Jesus blev ikke korsfæstet en fredag

Dannebrog på halv stangFredagen før påske, langfredag, går flaget på halv landet over. Dette er naturligvis for at markere Jesus korsfæstelse - men rent faktisk står det intet i Bibelen, om hvilken ugedag korsfæstelsen skete. Vi kender hverken ugedag, dato eller årstal.

Bibelen siger ikke andet end, at graven var tom søndag morgen. Det er jo derfor, 1. Påskedag falder en søndag. Men så kan korsfæstelsen ikke have været sket en fredag, eftersom Jesus kom med denne profeti:

Jonas på vej ned i hvalfiskens bug
Jonas og hvalen

Matthæus 12,39 Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn.
Matthæus 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Det kan undre én, at den alvidende Jesus åbenbart tager den gamle skrøne om Jonas og hvalfisken alvorligt. Men lad det nu ligge. Jesus siger, at han kun vil give jøderne ét eneste tegn på, at han er den ventede Messias. Og han gentager løftet:

Matthæus 16,4 En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet." Og han forlod dem og gik sin vej.

Dette tegn må åbenbart være meget vigtigt, siden det at helbrede de blinde, genopvække de døde, få figentræer til at visne og gå på vandet ikke engang tæller som tegn i sammenligning. Og dette super-vigtige tegn er, at Jesus skal ligge tre nætter i graven. Han siger ikke "på tredjedagen" eller "efter tre dage", men tre dage og tre (3) nætter.

Problemet er, at hvis Jesus var blevet korsfæstet en fredag, giver det kun to nætter - fredag nat og lørdag nat. Ergo kan Jesus ikke være blevet korsfæstet en fredag.

Konklusion: Jesus kan ifølge hans eget udsagn ikke være blevet korsfæstet på en fredag.

Lang-torsdag?

Tidebog, type og antitype. Jesus lægges i graven, og Jonas sluges af hvalfisken.
Jesus og Jonas

Døde Jesus så torsdag i stedet for fredag. Tja, det er faktisk det, der står i Markusevangeliet. Efter at Jesus var død, blev det aften:

Markus 15,42 Og da det nu var blevet aften, og det var forberedelsesdag, det vil sige dagen før sabbat,
Markus 15,43 kom Josef fra Arimatæa, et fornemt rådsmedlem, som også ventede Guds rige. Han dristede sig til at gå ind til Pilatus og bad om at få Jesu legeme.

Ifølge Markus ankommer Josef fra Arimatæa »da det nu var blevet aften«, og på det tidspunkt var det »forberedelsesdag, det vil sige dagen før sabbat«. Nu er sagen den, at det jødiske døgn starter ved solnedgang, og den jødiske sabbat starter fredag aften. Derfor starter »dagen før sabbat« torsdag aften ved solnedgang. Markus siger altså så klart, som det siges kan, at Jesus døde om torsdagen.

Det er den slags fejl, den græske forfatter af Markusevangeliet ofte begår. Matthæus er derimod mere bekendt med jødisk levevis end Markus er. Matthæusevangeliet bygger på Markus, men i utallige tilfælde er Matthæus nødt til at rette den slags fejl. I Matthæus' version af eventyret står der ikke længere noget om, at det var forberedelsesdag. Men det løser langt fra alle problemerne:

Matthæus 27,57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus.
Matthæus 27,58 Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres.
Matthæus 27,59 Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen
Matthæus 27,60 og lagde det i den nye grav, som han havde ladet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik.

En fuldstændig ukendt discipel dukker op fra den blå luft, begraver Jesus og forsvinder sporløst igen. Johannes giver flere detaljer:

Johannes 19,39 Også Nikodemus kom; det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten; han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring hundrede pund.
Johannes 19,40 Så tog de Jesu legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse.

Jesu opstandelse Josef ankom altså om aftenen, og hvis korsfæstelsen skete en fredag, ville vi have et nyt problem: Sabbatten starter jo fredag aften, og det er forbudt at arbejde under sabbatten. Det er faktisk et af de ti bud — og der var dødsstraf for at bryde det:

2 Mosebog 31,14 I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.(1)

Alligevel har Josef arrangeret begravelsen, dvs. han har rendt fra Herodes til Pilatus, fået udleveret Jesus' lig, bragt liget til sit hjem, skaffet olier, krydderier og salver, salvet liget, skaffet lagen, forberedt graven, båret liget til graven, holdt en lille højtidelighed, væltet en sten foran graven etc. etc. På en dag, hvor man ikke må bære noget tungere end en tørret figen,(2) bakser Josef rundt med 100 pund myrra og aloe, et lig og "en meget stor sten"(Markus 16,4).

Markus 16,4: Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor.
Biblia Pauperum, type og antitype. Jesus lægges i graven, og Jonas sluges af hvalfisken.
Jesus og Jonas

Farisæerne havde jo lige fået hidset folket op til at få Jesus henrettet som gudsbespotter, og Jesus' trofaste disciple havde alle flygtet for ikke at dele hans skæbne. Hvis der har været noget tidspunkt, hvor man ikke skulle bryde de ti bud og risikere dødsstraf for at arbejde på sabbatten, har det været denne aften.

Jesus kunne være korsfæstet en torsdag. Det afhænger af, hvad der menes med "Menneskesønnen i jordens skød". Er det Jesus' krop i graven? Eller hans sjæl i dødsriget?

En mulig fortolkning kunne være: Jesus lægges i graven torsdag aften (1. nat), bliver liggende fredag (1. dag), fredag nat (2. nat), lørdag (2.dag), lørdag nat (3.nat) og genopstår søndag morgen (3. dag).

En anden fortolkning kunne være: Jesus dør, og hans sjæl farer til Dødsriget torsdag (1. dag), bliver i Dødsriget torsdag nat (1.nat), fredag (2. dag), fredag nat (2. nat), lørdag (3.dag), lørdag nat (3.nat) og genopstår søndag morgen, lige inden dagen starter.

Lang-onsdag?

Tidebog, type og antitype. Jesus opstår af graven, og Jonas udspys af hvalfisken.
Jesus og Jonas

Men selv om torsdagen er der problemer, hvis vi skal gøre alle fire evangelister glade: Vi har nemlig glemt en lille detalje:

Johannes 19,31 Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over - for det var en stor sabbatsdag - bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned.

Det var ikke en almindelig lørdags-sabbat, der nærmede sig — Johannesevangeliet udnævner påsken til en stor sabbat. Ifølge Johannesevangeliet blev Jesus korsfæstet lige før påsken, så lad os se på reglerne for påsken:

3 Mosebog 23,5 På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren.
3 Mosebog 23,6 På den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds fest for Herren; syv dage skal I spise usyrede brød.
3 Mosebog 23,7 På den første dag skal I holde hellig festforsamling; da må I ikke udføre noget arbejde.(1)

Det vil sige, at både den 14. og den 15. var helligdage. Nu ved vi ikke, hvilket år Jesus blev korsfæstet, og derfor ved vi heller ikke, på hvilke ugedage de to helligdage faldt. Afhængig af om de usyrede brøds fest faldt på en fredag eller lørdag (sabbat), har der været 2 eller 3 helligdage mellem Jesus korsfæstelse og genopstandelse om søndagen.

Der er ekstra strenge regler for påsken - man må slet ikke gå udendørs påskenat:

2 Mosebog 12,22 Tag så et bundt isop, dyp det i blodet i skålen, og stryg noget af blodet fra skålen på overliggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen.
[.. .. ..][. . .]
2 Mosebog 12,24 Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid.(1)

Stakkels Josef fra Arimatæa!

En fortolkning kunne være, at Jesus lå 3 sabbatsdage i graven. Han blev korsfæstet onsdag, lagt i graven ved starten af påsken (onsdag aften), blev liggende fredag (de usyrede brøds fest) og genopstod efter lørdags-sabbatten - det vil sige lørdag aften, hvorefter han forlod graven. Strengt taget er påsken og de usyrede brøds fest festdage, og ikke sabbatter, men i Johannesevangeliet bliver påsken kaldt »en stor sabbatsdag« (Johannes 19,31, citeret foroven).

Det er faktisk sådan, der står i Matthæusevangeliet. Den græske tekst siger, at Jesus genopstod "opse de sabbatôn" — "sabbatternes aften". Brug evt. konkordansen til at se verset på græsk: Matthæus 28,1. Efter "sabbatôn" står der N-GPN, hvor P betyder Pluralis. Læs meget mere: hvad dag opstod Jesus?

Lang-søndag?

Biblia Pauperum, type og antitype. Jesus opstår af graven, og Jonas udspys af hvalfisken.
(Jonas har tilsyneladende mistet alt håret efter tre dage i fiskemaven.)
Jesus og Jonas

Der er ingen forklaringer, der dækker alle detaljer i de modstridende evangelier. Husk, at Jesus hang sammen med 2 røvere, hvoraf den ene fandt nåde for Jesus:

Lukas 23,43 Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis

Jesus opstod søndag, hvor han møder Maria Magdalene:

Johannes 20,17 Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.«

Hvis Jesus endnu ikke har været "hos Faderen" om søndagen, og han har lovet røveren at komme "i dag med mig i Paradis", må han altså være korsfæstet samme dag - om søndagen.

Det står selv i Bibelen!

Aldrig på en fredag

Betania og Efraim
Betania og Efraim

Hvis vi nu ser bort fra alle disse komplicerede profetier og vidnesbyrd, så er fredag stadig udelukket.

Seks dage før påsken rejste Jesus nemlig fra Efraim ("ud på landet, nær ørkenen") til Betania, der ligger lige udenfor Jerusalem:

Johannes 11,54 Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér blev han sammen med disciplene.
[.. .. ..] [...]
Johannes 12,1 Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde.

Hvis påsken var faldet på en fredag, så ville "seks dage før påske" være faldet på en lørdag, det vil sige på en sabbat. På sabbatsdagen må man kun bevæge sig en sabbatsvej, der af Bibelselskabet defineres som: »den strækning, som man efter jødisk tradition måtte gå på en sabbat (ca. 1000 m)«. Fra Efraim til Betania er der 20 kilometer gennem bjerge og ørken.

Det er selvfølgelig utænkeligt, at en skriftklog rabbi som Jesus skulle have brudt sabbatten, der er et af De Ti Bud; ergo har "seks dage før påske" ikke været lørdag, og påsken er ikke faldet på en fredag.

Den kristne løsning

Gustave Doré, Søndag morgen.
Graven

Det er altså totalt umuligt at få Jesus' ord om de tre dage til at hænge sammen med det kristne dogme om Langfredag. Og hvad gør man så som en god kristen? Man forfalsker da bare Jesus' ord!

Her er to vers som de så ud for 100 år siden, og som de ser ud i vore dage, hvor Biblerne bygger på ældre og knap så forfalskede kilder:

Markus 9,31 Thi han lærte sine Disciple og sagde til dem: Menneskenes Søn skal overantvordes i Menneskenes Hænder, og de skulde ihjelslaae ham; og naar han er ihjelslagen, skal han opstaae paa den tredie Dag.
(Bibel fra 1897)

Markus 9,31 for han underviste sine disciple og sagde til dem: "Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter."
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Markus 10,34 og de skulle bespotte ham og hudstryge ham og bespytte ham og ihjelslaae ham, og paa den tredie Dag skal han opstaae.
(Bibel fra 1897)

Markus 10,34 og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel, og tre dage efter skal han opstå."
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Se evt. de 6.000 forfalskninger.

Konklusion: Vi ved ikke, på hvilken dag Jesus blev korsfæstet; vi ved kun, at det ikke var en fredag.

 
Guds hånd Læs evt. mere: Hvad dag opstod Jesus?

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2)

Som ateist tror jeg selvfølgelig ikke på Bibelen - men her betragtes den som autoritativ, hvad angår jødernes leveregler.

Dette er naturligvis en forsimpling, idet der hermed forudsættes, at jøderne i det første århundrede alle som én fulgte den samme retning som senere tides rabbier, og at deres helligtekster dengang svarede præcis til Det Gamle Testamente, som vi kender det i dag.

Men det er netop denne forsimpling, der ligger bag kristendommen, og denne hjemmeside handler om den kristne Bibel. Derfor vil jeg tillade mig det udgangspunkt, som ingen kristen vil kunne protestere over, nemlig at den jødiske Tanach altid har bestået af de samme 39 bøger, som de kristne kalder Det Gamle Testamente.

Tørret figen . . .: Den tørrede figen er fra de skriftkloge jøders udlægning, den såkaldte Mishnah. Bibelen selv fortæller bare, at et brændeknipppe er for meget (4 Mosebog 15,32-25).