Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 41 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-01-31 14:57:27

På forsiden af hjemmesiden påstås: ”Hvis Bibelen er fundamentet for kristendommen, …”. Udsagnet fremføres som en udokumenteret påstand. Er Bibelen fundamentet for kristendommen? Hvor står det? Siger de kristne selv det? Paven? Ja – hvem?
Lidt længere nede hedder det så: ”Det bedste argument mod kristendommen er Bibelen selv”. Hvad nu hvis Bibelen ikke er fundamentet for kristendommen? I så fald falder alle argumenter på denne hjemme siden på gulvet eller hvad?

Hej Armin

Det sagde Jesus. Han var ret entydig, når han fortalte, at skriften består indtil Jordens Undergang:

Matthæus 5,18 Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Matthæus 5,19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.

Lukas 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Johannes 10,35 Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til - og Skriften kan ikke rokkes -

Åbenbaringen 22,18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,
Åbenbaringen 22,19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Nogle folk ignorerer Bibelen og følger deres egne traditioner. Dem har Jesus et navn for: Farisæere.

Matthæus 15,3 Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?

Matthæus 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Du kan selvfølgelig også satse på at få dine egne åbenbaringer, ligesom Paulus engang gjorde. Det hedder montanisme. Den slags har der været dødsstraf for i Kirken i næsten 2.000 år. Hvis du vælger dén retning, så forvent et bank på døren, når du mindst venter det.

top

Pynt nr. 49 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-23 06:25:35

Lad mig starte med at skrive, at hele det gamle testamente peger på Jesus.

Jesus er Ordet, Sandheden, Vejen og Livet.
Biblen siger at Alle har syndet og selv en løgn er nok.
Og Alle som påkalder Herrens navn skal blive frelst.
Act 16:30 And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?
Act 16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Joh 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Joh 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

Og vi frelses fra dette herunder.
Rev 20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
Rev 20:15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

Biblen fortæller at Lucifer var lovsangsleder I himmelen, inden han blev kastet ud.

Eze 28:12 Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord GOD; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.
Eze 28:13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.
Eze 28:14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.
Eze 28:15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.
Eze 28:16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.
Eze 28:17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.

Og det er jo også det der fortælles i Job 38:7 det var tiden da alle Guds sønner priste Ham.

Jesus er også fuldstændig sand når han i Revelation 22:16 siger Morning star i ental da Lucifer ikke er der mere. På grund af hans hovmodighed.

King James Biblen har igen ret når den ikke bruger Ordet HALLELUJAH men ALLELUIA.

http://www.kingjamesbibleonline.org/search.php?hs=1&q=Hallelujah

You searched for
"HALLELUJAH" in the KJV Bible
'HALLELUJAH' in the Bible
... No direct matches for your keyword exist in the King James Bible.
Herunder er der lavet Bibel sammenligninger mellem King James 1769 og Dansk fra 1933

Rev 19:1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:
Rev 19:1 Derefter hørte jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.

Rev 19:2 For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand.
Rev 19:2 Thi sande og retfærdige ere hans Domme, at han har dømt den store Skøge, som fordærvede Jorden med sin Utugt, og krævet sine Tjeneres Blod af hendes Hånd.

Rev 19:3 And again they said, Alleluia. And her smoke rose up for ever and ever.
Rev 19:3 Og de sagde anden Gang: Halleluja! og Røgen fra hende opstiger i Evighedernes Evigheder.

Rev 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia.
Rev 19:4 Og de fire og tyve Ældste og de fire levende Væsener faldt ned eg tilbade Gud, som sad på Tronen, og de sagde: Amen! Halleluja!

Rev 19:5 And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.
Rev 19:5 Og en Røst udgik fra Tronen og sagde: Lover vor Gud, alle hans Tjenere, I, som frygte ham, de små og de store!

Rev 19:6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
Rev 19:6 Og jeg hørte som en Røst af en stor Skare og som en Lyd af mange Vande og, som en Lyd af stærke Tordener, der sagde: Halleluja! thi Herren, Gud, den almægtige, har tiltrådt Kongedømmet.

Slut herfra - The End

Hej Morten

top

Pynt nr. 15 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-22 18:09:47

Hvem var det nu lige som blev kastet ud af himmelen. Var det Jesus eller Lucifer?

Jeg er overbevist om at Gud Ord er uden fejl, og hvis jeg læser rigtigt, har alle foruden King James ramt forkert, vedr. hvem der er MORGENSTJERNEN.
Hvorfor mon?

ORDFORKLARING FRA STRONG H1966
הֵילֵל
hêylêl
hay-lale'
From H1984 (in the sense of brightness); the morning star: - lucifer.

King James 1769 - Isaiah 14:12
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
King James 1769 Revelation - 22:16
I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

Luther 1912 (tysk) Isaiah 14:12
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern ! Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest!
Revelation - 22:16
Ich, Jesus, habe gesandt meinen Engel, solches euch zu bezeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgenstern.

Dansk 1897 Isaiah 14:12
Hvorledes er du falden ned fra Himmelen, du Morgenstjerne, du Morgenrødens Søn? hvorledes er du nedhugget til Jorden, du, som nedtraadte Folkefærd?
Revelation - 22:16
Jeg, Jesus, har udsendt min Engel at vidne disse Ting for Eder i Menighederne; jeg er den af Davids Rod og Slægt, den skinnende Morgenstjerne

Dansk 1907 Isaiah 14:12
Nej, at du faldt fra Himlen; du strålende Morgenstjerne, fældet og kastet til Jorden, du Folkebetvinger!
Revelation - 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den strålende Morgenstjerne

Dansk 1933 Isaiah 14:12
Nej, at du faldt fra Himlen; du strålende Morgenstjerne, fældet og kastet til Jorden, du Folkebetvinger!
Revelation - 22:16 Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den strålende Morgenstjerne

Dansk 1992 Isaiah 14:12
Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene.
Revelation - 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.«

Ny Verden Isaiah 14:12
Tænk, at du er faldet fra himmelen, du lysende, daggryets søn! At du er blevet omhugget og kastet til jorden, du som satte nationerne ud af spillet.
Revelation - 22:16
’Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting til menighederne. Jeg er Davids rod og afkom, den strålende morgenstjerne.’“

Net bible Isaiah 14:12
Look how you have fallen from the sky, O shining one, son of the dawn! You have been cut down to the ground, O conqueror of the nations!
Revelation - 22:16
“I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star!”

Hej Morten

Det er da ikke særligt imponerende. Du citerer selv Strongs for, at "hay-lale'" betyder "Morning star", og alligevel oversætter King James Bible ordet til "Lucifer". Det er da fusket.

I øvrigt er der jo andre morgenstjerner i King James Bible, så det kan ikke være den enbårne søn, der hentydes til:

Job 38,7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
(King James Bibel fra 1611)

Vidste du, at der var kristne sekter, der mente, at Jesus var en slange? De kaldtes ophiter og naassener. Sidstnævnte må endelig ikke forveksles med "nazarener".

Den slags problemer opstår, når man insisterer på at læse Jesus ind i Det Gamle Testamente, hvor han intet har at gøre. Så kan alting ske. Pludselig står man med to slanger. Og to morgenstjerner.

top

Pynt nr. 87 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-22 01:03:40

I har rigtig nok en side som viser 6000 forskellige misfortolkninger eller direkte fejl i danske oversættelser som alle henviser til Egypten den aleksandrinske tekst http://www.nestle-aland.com/en/home/ det ville være forfriskende hvis teksterne fra http://www.tbsbibles.org/ blev brugt til sammenligning.
Jeg har søgt med lys og lygte efter danske bibel oversættelser som ikke er besmittet via den Katolske kirkes vranglære, og jeg har fundet INGEN. Når I nu har sat jer så grundigt ind i emnet, så kan I måske henvise til en dansk bibel som udelukkende er baseret på de 99 % hellige tekster, som er fra området omkring Syrien eller Textus Receptus m.fl. fra http://www.tbsbibles.org/
Da jeg ikke har en dansk bibel baseret på disse tekster, er min nuværende løsning King James version fra 1769 som åbenlyst giver de fleste vanskeligheder da vi jo ikke alle er engelsksproget.

Hej Morten

Jeg ved ikke, om jeg helt forstår dig, men alle Europas Bibler blev indtil for 100 år siden oversat fra Textus Receptus. På dette site har jeg lagt oversættelsen fra 1897, og jeg har med mine små fingre indtastet oversættelsen fra 1814, der er ren Textus Receptus.

Derudover har jeg med de samme små fingre skrevet en konkordans, hvor du kan analysere det enkelte vers i forhold til Textus Receptus og den aleksandrinske tekst.

top

Pynt nr. 83 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-21 17:12:24

Grunden til at denne side har noget som helst at snakke om, er blot dette faktum at i har valgt at efter følge, gå efter, en vranglære som startede tilbage ved fødslen af den Katolske kirke eller rettere helt tilbage ved Satan og hans dæmoner forsøg på at skabe splid lige starten af skabelsesberetningen.
Den bibel som i angriber her på siden er baseret på egyptiske tekster, som kun udgør ca. 1 % af de samlede skrifter og både den katolske og protestantiske kirke m.fl. har igennem alle årene brugt disse http://www.nestle-aland.com/en/home/ som i med rette angriber, da de er falske.

Omvendt som har Gud lovet at vi vil have hans Ord hos os hele vejen, og King James fra 1611 senere rette for slåfejl i 1769 er baseret på 99 % af de oprindelige tekster stammende fra området omkring Syrien, og disse her har ikke forandret sig siden, og de er bevaret her http://www.tbsbibles.org/

Med venlig hilsen
Morten E

Hej Morten

Jeg er udmærket klar over, at der er forskel på Textus Receptus (som King James bygger på), og Nestle-Aland. På denne side viser jeg flere hundrede eksempler.

top

Pynt nr. 62 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-11-09 11:41:17

Tak for hjælpen. Glimrende citater.
Min egen søgen ledte mig hen til Salmernes Bog 2, 8-9 og her er en lille pudsighed...Forfalskning igen ?
I min udgave fra 1979 står:"Bed mig, og jeg giver dig hedningefolk til arv og den vide jord skal I eje; med jernspir skal I knuse dem som en pottemagers kar!"
På Bibelen online er hedningefolk ændret til mennesker, hvilket giver muligheder for helt andre fortolkninger. Ligeledes er jernspir blevet til jernscepter:
v8 På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom
og den vide jord som arvelod.
v9 Du skal knuse dem med et jernscepter,
sønderslå dem som pottemagerens kar.«
Uden at gøre den nuværende flygtningestrøm til genstand for debat, er det da lidt betryggende for disse hedningefolk, at ikke alle europæere tager bibelens ord alvorligt....

Hej igen Jens

Jeg tror ikke, oversættelsen er fusket som sådan. Mange af ordene i Bibelen kan oversættes på flere måder afhængig af oversætterens humør.

Ordet der bruges for "hedninger" kan også betyde (især ikke-jødiske) folkeslag og nationer, det gælder både for det hebraiske "ha goyim" og det græske "ethnos". Jeg mener ikke, det bliver oversat til "mennesker" nogen steder.

Ordet for "stav" er det samme som for "scepter", og det gælder også for både hebraisk og græsk.

Det der er vigtigere for de kristne er snarere at få trukket en "kristologisk bue" fra sønnen i Salme 2,8-9 til Jesus i åbenbaringen, der også skal knuse folk og pottemager-kar med sit scepter:

Salme 2,8 På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som arvelod.
Salme 2,9 Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar."

Åbenbaringen 2,26 Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over folkene;
Åbenbaringen 2,27 han skal vogte dem med et jernscepter, som når lerkar knuses,

Åbenbaringen 19,15 Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse.

Det lykkes dog ikke helt, for i den græske teksttradition (Helligåndens yndlings-oversættelse) siger Salmernes Bog 2,9, at sønnen skal vogte folkene (ligesom der står i de to vers i Åbenbaringen), men den hebraiske tekst siger, han skal knuse dem.

top

Pynt nr. 50 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-11-07 13:56:23

Hej
Måske kan du hjælpe. Jeg er på et tidspunkt stødt ind i et citat fra GT. Det minder lidt om Joels bog 3.15. Dog mener jeg utvetydigt at citater befaler at dræbe mennesker med en fremmed religion. Nu mangler der jo ikke opfordringer til drab i bibelen, men ofte i selvforsvar, landvinding, tvistigheder, få jomfruer i folden... ect....Jeg mener, at der findes et - måske flere - der specifikt opfordrer / befaler at dræbe - KUN grundet religion ?
Håber du kan hjælpe?

Hej Jens

Hvad med disse:

5 Mosebog 13,7 Hvis din bror eller din søn eller datter eller din kone, som du elsker, eller din nærmeste ven i hemmelighed prøver at lokke dig og sige: "Lad os gå hen og dyrke andre guder," guder som hverken du eller dine fædre har kendt,
5 Mosebog 13,8 men som dyrkes af de folk, som bor rundt omkring jer, enten nærved eller langt borte, over hele jorden,
5 Mosebog 13,9 da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til ham. Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham,
5 Mosebog 13,10 men slå ham ihjel! Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden.
5 Mosebog 13,11 Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.
5 Mosebog 13,12 Hele Israel skal høre om det og blive bange, og man skal ikke mere begå så ond en handling hos dig.

5 Mosebog 17,2 Finder man hos dig, i en af de byer, som Herren din Gud giver dig, en mand eller kvinde, som gør noget, der er ondt i Herren din Guds øjne, og bryder pagten med ham
5 Mosebog 17,3 og mod min befaling går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem eller solen eller månen eller hele himlens hær,
5 Mosebog 17,4 og du hører om det, så skal du undersøge det grundigt. Hvis det virkelig forholder sig sådan, at denne afskyelige handling har fundet sted i Israel,
5 Mosebog 17,5 skal du føre den mand eller kvinde, der har begået denne onde handling, ud til byporten, hvad enten det er en mand eller kvinde, og stene dem til døde.
5 Mosebog 17,6 På to eller tre vidners udsagn skal dødsstraffen fuldbyrdes; ingen må henrettes på et enkelt vidnes udsagn.
5 Mosebog 17,7 Vidnerne skal være de første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden. Du skal udrydde det onde af din midte.

top

Pynt nr. 10 Navn: Ole THorkild Heiberg Madsen
Tidspunkt: 2015-10-17 12:41:05

Hvorfor overhovedet diskutere religion????
dødsensfarlig bavl uanset hvilken religion man taler om.

top

Pynt nr. 12 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-10-01 07:58:19

Hej
Mit indlæg i gæstebogen i går var desværre behæftet med forkert e-mail. Ovenstående virker.

Hej Jens

Det med email-adressen er et levn fra Internettets tidlige barndom. Det er ikke noget krævet felt.

top

Pynt nr. 34 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-09-30 18:41:18

For læsere, der nyder denne side, vil jeg anbefale, at læse: Bibelen - af Erwin Neutzsky Wulff.
Glimrende værk omkring baggrunden for bibelen og alt det vrøvl, den er fyldt med.
At anbefalingen kommer netop i dag - 10 årsdagen - for en glimrende artikel flankeret af nogle illustrationer, der næsten satte en verden i brand, (I hvert fald flag..) er helt tilfældig.
Islam er en fredelig og kærlig religion - siger muslimer - men vi kan snart ikke åbne munden andre steder end hos tandlægen, uden at få dødstrusler.
Godt at vi kan dissekere bibelen, og fortælle hvilket vrøvl der står... uden at skulle slås ihjel.
Glimrende og inspirerende arbejde - Fortsæt venligst kære sideejer....

top

Pynt nr. 60 Navn: Stefan
Tidspunkt: 2015-09-29 11:28:11

Hej,

som nyudklækket ateist (født katolsk), må jeg siger at din side indgyder en enorm respekt, stor stor applaus for dit arbejde!
Jeg får besøg af JH vidner (har brug for at øve mine nye argumenter...) om 30min og har brugt din side flittigt til forberedelse. Jeg gør mig ingen forhåbninger om at konverterer de kommende gæster, men måske man kunne så et frø af tvivl i den yngste...

Anyway, ville lige give et solidt skulderklap :)

top

Pynt nr. 90 Navn: Thomas
Tidspunkt: 2015-09-26 18:44:39

Hej kan det tænkes at fordi bibelen er skrevet af uperfekte mennesker indeholder den også masser af fejl og den handler om uperfekte mennesker. Hvilket også vidner om at vi er uperfekte, og jeg skal være den første til at indrømme at vi kristne i DK er lidt det sammen som muslimer der spiser svinekød. Vi kan lære af dig og være mere brændende i det vi tror på.

Hvad angår min tro, må jeg indrømme at som menneske har jeg brug for at blive frelst fra mig selv. Reddet fra min egen ondskab som ligger gemt i mit hjerte. En ondskab som vil nedbryde mig selv, mine medmennesker og kloden. Jeg fik lidt en øjenåbner ved at høre om bogen Hitlers villige bødler

Var Holocaust det tyske folks skyld og ansvar?

Tekst 162 C1: Hitlers villige drabsmænd - ganske almindelige tyskere

Ifølge Daniel J. Goldhagen var det ganske almindelige tyskere, der var Hitlers villige drabsmænd. Han understreger, at det kun var det tyske folk, tyskere, der kunne have udført Holocaust. Årsag: århundreders antisemitisme kulminerede med Hitlers magtovertagelse og en "eliminatorisk" antisemitisme blandt tyskerne, bevirkede, at alle tyskere var potentielle jødemordere optændt af et uudgrænset jødehad. Således påstår Goldhagen, at bødlerne var ganske almindelige tyskere:
Kilde : http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/ansvarskyld.asp

Hvilken forskel skulle der være på mig og en tysker fra 1930? som også elskede deres børn og kone, kyssede dem farvel inden de tog over i lejeren.
Kun en ting så vidt jeg kan se propaganda, hvilket også viser hvor let vi manipuleres, formes eller vildledes om man vil.

Godt nok er der mange skønne mennesker som dig selv, men tænk om vi gennem en lang årrække kan præges til at gøre ting som vi med den baggrund vi nu har ikke ellers ville gøre.

Kirken er sammensat af uperfekte mennesker derfor også fatale misforståelser gennem tiden, vi er så uperfekte at vi engang tillagde mere værdi til en okse end en slave. Slavehandel finder vel stadig sted, bare i lidt mere fin form. Og jeg som fed velbjerget dansker er da mere bekymret for min store BMW end nogle slaver der bliver solgt i langbortistand.

Lige en sidste bemærkning, hvorfor skrive om opstandelse hvis ikke det har fundet sted, der var vel masser af korsfæstelser af mange forskellige Jesus´er, men vel kun en opstandelse.
Mvh Thomas

Hej Thomas. Jeg ved ikke, om du forventede noget svar? Det er muligt, du mener, du har brug for at blive frelst fra dig selv, men det hjælper ikke at kigge i Bibelen, for den er fyldt med ondskab og afstumpethed. Hvis du selv er i stand til at finde den ene procent, der er god, så behøver du ikke nogen Bibel til at starte med.

Ja, rent matematisk er det ekstremt sandsynligt, at der har været mange korsfæstede Jesusser. Jesus / josva var et af de mest almindelige navne, og tyranner korsfæstede mange mennesker. Et enkelt eksempel: »Alexandros […] lod sig da af sin grænseløse Harme drive til en ugudelig Grusomhed: af Fangerne lod han nemlig 800 korsfæste midt i Staden, og deres Hustruer og Børn lod han nedsable for deres Øjne. Hertil var han selv Tilskuer, medens han sad og holdt Drikkelag og Gæstebud med sine Friller« (Jødernes krig mod Romerne, 1, 4, 6).

Men ham Jesus fra evangelierne er jo anderledes. Han tog selv til Jerusalem med det besynderlige formål at blive korsfæstet, og han havde utallige gange udbasuneret, at han ville genopstå på tredjedagen.

top

Pynt nr. 1 Navn: Søren Hansen
Tidspunkt: 2015-09-24 11:29:32

Super side og et fantastisk arbejde der ligger bag. Jeg har dog ét stort MEN... En webside må ikke spille musik uden man har bedt om det og da slet ikke forsiden...!!

MVH
Søren

Hej Søren

Du har ret, men hvis du kigger på ældre indlæg her i gæstebogen, vil du se, at jeg har fået protester de gange, jeg har fjernet englekoret.

top

Pynt nr. 7 Navn: Kristen nordmann
Tidspunkt: 2015-08-23 00:04:51

Interessant hjemmeside med mye å bryne seg på! Men når du skriver om Josephus, virker det som du tolker kildene for å få dem til å passe inn i verdensbildet i stedet for å basere deg på forskningsbasert kildekritikk. Du skriver at Josephus omtale av Jesus dreier seg om et "åbenlyst falskneri", men i følge Wikipediasida om saken er det nær konsensus blant forskere om at hoveddelen av omtalen er genuin, mens bare deler av den er tilsatt i ettertid. De aller fleste forskerne mener altså at Josephus i motsetning til det du skriver omtalte Jesus i sitt historieverk, forsøkt rekonstruert omtrent slik:

Now there was about this time Jesus, a wise man. For he was a doer of startling deeds, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. And he gained a following both among many Jews and many of Greek origin. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day.

https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus

Wikipediaartikkelen skriver også at det er nær forskningsmessig konsensus om at Josephus henvendelse til "Jakob, broren til Jesus" dreier seg om Jesus fra Nasaret. Her bruker Josefus også, i motsetning til det du hevder, omtalen "Kristus" om Jesus.

Sjøl om du er ateist kan det jo være greit å basere seg på forskning når du skriver, og ikke bare på dogmene til Dawkins :-)

Hej Kristne Nordmand

Konsensus er en underlig størrelse. I mange hundrede år var der konsensus om, at Testimonium Flavianum var et klodset falskneri — også blandt kristne teologer.

Efter Anden Verdenskrig er konsensus ved at flytte sig. Der kommer — som du er inde på — flere og flere, der mener, at de kan udtrække en falsk kerne (det bruger jeg en del tid på at skrive om). Men derfor er det jo stadig et falskneri, nogen mener bare, at det er en special slags falskneri, hvor man kan fjerne tre eller fire bidder af falskneriet for at finde noget ægte indeni.

Den rekonstruktion, du citerer, er ikke særlig heldig: »And the tribe of Christians, so named from him«. Hvorfor er "Christians" opkaldt efter vismanden Jesus, hvis der ikke står Kristus i rekonstruktionen?

Jeg mener iøvrigt, at konsensus er ved at skifte igen. Ken Olson har i de sidste knap 10 år argumenteret for, at Testimonium Flavianum er skabt af manden, der i sin tid "fandt det", nemlig Eusebius. Efterhånden er han ved at overbevise folk, og har fået sin artikel optaget i Harvard University Press. Han har lagt den her: Olson, A Eusebian Reading of the Testimonium Flavianum og forklarer nærmere her: The Testimonium Flavianum, Eusebius, and Consensus. Se også: The Josephus Testimonium: Let’s Just Admit It’s Fake Already

Der er selvfølgelig stadig dem, der mener Josephus skrev Testimonium Flavianum i sin helhed, men de har ofte nogle ret specielle teorier. Udover konspirationister som Carotta, Atwill og Carrington, er der G.J. Goldberg, der har skrevet en peer-reviewed artikel, hvor han argumenterer for, at Testimonium Flavianum minder meget om Jesus' genopståen i Lukasevangeliet ("vejen til Emmaus"), og at Josephus altså har brugt en kristen kilde.

 

Med hensyn til "Broderen til Jesus, som kaldtes Kristus, hvis navn var Jakob", så skulle den snart være uddebatteret. Richard Carrier har for et år siden skrevet en peer-reviewed (den slags er vigtigt for nogen) artikel, hvor han argumenterer for, at vi ikke kan bruge Origenes som vidne, fordi Origenes har rodet Josephus sammen med Hegesippus. Derfor kan vi se bort fra Origenes og afskrive "Broderen til Jesus, som kaldtes Kristus" som en (uheldig) interpolation.

Artiklen hedder, »Origen, Eusebius, and the Accidental Interpolation in Josephus, Jewish Antiquities 20.200«, men den er vidst ikke tilgængelig på Nettet.

 

Der er meget, jeg burde tage mig sammen og skrive om. Vidste du, at Eusebius brugte samme bibliotek i Cæsaria, som Origenes også havde brugt? Den bog, hvori Eusebius fandt det pragtfulde Testimonium Flavianum, hvor der står "han var Kristus", er præcis samme eksemplar, som Origenes havde holdt i sine fedtede hænder en generation forinden, da han skrev "Josephus anerkender ikke Jesus som Kristus".

 

P.S. Jeg har aldrig læst noget af Dawkins. :-)

top

Pynt nr. 0 Navn: IAM
Tidspunkt: 2015-08-20 18:22:58

PS! Okay, det er nok sådan, at vers 28 taler om hvilke som helst mænd og kvinder (inkl. slaver), mens de efterfølgende okser allesammen har stanget før. Det giver mening.

Mvh.

Hi IAM

Det er rigtigt at straffen er den samme for oksen i begge tilfælde. Det, jeg hæfter mig ved, er, at i gentagelsestilfælde er der dødsstraf for oksens ejer (vers 29), også hvis offeret er et barn (31), men hvis det "bare" går ud over en slave, kan det ordnes med konstant erstatning til slavens ejer (32).

Pudsigt nok var det samme pris — tredive sekel sølv — Jesus senere blev solgt for.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste