Krucifikser

Det har altid undret mig, at kirkerne er fyldte med krucifikser. Hvorfor afbilder man Jesus' pinsler og død i stedet for nogle af hans gode gerninger?

Forbavselsen bliver ikke mindre, når man tænker på, hvad Bibelen siger:

De Ti Bud

Jesus på korsetDer er faktisk et af De Ti Bud, der forbyder krucifikser:

2 Mosebog 20,4 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.
2 Mosebog 20,5 Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;

Det er jo lige præcis det, et krucifiks er: Et gudebillede i form af "noget oppe i himlen", som man tilbeder.

Katolikker fylder deres kirker med billeder, skulpturer og udskæringer - og glemmer det andet bud. Herhjemme havde vi en billedstorm efter Reformationen, men lutheranere har aldrig helt sluppet deres katolske rødder. Hvis man besøger protestantiske kirker i U.S.A., vil man se, at de er langt mere spartansk indrettet. Der hænger muligvis et kors, men næppe krucifikser.

En forbandelse

I apostlenes epistler og i dele af Apostlenes Gerninger finder vi nogle af de ældste kilder - kilder der er ældre end evangelierne. Her læser man en underlig ting om korsfæstelsen:

Martin Perscheid: Pastor Schober var ikke sikker på, om han virkelig skulle have købt det nye krucifiks hos IKEA.
Martin Perscheid

Apost. G. 5,30 Vore fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ.

Apost. G. 10,39 Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ,

Apost. G. 13,29 Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere skrevne om ham, toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav.
(Oversættelsen fra 1907)

1 Peter 2,24 han, som selv bar vore Synder på sit Legeme op på Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Sår I ere blevne lægte.
(Oversættelsen fra 1907)

Galaterne 3,13 Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld - der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ« -

Det mærkelige er altså, at de gamle kilder mener, at Jesus hang på et træ! Dette kunne tyde på, at historien om korset er en nyere tilføjelse, men lad det nu hvile.

Det interessante er det sidste af de fem citater foroven, hvor der står: Forbandet er enhver, der hænger på et træ. Her hentyder Paulus nemlig til Moseloven:

5 Mosebog 21,22 Hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ,
5 Mosebog 21,23 må liget ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave det samme dag; for den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud vil give dig i eje.

Dét vidste evangelisterne. Selvom deres evangelier er modstridende på stort set alle andre områder, er de enige på ét punkt: Jesus blev taget ned af korset inden aftenen (se også Josva 8,29 og Josva 10,26).

Josva 8,29: Ajs konge hængte de på et træ og lod ham hænge til aften. Da solen gik ned, gav Josva sine folk befaling om at tage liget ned fra træet og kaste det hen ved indgangen til byporten. […]
Josva 10,26: Derefter slog Josva kongerne ihjel og hængte dem på fem træer, og dér hang de til aften.

Men det har kirken åbenbart glemt. Jesus hænger i kirken døgnet rundt - og kaster en forbandelse over kirken og sig selv.

Skam

1 Korinther 11,14: "Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår"
Jesus af Warner Sallman

Det næste punkt er, hvorledes Jesus ser ud på krucifikset. Jesus bliver altid afbilder som en langhåret 60'er hippie. Selvom vi læser i Bibelen:

1 Korinth. 11,14 Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår,

Konklusion: Krucifikset er ikke bare dårlig smag, men det forbydes af de ti bud, det kaster en forbandelse over kirken og vanære over Jesus.

Yderligere information