Den Gale Jesus

Den gale Jesus råber "Ve ve ve", mens Jerusalems indbyggere danser ubekymret.
Den Gale Jesus

Hvor kommer historierne om Jesus fra? De er formodentlig stykket sammen fra mange forskellige kilder. Historikeren Josephus Flavius beskrev omkring 20 forskellige mennesker kaldet Jesus. Her vil vi kigge på en enkelt af dem, der levede i Jerusalem fra efteråret år 62 til vinteren år 70. Det var samme periode, som Josephus selv boede i Jerusalem, så hvis Jesus, søn af Ananias, var en virkelig person, ville Josephus have været øjenvidne til en del af historien.

Hvis Jesus af Nazaret er "Den Rigtige Jesus", så må vi kalde denne Jesus, søn af Ananias, for Den Gale Jesus:

 

Den jødiske Krig, bind 6, kapitel 5, afsnit 3.

[. . .] Mere skrækindjagende end dette var dog følgende. Fire år før krigen, da byen endnu i høj grad var præget af fred og velstand, kom en vis Jesus, søn af Ananias, en uvidende bonde, for at deltage i den fest, ved hvilken det er skik, at alle til guds ære opfører løvhytter, og han begyndte pludselig inde i templet at råbe:

Udgave af Josephus' værker fra 1681: Den Gale Jesus er omgivet af andre varsler om Jerusalems snarlige fald. Til venstre går porten til templet op, og guderne forlader den truede by. Til højre en stjerne af form som et sværd og ryttere i himlen.
Den Gale Jesus

" En stemme fra øst,
  en stemme fra vest,
  en stemme fra de fire vinde,
  en stemme mod Jerusalem og templet,
  en stemme mod brudgomme og brude,
  en stemme mod hele folket."

Det gik han omkring og råbte i alle gader både dag og nat.

Nogle ansete borgere, der blev vrede over at høre disse ildevarslende ord, pågreb manden og gav ham en alvorlig dragt prygl. Men han sagde ikke et eneste ord til sit forsvar og protesterede ikke over for dem, der slog ham; han fortsatte med at råbe det samme som før.

Myndighederne mente, hvad der jo også var ganske rigtigt, at det var en overnaturlig magt, der drev ham, og lod ham fremstille for den romerske statholder. Her blev han gennempisket, så kødet faldt af knoglerne på ham, men han bad ikke om nåde og fældede ikke en tåre; ved hvert eneste slag råbte han blot i så klagende en tone, som det var ham muligt:

  "Ve dig, Jerusalem".

Men da Albinus, som var statholder, spurgte ham, hvem han var og hvorfra han kom, svarede han ikke et ord, fortsatte med sine klageråb over byen, indtil Albinus anså ham for vanvittig og løslod ham.

I hele den tid, der gik, indtil krigen brød ud, havde han ikke kontakt med en eneste af borgerne, og man så ham aldrig tale med nogen; men hver eneste dag råbte han i en klagende tone, som om det var en bøn, han havde indøvet:

"Her blev han gennempisket, så kødet faldt af knoglerne på ham, […]"
Jesus Ananias

  "Ve dig, Jerusalem!"

Han ytrede ingen forbandelser mod dem, der slog ham, skønt det skete hver dag, men han sagde heller ikke tak til dem, der gav ham noget at spise; hans eneste svar til alle var dette ulykkesbudskab.

Især på festdage kunne man høre hans råb. Det fortsatte han med i syv år og fem måneder, uden at hans stemme blev hæs, og uden at han blev træt, indtil han holdt inde, da han ved belejringen så, at det, han havde varslet, var blevet til virkelighed. Da han nemlig gik rundt oppe på muren og herfra med gennemtrængende røst råbte:

  "Endnu engang ve over byen, folket og templet",

og derefter tilføjede:

  "ve også mig",

kom der en sten, udslynget af en kastemaskine, og ramte ham, så han var dræbt på stedet. Endnu medens han udåndede, havde han dette varselsråb på læberne.

(Citeret fra "Den Jødiske Krig" - oversat af Erling Harsberg. Museum Tusculanums forlag 1997. Teksten er ombrudt her.)

Denne tragikomiske historie lyder næsten som en parodi på Det Nye Testamente:

Jesus af Nazaret foran den romerske statholder Pilatus.
Holbein d. Ældre: Jesus for Pilatus

Den største lighed er dog, at begge profeter fik ret i deres dom over Jerusalem. Ellers ville de ikke have været værd at skrive om.

Den Gale Jesus spår om Jerusalems snarlige undergang: »Endnu engang ve over byen, folket og templet«. Jesus af Nazaret var også fuldt overbevist om, at verden snart gik under, og han kom med lignende dystre spådomme over Jerusalem, folket og templet:

Den gale Jesus. I himlen ses de flyvende ryttere og en stjerne af form som et sværd
Jesus Ananias

Markus 13,1 Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham: "Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger!"
Markus 13,2 Og Jesus sagde til ham: "Ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned."
[.. .. ..] [. . .]
Markus 13,14 Når I ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå - den, der læser dette, skal mærke sig det! - da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene;
[.. .. ..] [. . .]
Markus 13,18 Bed til, at det ikke skal ske om vinteren.
Markus 13,19 For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme.

Begge Jesus'er truer altså både Jerusalem, templet og hele folket. Og ikke bare det, men begge citerer fra Forbandelsen over Jerusalem i Jeremias kapitel 7:

Jesus af Nazaret rydder templet og råber, »Mit hus […] I har gjort det til en røverkule« (Markus 11,17) som en hentydning til Jeremias 7,11: »Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkule?«. Den gale Jesus udråber sine veråb over Jerusalem og »en stemme mod brudgomme og brude« og citerer dermed Jeremias 7,34: »I […] Jerusalems gader gør jeg ende på […] brudgoms og bruds stemme«.

Markus 11,17: Han belærte dem og sagde: "Står der ikke skrevet: 'Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene'? Men I har gjort det til en røverkule."
Jeremias 7,11: Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkule? Også jeg kan se! siger Herren.
Jeremias 7,34: I Judas byer og Jerusalems gader gør jeg ende på fryderåb og glædesråb, brudgoms og bruds stemme, for landet skal ligge i ruiner.

Nu kommer Sønnen

Den Gale Jesus blev altså dræbt af en sten fra en romersk kastemaskine. Lad os se, hvad Josephus fortæller om dem:

Den rigtige Jesus: […] og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed […]
Jesus

Den Gale Jesus Den jødiske Krig, bind 5, kapitel 6, afsnit 3.

[. . .] Derfor var der posteret vagtposter oppe på tårnene, og de advarede, når kastemaskinen blev sat i gang og stenen kom flyvende, idet de på deres eget sprog råbte: "Nu kommer sønnen!" De, der var i skudlinien, sprang da til side og kastede sig ned på jorden, og når de således var påpasselige, skete det, at stenen passerede uden at gøre skade og faldt til jorden. […]

(Citeret fra "Den Jødiske Krig" - oversat af Erling Harsberg. Museum Tusculanums forlag 1997)

Det lyder underligt, at vagterne råbte "sønnen kommer" i stedet for "stenen kommer" eller bare "duk jer", men sådan skriver Josephus. Det er ikke en banal stavefejl: søn hedder "huios", og sten hedder "petros" på græsk. Det kryptiske råb har været diskuteret meget, men uanset eventuelle forklaringer, så råbte vagten altså »Nu kommer sønnen«, når en sten kom flyvende.

Det vil sige, at på den ene side har vi Jesus af Nazaret, der varsler om sønnen, der skal komme fra himmelen og sprede død og ødelæggelse: »Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed« (Matthæus 24,30), og på den anden side har vi den tragikomiske Jesus, der spår sin egen personlige død: »ve også mig«, hvorefter han bliver ramt af en sten fra himlen, mens vagten råber »Nu kommer sønnen«.

Hånd af Harvey Kurtzman Spørgsmålet er så, om Jesus, søn af Ananias, var en virkelig person, eller om han også er opdigtet.

 
Guds hånd

Var Jesus, søn af Ananias, en virkelig person, eller er han opfundet af Josephus?

Eksterne links

Yderligere information