De udvalgte til frelsen

Vi læser og hører tit, at Jesus blev sendt til jorden for at frelse menneskeheden. Men det besynderlige er, at Jesus kun vil frelse nogle mennesker. Der er nogle, der er udvalgte.

Matthæus 24,24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

de fortabte Matthæus 24,31 Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.

Markus 13,20 Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld, dem som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage.

Romerne 8,33 Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig.

Hvordan bliver man udvalgt?

Holbein: Jesus som det sande lys »Mange er kaldet, men få er udvalgt« (Matthæus 22,14), men hvordan bliver man i grunden "udvalgt"? Det forbløffende er, at Gud allerede fra tidernes morgen af har forudbestemt, hvem der er udvalgt.

Ja, ikke bare det. Jesus har fra »før verden blev grundlagt« været forudbestemt som offerlam, »et lam uden plet og lyde«.

1 Peter 1,18 I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre,
1 Peter 1,19 men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde;
1 Peter 1,20 dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer,

I ovenstående citat afslører Jesus' bedste ven — selveste Sankt Peter — at allerede inden Gud skabte den talende slange og det magiske træ, vidste han, at slangen ville lokke Adam & Eva i fordærv, og at Arvesynden ville sende milliarder af mennesker i Helvede (som Gud også har skabt til formålet).

Derfor havde Gud sørget for at forudbestemme Jesus som menneskeoffer, allerede inden Han skabte den talende slange. Det kan man da kalde at være forudseende.

Som man ser, er det ikke meget, Gud overlader til tilfældigheder, og utallige Bibelvers bekræfter da også, at de udvalgte allerede er udvalgt, så dét løb er ligesom kørt (billedet til højre).

Nogle få er udvalgt fra fødslen.
De udvalgte

Salme 58,4 De ugudelige er frafaldne fra fødslen, løgnerne er vildfarne fra moders liv.

Ordsprog 16,4 Alt skabte Herren til dets formål, også den uretfærdige til ulykkens dag.

Matthæus 25,34 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.

Apost. G. 10,40 ham oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde synlig frem,
Apost. G. 10,41 ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner, vi som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde.

Romerne 9,7 og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn - det hedder jo: "Det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn."
Romerne 9,8 Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere.
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 9,11 Endnu inden de var født, endsige havde gjort noget godt eller ondt, blev der - for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast,

Romerne 9,21 Er pottemageren ikke herre over sit ler, så at han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til dagligt brug?
Romerne 9,22 Og hvad nu, om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse,
Romerne 9,23 og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed?

En ikke-udvalgt 2. Tim. 1,9 Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,

Judas 1,4 For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

Efeserne 1,4 For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.
Efeserne 1,5 I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus
[.. .. ..] [. . .]
Efeserne 1,11 I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt,

1 Peter 1,1 Fra Peter, Jesu Kristi apostel. Til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien,
1 Peter 1,2 og som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål!

Romerne 8,29 For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.
Romerne 8,30 Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort.

Selv Paulus var "udset af Gud fra moders liv". Så kan man undre sig over, hvorfor han startede sin karriere med at forfølge de kristne.

Galaterne 1,15 Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede

Hvem skal tro?

Alt går efter Guds plan.
Guds plan

Gud bestemmer ikke bare, hvem der skal kaldes - han bestemmer også, hvem der skal tro:

Romerne 8,28 Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.

Apost. G. 13,48 Da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord; og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro.

Gud kan selv få folk til at tro:

Apost. G. 16,14 Og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purpurhandler fra byen Thyatira, lyttede til alle Paulus' ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig.

. . . og han vælger også, hvem der ikke skal vælge at tro på ham:

Johannes 12,39 Derfor kunne de ikke tro, for Esajas har også sagt:
Johannes 12,40 Han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem.

Romerne 1,24 Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.
Romerne 1,25 De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen.

Paulus bruger historien om, hvordan Gud gjorde Faraos hjerte hårdt, så Gud bagefter kunne dræbe den førstefødte i hver egyptisk familie. Paulus' morale er, Gud bestemmer, om vi skal tro eller ej:

Romerne 9,16 Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed.
Romerne 9,17 Skriften siger jo til Farao: "Jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden."
Romerne 9,18 Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.

Romerne 11,8 Hvad kan vi da slutte heraf? At det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået, men de udvalgte har opnået det. De andre blev forhærdet
Romerne 11,9 - som der står skrevet: »Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne, som ikke ser, og ører, som ikke hører, indtil den dag i dag.«

Guds rige er åbenbaret for de umyndige
Jesus røgelse

. . . det gælder især kloge og forstandige folk, som Gud åbenbart helst er fri for:

Lukas 10,21 I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje.
Lukas 10,22 Alt har min fader overgivet mig, og ingen ved, hvem Sønnen er, undtagen Faderen, og ingen ved, hvem Faderen er, undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.«

Jesus siger i citatet foroven (Lukas 10,22), at de eneste, der kender Gud, er dem, »som Sønnen vil åbenbare ham for«. Problemet er, at Jesus snakkede i lignelser med det udtrykkelige formål, at ingen måtte forstå dem, så de kunne blive frelst:

Matthæus 13,10 Disciplene kom hen til ham og spurgte: "Hvorfor taler du til dem i lignelser?"
Matthæus 13,11 Han svarede dem: "Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet.
Matthæus 13,12 For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han
Matthæus 13,13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 13,17 For sandelig siger jeg jer: Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre.

Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se og høre, det som disciplene så og hørte, men de var åbenbart ikke udvalgte nok.

Vi læser oven i købet, at Gud kan finde på at lyve for ikke-udvalgte folk for at lokke dem i Helvede:

2 Thess. 2,11 Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
2 Thess. 2,12 for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.
2 Thess. 2,13 Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en førstegrøde til frelse ved Åndens helligelse og ved tro på sandheden.

Du gode Gud!

Hvem er udvalgt?

Apokalypsens fire ryttere.
Der Hemeliker Apenbaringe

Så kunne det være spændende at høre, hvem det er, der er udvalgt. Vi får et tip i Åbenbaringen:

Åbenbar. 7,4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
Åbenbar. 7,5 af Judas stamme tolv tusind beseglede, af Rubens stamme tolv tusind, af Gads stamme tolv tusind,
[.. .. ..][. . .]
Åbenbar. 7,8 af Zebulons stamme tolv tusind, af Josefs stamme tolv tusind, af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.

Aha! 144.000 fordelt på 12.000 fra hver af Israels 12 stammer. Lad os se nærmere på disse 144.000:

Åbenbar. 14,1 Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande.
[.. .. ..][. . .]
Åbenbar. 14,3 Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener og de fireogtyve ældste, og den sang kunne ingen lære undtagen de ét hundrede og fireogfyrre tusind, som er købt fri af jorden.
Åbenbar. 14,4 Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger Lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet,

Står du i livets bog? Så for at være udvalgt skal man være jøde, mand og ikke være sølet til med kvinder. Hvis man ikke har sit navn skrevet ind i Livets Bog, havner man i Helvede:

Åbenbar. 20,15 Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.

Nu, hvor vi snakker om forudbestemmelse: Hvornår blev Livets Bog skrevet?

Åbenbar. 13,8 Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Åbenbar. 17,8 Dyret, du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme.

Konklusion: Der er ingen grund til at gå i kirke. Jesus frelser kun de på forhånd udvalgte, og det løb er kørt.

 
Guds hånd Desværre, frelser Jesus kun jøder.

Se, hvad Bibelen ellers siger om frelse.

Yderligere information