou ou epoiêsan
27 kai egeneto mesêmbria kai emuktêrisen autous Êliou o Thesbitês kai eipen epikaleisthe en phônê megalê oti theos estin oti adoleschia autô estin kai ama mêpote chrêmatizei autos ê mêpote katheudei autos kai exanastêsetai
28 kai epekalounto en phônê megalê kai katetemnonto kata ton ethismon autôn en machairais kai seiromastais eôs ekchuseôs aimatos ep autous
29 kai eprophêteuon eôs ou parêlthen to deilinon kai egeneto ôs o kairos tou anabênai tên thusian kai ouk ên phônê kai elalêsen Êliou o Thesbitês pros tous prophêtas tôn prosochthismatôn legôn metastête apo tou nun kai egô poiêsô to olokautôma mou kai metestêsan kai apêlthon
30 kai eipen Êliou pros ton laon prosagagete pros me kai prosêgagen pas o laos pros auton
31 kai elaben Êliou dôdeka lithous kat arithmon phulôn tou Israêl ôs elalêsen kurios pros auton legôn Israêl estai to onoma sou
32 kai ôkodomêsen tous lithous en onomati kuriou kai iasato to thusiastêrion to kateskammenon kai epoiêsen thaala chôrousan duo metrêtas spermatos kuklothen tou thusiastêriou
33 kai estoibasen tas schidakas epi to thusiastêrion o epoiêsen kai emelisen to olokautôma kai epethêken epi tas schidakas kai estoibasen epi to thusiastêrion
34 kai eipen labete moi tessaras udrias udatos kai epicheete epi to olokautôma kai epi tas schidakas kai epoiêsan outôs kai eipen deuterôsate kai edeuterôsan kai eipen trissôsate kai etrisseusan
35 kai dieporeueto to udôr kuklô tou thusiastêriou kai tên thaala eplêsan udatos
36 kai aneboêsen Êliou eis ton ouranon kai eipen kurie o theos Abraam kai Isaak kai Israêl epakouson mou kurie epakouson mou sêmeron en puri kai gnôtôsan pas o laos outos oti su ei kurios o theos Israêl kagô doulos sou kai dia se pepoiêka ta erga tauta
37 epakouson mou kurie epakouson mou en puri kai gnôtô o laos outos oti su ei kurios o theos kai su estrepsas tên kardian tou laou toutou opisô
38 kai epesen pur para kuriou ek tou ouranou kai katephagen to olokautôma kai tas schidakas kai to udôr to en tê thaala kai tous lithous kai ton choun exelixen to pur
39 kai epesen pas o laos epi prosôpon autôn kai eipon alêthôs kurios estin o theos autos o theos
40 kai eipen Êliou pros ton laon sullabete tous prophêtas tou Baal mêtheis sôthêtô ex autôn kai sunelabon autous kai katagei autous Êliou eis ton cheimarroun Kisôn kai esphaxen autous ekei
41 kai eipen Êliou tô Achaab anabêthi kai phage kai pie oti phônê tôn podôn tou uetou
42 kai anebê Achaab tou phagein kai piein kai Êliou anebê epi ton Karmêlon kai ekupsen epi tên gên kai ethêken to prosôpon eautou ana meson tôn gonatôn eautou
43 kai eipen tô paidariô autou anabêthi kai epiblepson odon tês thalassês kai epeblepsen to paidarion kai eipen ouk estin outhen kai eipen Êliou kai su epistrepson eptaki kai epestrepsen to paidarion eptaki
44 kai egeneto en tô ebdomô kai idou nephelê mikra ôs ichnos andros anagousa udôr kai eipen anabêthi kai eipon tô Achaab zeuxon to arma sou kai katabêthi mê katalabê se o uetos
45 kai egeneto eôs ôde kai ôde kai o ouranos suneskotasen nephelais kai pneumati kai egeneto uetos megas kai eklaien kai eporeueto Achaab eis Iezrael
46 kai cheir kuriou epi ton Êliou kai sunesphigxen tên osphun autou kai etrechen emprosthen Achaab eôs Iezrael

Kapitel 19

1 kai anêngeilen Achaab tê Iezabel gunaiki autou panta a epoiêsen Êliou kai ôs apekteinen tous prophêtas en romphaia
2 kai apesteilen Iezabel pros Êliou kai eipen ei su ei Êliou kai egô Iezabel tade poiêsai moi o theos kai tade prostheiê oti tautên tên ôran aurion thêsomai tên psuchên sou kathôs psuchên enos ex autôn
3 kai ephobêthê Êliou kai anestê kai apêlthen kata tên psuchên eautou kai erchetai eis Bêrsabee tên Iouda kai aphêken to paidarion autou ekei
4 kai autos eporeuthê en tê erêmô odon êmeras kai êlthen kai ekathisen upo rathm en kai êtêsato tên psuchên autou apothanein kai eipen ikanousthô nun labe dê tên psuchên mou ap emou kurie oti ou kreissôn egô eimi uper tous pateras mou
5 kai ekoimêthê kai upnôsen ekei upo phuton kai idou tis êpsato autou kai eipen autô anastêthi kai phage
6 kai epeblepsen Êliou kai idou pros kephalês autou egkruphias oluritês kai kapsakês udatos kai anestê kai ephagen kai epien kai epistrepsas ekoimêthê
7 kai epestrepsen o angelos kuriou ek deuterou kai êpsato autou kai eipen autô anasta phage oti pollê apo sou ê odos
8 kai anestê kai ephagen kai epien kai eporeuthê en tê ischui tês brôseôs ekeinês tessarakonta êmeras kai tessarakonta nuktas eôs orous Chôrêb
9 kai eisêlthen ekei eis to spêlaion kai katelusen ekei kai idou rêma kuriou pros auton kai eipen ti su entautha Êliou
10 kai eipen Êliou zêlôn ezêlôka tô kuriô pantokratori oti egkatelipon se oi uioi Israêl ta thusiastêria sou kateskapsan kai tous prophêtas sou apekteinan en romphaia kai upoleleimmai egô monôtatos kai zêtousi tên psuchên mou labein autên
11 kai eipen exeleusê aurion kai stêsê enôpion kuriou en tô orei idou pareleusetai kurios kai pneuma mega krataion dialuon orê kai suntribon petras enôpion kuriou ouk en tô pneumati kurios kai meta to pneuma susseismos ouk en tô susseismô kurios
12 kai meta ton susseismon pur ouk en tô puri kurios kai meta to pur phônê auras leptês kakei kurios
13 kai egeneto ôs êkousen Êliou kai epekalupsen to prosôpon autou en tê mêlôtê eautou kai exêlthen kai estê upo to spêlaion kai idou pros auton phônê kai eipen ti su entautha Êliou
14 kai eipen Êliou zêlôn ezêlôka tô kuriô pantokratori oti egkatelipon tên diathêkên sou oi uioi Israêl ta thusiastêria sou katheilan kai tous prophêtas sou apekteinan en romphaia kai upoleleimmai egô monôtatos kai zêtousi tên psuchên mou labein autên
15 kai eipen kurios pros auton poreuou anastrephe eis tên odon sou kai êxeis eis tên odon erêmou Damaskou kai chriseis ton Azaêl eis basilea tês Surias
16 kai ton Iou uion Namessi chriseis eis basilea epi Israêl kai ton Elisaie uion Saphat apo Abelmaoula chriseis eis prophêtên anti sou
17 kai estai ton sôzomenon ek romphaias Azaêl thanatôsei Iou kai ton sôzomenon ek romphaias Iou thanatôsei Elisaie
18 kai kataleipseis en Israêl epta chiliadas andrôn panta gonata a ouk ôklasan gonu tô Baal kai pan stoma o ou prosekunêsen autô
19 kai apêlthen ekeithen kai euriskei ton Elisaie uion Saphat kai autos êrotria en bousin dôdeka zeugê boôn enôpion autou kai autos en tois dôdeka kai epêlthen ep auton kai eperripse tên mêlôtên autou ep auton
20 kai katelipen Elisaie tas boas kai katedramen opisô Êliou kai eipen kataphilêsô ton patera mou kai akolouthêsô opisô sou kai eipen Êliou anastrephe oti pepoiêka soi
21 kai anestrepsen exopisthen autou kai elaben ta zeugê tôn boôn kai ethusen kai êpsêsen auta en tois skeuesi tôn boôn kai edôken tô laô kai ephagon kai anestê kai eporeuthê opisô Êliou kai eleitourgei autô

Kapitel 20

1 kai ampelôn eis ên tô Nabouthai tô Iezraêlitê para tô alô Achaab basileôs Samareias
2 kai elalêsen Achaab pros Nabouthai legôn dos moi ton ampelôna sou kai estai moi eis kêpon lachanôn oti engiôn outos tô oikô mou kai dôsô soi ampelôna allon agathon uper auton ei de areskei enôpion sou dôsô soi argurion antallagma tou ampelônos sou toutou kai estai moi eis kêpon lachanôn
3 kai eipen Nabouthai pros Achaab mê moi genoito para theou mou dounai klêronomian paterôn mou soi
4 kai egeneto to pneuma Achaab tetaragmenon kai ekoimêthê epi tês klinês autou kai sunekalupsen to prôsôpon autou kai ouk ephagen arton
5 kai eisêlthen Iezabel ê gunê autou pros auton kai elalêsen pros auton ti to pneuma sou tetaragmenon kai ouk ei su esthiôn arton
6 kai eipen pros autên oti elalêsa pros Nabouthai ton Iezraêlitên legôn dos moi ton ampelôna sou arguriou ei de boulei dôsô soi ampelôna allon ant autou kai eipen ou dôsô soi klêronomian paterôn mou
7 kai eipen pros auton Iezabel ê gunê autou su nun outôs poieis basilea epi Israêl anastêthi phage arton kai sautou genou egô dôsô soi ton ampelôna Nabouthai tou Iezraêlitou
8 kai egrapsen biblion epi tô onomati Achaab kai esphragisato tê sphragidi autou kai apesteilen to biblion pros tous presbuterous kai tous eleutherous tous katoikountas meta Nabouthai
9 kai egegrapto en tois bibliois legôn nêsteusate nêsteian kai kathisate ton Nabouthai en archê tou laou
10 kai egkathisate duo andras uious paranomôn ex enantias autou kai katamarturêsatôsan autou legontes êulogêsen theon kai basilea kai exagagetôsan auton kai lithobolêsatôsan auton kai apothanetô
11 kai epoiêsan oi andres tês poleôs autou oi presbuteroi kai oi eleutheroi oi katoikountes en tê polei autou katha apesteilen pros autous Iezabel katha gegraptai en tois bibliois ois apesteilen pros autous
12 ekalesan nêsteian kai ekathisan ton Nabouthai en archê tou laou
13 kai êlthon duo andres uioi paranomôn kai ekathisan ex enantias autou kai katemarturêsan autou legontes êulogêkas theon kai basilea kai exêgagon auton exô tês poleôs kai elithobolêsan auton lithois kai apethanen
14 kai apesteilan pros Iezabel legontes lelithobolêtai Nabouthai kai tethnêken
15 kai egeneto ôs êkousen Iezabel kai eipen pros Achaab anasta klêronomei ton ampelôna Nabouthai tou Iezraêlitou os ouk edôken soi arguriou oti ouk estin Nabouthai zôn oti tethnêken
16 kai egeneto ôs êkousen Achaab oti tethnêken Nabouthai o Iezraêlitês kai dierrêxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai egeneto meta tauta kai anestê kai katebê Achaab eis ton ampelôna Nabouthai tou Iezraêlitou klêronomêsai auton
17 kai eipen kurios pros Êliou ton Thesbitên legôn
18 anastêthi kai katabêthi eis apantên Achaab basileôs Israêl tou en Samareia idou outos en ampelôni Nabouthai oti katabebêken ekei klêronomêsai auton
19 kai lalêseis pros auton legôn tade legei kurios ôs su ephoneusas kai eklêronomêsas dia touto tade legei kurios en panti topô ô eleixan ai ues kai oi kunes to aima Nabouthai ekei leixousin oi kunes to aima sou kai ai pornai lousontai en tô aimati sou
20 kai eipen Achaab pros Êliou ei eurêkas me o echthros mou kai eipen eurêka dioti matên peprasai poiêsai to ponêron enôpion kuriou parorgisai auton
21 tade legei kurios idou egô epagô epi se kaka kai ekkausô opisô sou kai exolethreusô tou Achaab ourounta pros toichon kai sunechomenon kai egkataleleimmenon en Israêl
22 kai dôsô ton oikon sou ôs ton oikon Ieroboam uiou Nabat kai ôs ton oikon Baasa uiou Achia peri tôn parorgismatôn ôn parôrgisas kai exêmartes ton Israêl
23 kai tê Iezabel elalêsen kurios legôn oi kunes kataphagontai autên en tô proteichismati Iezrael
24 ton tethnêkota tou Achaab en tê polei phagontai oi kunes kai ton tethnêkota autou en tô pediô phagontai ta peteina tou ouranou
25 plên mataiôs Achaab ôs eprathê poiêsai to ponêron enôpion kuriou ôs metethêken auton Iezabel ê gunê autou
26 kai ebdeluchthê sphodra poreuesthai opisô tôn bdelugmatôn kata panta a epoiêsen o Amorraios on exôlethreusen kurios apo prosôpou uiôn Israêl
27 kai uper tou logou ôs katenugê Achaab apo prosôpou tou kuriou kai eporeueto klaiôn kai dierrêxen ton chitôna autou kai ezôsato sakkon epi to sôma autou kai enêsteusen kai periebaleto sakkon en tê êmera ê epataxen Nabouthai ton Iezraêlitên
28 kai egeneto rêma kuriou en cheiri doulou autou Êliou peri Achaab kai eipen kurios
29 eôrakas ôs katenugê Achaab apo prosôpou mou ouk epaxô tên kakian en tais êmerais autou all en tais êmerais tou uiou autou epaxô tên kakian

Kapitel 21

1 kai sunêthroisen uios Ader pasan tên dunamin autou kai anebê kai periekathisen epi Samareian kai triakonta kai duo basileis met autou kai pas ippos kai arma kai anebêsan kai periekathisan epi Samareian kai epolemêsan ep autên
2 kai apesteilen pros Achaab basilea Israêl eis tên polin
3 kai eipen pros auton tade legei uios Ader to argurion sou kai to chrusion sou emon estin kai ai gunaikes sou kai ta tekna sou ema estin
4 kai apekrithê o basileus Israêl kai eipen kathôs elalêsas kurie basileu sos egô eimi kai panta ta ema
5 kai anestrepsan oi angeloi kai eipon tade legei uios Ader egô apestalka pros se legôn to argurion sou kai to chrusion sou kai tas gunaikas sou kai ta tekna sou dôseis emoi
6 oti tautên tên ôran aurion apostelô tous paidas mou pros se kai ereunêsousin ton oikon sou kai tous oikous tôn paidôn sou kai estai ta epithumêmata ophthalmôn autôn eph a an epibalôsi tas cheiras autôn kai lêmpsontai
7 kai ekalesen o basileus Israêl pantas tous presbuterous kai eipen gnôte dê kai idete oti kakian outos zêtei oti apestalken pros me peri tôn gunaikôn mou kai peri tôn uiôn mou kai peri tôn thugaterôn mou to argurion mou kai to chrusion mou ouk apekôlusa ap autou
8 kai eipan autô oi presbuteroi kai pas o laos mê akousês kai mê thelêsês
9 kai eipen tois angelois uiou Ader legete tô kuriô umôn panta osa apestalkas pros ton doulon sou en prôtois poiêsô to de rêma touto ou dunêsomai poiêsai kai apêran oi andres kai epestrepsan autô logon
10 kai antapesteilen pros auton uios Ader legôn tade poiêsai moi o theos kai tade prostheiê ei ekpoiêsei o chous Samareias tais alôpexin panti tô laô tois pezois mou
11 kai apekrithê o basileus Israêl kai eipen ikanousthô mê kauchasthô o kurtos ôs o orthos
12 kai egeneto ote apekrithê autô ton logon touton pinôn ên autos kai pantes oi basileis met autou en skênais kai eipen tois paisin autou oikodomêsate charaka kai ethento charaka epi tên polin
13 kai idou prophêtês eis prosêlthen tô basilei Israêl kai eipen tade legei kurios ei eorakas panta ton ochlon ton megan touton idou egô didômi auton sêmeron eis cheiras sas kai gnôsê oti egô kurios
14 kai eipen Achaab en tini kai eipen tade legei kurios en tois paidariois tôn archontôn tôn chôrôn kai eipen Achaab tis sunapsei ton polemon kai eipen su
15 kai epeskepsato Achaab ta paidaria tôn archontôn tôn chôrôn kai egenonto diakosioi kai triakonta kai meta tauta epeskepsato ton laon pan uion dunameôs exêkonta chiliadas
16 kai exêlthen mesêmbrias kai uios Ader pinôn methuôn en Sokchôth autos kai oi basileis triakonta kai duo basileis sumboêthoi met autou
17 kai exêlthon paidaria archontôn tôn chôrôn en prôtois kai apostellousin kai apangellousin tô basilei Surias legontes andres exelêluthasin ek Samareias
18 kai eipen autois ei eis eirênên outoi ekporeuontai sullabete autous zôntas kai ei eis polemon zôntas sullabete autous
19 kai mê exelthatôsan ek tês poleôs ta paidaria archontôn tôn chôrôn kai ê dunamis opisô autôn
20 epataxen ekastos ton par autou kai edeuterôsen ekastos ton par autou kai ephugen Suria kai katediôxen autous Israêl kai sôzetai uios Ader basileus Surias eph ippou ippeôs
21 kai exêlthen basileus Israêl kai elaben pantas tous ippous kai ta armata kai epataxen plêgên megalên en Suria
22 kai prosêlthen o prophêtês pros basilea Israêl kai eipen krataiou kai gnôthi kai ide ti poiêseis oti epistrephontos tou eniautou uios Ader basileus Surias anabainei epi se
23 kai oi paides basileôs Surias eipon theos oreôn theos Israêl kai ou theos koiladôn dia touto ekrataiôsen uper êmas ean de polemêsômen autous kat euthu ei mê krataiôsomen uper autous
24 kai to rêma touto poiêson apostêson tous basileis ekaston eis ton topon autôn kai thou ant autôn satrapas
25 kai allaxomen soi dunamin kata tên dunamin tên pesousan apo sou kai ippon kata tên ippon kai armata kata ta armata kai polemêsomen pros autous kat euthu kai krataiôsomen uper autous kai êkousen tês phônês autôn kai epoiêsen outôs
26 kai egeneto epistrepsantos tou eniautou kai epeskepsato uios Ader tên Surian kai anebê eis Apheka eis polemon epi Israêl
27 kai oi uioi Israêl epeskepêsan kai paregenonto eis apantên autôn kai parenebalen Israêl ex enantias autôn ôsei duo poimnia aigôn kai Suria eplêsen tên gên
28 kai prosêlthen o anthrôpos tou theou kai eipen tô basilei Israêl tade legei kurios anth ôn eipen Suria theos oreôn kurios o theos Israêl kai ou theos koiladôn autos kai dôsô tên dunamin tên megalên tautên eis cheira sên kai gnôsê oti egô kurios
29 kai paremballousin outoi apenanti toutôn epta êmeras kai egeneto en tê êmera tê ebdomê kai prosêgagen o polemos kai epataxen Israêl tên Surian ekaton chiliadas pezôn mia êmera
30 kai ephugon oi kataloipoi eis Apheka eis tên polin kai epesen to teichos epi eikosi kai epta chiliadas andrôn tôn kataloipôn kai uios Ader ephugen kai eisêlthen eis ton oikon tou koitônos eis to tamieion
31 kai eipen tois paisin autou oida oti basileis Israêl basileis eleous eisin epithômetha dê sakkous epi tas osphuas êmôn kai schoinia epi tas kephalas êmôn kai exelthômen pros basilea Israêl ei pôs zôogonêsei tas psuchas êmôn
32 kai periezôsanto sakkous epi tas osphuas autôn kai ethesan schoinia epi tas kephalas autôn kai eipon tô basilei Israêl doulos sou uios Ader legei zêsatô dê ê psuchê mou kai eipen ei eti zê adelphos mou estin
33 kai oi andres oiônisanto kai espeusan kai anelexan ton logon ek tou stomatos autou kai eipon adelphos sou uios Ader kai eipen eiselthate kai labete auton kai exêlthen pros auton uios Ader kai anabibazousin auton pros auton epi to arma
34 kai eipen pros auton tas poleis as elaben o patêr mou para tou patros sou apodôsô soi kai exodous thêseis sautô en Damaskô kathôs etheto o patêr mou en Samareia kai egô en diathêkê exapostelô se kai dietheto autô diathêkên kai exapesteilen auton
35 kai anthrôpos eis ek tôn uiôn tôn prophêtôn eipen pros ton plêsion autou en logô kuriou pataxon dê me kai ouk êthelêsen o anthrôpos pataxai auton
36 kai eipen pros auton anth ôn ouk êkousas tês phônês kuriou idou su apotrecheis ap emou kai pataxei se leôn kai apêlthen ap autou kai euriskei auton leôn kai epataxen auton
37 kai euriskei anthrôpon allon kai eipen pataxon me dê kai epataxen auton o anthrôpos pataxas kai sunetripsen
38 kai eporeuthê o prophêtês kai estê tô basilei Israêl epi tês odou kai katedêsato telamôni tous ophthalmous autou
39 kai egeneto ôs o basileus pareporeueto kai outos eboa pros ton basilea kai eipen o doulos sou exêlthen epi tên stratian tou polemou kai idou anêr eisêgagen pros me andra kai eipen pros me phulaxon touton ton andra ean de ekpêdôn ekpêdêsê kai estai ê psuchê sou anti tês psuchês autou ê talanton arguriou stêseis
40 kai egenêthê perieblepsato o doulos sou ôde kai ôde kai outos ouk ên kai eipen pros auton o basileus Israêl idou kai ta enedra par emoi ephoneusas
41 kai espeusen kai apheilen ton telamôna apo tôn ophthalmôn autou kai epegnô auton o basileus Israêl oti ek tôn prophêtôn outos
42 kai eipen pros auton tade legei kurios dioti exênegkas su andra olethrion ek cheiros sou kai estai ê psuchê sou anti tês psuchês autou kai o laos sou anti tou laou autou
43 kai apêlthen o basileus Israêl sugkechumenos kai eklelumenos kai erchetai eis Samareian

Kapitel 22

1 kai ekathisen tria etê kai ouk ên polemos ana meson Surias kai ana meson Israêl
2 kai egenêthê en tô eniautô tô tritô kai katebê Iôsaphat basileus Iouda pros basilea Israêl
3 kai eipen basileus Israêl pros tous paidas autou ei oidate oti êmin Remmath Galaad kai êmeis siôpômen labein autên ek cheiros basileôs Surias
4 kai eipen basileus Israêl pros Iôsaphat anabêsê meth êmôn eis Remmath Galaad eis polemon kai eipen Iôsaphat kathôs egô outôs kai su kathôs o laos mou o laos sou kathôs oi ippoi mou oi ippoi sou
5 kai eipen Iôsaphat basileus Iouda pros basilea Israêl eperôtêsate dê sêmeron ton kurion
6 kai sunêthroisen o basileus Israêl pantas tous prophêtas ôs tetrakosious andras kai eipen autois o basileus ei poreuthô eis Remmath Galaad eis polemon ê epischô kai eipan anabaine kai didous dôsei kurios eis cheiras tou basileôs
7 kai eipen Iôsaphat pros basilea Israêl ouk estin ôde prophêtês tou kuriou kai eperôtêsomen ton kurion di autou
8 kai eipen o basileus Israêl pros Iôsaphat eti estin anêr eis tou eperôtêsai ton kurion di autou kai egô memisêka auton oti ou lalei peri emou kala all ê kaka Michaias uios Iemla kai eipen Iôsaphat basileus Iouda mê legetô o basileus outôs
9 kai ekalesen o basileus Israêl eunouchon ena kai eipen tachos Michaian uion Iemla
10 kai o basileus Israêl kai Iôsaphat basileus Iouda ekathênto anêr epi tou thronou autou enoploi en tais pulais Samareias kai pantes oi prophêtai eprophêteuon enôpion autôn
11 kai epoiêsen eautô Sedekias uios Chanana kerata sidêra kai eipen tade legei kurios en toutois keratieis tên Surian eôs suntelesthê
12 kai pantes oi prophêtai eprophêteuon outôs legontes anabaine eis Remmath Galaad kai euodôsei kai dôsei kurios eis cheiras sou kai ton basilea Surias
13 kai o angelos o poreutheis kalesai ton Michaian elalêsen autô legôn idou dê lalousin pantes oi prophêtai en stomati eni kala peri tou basileôs ginou dê kai su eis logous sou kata tous logous enos toutôn kai lalêson kala
14 kai eipen Michaias zê kurios oti a an eipê kurios pros me tauta lalêsô
15 kai êlthen pros ton basilea kai eipen autô o basileus Michaia ei anabô eis Remmath Galaad eis polemon ê epischô kai eipen anabaine kai euodôsei kai dôsei kurios eis cheira tou basileôs
16 kai eipen autô o basileus posakis egô orkizô se opôs lalêsês pros me alêtheian en onomati kuriou
17 kai eipen Michaias ouch outôs eôraka panta ton Israêl diesparmenon en tois oresin ôs poimnion ô ouk estin poimên kai eipen kurios ou kurios toutois anastrephetô ekastos eis ton oikon autou en eirênê
18 kai eipen basileus Israêl pros Iôsaphat basilea Iouda ouk eipa pros se ou prophêteuei outos moi kala dioti all ê kaka
19 kai eipen Michaias ouch outôs ouk egô akoue rêma kuriou ouch outôs eidon ton kurion theon Israêl kathêmenon epi thronou autou kai pasa ê stratia tou ouranou eistêkei peri auton ek dexiôn autou kai ex euônumôn autou
20 kai eipen kurios tis apatêsei ton Achaab basilea Israêl kai anabêsetai kai peseitai en Remmath Galaad kai eipen outos outôs kai outos outôs
21 kai exêlthen pneuma kai estê enôpion kuriou kai eipen egô apatêsô auton kai eipen pros auton kurios en tini
22 kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma pseudes en stomati pantôn tôn prophêtôn autou kai eipen apatêseis kai ge dunêsei exelthe kai poiêson outôs
23 kai nun idou edôken kurios pneuma pseudes en stomati pantôn tôn prophêtôn sou toutôn kai kurios elalêsen epi se kaka
24 kai prosêlthen Sedekiou uios Chanana kai epataxen ton Michaian epi tên siagona kai eipen poion pneuma kuriou to lalêsan en soi
25 kai eipen Michaias idou su opsê en tê êmera ekeinê otan eiselthês tamieion tou tamieiou tou krubênai
26 kai eipen o basileus Israêl labete ton Michaian kai apostrepsate auton pros Emêr ton archonta tês poleôs kai tô Iôas uiô tou basileôs
27 eipon thesthai touton en phulakê kai esthiein auton arton thlipseôs kai udôr thlipseôs eôs tou epistrepsai me en eirênê
28 kai eipen Michaias ean epistrephôn epistrepsês en eirênê ouk elalêsen kurios en emoi
29 kai anebê basileus Israêl kai Iôsaphat basileus Iouda met autou eis Remmath Galaad
30 kai eipen basileus Israêl pros Iôsaphat basilea Iouda sugkalupsomai kai eiseleusomai eis ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekalupsato o basileus Israêl kai eisêlthen eis ton polemon
31 kai basileus Surias eneteilato tois archousi tôn armatôn autou triakonta kai dusin legôn mê polemeite mikron kai megan all ê ton basilea Israêl monôtaton
32 kai egeneto ôs eidon oi archontes tôn armatôn ton Iôsaphat basilea Iouda kai autoi eipon phainetai basileus Israêl outos kai ekuklôsan auton polemêsai kai anekraxen Iôsaphat
33 kai egeneto ôs eidon oi archontes tôn armatôn oti ouk estin basileus Israêl outos kai apestrepsan ap autou
34 kai eneteinen eis to toxon eustochôs kai epataxen ton basilea Israêl ana meson tou pneumonos kai ana meson tou thôrakos kai eipen tô êniochô autou epistrepson tas cheiras sou kai exagage me ek tou polemou oti tetrômai
35 kai etropôthê o polemos en tê êmera ekeinê kai o basileus ên estêkôs epi tou armatos ex enantias Surias apo prôi eôs esperas kai apechunne to aima ek tês plêgês eis ton kolpon tou armatos kai apethanen esperas kai exeporeueto to aima tês tropês eôs tou kolpou tou armatos
36 kai estê o stratokêrux dunontos tou êliou legôn ekastos eis tên eautou polin kai eis tên eautou gên
37 oti tethnêken o basileus kai êlthon eis Samareian kai ethapsan ton basilea en Samareia
38 kai apenipsan to arma epi tên krênên Samareias kai exeleixan ai ues kai oi kunes to aima kai ai pornai elousanto en tô aimati kata to rêma kuriou o elalêsen
39 kai ta loipa tôn logôn Achaab kai panta a epoiêsen kai oikon elephantinon on ôkodomêsen kai pasas tas poleis as epoiêsen ouk idou tauta gegraptai en bibliô logôn tôn êmerôn tôn basileôn Israêl
40 kai ekoimêthê Achaab meta tôn paterôn autou kai ebasileusen Ochozias uios autou ant autou
41 kai Iôsaphat uios Asa ebasileusen epi Iouda etei tetartô tô Achaab basileôs Israêl ebasileusen
42 Iôsaphat uios triakonta kai pente etôn en tô basileuein auton kai eikosi kai pente etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Azouba thugatêr Selei
43 kai eporeuthê en pasê odô Asa tou patros autou ouk exeklinen ap autês tou poiêsai to euthes en ophthalmois kuriou
44 plên tôn upsêlôn ouk exêren eti o laos ethusiazen kai ethumiôn en tois upsêlois
45 kai eirêneusen Iôsaphat meta basileôs Israêl
46 kai ta loipa tôn logôn Iôsaphat kai ai dunasteiai autou osa epoiêsen ouk idou tauta gegrammena en bibliô logôn tôn êmerôn tôn basileôn Iouda
47
48
49
50
51 kai ekoimêthê Iôsaphat meta tôn paterôn autou kai etaphê para tois patrasin autou en polei Dauid tou patros autou kai ebasileusen Iôram uios autou ant autou
52 kai Ochozias uios Achaab ebasileusen epi Israêl en Samareia en etei eptakaidekatô Iôsaphat basilei Iouda kai ebasileusen en Israêl etê duo
53 kai epoiêsen to ponêron enantion kuriou kai eporeuthê en odô Achaab tou patros autou kai en odô Iezabel tês mêtros autou kai en tais amartiais oikou Ieroboam uiou Nabat os exêmarten ton Israêl
54 kai edouleusen tois Baalim kai prosekunêsen autois kai parôrgisen ton kurion theon Israêl kata panta ta genomena emprosthen autou

Andre bøger