Septuaginta

Første Esdras / Esdras A / Εσδρας Α

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Første Esdras

Om bogen: Septuaginta indholder en række bøger og tekster, som ikke er med i den jødiske masoretiske teksttradition. Disse bøger accepteres af katolikker, mens protestanter regner dem for apokryfe.

Esdras er det græske navn for profeten Ezra. Nummereringen af Esdras-bøgerne er forvirrende, og afhænger af, hvilken bibeltradition man følger: Katolske bibler regner Ezra og Nehemias som hhv. 1. og 2. Esdras, hvilket gør, at den bog, vi kigger på her, bliver til 3. Esdras. I Septuaginta hedder den Esdras A, i modsætning til Ezra og Nehemias, der tilsammen hedder Esdras B.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1

1 kai êgagen Iôsias to pascha en Ierousalêm tô kuriô autou kai ethusen to pascha tê tessareskaidekatê êmera tou mênos tou prôtou
2 stêsas tous iereis kat ephêmerias estolismenous en tô ierô tou kuriou
3 kai eipen tois Leuitais ierodoulois tou Israêl agiasai eautous tô kuriô en tê thesei tês agias kibôtou tou kuriou en tô oikô ô ôkodomêsen Salômôn o tou Dauid o basileus ouk estai umin arai ep ômôn autên
4 kai nun latreuete tô kuriô theô umôn kai therapeuete to ethnos autou Israêl kai etoimasate kata tas patrias kai tas phulas umôn kata tên graphên Dauid basileôs Israêl kai kata tên megaleiotêta Salômôn tou uiou autou
5 kai stantes en tô ierô kata tên meridarchian tên patrikên umôn tôn Leuitôn tôn emprosthen tôn adelphôn umôn uiôn Israêl en taxei
6 thusate to pascha kai tas thusias etoimasate tois adelphois umôn kai poiêsate to pascha kata to prostagma tou kuriou to dothen tô Môusê
7 kai edôrêsato Iôsias tô laô tô eurethenti arnôn kai eriphôn triakonta chiliadas moschous trischilious tauta ek tôn basilikôn edothê kat epangelian tô laô kai tois iereusin kai Leuitais
8 kai edôken Chelkias kai Zacharias kai Êsuêlos oi epistatai tou ierou tois iereusin eis pascha probata dischilia exakosia moschous triakosious
9 kai Iechonias kai Samaias kai Nathanaêl o adelphos kai Asabias kai Ochiêlos kai Iôram chiliarchoi edôkan tois Leuitais eis pascha probata pentakischilia moschous eptakosious
10 kai tauta ta genomena euprepôs estêsan oi iereis kai oi Leuitai
11 echontes ta azuma kata tas phulas
12 kai kata tas meridarchias tôn paterôn emprosthen tou laou prosenegkein tô kuriô kata ta gegrammena en bibliô Môusê kai outô to prôinon
13 kai ôptêsan to pascha puri ôs kathêkei kai tas thusias êpsêsan en tois chalkeiois kai lebêsin met euôdias kai apênegkan pasi tois ek tou laou
14 meta de tauta êtoimasan eautois te kai tois iereusin adelphois autôn uiois Aarôn oi gar iereis anepheron ta steata eôs aôrias kai oi Leuitai êtoimasan eautois kai tois iereusin adelphois autôn uiois Aarôn
15 kai oi ieropsaltai uioi Asaph êsan epi tês taxeôs autôn kata ta upo Dauid tetagmena kai Asaph kai Zacharias kai Eddinous oi para tou basileôs kai oi thurôroi eph ekastou pulônos ouk estin parabênai ekaston tên eautou ephêmerian oi gar adelphoi autôn oi Leuitai êtoimasan autois
16 kai sunetelesthê ta tês thusias tou kuriou en ekeinê tê êmera achthênai to pascha kai prosenechthênai tas thusias epi to tou kuriou thusiastêrion kata tên epitagên tou basileôs Iôsiou
17 kai êgagosan oi uioi Israêl oi eurethentes en tô kairô toutô to pascha kai tên eortên tôn azumôn êmeras epta
18 kai ouk êchthê to pascha toiouto en tô Israêl apo tôn chronôn Samouêl tou prophêtou
19 kai pantes oi basileis tou Israêl ouk êgagosan pascha toiouton oion êgagen Iôsias kai oi iereis kai oi Leuitai kai oi Ioudaioi kai pas Israêl oi eurethentes en tê katoikêsei autôn en Ierousalêm
20 oktôkaidekatô etei basileuontos Iôsiou êchthê to pascha touto
21 kai ôrthôthê ta erga Iôsiou enôpion tou kuriou autou en kardia plêrei eusebeias
22 kai ta kat auton de anagegraptai en tois emprosthen chronois peri tôn êmartêkotôn kai êsebêkotôn eis ton kurion para pan ethnos kai basileian kai a elupêsan auton en aisthêsei kai oi logoi tou kuriou anestêsan epi Israêl
23 kai meta pasan tên praxin tautên Iôsiou sunebê Pharaô basilea Aiguptou elthonta polemon egeirai en Charkamus epi tou Euphratou kai exêlthen eis apantêsin autô Iôsias
24 kai diepempsato basileus Aiguptou pros auton legôn ti emoi kai soi estin basileu tês Ioudaias
25 ouchi pros se exapestalmai upo kuriou tou theou epi gar tou Euphratou o polemos mou estin kai nun kurios met emou estin kai kurios met emou epispeudôn estin apostêthi kai mê enantiou tô kuriô
26 kai ouk apestrepsen eauton Iôsias epi to arma autou alla polemein auton epicheirei ou prosechôn rêmasin Ieremiou prophêtou ek stomatos kuriou
27 alla sunestêsato pros auton polemon en tô pediô Mageddaous kai katebêsan oi archontes pros ton basilea Iôsian
28 kai eipen o basileus tois paisin autou apostêsate me apo tês machês êsthenêsa gar lian kai eutheôs apestêsan auton oi paides autou apo tês parataxeôs
29 kai anebê epi to arma to deuterion autou kai apokatastatheis eis Ierousalêm metêllaxen ton bion autou kai etaphê en tô patrikô taphô
30 kai en olê tê Ioudaia epenthêsan ton Iôsian kai ethrênêsen Ieremias o prophêtês uper Iôsiou kai oi prokathêmenoi sun gunaixin ethrênousan auton eôs tês êmeras tautês kai exedothê touto ginesthai aiei eis apan to genos Israêl
31 tauta de anagegraptai en tê bublô tôn istoroumenôn peri tôn basileôn tês Ioudaias kai to kath en prachthen tês praxeôs Iôsiou kai tês doxês autou kai tês suneseôs autou en tô nomô kuriou ta te proprachthenta up autou kai ta nun istorêtai en tô bubliô tôn basileôn Israêl kai Iouda
32 kai analabontes oi ek tou ethnous ton Iechonian uion Iôsiou anedeixan basilea anti Iôsiou tou patros autou onta etôn eikosi triôn
33 kai ebasileusen en Iouda kai Ierousalêm mênas treis kai apekatestêsen auton basileus Aiguptou basileuein en Ierousalêm
34 kai ezêmiôsen to ethnos arguriou talantois ekaton kai chrusiou talantô eni
35 kai anedeixen o basileus Aiguptou basilea Iôakim ton adelphon autou basilea tês Ioudaias kai Ierousalêm
36 kai edêsen Iôakim tous megistanas Zarion de ton adelphon autou sullabôn anêgagen ex Aiguptou
37 etôn de ên eikosi pente Iôakim ote ebasileusen tês Ioudaias kai Ierousalêm kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou
38 ep auton de anebê Nabouchodonosor basileus Babulônos kai dêsas auton en chalkeiô desmô apêgagen eis Babulôna
39 kai apo tôn ierôn skeuôn tou kuriou labôn Nabouchodonosor kai apenegkas apêreisato en tô naô autou en Babulôni
40 ta de istorêthenta peri autou kai tês autou akatharsias kai dussebeias anagegraptai en tê biblô tôn chronôn tôn basileôn
41 kai ebasileusen ant autou Iôakim o uios autou ote gar anedeichthê ên etôn deka oktô
42 basileuei de mênas treis kai êmeras deka en Ierousalêm kai epoiêsen to ponêron enanti kuriou
43 kai met eniauton aposteilas Nabouchodonosor metêgagen auton eis Babulôna ama tois ierois skeuesin tou kuriou
44 kai anedeixe Sedekian basilea tês Ioudaias kai Ierousalêm Sedekian onta etôn eikosi enos basileuei de etê endeka
45 kai epoiêsen to ponêron enôpion kuriou kai ouk enetrapê apo tôn rêthentôn logôn upo Ieremiou tou prophêtou ek stomatos tou kuriou
46 kai orkistheis apo tou basileôs Nabouchodonosor tô onomati tou kuriou epiorkêsas apestê kai sklêrunas autou ton trachêlon kai tên kardian autou parebê ta nomima kuriou theou Israêl
47 kai oi êgoumenoi de tou laou kai tôn iereôn polla êsebêsan kai ênomêsan uper pasas tas akatharsias pantôn tôn ethnôn kai emianan to ieron tou kuriou to agiazomenon en Ierosolumois
48 kai apesteilen o theos tôn paterôn autôn dia tou angelou autou metakalesai autous katho epheideto autôn kai tou skênômatos autou
49 autoi de exemuktêrisan en tois angelois autou kai ê êmera elalêsen kurios êsan ekpaizontes tous prophêtas autou eôs tou thumôthenta auton epi tô ethnei autou dia ta dussebêmata prostaxai anabibasai ep autous tous basileis tôn Chaldaiôn
50 outoi apekteinan tous neaniskous autôn en romphaia perikuklô tou agiou autôn ierou kai ouk epheisanto neaniskou kai parthenou kai presbutou kai neôterou alla pantas paredôken eis tas cheiras autôn
51 kai panta ta iera skeuê tou kuriou ta megala kai ta mikra kai tas kibôtous tou kuriou kai tas basilikas apothêkas analabontes apênegkan eis Babulôna
52 kai enepurisan ton oikon tou kuriou kai elusan ta teicha Ierosolumôn kai tous purgous autôn enepurisan en puri
53 kai sunetelesan panta ta endoxa autês achreôsai kai tous epiloipous apêgagen meta romphaias eis Babulôna
54 kai êsan paides autô kai tois uiois autou mechri tou basileusai Persas eis anaplêrôsin tou rêmatos tou kuriou en stomati Ieremiou
55 eôs tou eudokêsai tên gên ta sabbata autês panta ton chronon tês erêmôseôs autês sabbatiei eis sumplêrôsin etôn ebdomêkonta

Kapitel 2

1 basileuontos Kurou Persôn etous prôtou eis sunteleian rêmatos kuriou en stomati Ieremiou êgeiren kurios to pneuma Kurou basileôs Persôn kai ekêruxen en olê tê basileia autou kai ama dia graptôn legôn
2 tade legei o basileus Persôn Kuros eme anedeixen basilea tês oikoumenês o kurios tou Israêl kurios o upsistos kai esêmênen moi oikodomêsai autô oikon en Ierousalêm tê en tê Ioudaia
3 ei tis estin oun umôn ek tou ethnous autou estô o kurios autou met autou kai anabas eis tên Ierousalêm tên en tê Ioudaia oikodomeitô ton oikon tou kuriou tou Israêl outos o kurios o kataskênôsas en Ierousalêm
4 osoi oun kata topous oikousin boêtheitôsan autô oi en tô topô autou en chrusiô kai en arguriô en dosesin meth ippôn kai ktênôn sun tois allois tois kat euchas prostetheimenois eis to ieron tou kuriou to en Ierousalêm
5 kai katastantes oi archiphuloi tôn patriôn tês Iouda kai Beniamin phulês kai oi iereis kai oi Leuitai kai pantôn ôn êgeiren kurios to pneuma anabênai oikodomêsai oikon tô kuriô ton en Ierousalêm
6 kai oi perikuklô autôn eboêthêsan en pasin arguriô kai chrusiô ippois kai ktênesin kai euchais ôs pleistais pollôn ôn o nous êgerthê
7 kai o basileus Kuros exênegken ta iera skeuê tou kuriou a metêgagen Nabouchodonosor ex Ierousalêm kai apêreisato auta en tô eautou eidôliô
8 exenegkas de auta Kuros o basileus Persôn paredôken auta Mithridatê tô eautou gazophulaki dia de toutou paredothêsan Sanabassarô prostatê tês Ioudaias
9 o de toutôn arithmos ên spondeia chrusa chilia spondeia argura chilia thuiskai argurai eikosi ennea
10 phialai chrusai triakonta argurai dischiliai tetrakosiai deka kai alla skeuê chilia
11 ta de panta skeuê diekomisthê chrusa kai argura pentakischilia tetrakosia exêkonta ennea anênechthê de upo Sanabassarou ama tois ek tês aichmalôsias ek Babulônos eis Ierosoluma
12 en de tois epi Artaxerxou tou Persôn basileôs chronois kategrapsen autô kata tôn katoikountôn en tê Ioudaia kai Ierousalêm Beslemos kai Mithradatês kai Tabellios kai Raoumos kai Beelteemos kai Samsaios o grammateus kai oi loipoi oi toutois suntassomenoi oikountes de en Samareia kai tois allois topois tên upogegrammenên epistolên
13 basilei Artaxerxê kuriô oi paides sou Raoumos o ta prospiptonta kai Samsaios o grammateus kai oi epiloipoi tês boulês autôn kritai oi en Koilê Suria kai Phoinikê
14 kai nun gnôston estô tô kuriô basilei dioti oi Ioudaioi anabantes par umôn pros êmas elthontes eis Ierousalêm tên polin tên apostatin kai ponêran oikodomousin tas te agoras autês kai ta teichê therapeuousin kai naon upoballontai
15 ean oun ê polis autê oikodomêthê kai ta teichê suntelesthê phorologian ou mê upomeinôsin dounai alla kai basileusin antistêsontai
16 kai epei energeitai ta kata ton naon kalôs echein upolambanomen mê uperidein to toiouto alla prosphônêsai tô kuriô basilei opôs an phainêtai soi episkephthê en tois apo tôn paterôn sou bibliois
17 kai eurêseis en tois upomnêmatismois ta gegrammena peri toutôn kai gnôsê oti ê polis ên ekeinê apostatis kai basileis kai poleis enochlousa kai oi Ioudaioi apostatai kai poliorkias sunistamenoi en autê eti ex aiônos di ên aitian kai ê polis autê êrêmôthê
18 nun oun upodeiknumen soi kurie basileu dioti ean ê polis autê oikodomêthê kai ta tautês teichê anastathê kathodos soi ouketi estai eis Koilên Surian kai Phoinikên
19 tote antegrapsen o basileus Raoumô tô graphonti ta prospiptonta kai Beelteemô kai Samsaiô grammatei kai tois loipois tois suntassomenois kai okousin en tê Samareia kai Suria kai Phoinikê ta upogegrammena
20 anegnôn tên epistolên ên pepomphate pros me
21 epetaxa oun episkepsasthai kai eurethê oti estin ê polis ekeinê ex aiônos basileusin antiparatassousa kai oi anthrôpoi apostaseis kai polemous en autê suntelountes
22 kai basileis ischuroi kai sklêroi êsan en Ierousalêm kurieuontes kai phorologountes Koilên Surian kai Phoinikên
23 nun oun epetaxa apokôlusai tous anthrôpous ekeinous tou oikodomêsai tên polin
24 kai pronoêthênai opôs mêthen para tauta genêtai kai mê probê epi pleion ta tês kakias eis to basileis enochlêsai
25 tote anagnôsthentôn tôn para tou basileôs Artaxerxou graphentôn o Raoumos kai Samsaios o grammateus kai oi toutois suntassomenoi anazeuxantes kata spoudên eis Ierousalêm meth ippou kai ochlou parataxeôs êrxanto kôluein tous oikodomountas
26 kai êrgei ê oikodomê tou ierou tou en Ierousalêm mechri tou deuterou etous tês basileias Dareiou tou Persôn basileôs

Kapitel 3

1 kai basileus Dareios epoiêsen dochên megalên pasin tois up auton kai pasin tois oikogenesin autou kai pasin tois megistasin tês Mêdias kai tês Persidos
2 kai pasin tois satrapais kai stratêgois kai toparchais tois up auton apo tês Indikês mechri tês Aithiopias en tais ekaton eikosi epta satrapeiais
3 kai ephagosan kai epiosan kai emplêsthentes anelusan o de Dareios o basileus anelusen eis ton koitôna kai ekoimêthê kai exupnos egeneto
4 tote oi treis neaniskoi oi sômatophulakes oi phulassontes to sôma tou basileôs eipan eteros pros ton eteron
5 eipômen ekastos êmôn ena logon os uperischusei kai ou an phanê to rêma autou sophôteron tou eterou dôsei autô Dareios o basileus dôreas megalas kai epinikia megala
6 kai porphuran peribalesthai kai en chrusômasin pinein kai epi chrusô katheudein kai arma chrusochalinon kai kidarin bussinên kai maniakên peri ton trachêlon
7 kai deuteros kathieitai Dareiou dia tên sophian autou kai sungenês Dareiou klêthêsetai
8 kai tote grapsantes ekastos ton eautou logon esphragisanto kai ethêkan upo to proskephalaion Dareiou tou basileôs kai eipan
9 otan egerthê o basileus dôsousin autô to gramma kai on an krinê o basileus kai oi treis megistanes tês Persidos oti o logos autou sophôteros autô dothêsetai to nikos kathôs gegraptai
10 o eis egrapsen uperischuei o oinos
11 o eteros egrapsen uperischuei o basileus
12 o tritos egrapsen uperischuousin ai gunaikes uper de panta nika ê alêtheia
13 kai ote exêgerthê o basileus labontes to gramma edôkan autô kai anegnô
14 kai exaposteilas ekalesen pantas tous megistanas tês Persidos kai tês Mêdias kai satrapas kai stratêgous kai toparchas kai upatous kai ekathisen en tô chrêmatistêriô kai anegnôsthê to gramma enôpion autôn
15 kai eipen kalesate tous neaniskous kai autoi dêlôsousin tous logous autôn kai eklêthêsan kai eisêlthosan
16 kai eipan autois apangeilate êmin peri tôn gegrammenôn
17 kai êrxato o prôtos o eipas peri tês ischuos tou oinou kai ephê outôs
18 andres pôs uperischuei o oinos pantas tous anthrôpous tous pinontas auton plana tên dianoian
19 tou te basileôs kai tou orphanou poiei tên dianoian mian tên te tou oiketou kai tên tou eleutherou tên te tou penêtos kai tên tou plousiou
20 kai pasan dianoian metastrephei eis euôchian kai euphrosunên kai ou memnêtai pasan lupên kai pan opheilêma
21 kai pasas kardias poiei plousias kai ou memnêtai basilea oude satrapên kai panta dia talantôn poiei lalein
22 kai ou memnêtai otan pinôsin philiazein philois kai adelphois kai met ou polu spôntai machairas
23 kai otan apo tou oinou genêthôsin ou memnêtai a epraxan
24 ô andres ouch uperischuei o oinos oti outôs anagkazei poiein kai esigêsen outôs eipas

Kapitel 4

1 kai êrxato o deuteros lalein o eipas peri tês ischuos tou basileôs
2 ô andres ouch uperischuousin oi anthrôpoi tên gên kai tên thalassan katakratountes kai panta ta en autois
3 o de basileus uperischuei kai kurieuei autôn kai despozei autôn kai pan o ean eipê autois enakouousin
4 ean eipê autois poiêsai polemon eteros pros ton eteron poiousin ean de exaposteilê autous pros tous polemious badizousin kai katergazontai ta orê kai ta teichê kai tous purgous
5 phoneuousin kai phoneuontai kai ton logon tou basileôs ou parabainousin ean de nikêsôsin tô basilei komizousin panta kai osa ean pronomeusôsin kai ta alla panta
6 kai osoi ou strateuontai oude polemousin alla geôrgousin tên gên palin otan speirôsi therisantes anapherousin tô basilei kai eteros ton eteron anagkazontes anapherousi tous phorous tô basilei
7 kai autos eis monos estin ean eipê apokteinai apoktennousin eipen apheinai aphiousin
8 eipe pataxai tuptousin eipen erêmôsai erêmousin eipen oikodomêsai oikodomousin
9 eipen ekkopsai ekkoptousin eipen phuteusai phuteuousin
10 kai pas o laos autou kai ai dunameis autou enakouousin
11 pros de toutois autos anakeitai esthiei kai pinei kai katheudei autoi de têrousin kuklô peri auton kai ou dunantai ekastos apelthein kai poiein ta erga autou oude parakouousin autou
12 ô andres pôs ouch uperischuei o basileus oti outôs epakoustos estin kai esigêsen
13 o de tritos o eipas peri tôn gunaikôn kai tês alêtheias outos estin Zorobabel êrxato lalein
14 andres ou megas o basileus kai polloi oi anthrôpoi kai o oinos ischuei tis oun o despozôn autôn ê tis o kurieuôn autôn ouch ai gunaikes
15 ai gunaikes egennêsan ton basilea kai panta ton laon os kurieuei tês thalassês kai tês gês
16 kai ex autôn egenonto kai autai exethrepsan autous tous phuteuontas tous ampelônas ex ôn o oinos ginetai
17 kai autai poiousin tas stolas tôn anthrôpôn kai autai poiousin doxan tois anthrôpois kai ou dunantai oi anthrôpoi einai chôris tôn gunaikôn
18 ean de sunagagôsin chrusion kai argurion kai pan pragma ôraion kai idôsin gunaika mian kalên tô eidei kai tô kallei
19 kai tauta panta aphentes eis autên egkechênan kai chaskontes to stoma theôrousin autên kai pantes autên airetizousin mallon ê to chrusion kai to argurion kai pan pragma ôraion
20 anthrôpos ton eautou patera egkataleipei os exethrepsen auton kai tên idian chôran kai pros tên idian gunaika kollatai
21 kai meta tês gunaikos aphiêsi tên psuchên kai oute ton patera memnêtai oute tên mêtera oute tên chôran
22 kai enteuthen dei umas gnônai oti ai gunaikes kurieuousin umôn ouchi poneite kai mochtheite kai panta tais gunaixin didote kai pherete
23 kai lambanei anthrôpos tên romphaian autou kai ekporeuetai exodeuein kai lêsteuein kai kleptein kai eis tên thalassan plein kai potamous
24 kai ton leonta theôrei kai en skotei badizei kai otan klepsê kai arpasê kai lôpodutêsê tê erômenê apopherei
25 kai pleion agapa anthrôpos tên idian gunaika mallon ê ton patera kai tên mêtera
26 kai polloi apenoêthêsan tais idiais dianoiais dia tas gunaikas kai douloi egenonto di autas
27 kai polloi apôlonto kai esphalêsan kai êmartosan dia tas gunaikas
28 kai nun ou pisteuete moi ouchi megas o basileus tê exousia autou ouchi pasai ai chôrai eulabountai apsasthai autou
29 etheôroun auton kai Apamên tên thugatera Bartakou tou thaumastou tên pallakên tou basileôs kathêmenên en dexia tou basileôs
30 kai aphairousan to diadêma apo tês kephalês tou basileôs kai epitithousan eautê kai errapizen ton basilea tê aristera
31 kai pros toutois o basileus chaskôn to stoma etheôrei autên kai ean prosgelasê autô gela ean de pikranthê ep auton kolakeuei autên opôs diallagê autô
32 ô andres pôs ouchi ischurai ai gunaikes oti outôs prassousin
33 kai tote o basileus kai oi megistanes eneblepon eteros pros ton eteron
34 kai êrxato lalein peri tês alêtheias andres ouchi ischurai ai gunaikes megalê ê gê kai upsêlos o ouranos kai tachus tô dromô o êlios oti strephetai en tô kuklô tou ouranou kai palin apotrechei eis ton eautou topon en mia êmera
35 ouchi megas os tauta poiei kai ê alêtheia megalê kai ischurotera para panta
36 pasa ê gê tên alêtheian kalei kai o ouranos autên eulogei kai panta ta erga seietai kai tremei kai ouk estin met autou adikon outhen
37 adikos o oinos adikos o basileus adikoi ai gunaikes adikoi pantes oi uioi tôn anthrôpôn kai adika panta ta erga autôn panta ta toiauta kai ouk estin en autois alêtheia kai en tê adikia autôn apolountai
38 ê de alêtheia menei kai ischuei eis ton aiôna kai zê kai kratei eis ton aiôna tou aiônos
39 kai ouk estin par autê lambanein prosôpa oude diaphora alla ta dikaia poiei apo pantôn tôn adikôn kai ponêrôn kai pantes eudokousi tois ergois autês kai ouk estin en tê krisei autês outhen adikon
40 kai autê ê ischus kai to basileion kai ê exousia kai ê megaleiotês tôn pantôn aiônôn eulogêtos o theos tês alêtheias
41 kai esiôpêsen tou lalein kai pas o laos tote ephônêsen kai tote eipon megalê ê alêtheia kai uperischuei
42 tote o basileus eipen autô aitêsai o theleis pleiô tôn gegrammenôn kai dôsomen soi on tropon eurethês sophôteros kai echomenos mou kathêsê kai sungenês mou klêthêsê
43 tote eipen tô basilei mnêsthêti tên euchên ên êuxô oikodomêsai tên Ierousalêm en tê êmera ê to basileion sou parelabes
44 kai panta ta skeuê ta lêmphthenta ex Ierousalêm ekpempsai a exechôrisen Kuros ote êuxato ekkopsai Babulôna kai êuxato exaposteilai ekei
45 kai su euxô oikodomêsai ton naon on enepurisan oi Idoumaioi ote êrêmôthê ê Ioudaia upo tôn Chaldaiôn
46 kai nun touto estin o se axiô kurie basileu kai o aitoumai se kai autê estin ê megalôsunê ê para sou deomai oun ina poiêsês tên euchên ên êuxô tô basilei tou ouranou poiêsai ek stomatos sou
47 tote anastas Dareios o basileus katephilêsen auton kai egrapsen autô tas epistolas pros pantas tous oikonomous kai toparchas kai stratêgous kai satrapas ina propempsôsin auton kai tous met autou pantas anabainontas oikodomêsai tên Ierousalêm
48 kai pasi tois toparchais en Koilê Suria kai Phoinikê kai tois en tô Libanô egrapsen epistolas metapherein xula kedrina apo tou Libanou eis Ierousalêm kai opôs oikodomêsôsin met autou tên polin
49 kai egrapsen pasi tois Ioudaiois tois anabainousin apo tês basileias eis tên Ioudaian uper tês eleutherias panta dunaton kai satrapên kai toparchên kai oikonomon mê epeleusesthai epi tas thuras autôn
50 kai pasan tên chôran ên kratêsousin aphorologêton autois uparchein kai ina oi Idoumaioi aphiôsi tas kômas as diakratousin tôn Ioudaiôn
51 kai eis tên oikodomên tou ierou dothênai kat eniauton talanta eikosi mechri tou oikodomêthênai
52 kai epi to thusiastêrion olokautômata karpousthai kath êmeran katha echousin entolên eptakaideka prospherein alla talanta deka kat eniauton
53 kai pasin tois prosbainousin apo tês Babulônias ktisai tên polin uparchein tên eleutherian autois te kai tois teknois autôn kai pasi tois iereusi tois prosbainousin
54 egrapsen de kai tên chorêgian kai tên ieratikên stolên en tini latreuousin en autê
55 kai tois Leuitais egrapsen dounai tên chorêgian eôs ês êmeras epitelesthê o oikos kai Ierousalêm oikodomêthênai
56 kai pasi tois phrourousi tên polin egrapse dounai autois klêrous kai opsônia
57 kai exapesteilen panta ta skeuê a exechôrisen Kuros apo Babulônos kai panta osa eipen Kuros poiêsai kai autos epetaxen poiêsai kai exaposteilai eis Ierousalêm
58 kai ote exêlthen o neaniskos aras to prosôpon eis ton ouranon enantion Ierousalêm eulogêsen tô basilei tou ouranou legôn
59 para sou ê nikê kai para sou ê sophia kai sê ê doxa kai egô sos oiketês
60 eulogêtos ei os edôkas moi sophian kai soi omologô despota tôn paterôn
61 kai elaben tas epistolas kai exêlthen eis Babulôna kai apêngeilen tois adelphois autou pasin
62 kai eulogêsan ton theon tôn paterôn autôn oti edôken autois anesin kai aphesin
63 anabênai kai oikodomêsai Ierousalêm kai to ieron ou ônomasthê to onoma autou ep autô kai ekôthônizonto meta mousikôn kai charas êmeras epta

Kapitel 5

1 meta de tauta exelegêsan anabênai archêgoi oikou patriôn kata phulas autôn kai ai gunaikes autôn kai oi uioi kai ai thugateres kai oi paides autôn kai ai paidiskai kai ta ktênê autôn
2 kai Dareios sunapesteilen met autôn ippeis chilious eôs tou apokatastêsai autous eis Ierousalêm met eirênês kai meta mousikôn tumpanôn kai aulôn
3 kai pantes oi adelphoi autôn paizontes kai epoiêsen autous sunanabênai met ekeinôn
4 kai tauta ta onomata tôn andrôn tôn anabainontôn kata patrias autôn eis tas phulas epi tên meridarchian autôn
5 oi iereis uioi Phinees uiou Aarôn Iêsous o tou Iôsedek tou Saraiou kai Iôakim o tou Zorobabel tou Salathiêl ek tou oikou tou Dauid ek tês geneas Phares phulês de Iouda
6 os elalêsen epi Dareiou tou basileôs Persôn logous sophous en tô deuterô etei tês basileias autou mêni Nisan tou prôtou mênos
7 eisin de outoi ek tês Ioudaias oi anabantes ek tês aichmalôsias tês paroikias ous metôkisen Nabouchodonosor basileus Babulônos eis Babulôna
8 kai epestrepsan eis Ierousalêm kai tên loipên Ioudaian ekastos eis tên idian polin oi elthontes meta Zorobabel kai Iêsou Neemiou Zaraiou Rêsaiou Enênios Mardochaiou Beelsarou Aspharasou Boroliou Roimou Baana tôn proêgoumenôn autôn
9 arithmos tôn apo tou ethnous kai oi proêgoumenoi autôn uioi Phoros duo chiliades kai ekaton ebdomêkonta duo
10 uioi Saphat tetrakosioi ebdomêkonta duo uioi Aree eptakosioi pentêkonta ex
11 uioi Phaathmôab eis tous uious Iêsou kai Iôab dischilioi oktakosioi deka duo
12 uioi Ôlamou chilioi diakosioi pentêkonta tessares uioi Zatou ennakosioi tessarakonta pente uioi Chorbe eptakosioi pente uioi Bani exakosioi tessarakonta oktô
13 uioi Bêbai exakosioi eikosi treis uioi Asgad chilioi triakosioi eikosi duo
14 uioi Adônikam exakosioi exêkonta epta uioi Bagoi dischilioi exêkonta ex uioi Adinou tetrakosioi pentêkonta tessares
15 uioi Atêr Ezekiou enenêkonta duo uioi Kilan kai Azêtas exêkonta epta uioi Azourou tetrakosioi triakonta duo
16 uioi Annias ekaton eis uioi Arom uioi Bassai triakosioi eikosi treis uioi Ariphou ekaton deka duo
17 uioi Baitêrous trischilioi pente uioi ek Baithlômôn ekaton eikosi treis
18 oi ek Netebas pentêkonta pente oi ex Enatou ekaton pentêkonta oktô oi ek Baitasmôn tessarakonta duo
19 oi ek Kariathiarios eikosi pente oi ek Kapiras kai Bêrot eptakosioi tessarakonta treis
20 oi Chadiasai kai Ammidioi tetrakosioi eikosi duo oi ek Kiramas kai Gabbês exakosioi eikosi eis
21 oi ek Makalôn ekaton eikosi duo oi ek Baitoliô pentêkonta duo uioi Niphis ekaton pentêkonta ex
22 uioi Kalamô allou kai Ônous eptakosioi eikosi pente uioi Ierechou triakosioi tessarakonta pente
23 uioi Sanaas trischilioi triakosioi triakonta
24 oi iereis uioi Ieddou tou uiou Iêsou eis tous uious Anasib ennakosioi ebdomêkonta duo uioi Emmêrou chilioi pentêkonta duo
25 uioi Phassourou chilioi diakosioi tessarakonta epta uioi Charmê chilioi deka epta
26 oi de Leuitai uioi Iêsou kai Kadmiêlou kai Bannou kai Soudiou ebdomêkonta tessares
27 oi ieropsaltai uioi Asaph ekaton eikosi oktô
28 oi thurôroi uioi Saloum uioi Atar uioi Tolman uioi Akoub uioi Atêta uioi Sôbai oi pantes ekaton triakonta ennea
29 oi ierodouloi uioi Êsau uioi Asipha uioi Tabaôth uioi Kêras uioi Soua uioi Phadaiou uioi Labana uioi Angaba
30 uioi Akoud uioi Outa uioi Kêtab uioi Agaba uioi Subai uioi Anan uioi Kathoua uioi Geddour
31 uioi Iairou uioi Daisan uioi Noeba uioi Chaseba uioi Gazêra uioi Oziou uioi Phinoe uioi Asara uioi Basthai uioi Asana uioi Maani uioi Naphisi uioi Akouph uioi Achiba uioi Asour uioi Pharakim uioi Basalôth
32 uioi Meedda uioi Koutha uioi Charea uioi Barchous uioi Serar uioi Thomoi uioi Nasi uioi Atipha
33 uioi paidôn Salômôn uioi Assaphiôth uioi Pharida uioi Ieêli uioi Lozôn uioi Isdaêl uioi Saphuthi
34 uioi Agia uioi Phakarethsabiê uioi Sarôthie uioi Masias uioi Gas uioi Addous uioi Soubas uioi Apherra uioi Barôdis uioi Saphat uioi Amôn
35 pantes oi ierodouloi kai oi uioi tôn paidôn Salômôn triakosioi ebdomêkonta duo
36 outoi anabantes apo Thermeleth kai Thelersas êgoumenos autôn Charaath Adan kai Amar
37 kai ouk êdunanto apangeilai tas patrias autôn kai geneas ôs ek tou Israêl eisin uioi Dalan tou uiou Touban uioi Nekôdan exakosioi pentêkonta duo
38 kai ek tôn iereôn oi empoioumenoi ierôsunês kai ouch eurethêsan uioi Obbia uioi Akkôs uioi Ioddous tou labontos Augian gunaika tôn thugaterôn Pharzellaiou kai eklêthê epi tô onomati autou
39 kai toutôn zêtêtheisês tês genikês graphês en tô katalochismô kai mê euretheisês echôristhêsan tou ierateuein
40 kai eipen autois Neemias kai Attharias mê metechein tôn agiôn autous eôs anastê archiereus endedumenos tên dêlôsin kai tên alêtheian
41 oi de pantes êsan Israêl apo dôdekaetous chôris paidôn kai paidiskôn muriades tessares dischilioi triakosioi exêkonta paides toutôn kai paidiskai eptakischilioi triakosioi triakonta epta psaltai kai psaltôdoi diakosioi tessarakonta pente
42 kamêloi tetrakosioi triakonta pente kai ippoi eptakischilioi triakonta ex êmionoi diakosioi tessarakonta pente upozugia pentakischilia pentakosia eikosi pente
43 kai ek tôn êgoumenôn kata tas patrias en tô paraginesthai autous eis to ieron tou theou to en Ierousalêm euxanto egeirai ton oikon epi tou topou autou kata tên autôn dunamin
44 kai dounai eis to ieron gazophulakion tôn ergôn chrusiou mnas chilias kai arguriou mnas pentakischilias kai stolas ieratikas ekaton
45 kai katôkisthêsan oi iereis kai oi Leuitai kai oi ek tou laou en Ierousalêm kai tê chôra oi te ieropsaltai kai oi thurôroi kai pas Israêl en tais kômais autôn
46 enstantos de tou ebdomou mênos kai ontôn tôn uiôn Israêl ekastou en tois idiois sunêchthêsan omothumadon eis to euruchôron tou prôtou pulônos tou pros tê anatolê
47 kai katastas Iêsous o tou Iôsedek kai oi adelphoi autou oi iereis kai Zorobabel o tou Salathiêl kai oi toutou adelphoi êtoimasan to thusiastêrion tou theou tou Israêl
48 prosenegkai ep autou olokautôseis akolouthôs tois en tê Môuseôs biblô tou anthrôpou tou theou diêgoreumenois
49 kai episunêchthêsan autois ek tôn allôn ethnôn tês gês kai katôrthôsan to thusiastêrion epi tou topou autou oti en echthra êsan autois kai katischusan autous panta ta ethnê ta epi tês gês kai anepheron thusias kata ton kairon kai olokautômata tô kuriô to prôinon kai to deilinon
50 kai êgagosan tên tês skênopêgias eortên ôs epitetaktai en tô nomô kai thusias kath êmeran ôs prosêkon ên
51 kai meta tauta prosphoras endelechismou kai thusias sabbatôn kai noumêniôn kai eortôn pasôn êgiasmenôn
52 kai osoi euxanto euchên tô theô apo tês noumênias tou ebdomou mênos êrxanto prospherein thusias tô theô kai o naos tou theou oupô ôkodomêto
53 kai edôkan argurion tois latomois kai tektosi kai brôta kai pota kai chara tois Sidôniois kai Turiois eis to paragein autous ek tou Libanou xula kedrina diapherein schedias eis ton Ioppês limena kata to prostagma to graphen autois para Kurou tou Persôn basileôs
54 kai tô deuterô etei paragenomenos eis to ieron tou theou eis Ierousalêm mênos deuterou êrxato Zorobabel o tou Salathiêl kai Iêsous o tou Iôsedek kai oi adelphoi autôn kai oi iereis oi Leuitai kai pantes oi paragenomenoi ek tês aichmalôsias eis Ierousalêm
55 kai ethemeliôsan ton naon tou theou tê noumênia tou deuterou mênos tou deuterou etous en tô elthein eis tên Ioudaian kai Ierousalêm
56 kai estêsan tous Leuitas apo eikosaetous epi tôn ergôn tou kuriou kai estê Iêsous kai oi uioi kai oi adelphoi kai Kadmiêl o adelphos kai oi uioi Iêsou Êmadaboun kai oi uioi Iôda tou Iliadoun sun tois uiois kai adelphois pantes oi Leuitai omothumadon ergodiôktai poiountes eis ta erga en tô oikô tou theou
57 kai ôkodomêsan oi oikodomoi ton naon tou kuriou kai estêsan oi iereis estolismenoi meta mousikôn kai salpingôn kai oi Leuitai uioi Asaph echontes ta kumbala umnountes tô kuriô kai eulogountes kata Dauid basilea tou Israêl
58 kai ephônêsan di umnôn omologountes tô kuriô oti ê chrêstotês autou kai ê doxa eis tous aiônas panti Israêl
59 kai pas o laos esalpisan kai eboêsan phônê megalê umnountes tô kuriô epi tê egersei tou oikou tou kuriou
60 kai êlthosan ek tôn iereôn tôn Leuitôn kai tôn prokathêmenôn kata tas patrias autôn oi presbuteroi oi eôrakotes ton pro toutou oikon pros tên toutou oikodomên meta kraugês kai klauthmou megalou
61 kai polloi dia salpingôn kai charas megalê tê phônê
62 ôste ton laon mê akouein tôn salpingôn dia ton klauthmon tou laou o gar ochlos ên o salpizôn megalôsti ôste makrothen akouesthai
63 kai akousantes oi echthroi tês phulês Iouda kai Beniamin êlthosan epignônai tis ê phônê tôn salpingôn
64 kai epegnôsan oti oi ek tês aichmalôsias oikodomousin ton naon tô kuriô theô Israêl
65 kai proselthontes tô Zorobabel kai Iêsou kai tois êgoumenois tôn patriôn legousin autois sunoikodomêsomen umin
66 omoiôs gar umin akouomen tou kuriou umôn kai autô epithuomen apo êmerôn Asbasareth basileôs Assuriôn os metêgagen êmas entautha
67 kai eipen autois Zorobabel kai Iêsous kai oi êgoumenoi tôn patriôn tou Israêl ouch umin kai êmin tou oikodomêsai ton oikon kuriô tô theô êmôn
68 êmeis gar monoi oikodomêsomen tô kuriô tou Israêl akolouthôs ois prosetaxen êmin Kuros o basileus Persôn
69 ta de ethnê tês gês epikeimena tois en tê Ioudaia kai poliorkountes eirgon tou oikodomein
70 kai epiboulas kai dêmagôgias kai episustaseis poioumenoi apekôlusan tou epitelesthênai tên oikodomên panta ton chronon tês zôês tou basileôs Kurou
71 kai eirchthêsan tês oikodomês etê duo eôs tês Dareiou basileias

Kapitel 6

1 en de tô deuterô etei tês tou Dareiou basileias eprophêteusen Angaios kai Zacharias o tou Eddi oi prophêtai epi tous Ioudaious tous en tê Ioudaia kai Ierousalêm epi tô onomati kuriou theou Israêl ep autous
2 tote stas Zorobabel o tou Salathiêl kai Iêsous o tou Iôsedek êrxanto oikodomein ton oikon tou kuriou ton en Ierousalêm sunontôn tôn prophêtôn tou kuriou boêthountôn autois
3 en autô tô chronô parên pros autous Sisinnês o eparchos Surias kai Phoinikês kai Sathrabouzanês kai oi sunetairoi kai eipan autois
4 tinos umin suntaxantos ton oikon touton oikodomeite kai tên stegên tautên kai talla panta epiteleite kai tines eisin oi oikodomoi oi tauta epitelountes
5 kai eschosan charin episkopês genomenês epi tên aichmalôsian para tou kuriou oi presbuteroi tôn Ioudaiôn
6 kai ouk ekôluthêsan tês oikodomês mechri tou uposêmanthênai Dareiô peri autôn kai prosphônêthênai
7 antigraphon epistolês ês egrapsen Dareiô kai apesteilen Sisinnês o eparchos Surias kai Phoinikês kai Sathrabouzanês kai oi sunetairoi oi en Suria kai Phoinikê êgemones
8 basilei Dareiô chairein panta gnôsta estô tô kuriô êmôn tô basilei oti paragenomenoi eis tên chôran tês Ioudaias kai elthontes eis Ierousalêm tên polin katelabomen tês aichmalôsias tous presbuterous tôn Ioudaiôn en Ierousalêm tê polei oikodomountas oikon tô kuriô megan kainon dia lithôn xustôn polutelôn xulôn tithemenôn en tois toichois
9 kai ta erga ekeina epi spoudês gignomena kai euodoumenon to ergon en tais chersin autôn kai en pasê doxê kai epimeleia sunteloumena
10 tote epunthanometha tôn presbuterôn toutôn legontes tinos umin prostaxantos oikodomeite ton oikon touton kai ta erga tauta themelioute
11 epêrôtêsamen oun autous eineken tou gnôrisai soi kai grapsai soi tous anthrôpous tous aphêgoumenous kai tên onomatographian êtoumen autous tôn prokathêgoumenôn
12 oi de apekrithêsan êmin legontes êmeis esmen paides tou kuriou tou ktisantos ton ouranon kai tên gên
13 kai ôkodomêto o oikos emprosthen etôn pleionôn dia basileôs tou Israêl megalou kai ischurou kai epetelesthê
14 kai epei oi pateres êmôn parapikranantes êmarton eis ton kurion tou Israêl ton ouranion paredôken autous eis cheiras Nabouchodonosor basileôs Babulônos basileôs tôn Chaldaiôn
15 ton te oikon kathelontes enepurisan kai ton laon êchmalôteusan eis Babulôna
16 en de tô prôtô etei basileuontos Kurou chôras Babulônias egrapsen o basileus Kuros oikodomêsai ton oikon touton
17 kai ta iera skeuê ta chrusa kai ta argura a exênegken Nabouchodonosor ek tou oikou tou en Ierousalêm kai apêreisato auta en tô eautou naô palin exênegken auta Kuros o basileus ek tou naou tou en Babulôni kai paredothê Zorobabel kai Sanabassarô tô eparchô
18 kai epetagê autô apenegkanti panta ta skeuê tauta apotheinai en tô naô tô en Ierousalêm kai ton naon tou kuriou touton oikodomêthênai epi tou topou
19 tote o Sanabassaros ekeinos paragenomenos enebaleto tous themelious tou oikou kuriou tou en Ierousalêm kai ap ekeinou mechri tou nun oikodomoumenos ouk elaben sunteleian
20 nun oun ei krinetai basileu episkepêtô en tois basilikois bibliophulakiois tou kuriou basileôs tois en Babulôni
21 kai ean euriskêtai meta tês gnômês Kurou tou basileôs genomenên tên oikodomên tou oikou kuriou tou en Ierousalêm kai krinêtai tô kuriô basilei êmôn prosphônêsatô êmin peri toutôn
22 tote o basileus Dareios prosetaxen episkepsasthai en tois basilikois bibliophulakiois tois keimenois en Babulôni kai eurethê en Ekbatanois tê barei tê en Mêdia chôra tomos eis en ô upemnêmatisto tade
23 etous prôtou basileuontos Kurou basileus Kuros prosetaxen ton oikon tou kuriou ton en Ierousalêm oikodomêsai opou epithuousin dia puros endelechous
24 ou to upsos pêcheôn exêkonta platos pêcheôn exêkonta dia domôn lithinôn xustôn triôn kai domou xulinou egchôriou kainou enos kai to dapanêma dothênai ek tou oikou Kurou tou basileôs
25 kai ta iera skeuê tou oikou kuriou ta te chrusa kai ta argura a exênegken Nabouchodonosor ek tou oikou tou en Ierousalêm kai apênegken eis Babulôna apokatastathênai eis ton oikon ton en Ierousalêm ou ên keimena opôs tethê ekei
26 prosetaxen de epimelêthênai Sisinnê eparchô Surias kai Phoinikês kai Sathrabouzanê kai tois sunetairois kai tois apotetagmenois en Suria kai Phoinikê êgemosin apechesthai tou topou easai de ton paida tou kuriou Zorobabel eparchon de tês Ioudaias kai tous presbuterous tôn Ioudaiôn ton oikon tou kuriou ekeinon oikodomein epi tou topou
27 kagô de epetaxa oloscherôs oikodomêsai kai atenisai ina sumpoiôsin tois ek tês aichmalôsias tês Ioudaias mechri tou epitelesthênai ton oikon tou kuriou
28 kai apo tês phorologias Koilês Surias kai Phoinikês epimelôs suntaxin didosthai toutois tois anthrôpois eis thusias tô kuriô Zorobabel eparchô eis taurous kai krious kai arnas
29 omoiôs de kai puron kai ala kai oinon kai elaion endelechôs kat eniauton kathôs an oi iereis oi en Ierousalêm upagoreusôsin analiskesthai kath êmeran anamphisbêtêtôs
30 opôs prospherôntai spondai tô theô tô upsistô uper tou basileôs kai tôn paidôn kai proseuchôntai peri tês autôn zôês
31 kai prosetaxen ina osoi ean parabôsin ti tôn proeirêmenôn kai tôn prosgegrammenôn ê kai akurôsôsin lêmphthênai xulon ek tôn idiôn autou kai epi toutou kremasthênai kai ta uparchonta autou einai basilika
32 dia tauta kai o kurios ou to onoma autou epikeklêtai ekei aphanisai panta basilea kai ethnos os ektenei tên cheira autou kôlusai ê kakopoiêsai ton oikon tou kuriou ekeinon ton en Ierousalêm
33 egô basileus Dareios dedogmatika epimelôs kata tauta gignesthai

Kapitel 7

1 tote Sisinnês o eparchos Koilês Surias kai Phoinikês kai Sathrabouzanês kai oi sunetairoi katakolouthêsantes tois upo tou basileôs Dareiou prostageisin
2 epestatoun tôn ierôn ergôn epimelesteron sunergountes tois presbuterois tôn Ioudaiôn kai ierostatais
3 kai euoda egineto ta iera erga prophêteuontôn Angaiou kai Zachariou tôn prophêtôn
4 kai sunetelesan tauta dia prostagmatos tou kuriou theou Israêl
5 kai meta tês gnômês Kurou kai Dareiou kai Artaxerxou basileôs Persôn sunetelesthê o oikos o agios eôs tritês kai eikados mênos Adar tou ektou etous basileôs Dareiou
6 kai epoiêsan oi uioi Israêl kai oi iereis kai oi Leuitai kai oi loipoi oi ek tês aichmalôsias oi prostethentes akolouthôs tois en tê Môuseôs biblô
7 kai prosênegkan eis ton egkainismon tou ierou tou kuriou taurous ekaton krious diakosious arnas tetrakosious
8 chimarous uper amartias pantos tou Israêl dôdeka pros arithmon ek tôn phularchôn tou Israêl dôdeka
9 kai estêsan oi iereis kai oi Leuitai estolismenoi kata phulas epi tôn ergôn tou kuriou theou Israêl akolouthôs tê Môuseôs biblô kai oi thurôroi eph ekastou pulônos
10 kai êgagosan oi uioi Israêl tôn ek tês aichmalôsias to pascha en tê tessareskaidekatê tou prôtou mênos oti êgnisthêsan oi iereis kai oi Leuitai ama
11 kai pantes oi uioi tês aichmalôsias ouch êgnisthêsan oti oi Leuitai ama pantes êgnisthêsan
12 kai ethusan to pascha pasin tois uiois tês aichmalôsias kai tois adelphois autôn tois iereusin kai eautois
13 kai ephagosan oi uioi Israêl oi ek tês aichmalôsias pantes oi chôristhentes apo tôn bdelugmatôn tôn ethnôn tês gês zêtountes ton kurion
14 kai êgagosan tên eortên tôn azumôn epta êmeras euphrainomenoi enanti tou kuriou
15 oti metestrepsen tên boulên tou basileôs Assuriôn ep autous katischusai tas cheiras autôn epi ta erga kuriou theou Israêl

Kapitel 8

1 kai metagenesteros toutôn basileuontos Artaxerxou tou Persôn basileôs prosebê Esdras Saraiou tou Ezeriou tou Chelkiou tou Salêmou
2 tou Saddoukou tou Achitôb tou Amariou tou Oziou tou Bokka tou Abisoue tou Phinees tou Eleazar tou Aarôn tou prôtou iereôs
3 outos Esdras anebê ek Babulônos ôs grammateus euphuês ôn en tô Môuseôs nomô tô ekdedomenô upo tou theou tou Israêl
4 kai edôken autô o basileus doxan eurontos charin enantion autou epi panta ta axiômata autou
5 kai sunanebêsan ek tôn uiôn Israêl kai tôn iereôn kai Leuitôn kai ieropsaltôn kai thurôrôn kai ierodoulôn eis Ierosoluma etous ebdomou basileuontos Artaxerxou en tô pemptô mêni outos eniautos ebdomos tô basilei
6 exelthontes gar ek Babulônos tê noumênia tou prôtou mênos en tê noumênia tou pemptou mênos paregenonto eis Ierosoluma kata tên dotheisan autois euodian para tou kuriou ep autô
7 o gar Esdras pollên epistêmên perieichen eis to mêden paralipein tôn ek tou nomou kuriou kai ek tôn entolôn didaxai ton panta Israêl panta ta dikaiômata kai ta krimata
8 prospesontos de tou graphentos prostagmatos para Artaxerxou tou basileôs pros Esdran ton ierea kai anagnôstên tou nomou kuriou ou estin antigraphon to upokeimenon
9 basileus Artaxerxês Esdra tô ierei kai anagnôstê tou nomou kuriou chairein
10 kai ta philanthrôpa egô krinas prosetaxa tous boulomenous ek tou ethnous tôn Ioudaiôn airetizontas kai tôn iereôn kai tôn Leuitôn kai tôn de en tê êmetera basileia sumporeuesthai soi eis Ierousalêm
11 osoi oun enthumountai sunexormatôsan kathaper dedoktai emoi te kai tois epta philois sumbouleutais
12 opôs episkepsôntai ta kata tên Ioudaian kai Ierousalêm akolouthôs ô echei en tô nomô tou kuriou
13 kai apenegkein dôra tô kuriô tou Israêl a êuxamên egô te kai oi philoi eis Ierousalêm kai pan chrusion kai argurion o ean eurethê en tê chôra tês Babulônias tô kuriô eis Ierousalêm sun tô dedôrêmenô upo tou ethnous eis to ieron tou kuriou autôn to en Ierousalêm
14 sunachthênai to te chrusion kai argurion eis taurous kai krious kai arnas kai ta toutois akoloutha
15 ôste prosenegkein thusias epi to thusiastêrion tou kuriou autôn to en Ierousalêm
16 kai panta osa an boulê meta tôn adelphôn sou poiêsai chrusiô kai arguriô epitelei kata to thelêma tou theou sou
17 kai ta iera skeuê tou kuriou ta didomena soi eis tên chreian tou ierou tou theou sou tou en Ierousalêm
18 kai ta loipa osa an upopiptê soi eis tên chreian tou ierou tou theou sou dôseis ek tou basilikou gazophulakiou
19 kagô de Artaxerxês o basileus prosetaxa tois gazophulaxi Surias kai Phoinikês ina osa an aposteilê Esdras o iereus kai anagnôstês tou nomou tou theou tou upsistou epimelôs didôsin autô eôs arguriou talantôn ekaton
20 omoiôs de kai eôs purou korôn ekaton kai oinou metrêtôn ekaton kai ala ek plêthous
21 panta ta kata ton tou theou nomon epitelesthêtô epimelôs tô theô tô upsistô eneka tou mê genesthai orgên eis tên basileian tou basileôs kai tôn uiôn
22 kai umin de legetai opôs pasi tois iereusin kai tois Leuitais kai ieropsaltais kai thurôrois kai ierodoulois kai pragmatikois tou ierou toutou mêdemia phorologia mêde allê epibolê gignêtai kai exousian mêdena echein epibalein ti toutois
23 kai su Esdra kata tên sophian tou theou anadeixon kritas kai dikastas opôs dikazôsin en olê Suria kai Phoinikê pantas tous epistamenous ton nomon tou theou sou kai tous mê epistamenous de didaxeis
24 kai pantes osoi ean parabainôsi ton nomon tou theou sou kai ton basilikon epimelôs kolasthêsontai ean te kai thanatô ean te kai timôria ê argurikê zêmia ê apagôgê
25 eulogêtos monos o kurios o dous tauta eis tên kardian tou basileôs doxasai ton oikon autou ton en Ierousalêm
26 kai eme etimêsen enanti tou basileôs kai tôn sumbouleuontôn kai pantôn tôn philôn kai megistanôn autou
27 kai egô eutharsês egenomên kata tên antilêmpsin kuriou tou theou mou kai sunêgagon ek tou Israêl andras ôste sunanabênai moi
28 kai outoi oi proêgoumenoi kata tas patrias autôn kai tas meridarchias oi anabantes met emou ek Babulônos en tê basileia Artaxerxou tou basileôs
29 ek tôn uiôn Phinees Garsomos ek tôn uiôn Ietamarou Gamêlos ek tôn uiôn Dauid Attous o Secheniou
30 ek tôn uiôn Phoros Zacharias kai met autou apo graphês andres ekaton pentêkonta
31 ek tôn uiôn Phaathmôab Eliaônias Zaraiou kai met autou andres diakosioi
32 ek tôn uiôn Zathoês Sechenias Iezêlou kai met autou andres triakosioi ek tôn uiôn Adinou BênIônathou kai met autou andres diakosioi pentêkonta
33 ek tôn uiôn Êlam Iesias Gotholiou kai met autou andres ebdomêkonta
34 ek tôn uiôn Saphatiou Zaraias Michaêlou kai met autou andres ebdomêkonta
35 ek tôn uiôn Iôab Abadias Iezêlou kai met autou andres diakosioi deka duo
36 ek tôn uiôn Bani Assalimôth Iôsaphiou kai met autou andres ekaton exêkonta
37 ek tôn uiôn Babi Zacharias Bêbai kai met autou andres eikosi oktô
38 ek tôn uiôn Asgath Iôanês Akatan kai met autou andres ekaton deka
39 ek tôn uiôn Adônikam oi eschatoi kai tauta ta onomata autôn Eliphalatos Ieouêl kai Samaias kai met autôn andres ebdomêkonta
40 ek tôn uiôn Bago Outhi o tou Istalkourou kai met autou andres ebdomêkonta
41 kai sunêgagon autous epi ton legomenon Theran potamon kai parenebalomen autothi êmeras treis kai katemathon autous
42 kai ek tôn uiôn tôn iereôn kai ek tôn Leuitôn ouch eurôn ekei
43 apesteila pros Eleazaron kai Idouêlon kai Maasman kai Elnatan kai Samaian kai Iôribon Nathan Ennatan Zacharian kai Mesolamon tous êgoumenous kai epistêmonas
44 kai eipa autois elthein pros Addaion ton êgoumenon ton en tô topô tou gazophulakiou
45 enteilamenos autois dialegênai Addaiô kai tois adelphois autou kai tois en tô topô gazophulaxin aposteilai êmin tous ierateusontas en tô oikô tou kuriou êmôn
46 kai êgagon êmin kata tên krataian cheira tou kuriou êmôn andras epistêmonas tôn uiôn Mooli tou Leui tou Israêl Asebêbian kai tous uious kai tous adelphous deka oktô
47 kai Asebian kai Announon kai Ôsaian adelphon ek tôn uiôn Chanounaiou kai oi uioi autôn andres eikosi
48 kai ek tôn ierodoulôn ôn edôken Dauid kai oi êgoumenoi eis tên ergasian tôn Leuitôn ierodouloi diakosioi eikosi pantôn esêmanthê ê onomatographia
49 kai euxamên ekei nêsteian tois neaniskois enanti tou kuriou êmôn
50 zêtêsai par autou euodian êmin te kai tois sunousin êmin teknois êmôn kai ktênesin
51 enetrapên gar aitêsai ton basilea pezous te kai ippeis kai propompên eneken asphaleias tês pros tous enantioumenous êmin
52 eipamen gar tô basilei oti ischus tou kuriou êmôn estai meta tôn epizêtountôn auton eis pasan epanorthôsin
53 kai palin edeêthêmen tou kuriou êmôn kata tauta kai euilatou etuchomen
54 kai echôrisa tôn phularchôn tôn iereôn andras deka duo kai Serebian kai Asabian kai met autôn ek tôn adelphôn autôn andras deka
55 kai estêsa autois to argurion kai to chrusion kai ta iera skeuê tou oikou tou kuriou êmôn a autos edôrêsato o basileus kai oi sumbouloi autou kai oi megistanes kai pas Israêl
56 kai stêsas paredôka autois arguriou talanta exakosia pentêkonta kai skeuê argura talantôn ekaton kai chrusiou talanta ekaton kai chrusômata eikosi kai skeuê chalka apo chrêstou chalkou stilbonta chrusoeidê skeuê dôdeka
57 kai eipa autois kai umeis agioi este tô kuriô kai ta skeuê agia kai to argurion kai to chrusion euchê tô kuriô kuriô tôn paterôn êmôn
58 agrupneite kai phulassete eôs tou paradounai auta umas tois phularchois tôn iereôn kai tôn Leuitôn kai tois êgoumenois tôn patriôn tou Israêl en Ierousalêm en tois pastophoriois tou oikou tou kuriou êmôn
59 kai oi paralabontes oi iereis kai oi Leuitai to argurion kai to chrusion kai ta skeuê ta en Ierousalêm eisênegkan eis to ieron tou kuriou
60 kai anazeuxantes apo tou potamou Thera tê dôdekatê tou prôtou mênos eisêlthomen eis Ierousalêm kata tên krataian cheira tou kuriou êmôn tên eph êmin kai errusato êmas epi tês eisodou apo pantos echthrou kai êlthomen eis Ierousalêm
61 kai genomenês autothi êmeras tritês stathen to argurion kai to chrusion paredothê en tô oikô tou kuriou êmôn Marmôthi Ouria ierei
62 kai met autou Eleazar o tou Phinees kai êsan met autôn Iôsabdos Iêsou kai Môeth Sabannou oi Leuitai pros arithmon kai olkên apanta kai egraphê pasa ê olkê autôn autê tê ôra
63 oi de paragenomenoi ek tês aichmalôsias prosênegkan thusias tô theô tou Israêl kuriô taurous dôdeka uper pantos Israêl krious enenêkonta ex arnas ebdomêkonta duo tragous uper sôtêriou deka duo apanta thusian tô kuriô
64 kai apedôkan ta prostagmata tou basileôs tois basilikois oikonomois kai tois eparchois Koilês Surias kai Phoinikês kai edoxasan to ethnos kai to ieron tou kuriou
65 kai toutôn telesthentôn prosêlthosan moi oi êgoumenoi legontes
66 ouk echôrisan to ethnos tou Israêl kai oi archontes kai oi iereis kai oi Leuitai ta allogenê ethnê tês gês kai tas akatharsias autôn Chananaiôn kai Chettaiôn kai Pherezaiôn kai Iebousaiôn kai Môabitôn kai Aiguptiôn kai Idoumaiôn
67 sunôkêsan gar meta tôn thugaterôn autôn kai autoi kai oi uioi autôn kai epemigê to sperma to agion eis ta allogenê ethnê tês gês kai meteichon oi proêgoumenoi kai oi megistanes tês anomias tautês apo tês archês tou pragmatos
68 kai ama tô akousai me tauta dierrêxa ta imatia kai tên ieran esthêta kai katetila tou trichômatos tês kephalês kai tou pôgônos kai ekathisa sunnous kai perilupos
69 kai episunêchthêsan pros me osoi pote epekinounto tô rêmati kuriou tou Israêl emou penthountos epi tê anomia kai ekathêmên perilupos eôs tês deilinês thusias
70 kai exegertheis ek tês nêsteias dierrêgmena echôn ta imatia kai tên ieran esthêta kampsas ta gonata kai ekteinas tas cheiras pros ton kurion elegon
71 kurie êschummai entetrammai kata prosôpon sou
72 ai gar amartiai êmôn epleonasan uper tas kephalas êmôn ai de agnoiai êmôn uperênegkan eôs tou ouranou
73 apo tôn chronôn tôn paterôn êmôn kai esmen en megalê amartia eôs tês êmeras tautês
74 kai dia tas amartias êmôn kai tôn paterôn êmôn paredothêmen sun tois adelphois êmôn kai sun tois basileusin êmôn kai sun tois iereusin êmôn tois basileusin tês gês eis romphaian kai aichmalôsian kai pronomên meta aischunês mechri tês sêmeron êmeras
75 kai nun kata poson ti egenêthê êmin eleos para sou kurie kataleiphthênai êmin rizan kai onoma en tô topô tou agiasmatos sou
76 kai tou anakalupsai phôstêra êmôn en tô oikô tou kuriou êmôn dounai êmin trophên en tô kairô tês douleias êmôn
77 kai en tô douleuein êmas ouk egkateleiphthêmen upo tou kuriou êmôn alla epoiêsen êmas en chariti enôpion tôn basileôn Persôn
78 dounai êmin trophên kai doxasai to ieron tou kuriou êmôn kai egeirai tên erêmon Siôn dounai êmin stereôma en tê Ioudaia kai Ierousalêm
79 kai nun ti eroumen kurie echontes tauta parebêmen gar ta prostagmata sou a edôkas en cheiri tôn paidôn sou tôn prophêtôn legôn oti
80 ê gê eis ên eiserchesthe klêronomêsai estin gê memolusmenê molusmô tôn allogenôn tês gês kai tês akatharsias autôn eneplêsan autên
81 kai nun tas thugateras umôn mê sunoikisête tois uiois autôn kai tas thugateras autôn mê labête tois uiois umôn
82 kai ou zêtêsete eirêneusai ta pros autous ton apanta chronon ina ischusantes phagête ta agatha tês gês kai kataklêronomêsête tois uiois umôn eôs aiônos
83 kai ta sumbainonta panta êmin gignetai dia ta erga êmôn ta ponêra kai tas megalas amartias êmôn
84 su gar kurie ekouphisas tas amartias êmôn kai edôkas êmin toiautên rizan palin anekampsamen parabênai ton nomon sou eis to epimigênai tê akatharsia tôn ethnôn tês gês
85 ouchi ôrgisthês êmin apolesai êmas eôs tou mê katalipein rizan kai sperma kai onoma êmôn
86 kurie tou Israêl alêthinos ei kateleiphthêmen gar riza en tê sêmeron
87 idou nun esmen enôpion sou en tais anomiais êmôn ou gar estin stênai eti emprosthen sou epi toutois
88 kai ote proseuchomenos Esdras anthômologeito klaiôn chamaipetês emprosthen tou ierou episunêchthêsan pros auton apo Ierousalêm ochlos polus sphodra andres kai gunaikes kai neaniai klauthmos gar ên megas en tô plêthei
89 kai phônêsas Iechonias Ieêlou tôn uiôn Israêl eipen Esdra êmeis êmartomen eis ton kurion kai sunôkisamen gunaikas allogeneis ek tôn ethnôn tês gês kai nun estin elpis tô Israêl
90 en toutô genesthô êmin orkômosia pros ton kurion ekbalein pasas tas gunaikas êmôn tas ek tôn allogenôn sun tois teknois autôn ôs ekrithê soi kai osoi peitharchousin tô nomô tou kuriou
91 anastas epitelei pros se gar to pragma kai êmeis meta sou ischun poiein
92 kai anastas Esdras ôrkisen tous phularchous tôn iereôn kai Leuitôn pantos tou Israêl poiêsai kata tauta kai ômosan

Kapitel 9

1 kai anastas Esdras apo tês aulês tou ierou eporeuthê eis to pastophorion Iôanan tou Eliasibou
2 kai aulistheis ekei artou ouk egeusato oude udôr epien penthôn uper tôn anomiôn tôn megalôn tou plêthous
3 kai egeneto kêrugma en olê tê Ioudaia kai Ierousalêm pasi tois ek tês aichmalôsias sunachthênai eis Ierousalêm
4 kai osoi an mê apantêsôsin en dusin ê trisin êmerais kata to krima tôn prokathêmenôn presbuterôn anierôthêsontai ta ktênê autôn kai autos allotriôthêsetai apo tou plêthous tês aichmalôsias
5 kai episunêchthêsan oi ek tês phulês Iouda kai Beniamin en trisin êmerais eis Ierousalêm outos o mên enatos tê eikadi tou mênos
6 kai sunekathisan pan to plêthos en tê euruchôrô tou ierou tremontes dia ton enestôta cheimôna
7 kai anastas Esdras eipen autois umeis ênomêsate kai sunôkisate gunaikas allogeneis tou prostheinai amartian tô Israêl
8 kai nun dote omologian doxan tô kuriô theô tôn paterôn êmôn
9 kai poiêsate to thelêma autou kai chôristhête apo tôn ethnôn tês gês kai apo tôn gunaikôn tôn allogenôn
10 kai ephônêsan apan to plêthos kai eipon megalê tê phônê outôs ôs eirêkas poiêsomen
11 alla to plêthos polu kai ê ôra cheimerinê kai ouk ischuomen stênai aithrioi kai ouch euromen kai to ergon êmin ouk estin êmeras mias oude duo epi pleion gar êmartomen en toutois
12 stêtôsan de oi proêgoumenoi tou plêthous kai pantes oi ek tôn katoikiôn êmôn osoi echousin gunaikas allogeneis paragenêthêtôsan labontes chronon
13 kai ekastou de topou tous presbuterous kai tous kritas eôs tou lusai tên orgên tou kuriou aph êmôn tou pragmatos toutou
14 Iônathas Azaêlou kai Iezias Thokanou epedexanto kata tauta kai Mosollamos kai Leuis kai Sabbataios sunebrabeusan autois
15 kai epoiêsan kata panta tauta oi ek tês aichmalôsias
16 kai epelexato eautô Esdras o iereus andras êgoumenous tôn patriôn autôn kat onoma pantas kai sunekathisan tê noumênia tou mênos tou dekatou etasai to pragma
17 kai êchthê epi peras ta kata tous andras tous episunechontas gunaikas allogeneis eôs tês noumênias tou prôtou mênos
18 kai eurethêsan tôn iereôn oi episunachthentes allogeneis gunaikas echontes
19 ek tôn uiôn Iêsou tou Iôsedek kai tôn adelphôn Masêas kai Eleazaros kai Iôribos kai Iôdanos
20 kai epebalon tas cheiras ekbalein tas gunaikas autôn kai eis exilasmon krious uper tês agnoias autôn
21 kai ek tôn uiôn Emmêr Ananias kai Zabdaios kai Manês kai Samaios kai Iiêl kai Azarias
22 kai ek tôn uiôn Phaisour Eliônais Massias Ismaêlos kai Nathanaêlos kai Ôkidêlos kai Salthas
23 kai ek tôn Leuitôn Iôzabdos kai Semeis kai Kôlios outos Kalitas kai Pathaios kai Ôoudas kai Iôanas
24 ek tôn ieropsaltôn Eliasibos Bakchouros
25 ek tôn thurôrôn Salloumos kai Tolbanês
26 ek tou Israêl ek tôn uiôn Phoros Iermas kai Iezias kai Melchias kai Miaminos kai Eleazaros kai Asibias kai Bannaias
27 ek tôn uiôn Êlam Matanias kai Zacharias Iezriêlos kai Ôbadios kai Ieremôth kai Êlias
28 kai ek tôn uiôn Zamoth Eliadas Eliasimos Othonias Iarimôth kai Sabathos kai Zerdaias
29 kai ek tôn uiôn Bêbai Iôannês kai Ananias kai Zabdos kai Emathis
30 kai ek tôn uiôn Mani Ôlamos Mamouchos Iedaios Iasoubos kai Asaêlos kai Ieremôth
31 kai ek tôn uiôn Addi Naathos kai Moossias Lakkounos kai Naidos kai Beskaspasmus kai Sesthêl kai Balnouos kai Manassêas
32 kai ek tôn uiôn Annan Eliônas kai Asaias kai Melchias kai Sabbaias kai Simôn Chosamaios
33 kai ek tôn uiôn Asom Maltannaios kai Mattathias kai Sabannaious kai Eliphalat kai Manassês kai Semei
34 kai ek tôn uiôn Baani Ieremias Momdios Maêros Iouêl Mamdai kai Pedias kai Anôs Karabasiôn kai Eliasibos kai Mamnitanaimos Eliasis Bannous Elialis Someis Selemias Nathanias kai ek tôn uiôn Ezôra Sessis Ezril Azaêlos Samatos Zambris Iôsêpos
35 kai ek tôn uiôn Nooma Mazitias Zabadaias Êdais Iouêl Banaias
36 pantes outoi sunôkisan gunaikas allogeneis kai apelusan autas sun teknois
37 kai katôkêsan oi iereis kai oi Leuitai kai oi ek tou Israêl en Ierousalêm kai en tê chôra tê noumênia tou ebdomou mênos kai oi uioi Israêl en tais katoikiais autôn
38 kai sunêchthê pan to plêthos omothumadon epi to euruchôron tou pros anatolas tou ierou pulônos
39 kai eipon Esdra tô archierei kai anagnôstê komisai ton nomon Môuseôs ton paradothenta upo tou kuriou theou Israêl
40 kai ekomisen Esdras o archiereus ton nomon panti tô plêthei apo anthrôpou eôs gunaikos kai pasin tois iereusin akousai tou nomou noumênia tou ebdomou mênos
41 kai anegignôsken en tô pro tou ierou pulônos euruchôrô apo orthrou eôs mesêmbrinou enôpion andrôn te kai gunaikôn kai epedôkan pan to plêthos ton noun eis ton nomon
42 kai estê Esdras o iereus kai anagnôstês tou nomou epi tou xulinou bêmatos tou kataskeuasthentos
43 kai estêsan par autô Mattathias Sammous Ananias Azarias Ourias Ezekias Baalsamos ek dexiôn
44 kai ex euônumôn Phadaios Misaêl Melchias Lôthasoubos Nabarias Zacharias
45 kai analabôn Esdras to biblion tou nomou enôpion tou plêthous proekathêto gar epidoxôs enôpion pantôn
46 kai en tô lusai ton nomon pantes orthoi estêsan kai eulogêsen Esdras tô kuriô theô upsistô theô sabaôth pantokratori
47 kai epephônêsen pan to plêthos amên kai arantes anô tas cheiras prospesontes epi tên gên prosekunêsan tô kuriô
48 Iêsous kai Anniouth kai Sarabias Iadinos Iakoubos Sabbataios Autaias Maiannas kai Kalitas Azarias kai Iôzabdos Ananias Phalias oi Leuitai edidaskon ton nomon kuriou kai pros to plêthos aneginôskon ton nomon tou kuriou emphusiountes ama tên anagnôsin
49 kai eipen Attaratês Esdra tô archierei kai anagnôstê kai tois Leuitais tois didaskousi to plêthos epi pantas
50 ê êmera autê estin agia tô kuriô kai pantes eklaion en tô akousai tou nomou
51 badisantes oun phagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate apostolas tois mê echousin
52 agia gar ê êmera tô kuriô kai mê lupeisthe o gar kurios doxasei umas
53 kai oi Leuitai ekeleuon tô dêmô panti legontes ê êmera autê agia mê lupeisthe
54 kai ôchonto pantes phagein kai piein kai euphrainesthai kai dounai apostolas tois mê echousin kai euphranthênai megalôs
55 oti kai enephusiôthêsan en tois rêmasin ois edidachthêsan kai episunêchthêsan

Andre bøger