Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 37 Navn: IAM
Tidspunkt: 2012-04-23 08:46:40

Det virker som om, I er i gang med en strid om kejserens skæg. Hvis der står: »gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn«,kan man vel ikke, med selv den fineste grammatiske analyse, adskille "disciplegørelse og dåb". Det er jo ikke et dualistisk udsagn - "jeg døber dig, og så bliver du discipel - men et dialektisk: IDÉT du døbes, discipelgøres du. I samme forstand,som når en kvinde føder et barn, føder barnet i én og samme gang moderen. Ellers bliver det svært at forklare mange hundrede års tvangsdøbninger (f.eks. i vikingetiden). Blev man døbt, var man "taget til fange" så at sige. Og så bliver mål hhv. uinteressant.

Mvh.

Hej IAM

Det hedder "den sidelæns dans".

Christian prøver at gøre dåben til en underordnet del af befalingen, derefter vil han gøre dåben til en underordnet del af det at blive discipel, og så en underordnet del af at blive kristen. Efter et par dansetrin mere er dåben blevet til et symbolsk vidnesbyrd, der ikke behøver at udføres i praksis. Det er derfor, baptister (til trods for navnet) ikke behøver at blive døbt, mens lutheranere og andre katolikker nøjes med at pjaske lidt vand i hovedet på forsvarsløse spædbørn.

Den sidelæns dans blev opfundet i det fjerde århundrede af kirkefaderen Hieronymus, der måtte indrømme, at ifølge Matthæusevangeliet genopstod Jesus lørdag aften, men "aften" skulle læses som "nat", og "nat skulle læses som "sent", der skulle læses som "i sidste øjeblik", der skulle læses som "på præcis samme tidspunkt om morgenen som i Johannesevangeliet".

En og to og tre chassé med højre fod; stå til side og gør kompliment.

Desværre for Christian og Hieronymus gider jeg ikke at danse.

top

Pynt nr. 69 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-04-22 13:52:22

Den konkordans du har stillet til rådighed ser faktisk meget spændende ud - har du selv lavet den? Det synes jeg faktisk er et imponerende arbejde.

Det jeg spørger til her er hvordan du ser den semantiske værdi mellem dem? Ofte vil forholdet mellem et finit verbum (her: mathêteusate, som du fuldstændig korrekt analyserer som v-AAM-2P)og participerne (her: poreuthentes, baptizontes og didaskontes)være sådan, at det finitte verbum har hovedpointen. Min pointe er derfor at det ikke i første omgang er døb-så-mange-som-muligt men: Gør disciple.

Jeg skal lige høre dig hvilke græske grammatikker du bruger i dine overvejelser? Er det BlassDebrunner?


1) Ja, jeg har selv kodet den, men indholdet kan jeg ikke påtage mig æren for; det er ikke mig, der »fuldstændig korrekt analyserer som v-AAM-2P«. Hvis du klikker på spørgsmålstegnet øverst i hver kolonne, står der, hvor jeg har fundet indholdet henne. I princippet kan du bare downloade den rå tekst, men jeg synes selv min indpakning er mere praktisk. Har du set, at du kan klikke på det enkelte ord, og bagefter se, hvor henne ordet optræder i de forskellige originaltekster?

2) Og min pointe er, at det at gøre ikke-jøder til disciple åbenbart består i 1) at "lære dem at holde alt det, som Jesus har befalet", og 2) at døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Døbningen er altså halvdelen af missionsarbejdet (hvad der jo også er mange eksempler på i Apostlenes Gerninger), og det står i skarp modsætning til Paulus, der praler: »Kristus sendte mig ikke for at døbe«.

Er der ikke snart tærsket langhalm på det?

Nu hvor du har konkordansen, så tjek selv: Landet Juda og forræderen Judas er præcis samme ord. Navnet Judas får bare et s i nominativ. Ligesom Jesus gør det.

top

Pynt nr. 17 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-04-21 14:41:05

To ting:

a) du skriver 'I øvrigt synes jeg, du er alt for fokuseret på "paticipiale konstruktioner" i den danske tekst' - Det mener jeg ikke jeg har gjort overhoved - i så fald har jeg udtalt mig uklart, jeg peger på at den græske tekst er bygget op på den måde, og spørger dig hvordan du vil oversætte den - og hvorfor?

b) Hvad ligger du til grund for at hovedproblematikken i 1 Kor er omskærelse? Det nævnes én gang i hele brevet (1 Kor 7,18). Hvad er du der mener der peger på omskærelsesproblemet i fx kapitel 1-6 og 8-15?

1) Så det du vil have er, at jeg oversætter Matthæus 28,19 fra græsk til dansk?

Med hjælp fra den konkordans, som jeg af mit hjertes godhed har stillet til rådighed for kristne overalt i verden, kommer jeg frem til følgende kompromis mellem forståeligt dansk og en bogstavelig oversættelse med to participier og en imperativ:

Derfor udgående (eller mere dansk: mens I går ud) skal I discipel-gøre alle ikke-jøderne (eller: stammerne) døbende dem i navnet af faderen og sønnen og den hellige ånd.

Bibelselskabet har ændret det første participium ("gående hen") til en imperativ ("gå hen), men det betyder vel ikke det store. Eller hvad?

2) Jeg skriver ikke, at »hovedproblematikken i 1 Kor er omskærelse«. Jeg skriver, at Paulus' tilbagevendende problem er, at »hver gang han har fået banket en menighed op, kommer en af apostlene fra Jerusalem og præker Moselov og omskærelse«.

Lad mig anbefale denne læseværdige side: Opposition to Paul from the Jerusalem Church.

top

Pynt nr. 21 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-04-21 13:27:17

Kan du forklare mig, hvordan du tolker sætningskonstruktionen, med et finit verbum, og to paticipiale konstruktioner?

Jeg fortolker ikke. Det interesserer mig ikke, eftersom jeg ikke selv skal ud og døbe nye disciple i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I øvrigt synes jeg, du er alt for fokuseret på "paticipiale konstruktioner" i den danske tekst. Bibelselskabet skriver netop i deres fodnote, at sætningen kan oversættes anderledes.

Hvordan fortolker du Jesus' allersidste ord: »Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende«. Der er ikke nogen himmelfart i Matthæusevangeliet, så vil det sige, at Jesus stadig bor i Jerusalem? Eller er du en af de kristne, der mener, at jorden gik under år 70?

top

Pynt nr. 52 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-04-20 23:00:50

Hej Igen (det kunne være rart med bare et fornavn)

Før vi diskuterer viderer så skal jeg lige høre om vi er enige om følgende to ting:

1) Når vi nogle gange kalder Matt 28 for en dåbsbefaling så er det strengt taget forkert. Der er én befaling: Gør til disciple. Dåben og oplæringen er midler til hvordan del sker. Det fremgår af sætningskonstruktionen, hvor "gøre disciple" er en imperativ, og "døbe" og "lære" er en participalkonstruktion, som sandsynligvis(?) er medial: Altså forklarer at dåben og oplæringen er midlet ikke målet.

2)I 1 Kor 1 er det ikke dåben der er Paulus' problem - men at dåben her bliver brugt i en intern konflikt i menigheden - og så nævner han specifikt fire personer han faktisk har døbt (tre navngivne: Krispus, Gajus, Stefanas og "hans hus" der kan rumme en eller flere personer).

Hej Christian

1) Nej, det fremgår overhovedet ikke, hvad der er mål og hvad der er middel. Hvis jeg var discipel, ville jeg være højst forvirret: Hvorfor skal de pludselig til at døbe folk, når de ikke har gjort det før i Matthæusevangeliet? Hvem skulle lære dem at døbe? Hvad mener Jesus med »idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer«? Skal disciplene lære folk, at kastrere sig selv for Himmeriget? At rive deres øjne ud og hugge deres hænder af (Matthæus 5,27-30)? Eller at himlens fugle bygger reder i sennepsplanternes grene?

Hvis det var så simpelt at få rede på den rodebutik, ville der næppe være 20.000 forskellige retninger indenfor kristendommen.

Det jeg vil nøjes med at konstatere er, at den samlede kristne verden tilsyneladende er enige om at ignorere denne dåbsbefaling. Der er simpelthen ingen mennesker i Det Nye Testamente, der bliver døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. På samme måde som den lutheranske kirke også ignorerer buddet ved at pjaske vand i hovedet på forsvarsløse spædbørn i stedet for at nedsænke troende, voksne mennesker i en flod.

2) Paulus' problem i 1. Korintherne og andre steder er, at hver gang han har fået banket en menighed op, kommer en af apostlene fra Jerusalem og præker Moselov og omskærelse. I dette tilfælde er det Kefas, som de kristne formoder er den samme som Peter.

Men det jeg hæfter mig ved — uden at forsøge at uddrage en motivanalyse — er, at Paulus melder sig ind i den lange perlerække af evangelister, epistelskrivere og kirkefædre, der aldrig har hørt om Matthæus 28,19, og han oveni købet bruger fire vers på at understrege, hvor få mennesker han har døbt, og triumferende slutter med »For Kristus sendte mig ikke for at døbe«.

top

Pynt nr. 28 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2012-04-18 13:01:16

Jeg synes nogle af de problemer siden påpeger er kunstige. Jeg er begyndt at skrive lidt imod det. Jeg har lagt de første kommentarer her:

http://blog.maymann.net/search/label/Bibelen.info

Hej Christian

Jeg har aktiveret dit link. Det er altid rart med lidt modspil.

Du skriver om min side (Modarbejder Matthæus Paulus?): »Hvis ellers jeg forstår www ret, så er tanken den, at Matthæus er skrevet som en mod-reaktion på Paulus forkyndelse«, og bagefter bruger du tid på at vise, hvordan Paulus og Matthæus er enige om, at man skal elske sin næste, at man skal følge landets love, og at jorden snart går under. Så spørger du retorisk: »Ville det ikke være smartere, hvis Paulus virkelig var antipaulinsk at kreerer en fortælling der ikke var substantiel enige i den etiske belæring«.

Jamen, der er da ingen, der påstår, at Matthæus har pligt til automatisk at mene det modsatte af Paulus om alt muligt. Matthæus er skam enig med Paulus i mange ting: At der var en guddommelig skikkelse ved navn Jesus, at han ville frelse nogle udvalgte, at han blev "pælfæstet" et eller andet sted, at han havde 12 apostle, og at Gud snart vil stige ned fra sin himmel og etablere sit evige kongedømme her på jorden.

Desuden består store dele af Matthæus' evangelium af historier om Jesus' fødsel, liv og død, hvor han heller ikke er i konflikt med Paulus, eftersom Paulus intet fortæller os om Jesus' liv. Matthæus har også en masse dialoger, parabler, lignelser og taler, som heller ikke berører Paulus, da Paulus aldrig havde mødt Jesus, og ikke anede, hvad Jesus skulle have sagt. Der er simpelthen ingen berøringsflade.

Og så ender vi med de få, men centrale, punkter, hvor Matthæus mener det stik modsatte af Paulus, nemlig hvorvidt jøderne var særligt udvalgte af Gud, og hvorvidt man som kristen stadig skulle overholde hvert eneste af de 613 bud i Det Gamle Testamente.

Der er forskel mellem Matthæus, der prædiker, at »ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel [skal] forgå af loven«, og Paulus der takker Jesus for at have »befriet mig fra syndens og dødens lov«, som kalder Moseloven for tab, affald, en forbandelse, et slør om hjertet og så videre, og som kalder De Ti Bud for »dødens tjeneste«.

Der er forskel på en Jesus, der kun er sendt til Israels fortabte får, der nægter at helbrede den ikke-jødiske kvindes datter, og som forbyder sine disciple at gå til ikke-jøder og samaritanere (halv-jøder), og på Paulus, der erklærer, at jøder ikke har nogen fordel (fx. Romerne kapitel 3), og som kalder sig hedninge-apostel (husk, at hedning og ikke-jøde er samme ord på originalsproget).

Disse forskelle mellem Paulus' lovfri teologi og de jødekristne i Jerusalem er ikke "kunstige", men grundlæggende og uoverstigelige. Det har man vidst, om ikke altid, så i al fald siden F.C. Baur skrev »Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, der Gegensatz des petrinischen und paulinischen Christenthums in der ältesten Kirche, der Apostel Petrus in Rom«.

Artiklen udkom i øvrigt i 1831, men tiden går åbenbart langsomt i Jesusland. På nærværende hjemmeside har jeg skrevet Jesus frelser kun jøder, Jesus og Moseloven, De mundtlige traditioner, Matthæus, den mest jødiske af de fire evangelister, Paulus som hedningeapostel, Paulus' første rejse til Jerusalem, Paulus om omskærelsen og mange andre. Hvis du stadig — efter 181 år — påstår, der ikke er nogen modstrid, så pisker du en død hest.

Der, hvor jeg forlader 181 års grundforskning, er, når jeg går en tand videre og stiller spørgsmålet, om Matthæus ligefrem modarbejder Paulus. Dette er i sin natur spekulativt, så derfor er der et spørgsmålstegn i titlen, Modarbejder Matthæus Paulus?, og derfor skriver jeg »Kunne man tænke sig […]«.

---oo(O)oo---

Du skriver: »Op i modet der holdes ordet i 1 Kor om at Paulus ikke har døbt nogle. Han glemmer derimod at gøre opmærksom på at netop i den del af citatet som han ikke skriver om, der siger Paulus at han rent faktisk døbte nogle af menighedens medlemmer (1 Kor 1,6) […]«.

Jeg skriver ikke, at Paulus ikke har døbt nogen. Jeg skriver »Paulus derimod døbte meget sjældent folk«. Jeg glemmer heller ikke 1 Korintherne 1,14-17 (jeg går ud fra, at det er dem, du efterlyser, eftersom der ikke står noget om dåb i 1 Korintherne 1,6): Jeg har skam sørget for at hyperlinke citatet, og med en simpel mus-over kan du få de ønskede vers præsenteret. Her kan du se, at Paulus ganske rigtigt har døbt nogle få (»undtagen Krispus og Gajus […] Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt;«) altså højst tre dåbe på 20 år (»ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen«). Og det er det, jeg skriver: Paulus døbte meget sjældent folk.

Men pointen er ikke, om Paulus har døbt nul eller tre gange. Pointen er, at det er magtpåliggende for Paulus at understrege, hvor han har døbt: »Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer«, og han slutter af med »For Kristus sendte mig ikke for at døbe«. Dette står i kontrast til Matthæus, der fortæller, at Kristus har givet de "rigtige" apostle den stik modsatte besked: En rigtig apostel skal døbe så mange som muligt: »gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn« (Matthæus 28,19).

top

Pynt nr. 30 Navn: H.N.
Tidspunkt: 2012-03-11 09:40:35

Jeg har givet, Jehovas Vidner, jeres version af Daniels bog, hvor i et sted skriver, at Daniel selv kunne have spurgt Jeremias, der selv med i Babylonom, hvor længe de skulle holde ud. Nu siger J.V. at Jeremias slet ikke var i babylon på denne tid, fordi han var taget til fange og ikke var der. Hvad er rigtig og hvad er forkert. Vil i hjælpe mig med at udrede det. Venlig hilsen H.S.N.

Hej Hans

Faktisk er ingen af delene rigtigt. Der står ingen steder i Bibelen, at Jeremias kom til Babylon (det må jeg se at få rettet). Det havde ganske vist været planen: »Han havde været taget til fange og lagt i lænker sammen med alle dem fra Jerusalem og Juda, som skulle føres i eksil til Babylonien« (Jeremias 40,1), men i stedet for at han kom med de gode judæere til Babylon, førte nogle onde judæere ham til Egypten.

Omvendt ved jeg ikke, hvad dine JV-venner mener med "på denne tid". Daniel kom til Babylon i »Judas konge Jojakims tredje regeringsår« (Daniel 1,1) d.v.s. år 606 f.v.t. - før de tre bølger af eksil. Og han »blev der til kong Kyros' første regeringsår« (Daniel 1,21) d.v.s. indtil ordren udgik om at vende tilbage til Jerusalem.

Det betyder på den ene side, at han blev næsten 100 år gammel (men den slags er jo meget normalt i Bibelen), og på den anden side, at han var med i hele forløbet: Fra før det første eksil, og til efter hjemsendelsen. Jeremias havde altså masser af tid at forklare, hvad han mente med sin profeti.

Men lad os give dine JV-venner ret i, at Jeremias kunne have en undskyldning for ikke at have snakket med Daniel. Der var langt til Babylon, og han skulle lige profetere en masse kloge ord først. Den slags tager jo tid, og pludselig er der gået 70 år. Så var det heldigt, at Daniel kunne spørge Gabriel i stedet. Men hvordan forholder dine JV-venner sig til de lidt vigtigere punkter:

Og sidst, men ikke mindst:

top

Pynt nr. 63 Navn: Peter
Tidspunkt: 2012-02-25 10:18:26

Jeg har lige set at dansk Wikipedia er fuldstændigt inficeret med kristne fordrejninger af hvad der står i Biblen og andre kilder til kristendommens historie. Jeg vil derfor opfordre alle som interesserer sig for emnet til at hjælpe med at rydde Wikipedia så dette iøvrigt fremragende online leksikon bliver bedre til at finde viden og fakta frem for kristen misinformation. Jeg er allerede selv begyndt, men hvis det skal have en virkning skal vi nok være flere om det.

top

Pynt nr. 88 Navn: Hans Strebel
Tidspunkt: 2012-02-19 10:35:49

Jeg har nu igen diskuteret med et J.Vidne. Og diskutionen gik på om slægtskabet(lighed)mellem chimpanser og menesker er tæt nok til at få afkom med hinanden.Jeg mener,jeg engang har læst i tidsskriftet Illustreret Videnskab,at man har fundet fossiler knogler som var en hybrid mellem de to arter.Jeg mener også,at jeg har hørt biologer fortælle at det er meget sansynlig at det kan lade sig gøre.Jeg har ledt efter det på nettet,men fandt intet brugelig.Så nu håber jeg du kan hjælpe mig, for det ville være rart at have et trumfkort at hive frem, hvis det findes. For J.V. har jo en stålsat tro på at vi er skabt af en gud. På forhånd tak. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Det er overhovedet ikke noget, jeg har forsket i. Men ifølge Wikipedias artikel om Humanzee er det svært at krydse mennesker og chimpanser, fordi mennesker har ét kromosompar mindre, end menneskeaberne.

Artiklen konkluderer: »However, despite speculation, no case of a human-chimpanzee cross has ever been confirmed to exist«.

top

Pynt nr. 66 Navn: Nadia
Tidspunkt: 2012-02-02 14:37:55

tusinde tak! :)
Jeg er stadig forvirret, men det hjalp!
Nu synes jeg at al religion er noget vås, og jeg mener at religion skulle være noget man kunne vælge, ikke noget man er tvunget ind i, lige i det øjeblik man kommer til verden!
- Men mange tak for hjælpen!:)

top

Pynt nr. 9 Navn: Nadia
Tidspunkt: 2012-02-01 12:30:38

Hej :)
Jeg er blevet lidt forvirret.. Jeg er ateist, men jeg er stadig tvunget til at have religion i skolen og det sidste års tid, har min lærer brugt på at fortælle om kristendommen.
Der fik vi af vide, at godt nok havde nogle præstemagikere eller hvem det nu var, opfundet arvesynden, men min lærer fortalte at da Jesus døde, ophævede han arvesynden. Så giver det da slet ikke mening at døbe børn, gør det? Jeg finder ritualet komplet latterligt, men hvis det er fordi man mener at spædbørn er født med arvesynden er man da helt gal på den? Eller er det min lærer der er hel gal på den?

mvh.
Nadia.

Hej Nadia

Du kan roligt være forvirret. Arvesynden er et totalt latterligt dogme, og det var lige præcis arvesynden, der gjorde, at jeg i sin tid begyndte at kigge på, hvad der i grunden står i Bibelen. Jeg havde hele livet hørt, at Bibelen var en god bog, som man burde "læse en eller anden dag", og da det gik op for mig, hvad arvesynden i grunden gik ud på, blev jeg målløs.

Kristendommen kort fortalt: kristendommen

Det, din lærer formentlig har sagt, er, at arvesynden blev opfundet af Augustin af Hippo ca. år 400.

Sagen er, at det ikke er særlig klart, hvad frelsen går ud på. Eksempel: I Markusevangeliet bliver forhænget til det allerhelligste i templet flænget, lige efter at Jesus dør (Markus 15,37-38). Her er det altså Jesus' død, der fjerner skelnet mellem Gud og mennesker. Det samme sker i Matthæusevangeliet med den lille krølle, at her er Jesus Guds enbårne søn, hvilket gør hans død mere speciel. I Lukasevangeliet sker flængningen, før Jesus dør (Lukas 23,45-46), så her er det ikke selve hans død, men hans gode eksempel, der frelser os. I Johannesevangeliet bliver forhænget ikke nævnt overhovedet. Derfor har kloge mænd med masser af tid brugt mange hundrede år på at regne ud, hvad glæde vi andre skulle have af, at Jesus blev korsfæstet for mange hundrede år siden. Her var det altså, at Augustin af Hippo opfandt arvesynden.

Jeg har skrevet lidt om arvesynden, og en masse om hvad Bibelen siger om frelse. De to sider vil måske ikke besvare dit spørgsmål, men de vil forhåbentlig bekræfte, at arvesynden er noget vås.

top

Pynt nr. 61 Navn: anonym
Tidspunkt: 2012-01-18 15:05:38

Hej
Her lidt materiale, der er en bombe under Pauli Breve:

http://holocaust.nu/religion/kristendom/de-falske-vidner-til-kristi-opstandelse/

Hej

Det har været megen kritik af Paulus gennem årene. Her er f.eks. en oversigt over, hvad nogle af de tidlige kirkefædre mente: Early Church Views on Paul.

Hvis du har god tid, er der en online bog, hvor forfatteren konkluderer, at Paulus' breve blev skrevet i det 2. århundrede af Marcion eller en af hans elever: THE FALSIFIED PAUL, og man kan læse starten af bogen Marcion and Luke-Acts: a defining struggle.

Dit link fokuserer på 1 Korintherne 15,3-11. Her er et langhåret dokument, der argumenterer for, at der er tale om en interpolation: Apocryphal Apparitions: 1 Corinthians 15:3-11 as a Post-Pauline Interpolation.

top

Pynt nr. 86 Navn: H.S.N.
Tidspunkt: 2012-01-10 09:41:42

Jeg har lige læst på en hjemmeside, om noget som skulle være et lægevidenskabelige forsøg, der heder. Indicier der taler for bibelens troværdighed.Det går ud på at bede for kræftsyge patienter(leukæmi),uden at de vidste det. 10 patienter modtog forbøn, 7 levede 3 døde. Det andet hold på 8 patienter modtog ingen forbøn, 2 levede 6 døde. Der var også et forsøg med alkoholiker som faldt ud til fordel for bøn. Nu er jeg af den opfattelse at hverken en eller to forsøg er nogen forsøg, men kan det virkelig være rigtig. Jeg håber du kan finde ud af det. Venlig hilsen H.S.N.

Hej Hans

En hurtig Google-søgning på prayer scientific study leukemia finder som nummer 1 bogen Perspectives on bereavement, der nederst side 153 fortæller om dit studie, der åbenbart er fra 1969.

De 18 børn blev fordelt i 10 og 8 uden forklaring på, hvorfor de ikke bare blev fordelt 9 og 9. Man har heller ikke fordelt efter køn, race alder eller leukæmi-type. De to børn med den mest aggressive leukæmi (acute myelogenous leukemia) havnede i gruppen uden bøn og var (forudsigeligt nok) de første af alle, der døde. Undersøgelsen tager ikke højde for, at dødsrisikoen er størst i de ældste børn, og den tager heller ikke højde for, at børnene fik forskellig lægelig behandling. Til gengæld foreslog "videnskabsmanden", at man skulle tage et af børnene ud af kontrolgruppen (altså dem uden bøn) med den begrundelse, at han var atypisk, fordi han overlevede 11 år.

Forfatteren af bogen konkluderer (i 1979), at "en præcist videnskabeligt, statistisk velfunderet undersøgelse af effekten af bøn er endnu ikke rapporteret". Personligt nøjes jeg med at koncentrere mig om Bibelen. Hvis jeg skulle sætte mig ind i alle de tosserier, religiøse mennesker får tiden til at gå med, kunne jeg hurtigt få nok at lave.

top

Pynt nr. 97 Navn: ficharo
Tidspunkt: 2011-12-29 17:16:48

Så fik jeg da læst nogle af de mange indslag, og svarene herpå.
Jeg griber nu min kjortel for en vandring i "Kongens Have" hvor Jesus (hans lignelser ol.) og jeg slentrer, fordybet, ud af de grusbelagte stier mellem de skønne træer. Vi skændes også lidt, da jeg da også er fanget ind i et forfængeligt ego skjold - li'som mange af de tanketunge skribenter herinde.
MIN kristendom er "religionernes ophør" !
Alt det dersens med Gud ligger uden for min fatteevne, så jeg nyder bare slentreturene med Jesus. Han er en fin fyr !

top

Pynt nr. 2 Navn: ficharo
Tidspunkt: 2011-12-29 16:52:15

Det er min overbevisning, som erklæret kristen, at meget af biblens stof er metaforer.
Eksempelvis julens "guld røgelse og myrra".

Guldet betyder, at jesus på sin livsvandring fik adgang til en udpeget lægestand. guldet er altså et slags "sygesikringskort" Guldet = LEGEMET.

Røgelsen var en indskrivning til de særlige skoler der blev tilbudt Jesus på vejen. Eksempelvis (måske) et besøg i Keopspyramiden.
Altså en slags indskrivning til uddannelse undervejs. Røgelsen = SJÆLEN.

Myrraen var et forpasningsbrev til de mange steder og templer i mellemøsten, som besad visdom. Myrraen = ÅNDEN.

Mtjaa - Det er godt at heksebrændingernes tid er forbi. Ellers var jeg vel nok røget på bålet som kætter´:-)

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste