Eunukker for Himmeriget

Eunuk (gr. eunuchos sengevogter) kastrat, gilding, mand hvis testikler er fjernet i barndommen, i orienten anv. som vogter af harem;
(Gyldendals Fremmedordbog)

Jesus forklarede sin disciple om forholdet til kvinder, tugt og utugt: Søde Jesus

Matthæus 19,9 Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud."
Matthæus 19,10 Hans disciple sagde til ham: "Hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det bedre ikke at gifte sig."
Matthæus 19,11 Men han sagde til dem: "Hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet.

Disciplene bliver bestyrtede: Så »er det bedre ikke at gifte sig«, men nu fortæller Jesus dem noget "som ikke alle kan rumme". Her er jeg nødt til at citere fra en tidligere oversættelse:

Matthæus 19,12 Thi der er gildinger, som er født således fra moders liv, og der er gildinger, som er gildede af mennesker; og der er gildinger, som har gildet sig selv for Himmerigets skyld. Den, som kan fatte det, han fatte det!"
(Oversættelsen fra 1948)

Jesus oplyser den undrende verden om, at nogle mennesker har kastreret sig selv for Himmerigets skyld: »der er gildinger, som har gildet sig selv for Himmerigets skyld«. Det er barske ord, og de rejser en række modspørgsmål for rettroende kristne:

  1. Skal det ikke bare "fortolkes" og "forstås symbolsk"?
  2. Går Jesus virkelig ind for selvlemlæstelse?
  3. Gik folk virkelig og kastrerede sig selv på Jesus' tid?
  4. Hvordan kan man bedst bortforklare Jesus' ord?

1) Skal det ikke bare "fortolkes" og "forstås symbolsk"?

Origenes. Billede fra Wikipedia
Portræt af Origenes

De første kristne læste Jesus ord fuldstændigt bogstaveligt. Kirkefaderen Origenes (ca. år 185-254) kastrerede sig selv efter at have læst Matthæus 19,12. Det fortæller Eusebius (ca. 260-341) i sin kirkehistorie:

Bog 6, kapitel 8.

På dette tidspunkt, medens Origenes passede sit arbejde ved kateketskolen, gjorde han noget, der vidnede om et umodent og ungdommeligt sind, men som samtidig var et stærkt bevis på hans tro og hans standhaftighed. Thi han forstod "der er gildinge, der har gildet sig selv for Himmeriges skyld" for lige til og for overfladisk. Han troede på en gang at opfylde Frelserens ord og samtidig var det for at hindre de vantro i enhver mistanke og skændig bagvaskelse i anledning af, at han skønt ung af alder underviste ikke alene mænd men også kvinder i de guddommelige ting, at han besluttede sig til at omsætte frelserens ord i gerning.

Han regnede med, at det ville blive skjult for de fleste af hans bekendte. Men skønt dette var hans vilje, var det ham ikke muligt at skjule en sådan handling.

Da Demetrius, der var biskop for den derværende menighed, omsider fik det at vide, beundrede han i høj grad hans dristige handling og anerkendte hans iver og ægte tro. Han bød ham være ved godt mod og formanede ham til nu yderligere at lægge sig efter kateketarbejdet.

(Eusebios Kirkehistorie, ca. år 325. Oversættelse af Knud Bang, 1940. Stavemåden nænsomt moderniseret.)

Faktabox:

'skoptsere, (af russ. skopets 'kastrat', af skopiti 'kastrere'), russisk sekt opstået i slutningen af 1700-t. Kultisk er de beslægtet med klysterne og forkyndte vejen til syndsfrihed og evig frelse igennem fuldstændig afholdenhed, beseglet med kastration. I 1830'erne udspaltedes de åndelige skoptsere, der tolkede kastrationen åndeligt og nøjedes med kønslig afholdenhed. Trods statens forfølgelser bredte sekten sig i store dele af Rusland, og endnu i 1900-t. findes rester af de åndelige skoptsere.

Fra Gyldendals Encyklopædi. Læs mere om denne kristne kult på Engelsk Wikipedia

Eusebius fortæller altså, at Origenes tog Matthæus 19,12 helt bogstaveligt, og at biskoppen beundrede Origenes i høj grad for »hans iver og ægte tro«.

2) Går Jesus virkelig ind for selvlemlæstelse?

Ja, det gør han. Det var jo ikke første gang, at Jesus koblede ægteskab sammen med en opfordring til folk om at hugge deres egne lemmer af for at komme i Himmelen.

Matthæus 5,27 I har hørt, at der er sagt: 'Du må ikke bryde et ægteskab.'
Matthæus 5,28 Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.
Matthæus 5,29 Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede.
Matthæus 5,30 Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.

Ifølge Jesus er det hor bare at kigge lystent på en kristen mands kone, og fredsfyrsten anbefaler, at man river sit øje ud, hvis man er ved at blive fristet. På samme måde er det bedst, at man hugger sin hånd af i stedet for at havne i Helvede for selvpilleri.

Jesus var så glad for at afhugge lemmer og udrive øjne, at han gentog budskabet. Denne gang skulle fødderne også hugges af":

Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig;
Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig;
Abu Hamza al-Masri

Matthæus 18,8 Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild.
Matthæus 18,9 Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild.

3) Gik folk virkelig og Kastrerede sig selv på Jesus' tid?

Det var faktisk ikke spor unormalt på Jesus' tid.

Historikeren Josephus (år 39 - ca. 100) skrev 20 bind om jødefolkets historie. I dette værk, der altså blev skrevet nogenlunde samtidigt med Matthæusevangeliet, skrev Josephus:

En illustration fra 1475-1480 viser, hvordan fire Kybele-præster kastrerer sig selv.
Selvkastration

Those who have made themselves eunuchs shall be detested; avoid contact with those who renounce their manhood and the generative power God has given to men to increase their species. Expel them as if they had killed their children, for they have lost what should produce them. Clearly their effeminate soul has caused them to maim their body too. Treat likewise all that is of monstrous appearance, and let it be unlawful to geld men or any other animals.
(Josephus, Jødernes Oldtid, bog 4, kapitel 8, afsnit 40, Niese 290-291)

Josephus mener altså, at folk, der har gjort sig selv til eunukker, skal jages væk og afskys, som om de havde dræbt deres egne børn. Dette viser, at "eunuk" skal forstås fuldstændigt bogstaveligt. Josephus skriver, at de har frataget sig selv deres manddom, at de har dræbt deres (fremtidige) børn, at de er blevet feminine og monstrøse, og at Moseloven forbyder at gilde mennesker og dyr.

Det har åbenbart været så almindeligt på Jesus' tid at kastrere sig selv, at Josephus ikke bare nævner det, men bruger et afsnit på at fordømme det i stærke ord.

Josephus' skarpe ordvalg og hans henvisning til Moseloven viser, at det ikke drejede sig om en obskur "hedensk" sekt, men om centrale strømninger i jødedommen.

Men det skete ikke ikke kun blandt jøderne. Mange "hedenske" religioner krævede selvkastration af præsterne. Vi har et levn af det den dag i dag, hvor katolske præster, biskopper og paver formodes at leve i cølibat.

Her er et citat fra bogen Eunuchs for the Kingdom of Heaven:

En illustration fra 1475-1480 viser, hvordan Kybele's præster (med munke-tonsur) kastrerede sig selv.
Selvkastration

Many pagan priests castrated themselves so that they would not be stained by sex, but be pure and holy mediators between the people and the god or goddess. Cultic castration may be found, for example, in Babylon, in Lebanon, in Phoenicia, on Cyprus, in Syria, in the cult of Artemis in Ephesus, in the cult of Osiris in Egypt, and in the Phrygian cult of Attis and Cybele, which was widely disseminated in both East and West.
(Uta Ranke-Heinemann, Eunuchs for the Kingdom of Heaven, 1990)

Lad os ikke glemme, at de første 144,000 mennesker, der kommer i Himmelen, er mandlige jomfruer, der ikke har "sølet sig til med kvinder":

Åbenbar. 14,3 Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener og de fireogtyve ældste, og den sang kunne ingen lære undtagen de ét hundrede og fireogfyrre tusind, som er købt fri af jorden.
Åbenbar. 14,4 Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger Lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet,

Under alle omstændigheder forbød Kejser Konstantin kastration i hele romerriget. Det var samme Kejser Konstantin, der gjorde kristendommen til statsreligion, og ved det første kirkemøde, koncilet i Nikæa år 325, blev selvkastration forbudt. Det var faktisk den allerførste "kanon" (= påbud), hvilket siger noget om, hvor udbredt fænomenet har været.

Canon 1. If any one in sickness has been subjected by physicians to a surgical operation, or if he has been castrated by barbarians, let him remain among the clergy; but, if any one in sound health has castrated himself, it behoves that such an one, if [already] enrolled among the clergy, should cease [from his ministry], and that from henceforth no such person should be promoted.

But, as it is evident that this is said of those who willfully do the thing and presume to castrate themselves, so if any have been made eunuchs by barbarians, or by their masters, and should otherwise be found worthy, such men the Canon admits to the clergy.
(Koncilet i Nikæa år 325 - se eksternt link længere nede)

Påbuddet accepterer, at folk er blevet kastreret på grund af sygdom, eller af barbarer eller slaveejere. Men folk, der kastrerer sig selv, skal smides ud af kirken.

4) Hvordan kan man bedst bortforklare Jesus' Ord?

Uegnet?? Det er ikke så fikst, at Jesus anbefaler noget, som kirken forbyder, og som vækker afsky i vores moderne samfund. Bibelselskabet har derfor valgt den prøvede løsning med at forfalske teksten: I oversættelsen fra 1992 er eunuk erstattet med "uegnet" og "dem".

Matthæus 19,12 Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!"
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

"Uegnet" eller eunuk? Hvilken bibeloversættelse skal man tro på? Man behøver heldigvis ikke at være ekspert i oldgræsk for at kunne genkende ordet i den græske originaltekst:

Matthæus 19,12 eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mêtros egennêthêsan outôs, kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthêsan upo tôn anthrôpôn, kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tên basileian tôn ouranôn. o dunamenos chôrein chôreitô.
(Originalteksten på oldgræsk)

Her fremgår det tydeligt, at Jesus siger "eunuk" ikke mindre end fem gange. Man får lyst til at citere Jesus fra 1948-oversættelsen igen: »Den, som kan fatte det, han fatte det«. Men Bibelselskabet vil åbenbart ikke fatte det.

For en detaljeret gennemgang af Bibelens brug af ordet eunuk, se hvordan man bruger en Bibel-konkordans.

Konklusion: Læs aldrig Bibelen med en skarp saks i hånden. Efter sigende fortrød Origenes sin handling senere.

 
Guds hånd Se evt. hvad Bibelen siger om tissemænd.

Links til kristne hjemmesider

Ressourcer

Yderligere information