Historiske Vidner

Barnemordet i Betlehem. Ukendt af samtidige historikere.
Barnemordet i Betlehem

Bibelen fortæller os, at himlens stjerner markerede Jesus' fødsel og fik vise mænd til at rejse fra Østerland med kostbare gaver, mens Guds engel spredte det glade budskab til hyrderne på marken. Bagefter beordrede Herodes et barnemord, der i sin nedrighed burde have givet genlyd verden over.

Sider i denne sektion

Den voksne Jesus kunne helbrede de lamme og blinde. Han genopvækkede døde, gik på vandet, fik stormvejr til falde ved at true ad bølgerne og uddrev dæmoner. Overalt hvor han gik, flokkedes befolkningen omkring ham i tusindevis.(1)

Da Jesus døde, blev himmelen sort verden over i tre timer, et jordskælv flængede tæppet i templet, og masser af døde mennesker genopstod fra graven og ventede tre dage, før de gik »ind i den hellige by og viste sig for mange« (Matthæus 27,52-53). Selv romerne kunne indse, at han var Guds søn, og udbrød i kor: »Sandelig, han var Guds søn« (Matthæus 27,54). Alt dette skete under påsken, hvor hele Israel var valfartet til Jerusalem.

Matthæus 27,52: og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53: og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.
Matthæus 27,54: Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: "Sandelig, han var Guds søn."

Efter at have været død i tre dage, genopstod han, og en engel åbnede den forseglede grav for øjnene af de romerske vagter. Jesus fremtrådte for over 500 vidner, og han blev hos sine disciple i 40 dage, indtil han ved egen kraft fløj til himmels.

Senere rejste hans tolv apostle mellemøsten tyndt, og Peter grundlagde kirken i Rom. Apostlenes Gerninger slutter med, at Paulus er i Rom, hvor han »prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus, med fuld frimodighed, uden hindring«.

Disse utrolige(!) historier, skulle have sket, mens Tiberius var kejser i Rom. En periode, hvor dannelse og kultur var i højsædet, og en periode hvorfra vi har bøger nok til at fylde et helt bibliotek.

Alligevel viser en gennemgang af denne omfattende mængde af værker, at Jesus og hans muntre svende har været fuldstændigt ukendte af samtidens forfattere og historikere. Der bliver ganske vist fortalt om masser af mirakler. Folk var overtroiske dengang, og der er ingen ende på de mirakler og naturfænomener, der skal beskrive forskellige kejseres guddommelighed. Men Jesus kender de ikke noget til.

En enkelt undtagelse er det berømte falskneri Testimonium Flavianum. Det har i mange århundreder været anerkendt som et falskneri, eftersom ingen ædru personer vil tro på, at en farisæisk jøde, der skrev kejserlig propaganda, ville finde på sige "han var kristus" — uden i øvrigt at forklare sine romerske læsere, hvad en "kristus" er for noget. I dag forsøger man dog, om man kan udtrække en sand "kerne" fra det falske afsnit.

NavnPeriodeKommentarer
Seneca den Ældreca. 55 f.v.t. - ca. 40 e.v.t.

Romersk forfatter. Vi har stadig 5 bind af hans "Pro et contra-taler", og store dele af hans "Overtalelser", hvor han giver eksempler på praktisk retorik hos sin samtids talere. Seneca har åbenbart aldrig hørt om nogen af Jesus' taler — f.eks. Bjergprædikenen — eller Jesus' evindelige lignelser.

FilonCa. 10 f.v.t. - ca. 45 e.v.t.

Vi har stadig ca. 850.000 ord af Filons værker. Filon nævnte aldrig Jesus, og det ville han have gjort, hvis Jesus havde eksisteret. Læs her hvorfor: Filon

Seneca den Yngreca. 4 f.vt. - 65 e.v.t.

Romersk forfatter. I den kristne fantasiverden er Seneca forfatter til en omfattende korrespondence med Paulus. Disse breve er dog for længst kasserede som falsknerier.

Der eksister stadig mange af Seneca's værker, hvor han skriver om moral, trøst, standhaftighed og livets korthed. Ingen hentydninger til Jesus.

Seneca skrev en bog om fremmed overtro, De Superstitione, hvor han kritiserede samtlige kendte og ukendte fremmede religioner, inklusive jødedommen. Bogen er gået tabt, men vi ved, at Seneca ikke nævnte kristendommen, for Sankt Augustin havde senere svært ved at bortforklare, at Seneca ikke havde taget kristendommen med i denne bog.

Seneca's uvidenhed er ekstra uforklarlig i betragtning af, at Bibelen påstår, at hans bror, Gallio, havde afgjort en retssag mod Paulus (Apostlenes Gerninger 18,12-17).

Apostlenes Gerninger 18,12: Men mens Gallio var statholder i Akaja, vendte jøderne sig alle som én imod Paulus, førte ham for domstolen
Apostlenes Gerninger 18,13: og påstod: "Denne mand søger at overtale folk til at ære Gud på en måde, som strider mod loven."
Apostlenes Gerninger 18,14: Da Paulus skulle til at tage ordet, sagde Gallio til jøderne: "Hvis der var tale om en forbrydelse eller en grov slyngelstreg, jøder, så ville jeg naturligvis tage jeres klage til følge;
[…]
Apostlenes Gerninger 18,17: Da greb de alle fat i synagogeforstanderen Sosthenes og slog løs på ham foran domstolen. Men intet af dette tog Gallio sig af.
Jesus af Nazaret37 f.Kr. - 4 e.v.t.?? - 27-36 e.Kr.??

I gamle dage havde Kirken et brev, som Jesus selv havde skrevet. Desværre er dette brev forsvundet, og ingen ser ud til at tage sig af det: Brevet fra Jesus

Paulus?? - 64-67??

Paulus var hverken historiker eller neutral. Han mødte aldrig Jesus "i kødet", men han mødte nogle af de tidligste kristne apostle (Paulus bruger aldrig ordet "discipel"). Se mere om Paulus.

Plinius den Ældre23 - 79

Romersk videnskabsmand og forfatter, der døde 24. august 79, mens han udforskede Vesuvs udbrud ved Pompei. I dag findes stadig 37 bind af hans naturhistoriske encyklopædi, Naturalis historia.

Adskillige kapitler i bind 2 handler om stjerner og solformørkelser. Alligevel nævner Plinius ikke noget om Betlehemsstjernen. Et enkelt kapitel (2,30) har overskriften usædvanligt lange solformørkelser, men alligevel nævner Plinius ikke den tre timers solformørkelse, der dækkede hele verden, da Jesus blev korsfæstet.

Plinius var især berømt for sine 31 bind om Roms historie. Dette værk er som så meget andet gået tabt, men vi ved, at der intet stod om kristendommen, for hans nevø, Plinius den Yngre, beundrede sin onkel/adoptivfar og læste, alt hvad han havde skrevet. Alligevel havde han aldrig hørt om kristendommen, eller de kristne, der skulle have brændt hele Rom ned, da han senere gav os den første autentiske beskrivelse af en kristen menighed.

Musoniusca. 30 - 100

Romersk filosof, der i moderne tid blevet døbt "den romerske Sokrates". Hans lære er delvis bevaret i græske referater, men han er aldrig blevet refereret for noget som helst om Jesus.

Josephus37 - 99

Historikerne kender ikke noget til Jesus

Historikeren Josephus var opvokset i Jerusalem og skrev 30 bøger. Flere af bøgerne handler om Herodes den Store (men ikke et ord om barnemordet i Betlehem), og Josephus skriver detaljeret om Johannes Døberen, Pontius Pilatus, Herodes Antipas, Herodes Agrippa, farisæerne og mange af de andre bipersoner, der optræder i Det Nye Testamente.

Alligevel nævner Josephus ikke Jesus og hans disciple - bortset fra et enkelt afsnit, der er et åbenlyst falskneri. Der er også en kryptisk omtale af Jesus' bror Jakob. Disse to indslag virker ekstra mistænkelige, fordi Josephus i resten af sine 30 bind gør sig store anstrengelser for ikke at bruge ordet Kristus overfor sine romerske læsere.

Læs meget mere om Josephus.

Justus1 årh.

Justus var opvokset i byen Tiberias ved Genesaret Sø — netop dén sø, hvor Jesus kort forinden skulle have gået på vandet. Alligevel nævner Justus ikke Jesus i sine mange værker: Læs mere om Justus.

Martialca. 40 - ca. 104

Romersk digter. Boede i Rom 68-98, hvor han skrev epigrammer (1.561 i alt), der tog byens indbyggere på kornet. Martials yndlingsofre var dydige filosoffer, men han kender ikke noget til Peter, Paulus eller andre kristne.

DionCa. 40 - ca. 110

Dion fra Prusa fra en græsk taler. Vi har stadig omkring 80 af hans taler, der især er moralprædikner. Ingen hentydninger til Jesus.

PlutarchCa. 45 - 120

Græsk filosof og polyhistor. Uhyre produktiv forfatter, der engang blev tilskrevet 277(!) værker. De af hans værker, der stadig er bevarede, fylder adskillige tusinde tryksider, men vi finder ingen hentydninger til Jesus.

Epiktetca. 55 - 135

Græsk filosof. Vi har stadig 4 bøger med referater fra hans undervisning. Ingen hentydninger til Jesus.

Tacitus ca. 56 - efter 117

Romersk historiker. Skrev bl.a. Romerrigets historie — men desværre mangler slutningen af bind 5 og starten af bind 6, der foregår de år, hvor Jesus skulle have foretaget sine mægtige gerninger.

Tacitus fortæller også, at Nero gav de kristne skylden for Roms brand. Hvis denne passage er ægte, har vi et vidne fra år 117 der fortæller, at der fandtes kristne omkring år 64.

Læs mere om Tacitus

Plinius den Yngre

ca. 61 - ca. 113

Romersk politiker og forfatter. Nevø og adoptivsøn af Plinius d.Æ.

Et brev fra år 112 omtaler kristne. Hvis denne passage overhovedet er ægte — og det er der en del, der taler imod — beviser det blot, at der fandtes kristne omkring år 112, og at Plinius aldrig før havde hørt om disse kristne. Derudover ingen hentydninger til Jesus eller kristne.

Juvenalca. 65 - ca. 135

Romersk satiriker — kendt for udtrykket "brød og skuespil". Juvenal skrev 16 satirer, hvoraf den længste er på 661 vers, men han kender ikke noget til Peter, Paulus eller andre kristne.

SuetonCa. 70 - 130

Fortæller os, at der omkring år 60 fandtes kristne mennesker i Rom. Læs mere om Sueton.

LukianCa. 120 - 180

Græsk forfatter kendt for sin satiriske samtidsskildring, hvor han revsede sin tids profeter og filosoffer.

Skriver hånende om de godtroende kristne menigheder, der var spredt over det romerske rige. Lukian kan derfor bevidne, at kristendommen var udbredt omkring år 160, men kan intet fortælle os om den historiske Jesus

Flegon2. årh. e.v.t.

Flegons hovedværk var en historiebog i ca. 16 bind, der dækker tiden fra 776 f.v.t. til 137 e.v.t. Flegon omtaler en solformørkelse og et jordskælv. Læs mere om Flegon.

Thallus2 årh. f.v.t.? - 2 årh. e.v.t.?Vi ved ikke, hvornår Thallus levede, og vi ved meget lidt om, hvad han skrev. Ingen hentydninger til Jesus eller kristne, men han omtaler en solformørkelse. Læs mere om Thallus.
Fotios820 - 893Gennemgik 279 værker i sit bibliotek. Læs mere om Fotios.

Bortforklaringer i Bibelen

Opstandelsen sker om natten, hvor ingen ser den.
Hollar, Jesus

Forfatterne af Bibelen indrømmer indirekte, at der er en total mangel på vidner, og de har forskellige måder at bortforklare denne tavshed på. I slutningen af Markusevangeliet (husk, at de sidste 12 vers er et nyere falskneri) flygter kvinderne fra den tomme grav:

Markus 16,7 Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det."
Markus 16,8 Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

Dér har vi forklaringen: Kvinderne »sagde ikke noget til nogen, for de var bange«. Derfor har ingen hørt de pragtfulde historier, der havde udspillet sig blot 40 år, før Markus skrev sit evangelium.

Derimod kan Matthæus ikke skyde skylden på de bange kvinder. Han genbruger Markus' tekst, men vil gerne tilføje den slutning, som han synes mangler: En historie, hvor den genopstandne Jesus møder sin apostle. Derfor lader han kvinderne forlade graven med både frygt og stor glæde (hvordan man siden gør det): »de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde« (Matthæus 28,8).

Til gengæld har Matthæus en anden undskyldning: De onde farisæere havde bestukket vagten:

Matthæus 28,13 og de sagde: "I skal sige: Hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov.
Matthæus 28,14 Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor."
Matthæus 28,15 De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag.

Dér har vi forklaringen: Det var alligevel ikke de frygtagtige kvinder, men de onde jøder: Jøderne havde bestukket vagterne til at lyve, og derfor har ingen historikere har hørt om genopstandelsen, jordskælvet, den verdensomspændende solformørkelse, hæren af zombier, det flængede forhæng i templet osv.

De fortabte Andre forfattere i Bibelen har en bedre forklaring: Åbenbart var der mange, der indvendte, at Jesus ikke var "kommet i kød" — altså at Jesus kun var en ånd eller en legende. Bibelforfatteren forklarer straks, at disse personer var bedragere, der talte ved "Antikrists ånd", så disse urene guddommelige ånder kunne man roligt ignorere.

1 Johannes 4,2 Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud;
1 Johannes 4,3 men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.

2 Johannes 1,7 For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.

Eksternt link

Yderligere information

Fodnoter: (1)

Jesus beskrives som en overjordisk profet, der udførte sine mirakler (som f.eks. at fodre 5.000 mænd foruden kvinder og børn) i fuld offentlighed, og som konstant var omringet af menneskemængder fra hele det Hellige Land.

Se f.eks.: Markus 3,8-10, Johannes 6,22-24, Johannes 12,9, Matthæus 4,24-5,2, Matthæus 21,8-11, Matthæus 21,45-46, Matthæus 26,3-5, Lukas 19,47-48, Lukas 22,6 og Lukas 23,27.

Markus 3,8: Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumæa, fra den anden side af Jordan og fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde.
Markus 3,9: Og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle mase ham.
Markus 3,10: Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham.
Johannes 6,22: Næste dag indså folkeskaren, som stod på den anden side af søen, at der kun havde været én båd dér, og at Jesus ikke var taget af sted sammen med sine disciple i den båd, men at disciplene var taget af sted alene.
Johannes 6,23: Fra Tiberias kom der andre både hen i nærheden af det sted, hvor de havde spist brødet, efter at Herren havde takket.
Johannes 6,24: Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus.
Johannes 12,9: Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde.
Matthæus 4,24: Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte, månesyge og lamme, og han helbredte dem.
Matthæus 4,25: Og store folkeskarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan.
Matthæus 5,1: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham.
Matthæus 5,2: Og han tog til orde og lærte dem:

[herefter kommer 3 kapitler med Bjergprædikenen]
Matthæus 21,8: Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen.
Matthæus 21,9: Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!
Matthæus 21,10: Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte: "Hvem er han?"
Matthæus 21,11: og skarerne svarede: "Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa."
Matthæus 21,45: Da ypperstepræsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem.
Matthæus 21,46: Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet.
Matthæus 26,3: Da samledes ypperstepræsterne og folkets ældste i gården hos ypperstepræsten, der hed Kajfas,
Matthæus 26,4: og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel.
Matthæus 26,5: Men de sagde: "Ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket."
Lukas 19,47: Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen;
Lukas 19,48: men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.
Lukas 22,6: Han gik ind på det og søgte nu en lejlighed til at forråde ham til dem, uden at der blev opløb.
Lukas 23,7: En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham.