Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 98 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2013-04-07 10:48:36

Lidt uklarhed i om Paulus:

I Paulus' Rejser: Rejsen til Rom (http://www.biblen.info/Paulus-hjemrejse.htm) skriver du, hvordan Paulus hævder at være romersk borger.

Ganske vist påberåber Paulus sig sit romerske borgerskab, men det betyder jo ikke nødvendigvis at han er født i Rom, var "latiner", eller at han ikke skulle have været jøde.

Indtil kejser Caracalla i 212 erklærede alle frie mænd for romerske borgere, var dette et særligt privilegium, der kunne gives til udvalgte personer uden for Rom. Dette gav ekstra beskyttelse, fordi de så kunne påberåbe sig dom efter romersk lov.
(Bemærk det tilsvarende begreb, "ekstraterritorialitet", som europæiske kolonimagter brugte til at undgå, at deres borgere blev stillet for lokale domstole i eks. Kina i slutningen af det 19. og starten af det 20. århundrede)

Havde Paulus derfor et sådant borgerskab, så giver det god mening, at han forsøgte at bruge det for at undgå en i hans øjne uretfærdig behandling af lokale myndigheder, muligvis i ledtog med hans modstandere i Jerusalem-menigheden.

At Paulus over for kommandanten lægger vægt på, at han ikke bare har købt sig til sit "borgerbrev" demonstrerer blot, at han ikke vil ses som en eller anden "newbie" nouveau riche jøde, der har sjakret sig til sin status (romerne ELSKEDE traditioner, hvorfor de generelt respekterede selv besværlige gamle religioner som jødedommen, se "mos maiorum").

Men jeg synes i øvrigt, at det er spot on, når du skriver, at "Kristendommen, som vi kender den i dag, er i langt højere grad skabt af Paulus end af Jesus."
Man kunne sige, at Paulus var for Jesus og kristendommen, hvad Ray Kroc var for brødrende McDonald og McDonald's-kæden.

Ja, ja. Alt er er muligt. Men først er han en super-jøde: »uddannet grundigt i den fædrene lov ved Gamaliels fødder«, der »som farisæer har levet efter den strengeste retning i vor religion«. Tilsyneladende arbejder han for ypperstepræsten, og hans navn, Saulus, er samme navn som jødernes første konge, Kong Saul.

Så skifter jøden ham og bliver kristen. I sin nye rolle bliver han den største kristne teolog nogensinde.

Så har han lige pludselig været romer fra fødslen af. Det vil sige, at han også var romer, da han lå på Gamaliels fødder, og da han arbejdede for ypperstepræsten. Han var altså i al hemmelighed en del af besættelsesmagten. Gamaliel har næret en slange ved sin fod. Oy. Og han har pludselig et romersk navn, Paulus. Oy oy.

Denne romer er anklaget for at have ført fire "urene" grækere ind i templet, men disse "urene grækere" var bevisligt rene jøder, hvad Jakob og resten af de kristne vil kunne bevidne. Hvis ikke alle apostlene lige pludselig var forsvundet fra historien.

Alligevel bruger Paulus sin ret som barnefødt romer til at indklage sin sag til kejseren. Det vil sige, at han skal vente flere år på at komme til Rom, hvor Kejser Nero (som de kristne elsker at hade) skal afgøre, hvad straffen skal være for en jødisk romer, der har ført fire jødiske jøder ind i det jødiske tempel.

Alting er er muligt, men jeg forstår, hvorfor forfatteren til sidst vælger at afbryde historien uden nogen afslutning.

top

Pynt nr. 74 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2013-04-06 13:01:31

Judas-problemer.
Måske en ide til et nyt opslag her på siden?

En klassiker for drillesyge ateister og andre, der ikke tror på bibelsk ufejlbarlighed, er at spørge: "Hvordan døde Judas?"

Matthæus (27:3-10) siger klart, at Judas hængte sig, mens Apostlenes Gerninger (1:15-20) mener, at "han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud".

"Løsningen" for ufejlbarlighedsbrigaden bliver så at hævde, at Judas først hængte sig (selvom om AG intet nævner om dette) for derefter at sprænges (selvom Matthæus ikke nævner det).
I den rigtigt "fine og udvidede" version bliver logikken, at Lukas ("traditionelt" regnet for AGs forfatter) jo var læge og som interesseret i anatomi derfor inkluderede "blod & indvolde"-versionen i AG, mens Matthæus jo bare var en lægmand.
(Rent bortset fra at disse "facts" om både forfattere og disses biografier er rene og skære kristne legender...)

Men ser vi på de to versioner bliver det meget klart, at der ud over dødsscenen er tale om to ganske forskellige versioner:

Matthæus (27:3-10):
"Da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, angrede han og bragte de tredive sølvpenge tilbage til ypperstepræsterne og de ældste og sagde: »Jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod.« Men de svarede: »Hvad kommer det os ved? Det bliver din sag.« Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde: »Det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge.« De traf da den beslutning at købe Pottemagermarken for pengene til gravplads for fremmede. Derfor hedder den mark den dag i dag Blodager. Da opfyldtes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger: »Og de tog de tredive sølvpenge, den pris, han blev vurderet til, han der blev vurderet, af Israels børn, og de gav dem for Pottemagermarken, sådan som Herren havde befalet mig.«"

Her har vi altså en version, hvor Judas fortryder sit forræderi, smider sine blodpenge (specifikt 30 sølvpenge) retur til tempelpræsterne og hænger sig. Derefter diskuterer præsterne hvad de skal stille op med pengene, køber Pottemagermarken og opfylder dermed en profeti fra Jeremias.

Derimod har Apostlenes Gerninger (1:15-20) et noget andet forløb:
"I de dage rejste Peter sig i kredsen af brødre – der var samlet en skare på omkring et hundrede og tyve – og han sagde: »Brødre! Det skriftord måtte gå i opfyldelse, som Helligånden gennem Davids mund forud har sagt om Judas, der viste vej for dem, som anholdt Jesus. For Judas regnedes med til os og havde fået sin lod i denne tjeneste. Han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud. Og det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så at den mark på deres sprog blev kaldt Hakeldama, det vil sige Blodmarken. For i Salmernes Bog står der skrevet:
Hans bolig skal blive øde,
ingen skal bo i den,
og:
En anden skal overtage hans embede."

Her køber Judas åbenlyst selv en udefineret mark for blodpengene (her et uspecificeret beløb), vader ud i den, falder og splatter ud (i sig selv et noget usandsynligt scenarie), og opfylder dermed en helt anden profeti fra Salmernes Bog.

Det skaber yderligere problemer, bortset fra dødsmetoden:
Fortrød Judas sit forræderi? (Hvis ja, hvorfor nævner AG det så ikke?)
Kastede Judas pengene retur? (ibid.)
Hvornår døde Judas? (Før eller efter købet af marken?)
Hvad blev købt? (Pottemagermarken eller en udefineret mark?)
Hvem købte dette stykke fast ejendom? (Judas eller præsterne?)
Hvilken profeti blev opfyldt?

Men med vanlig behjælpelighed bliver ufejlbarlighedssvaret, at når der i AG står, at Judas købte marken, så betyder det "i virkeligheden", at det var "Judas's penge" (via tempelpræsterne), der gjorde det...

Ja, altså bortset fra, at det er lidt besynderligt, at Judas skulle benytte sig af sådan en mellemhandler, og at AG skulle undlade at nævne det.
Desuden indikerer Matthæus jo, at Judas allerede var død, da Pottemagermarken blev købt, mens AG derimod klart har ham i live, da han jo ellers ikke ville kunne gå ud i sin nye mark og splatte ud.

Og hvorfor hulen Matthæus skulle specificere, at der var tale om Pottemagermarken, men undlade at nævne, at det også var dér Judas døde (som det sker i AG), er tilsvarende mystisk.

Konklusion (apologetisk): Med penge han havde kastet retur og beholdt, købte Judas sig en (Pottemager?)mark med tempelpræsterne som mellemmænd, hvor han allerede havde hængt sig, og derefter gik han ud i den og eksploderede, hvorved han opfyldte to forskellige profetier...
Hermed er det klart, at der ikke er nogen selvmodsigelser i biblen og at den er ufejlbarlig...

Konklusion (ikke-apologetisk): Her får vi to forskellige historier, der dels skal forklare Judas's død, men især hvordan "Blodageren" fik sit navn og knytte et tilsyneladende velkendt geografisk navn til Jesus-historien og Jesus til Det Gamle Testamente. Hvorvidt én eller ingen af disse historier passer er umuligt at sige, men der er klart tale om to forskellige historier.

Judas Hej Morten

Egentlig er der ikke så meget at skrive om Judas. Som jeg skriver i mit svar til Christian, er Judas et glimrende navn for en forbryder, der repræsenterer alle jøderne, og som opfylder profetien i Amos 2,4-6.

Selvmodsigelsen med Judas er klassisk. Jeg har overvejet at lave en sektion med selvmodsigelser, men den slags bliver hurtigt kedeligt. Jeg vil dog lige kommentere det pudsige i, at præsterne nægter at modtage pengene, fordi de er "blodpenge". Var det ikke dem selv, der gav pengene til Judas i første omgang?

På dette billede fra galleriet vælter Judas's indvolde ud, allerede mens han hænger i træet.

top

Pynt nr. 89 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2013-04-06 10:58:34

Hej Klaus.

Det var da et fantastisk verdenssyn du giver udtryk for. En slags Matrix "There is no spoon" møder Jahve. Med din logik så kan verden jo være blevet skabt i onsdags og alle indikationer der strider mod dette være skabt af en almægtig Gud, der åbenbart også er en værre spasmager.

Den amerikanske komiker Lewis Black formulerede det sådan her ift. kristne kreationisters brug af tilsvarende argumenter om evolution og fossiler som værende "Satans værk":
"Tilsyneladende er Satan ligesom Grimm E Ulv, bortset fra at han er ond og han har en fabrik, hvor han laver fossiler. Og så sender han hver dag sine undersåtter ud for at sprede fossiler med det formål at forvirre min lille jødiske hjerne" (http://www.youtube.com/watch?v=w0gAcbAGPH4)

Det er den samme absurde kosmiske konspirationsteori/practical joke med Gud som bagmand, som man bliver nødt til at sætte i stedet for logik, empiri og analyse, hvis man tager konsekvensen af dit "Jamen Gud kan alt"-verdenssyn.

Hvis det er at være kristen, så takker jeg de ikke-eksterende guder for at være ateist...

PS. Det er lidt morsomt at se sådan en Gud-baseret hyperrelativisme brugt af religiøse mennesker, der ellers buldrer mod relativisme, når den altså strider mod deres opfattelser af "traditionel" moral og dyder (eks. accept af homoseksualitet eller abort).

PPS. Denne kommentar er skrevet med forbehold for, at du i virkeligheden enten er en "troll" (http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)) eller en "Poe" (http://en.wikipedia.org/wiki/Poe%27s_Law).

top

Pynt nr. 27 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-04-02 09:33:59

Hej Klaus

Det er ikke rigtigt, hvad du siger.. eller...øhm...

Afsnittet, der starter med "I følge biblen er Gud nemlig almægtig." er en lang, logisk begrundelse for, at bibelen ikke behøver at være logisk, fordi gud har skabt logikken, endende med, at man ikke kan "modbevise" biblen med logik. Det forhold er vel så ikke begrænset til bibelen), men til alting - gud har jo skabt alting (men alså ikke logikken for at vi skal bruge den). Herefter lever vi så i en verden, hvor adskillelsen mellem sandt og falsk er ophævet. Vores verden har herefterdags alle de egenskaber, den ikke har.

Mvh.

top

Pynt nr. 5 Navn: Klaus
Tidspunkt: 2013-04-01 13:06:39

Hej hvem end der ejer siden
Det er mærkeligt så mange diskusioner der kan være i en gæstebog. Men jeg vil bare skrive en hilsen og en bemærkning til siden. Det glæder mig oprigtigt at der er en der kan udfordre alle de smålige kristne der ikke kan tåle provokation og det skal du have tak for. Det skal lige siges at jeg selv er kristen og så vidt jeg kan se har både du og de diskuterende kristne glemt en vigtig pointe.

I følge biblen er Gud nemlig almægtig. Så hvis jeg må komme med et forslag til din lille side så synes jeg du skal tilføje et kapitel om hvorfor din tolknig og bibelforståelse er rigtig når nu biblen kan tolkes på et uendeligt antal måder. Og jeg ved at du måske mener at din mening er den eneste logiske mening, men husk at det er ikke meningen at man skal forstå biblen eller at biblen skal være logisk for Gud har skabt logik og Han kan bryde den og gøre hvad Han vil uanset om du forstår det eller ej. Du kan forresten heller ikke bruge fysiske beviser som historiske dokumenter og lignende for intet af det er jo en begrænsning for en almægtig Gud. Han har jo skabt den fysiske verden og er hævet over dens regler. Det betyder at hverken fysiske eller logiske beviser er gyldige. Så hvis du kan komme med et bevis der hverken er af den tænkt eller fysiskt så har du ret i din tolkning ellers spilder du tiden.

Men bortset fra den mangel er din side ganske god. Det er en god samling af værktøjer som du kan være sikker på jeg vil bruge. Og så styrker den da også ens tro. Du giver nemlig et godt indblik i hvordan det er at være ateist og så vil jeg da meget hellere være kristen.

Hej Klaus

Almægtighed er et farligt våben i ukyndige hænder.

Hvis Gud er almægtig, så er det jo ham, der får mig til at skrive, som jeg gør. Det er ham, der har sat det hele i gang (first cause), og alt, hvad der siden sker, er en del af hans store plan. Eventuelle klager over min side må derfor henvises til Gud, for det hele er hans skyld. Ja, faktisk er der tale om en ren tilståelsessag (Amos 3,5-7, Esajas 45,7, Klagesangene 3,38, 2 Mosebog 4,11, 5 Mosebog 32,39).

Amos 3,5: Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt? Klapper en fælde i, hvis der ikke er fangst?
Amos 3,6: Mon der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdede? Mon der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det?
Amos 3,7: Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.
Esajas 45,7: Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette.
Klagesangene 3,38: Udgår ulykke og lykke ikke af den Højestes mund?
2 Mosebog 4,11: Da sagde Herren til ham: "Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren?
5 Mosebog 32,39: Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig; det er mig, der dræber og gør levende, har jeg knust, er det mig, der læger; ingen kan rive nogen ud af min hånd.

Måske er Bibelen skrevet af en almægtig djævel for at narre dig? Eller måske er den skrevet af den almægtige Allah eller den almægtige Krishnah?

Måske har den almægtige Gud skabt hele verden — som den er — i forgårs? Det vil sige, at hele jordens fortid med dinosaurusskeletter, rullesten, rav, forstenede søpindsvin, Margrethe Vestager og min hjemmeside er en del af selve Guds Skabelse.

Måske er du død eller sover, og imens drømmer du bare, at du læser dette?

Måske er du bare en hjerne i et kar, der tror, at dine elektroder er øjne og fingre?

Måske er det PET, der kommer psykofarmaka i dit drikkevand, så du ser fejl, hvor der ingen er?

Måske er vi ovre i noget narcissistisk selvprojektion, hvor du tillægger min hjemmeside nogle fejl, der i virkeligheden hidrører fra uforløste, traumatiske oplevelser i barndommen, hvor du så din egen mor ryge en cigar nøgen?

Måske er du bare et computerprogram med kunstig intelligens, der er programmeret til at tro, du har fundet mangler på min hjemmeside?

Måske er der slet ingen ske, Nemo?

Er du iøvrigt helt sikker på, at der virkelig mangler en vigtig pointe på min hjemmeside? Måske er det bare den almægtige Gud, der har narret dig til at tro sådan (1 Kongebog 22,21-23, 2 Thessaloniker 2,11-12). Mon ikke det er den almægtige Gud, der har forhærdet din ånd og gjort dit hjerte hårdt (5 Mosebog 2,30, Romerne 9,18)?

Jeg er i al fald helt sikker på, at der ikke mangler nogle pointer nogen steder.

Det ved Gud, der ikke gør.

5 Mosebog 2,30: Men kong Sihon i Heshbon ville ikke lade os drage igennem sit land, for Herren din Gud havde forhærdet hans ånd og gjort hans hjerte hårdt for at give ham og hans land i din magt, som det er i dag.
Romerne 9,18: Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.
1 Kongebog 22,21: Men så trådte en ånd frem, stillede sig foran Herren og sagde: Jeg vil lokke ham! Da Herren spurgte ham hvordan,
1 Kongebog 22,22: svarede han: Jeg vil gå ud og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter. Herren sagde: Du er i stand til at lokke ham, gå ud og gør det!
1 Kongebog 22,23: Altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på alle dine profeter her, for Herren truer dig med ulykke."
2 Thessaloniker 2,11: Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
2 Thessaloniker 2,12: for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

top

Pynt nr. 54 Navn: florett
Tidspunkt: 2013-04-01 11:49:03

Nu har jeg tilbragt Påsken sammen med min PINSEfamilie. De har, som så mange gange før, med salige øjne prøvet at forklare mig, hvorfor Jesus med sin bestialske henrettelse, påtog sig menneskers syn. Jeg kan bare ikke forstå de forklaringer jeg får. 3 milliader kan, men jeg kan ikke. jeg har været på hellige hjemmesider, men kan stadig ikke forstå logikken i deres forklaring. Det irriterer mig. Kan der være noget galt med mig? Fået testet min IQ, som viste at min fatteevne var der ikke noget galt med, tværtimod (IQ 148).
Når man ser dit omfattende værk her på hjemmesiden og dit kendskab til kristendommen, regner jeg med at du måske kan forklare, hvorfor en sadistisk henrettelse af Jesus kan frelse menneskeneheden for deres synder. evt hvorfor en naturlig død ikke var nok.

Hej florett

Hvad glæde har vi af, at Jesus døde? Det er lige præcis det spørgsmål, man ikke rigtigt får noget svar på ved at læse Bibelen.

Efter at have tænkt over tingene et par hundrede år, opfandt de kristne Arvesynden, og det er lige præcis dette latterlige dogme, der gjorde, at jeg i sin tid begyndte at kigge i, hvad Bibelen i grunden sagde. Se evt. de tidligere poster her i gæstebogen fra Per og Nadia.

I stedet for at gentage disse gamle poster vil jeg henvise til denne artikel på BBC's hjemmeside: Why did Jesus die?. Det gode ved denne side er, at den sammenligner de mange (modstridende) fortolkninger, der er mellem de forskellige bøger i Bibelen og mellem de forskellige kristne.

Men denne artikel når (naturligvis) ikke hele vejen rundt. Den fokuserer på de arter af kristendommen, der vandt slagsmålene i de første par århundreder e.v.t. Nogle af de tidlige kristne var f.eks. ebionitter, der mente, at Jesus havde været et almindeligt menneske, der var blevet Guds søn som belønning for sine gerninger. I disse varianter af kristendommen frelser Jesus altså ikke ved sin egen død som sådan. Hans fortjeneste ligger i at vise os vejen til frelsen og ved at være et eksempel på, hvordan man gør Gud glad.

Rigtigt mange af de gamle kristne sekter var gnostiske. For gnostikerne var der mange guder, og den Gud, der havde skabt vores verden, var den ondeste og mest inkompetente af dem alle. Den verden, han havde skabt, var et fængsel for vores udødelige sjæle, men den rette viden, gnosis, kunne befri de troende, så de kunne stige til et højere plan og selv blive guddommelige. I disse varianter af kristendommen redder Jesus altså ikke verden ved at dø, men ved at komme med den hemmelige viden, der kan befri os fra vores køds fængsel. Som Paulus' skrev: »Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme?« (Romerne 7,24).

Det ser man f.eks. i Enochs bog, hvor hovedpersonen stiger ned gennem flere sfærer og enten "påtager sig kød" eller får "køds lignelse". Denne nedstigning ser vi også i Paulus: Han møder sin ånde-Jesus ude af kroppen i den tredje himmel. Hans Jesus blev ikke født: han "havde guds skikkelse", men "tømte sig selv", tog en skikkelse af en slave og blev "lavet" lig et menneske (Filipperne 2,6-7). Jesus bliver korsfæstet af »denne verdens herskere« og »ham, som hersker over luftens rige« (Efeserne 2,2).

Efeserne 2,2: som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn.
Filipperne 2,6: han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,
Filipperne 2,7: men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske,

Se evt. mit tidligere svar til Hans om Paulus' infantile Harry Potter-univers, og se hvad Bibelen siger om frelse.

Så det korte svar er: Der er ikke noget svar.

top

Pynt nr. 38 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2013-03-29 20:18:09

Et opklarende spørgsmål om Den Mystiske Stjerne (nej, ikke den fra Tintin):

I artiklen om "De Hellige Tre Konger" (http://www.biblen.info/Hellig-tre-konger.htm) står der at:
"magikerne i øst »magoi apo anatolôn« havde set stjernen i øst »astera en tê anatolê«. Anatolôn, anatolê. Øst, øst."
Men kan man deraf udlede om STJERNEN stod i øst, eller disse "magoi" blot BEFANDT SIG i øst, da de så stjernen?
(Dvs. kan man af den græske tekst/grammatik se om det var stjernen, magoi eller dem alle sammen, der befandt sig i øst?)

Og så noget der snarere er en kommentar end et spørgsmål:
Der kan vel godt være forskel på "magoi", og dermed grund til forskellige oversættelser.
Flere har fremhævet de påfaldende ligheder med de zoroastiske præster (eng.: "magi")*. De var netop stjernetydere/astrologer og havde deres kerneland i Persien (idag Iran), øst for Judæa. Alternativt var der ligeledes en veldokumenteret astrologisk tradition i Mesopotamien (idag Iraq og også øst for Judæa), der allerede var århundreder gammel omkring år 0.

De virker i hvert fald som om Matthæus's "magoi" var noget forskellige fra en senere "magus" som eks. Simon Magus, der helt sikkert IKKE var zoroastisk stjernekigger.

Ikke at det nødvendigvis gør den konkrete forskel i oversættelse specielt meget bedre (Bibelselskabet vil nok helst ikke have "hedenske" præster vandrende rundt i deres historie...), men det giver i hvert fald en rimelig grund til at magus/magoi KAN oversættes forskelligt, da det bruges om temmeligt forskellige personer.
Desuden findes jo også idag eksempler på at det samme ord kan betyde vidt forskellige ting alt efter sammenhængen.

*Som der også står i faktaboksen i "De Hellige Tre Konger" er netop disse zoroastiske præster oprindelsen til ordet "magus"/"magoi".
Skiftet fra magi til magoi vel i grunden et tidligt eksempel på hvad der på engelsk hedder et "genericized trademark" (på dansk det mere uheldige "degenererede varemærke"), hvor eksempelvis linoleum eller yo-yo går fra at betegne éet specielt varemærke til en generel produkt-kategori. Her går magi så fra at betegne éen religions særlig kaste af præster til en generel betegnelse for (muligvis eksotiske) "kloge mænd" parallelt til "kloge koner" (læs: hekse).
Dette er også et praktisk eksempel på hvordan hvad vi i dag ville kalde viden(skab), magi og religion gennem det meste af historien har været éet fedt (jf. oldægyptiske sygdomskure med både medicin, bøn og magiske amuletter).

PS. Den mere "hippe" version kaldet "Bibelen på hverdagsdansk" har minsandten skippet både "vise mænd", "magikere" og "hellige konger" og i stedet valgt at kalde dem "stjernetydere". Men det er så heller ikke Bibelselskabet, der står bag denne version.

Hej Morten

Tak for kommentarerne. Med hensyn til græsk grammatik må jeg straks indrømme, at min viden er begrænset til det, jeg kan få ud af en konkordans. Min egen vurdering er, at "en tê anatolê" rent grammatisk er præcis lige så tvetydigt på græsk som på dansk.

Hvis man sammenligner flere oversættelser med konkordansen, kan man se, at de tre forrige danske oversættelser og King James har valgt »vi have set hans Stjerne i Østen«. Derimod nærmer Jehovas Vidner sig den fortolkning, du lægger op til, ved at tilføje ordene "da vi var": »vi har set hans stjerne da vi var i Østen«

Jeg vil dog stadig mene, at den anden fortolkning "vi har set stjernen stå over Jerusalem, da vi selv var i Østen" er langt ude — både på græsk og dansk. Dels inviterer den jo til misforståelse (hvis det havde været det, de vise mænd mente), dels havde det været mere logisk at sige "fra Østen" istedet for "i Østen".

For det tredje står der ikke noget om, at stjernen stod fast på dette tidspunkt. Tværtimod skriver Bibelselskabet i 1992-oversættelsen: »vi har set hans stjerne gå op«. Som jeg skriver, kan man oversætte "anatole" både til "øst" og til "at stige", og det gør ikke den store forskel (for normale stjerner), eftersom stjernerne stiger op i øst.

For det fjerde står der ikke nogen steder noget om, at Herodes eller andre af Jerusalems indbyggere skulle have set stjernen. Bemærk teksten:

Matthæus 2,9 Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var.

Stjernen som de havde set, gik foran dem. Det er først, efter at stjernen telepatisk opdager, at Herodes har sendt vismændene til Betlehem, at den afviger fra normale stjerner og stiller sig over Betlehem.

 

Med hensyn til "magoi" er der naturligvis mange slags troldmænd, men det ændrer ikke ved, at ordet for "vise mænd" i Matthæus kapitel 2 og "troldmand" i Apostlenes Gerninger er det samme ord. Som jeg skriver: »det er ren politik, at Bibelselskabet ikke kalder de vise mænd for troldmænd, og ikke kalder Simon Magus og Barjesus for vise mænd«.

Ja, de vise mænd har formentlig været stjernetydere. Jehovas Vidner oversætter "magoi" i Matthæus kapitel 2 til "astrologer" (jeg har lagt deres oversættelse ind i konkordansen).

top

Pynt nr. 10 Navn: hansogellen@bbsyd.dk
Tidspunkt: 2013-03-24 10:02:30

En mand spørger.Videnskab DK.Hvor er beviset for at Jesus har levet,de giver så spørgsmålet videre til religionshistoriker Lars K.Bruun, som forklarer,at Josefus to steder i sine værker omtaler Jesus.De bragte foran dem broderen til Jesus,ham de kaldte Kristus,hvis navn var Jakob.Et andet sted i bogen skriver Josefus om henrettelsen af Jesus på ordre fra Pontius Pilatus.En anden kilde Lars K.Bruun nævner er Tactius der skriver at de kristne havde en figur de bad til,som hed Kristus,der blev henrettet på ordre fra Pontius Pilatus.Lars K.Bruun skriver så,vi har her to kilder,der begge nævner en profet ved navn Jesus.Og skriver,det peger på at der er noget om snakken.Kan der være noget om det.Jeg har ellers læst på jeres hjemmeside at det Josefus skriver on Jesus er et falsum,men er det han her skriver om,noget andet.Hvis du vil kan du selv gå ind på hjemmesiden,og skrive,har Jesus levet,hvor du kan se hele referatet.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Det må være denne artikel: Hvor er beviset for, at Jesus har levet?

Artiklen virker da forholdsvis sober. Lars K. Bruun gør opmærksom på, at Josephus' tekst er blevet grundigt forfalsket: »Der er dog ét problem med Josefus’ tekst. Den er gennem tiden blevet overleveret af kristne forfattere, der muligvis har føjet noget til hist og her. Nogen har blandt andet skrevet, at Jesus var Messias, og at han blev levende igen, efter han var blevet slået ihjel. Det er nok en kristen fortolkning, der er kommet til siden hen af de kristne forfattere«.

Det der skiller os er, at jeg ikke mener, det er muligt at vurdere hvert enkelt ord og afgøre, hvilke der er falske og hvilke der er ægte. Som jeg skriver: Kan Man Udtrække en Sand Kerne?

Med hensyn til Tacitus ser det ud til, at Lars K. Bruun roder ham sammen med Plinius den Yngre. Tacitus skriver ikke, at »de kristne havde en figur, de tilbad, som hed Kristus«. Han skriver bare, at de havde deres navn efter Kristus.

Indtil videre har jeg skrevet tre sider om Josephus og Jesus, en side om Josephus og Jakob og en side om Tacitus. Der kunne sagtens skrives mere: Der er kommet en peer-reviewed artikel af Dr. Richard Carrier, der viser, at vi ikke kan bruge Origenes som vidne til Josephus' omtale af Jakob. Jeg skal også have skrevet, at Tacitus skriver "Chrestus", hvilket skulle ramme en pæl gennem påstanden om, at han har læst i de officielle, romerske arkiver.

Man kunne skrive om det for evigt, og det har jeg også tænkt mig at gøre. Men jeg kan ikke garantere for, at religionshistorikerne fra Institut for Regionale og Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet vil læse det.

top

Pynt nr. 87 Navn: Hans
Tidspunkt: 2013-03-18 17:49:39

2012 den 3-11 kl.9,40. Spurgte jeg om noget vedrørende Daniels bog,og det var,at Daniel selv kunne have spurgt Jeremias der selv var med i Babylon,om hvor længe de skulle holde ud,men Jehovas Vidner påstår at Jeremias slet ikke var i Babylon på den tid.Du skrev så tilbage at(det må jeg se at få rettet).Jeg kan ikke se du har rettet det, har du glemt det.Jeg gør bare opmærksom på det for god ordens skyld.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg har rettet det for længst, men det er åbenbart lykkedes mig at gøre det så diskret, at du ikke har bemærket det. :-)

Jeg skriver: »Hvis der var lidt logik i historien, kunne Daniel jo bare have spurgt Jeremias selv, men sådan fungerer religion ikke«. Der står ikke, at Jeremias var med i Babylon. Man kan jo spørge ved at sende et brev, en engel eller en delegation; en af profeterne kunne få en åbenbaring; eller den ene profet kunne besøge den anden.

top

Pynt nr. 47 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-03-08 12:34:08

Sorry!
Du har ret - det var ikke din formulering.

Men hvad tænker du om mit indlæg?
Christian

Hej Christian

jeg tænker ikke noget. Jeg holder bare fast i, det jeg altid har sagt: Johannes Åbenbaring er den mest stinkende kedelige rodebutik.

top

Pynt nr. 64 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-03-06 21:22:08

Hej Sideejer
Jeg har læst din bemærkning om, at jeg udelukkende henviser til mig selv. Well det er korrekt at jeg har gjort det i det jeg har skrevet om åbenbaringen indtil nu. Jeg har udfoldet det lidt nærmere i det sidste indlæg på http://evangelietogtjenesten.blogspot.dk/2013/03/johannes-abenbaring-fortlleteknink.html Jeg mener ikke selv det er rent selv-referende...

Christian

Hej Christian

Jeg har ikke skrevet noget om, at du udelukkende henviser til dig selv. Du tænker formentlig på IAM's indlæg her i gæstebogen.

Til gengæld bemærker jeg, at 16 af indlæggene på din blog er "tagged" med "biblen.info". Det er faktisk det emne, du har brugt mest tid på. Jeg er større end Jesus. Sej 70'er rock

top

Pynt nr. 37 Navn: Elsebeth Nilsson
Tidspunkt: 2013-02-27 22:35:43

Til den anonyme gæstebogsforfatter.
Jeg må i dine argumenter give dig ret et langt stykke hen ad vejen, og jeg synes, at du gør et HAMMERGODT arbejde.
Mvh
EN
(en kristen)

top

Pynt nr. 22 Navn: Elsebeth Nilsson
Tidspunkt: 2013-02-22 21:50:57

En tid siden, at jeg har været her på sitet, og også en tid siden, at jeg har haft besøg af Jehovas Vidner; det var dejlige mennesker, og jeg var aldrig enig med dem (og omvendt).
Den anonyme gæstebogsudgiver skriver, at han/hun også besøger kristne websites.
Nedenstående link kan måske inspirere til ny læsning?
Har lige genlæst C.S. Lewis: "Fra Djævelens Blækhus"...
Læs den for fornøjelsens skyld. Jeg forsøger ikke at omvende nogen.

http://www.forfatterweb.dk/oversigt/lewis00/lewis03

Hej Elsebeth

Det er rigtigt, at jeg ofte besøger kristne hjemmesider. Hvis du vil vide alt om, hvorfor katolikker er galt på den, skal du bare besøge en lutheransk hjemmeside, og hvis du vil vide, hvorfor lutheranere er helt afsporede, så tjek en baptist-hjemmeside. Til gengæld er alle tre gode til at fortælle dig, hvorfor Jehovas Vidner og mormoner er skruptossede (magisk undertøj! pfft!).

Hvis du vil vide, hvad der er galt med kristendommen i det hele taget, kan du bruge muslimske og jødiske hjemmesider, bortset fra, at de muslimske hjemmesider, jeg har tjekket, ærlig talt har været for dårlige. F.eks. bygger min tabel over selvmodsigelser om genopstandelsen på en tilsvarende tabel af Rabbi Tovia Singer.

Min oversigt over forskelle på Textus Receptus og den aleksandrinske tekst bygger på utallige kristne sider som f.eks. denne her. Jeg kunne bare sætte mig ned og sammenligne de to tekster (og det har jeg da også gjort), men for at vurdere, hvilke af de 6.000 forfalskninger, der rent faktisk betyder noget, er det bedst at opsøge kristne hjemmesider, hvor gode kristne mennesker er chokerede over de nye "sataniske" bibeloversættelser.

top

Pynt nr. 11 Navn: LeifMller
Tidspunkt: 2013-02-18 00:06:15

Ja, det er den rigtige video.
Du har selvfølgelig ret; jeg har bare i årevis spekuleret på, hvordan noget stjernelignende kunne opfattes som pegende på et bestemt sted og nu hvor jeg lige havde brugt et par dage på dit site, viste der sig pludselig noget, der kunne ligne en mulighed.
Men åbenbaringer er jo ikke altid pålidelige.

Hej Leif

Personligt er jeg overbevist om, at Matthæus har ladet sig inspirere af Halleys komet, der stod stille over Jerusalem lige inden krigen mod romerne — d.v.s. ikke dengang Matthæusevangeliet foregår, men relativt kort tid, før Matthæus skrev sin historie.

Det besvarer selvfølgelig ikke, hvordan en stjerne/komet kan stå over en bestemt by, men det er faktisk det, Josephus skriver: Saaledes for Exempel, da der over Byen viste sig en Stjærne, som lignede et Sværd. Det var en Komet, som holdt sig et helt Aar.

top

Pynt nr. 79 Navn: LeifMller
Tidspunkt: 2013-02-16 06:32:10

Jeg har lige haft en åbenbaring.
Det drejer sig om stjernen over Betlehem.
Jeg har altid undret mig over hvordan en stjerne (incl. kometer) kunne pege på noget bestemt sted.
Det er lidt ligesom den der sti i Spanien, der er helt speciel fordi den er lige lodret under mælkevejen - det jar jeg selv set i TV.
Men i dag så jeg et videoklip fra DMI, som viste en ildkugle over Ural; sådan en ildkugle ligner en stjerne, den har noget, der ligner et sværd hæftet på sig og den kan tydeligvis pege på et bestemt sted.
Så hvis en sådan forekom, evt. sammen med en komet eller en supernova, som skulle have vist sig 7 b.c. kunne det måske forklare Betlehemsstjernen.

Hej Leif

Jeg går ud fra, at du tænker på denne video.

Meteorer, der rammer jorden er både flotte og uhyggelige, men det er ikke et sådant naturfænomen, Matthæus beskriver. Der står jo ikke, at alle indbyggerne i Betlehem skulle på skadestuen og behandles for snitsår efter et meteornedslag. Der står heller ikke noget om gennembrud af lydmuren eller trykbølger — omstændigheder som vidnerne helt sikkert ville have husket.

Matthæus fortæller, at de vise mænd fra Østerland så stjernen i øst — det vil sige øst for Østerland. Dér har den åbenbart stået i op til to år, mens vismændene fik stablet en karavane på benene og rejste til Jerusalem.

Det var først, efter at Kong Herodes havde sendt vismændene til Betlehem, at stjernen skyndte sig fra det østlige Østerland hen til Betlehem. Tydeligvis stod stjernen i telepatisk kontakt med vismændene.

Derefter skriver Matthæus, at stjernen »stod stille over det sted, hvor barnet var« (Matthæus 2,9). Han skriver ikke, at den hamrede ned i hytten med 54.000 kilometer i timen. Det ville ellers have sparet Kong Herodes' mænd for en masse arbejde.

Til sidst vil jeg finde om, at Matthæus er den mest fantasifulde af de fire evangelister (for nu at sige det pænt). Der er ingen andre af Biblens forfattere, der har hørt om Matthæus' stjerne. Tværtimod insisterer Lukas på, at Jesus først blev født 10 år senere.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste